KTO JE SPRÁVNY KRESŤAN ?

OBSAH :

1 : Správny kresťan nemôže uctievať stvorenie, ale IBA Krista !

2 : Správny kresťan považuje Máriu za obyčajnú ženu.

3 : Správny kresťan neprikazuje celibát duchovenstvu, ani nikomu inému

4 : Správny kresťan sa klania IBA Bohu ! Neklania sa stvoreniu, anjelovi, Márii, či pápežovi.

5 : Správny kresťan považuje všetkých ľudí za hriešnych bez výnimky

6 : Správny kresťan verí, že to čím si zasluhuje a čo je príčinou ospravedlnenia a získania večného života v nebi je viera a nie skutky

7 : Správny kresťan učí, že medzi ľuďmi a Bohom je IBA jediný prostredník a tým je Boh Ježiš Kristus. Neexistuje preto žiaden iný prostredník medzi ľuďmi a Bohom ako napríklad katolícky kňazi alebo Mária.

8 : Správny kresťan učí, že spoveď kňazovi neodpúšťa hriechy. Iba Boh odpúšťa hriechy.

9 : Správny kresťan verí, že nikto kto nie je kresťan nebude spasený, a snaží sa šíriť evanjelium.

10 : Správny kresťan povoľuje jesť všetko jedlo

11 : Správny kresťan sa modlí krátke modlitby

12 : Správny kresťan nezobrazuje Ježiša v ponižujúcich polohách

13 : Správny kresťan nevytvára sochy a sošky a nemodlí sa skrze ne k Bohu

14 : Správny kresťan verí tomu, že Ježiš je Boh

15 : Správny kresťan nekrstí deti, ale iba plne vedomých ľudí

16 : Správny kresťan učí, existuje peklo ako miesto večných vedomých múk

17 : Správny kresťan učí, že všetci sú si navzájom rovní, a neexistuje nejaká nadradená cirkev, ktorá by bola vodcom a mala ostatným kresťanom prikazovať čo robiť.

18 : Správny kresťan verí, že eucharistia je iba symbol

19 : Správny kresťan verí, že všetko Božie učenie potrebné na spasenie sa nachádza výlučne v Písme, a nie je potreba žiadnej ústnej Tradície mimo Biblie

20 : Správny kresťan háji pacifizmus - v žiadnom prípade nie je povolené držať a používať zbran

21 : Správny kresťan netvrdí, že je nevyhnutné svätiť sobotu

22 : Správny kresťan je skromný, štedrý a chudobný 

23 : Správny kresťan zakazuje kremáciu človeka

_________________


1 : Správny kresťan nemôže uctievať stvorenie, ale IBA Krista !

Správny kresťan nemôže uctievať stvorenie a teda ani anjelov, ani Máriu, ani svätých. Biblia totiž učí, že Boh je tým koho máme uctievať 1 Pt 3:15, pričom uctievať stvorenie Dt 4:19 alebo anjelov Kol 2:18 Boh prísne zakazuje.

1. Petrov list 3:15

"ale uctievajte sväto Krista, Pána, vo svojich srdciach, stále pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás."

Kniha Deuteronómium 4:19

"a keď zdvihneš oči k nebu a uvidíš tam slnko, mesiac a hviezdy, všetky voje nebies, nedaj sa oklamať a neklaňaj sa im a neuctievaj to, čo Pán, tvoj Boh, stvoril na osoh všetkým národom, ktoré sú pod nebom."

List Kolosanom 2:18

"Nech vás nik nepripraví o víťaznú cenu samoľúbou poníženosťou, uctievaním anjelov a upútavaním pozornosti na to, čo videl, lebo to sa len márne nadúva vo svojom telesnom zmýšľaní"

Komentár : Takže ako vidíme, ani stvorenie, a ani anjelov nemožno uctievať, lebo sa to chápe ako modloslužba. Na druhej strane katolíci dnes uctievajú Máriu aj svätých aj anjelov.

_______________

Otázka : Akým spôsobom katolíci uctievajú Máriu a "svätých" ?

Riešenie : Tak že :

1 : Pomenovávajú po nich kostoly

_______________

2 : Stavajú im modlitebné kaplnky

__________________

3 : Pod Máriinu ochranu zasväcujú jednotlivé štáty

__________________

4 : V Máriinom mene vyháňajú démonov

__________________

5 : Oslavujú sviatky Márie a svätých

__________________

6 : Vytvárajú množstvo sôch, sošiek, obrazov, Márie a svätých a zaplňujú tým kostoly

__________________

7 : Katolíci majú tiež svojich ochrancov a patrónov - patrón dobrej úrody, dobrého počasia, patrón motorkárov, murárov, maliarov, apod.... Ten zoznam je naozaj dlhý, no vždy tu figurujú rôzny svätí a nikdy nie Ježiš.

» www.raca.fara.sk/index.php/farno...

__________________

8 : Katolíci majú aj množstvo svojich súkromných zjavení. Zaujímavé je však to, že sa im prakticky furt zjavuje len Mária alebo svätí. Len málokedy sa nejakému katolíkovi zjaví zjavenie Ježiša.

__________________

9 : Katolíci konajú tiež každoročne veľké množstvo náboženských púti ktoré sú určené Márii - Fatima, Lurdy, Medžugorie. Niečo ako "Ježišova púť" je v katolíckom svete naozaj len zriedka.

__________________

10 : Množstvo titulov, ktoré Nový Zákon pripisoval IBA Ježišovi, katolíci začínali pripisovať aj Márii, takže Ježiš už nie je výlučný vlastník týchto titulov, ale "delí sa" s nimi s Máriou.

Ježiš ako Spasiteľ, Záchranca Jn 4, 42; Sk 4,11-12; Hebr 14,25; Oz 13,4 - Mária Záchrankyňa

Ježiš ako trpiaci služobník Sk14,22; 1Pt2,21-24; Hebr 13,12 - Mária trpiaca služobnica

Ježiš ako jediný Prostredník Iz 53,12; Rim8,34; Hebr8,6 a 12,24 - Mária Prostrednica

Ježiš Obhájca 1Jn2,1-2; Hebr9,24 - Mária Obhájkyňa

Ježiš Vykupiteľ Ž31,5; Tit2,13-14; Zjv5,9 - Mária Spoluvykupiteľka

Ježiš Bezhriešny 2Kor5,21; Mt19,17; 1Jn3,5; Rim3,23 - Mária Bezhriešna, Nepoškvrnené počatie

Ježiš Všadeprítomný Ž139,7-9; Hebr13,5; Mt28,20 - Mária Všadeprítomná

Ježiš Hoden uctievania Ex 20,4-5; Sk 10,24-26; Zjv 22,8-9 - Mária Hodná uctievania

Ježiš Kráľ pokoja Iz 9,6; Kol 1,19-20 - Mária Kráľovná pokoja

Ježiš Kráľ Kráľov 1Tim 6,15-16; Flp 2,9-11 - Mária Kráľovná Kráľovien

Ježiš Nový Adam 1kor 15,22; 1Kor 15,45 - Mária Nová Eva

Ježiš vzatý do neba v tele Jn 6,62; Ef 4,8-10; 1Kor 15,14 - Mária vzatá do neba v tele

Ježiš Ochranca Ž 59,11; Ž 119,114; Prís 3,5 - Mária Ochrankyňa

Ježiš Ranná Hviezda 2Pt, 1-19; Zjv 22,16 - Mária Ranná Hviezda

Ježiš rozmliaždi satana Rim 16,20; 1Jn 3,8 - Mária rozmlaždi satana

Ježiš Kráľ národov Jer 10,7; Zjv 15,3 - Mária matka všetkých národov

_________________

11 : Katolíci majú množstvo náboženských, tkzv. ochranných predmetov. Drtivé % z nich však patria Márii či ostatným "svätým", či už je to ruženec, Máriin obraz z Guadalupe, oblečenie, kosti svatcov, obrázky svatcov, apod.... Vidieť dnes u katolíka ochranný predmet ktorý v sebe nesie vyobrazenie Ježiša, je dnes skor výnimkou, než pravidlom.

__________________

12 : V RKC dnes existujú dva typy osobných modlitieb - Otčenáš a Mariánske modlitby. Kým Otčenáš sa katolíci modlia tak maximálne 1-2 krát za den, Mariánske modlitby zdravasy, opakujú ako mantry aj 50 krát za sebou. A teda kým Ježišovej modlitbe venujú katolíci za pol minúty denne, Mariánskym modlitbám venujú aj 15 minút denne !

__________________

13 : Hoci je Ježiš ikonograficky znázornený u katolíkov len málokedy, ak sa už tak stane, sú to prevažne zobrazenia ukrižovaného Ježiša na kríži, alebo ako malinkého Ježiška vedľa veľkej Márie, a teda dosť ponižujúce polohy. Malo by to byť naopak, malinká Mária a veľký Ježiš. Ale to už katolíkom 2 krát po chuti nie je.

PS : Všetky tieto veci nemajú s akýmsi vyjadrením úcty nič spoločné ! Nejde o vyjadrenie úcty, ale o uctievanie ! 

___________________

PROTIARGUMENTY KATOLÍKOV : 

1 : Evanjelium podľa Lukáša 1:48

"lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia"

Poznámka : Katolíci si pod pojmom "blahoslaviť" predstavujú "uctievanie", ibaže toto nie je správne riešenie. Výraz "blahoslaviť" je odvodený od gréckeho výrazu "makariso" ktorý znamená doslovne "považovať za šťasťného". A považovať niekoho za šťastného neznamená uctievať ho !

https://biblehub.com/luke/1-48.htm

Naozaj sa nejedná o žiaden nadprirodzený výraz. Tento istý výraz sa používa aj na všetkých kresťanov Jk 5:11

Jakubov list 5:11

"Hľa, blahoslavíme tých, ktorí vytrvali. Počuli ste o Jóbovej vytrvalosti a videli ste, ako to Pán ukončil. Lebo Pán je milosrdný a milostivý."

___________________

2 : Evanjelium podľa Lukáša 1:28

"Anjel prišiel k nej a povedal: "Zdravas', milosti plná, Pán s tebou."

Poznámka : Znova ide o nesprávny preklad. "Milosti plná" sa vzťahuje na výraz "kecharitamene" a ten sa skôr prekladá ako "milosťou obdarená".

https://biblehub.com/greek/strongs_5487.htm

Tak to má aj Roháčkov preklad a všetky ostatné preklady : "28 A keď vošiel ku nej anjel, povedal: Raduj sa, obdarená milosťou! Pán s tebou, ty požehnaná medzi ženami!" - Roháčkov preklad

__________________

3 : List Hebrejom 9:4

"Tam bol zlatý kadidlový oltár a archa zmluvy, obložená zo všetkých strán zlatom, a v nej zlatá nádoba s mannou a Áronova palica, ktorá sa kedysi zazelenala, a tabule zmluvy."

Poznámka : Niektorí katolíci tvrdia, že zlatá archa v ktorej bolo uložené desatoro bolo predobrazom, a totiž že archa mala predstavovať Máriu zatiaľ čo desatoro uložené v arche Ježiša. Ok, má to však len jeden malý háčik, Nový Zákon nikde nehovorí o tom, že by archa mala predstavovať Máriu.

___________________

4 : Evanjelium podľa Jána 19:27

"25 Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna. 26 Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: "Žena, hľa, tvoj syn!" 27 Potom povedal učeníkovi: "Hľa, tvoja matka!" A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe."

Poznámka : Katolíci tvrdia, že Ježiš zveril kresťanom Máriu ako našu matka, a preto sa máme k Márii utiekať ako k našej matke s mnohými našimi trápeniami. Ibaže keď si pozrieme kontext, tak Ježiš zveril Máriu výlučne Jánovi, a nie všetkým kresťanom. Mária prišla o svojho syna Ježiša a preto Ježiš zveril Máriu Jánovi, aby sa Ján o ňu postaral.

Inak všimnite si, že zatiaľ čo o Jánovi je napísané, že ho Ježiš miloval, o Márii v celom Novom Zákone nie je ani jeden verš napísaný, že ju Ježiš miloval, čím to asi tak bude ? Bol teda Ján Ježišovi bližšie než Mária ? To len znovu ukazuje, že Mária bola pre Ježiša menej než jeho apoštoli, a naozaj nie je žiaden dovod aby sme Máriu považovali za niečo viac než ostatní ľudia.

2 : Správny kresťan považuje Máriu za obyčajnú ženu.

Evanjelium podľa Marka 3: 31-35

"31 Tu prišla jeho matka a jeho bratia. Zostali vonku a dali si ho zavolať. 32 Okolo neho sedel zástup. Povedali mu: "Vonku ťa hľadá tvoja matka, tvoji bratia a tvoje sestry." 33 On im odvetil: "Kto je moja matka a moji bratia?" 34 Rozhliadol sa po tých, čo sedeli okolo neho, a povedal: "Hľa, moja matka a moji bratia. 35 Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra, i matka."

Takže KAŽDÝ kto plní Božiu vôlu je Ježišova matka. Ježišova matka nemá žiadne mimoriadne privilégium oproti klasickému kresťanovi...

Evanjelium podľa Lukáša 11:28

27 Ako to hovoril, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu: "Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval." 28 Ale on povedal: "Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho."

Táto žena chcela uctievať Máriu a pozri čo jej na to povedal Ježiš.... Ježiš tu hovorí "nie, neupriamujte sa na Máriu, každý kresťan je rovnako blahoslavený".

____________________

2 : Ak bola Mária taká výnimočná, prečo Boh neochránil Máriu pred tak závažným omylom, aby nepovažovala Ježiša za blázna ?

Marek 3: 31-33

"20 Vošiel do domu a znova sa zišiel toľký zástup, že si nemohli ani chleba zajesť. 21 Keď sa to dopočuli jeho príbuzní, išli ho odviesť, lebo hovorili: "Pomiatol sa."....... 31 Tu prišla jeho matka a jeho bratia. Zostali vonku a dali si ho zavolať. 32 Okolo neho sedel zástup. Povedali mu: "Vonku ťa hľadá tvoja matka, tvoji bratia a tvoje sestry."

Takže Mária považovala istý čas Ježiša za blázna... pred týmto obrovským omylom ju už Boh nemienil ochrániť, ale pred jediným hriechom už áno ??? Biblia ani len náznakom neukazuje, že Mária bola bez hriechu, namiesto toho učí, že všetci bez výnimky zhrešili ! Výnimku Písmo udáva len pri Ježišovi, o ktorom hovorí, že bol bez hriechu Heb 4:15

List Rimanom 3:23

"veď všetci zhrešili a chýba im Božia sláva"

List Rimanom 5:12

"Preto ako skrze jedného človeka vstúpil do tohto sveta hriech a skrze hriech smrť, tak aj smrť prešla na všetkých ľudí, lebo všetci zhrešili."

_________________

3 : Keď bola Mária taká jedinečná, prečo Ježiš označil za najväčšieho človeka Jána Krstiteľa a nie Máriu ?

Evanjelium podľa Matúša 11:11

"Veru, hovorím vám: Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ. Ale ten, kto je v nebeskom kráľovstve menší, je väčší ako on."

_____________________

4 : Ak bola Mária takou výnimočnou, prečo Duch Boží skrze ňu nenapísal žiadnu biblickú knihu ?

______________________

5 : Slabá zmienka o Márii

Ak bola Mária takou výnimočnou prečo ju biblia moc nespomína ? Len pre porovnanie, najčastejšie spomínanou postavou v Novom Zákone mimo Ježiša je apoštol Pavol. 

____________________

6 : Prosba Márii o orodovanie

Ak bola Mária takou výnimočnou, prečo v biblii nie je ani jedna zmienka o tom, kedy by apoštoli prosili Máriu o orodovanie u Boha ? Hoci apoštoli spomínali veľa krát "orodovanie", nikdy v ňom nespomenuli "orodovanie skrze Máriu" Heb 13:18; 2Sol 3:1;1Sol 5:25;Kol 4:3;Ef 6:18;Sk 8:24; Jak 5:16;

__________________________


PROTIARGUMENTY :

Evanjelium podľa Lukáša 1:48

"lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia"

Komentár : Pre výraz "blahoslaviť" sa používa grécky výraz "makarios" čo doslovne znamená "považovať za štastného". Považovať niekoho za šťastného neznamená uctievať ho a stavať mu kostoly, kaplnky, modliť sa k nemu, zasväcovať mu jednotlivé štáty, vyháňať v jeho mene démonov, dávať mu sviatky a Kristove tituly ! Rovnaký výraz sa používa tiež v Jak 5:11

Jakubov list 5:11

"Hľa, blahoslavíme tých, ktorí vytrvali."

https://www.biblestudytools.com/lexicons/greek/nas/makarios.html

Biblia učí, že Boh je tým koho máme uctievať 1 Pt 3:15, pričom uctievať stvorenie Dt 4:19 alebo anjelov Kol 2:18 Boh prísne zakazuje.


_______________________

3 : Správny kresťan neprikazuje celibát duchovenstvu, ani nikomu inému

Správny kresťan nikomu nezakazuje oženiť sa, ani predstavenému cirkvi. Zakazovať ženiť sa je totiž učenie démonov 1 Tim 4:3. Biskup, diakon, či "starší" by mali byť muži jednej ženy. Peter mal testinú, svokru, a teda musel byť ženatý Mt 8:14. Tento verš je dôkazom, že aj duchovenstvo môže byť vyberané z tých čo vstúpili do manželstva.

1. list Timotejovi 3:2

"Ale biskup musí byť bez úhony, muž jednej ženy, triezvy, rozvážny, slušný, pohostinný, schopný učiť"

1. list Timotejovi 3:12

"Diakoni nech sú muži jednej ženy a nech dobre vedú svoje deti a svoje domy."

List Títovi 1:6

"5 Na to som ťa nechal na Kréte, aby si usporiadal, čo ešte treba, a po mestách ustanovil starších, ako som ti prikázal; nech je každý z nich bez úhony, muž jednej ženy, má mať veriace deti, ktoré nemožno obviniť z neviazanosti a neposlušnosti."

1. list Timotejovi 4: 1-3

"1 Duch výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridržiavať zvodných duchov a učenia démonov, 2 zvedení pokrytectvom luhárov, ktorí majú na svedomí vypálené znamenie; 3 zabraňujú ženiť sa a jesť pokrmy, ktoré Boh stvoril, aby ich so vzdávaním vďaky požívali veriaci a tí, čo spoznali pravdu."

Evanjelium podľa Matúša 8:14

"Keď potom Ježiš vošiel do Petrovho domu, videl, že jeho testiná leží v horúčke."

____________________


PROTIARGUMENTY KATOLÍKOV :

1 : Pavol a apoštoli sa zriekli svojich manželiek Mk 10:28; 1 Kor 7: 8-9

Evanjelium podľa Marka 10:28

"Tu sa ozval Peter: "Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou."

Prvý list Korinťanom 7 : 8-9

"8 Slobodným a vdovám hovorím: Dobre je pre nich, ak zostanú tak, ako ja. 9 Ale ak sa nevedia zdržať, nech vstúpia do manželstva. Lebo je lepšie vstúpiť do manželstva ako horieť."

Poznámka : Je pravda, že apoštoli síce boli ženatí, no keď vstúpili do služby, zriekli sa svojich manželiek. Ako spoločníčky na cestách ich však i naďalej využívali 1 Kor 9:5 no nežili s nimi už sexuálne. Prečo s nimi už nežili sexuálne a neplodili deti ? Pavol v 1 Kor 7: 32-34 hovorí, že kto spáva so ženou, myslí na svetské veci ako sa páčiť manželke a nie Bohu a je rozdelený. Zrejme teda apoštoli usúdili, že ak by mali naďalej žiť so ženami, bránilo by im to v milovaní Boha a v kázaní evanjelia, preto sa rozhodli nežiť s manželkami sexuálne ale ako brat so sestrou. Samozrejme, nešlo o príkaz, ale o dobrovoľné rozhodnutie, pretože kresťanstvo manželstvo povoľuje, a pokiaľ by vždy v každom jednom prípade znamenalo, že ženatý muž myslí na svetské veci a nie na veci Božie, potom by kresťanstvo manželstvo nepovoľovalo, ibaže ono povoľuje 1 Kor 7:9. Každý pastor sa dnes preto môže rozhodnúť, či mu v kázaní bude sexuálne žitie s manželkou skôr na prekážku, alebo na osoh. Ak na prekážku, potom nech nežije viac so svojou manželkou sexuálne a neplodí deti. Ak by mu však opustenie manželky malo spôsobiť extrémnu neviazanosť, kedy by hrozilo že odpadne od viery, potom pre neho platí to, že je ten typ človeka "ktorý sa nevie zdržať" a vzťahuje sa na neho Pavlov príkaz 1 Kor 7:9 nech radšej žije s manželkou sexuálne a plodí deti, ako by mal horieť žiadostivosťou.

1. list Korinťanom 9:5

"Nemáme právo brať so sebou ženu, SESTRU, tak ako ostatní apoštoli a Pánovi bratia i Kéfas?!"

1. list Korinťanom 7:34

"32 Chcem, aby ste vy boli bez starostí. Kto je bez ženy, stará sa o Pánove veci, ako sa páčiť Pánovi. 33 Ale ženatý sa stará o svetské veci, ako sa páčiť manželke, 34 a je rozdelený. Aj nevydatá žena a panna rozmýšľajú o Pánových veciach, aby boli sväté telom i duchom. Ale vydatá myslí na svetské veci, ako sa páčiť mužovi."

1. list Korinťanom 7:9

"Ale ak sa nevedia zdržať, nech vstúpia do manželstva. Lebo je lepšie vstúpiť do manželstva ako horieť."

____________________

2 : Zjavenie apoštola Jána 14:4

"To sú tí, čo sa nepoškvrnili so ženami, lebo sú panici. Tí nasledujú Baránka, kamkoľvek ide. Oni sú vykúpení z ľudí ako prvotiny Bohu a Baránkovi."

Poznámka : Týchto 144 tisíc spasených sa však týka len Izraelčanov, čiže nech bude kresťan dodržiavať akokoľvek celibát, nemá šancu sa dostať medzi týchto 144 tisíc. Nemusí ho to však až tak trápiť, lebo títo budú spasení ako prvotiny, no existujú aj spasené "druhotiny" a tu budú patriť všetci ktorí nie sú panicmi a súčasne nie sú Izraelitmi Zjv 7:9. Tento verš teda ukazuje, že tí čo sú panici majú k Bohu bližšie, a dostanú vyššiu odmenu, no nijako netvrdí, že tí čo panicmi nebudú odmenu nedostanú.

Zjavenie Jána 7:4

"4 A počul som počet označených: stoštyridsaťštyritisíc označených zo všetkých kmeňov synov Izraela:"

Zjavenie apoštola Jána 7:9

"Potom som videl; a hľa, veľký zástup, ktorý nik nemohol spočítať zo všetkých národov, kmeňov, plemien a jazykov. Stáli pred trónom a pred Baránkom, oblečení do bieleho rúcha, v rukách mali palmy"

___________________

3 : Evanjelium podľa Lukáša 14 : 25-35

"25 Išli s ním veľké zástupy. Tu sa obrátil a povedal im: 26 "Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojím učeníkom. 27 A kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojím učeníkom. 28 Ak niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklad, či má na jej dokončenie? 29 Aby sa mu potom, keď položí základ a nebude ju môcť dostavať, nezačali všetci, čo to uvidia, posmievať: 30 »Tento človek začal stavať, a nemohol dokončiť.« 31 Alebo keď sa kráľ chystá do boja s iným kráľom, či si najprv nesadne a neporozmýšľa, či sa môže s desiatimi tisícami postaviť proti tomu, ktorý ide proti nemu s dvadsiatimi tisícami? 32 Ak nie, vyšle posolstvo, kým je tamten ešte ďaleko, a prosí o podmienky mieru. 33 Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom."

Poznámka : Ježiš tu nezakazuje mať deti, manželku, veď kresťanstvo povoľuje kresťanom vstúpiť do manželstva 1 Kor 7:9 a plodiť deti 1 Tim 2:15. Výraz "zriecť sa" preto znamená, zriecť sa náklonnosti k týmto veciam. Každý kto pristupuje k Ježišovi by preto mal mať Ježiša na prvom mieste a všetky ostatné veci na druhom mieste, a všetky ostatné veci podriaďovať Ježišovi, a ak tieto ostatné veci kazia kresťanovi vzťah s Ježišom, nemal by váhať ich všetky opustiť kvôli Ježišovi.4 : Správny kresťan sa klania IBA Bohu ! Neklania sa stvoreniu, anjelovi, Márii, či pápežovi.

Skutky apoštolov 10:26

"24 V ďalší deň prišiel do Cézarey. Kornélius ich už čakal spolu s pozvanými príbuznými a najbližšími priateľmi. 25 Keď Peter prichádzal, Kornélius mu vyšiel v ústrety, padol mu k nohám a poklonil sa. 26 Ale Peter ho zdvihol a povedal mu: "Vstaň, aj ja som len človek."

Zjavenie apoštola Jána 19:10

"I padol som mu (k anjelovi) k nohám, aby som sa mu klaňal. Ale on mi povedal: "Pozor, nerob to! Som spoluslužobník tvoj a tvojich bratov, ktorí majú Ježišovo svedectvo. Bohu sa klaňaj! A Ježišovo svedectvo je duch proroctva."

Zjavenie apoštola Jána 22:9

"8 Ja, Ján, som to počul a videl. A keď som to počul a videl, padol som k nohám anjela, ktorý mi toto ukázal, a chcel som sa mu klaňať. Ale on mi povedal: "Pozor, nerob to! Som spoluslužobník tvoj a tvojich bratov prorokov a tých, čo zachovávajú slová tejto knihy. Bohu sa klaňaj!"

Komentár :  Na druhej strane katolíci sa dnes zvyknú klaniať aj stvoreniu, Márii či pápežovi :

______________________


5 : Správny kresťan považuje všetkých ľudí za hriešnych bez výnimky

1 : List Rimanom 3:23

"veď všetci zhrešili a chýba im Božia sláva"

List Rimanom 5:12

"Preto ako skrze jedného človeka vstúpil do tohto sveta hriech a skrze hriech smrť, tak aj smrť prešla na všetkých ľudí, lebo všetci zhrešili"

List Rímanom 3:20

"20 Lebo zo skutkov podľa zákona nebude pred ním ospravedlnený nijaký človek. Veď len zo zákona je poznanie hriechu."

Komentár : Na druhej strane katolíci ignorujú tieto verše a označujú stvorenie Máriu za bezhriešnu, ktorá sa narodila bez dedičného hriechu a ktorá počas svojho života nespáchala žiaden hriech ! Jediný o kom biblia uvádza ako výnimku je Ježiš Heb 4:15; 1Pt 2:22. 

___________________

2 : Evanjelium podľa Lukáša 2: 19-24

"19 Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich. 20 Pastieri sa potom vrátili a oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané. 21 Po ôsmich dňoch, keď ho bolo treba obrezať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho anjel nazval skôr, ako sa počal v živote matky.22 Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, 23 ako je napísané v Pánovom zákone: "Všetko mužského rodu, čo otvára lono matky, bude zasvätené Pánovi," 24 a aby obetovali, ako káže Pánov zákon, pár hrdličiek alebo dva holúbky."

Kniha Levitikus 12:8

"Keby však nemala na baránka, nech vezme dve hrdličky alebo dva holúbky, jedno na celostnú žertvu, druhé na obetu za hriech, kňaz ju zmieri a bude čistá."

Poznámka : Po narodení chlapca matka bola leviticky nečistá do 40 dní. Prinesením obety za hriech sa stávala čistou Lv 12:8. Takže ako vidíme, Mária mala hriech, hriech nečistoty, z ktorej ju musel očistiť levitský kňaz. Mária teda nebola bezhriešna, ani uchránená od hriechu.

____________________

PROTIARGUMENTY KATOLÍKOV :

1 : Ježiš bol bezhriešny 1 Pt 2:22; Heb 4:15. Ako však mohol byť bezhriešnym keď by sa narodil hriešnej žene, skrze ktorú by zdedil dedičný hriech ?

Poznámka : Z biblie vyplýva, že dedičný hriech sa šíri cez mužskú líniu a nie skrze ženskú líniu. Keďže však Ježiš nemal pozemského otca, ale bol splodený Duchom Svätým cez pannu, dedičný hriech sa na neho nepreniesol, takže nie je ani potrebné aby Mária bola bez dedičného hriechu, keďže dedičný hriech sa šíri skrze pozemského otca a nie matku.

https://www.neverthirsty.org/bible-qa/qa-archives/question/where-does-the-bible-say-that-sin-passes-through-the-male-lineage/6 : Správny kresťan verí, že to čím si zasluhuje a čo je príčinou ospravedlnenia a získania večného života v nebi je viera a nie skutky

Správny kresťan verí, že to čím si zasluhuje a čo je príčinou ospravedlnenia a získania večného života v nebi je viera a nie skutky. Konať dobré skutky je síce nevyhnutné, ale konanie dobrých skutkov nie je príčina ospravodlivenia a získania spravodlivosti pred Bohom. Boh nás očisťuje a ospravedlňuje skrze krv Ježišovu výlučne skrze vieru.

List Galaťanom 2:16

"a vieme, že človek nie je ospravedlnený zo skutkov podľa zákona, ale iba skrze vieru v Ježiša Krista. Aj my sme uverili v Krista Ježiša, aby sme boli ospravedlnení z viery v Krista, a nie zo skutkov podľa zákona, lebo zo skutkov podľa zákona nebude ospravedlnený nijaký človek."

List Rimanom 3:20

"Lebo zo skutkov podľa zákona nebude pred ním ospravedlnený nijaký človek. Veď len zo zákona je poznanie hriechu."

List Galaťanom 3:10

"No všetci, čo sú zo skutkov podľa zákona, sú pod kliatbou, veď je napísané: "Prekliaty je každý, kto nevytrvá vo všetkom, čo je napísané v knihe Zákona, aby to konal."

List Rimanom 4:13

"Veď Abrahám ani jeho potomstvo nedostali prisľúbenie, že budú dedičmi sveta skrze zákon, ale skrze spravodlivosť z viery."

List Rimanom 9:30

30 Čo teda povieme? Že pohania, ktorí sa neusilovali o spravodlivosť, dosiahli spravodlivosť, a to spravodlivosť, ktorá je z viery.31 Izrael sa však usiloval o zákon spravodlivosti, a k zákonu nedospel. 32 Prečo? Preto, že nevychádzal z viery, ale zo skutkov. Narazili na kameň úrazu, 33 ako je napísané: "Hľa, kladiem na Sione kameň úrazu a skalu pohoršenia; kto v neho verí, nebude zahanbený."

__________________________

PROTIARGUMENTY KATOLÍKOV :

1 : Aj skrze skutky si zasluhujeme spásu a ospravedlnenie Jak 2:21-25

Jakubov list 2:21

"Nebol náš otec Abrahám ospravedlnený zo skutkov, keď obetoval na oltári svojho syna Izáka? 22 Vidíš, že viera spolupôsobila s jeho skutkami a že skutkami dosiahla viera dokonalosť. 23 Tak sa splnilo Písmo, ktoré hovorí: "Abrahám uveril Bohu a to sa mu počítalo za spravodlivosť." A bol nazvaný Božím priateľom. 24 Vidíte, že človek je ospravedlnený zo skutkov, a nie iba z viery. 25 A nebola podobne ospravedlnená zo skutkov aj neviestka Rachab, keď prijala poslov a poslala ich inou cestou? 26 Lebo ako telo bez ducha je mŕtve, tak je mŕtva aj viera bez skutkov."

Poznámka : Aj viera aj skutky sú potrebné na získanie spásy, ibaže iba viera je príčinou prečo sa Boh nad nami zľutoval a dal nám šancu odčiniť naše hriechy skrze skutky. Uvediem príklad :

Sused (viera) sa voči mne prehreší. Ja mu odpustím, ale len na základe toho, že je môj sused. Ak by nebol mojim susedom, ale iba kamarátom, neodpustil by som mu, a nedal by som mu možnosť odčiniť svoj hriech, hoci by ma aj na nohách nosil. Odpustím mu teda jeho hriech, a dám mu možnosť aby svoj hriech odčinil, tým že mi pokosí trávnik (skutky). Takže tu vidíme, že to prečo som sa omilostil nad svojim susedom je výlučne viera a nie skutky. Skutky sú už len vykonaním práce, ktorú som mu dal ako odčinenie po jeho omilostení.7 : Správny kresťan učí, že medzi ľuďmi a Bohom je IBA jediný prostredník a tým je Boh Ježiš Kristus. Neexistuje preto žiaden iný prostredník medzi ľuďmi a Bohom ako napríklad katolícky kňazi alebo Mária.

1. list Timotejovi 2:5

"1 Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby a orodovania a vzdávali sa vďaky za všetkých ľudí, 2 za kráľov i za všetkých, čo sú na vyšších miestach, aby sme mohli žiť tichým a pokojným životom vo všetkej nábožnosti a mravnej čistote. 3 Toto je dobré a milé pred Bohom, naším Spasiteľom, 4 ktorý chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu. Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi - človek Kristus Ježiš"

List Galaťanom 3:20

"19 Načo je teda zákon? Bol pridaný pre priestupky, kým nepríde potomstvo, ktorému bolo dané prisľúbenie, a bol vyhlásený skrze anjelov rukou prostredníka. 20 Ale niet prostredníka tam, kde ide o jedného; a Boh je jeden."

Poznámka : Gal 3:20 učí, že neexistuje prostredník medzi ľuďmi a Bohom. 1 Tim 2:5 však hovorí o tom, že IBA Kristus je prostredník medzi ľuďmi a Bohom. Z toho následne vyplýva tiež to, že Kristus musí byť Bohom, a teda je sám sebe prostredníkom.

_______________________


8 : Správny kresťan učí, že spoveď  kňazovi neodpúšťa hriechy. Iba Boh odpúšťa hriechy.

Predstava vyznávania hriechov kňazovi sa nikde v Písme neučí :

1 : NZ nikde nespomína, že by v rámci Novej zmluvy mali existovať kňazi. Namiesto toho NZ učí, že všetci veriaci sú kňazmi. 1 Petra 2:5-9 popisuje veriacich ako "sväté kňazstvo" a "kráľovské kňazstvo". Obe miesta v Zjavení 1:6 a 5:10 popisujú veriacich ako "kráľov a kňazov". Nový zákon učí, že majú byť starší 1 Tim 3, diakoni 1 Tim 3, biskupi Títovi 1:6-9, a pastieri Ef 4:11 - ale nie kňazi !

Prvý Petrov list 2: 9

"9 Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste zvestovali slávne skutky toho, ktorý vás z tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla."

Zjavenie Jána 1: 5

"5 a od Ježiša Krista, verného svedka, prvorodeného z mŕtvych a vládcu nad kráľmi zeme. Jemu, ktorý nás miluje a svojou krvou nás oslobodil od hriechov. 6 a urobil nás kráľovstvom, kňazmi Bohu a svojmu Otcovi, jemu sláva a vláda na veky vekov. Amen."

Zjavenie Jána 5: 9-10

"9 a spievali novú pieseň: "Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý a svojou krvou si Bohu vykúpil ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu a národa 10 a urobil si ich kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu; a budú kraľovať na zemi."


2 : V Starej zmluve sa verní smeli približovať k Bohu prostredníctvom kňazov. Kňazi boli prostredníkmi medzi ľuďmi a Bohom. Kňazi obetovali obete Bohu za ľudí. To už nie je viac potrebné. Kvôli Ježišovej obeti smieme teraz pristupovať k Božiemu trónu so smelou dôverou Heb 4:16. Chrámová opona roztrhnutá na dve časti pri Ježišovej smrti symbolizovala deliacu stenu medzi Bohom a ľudstvom smerujúcim do záhuby. K Bohu môžeme pristupovať priamo, sami za seba, bez pomoci ľudského prostredníka. Prečo ? Pretože Ježiš Kristus je našim veľkým veľkňazom Heb 4:14-15; 10:21 a jediným prostredníkom medzi nami a Bohom 1 Tim 2: 1-5, Gal 3: 18-20. A keď je Ježiš našim jediným prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi tak už nie je viac priestoru pre nejakých kňazov.


3 : Keď príde na vyznávanie hriechov, veriaci sú vedení k tomu, aby vyznávali svoje hriechy Bohu 1 Jn 1-9; Lk 11: 1-4 . Boh je verný a spravodlivý, aby nám odpustil naše hriechy, keď Mu ich vyznávame. Jak 5: 13-16 hovorí o vyznávaní hriechov "jeden druhému", ale to nie je to isté ako vyznávanie hriechov kňazovi tak, ako to učí rímskokatolícka cirkev.

1. Jánov list 1:9

"Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti."

Evanjelium podľa Lukáša 11: 1-4

"1 Raz sa na ktoromsi mieste modlil. Keď skončil, povedal mu jeden z jeho učeníkov: "Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov. 2 Povedal im: "Keď sa modlíte, hovorte: Otče, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo. 3 Chlieb náš každodenný daj nám každý deň 4 a odpusť nám naše hriechy, lebo aj my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi. A neuveď nás do pokušenia."

Jakubov list 5: 13-16

"13 Trpí niekto z vás? Nech sa modlí. Je niekto veselý? Nech spieva žalmy. 14 Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi; a nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene. 15 Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví; a ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu. 16 Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého."

Komentár : Takže všetci kresťania si majú vyznávať navzájom hriechy medzi sebou, pretože všetci kresťania sú knazmi. Táto autorita teda neprislúcha len určitým vyvoleným kresťanom - knazom, ale všetkým !

____________________

Skutky apoštolov 8:22

"Ale Peter mu povedal: "Tvoje striebro nech je zatratené aj s tebou, pretože si si myslel, že možno Boží dar získať za peniaze! 21 Nemáš účasť ani podiel na tomto slove, lebo tvoje srdce nie je priame pred Bohom. 22 Rob teda pokánie z tejto svojej neprávosti a pros Pána, azda ti odpustí toto zmýšľanie tvojho srdca. 23 Lebo vidím, že si v horkej žlči a v putách neprávosti." 24 Šimon odpovedal: "Modlite sa vy za mňa k Pánovi, aby ma nepostihlo nič z toho, čo ste povedali."

Komentár : Simon Mágus sa prehrešil, no Peter mu nehovorí, aby sa z hriechu išiel vyspovedať kňazovi. Namiesto toho hovorí "Rob pokánie a pros Pána".

____________________

Skutky apoštolov 3: 17-19

"17 A teraz, bratia, viem, že ste to v nevedomosti urobili, ako aj vaši poprední muži. 18 Ale Boh takto splnil, čo vopred oznámil ústami všetkých prorokov, že jeho Mesiáš bude trpieť. 19 Kajajte sa teda, obráťte sa, aby sa zotreli vaše hriechy"

Komentár : Židia ukrižovali Mesiáša čím spáchali ťažký zločin. Ak by existovala spoveď, ktorá je nevyhnutná na odpustenie hriechov, Peter by Židom povedal aby sa išli vyspovedať kňazom. To však Peter nespomenul, namiesto toho hovorí "19 Kajajte sa teda, obráťte sa, aby sa zotreli vaše hriechy".

___________________

Skutky apoštolov 16:30

"29 Vypýtal si svetlo, vbehol dnu a s chvením padol pred Pavla a Sílasa. 30 Vyviedol ich von a vravel: "Páni, čo mám robiť, aby som bol spasený?" 31 Oni povedali: "Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom." 32 A zvestovali Pánovo slovo jemu aj všetkým, čo boli v jeho dome. 33 V tú nočnú hodinu ich vzal, vymyl im rany a hneď sa dal pokrstiť on i všetci jeho domáci. 34 Potom ich zaviedol do domu, prestrel stôl a radoval sa s celým svojím domom, že uveril Bohu."

Komentár : Stotník Kornélius sa pýta apoštolov, čo má robiť aby bol spasený. Apoštoli však ukazujú že viera a evanjelium sú tým, ktoré človeka spasia. Spoveď sa tu nespomína. Je to teda evanjelium, ktoré zmieruje človeka s Bohom 2 Kor 5:19, nie spoved.

Druhý list Korinťanom 5:19

"Veď v Kristovi Boh zmieril svet so sebou a nepočítal ľuďom ich hriechy. A nám odovzdal slovo zmierenia."

_________________

2. list Korinťanom 2: 9-10

"9 Veď preto som vám aj písal, aby som poznal, ako sa osvedčíte, či ste vo všetkom poslušní. Komu vy niečo odpustíte, tomu odpustím aj ja. Lebo čo som aj ja odpustil, ak som niečo odpustil, potom kvôli vám v zastúpení Krista"

Poznámka : Pavol tu dokazuje všeobecné kňazstvo veriacich 1 Pt 2:5-9;Zjv 1:6; Zjv 5:10, kedy ukazuje, že každý kresťan je kňazom a má moc odpúšťať hriechy. Preto Pavol hovorí, že komu kresťania odpustili, tomu odpustí aj on. Pavol ako apoštol si teda nenárokuje odpúšťanie a rozhrešovanie hriechov len pre seba, tak ako to dnes robia katolícky kňazi.

________________

PROTIARGUMENTY KATOLÍKOV

1 : Evanjelium podľa Matúša 3:6

"4 Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Potravou mu boli kobylky a lesný med. 5 Vtedy prichádzal k nemu Jeruzalem a celá Judea i celé okolie Jordánu. 6 Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán."

Skutky apoštolov 19: 17-18

""Dozvedeli sa o tom všetci Židia aj Gréci, čo bývali v Efeze. Na všetkých doľahol strach a zvelebovali meno Pána Ježiša. A prichádzali mnohí z tých, čo uverili, vyznávali sa a priznávali svoje skutky."

Poznámka : V Mt 3:6 sa len píše "vyznávali svoje hriechy", nie je tam napísané "vyznávali MU svoje hriechy". Iba o krstení je priamo napísané "dávali sa MU krstiť". V Sk 19: 17-18 je taktiež napísané len "vyznávali sa a priznávali svoje skutky", pričom nie je uvedené KOMU sa vyznávali a priznávali. Obydva verše sú teda nejasné, a nedá sa z nich vyvodiť žiaden jednoznačný záver. Nedá sa teda zistiť, či ľud hriechy vyznával jednej jedinej osobe, alebo si ľud vyznával hriechy sebe navzájom. Vzhľadom na Jak 5:16 je skôr pravdepodobné, že vyznávali sebe navzájom.

Jakubov list 5:16

"Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého."

__________________

2 : Evanjelium podľa Jána 20:21-23

"Ježiš im znova povedal: 'Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.' A keď to povedal, dýchol na nich a povedal im: 'Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané."

Poznámka : Dobre, lenže tento výrok bol daný iba apoštolom. Nikde vo verši sa nepíše "komu vy a VAŠI nasledovníci odpustíte hriechy budú im odpustené". A už tobôž nikde z biblie nevyplýva, že by apoštolskými nástupcami mali byť Vatikánsky kňazi.9 : Správny kresťan verí, že nikto kto nie je kresťan nebude spasený, a snaží sa šíriť evanjelium.

Správny kresťan verí, že nikto kto nie je kresťan nebude spasený, a snaží sa šíriť evanjelium. Na druhej strane katolícka cirkev dnes tvrdí, že spasení budú aj všetci vyznávači nekresťanských náboženstiev, dokonca i ateisti ak konajú dobré skutky a úprimne neveria v kresťanstvo. Takýto údajne nemajú povinnosť prijať kresťanstvo pre vlastné spasenie. Povinnosť prijať kresťanstvo majú údajne len tí, ktorí sa presvedčia o tom, že kresťanstvo pochádza od Boha. Takže ak dnes nekresťanovi budeš zvestovať evanjelium a on v neho úprimne neuverí, nemá povinnosť ho ani prijať. RKC tomuto hovorí "nezavinená nevedomosť". Toľko učenie RKC. Aký je však na toto názor Božieho slova ? :

2. list Korinťanom 4:3

"A ak je naše evanjelium ešte zahalené, je zahalené tým, čo idú do záhuby."

Komentár : Tí čo evanjelium počuli a nesprávne ho pochopili, alebo v neho neuverili, sú tí čo idú do záhuby. Neexistujú teda tí, ktorí by evanjelium vplyvom svojej nezavinenej nevedomosti zle pochopili a boli na ceste spásy.

Evanjelium podľa Jána 8:24

"Preto som vám povedal, že zomriete vo svojich hriechoch. Lebo ak neuveríte, že Ja Som, zomriete vo svojich hriechoch."

Poznámka : Tí čo počuli evanjelium a neuveria nebudú spasení.

Evanjelium podľa Jána 15:22

"Keby som nebol prišiel a nebol im hovoril, nemali by hriech. Ale teraz nemajú výhovorku pre svoj hriech."

Poznámka : Tí čo už počuli evanjelium nie sú už viac v stave "nezavinenej nevedomosti" a majú hriech ak neuveria.

List Rimanom 1: 16-20

"16 Lebo ja sa za evanjelium nehanbím; veď ono je Božou mocou na spásu každému, kto verí, najprv Židovi, potom Grékovi. 17 V ňom sa totiž zjavuje Božia spravodlivosť z viery pre vieru, ako je napísané: "Spravodlivý bude žiť z viery." 18 Boží hnev z neba sa zjavuje proti každej bezbožnosti a neprávosti ľudí, ktorí neprávosťou prekážajú pravde. 19 Je im predsa zjavné, čo možno o Bohu vedieť; Boh im to zjavil. 20 Veď to, čo je v ňom neviditeľné - jeho večnú moc a božstvo -, možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí; takže nemajú výhovorky."

Poznámka : Ani ateisti nemajú oprávnenú výhovorku a nemôžu sa odvolávať na "nezavinenú nevedomosť", pretože existencia Boha sa dá s istotou spoznať zo stvorených vecí.

Evanjelium podľa Lukáša 8: 4-12

"4 Keď sa zišiel veľký zástup a prichádzali k nemu ľudia zo všetkých miest, povedal v podobenstve: 5 "Rozsievač vyšiel rozsievať semeno. Ako sial, jedno zrno padlo na kraj cesty. Tam ho pošliapali a nebeské vtáky pozobali. 6 Druhé padlo na skalu. Vzišlo a uschlo, lebo nemalo vlahy. 7 Iné zasa padlo do tŕnia, ale tŕnie rástlo s ním a udusilo ho. 8 Iné zrno padlo do dobrej zeme. Vyrástlo a prinieslo stonásobnú úrodu." Keď to povedal, zvolal: "Kto má uši na počúvanie, nech počúva." 9 Jeho učeníci sa ho pýtali, aké je to podobenstvo. 10 On im povedal: "Vám je dané poznať tajomstvá Božieho kráľovstva. Ostatným hovorím len v podobenstvách, aby hľadeli, ale nevideli, aby počúvali, ale nechápali. 11 Podobenstvo znamená toto: Semeno je Božie slovo. 12 Na kraji cesty, to sú tí, čo počúvajú, ale potom prichádza diabol a vyberá im slovo zo srdca, aby neuverili a neboli spasení.

Poznámka : Tu je jasne vidno, že tí čo počuli evanjelium a neuverili v neho nebudú spasení !

Evanjelium podľa Jána 12: 35-41

"35 Ježiš im povedal: "Ešte chvíľku je svetlo medzi vami. Choďte, dokiaľ máte svetlo, aby vás nezastihla tma, lebo kto chodí potme, nevie, kam ide. 36 Dokiaľ máte svetlo, verte v svetlo, aby ste boli synmi svetla." Toto Ježiš povedal, potom odišiel a skryl sa pred nimi. 37 Hoci pred nimi robil také znamenia, neverili v neho; 38 aby sa splnilo slovo, ktoré povedal prorok Izaiáš: "Pane, kto uveril tomu, čo sme hlásali, a Pánovo rameno sa komu zjavilo?" 39 Preto nemohli uveriť, lebo Izaiáš ešte povedal: 40 "Oslepil im oči a zatvrdil im srdce, aby očami nevideli a srdcom nechápali a neobrátili sa - aby som ich nemohol uzdraviť." 41 Toto povedal Izaiáš, lebo videl jeho slávu a hovoril o ňom."

Poznámka : Jeden z ďalších dôkazov toho, že tí čo neuveria sú tí, ktorých "Ježiš nemôže uzdraviť" a teda títo ľudia potom pochopiteľne nemôžu byť ani spasení, keďže nebudú uzdravení.

Skutky apoštolov 13:48

"44 V nasledujúcu sobotu sa skoro celé mesto zišlo počúvať Pánovo slovo. 45 Keď Židia videli zástupy, plní žiarlivosti rúhavo odporovali tomu, čo hovoril Pavol. 46 Tu Pavol a Barnabáš povedali smelo: "Predovšetkým vám sa malo hlásať Božie slovo, ale preto, že ho odmietate a sami sa pokladáte za nehodných večného života, obraciame sa k pohanom. 47 Lebo tak nám prikázal Pán: »Ustanovil som ťa za svetlo pohanom, aby si bol spásou až do končín zeme.«" 48 Keď to počuli pohania, radovali sa a oslavovali Pánovo slovo a uverili všetci, čo boli vopred určení pre večný život."

Poznámka : Izraeliti neuverili tomu čo Pavol hlásal, preto ich Pavol nazval tými čo nie sú hodní večného života. O pohanoch sa píše, že z nich uverili všetci čo boli určení na večný život, z čoho logicky vyplýva to, že tí čo neuverili na večný život určení neboli.

______________________

Ján 14:6:"Ja som cesta, pravda a život. Nikto neprichádza k Otcovi, iba cezo mňa."

 Jediný spôsob, ako mať vzťah s Bohom Otcom, je cez Ježiša Krista.

Skutky 4:12: "Ani v nikom inom niet spásy, lebo pod nebom niet iného mena daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení."

 Nemôžeme byť spasení, ak neprijmeme a neuveríme v Ježiša Krista a v to, čo urobil pre každého z nás.

Ján 3:36: "Kto verí v Syna, má večný život; a kto neverí Synovi, neuvidí život, ale hnev Boží zostáva na ňom."

1. Jána 5:12: "Kto má Syna, má život; kto nemá Božieho Syna, nemá život."Otázka : A čo bude s tými, ktorí nikdy nepočuli evanjelium a preto ho ani nikdy neprijali/neodmietli, ale konajú dobré skutky ?

Komentár : List Rimanom 2:15

"10 ale sláva, česť a pokoj čakajú každého, kto koná dobro, najprv Žida, potom Gréka. 11 Veď Boh nikomu nenadŕža. 12 Všetci, čo hrešili bez zákona, bez zákona aj zahynú, a tí, čo hrešili pod zákonom, budú súdení podľa zákona. 13 Lebo nie tí sú spravodliví pred Bohom, čo zákon počúvajú, ale tí, čo zákon plnia, budú ospravedlnení. 14 A keď pohania, ktorí nemajú zákon, od prírody robia, čo zákon požaduje, hoci taký zákon nemajú, sami sebe sú zákonom. 15 Tým ukazujú, že majú požiadavky zákona vpísané vo svojich srdciach, čo im dosvedčuje zároveň aj ich svedomie, aj ich myšlienky, ktoré sa navzájom obviňujú alebo i bránia"

Komentár : Teoreticky by teda mohli byť spasení aj tí ľudia, ktorí nikdy nepočuli evanjelium a teda ho ani nikdy neodmietli, a tým pádom ani nie sú kresťania. Musia však konať podľa svojho svedomia pričom ich svedomie im nemôže dovoliť aby boli smilníci, modloslužobníci, cudzoložníci, chlípnici, súložnici mužov, vrahovia, klamári, ateisti 1 Kor 6:9; Zjv 21:8; Zjv 22:15; Rim 1: 18-20

__________________

PROTIARGUMENTY KATOLÍKOV

Katolíci zvyknú argumentovať, že Boh je láska 1 Jn 4:8 a chce spasiť všetkých ľudí 1 Tim 2:4 a preto určite spasí aj nekresťanov.

1. Jánov list 4:8

"Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska."

1. list Timotejovi 2:4

"ktorý chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu."

Poznámka : Boh je láska, ale iba k tým, ktorí v neho veria. K neveriacim však láska nie je, ale je k ním ako stravujúci oheň. Dobre vieme, že Boh neušetril skazený svet, ale zničil ich potopou, rovnako ako zničil hriešnu Sodomu Gomoru. Boh chce spasiť všetkých ľudí, nerobí to však nasilu, ale ponecháva slobodnú voľbu každého jednotlivca. Každého človeka obdaril základným rozumom, aby mal možnosť spoznať Boha a uveriť v Krista. Ak by sme mali verš "Boh chce spasiť všetkých ľudí" brať doslovne, potom by sme museli dospieť k záveru, že všetci ľudia budú spasení, čo je však heréza a nepravda odporujúca učeniam biblie.


B Neochota šírenia kresťanskej viery a snahy o konvertovanie nekresťanov.

Pokiaľ si niekto myslí, že v katolíckej cirkvi prebiehajú vo veľkom akcie na posielanie misionárov do nekatolíckych denominácii, v snahe šírenia kresťanskej viery a konvertovania nekatolíkov na kresťanskú vieru, je vo veľkom omyle. RKC po 2 Vat. koncile zrušila židovské misijné cesty k židom :

1 : "Katolíci by sa nemali pokúšať konvertovať židov a mali by s nimi spolupracovať v boji proti antisemitizmu, ktorý sa zo spoločnosti úplne nevytratil a v istom kontexte nadobudol nové formy. Uvádza sa to v rozsiahlom dokumente, ktorý pripravila a dnes vo Vatikáne zverejnila Pápežská rada pre dialóg medzi náboženstvami. Postoj, zmenený Vatikánom po Druhom vatikánskom koncile, "konkrétne znamená, že katolícka cirkev nevedie ani nepodporuje žiadnu konkrétnu misijnú prácu zameranú na židov," pripomína sa v dokumente s tým, že "inštitucionálna židovská misia bola (pred 50 rokmi) principiálne odmietnutá".

https://www.teraz.sk/zahranicie/katolici-vatikan-konvertovat-zidia/170677-clanok.html

2 : Keď si dnes pozrieme pápežské encykliky, Vatikánske články, verejné vyjadrenia a rečnícke prejavy pápežov, neuvidíme v nich výrazy typu "konvertovanie nekatolíkov". Nie, téma o konvertovaní nekatolíkov zapadla do toho najhlbšieho ústrania. To čo Vatikán dnes zaujíma a o čom sa búrlivo vo Vatikáne diskutuje sú témy sociálnej nerovnosti, sociálnej pomoci slabším, LGBT, homosexuálne manželstvá, potrat, interrupcia.....

3 : Medzináboženské modlitby - hriech Assisi

Medzináboženské stretnutia v Assisi boli modlitebné stretnutia náboženských predstaviteľov rôznych svetových náboženstiev, zvolané pápežom pre dosiahnutie celosvetového mieru. Prvé sa konalo 27. októbra 1986 a potom bolo niekoľkokrát na tomto mieste a mnohokrát na iných miestach podobné stretnutie opakované, vo svetovom aj lokálnom meradle. Hriech Assisi spočíval v nasledovnom :

1 : Stretnutie podporovalo myšlienku, že modlitby každého jedného kresťanského náboženstva budú mať určitý efekt na dosiahnutie celosvetového mieru u Boha. To je však samozrejme výrazne protibiblické. Boh nevypočúva modlitby nekresťanských náboženstiev, ktoré pochádzajú od diabla.

2 : Niektorým z predstaviteľov nekresťanských náboženstiev boli k modlitbám ponúknuté priestory katolíckych kostolov, kontroverziu vyvolalo tiež odstránenie kríža a jeho nahradenie soškou Budhu na oltári v kostole sv. Františka. Kardinál Oddi vo svojich spomienkach písal o znesvätení posvätných miest. Inak povedané, na stretnutí v Assisi sa každý modlil k svojmu vlastnému náboženstvu a k svojim vlastným modlám. Takéto stretnutia neskončili, ale stále v RKC pokračujú.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1bo%C5%BEensk%C3%A1_setk%C3%A1n%C3%AD_v_Assisi

_________________________


10 : Správny kresťan povoľuje jesť všetko jedlo

1. list Timotejovi 4:3

"1 Duch výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridržiavať zvodných duchov a učenia démonov, 2 zvedení pokrytectvom luhárov, ktorí majú na svedomí vypálené znamenie; 3 zabraňujú ženiť sa a jesť pokrmy, ktoré Boh stvoril, aby ich so vzdávaním vďaky požívali veriaci a tí, čo spoznali pravdu. 4 Veď všetko, čo Boh stvoril, je dobré a nemá sa zavrhovať nič, čo sa prijíma so vzdávaním vďaky, 5 lebo sa to posväcuje Božím slovom a modlitbou. 6 Ak toto budeš predkladať bratom, budeš dobrým služobníkom Krista Ježiša, živeným slovami viery a dobrého učenia, ktoré si si osvojil."

Poznámka : Zakazovať jesť niektoré jedlá je teda veľmi nebezpečné, pretože Pavol to nazýva diabolským učením a odpadnutím od viery. Niektoré protestantské denominácie však zakazujú svojim členom jesť jedlá s obsahom krvi odvolávajúc sa na Sk 15:28 :

Skutky apoštolov 15:28

"Lebo Duch Svätý a my sme usúdili, že nebudeme na vás klásť nijaké iné bremeno okrem toho nevyhnutného: 29 zdŕžať sa mäsa obetovaného modlám, krvi, udusených zvierat a smilstva. Ak sa budete tohto chrániť, budete konať správne. Buďte zdraví!"

Poznámka : Muselo ísť len o dočasné prikázanie, pretože v iných neskorších častiach Písma sa tento príkaz ruší Rim 14: 20-23; Kol 2:16; 1Kor 10:25

____________________

Evanjelium podľa Marka 7:19

"15 Človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, ale čo vychádza z človeka, to poškvrňuje človeka." 16 (Kto má uši na počúvanie, nech počúva.) 17 Keď zanechal zástup a vošiel do domu, učeníci sa ho pýtali na zmysel podobenstva. 18 On im povedal: "Tak ani vy nechápete? Nerozumiete, že človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, 19 veď to nevchádza do jeho srdca, ale do brucha a vychádza do stoky?" Tým vyhlásil všetky jedlá za čisté."

Poznámka : Sám Ježiš potvrdzuje, že NIČ čo vchádza do úst človeka nepoškvrňuje a tým vyhlásil VŠETKY jedlá za čisté, teda aj tie s obsahom krvi.

____________________

List Rímanom 14: 20-23

"20 Nenič Božie dielo pre jedlo! Ono je všetko čisté, ale zlé je pre človeka, ktorý jedením pohoršuje. 21 Dobre je nejesť mäso a nepiť víno ani nič, čo pohoršuje tvojho brata. 22 Tú vieru, ktorú máš, maj sám pre seba pred Bohom. Blahoslavený, kto nesúdi seba samého za to, čo uznáva za dobré. 23 Ale kto je, hoci má pochybnosti, je odsúdený, lebo to nebolo z viery; a všetko, čo nie je z viery, je hriech."

Poznámka : Takže apoštol tu potvrdzuje, že všetky jedlá sú za čisté

____________________

List Kolosanom 2:16

"Nech vás teda nik nesúdi pre pokrm, ani pre nápoj, ani pre sviatok, novmesiac alebo soboty 17 lebo ony sú len tieňom budúcich vecí, no skutočnosť je Kristus."

Poznámka : nápoj, sviatok, novmesiac, soboty, to sú všetko veci, ktoré majú jedného spoločného menovateľa, a tým je židovstvo. Ide teda o židovské veci, ktorými židia súdili kresťanov. V tomto prípade "nápoj" nemôže znamenať nič iné než tekutinu krv - jediný starozákonný zákaz, ktorý sa týkal tekutín bolo totiž konzumovanie krvi. Apoštol však vraví, aby nás nik za prijímanie krvi nesúdil.

____________________

Prvý list Korinťanom 10: 25-27

"25 Jedzte všetko, čo dostať v jatkách, a na nič sa nevypytujte kvôli svedomiu. 26 Veď Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa. 27 Ak vás niekto z neveriacich pozve a chcete ísť, jedzte všetko, čo vám predložia, a na nič sa nevypytujte kvôli svedomiu."

Poznámka : V jatkách predávali v podstate všetko z dobytka, či už išlo o krvavničky, jaternice, klobásy, vnútornosti, samozrejme všetky tieto jedlá boli s obsahom krvi. Apoštol však nekladie dôraz na rozlišovanie týchto jedál ale hovorí "jedzte všetko čo dostať v jatkách". Ďalej pokračuje "ak vás neveriaci pozve, jedzte všetko čo vám predložia, a na nič sa nevypytujte". Takže to znamená, že sa nemusíme pýtať na jednotlivé jedlá či obsahujú krv, môžme ich jesť všetky, hlavne aby to bolo z viery a nemali sme pri jedení pochybnosti. 

________________________

PROTIARGUMENTY SVEDKOV JEHOVOVÝCH

1 : Skutky apoštolov 15:20

"13 Keď sa odmlčali, ozval sa Jakub: "Bratia, vypočujte ma! 14 Šimon porozprával, ako Boh prvý raz zhliadol a vybral si z pohanov ľud pre svoje meno. 15 S tým sa zhodujú aj slová Prorokov, ako je napísané: 16 »Potom sa vrátim a znova vybudujem zborený Dávidov stánok; znova postavím jeho ruiny a vztýčim ho, 17 aby aj ostatní ľudia hľadali Pána, všetky národy, nad ktorými sa vzývalo moje meno, hovorí Pán, čo robí tieto veci, 18 známe od vekov.« 19 Preto si myslím, že neslobodno znepokojovať tých, čo sa z pohanov obracajú k Bohu, 20 ale im treba napísať, aby sa zdŕžali poškvrneného modlami, smilstva, zaduseného a krvi. 21 Mojžiš má totiž od dávnych pokolení v každom meste kazateľov po synagógach, kde ho každú sobotu čítajú."

Poznámka : Išlo len o dočasný príkaz, ktorý bol v iných častiach biblie zrušený. Dej Skutkov apoštolov sa dial v rokoch 33-36, avšak Pavlove spisy, ktoré povoľujú jesť všetky jedlá sa datujú do rokoch 50-64 a teda sú neskôršie. Novozákonný kánon a jeho príkazy sa vyvíjali od roku 30 až do roku 90. Väčšina príkazov bola fixná, no niektoré príkazy boli len dočasné. Večné príkazy od dočasných príkazov rozlíšime tak, že dočasné príkazy sú tie, ktoré sú neskôr vyvrátené a znegované biblickými autormi.11 : Správny kresťan sa modlí krátke modlitby


Evanjelium podľa Matúša 6:7

"Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. 8 Nenapodobňujte ich; veď váš Otec vie, čo potrebujete, prv, ako by ste ho prosili." 9 Vy sa budete modliť takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno, 10 príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi. 11 Chlieb náš každodenný daj nám dnes. 12 A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. 13 A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého."

Poznámka"veď váš Otec vie, čo potrebujete, prv, ako by ste ho prosili." Tým pádom nie sú potrebné ani žiadne predslovy k modlitbám. Je to zbytočné a nežiadúce keďže Boh Otec vie dopredu o čo ho chceme požiadať prv než by sme ho o to prosili, tým pádom nie je treba pri modlitbe prednášať predslovy s čím a komu chceme pomôcť. Keď napríklad chcem aby Boh pomohol mojej susede so zdravotným problémom, úplne stačí ak sa pomodlím Otčenáš bez predslovu. Nie je žiadúce aby som dával nejaké predslovy typu "Pane, prosím ťa pomôž mojej susede s jej zdravotným problémom".

Na druhej strane niektorí ako katolíci sa modlia dlhé modlitby, ktoré trvajú aj niekoľko desiatok minút, ako napríklad katolíci keď sa modlia Mariánske modlitby s opakovaním aj 50 krát ! Niektorí tu síce namietnú, že Ježiš sa tiež modlil s opakovaním Mt 26: 38-43 lenže tu si treba uvedomiť, že to, že niečo Ježiš robil neznamená, že to máme robiť aj my. Ježiš je Boh, Ježiš bude tiež súdiť celý svet, a predsa nám povedal aby sme nesúdili a neodsudzovali Lk 6:37. Ježiš môže robiť to, čo on sám uzná za vhodné, nám ľudom však dal príkaz aby sme pri modlitbách nehovorili veľa slov.

Niektorí ešte poukazujú na Zjv 4:8 kedy anjeli donekonečna opakovali jednu slovnú frázu, avšak tu si treba uvedomiť, že tu nejde o modlitbu, a jedná sa o anjelov a nie ľudí. Anjeli sa očividne riadia inými Božími zákonmi než my ľudia.

_______________________

2 : Skutky apoštolov 12:5

"Petra teda strážili vo väzení. Ale Cirkev sa bez prestania modlila k Bohu za neho."

Poznámka : Niektorí katolíci sa snažia poukázať na to, že ak sa Cirkev za Petra modlila neustále, museli to byť hodiny a hodiny neustáleho modlenia, a to sa zopár Otčenášmi počas dňa zrejme nedalo naplniť, takže Cirkev sa musela po celý čas modliť opakované modlitby. Nuž, pozrime sa najprv na výraz "bez prestania" :

"Cirkev sa bez prestania modlila" - Tento výraz sa nedá vykladať doslovne, inak by to muselo znamenať, že Cirkev ani nespala, ani nejedla, ani nepila, ani nechodila na toaletu, lebo počas týchto aktivít sa modliť nedá, a pokiaľ má platiť výraz "neustále" v doslovnej verzii, potom by sa Cirkev musela modliť každú jednu sekundu svojho života, čo je však nezmysel. Ešte lepšie to uvidíme na 1 Sol 5:17

1. list Sonúnčanom 5:17

"15 Dajte si pozor, aby sa nik nikomu neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým! 16 Ustavične sa radujte! 17 Bez prestania sa modlite"

Pavol nás vyzýva modliť "bez prestania". To však očividne neznamená, že 24 hodín denne nebudeme robiť nič iné než modliť sa. Takisto výraz "bez prestania" sa nevzťahuje ani na voľný čas, veď kebyže sa celý voľný čas bez prestania venujeme modlitbe, ako by sme potom šírili evanjelium, vychovávali deti a venovali sa rodine ? Výraz "bez prestania" sa teda vzťahuje na vykonávanie činnosti v určitých od seba oddelených intervaloch. Ak sa budem modliť Otčenáš tri krát do dňa každý deň v mesiaci, tiež bude o mne platiť že "celý mesiac som sa bez prestania modlil", pretože som každý jeden deň vykonával túto činnosť. Rovnako tak Cirkev, zakiaľ bol Peter vo väzbe, každý jeden deň sa za neho modlila trebárs 3 Otčenáše počas dňa, tým pádom o nej platilo, že počas Petrovej väzby sa Cirkev za neho bez prestania modlila.
12 : Správny kresťan nezobrazuje Ježiša v ponižujúcich polohách


Hoci je Ježiš ikonograficky znázornený u katolíkov len málokedy, ak sa už tak stane, sú to prevažne zobrazenia ukrižovaného Ježiša na kríži, alebo ako malinkého Ježiška vedľa veľkej Márie.... Teda dosť ponižujúce polohy... Malo by to byť naopak, malinká Mária a veľký Ježiš. Ale to už katolíkom 2 krát po chuti nie je. Kríž je už prázdny, a Ježiš teraz sedí po pravici svojho Otca ako víťaz víťazov. Ježiš by mal byť preto takto znázorňovaný a nie v zahanbujúcich polohách.

Veď si to len skúste predstaviť. Ak by ste boli Boh, naozaj by ste chceli aby vás ľudia neustále zobrazovali v plienkach, a v tých najponižujúcejších polohách ? A naozaj by ste chceli aby stvorenie, ktoré ste vytvoril, ktoré je len obyčajné stvorenie, zobrazovali v honosných polohách na úkor vás ? Nechceli by ste skôr aby vás zobrazovali v tých najhonosnejších polohách a stvorenie zobrazovali pod vašimi nohami v tých najponižujúcejších polohách ? Je nevyhnutné, aby si katolíci uvedomili, že Ježiš sa síce uponížil, no stalo sa tak len na krátku dobu, ktorá sa už dávno skončila.

1 : List Galaťanom 2:19

"Veď ja som skrze zákon zomrel zákonu, aby som žil Bohu. S Kristom som pribitý na kríž."

1. list Korinťanom 1:17-18

"Lebo Kristus ma neposlal krstiť, ale hlásať evanjelium, a nie v múdrosti slova, aby nebol vyprázdnený Kristov kríž. Lebo slovo kríža je bláznovstvom pre tých, čo idú do záhuby, ale pre tých, čo sú na ceste spásy, teda pre nás, je Božou mocou."

Poznámka : Z týchto veršov môžme zistiť ako Pavol vnímal Kristov kríž. Pavol píše :

"S Kristom som pribitý na kríž" - Pavol nebol v tom čase fyzicky pribitý na kríže, je teda zrejmé, že spoluúčasť na Kristovom kríži s Kristom vnímal duchovne. A teda Pavol nevnímal kríž tak, že na kríži sa stále nachádza Ježišove telo. Pavol vnímal kríž tak, že kríž je prázdny a na kríži sa nachádza už iba Kristova sila - slovo kríža 1 Kor 1:18. Pavol teda Ježišov kríž z ktorého vyvierala sila vnímal ako prázdny kríž, na ktorom sa už nenachádza Ježiš, ale výlučne slovo kríža - sila vyvierajúca z kríža.

___________________

PROTIARGUMENTY KATOLÍKOV :

1 : 1. list Korinťanom 2:2

"Rozhodol som sa, že nechcem medzi vami vedieť nič iné, iba Ježiša Krista, a to ukrižovaného."

Poznámka : Ak by sa vo verši nachádzalo "nechcem medzi vami vidieť nič iné" potom by to bol dôkaz pre krucifix, veď ako inak by Pavol videl u Korinťanov ukrižovaného Krista, než že by Korinťania znázornili Ježiša na kríži ? Pavol však nehovorí "nechcem vidieť nič iné" ale hovorí "nechcem vedieť nič iné". A "vedieť" je rozdiel oproti "vidieť". Keď sa Pavol Korinťanov opýta v akého Krista veria, na základe toho zistí, a bude "vedieť", že Korinťania veria v takého Krista, ktorý nám skrze svoje ukrižovanie odpustil hriechy.

__________________

2 : List Galaťanom 3:1 Katolícky preklad

"Nerozumní Galaťania, kto vám počaril? Veď vám bol pred očami zobrazený Ježiš Kristus ukrižovaný!"

Poznámka : Ak by takto znel verš, tak by skutočne dokazoval krucifix. Veď Korinťania nežili v Ježišovej dobe s ním a neboli svedkami jeho ukrižovania. Ako by potom mohli vidieť ukrižovaného Krista ? Jedine tak, že by videli ukrižovaného Krista skrze krucifix. Avšak pozor, tento katolícky verš je nesprávny, ide o nesprávny preklad. Najpresnejšie preklady Roháčkov a Králicka biblia uvádzajú nasledovný verš :

List Galaťanom 3:1 Roháčkov preklad

"1 Ó, nerozumní Galaťania, kto vás tak omámil, aby ste neboli poslušní pravde, ktorým bol Ježiš Kristus prv napísaný pred očami jako medzi vami ukrižovaný?"

List Galaťanom 3:1 Králická biblia

"1 Ó nemoudří Galatští, kdož jest vás tak zmámil, abyste nebyli povolni pravdě, kterýmž před očima Ježíš Kristus prve byl vypsán a mezi vámi ukřižován?"

A teda ukrižovaný Ježiš bol nie "zobrazený pred očami" ale "napísaný pred očami" a to je rozdiel ! Korinťania videli ukrižovaného Krista nie skrze sošky, ani krucifix, ale skrze Písmo, skrze napísané slovo. Toto je v podstate aj dôkaz proti krucifixu, keďže Pavol tu tvrdí, že Korinťania videli ukrižovaného Krista skrze Písmo, pričom akýsi krucifix nespomína, pričom ak by krucifix existoval, určite by ho pri tejto zmienke spomenul, no nespomenul.

____________________


13 : Správny kresťan nevytvára sochy a sošky a nemodlí sa skrze ne k Bohu

1 : Prví kresťania si sochy a sošky na náboženské účely nevytvárali

Vytváranie sôch a sošiek človeka provokuje k ich uctievaniu, riziko modloslužby sa zvyšuje 100 násobne. Niektorí tu síce podotknú, že Izraeliti si na Boží príklad vyrezávali obrazy anjelov Ex 37:7, no títo vyrezávaní anjeli slúžili len ako dekorácia, a nie pre náboženské účely. Niektorí ešte poukazujú, na to že Boh prikázal Izraelitom vytvoriť medeného hada, aby každý kto na neho pozrie zostal nažive Nm 21: 7-9, lenže aj tu išlo o len symbol, had predstavoval symbol Izraelitov na Sinaji, tak ako dnes predstavuje kríž symbol pre kresťanov. Boh skrze tento symbol zachraňoval poštípaných. Bola to istým spôsobom relikvia, ktorá mala v sebe zázračnú moc, o ktorej nám Boh prikázal aby sme ju zhotovili. Akonáhle ju však Izraeliti začali využívať na svoje náboženské účely, Písmo to odsúdilo 2 Kr 18:4. Navyše, kresťania sa majú držať Nového Zákona a Boh nám v Novom Zákone neprikázal vytvárať nejaké náboženské predmety.

Kniha Exodus 37 : 1-7

"1 Potom Beselél urobil z akáciového dreva archu dva a pol lakťa dlhú, poldruha lakťa širokú a poldruha lakťa vysokú. 2 Obtiahol ju rýdzim zlatom znútra i zvonku a navrchu dookola urobil zlatý veniec. 3 Ulial pre ňu štyri zlaté krúžky na jej štyri nohy, čiže dva krúžky na jej jednu stranu a dva krúžky na jej druhú stranu. 4 Potom z akáciového dreva spravil tyče a obil ich zlatom. 5 Tieto tyče prestrčil cez krúžky na bokoch archy, aby sa archa dala nosiť. 6 Nato urobil vrchnák (zľutovnicu) z rýdzeho zlata, dva a pol lakťa dlhý a poldruha lakťa široký. 7 A na oboch koncoch zľutovnice urobil dvoch zlatých kovaných cherubov: 8 jedného cheruba na jednom konci a druhého cheruba na druhom konci. Cherubov prirobil na zľutovnici na jej oboch koncoch. 9 Cherubi mali vystreté krídla nahor tak, že svojimi krídlami zakrývali zľutovnicu, zatiaľ čo ich tváre boli obrátené oproti sebe. Tváre cherubov sa upierali na zľutovnicu."

Kniha Numeri 21 : 7-9

"7 Tu prišiel ľud k Mojžišovi a povedal: "Zhrešili sme, keď sme šomrali proti Pánovi a proti tebe. Pros za nás u Pána, aby od nás odňal hady!" A Mojžiš prosil za ľud. 8 Tu Pán povedal Mojžišovi: "Urob medeného hada a vyves ho na žrď! Potom každý, kto naň pozrie, ostane nažive." 9 Mojžiš teda urobil medeného hada a vyvesil ho na žrď. A keď niekoho hady uhryzli a on pozrel na medeného hada, ostal nažive."

2. kniha kráľov 18:4

"On odstránil výšiny, zrúcal pomníky, povytínal ašery a rozbil medeného hada, ktorého urobil Mojžiš, lebo mu synovia Izraela až do tých dní pálili tymian. Volal sa Nohestán."

_________________

2 : Evanjelium podľa Jána 4:23

"Ale prichádza hodina, ba už je tu, keď sa praví ctitelia budú klaňať Otcovi v Duchu a pravde. Lebo sám Otec hľadá takých ctiteľov. Boh je duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa mu klaňať v Duchu a pravde."

Poznámka : Čo to znamená klaňanie sa v Duchu ? Všimnime si, že Ježiš hovorí v budúcom čase "budú sa klaňať Otcovi v Duchu", čo teda znamená, že v tom čase kedy Ježiš tento výrok povedal, sa Izraeliti ešte neklaňali v Duchu. Ako sa teda klaňali ? Klaňali sa Bohu prostredníctvom obrazov, soch a sošiek, tak ako dnešní katolíci, ktorí uctievajú Boha skrze obrazy, sochy a sošky. Nová forma klaňania v Duchu mala byť preto tým klaňaním kedy pri klaňaní sa Bohu nepoužívaš žiadne sochy, sošky, obrazy ani iné predmety.

_________________________


14 : Správny kresťan verí tomu, že Ježiš je Boh

1 : Evanjelium podľa Jána 1 : 1-18

"1 Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. 2 Ono bolo na počiatku u Boha. 3 Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. 4 V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. 5 A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali.6 Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. 7 Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. 8 On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle. 9 Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. 10 Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal. 11 Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali. 12 Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, 13 čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha. 14 A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy. 15 Ján o ňom vydal svedectvo a volal: "Toto je ten, o ktorom som hovoril: Ten, čo príde po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja." 16 Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou. 17 Lebo ak zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista. 18 Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť."

Poznámka : Ján tvrdí, že Slovo ktorým bol Kristus bolo Bohom. Tiež o Kristovi tvrdí ako o jednorodenom Bohu ktorý je v lone otca. To dokazuje učenie o Božej Trojici. Ján hovorí o Ježišovi ako o tom ktorý je "jednorodený Syn Boha". Keďže ide o jednorodeného, a teda jediného, nutno to treba chápať vo fyzickom zmysle, a teda že Kristus fyzicky pochádza z Otca, a preto je časťou Boha. V duchovnom zmysle to nemožno chápať, keďže v duchovnom zmysle by Ježiš nebol jednorodení, keďže duchovných Božích synov existuje viacero Gn 6:2; Ef 2:19.

___________________

2 : Biblia v 2 Kr 17:38 učí, že iba Boha treba uctievať, no 1Pt 3:15 učí aby sme uctievali Krista. Keďže Písmo si neprotirečí, z toho je zrejmé, že Kristus musí byť Bohom.

Druhá kniha kráľov 17:38

"Nezabudnite na zmluvu, ktorú som s vami uzavrel, a neuctievajte iných bohov. Ale uctievajte Pána, svojho Boha, a on vás vyslobodí z ruky všetkých vašich nepriateľov."

1. Petrov list 3:15

"ale uctievajte sväto Krista, Pána, vo svojich srdciach, stále pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás."

______________________

3 : V Iz 42:8 sa píše, že Boh nikomu nedá svoju slávu, no v Flp 4:19; 2 Sol 1:12; 1Pt 4:11 sa ukazuje, že Božia sláva sa oslavuje skrze Krista. Z toho je zrejmé, že Ježiš musí byť Boh, inak by si Písmo protirečilo.

Kniha proroka Izaiáša 42:8

"Ja som Jahve, to je moje meno a svoju slávu inému nedám, ani svoju chválu modlám."

List Filipanom 4:19

"Môj Boh splní každú vašu túžbu podľa svojho bohatstva v sláve v Kristovi Ježišovi."

2. list Solúnčanom 1:12

"aby bolo oslávené meno nášho Pána Ježiša Krista vo vás a vy v ňom, podľa milosti nášho Boha a Pána Ježiša Krista."

1. Petrov list 4:11

"Keď niekto hovorí, tak len ako Božie slovo; keď niekto slúži, tak len z moci, ktorú uštedruje Boh, aby bol vo všetkom oslávený Boh skrze Ježiša Krista. Jemu sláva a vláda na veky vekov. Amen."

______________________

4 : Evanjelium podľa Jána 20:28

"26 O osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal si doprostred a povedal: "Pokoj vám! 27 Potom povedal Tomášovi: "Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci, ale veriaci!" 28 Tomáš mu odpovedal: "Pán môj a Boh môj!" 29 Ježiš mu povedal: "Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili."

___________________

5 : List Hebrejom 4:15

"Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami; veď bol podobne skúšaný vo všetkom okrem hriechu."

1. Petrov list 2:22

"On sa nedopustil hriechu, ani lesť nebola v jeho ústach."

Poznámka : Ježiš bol bez hriechu, a bez hriechu dokáže byť IBA Boh !

_____________________

6 : Evanjelium podľa Lukáša 8:39

"38 Muž, z ktorého vyšli zlí duchovia, ho prosil, aby smel zostať s ním. Ale on ho poslal preč so slovami: 39 "Vráť sa domov a rozprávaj, aké veľké veci ti urobil Boh!" On šiel a po celom meste rozhlasoval, aké veľké veci mu urobil Ježiš."

List Filipanom 2 : 5-7

"5 Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš: 6 On, hoci má božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom, 7 ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka."

List Kolosanom 2 : 8-10

"8 Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol filozofiou a prázdnym mámením, založeným na ľudských obyčajoch a na živloch sveta, a nie na Kristovi! 9 Veď v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva. 10 V ňom ste aj vy naplnení. On je hlavou každého kniežatstva a mocnosti."

List Hebrejom 1 : 2-7

"2 V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj svet. 3 On je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty a udržuje všetko svojím mocným slovom. Preto keď vykonal očistenie od hriechov, zasadol po pravici velebnosti na výsostiach; 4 a stal sa o toľko vyšším od anjelov, o koľko vznešenejšie meno zdedil než oni. 5 Veď kedy komu z anjelov povedal: "Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil" a opäť: "Ja budem jeho otcom a on bude mojím synom"? 6 A znova, keď uvádza prvorodeného na svet, hovorí: "Nech sa mu klaňajú všetci Boží anjeli." 7 Anjelom zasa hovorí: "On robí svojich anjelov vetrami a svojich služobníkov ohnivými plameňmi." 8 Ale Synovi: "Tvoj trón, Bože, je na veky vekov a žezlo tvojho kráľovstva je žezlo spravodlivosti."

Izaiáš 9:6

"Lebo dieťa sa nám narodilo, syn je nám daný; a vláda bude na jeho pleci a jeho meno sa bude volať Úžasný Radca, Mocný Boh, Večný Otec, Knieža pokoja."

Matúš 1:23

"Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Immanuel" čo znamená Boh s nami.

Izaiáš 44:6

"Takto hovorí Pán , Kráľ Izraela a jeho Vykupiteľ, Pán zástupov : "Ja som prvý a som posledný; okrem mňa niet boha."

Zjavenie 2:8

"A anjelovi cirkvi v Smyrne napíš: Slová prvého a posledného, ​​ktorý zomrel a ožil."

Prvý Jánov list 5:1

"20 A vieme, že prišiel Boží Syn a dal nám schopnosť poznať toho Pravého. A my sme v tom Pravom, v jeho Synovi Ježišovi Kristovi. On je ten Pravý, Boh a večný život."

List Rímanom 9:5

"Ich sú praotcovia a z nich podľa tela pochádza Kristus; on je nad všetkým Boh, zvelebený naveky. Amen."

__________________


PROTIARGUMENTY SVEDKOV JEHOVOVÝCH :

Boh nemôže byť pokúšaný Jakub 1:13, Ježiš bol však pokúšaný (takže on nie je Boh.) Mt 4:1. Ježiš (niekedy) poprel, že nie je Boh Mk 10:18. Ježiš tvrdil , že jeho otec bol väčší ako on Ján 14:28; Ján 20:17

Evanjelium podľa Matúša 4:1

"Potom bol Ježiš vedený duchom na púšť, aby bol pokúšaný od diabla." 

Evanjelium podľa Marka 10:18

"A on mu povedal: Prečo ma nazývaš dobrým? niet dobra okrem jedného, ​​teda Boha."

Evanjelium podľa Jána 20:17

"Vystupujem k svojmu Otcovi a vášmu Otcovi; a môjmu Bohu a vášmu Bohu."

Poznámka : Svedkovia nerozumejú učeniu o Trojici. Ježiš bol Boh ktorý zostúpil do ľudského tela. V ľudskom tele mal Ježiš dve prirodzenosti, jednú Božiu a druhú ľudskú. Telo mal ľudské, zatiaľ čo dušu mal Božiu. Keď diabol na púšti pokúšal Ježiša, pokúšal jeho ľudskú prirodzenosť a nie Božiu. Keď Ježiš hovoril, že nie je dobrý, mal tým na mysli, že jeho ľudská prirodzenosť nebola dobrá, tú ktorú mládenec označil za dobrú, keď ho nazval "učiteľom dobrým". Ježiš v ľudskom tele nebol Boh v pravom slova zmysla, bol vtedy poloBoh, takže o ňom vtedy neplatilo, že bol Bohom. Bohom v pravom zmysla sa stal až po ukrižovaní, keď opustil ľudské telo a obliekol si Božie telo a zasadol po pravici Otca.

Predstavme si Božie telo rozdelené na 2 časti, Boh Otec tvorí hlavu, zatiaľ čo Ježiš tvorí ruky. Hlava je viac než ruky, avšak oboje hľava i ruky patria a vychádzajú z rovnakého tela, takže majú obe Božiu podstatu. Takto teda platí, že Ježiš mal Božiu podstatu a napriek tomu bol nižší od Otca Ján 20:17 - inak všimnime si v Heb 1: 1-8, že nielen Ježiš nazýval Boha Otca svojím Bohom, ale aj Boh Otec nazýval Ježiša Bohom. To len dokazuje, že Ježiš je súčasťou Boha, a tak ako nemôže existovať Syn bez Otca, nemôže existovať ani Otec bez Syna, lebo obaja sú nevyhnutnou súčasťou a spojením Božieho tela.

List Hebrejom 1:8

"1 Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. 2 V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj svet. 3 On je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty a udržuje všetko svojím mocným slovom. Preto keď vykonal očistenie od hriechov, zasadol po pravici velebnosti na výsostiach; 4 a stal sa o toľko vyšším od anjelov, o koľko vznešenejšie meno zdedil než oni. 5 Veď kedy komu z anjelov povedal: "Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil" a opäť: "Ja budem jeho otcom a on bude mojím synom"? 6 A znova, keď uvádza prvorodeného na svet, hovorí: "Nech sa mu klaňajú všetci Boží anjeli." 7 Anjelom zasa hovorí: "On robí svojich anjelov vetrami a svojich služobníkov ohnivými plameňmi." 8 Ale Synovi: "Tvoj trón, Bože, je na veky vekov a žezlo tvojho kráľovstva je žezlo spravodlivosti"

__________________

2 : Jn 1:18 hovorí o tom, že Boha nikto nikdy nevidel. Ježiša však videli, takže nemôže byť Bohom

Evanjelium podľa Jána 1:18

"Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť."

Poznámka : Ľudia videli iba Ježišove ľudské telo, nie však jeho Ducha ktorý bol v ľudskom tele. A Božiu prirodzenosť tvorí Duch Jn 4:24 a nie telo.

_________________________


15 : Správny kresťan nekrstí deti, ale iba plne vedomých ľudí

Krst detí, alebo dojčiat sa v biblii nikde nespomína. Namiesto toho biblia hovorí o tom, že krstiť sa dávali tí ktorí vyznávali svoje hriechy Mt 3:6; Mk 1:5. Viacero ľudí bolo opísaných ako tí čo prijali krst no vždy išlo o tých ktorí "prijali slovo" Sk 2:41, "uverili" Sk 8:12; Sk 8:12-13; Sk 8:36-38; Sk 10: 44-48; Sk 19:5; Sk 22:16; Sk 16: 31-32; Mt 3:13. "Prijať slovo" a "uveriť" môžu len vedomé bytosti, a teda nie malé deti, alebo novonarodenci.

Písmo spomína poradie po akom má nastať krsť. Najprv človek musí uveriť a až POTOM sa dať pokrstiť Mt 28:19; Mk 16:16, nie naopak !

Evanjelium podľa Matúša 28:19

"Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého"

Evanjelium podľa Marka 16:16

"Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený."

______________________

V Sk 8: 5-12 Samária prijala Božie slovo, a následne sa dávali krstiť muži a ženy, pričom "deti a novonarodenci" sa nespomenuli. V takom veľkom meste však určite muselo byť množstvo detí a novonarodencov.

Skutky apoštolov 8: 5-14

 "5 Filip prišiel do mesta Samárie a zvestoval im Krista. 6 Zástupy pozorne a jednomyseľne sledovali, čo Filip hovorí, pretože počuli i videli, že robí znamenia. 7 Lebo z mnohých posadnutých vychádzali s veľkým krikom nečistí duchovia a mnohí ochrnutí a chromí ozdraveli. 8 A v meste nastala veľká radosť. 9 V meste predtým istý muž, menom Šimon, robil čary a ohromoval samárijský ľud, tvrdiac, že on je niekým veľkým. 10 A všetci od najmenších až po najväčších ho pozorne počúvali a hovorili: „On je Božia sila, ktorá sa volá Veľká.“ 11 Počúvali ho preto, že ich už dlhý čas ohromoval čarami. 12 Ale keď uverili Filipovi, ktorý im hlásal evanjelium o Božom kráľovstve a o mene Ježiša Krista, dávali sa krstiť muži i ženy. 13 Vtedy uveril aj sám Šimon, dal sa pokrstiť a pridŕžal sa Filipa. A keď videl, že sa dejú znamenia a veľké divy, tŕpol od úžasu. 14 Keď sa apoštoli, ktorí boli v Jeruzaleme, dopočuli, že Samária prijala Božie slovo, vyslali k nim Petra a Jána."

V Rim 6: 1-13 Pavol hovorí o tom, že všetci čo boli pokrstení, boli pokrstení v Kristovi, aby sme už neotročili hriechu a jeho žiadostiam. To sa však môže týkať iba dospelejších ľudí. Novonarodenci nemajú osobné hriechy a nepotrebujú preto žiť novým životom keďže nie sú otrokmi hriechov, ktorými by sa stále prehrešovali.

List Rímanom 6: 1-13

"1 Čo teda povieme? Budeme zotrvávať v hriechu, aby sa rozhojnila milosť? 2 Vonkoncom nie! Veď sme zomreli hriechu! Ako by sme v ňom ešte mohli žiť? 3 Alebo neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Kristovi Ježišovi, v jeho smrť sme boli pokrstení? 4 Krstom sme teda s ním boli pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych Otcovou slávou, aj my žili novým životom. 5 Lebo ak sme s ním zrástli a stali sa mu podobnými v smrti, tak mu budeme podobní aj v zmŕtvychvstaní. 6 Veď vieme, že náš starý človek bol s ním ukrižovaný, aby bolo hriešne telo zničené, aby sme už neotročili hriechu. 7 Lebo kto zomrel, je ospravedlnený od hriechu. 8 Ale ak sme zomreli s Kristom, veríme, že s ním budeme aj žiť. 9 Veď vieme, že Kristus vzkriesený z mŕtvych už neumiera, smrť nad ním už nepanuje. 10 Lebo keď zomrel, zomrel raz navždy hriechu, ale keď žije, žije Bohu. 11 Tak zmýšľajte o sebe aj vy: že ste mŕtvi hriechu a žijete Bohu v Kristovi Ježišovi. 12 Nech teda nevládne hriech vo vašom smrteľnom tele, žeby ste sa poddávali jeho žiadostiam, 13 ani nevydávajte svoje údy hriechu za nástroj neprávosti, ale oddajte sa Bohu ako živí, čo vstali z mŕtvych, a svoje údy dajte Bohu za nástroj spravodlivosti."

_____________________


PROTIARGUMENTY KATOLIKOV :

1 : Evanjelium podľa Lukáša 18:16

"Ale Ježiš si ich zavolal a povedal: "Nechajte deti prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo!"

Poznámka : Niektorí tu tvrdia, že ak zabraňujeme novonarodencom krstiť sa, zabraňujeme ich príchodu k Ježišovi. Treba si však pozrieť celý kontext vety z iných veršov : 

Evanjelium podľa Matúša 19: 13-15

"13 Vtedy mu priniesli deti, aby na ne položil ruky a pomodlil sa. Ale učeníci ich okrikovali. 14 Ježiš im povedal: „Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo.“ 15 Potom na ne kládol ruky a odišiel odtiaľ.

Evanjelium podľa Marka 10: 13-16

"13 Tu mu prinášali deti, aby sa ich dotkol. Ale učeníci ich okrikovali. 14 Keď to Ježiš videl, namrzený im povedal: „Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. 15 Veru, hovorím vám: Kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň.“ 16 Potom ich objímal, kládol na ne ruky a požehnával ich."

Poznámka : Takže ako vidíme, prinášanie detí k Ježišovi nijako nesúviselo s krstom, ale s položením rúk, požehnávaním, pomodlením sa.

________________

2 : 1. list Korinťanom 1:16

"Ba pokrstil som aj Stefanasov dom. Inak neviem, či by som bol ešte niekoho pokrstil."

Poznámka : Niektorí hovoria, že výraz "dom" predstavuje celú domácnosť a teda aj deti. Ibaže nedá sa nijako dokázať že v danej domácnosti sa nachádzali aj malé deti....

__________________

3 : Evanjelium podľa Jána 3:5

"Ježiš odpovedal: "Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva."

Evanjelium podľa Marka 16:16

"Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený."

Poznámka : Katolíci zvyknú citovať tieto verše tvrdiac, že aby bol niekto spasený musí byť buď pokrstený alebo uveriť, pretože bez krstu a bez viery nedosiahne spasenie. Novonarodenci však nemajú ako uveriť, a preto ak nebudú pokrstení nebudú spasení. Tento argument však neobstojí, pretože samotná katolícka cirkev učí, že spasení budú môcť byť aj pohania, ktorí o Kristovi nikdy nepočuli a konajú v rámci svojho svedomia, ako i novonarodenci bez krstu. A teda katolíci nemôžu argumentovať týmito argumentami, keď ich samotná cirkev učí, že spasení môžu byť aj ľudia bez krstu.

https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-vatikanskych-uradov/c/nadej-na-spasu-pre-deti-ktore-zomreli-bez-krstu

_____________________

4 : Evanjelium podľa Lukáša 18: 15-17

"Prinášali k nemu aj nemluvňatá, aby sa ich dotkol. Keď to videli učeníci, okrikovali ich. Ale Ježiš si ich zavolal a povedal: "Nechajte deti prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo! Veru, hovorím vám: Kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň."

Poznámka : Niektorí katolíci tento verš považujú za potvrdenie toho, že prijať Božie kráľovstvo znamená prijať krst a majú ho prijať aj deti. Lenže z verša nijako nevyplýva, že prijať Božie kráľovstvo = pokrstiť sa, a nevyplýva z neho ani to, že deti sa majú krstiť. Je totiž napísané : "Kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň" - Ak by tento verš mal hovoriť o pokrstení detí, potom by z neho vyplývalo aj to, že krst musíme prijať iba vtedy ak sme deťmi, a teda vo veku 0-15 rokov, pretože je napísané, že kto nepríjme krst ako dieťa, nevstúpi do Božieho kráľovstva. Ľudia, ktorí neboli pokrstení v detskom veku a už sú dospelí, by teda nemohli byť spasení, pretože neboli pokrstení ako deti. Takéto učenie je však očividný nezmysel. Význam veršu musí byť teda iný, a je nasledovný - prijať Kráľovstvo ako dieťa, znamená prijať evanjelium s veľkou radosťou a bez lsti ako je tomu typické u malých detí, ktoré prijímajú správy.16 : Správny kresťan učí, existuje peklo ako miesto večných vedomých múk

Dôkazov z biblie je viac než dosť :

Zjavenie apoštola Jána 14:11 

 "A dym ich múk bude stúpať na veky vekov a nebudú mať oddychu vo dne v noci tí, čo sa klaňajú šelme a jej obrazu, ani ten, kto by prijal znak jej mena."

 Zjavenie apoštola Jána 20:10

A diabol, ktorý ich zvádzal, bol zvrhnutý do ohnivého a sírového jazera, kde je aj šelma i falošný prorok; a budú mučení dňom i nocou na veky vekov.

_________________

Evanjelium podľa Matúša 13:42

"A hodia ich do ohnivej peceTam bude plač a škrípanie zubami."

Poznámka : V ohnivej peci bude plač a škrípanie, z čoho je zrejmé, že nespasení budú do pece hodení živí, a nezomrú v nej, ale budú v nej trpieť.

_________________

Evanjelium podľa Matúša 25:46

A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života."

_________________

Evanjelium podľa Matúša 25:41

Potom povie aj tým, čo budú zľava: »Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom!

Evanjelium podľa Marka 9:48

"45 Ak ťa zvádza na hriech tvoja noha, odtni ju: je pre teba lepšie, keď vojdeš do života krivý, ako keby ťa mali s obidvoma nohami hodiť do pekla. 46 (Kde ich červ neumiera a oheň nezhasína.) 47 A ak ťa zvádza na hriech tvoje oko, vylúp ho: je pre teba lepšie, keď vojdeš do Božieho kráľovstva s jedným okom, ako keby ťa mali s obidvoma očami vrhnúť do pekla, 48 kde ich červ neumiera a oheň nezhasína."

Kniha proroka Izaiáša 66:24

"I vyjdú a hľadieť budú na mŕtvoly mužov, čo odpadli odo mňa. Áno, ich červík neumrie a ich oheň nevyhasne. A budú hrôzou pre každé telo."

Poznámka : Oheň bude večný a nezhasne, a teda bude večne horieť, to by dávalo zmysel jedine vtedy ak by trestajúci oheň mal trápiť nespasených po celú večnosť. Okrem ohňa budú nespasených trápiť aj červy, a tie ich budú trápiť tiež naveky, pretože neumrú.

__________________

Evanjelium podľa Marka 14:21

"Syn človeka síce ide, ako je o ňom napísané, ale beda človeku, ktorý zrádza Syna človeka! Pre toho človeka by bolo lepšie, keby sa nebol narodil."

Poznámka : Tí čo zrádzajú človeka, určite nebudú iba anihilovaní ako to učia niektorí kresťania, potom by na nich neplatilo to, že by pre nich bolo lepšie keby sa nikdy neboli narodili. Skôr tu sedí to, že títo ľudia budú večne trápení.

Evanjelium podľa Lukáša 16:25

"19 Bol istý bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a kmentu a deň čo deň prepychovo hodoval. 20 Pri jeho bráne líhal akýsi žobrák, menom Lazár, plný vredov......22 Keď žobrák umrel, anjeli ho zaniesli do Abrahámovho lona. Zomrel aj boháč a pochovali ho. 23 A keď v pekle v mukách pozdvihol oči, zďaleka videl Abraháma a Lazára v jeho lone. 24 I zvolal: »Otec Abrahám, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si namočí aspoň koniec prsta vo vode a zvlaží mi jazyk, lebo sa hrozne trápim v tomto plameni!«............ 27 Tu povedal: »Prosím ťa, Otče, pošli ho do domu môjho otca. 28 Mám totiž piatich bratov; nech ich zaprisahá, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk.«

Poznámka : Tu očividne o podobenstvo nejde, keďže sa v ňom spomínajú mená a reálne osoby, a Ježiš nespomína že by išlo o podobenstvo.

__________________

Kniha proroka Izaiáša 48:22

"Niet pokoja, hovorí Pán, bezbožným."

Poznámka : Takže bezbožní nebudú mať pokoj. Ak by však zomreli, mali by pokoj. Ak však nikdy nezomrú ale budú večne trpieť, naozaj sa potom splní, že nebudú mať pokoja.


PROTIARGUMENTY SVEDKOV :

1 : Boh je láska, a láska nebude nikoho večne mučiť.

1. Jánov list 4:16

"A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom."

Poznámka : Áno, Boh je láska, ale iba k tým, ktorí sú veriaci, nie však ku bezbožným.

Žalm 145:20 "Hospodin ochraňuje všetkých, ktorí ho milujú, ale všetkých bezbožníkov zničí."

Niektorí ešte uvádzajú, že Boh je spravodlivý 2 Kr 12:6 a spravodlivý Boh by nikdy nemučil nikoho kto zopár rokov hreší, pretože nie je spravodlivé trestať niekoho naveky za to, že dotyčný hreší len zopár rokov na Zemi. Tu však treba podotknúť, že takto to funguje v mysli ľudí, ibaže Boh zmýšľa zcela inak než človek. Nemôžeme porovnávať zmýšľanie ľudí so zmýšľaním Boha. Boh chápe spravodlivosť zcela inak ako ju chápu ľudia, pretože je tvorený zcela z iných prvkov než ľudský mozog.

____________________

2 : List Júdov 1:7

"Tak aj Sodoma a Gomora a susedné mestá, ktoré takisto smilnili a chodili za iným telom, stali sa výstrahou a znášajú trest večného ohňa."

Poznámka : Niektorí Svedkovia sa snažia cez tento verš dokázať, že výraz "večný oheň" neznamená, že oheň bude horieť večne. Veď Sodoma Gomora dnes predsa už nehorí, miesto kde sa nachádzala tam je dnes púšť, a žiaden oheň. Treba si však uvedomiť, že výraz "Sodoma Gomora" nepredstavuje hradby a budovy mesta, ale predstavuje obyvateľstvo Sodomy Gomory, a to sa dnes nachádza v pekle a znáša ohnivé muky. Aj Ježiš často krát označoval názov mesta, pričom myslel jeho obyvateľov a nie hradby a budovy mesta Lk 10:13. Hradby mesta sa totiž nedokážu kajať, ľudia v nich však áno.

Evanjelium podľa Lukáša 10:13

"Beda ti, Korozain! Beda ti, Betsaida! Lebo keby sa v Týre a Sidone boli stali zázraky, ktoré sa stali u vás, dávno by boli v kajúcom rúchu sedeli v popole a kajali sa."

__________________

3 : Kniha proroka Jeremiáša 7:31

"A postavili výšiny Tofet, ktoré je v údolí syna Hinnomovho, aby spálili svojich synov a ich dcéry ohňom, čo som im neprikázal, ani to neprišlo do môjho srdca."

Ak Bohu ani nevstúpilo do mysle upalovať ľudí zaživa, ako by mu mohlo vstúpiť do mysle večné mučenie ľudí v pekle ?

Poznámka : Treba čítať v kontexte, Bohu nikdy nevstúpilo do mysle nie večné pálenie nespasených v pekle, ale pálenie Izraelských synov/dcéry ako obetu cudzím bohom.

_________________

4 : List Rímanom 6:23

"Lebo odplatou za hriech je smrť; ale Božím darom je večný život skrze Ježiša Krista, nášho Pána."

Poznámka : Svedkovia cez tento verš argumentujú, že odplatou za hriech je smrť a teda večná neexistencia. Ok, lenže tu sa hovorí o duchovnej smrti. Duchovná smrť znamená odpadnutie od Boha. Pokiaľ je totiž duch živí, je to len vtedy, ked Duch koná spravodlivosť Rim 8:10

List Rimanom 8:10

"Ale ak je vo vás Kristus, telo je síce pre hriech mŕtve, no duch je život pre spravodlivosť."

_________________

5 : 1. Jánov list 3:15

"Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrah. A viete, že ani jeden vrah nemá v sebe večný život."

Nespasení nezdedia večný život, a preto nemôžu ani večne trpieť v pekle.

Poznámka : Večný život tu znázorňuje večný život duše. Večný život duše je to, keď duša koná spravodlivosť Rim 8:10. Večná smrť duše teda, a teda to čo budú mať všetci vrahovia znázorňuje tým pádom večné odpadnutie od Boha.

List Rimanom 8:10

"Ale ak je vo vás Kristus, telo je síce pre hriech mŕtve, no duch je život pre spravodlivosť."

_________________

6 : Kazateľ 9:5-10

"Živí aspoň vedia, že zomrú, ale mŕtvi už nevedia celkom nič... Urob všetko, čo ti príde pod ruku, nakoľko vládzeš, lebo v podsvetí, kam ideš, niet diel ani výpočtov, ani vedy, ani múdrosti."

Žalmy 115:17

"Nech hanba stihne bezbožníkov, nech zamĺknu v ríši smrti"

Mŕtvi si nič neuvedomujú a ani necítia bolesť. Teda v pekle nikto nekričí od bolesti. 

Poznámka : Treba si uvedomiť čas kedy boli tieto výroky povedané. Žalmy boli napísané v roku 1000 pred Kristom a Kazateľ okolo roku 750 pred Kristom. V tomto čase tí čo zomreli, ako dobrí tak i zlí ľudia išli do podsvetia a boli v stave nevedomosti. To sa však zmenilo nástupom Krista. Ježiš svojim narodením porazil diabla a smrť, a všetci mŕtvy v podsvetí ožili. Tí dobrí išla okamžite po zobudení do neba, zatiaľ čo tí zlí išli okamžite po zobudení do pekla.

_________________

7 : Kniha proroka Malachiáša 3:21

"16 Vtedy hovorili bohabojní medzi sebou a Pán pozoroval a vyslyšal. A napísala sa pamätná kniha pred ním pre tých, čo sa boja Pána a vážia si jeho meno. 17 Budú mi - hovorí Pán zástupov, vlastníctvom v deň, keď budem konať, a budem mať zľutovanie nad nimi, ako má zľutovanie otec nad synom, ktorý mu slúži. 18 Vrátite sa a budete vidieť rozdiel medzi spravodlivým a nespravodlivým, medzi tým, čo slúži Bohu, a tým, čo mu neslúži. 19 Lebo, hľa, deň prichádza, blčí ako pec a všetci namyslenci a všetci, čo páchajú bezprávie, budú plevou. Deň, ktorý prichádza, ich spáli - hovorí Pán zástupov, a nenechá z nich ani koreň, ani konár. 20 Vám však, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spravodlivosti, ktoré má na krídlach uzdravenie. Vtedy vyjdete a budete poskakovať ako teliatka z maštale! 21 A pošliapete hriešnikov, lebo budú popolom pod vašimi nohami v deň, keď budem ja konať - hovorí Pán zástupov."

Z hriešnikov sa stane popol, ako by potom mohli večne trpieť v telách v ohni ?

Poznámka : Tu sa majú na mysli len tí hriešnici, ktorí v čase Kristovho príchodu budú žiť na zemskom povrchu. Tých Pánov príchod zničí ohňom takže z nich bude len popol. Veriaci budú vyzdvihnutí do nebies k Pánovi. Následne na to sa začne súd, a všetci zničení hriešnici, vrátane tých hriešnikov ktorí zomreli v minulosti, budú vzkriesení a dostanú večné nezničiteľné tela a predstúpia pred súd, ktorý ich následne odsúdi aj s novými nezničiteľnými telami do ohnivého jazera.17 : Správny kresťan učí, že všetci sú si navzájom rovní, a neexistuje nejaká nadradená cirkev, ktorá by bola vodcom a mala ostatným kresťanom prikazovať čo robiť.

Namiesto toho existuje veľa malých od seba nezávislých kresťanských denominácii. Každá má svojho pastora a "starších" ktorí cirkev vedú a starajú sa o nu. Katolícke učenie o pápežstve hovorí o tom, že Peter bol vodcom apoštolov, Peter bol biskupom Ríma a po sebe zanechal svojich nasledovníkov, pričom Petrova vodcovská moc sa mala prenášať na jeho nasledovníkov - dnešní rímskokatolícky biskupi. Takéto tvrdenie má však niekoľko problémov :

1 : Peter sa v biblii nikde nepreukazuje ako autoritatívny vodca apoštolov. Sám seba nazýva len ako jeden zo "spolustarších" 1 Pt 5:1 a pasenie stáda si neprivlastňuje sebe ale odovzdáva ho jednotlivým "starším" iných cirkví 1 Pt 5: 1-2. Peter odmietol Kornéliusove klaňanie sa Sk 10:26, hoci pápeži počas svojej histórie to z hľadiska svojho vodcovského postavenia viac krát vyžadovali. Keď sa apoštoli medzi sebou hádali kto je medzi nimi najväčší, Ježiš nepovedal, že Peter je najväčší, ale že apoštoli sú si medzi sebou rovní, a nemá medzi nimi fungovať autoritatívnosť ako tomu je v prípade vladárov Lk 22:23-26. Niektorí kresťania si hľadali svojich vodcov, jedni Pavla, iní Apolla, iní zas Petra. Pavol takéto správanie odsúdil 1 Kor 10-13. Keď vznikol spor o obriezku, nespýtali sa na názor výlučne Petra, ktorý by následne zo svojej vodcovskej osoby rozhodol, ale namiesto toho zvolali všetkých "starších" a apoštolov a spoločne rozhodli Sk 15: 1-29. Peter nebol ten ktorý by zo svojej vodcovskej moci rozhodoval a posielal apoštolov na jednotlivé kresťanské misie, ale sám Peter bol apoštolmi na jednotlivé kresťanské misie posielaní Sk 8:14. Apoštoli ako celok teda rozhodovali kam Petra pošlú. Ak by bol Peter skalou na ktorej stojí Cirkev, platilo by to že Cirkev je postavená na Ježišovi a Petrovi. Ibaže Písmo hovorí, že hlavnou stavbou Cirkvi je Kristus a potom všetkých 12 apoštolov rovnomerne Ef 2: 20-22; Zjv 21: 10-14. Písmo hovorí, že v Cirkvi existujú apoštoli, proroci, učitelia, no nikde sa výraz "pápež" alebo "vodca apoštolov" nespomína ! 1 Kor 12:28.

_____________________

1. Petrov list 5:1

"Starších, čo sú medzi vami, prosím ako spolustarší a svedok Kristových utrpení, ale aj účastník jeho slávy, ktorá sa má v budúcnosti zjaviť: 2 Paste Božie stádo, ktoré je u vás; starajte sa oň nie z prinútenia, ale dobrovoľne, podľa Božej vôle, nie pre mrzký zisk, ale ochotne; 3 nie ako páni nad dedičným podielom, ale ako vzor stáda. 4 A keď sa zjaví Najvyšší pastier, dostanete nevädnúci veniec slávy. 5 Podobne vy, mladší, podriaďujte sa starším."

Skutky apoštolov 10:26

"25 Keď Peter prichádzal, Kornélius mu vyšiel v ústrety, padol mu k nohám a poklonil sa. 26 Ale Peter ho zdvihol a povedal mu: "Vstaň, aj ja som len človek."

Evanjelium podľa Lukáša 22:25

"23 A oni sa začali jeden druhého vypytovať, kto z nich by to mohol urobiť. 24 Vznikol medzi nimi aj spor, kto je z nich asi najväčší. 25 Povedal im: "Králi národov panujú nad nimi, a tí, čo majú nad nimi moc, volajú sa dobrodincami. 26 Ale vy nie tak! Kto je medzi vami najväčší, nech je ako najmenší a vodca ako služobník."

Prvý list Korinťanom 1: 10-13

"10 Prosím vás, bratia, pre meno nášho Pána Ježiša Krista, všetci hovorte to isté, aby neboli medzi vami roztržky, ale aby ste boli dokonalí v rovnakom zmýšľaní a v rovnakom úsudku. 11 Lebo z domu Chloe mi o vás, bratia moji, oznámili, že sú medzi vami sváry. 12 Myslím na to, že každý z vás hovorí: "Ja som Pavlov", "Ja Apollov", "Ja zasa Kéfasov", "A ja Kristov". 13 Je Kristus rozdelený? Vari bol Pavol za vás ukrižovaný? Alebo v Pavlovom mene ste boli pokrstení ?"

Skutky apoštolov 15: 1-29

1 Tu prišli niektorí z Judey a poúčali bratov: "Ak sa nedáte obrezať podľa Mojžišovho predpisu, nemôžete byť spasení." 2 Keď sa s nimi Pavol a Barnabáš dostali do sporu a nie malej hádky, rozhodli, že Pavol, Barnabáš a niektorí ďalší z nich pôjdu s touto spornou otázkou k apoštolom a starším do Jeruzalema. 3 Cirkev ich teda vypravila a oni išli cez Feníciu a Samáriu a rozprávali, ako sa obrátili pohania, a všetkým bratom pôsobili veľkú radosť. 4 Keď prišli do Jeruzalema, prijala ich Cirkev, apoštoli a starší a oni vyrozprávali, aké veľké veci s nimi urobil Boh. 5 Tu vstali niektorí, čo uverili zo sekty farizejov, a hovorili: "Treba ich obrezať a prikázať im, že musia zachovávať Mojžišov zákon." 6 Apoštoli a starší sa zišli a skúmali túto vec. 7 A keď nastala veľká hádka, vstal Peter a povedal im: "Bratia, vy viete, že Boh si ma od prvých dní vyvolil spomedzi vás, aby pohania z mojich úst počuli slovo evanjelia a uverili. 8 A Boh, ktorý pozná srdcia, vydal im svedectvo, keď im dal Ducha Svätého tak ako nám; 9 a neurobil nijaký rozdiel medzi nami a nimi, keď vierou očistil ich srdcia. 10 Prečo teda teraz pokúšate Boha a chcete položiť na šiju učeníkov jarmo, ktoré nevládali niesť ani naši otcovia, ani my?! 11 A veríme, že aj my budeme spasení milosťou Pána Ježiša takisto ako oni." 12 Celé zhromaždenie stíchlo a počúvali Barnabáša a Pavla, ktorí rozprávali, aké veľké znamenia a divy urobil Boh prostredníctvom nich medzi pohanmi. 13 Keď sa odmlčali, ozval sa Jakub: "Bratia, vypočujte ma! 14 Šimon porozprával, ako Boh prvý raz zhliadol a vybral si z pohanov ľud pre svoje meno. 15 S tým sa zhodujú aj slová Prorokov, ako je napísané: 16 »Potom sa vrátim a znova vybudujem zborený Dávidov stánok; znova postavím jeho ruiny a vztýčim ho, 17 aby aj ostatní ľudia hľadali Pána, všetky národy, nad ktorými sa vzývalo moje meno, hovorí Pán, čo robí tieto veci, 18 známe od vekov.« 19 Preto si myslím, že neslobodno znepokojovať tých, čo sa z pohanov obracajú k Bohu, 20 ale im treba napísať, aby sa zdŕžali poškvrneného modlami, smilstva, zaduseného a krvi. 21 Mojžiš má totiž od dávnych pokolení v každom meste kazateľov po synagógach, kde ho každú sobotu čítajú." 22 Vtedy sa apoštoli a starší s celou Cirkvou uzniesli, že spomedzi seba vyberú mužov a pošlú ich s Pavlom a Barnabášom do Antiochie. Boli to Júda, ktorý sa volal Barsabáš, a Sílas, poprední muži medzi bratmi. 23 Po nich poslali tento list: "Apoštoli a starší bratia pozdravujú bratov z pohanov v Antiochii, Sýrii a Cilícii. 24 Počuli sme, že vás niektorí, čo vyšli z nás, znepokojili a rozvrátili vám srdcia rečami, hoci sme ich ničím nepoverili. 25 Preto sme sa zhromaždili a jednomyseľne sme sa uzniesli, že vyberieme mužov a pošleme ich k vám s našimi drahými Barnabášom a Pavlom, 26 ľuďmi, ktorí vydali svoj život za meno nášho Pána Ježiša Krista. 27 Vyslali sme teda Júdu a Sílasa a oni vám aj ústne povedia to isté. 28 Lebo Duch Svätý a my sme usúdili, že nebudeme na vás klásť nijaké iné bremeno okrem toho nevyhnutného: 29 zdŕžať sa mäsa obetovaného modlám, krvi, udusených zvierat a smilstva. Ak sa budete tohto chrániť, budete konať správne. Buďte zdraví!"

Skutky apoštolov 8:14

"Keď sa apoštoli, ktorí boli v Jeruzaleme, dopočuli, že Samária prijala Božie slovo, vyslali k nim Petra a Jána."

List Efezanom 2: 20-22

"20 Ste postavení na základe apoštolov a prorokov; hlavným uholným kameňom je sám Kristus Ježiš. 21 V ňom celá stavba pevne pospájaná rastie v svätý chrám v Pánovi, 22 v ňom ste aj vy vbudovaní do Božieho príbytku v Duchu."

Zjavenie Jána 21: 10-14

10 A v duchu ma preniesol na veľký a vysoký vrch a ukázal mi sväté mesto Jeruzalem, ako zostupuje z neba od Boha 11 ožiarené Božou slávou. Jeho jas bol podobný najdrahšiemu kameňu, akoby krištáľovo čistému kameňu jaspisu. 12 Malo veľké a vysoké hradby. Malo dvanásť brán a na bránach dvanásť anjelov a napísané mená dvanástich kmeňov synov Izraela. 13 Tri brány boli od východu, tri brány od severu, tri brány od juhu a tri brány od západu. 14 Hradby mesta mali dvanásť základných kameňov a na nich dvanásť mien dvanástich Baránkových apoštolov.

1. list Korinťanom 12:28

"A v Cirkvi Boh niektorých ustanovil po prvé za apoštolov, po druhé za prorokov, po tretie za učiteľov, potom sú zázraky, ďalej dary uzdravovať, pomáhať, viesť, dar rozličných jazykov."

_____________________

2 : Tvrdenie, že Peter pôsobil v Rímskej cirkvi sa tiež nedá z biblie dokázať. Pavol písal list Rímanom, no Petra nespomínal Rim 16: 3-16. Ak by bol Peter rímskym biskupom, respektíve pápežom ktorí panoval v Ríme, platilo by o ňom že by bol apoštol pohanov, no Peter v Písme nie je označený ako apoštol pohanov ale Izraelitov Gal 2:7, pričom Pavol je označený ako apoštolov pohanov Gal 2:7. Niektorí tu síce tvrdia, že Petrov pobyt v Ríme sa spomína v 1 Pt 5:13, pričom výraz "Babylon" predstavuje krycie meno pre Rím. Takáto možnosť je však nedostačujúca. Krycie meno Babylon sa síce pre Rím v staroveku používalo, no výraz Babylon mohol tiež znamenať Babylon v Mezopotánii, alebo Babylon v Egypte blízko Káhiry. Možností je teda viacero. Petrovo pôsobenie v Ríme je teda veľmi slabo preukázateľné na základe biblie.

____________________

3 : Prvý Jánov list 2:27

"27 A pomazanie, ktoré ste od neho dostali, ostáva vo vás a nepotrebujete, aby vás niekto poúčal. Ale ako jeho pomazanie vás poúča o všetkom - a je pravdivé, nie je lžou - teda ako vás poučilo, ostávate v ňom."

Poznámka : Písmo nám tu ukazuje, že je to Duch Svätý ktorý nás poúča o všetkom. Ak by pápež existoval, nemal by to byť skôr pápež, ktorý by nás mal o všetkom poúčať ? A prečo Písmo hovorí, že nepotrebujeme aby nás niekto poúčal, čím automaticky vylučuje to, aby nás poúčal nejaký pápež ? Tento verš je veľmi silne protipápežský.

____________________PROTIARGUMENTY :

Katolíci dnes udávajú tieto argumenty :

1 : Evanjelium podľa Matúša 16:18

"13 Keď potom Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: "Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?" 14 Oni vraveli: "Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov." 15 "A za koho ma pokladáte vy?" opýtal sa ich. 16 Odpovedal Šimon Peter: "Ty si Mesiáš, Syn živého Boha." 17 Ježiš mu povedal: "Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. 8 A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. 19 Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi."

Poznámka : Výraz "na tejto skale postavím svoju Cirkev" sa vzťahuje na Petrovo vyznanie, že Ježiš je Mesiáš. Tou skalou je totiž Ježiš. Takže výraz "a na tejto skale" znamená "na tejto skale, ktorú si vyznal". Ježiš je v Písme označovaní ako skala a nie Peter 1 Kor 10:4; 1Pt 2: 7-8; Sk 4:11; Ef 2:20. Moc zväzovať a rozväzovať nedostal iba Peter, ale všetci apoštoli Mt 18:18. Peter nemohol byť v čase Ježišovho výroku tou skalou o ktorej hovoril Ježiš, pretože hneď na to Ježiš označil Petra za satana, ktorý mu je na pohoršenie Mt 16: 22-23, Peter Ježiša 3 krát zaprel Mt 26: 70-73 a zoťal ucho strážcu Jn 18:11, Lk 22: 50-51, za čo ho Ježiš pokarhal.

____________________

2 : Evanjelium podľa Jána 21:17

"Pýtal sa ho tretí raz: "Šimon, syn Jánov, máš ma rád?" Petra zarmútilo, že sa ho tretí raz spýtal: "Máš ma rád?", a povedal mu: "Pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že ťa mám rád." Ježiš mu povedal: "Pas moje ovce!"

Poznámka : Treba si však uvedomiť, že Peter nebol jediný komu sa zverila pastierska úloha, ale túto pastiersku úlohu dostali aj iní Sk 20:28; 1 Pt 5:2, viacerí Ef 4:11.

___________________

3 : Peter  jediný medzi apoštolmi dostal nové meno Jn 1,42; Mt 16,18.

Poznámka : Nepravda, aj Jakub a Ján dostali nové meno Mk 3:17

Evanjelium podľa Marka 3:17

"Jakuba Zebedejovho a Jakubovho brata Jána, im dal meno Boanerges, čo znamená Synovia hromu"

_________________

4 : Pavol išiel konkrétne do Jeruzalema, aby videl Petra na pätnásť dní na začiatku svojej služby Gal 1:18

Poznámka : Nevidel iba Petra, ale aj Jakuba

List Galaťanom 1: 15-19

"15 Ale keď sa Bohu, ktorý si ma už v lone matky vybral a svojou milosťou povolal, zapáčilo 16 zjaviť vo mne svojho Syna, aby som ho zvestoval medzi pohanmi, už som sa neradil s telom a krvou, 17 ani som nešiel do Jeruzalema za tými, čo boli apoštolmi prv ako ja, ale odišiel som do Arábie a opäť som sa vrátil do Damasku. 18 Až po troch rokoch som šiel do Jeruzalema, aby som videl Kéfasa, a zostal som uňho pätnásť dní. 19 Iného z apoštolov som nevidel, iba Jakuba, Pánovho brata."

__________________

5 : Petrovo meno sa vyskytuje na prvom mieste vo všetkých zoznamoch apoštolov Mt 10:2; Mk 3:16; Lk 6:14; Sk 1:13. Matúš ho dokonca nazval "prvým" 

Evanjelium podľa Matúša 10: 1-4

"1 Zvolal svojich dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu. 2 A toto sú mená dvanástich apoštolov: prvý Šimon, zvaný Peter, a jeho brat Ondrej, Jakub Zebedejov a jeho brat Ján, 3 Filip a Bartolomej, Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš, 4 Šimon Kananejský a Judáš Iškariotský, ktorý ho potom zradil."

Poznámka : Výraz "prvý" sa vzťahuje na poradie mien a nie na vodcovstvo. Matúš v zozname nikde neuvádza že, zoznam ktorý spravil určuje poradie vodcovstva.

Neviem síce na základe čoho katolíci určujú, že poradie v zoznamoch znamená vodcovstvo, no ak je tomu tak, tak sa tým paradoxne Petrovo pápežstvo samo vyvracia, pretože keď sa robilo poradie nie na základe mien, ale na základe sily a stability, Jakub bol označený ako prvý, pričom Peter bol až na druhom mieste Gal 2:9. Ak by však existovalo pápežstvo, Peter by musel byť jednoznačnou skalou, oporou a stĺpom cirkvi a musel by byť v zozname uvedení na prvom mieste, on však bol uvedení až na druhom mieste.

List Galaťanom 2:9

"a keď poznali milosť, ktorú som dostal, Jakub, Kéfas a Ján, ktorých pokladali za stĺpy, podali mne a Barnabášovi pravicu na znak spoločenstva, že my pôjdeme medzi pohanov a oni medzi obrezaných."18 : Správny kresťan verí, že eucharistia je iba symbol

Katolíci dnes veria, že Kristus je v eucharistii skutočne fyzicky prítomní a že doslova jedia jeho tela vo forme oplátky v ktorej je Kristove telo neviditeľne prítomné. Takéto tvrdenie má však dva problémy :

1 : Kristus nemôže byť každodenne fyzicky prítomní v katolíckej oplátke, pretože v Písme sa píše, že Kristus sa raz zjavil na svete vo svojom fyzickom tele, a DRUHÝ raz sa zjaví až pri svojom príchode na konci sveta Heb 9: 24-27. Kristus sa preto denno denne nezjavuje v eucharistii, Krista totiž očakávame Flp 3: 19-20 a toho koho očakávame sa aktuálne nezjavuje. Ježiš sa má druhý raz zjaviť vo viditeľnom príchode Sk 1:11 a teda sa teraz nezjavuje neustále vo svojej neviditeľnej podobe v eucharistii. Nebolo by to ani možné, keďže Písmo hovorí o tom, že Boh neprebýva v chrámoch Sk 17: 24-29.

List Hebrejom 9: 24-27

"24 Kristus totiž nevošiel do Svätyne zhotovenej rukou, ktorá je len predobrazom pravej, ale do samého neba, aby sa teraz za nás ukázal pred Božou tvárou. 25 Ani nie preto, aby seba samého viackrát obetoval ako veľkňaz, ktorý rok čo rok vchádza do Svätyne s cudzou krvou. 26 Inak by bol musel trpieť už mnohokrát od stvorenia sveta. On sa však teraz na konci vekov zjavil raz navždy, aby obetovaním seba zničil hriech: 27 A ako je ustanovené, že ľudia raz zomrú a potom bude súd, 28 tak aj Kristus: raz sa obetoval, aby sňal hriechy mnohých, a druhý raz sa zjaví - bez hriechu - na spásu tým, čo ho očakávajú."

List Filipanom 3 : 19-20

"19 Ich koniec je záhuba, ich bohom je brucho a hanba je slávou tých, čo zmýšľajú pozemsky. 20 Veď naša vlasť je v nebi. Odtiaľ očakávame aj Spasiteľa Pána Ježiša Krista."

Prvý list Solúnčanom 1: 9-10

"9 Veď oni sami rozprávajú o nás, ako sme k vám prišli a ako ste sa od modiel obrátili k Bohu, aby ste slúžili Bohu živému a pravému 10 a očakávali z neba jeho Syna, ktorého vzkriesil z mŕtvych; Ježiša, ktorý nás zachraňuje od budúceho hnevu."

Skutky apoštolov 1: 6-11

6 A zhromaždení sa ho pýtali: "Pane, už v tomto čase obnovíš kráľovstvo Izraela?" 7 On im povedal: "Vám neprislúcha poznať časy alebo chvíle, ktoré Otec určil svojou mocou, 8 ale keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a až po samý kraj zeme. 9 Keď to povedal, pred ich očami sa vzniesol a oblak im ho vzal spred očí. 10 A kým uprene hľadeli k nebu, ako odchádza, zastali pri nich dvaja mužovia v bielom odeve 11 a povedali: "Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol od vás vzatý do neba, príde tak, ako ste ho videli do neba odchádzať."

Skutky apoštolov 17: 24-29

"24 Boh, ktorý stvoril svet a všetko, čo je v ňom, pretože je Pánom neba i zeme, nebýva v chrámoch zhotovených rukou, 25 ani sa mu neslúži ľudskými rukami, akoby niečo potreboval, veď on dáva všetkým život, dych a všetko 26 a z jedného urobil celé ľudské pokolenie, aby obývalo celý povrch zeme; určil im vymedzený čas a hranice ich bývania, 27 aby hľadali Boha, ak by ho dajako nahmatali a našli, hoci od nikoho z nás nie je ďaleko. 28 Lebo v ňom žijeme, hýbeme sa a sme, ako to aj niektorí z vašich básnikov povedali: »Veď aj jeho pokolenie sme.« 29 Keď sme teda Božím pokolením, nemáme si myslieť, že božstvo sa podobá zlatu, striebru alebo kameňu, výtvoru ľudského umenia a dômyslu."

__________________________


2 : Katolíci chápu eucharistiu ako nekrvavú obetu, ktorú musia kňazi denno denne obetovať na oltári. To však už nie je potreba, keďže Kristus sa obetoval už raz a navždy a nepotrebuje sa neustále obetovať Heb 7: 26-28. V Heb 10 : 17-18 sa hovorí o tom, že Boh ustanovil Nový Zákon a skrze Nový Zákon sa už nebudú prinášať obety za hriech, takže ani eucharistia ako nekrvavá obeta nemá svoj zmysel.

Kristus povedal svojim apoštolom, že ho tu nebudeme mať vždy na Zemi Mk 14:7. Ak by sa však Kristus denno denne zjavoval v oplátke, tento výrok by nebol pravdivý, pretože by sme tým pádom Krista mali vždy !

List Hebrejom 7: 26-28

"26 Veď bolo aj vhodné, aby sme mali takého veľkňaza: svätého, nevinného, nepoškvrneného, oddeleného od hriešnikov, povýšeného nad nebesia, 27 ktorý nepotrebuje ako veľkňazi deň čo deň prinášať obety najprv za svoje hriechy a potom za hriechy ľudu. On to urobil raz navždy, keď obetoval seba samého. 28 Zákon totiž ustanovuje za veľkňazov ľudí podrobených slabosti, ale slovo prísahy, ktoré odznelo po zákone, ustanovuje Syna, dokonalého naveky."

List Hebrejom 10: 8-22

"8 Najprv hovorí: "Obety ani dary, ani obety zápalné, ani obety za hriech si nechcel, ani sa ti nepáčili" - a ony sa prinášajú podľa zákona. 9 Potom povedal: "Hľa, prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu." Ruší prvé, aby ustanovil druhé, 10 V tejto vôli sme posvätení obetou tela Krista Ježiša raz navždy. 11 Každý kňaz koná denne bohoslužbu a veľa ráz prináša tie isté obety, ktoré nikdy nemôžu odstrániť hriechy. 12 No tento priniesol jedinú obetu za hriechy a navždy zasadol po pravici Boha. 13 A teraz už čaká, kým mu nebudú jeho nepriatelia položení ako podnožka pod nohy. 14 Lebo jedinou obetou navždy zdokonalil tých, čo sa posväcujú. 15 Dosvedčuje nám to i Duch Svätý, keď povedal: 16 "Toto je zmluva, ktorú s nimi uzavriem po tých dňoch, hovorí Pán: svoje zákony vložím do ich sŕdc a vpíšem im ich do mysle; 17 a na ich hriechy a neprávosti si už viac nespomeniem." 18 A kde sú ony odpustené, tam už niet obety za hriech. 19 A keď máme, bratia, smelú dôveru, že vojdeme do Svätyne skrze Ježišovu krv, 20 tou novou a živou cestou, ktorú nám otvoril cez oponu, to jest cez svoje telo, 21 a keď máme veľkňaza nad Božím domom, 22 pristupujme s úprimným srdcom v plnosti viery, so srdcom očisteným od zlého svedomia a s telom obmytým čistou vodou."

Evanjelium podľa Marka 14:7

"Veď chudobných máte vždy medzi sebou, a keď budete chcieť, môžete im robiť dobre. Ale mňa nemáte vždy."

__________________


3 : Pri eucharistii nedochádza k premene oplátky na Ježišove telo, keďže Ježiš slávil s učeníkmi eucharistiu a to ešte pred svojim ukrižovaním a v čase keď bol s učeníkmi fyzicky prítomný, takže sa nemohol v tom čase nachádzať aj pri stole aj v oplátke Lk 22:19. Navyše v Lk 22:19 sa hovorí že "toto robte na moju PAMIATKU", takže účel eucharistie nie je obeta a odpustenie hriechov, ale PAMIATKA !

____________________

4 : Evanjelium podľa Matúša 26 : 26-29

"26 Pri večeri vzal Ježiš chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával učeníkom, hovoriac: "Vezmite a jedzte: toto je moje telo." 27 Potom vzal kalich, vzdával vďaky a dal im ho, hovoriac: "Pite z neho všetci: 28 toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov. 29 Hovorím vám: Odteraz už nebudem piť z tohto plodu viniča až do dňa, keď ho budem piť s vami nový v kráľovstve svojho Otca."

Poznámka : Vidíme teda že v kalichu v ktorom mala byť podľa katolíckeho názoru Ježišova krv bol v skutočnosti obyčajné víno - plod viniča. Tento plod viniča následne bude Ježiť piť s apoštolmi. Mimochodom, ak by sa v kalichu nachádzala Ježišova krv, potom by túto Ježišovu krv v kalichu pili apoštoli aj v nebi s Ježišom. To by však nedávalo zmysel, keďže Ježišova krv slúži na očisťovanie hriechov, ibaže ľudia ktorí skončia v nebi už sú očistení a nepotrebujú ešte aj v nebi dodatočné očisťovanie Ježišovou krvou.

__________________

5 : Ježišova osobná prítomnosť v eucharistii by bola extrémne nedôstojná Jeho Božstvu. Znamenalo by to, že jeme Kristove telo a potom ho vylučujeme stolicou, a víno ako jeho krv by sme zas pili a vylučovali močom.

Okrem iného, apoštoli sa veľmi dlhý čas snažili vysvetľovať pohanom, že Boh sa nenachádza v hmote a v stvorení, ale je oddelený od týchto vecí. Ak by sa však Boh Ježiš nachádzal v chlebe a vo víne, bolo by to značne mätúce. Na jednej strane by sa totiž apoštoli snažili vysvetľovať a odúčať pohanov od toho, že Boh sa nachádza v stvorení, no na druhej strane v ich samotnom učení by sa Boh Ježiš nachádzal v chlebe a vo víne....

_________________

6 : Evanjelium podľa Jána 4:23

"Ale prichádza hodina, ba už je tu, keď sa praví ctitelia budú klaňať Otcovi v Duchu a pravde. Lebo sám Otec hľadá takých ctiteľov. Boh je duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa mu klaňať v Duchu a pravde."

Poznámka : Klaňanie v Duchu je také klaňanie kedy pri klaňaní sa Bohu nevyužívame žiadne predmety. To je tou novou formou klaňania v Duchu ktorá v čase Ježišovho výroku ešte neexistovala (pretože všetci sa klaňali Bohu skrze objekty - sochy, sošky, obrazy, hmotu) ale mala sa čoskoro zaviesť. Klaňanie Bohu v Duchu teda priamo vylučuje pri uctievaní Boha používanie hocijakých predmetov, takže je tiež nemysliteľné, aby sa Boh uctieval skrze oplátku eucharistie, je preto nemožné klaňať sa eucharistickej oplátke a myslieť si, že sa pritom klaniam Bohu. Toto nie je klaňanie sa v Duchu !!!

____________________

7 : Evanjelium podľa Jána 6 : 47-71

"47 Veru, veru, hovorím vám: Kto verí, má večný život. 48 Ja som chlieb života. 49 Vaši otcovia jedli na púšti mannu a pomreli. 50 Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť. 51 Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta." 52 Židia sa hádali medzi sebou a hovorili: "Ako nám tento môže dať jesť svoje telo?!" 53 Ježiš im povedal: "Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. 54 Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. 55 Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. 56 Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. 57 Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. 58 Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, a nie aký jedli otcovia a pomreli. Kto je tento chlieb, bude žiť naveky." 59 Toto povedal v synagóge, keď učil v Kafarnaume. 60 Keď to počuli jeho učeníci, mnohí z nich povedali: "Tvrdá je to reč! Kto to môže počúvať?!" 61 Ježiš vedel sám od seba, že jeho učeníci na to šomrú, a opýtal sa ich: "Toto vás pohoršuje? 62 A čo až uvidíte Syna človeka vystupovať ta, kde bol predtým? 63 Duch oživuje, telo nič neosoží. Slová, ktoré som vám povedal, sú Duch a život. 64 Ale niektorí z vás neveria." Lebo Ježiš od počiatku vedel, ktorí neveria a kto ho zradí. 65 A povedal: "Preto som vám hovoril: Nik nemôže prísť ku mne, ak mu to nedá Otec." 66 Vtedy ho mnohí z jeho učeníkov opustili a viac s ním nechodili. 67 Ježiš povedal Dvanástim: "Aj vy chcete odísť?" 68 Odpovedal mu Šimon Peter: "Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života. 69 A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží Svätý." 70 Ježiš im odpovedal: "Nevyvolil som si vás Dvanástich?! A jeden z vás je diabol." 71 To hovoril o Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, lebo on ho mal zradiť a bol jedným z Dvanástich."

Poznámka : Cirkev účasťou na eucharistickom jedle učí, že katolíci plnia Jána 6:53 : "Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život.." Ale čo to vlastne znamená? Ježiš ďalej hovorí, že "je to Duch, ktorý dáva život; telo je zbytočné. Slová, ktoré som vám hovoril, sú duch a život" Ján 6:63-64. Ak teda "telo je nanič", prečo by sme museli jesť Ježišovo telo, aby sme mali večný život? Nedáva to zmysel, kým nám Ježiš nepovie, že slová, ktoré hovorí, sú "duch". Ježiš hovorí, že toto nie je doslovné, ale duchovné učenie. Jazyk dokonale zapadá do vyššie uvedeného výroku apoštola Pavla: "Prinášajte svoje telá ako živú, svätú a Bohu milú obetu, ktorá je vašou duchovnou bohoslužbou" Rim 12:1.

__________________

8 : 1. list Korinťanom 10:16

"13 Skúška, ktorá na vás dolieha, je iba ľudská. A Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať. 14 Preto, moji milovaní, utekajte pred modloslužbou. 15 Hovorím vám ako rozumným. Posúďte sami, čo hovorím: 16 Nie je kalich dobrorečenia, ktorému dobrorečíme, účasťou na Kristovej krvi? A chlieb, ktorý lámeme, nie je účasťou na Kristovom tele? 17 Keďže je jeden chlieb, my mnohí sme jedno telo, lebo všetci máme podiel na jednom chlebe. 18 Pozrite na Izrael podľa tela: nemajú azda tí, čo jedia obety, účasť aj na oltári? 19 Čo tým chcem povedať? Že mäso obetované modlám je niečo? Alebo že modla je niečo? 20 Ale to, čo obetujú, obetujú zlým duchom, a nie Bohu. A ja nechcem, aby ste boli spoločníkmi zlých duchov. 21 Nemôžete piť Pánov kalich aj kalich zlých duchov; nemôžete mať podiel na Pánovom stole aj na stole zlých duchov. 22 Alebo chceme dráždiť Pána? Sme azda silnejší ako on?"

Poznámka : "14 Preto, moji milovaní, utekajte pred modloslužbou. 15 Hovorím vám ako rozumným. Posúďte sami, čo hovorím: 16 Nie je kalich dobrorečenia, ktorému dobrorečíme, účasťou na Kristovej krvi? A chlieb, ktorý lámeme, nie je účasťou na Kristovom tele?"

Hovorí tu Pavol o doslovnom jedení tela, alebo o duchovnom symbolickom jedení tela ? Očividne o tom symbolickom. Ak by sa totiž Pavol vo verši 15-16 snažil vysvetliť doslovnú prítomnosť Krista v eucharistii, prečo potom predtým varoval "utekajte pred modloslužbou" ? Vari by symbolické chápanie Krista v eucharistii malo znamenať modloslužbu ? Nie, modloslužba nie je to ked neuctievame niečo čo by sme uctievať mali, modloslužba znamená to, keď uctievame niečo čo by sme uctievať nemali. A teda Pavol v 15-16 dokazoval symbolické znázornenie eucharistie, pretože niektorí Korinťania chápali eucharistiu doslovne, a teda konali modloslužbu, preto im Pavol povedal "utekajte pred modloslužbou" a zároveň dal vysvetlenie ako symbolicky chápať eucharistiu. Pavol teda vysvetlil, že víno nepredstavuje doslovnú Ježišovu krv, a chlieb nepredstavuje doslovné Ježišove telo, tieto veci majú len nejakým spôsobom účasť na Kristovom tele a krvi, sú s nimi nejako duchovne prepojené.

"18 Pozrite na Izrael podľa tela: nemajú azda tí, čo jedia obety, účasť aj na oltári? 19 Čo tým chcem povedať? Že mäso obetované modlám je niečo? Alebo že modla je niečo? 20 Ale to, čo obetujú, obetujú zlým duchom, a nie Bohu. A ja nechcem, aby ste boli spoločníkmi zlých duchov. 21 Nemôžete piť Pánov kalich aj kalich zlých duchov; nemôžete mať podiel na Pánovom stole aj na stole zlých duchov."

Tu Pavol ukazuje, že aj Izraeliti podobne ako kresťania konajú obety. Lenže Izraeliti konajú doslovné obete, a preto ich aj obetujú na oltári - "18 Pozrite na Izrael podľa tela: nemajú azda tí, čo jedia obety, účasť aj na oltári ? Lenže kresťania jedia duchovné symbolické obete, a preto svoje obete neobetujú na oltároch. Pavol tu ukazuje, aby sme nejedli obety tak ako ich jedia Izraeliti, lebo oni jedia doslovné fyzické obete, a tie v čase Nového Zákona už prestali existovať, preto konajú modloslužbu, preto ich kresťania nemajú napodobnovať a nemajú tiež jesť eucharistiu doslovne. Kresťania totiž už jedia iba symbolické duchovné obete.

Kresťania v biblických časoch nevykonávali eucharistické obete na oltári ale na stole, pretože eucharistiu nevnímali doslovne ale symbolicky a duchovne. Ježiš jedol s učeníkmi eucharistiu pri stole Lk 24:30, lenže pri stole sa nenachádzal žiaden oltár, takže nemohlo ísť o doslovnú obetu. Pri veľkonočnej večeri Ježiš jedol s učeníkmi eucharistiu v obyčajnom dome, lenže v domoch nebývajú oltáre, ale stoly, čo sa aj ukazuje vo verši "14 Keď prišla hodina, zasadol za stôl a apoštoli s ním". Ježiš teda na veľkonočnú večeru lámal eucharistiu na stole, a nie oltári Lk 22:14. Apoštoli lámali eucharistiu tiež po domoch Sk 2:46, no v domoch sa oltáre nenachádzajú. Pavol zase lámal eucharistiu na lodi Sk 27: 35-37, lenže na pohanskej lodi sa určite žiaden oltár nenachádzal.

Evanjelium podľa Lukáša 24 : 28-30

"28 Tak sa priblížili k dedine, do ktorej šli, a on sa tváril, že ide ďalej. 29 Ale oni naň naliehali: "Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil!" Vošiel teda a zostal s nimi. 30 A keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a podával im ho. 31 Vtom sa im otvorili oči a spoznali ho. Ale on im zmizol."

Evanjelium podľa Lukáša 22 : 8-19

"8 Poslal Petra a Jána so slovami: "Choďte a pripravte nám veľkonočnú večeru!" 9 Oni sa ho opýtali: "Kde ju máme pripraviť?" 10 Povedal im: "Len čo vojdete do mesta, stretnete človeka, ktorý bude niesť džbán vody. Choďte za ním do domu, do ktorého vojde, 11 a majiteľovi domu povedzte: »Učiteľ ti odkazuje: Kde je miestnosť, v ktorej by som mohol jesť so svojimi učeníkmi veľkonočného baránka?« 12 On vám ukáže veľkú prestretú hornú sieň. Tam pripravte." 13 Išli teda a všetko našli tak, ako im povedal. A pripravili veľkonočného baránka. 14 Keď prišla hodina, zasadol za stôl a apoštoli s ním. 15 Tu im povedal: "Veľmi som túžil jesť s vami tohto veľkonočného baránka skôr, ako budem trpieť. 16 Lebo hovorím vám: Už ho nebudem jesť, kým sa nenaplní v Božom kráľovstve." 17 Vzal kalich, vzdával vďaky a povedal: "Vezmite ho a rozdeľte si ho medzi sebou. 18 Lebo hovorím vám: Odteraz už nebudem piť z plodu viniča, kým nepríde Božie kráľovstvo." 19 Potom vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával im, hovoriac: "Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás. Toto robte na moju pamiatku."

Skutky apoštolov 2:46

"Deň čo deň svorne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb a s radosťou a úprimným srdcom požívali pokrm."

Skutky apoštolov 27:35

"33 A kým nezačalo svitať, Pavol vyzýval všetkých, aby si zajedli. Vravel: "Dnes už štrnásty deň čakáte hladní a nič nejete. 34 Preto vás prosím, zajedzte si; je to na vašu záchranu. Nikomu z vás sa ani vlas z hlavy nestratí. 35 Keď to povedal, vzal chlieb a pred očami všetkých vzdal Bohu vďaky, rozlomil ho a začal jesť. 36 Všetci sa upokojili a prijali pokrm. 37 Všetkých nás bolo na lodi dvestosedemdesiatšesť."

_______________


PROTIARGUMENTY KATOLÍKOV :

1 : Ježiš vzal chlieb povedal "Toto je moje telo", nepovedal, "toto je moje duchovné telo", takže by sme nemali predpokladať, že hovoril symbolicky, inak by nás na to upozornil.

Poznámka : Ježiš tiež povedal apoštolom že sú soľ sveta Mt 5:13 a pritom nepovedal "vy ste duchovná soľ sveta". Znamená to teda, že apoštoli sú doslovnou soľou sveta ? No nie ! Rovnako tak Ježiš o sebe povedal že je "pastier" Jn 10:14 a jeho učeníci sú "ovce". Tiež povedal o sebe že je "vinič" Jn 15:1. Ani raz Ježiš nepovedal, "ja som duchovný pastier", vy ste "duchovné ovce"; "ja som duchovný vinič". Znamená to teda že sme doslovné ovce, a Ježiš doslovný pastier a vinič ? No neznamená !

Evanjelium podľa Matúša 5:13

"Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali."

Evanjelium podľa Jána 10:11

"Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce."

Evanjelium podľa Jána 15:1

"Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník."

___________________

2 : Evanjelium podľa Jána 6:55

"Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj."

Poznámka : Niektorí katolíci si myslia, že výraz "pravý" znamená, že sa tým vyvracia symbolizmus danej veci, a poukazuje sa tým na pravosť - doslovnosť daného jedla. Nie je to však pravda, výraz "pravý" sa tu nevzťahuje na doslovnosť daného jedla, ale na to, že iba chlieb, ktorý prináša Kristus dáva večný život, čiže iba tento chlieb je ten "pravý". Okrem iného všimnite si že Ježiš používa výraz "pravý" aj v Jn 15:1 kde hovorí o tom, že On je pravý vinič.

Evanjelium podľa Jána 15:1

"Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník."

Evanjelium podľa Jána 15:5

Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.

Vidíme teda, že Ježiš používal výraz "pravý" nie na vyjadrenie doslovnosti jedla, to by potom muselo znamenať, že Ježiš je doslovný vinič a teda doslovné hrozno, čo je samozrejme nezmysel. Katolíci by potom nemali uctievať len víno, ale už aj hrozno na poli. Vidíme tiež, že Ježiš označuje sám seba za vinič, a nás veriacich za "ratolesti", teda zárodok viniča. Je teda očividné, že výraz "pravý vinič" sa musí chápať v symbolickom zmysle a nie v doslovnom zmysle.

____________________

3 : 1. list Korinťanom 11:27

"20 Keď sa teda schádzate, nie je to požívanie Pánovej večere, 21 lebo každý si hneď vezme a zje svoju večeru a potom jeden je hladný a druhý opitý. 22 Nemáte vari domy, kde môžete jesť a piť? Alebo opovrhujete Božou cirkvou a chcete zahanbiť tých, čo nič nemajú? Čo vám mám povedať? Mám vás chváliť? Za toto vás nepochválim. 23 Veď ja som od Pána prijal, čo som vám aj odovzdal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, 24 vzdával vďaky, lámal ho a povedal: "Toto je moje telo, ktoré je pre vás; toto robte na moju pamiatku." 25 Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: "Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. Toto robte, kedykoľvek ho budete piť, na moju pamiatku." 26 A tak vždy, keď budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde. 27 Kto by teda jedol chlieb alebo pil Pánov kalich nehodne, previní sa proti Pánovmu telu a krvi. 28 Nech teda človek skúma sám seba, a tak je z toho chleba a pije z kalicha. 29 Lebo kto je a pije, a nerozoznáva telo, ten si je a pije odsúdenie. 30 Preto je medzi vami veľa slabých a chorých a mnohí umierajú. 31 Keby sme súdili sami seba, neboli by sme súdení. 32 Ale keď sme súdení, Pán nás napráva, aby sme neboli odsúdení s týmto svetom. 33 A tak, bratia moji, keď sa schádzate jesť, čakajte jeden na druhého. 34 Ak je niekto hladný, nech sa naje doma, aby ste sa neschádzali na odsúdenie. Ostatné zariadim, keď prídem."

Poznámka : Niektorí katolíci si myslia, že keď nehodné jedenie eucharistie vedie k odsúdeniu a teda do pekla, musí sa v tej eucharistii skutočne nachádzať Ježiš, keď sú za jej nehodné jedenie také veľké tresty. Lenže pozor, v biblii sa nachádza viacero priestupkov, ktoré vedú do pekla, pričom pri ich prestupovaní sa prehrešujeme voči človeku a nie voči Bohu. Ak napríklad nemilujeme svojho blížneho ako seba samého, vedie to do pekla, a pritom sa tým prehrešujeme voči svojmu blížnemu a nie proti Bohu. Jednoducho, v biblii aj porušovanie mnohých príkazov, ktoré sú proti človeku vedú do pekla, nemusí to byť len voči Bohu.

_____________________

4 : Evanjelium podľa Jána 6:53

"Ježiš im povedal: "Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť (Gr. TROGO) telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život."

Poznámka : Niektorí katolíci tvrdia, že výraz "jesť" označuje grécky výraz "TROGO" ktorý sa v antike údajne vždy používal na doslovné jedenie fyzického jedla. Nuž ťažko to hodnotiť, keďže som antické diela nikdy neskúmal a neviem teda určiť, koľko krát antický spisovatelia použili výraz "TROGO" a koľko krát išlo o doslovné znenie. Takže najprv musia katolíci predložiť všetky diela antických spisovateľov kde sa vyskytuje výraz "TROGO" a dokázať, že vždy išlo o doslovné znenie.

Ale keby to aj dokázali, myslím, že ako dôkaz to stačiť nebude. Ježiš napríklad o sebe tvrdil že je "vinič"; "pastier" ; že jeho Otec je "vinohradník"; že jeho učeníci sú "soľ" a "ovce". Myslím že tieto výrazy sú tiež pod nejakými gréckymi výrazmi, a kebyže sa pozrieme do antických spisoch, tiež uvidíme, že tieto výrazy sa používali na doslovné znenie. To však ale samozrejme teraz nebude dokazovať, že my ako ľudia sme "doslovné ovce", "doslovná soľ", a že Ježiš je "doslovný pastier" a "doslovný vinič". Inak povedané, grécke biblické rukopisy veci ktoré opisovali symbolicky, často krát označovali výrazmi, ktoré sa v antike používali na "doslovné znenie".19 : Správny kresťan verí, že všetko Božie učenie potrebné na spasenie sa nachádza výlučne v Písme, a nie je potreba žiadnej ústnej Tradície mimo Biblie

Protestanti dnes veria, že všetko učenie potrebné na spásu sa nachádza výlučne v 28 knihách Nového Zákona, kým katolíci tvrdia, že okrem Nového Zákonu je k spaseniu ešte potrebné učenie, ktoré sa nachádza v ústnej Tradícii. Takéto tvrdenie má však niekoľko problémov :

1 : V Novom Zákone je viac než stovka vieroučných citácii a vždy sa cituje IBA z Písma, a nikdy nie z ústnej Tradície. V Novom Zákone síce je zopár citácii aj z ústnej tradície Jud 1:9. Jud 1:14, 2Tim 3:8; Sk 7:16, ale informácie v nich obsiahnuté nie sú k spaseniu dôležité a nijako sa netýkajú Zákonov či dôležitých vieroučných bodov potrebných k spáse. Je totiž pre kresťana zcela nepodstatné vedieť ako presne sa volali tí čo sa vzbúrili proti Mojžišovi 2Tim 3:8; alebo či sa satan prel alebo neprel o Mojžišovo telo Jud 1:9, alebo s koľkými svätými príde Boh pri svojom druhom príchode Jud 1:14; alebo kde presne bol pochovaní Jakub Sk 7:16. Tieto informácie hoci sú zaujímavé, nie sú dôležité k spaseniu.

___________________


2 : Starý Zákon učí Sola Scripturu. V Ex 24:7 sa hovorí o tom, že v Mojžišovej knihe (Písme) sa nachádza všetko čo vyriekol Boh. V Joz 8:34 sa tiež píše o tom, že všetky slová Zákona boli napísané - Jozue ich čítal. V Joz 23:6 sa píše, aby sa Izraeliti od Písma neodchyľovali ani naľavo ani napravo. Starý Zákon zachovávanie zákonov ústnej Tradície nijako nespomína, namiesto toho spomína len zachovávanie zákonov Písma Dt 28:58, pričom zdôrazňuje, že samotné zachovávanie knihy Zákona stačí k šťastiu a úspechu Joz 1:8. Nejaká ústna Tradícia preto k dosiahnutiu šťastia a úspechu rozhodne nie je zapotreby. V Starom Zákone sa viacej krát spomínajú situácie kedy sa vyučoval celý ľud, ale vždy tomu tak bolo len skrze Písmo, a nikdy nie skrze ústnu Tradíciu 2Kr 17:9; 2 Kr 34:31. Aj v prípade Nového Zákona sa spomína vyučovanie len skrze Písmo Sk 17:11, Lk 4:16; Sk 8:28; Sk 13:15; Sk 13:27; Sk 15:21

Kniha Exodus 24:7

"A Mojžiš vzal knihu zmluvy a čítal ju nahlas ľudu, pričom oni vraveli: "Všetko, čo hovoril Pán, splníme a zachováme!"

Kniha Jozue 8:34

"Potom čítal všetky slová Zákona - ako požehnanie, tak i zlorečenie -, všetko tak, ako je napísané v knihe Zákona."

Kniha Jozue 23:6

"Len buďte neochvejne silní v tom, aby ste bedlivo zachovávali všetko, čo je napísané v knihe Mojžišovho zákona! Neodchyľujte sa od toho ani napravo, ani naľavo"

Kniha Deuteronómium 28:58

"Ak nebudeš zachovávať a plniť všetky slová tohto zákona, ktoré sú napísané v tejto knihe, a ak sa nebudeš báť toho slávneho a strašného mena, Pána, svojho Boha"

Kniha Jozue 1:8

"Nech sa nevzďaľuje kniha tohoto zákona od tvojich úst! Premýšľaj o nej vo dne i v noci, aby si bedlivo zachoval všetko, čo je v nej napísané. Potom budeš mať šťastie a úspech vo svojom podnikaní."

2. kniha kroník 17:9

"Vyučovali v Júdsku; mali so sebou knihu Pánovho Zákona. Obišli všetky júdske mestá a vyučovali ľud."

2. kniha kroník 34:31

"Potom si kráľ stal na svoje miesto a uzavrel pred Pánom zmluvu, že budú chodiť za Pánom, že budú celým srdcom a celou dušou zachovávať jeho príkazy, ustanovenia a predpisy, aby tak uskutočnili slová tejto zmluvy, napísané v tejto knihe."

_____________________

Skutky apoštolov 17:11

"A tí boli šľachetnejší ako tamtí v Solúne. Oni prijímali slovo s veľkou dychtivosťou a každý deň skúmali Písma, či je to naozaj tak."

Evanjelium podľa Lukáša 4:16

"Prišiel aj do Nazareta, kde vyrástol. Podľa svojho zvyku vošiel v sobotu do synagógy a vstal, aby čítal."

Skutky apoštolov 13:15

"Po čítaní zo Zákona a Prorokov im predstavení synagógy odkázali: "Bratia, ak máte nejaké povzbudivé slovo pre ľud, hovorte!"

Skutky apoštolov 13:27

"Lebo obyvatelia Jeruzalema ani ich vodcovia ho nepoznali, odsúdili ho, a tak splnili slová Prorokov, ktoré sa čítajú každú sobotu."

Skutky apoštolov 15:21

"Mojžiš má totiž od dávnych pokolení v každom meste kazateľov po synagógach, kde ho každú sobotu čítajú."

__________________


3 : Nový Zákon učí o tom, že sa máme držať výlučne toho učenia, ktoré hlásali apoštoli v 1 storočí a neodbočovať od toho ani naľavo, ani napravo Gal 1: 6-10; Zjv 3:11; Zjv 2:24. Katolíci síce tvrdia, že ústna Tradícia je všetko to, čo apoštoli v 1 storočí povedali ale nezapísali na papier, no je problém zistiť, čo všetko do tejto ústnej Tradície patrí. Takto, spisy Nového Zákona všetky pochádzajú z prvého storočia, toto je jeden z dôvodov prečo sa ich protestanti držia a neprijímajú iné spisy. Na druhej strane katolícka ústna Tradícia, to sú písomné spisy rôznych ľudí hlásiacich sa ku kresťanstvu, ktoré boli napísané od roku 100 - 700 a odvolávajú sa na to, že sú apoštolskými nasledovníkmi a v ústnej forme šíria ich náuku. Treba dodať, že tieto spisy nie sú v jednej harmónii ako je to v prípade spisov Nového Zákona, ale každý jeden spis učí v teologickej sfére niečo iné, viac či menej. Takýchto spisov padajúcich do tohto obdobia existuje takmer sto.... Ako teda kresťan rozlíši, ktorý spis je skutočne dielom, v ktorom sa nachádzajú apoštolské myšlienky z 1 storočia a ktorý už nie ? Je to nemožné ! Kým Nový Zákon máme dnes len jeden, a všetci protestanti sa zhodnú že to je celý Boží kánon, tak v prípade ústnej Tradície je takýchto spisov stovka, a jednotlivé cirkvi, ktoré svoje učenie zakladali/zakladajú na ústnej Tradícii, sa nevedeli/nevedia zhodnúť, ktoré spisy boli/sú Bohom inšpirované, a preto existovalo/existujú tak množstvo jednotlivých kresťanov, cirkevných otcov, cirkví založených na ústnej Tradícii, ktoré mali/majú medzi sebou rozdielne názory...

List Galaťanom 1: 6-10

"6 Čudujem sa, že od toho, ktorý vás povolal v Kristovej milosti, tak rýchlo prebiehate k inému evanjeliu. 7 Ono ani nie je iné, ibaže sú niektorí, čo vás mätú a chcú prekrútiť Kristovo evanjelium. 8 Ale keby sme vám hlásali my alebo aj anjel z neba iné evanjelium, ako sme vám hlásali, nech je prekliaty! 9 Ako sme už povedali, aj teraz znova hovorím: Ak by vám niekto hlásal iné evanjelium ako to, ktoré ste prijali, nech je prekliaty! 10"

Zjavenie apoštola Jána 3:11

"Prídem čoskoro. Drž sa toho, čo máš, aby ti nik nevzal veniec."

Zjavenie apoštola Jána 2:24

"Vám ostatným v Tyatire, všetkým, čo sa nepridŕžajú tohto učenia, ktorí nepoznali - ako hovoria - satanove hlbiny, hovorím: Nekladiem na vás iné bremeno. 25 Len sa držte toho, čo máte, kým neprídem."

_______________________


4 : Biblia učí o tom, že samotné Písmo vedie k dokonalosti človeka a k jeho pripravenosti na každé dobré dielo 2 Tim 3:17 Ak je človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo skrze Písmo, potom už niet viac potreby nejakej ústnej Tradície.

2. list Timotejovi 3:17

"16 Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti, 17 aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo."

____________________


5 : Ježiš odsúdil ústnu Tradíciu farizejov Mk 7: 1-13

"1 Zišli sa k nemu farizeji a niektorí zákonníci, ktorí došli z Jeruzalema. 2 A videli niektorých z jeho učeníkov jesť chlieb poškvrnenými, to jest neumytými rukami. 3 Farizeji totiž a Židia vôbec držia sa obyčaje otcov a nejedia, kým si neumyjú ruky až po zápästie. 4 A keď prídu z trhu, nejedia, kým sa nevykúpu. A zachovávajú ešte mnoho iných vecí, ktoré prevzali: umývanie čiaš, džbánov, medeníc a postelí. 5 Farizeji a zákonníci sa ho opýtali: "Prečo sa tvoji učeníci nedržia obyčaje otcov a jedia chlieb poškvrnenými rukami?" 6 On im povedal: "Dobre o vás, pokrytcoch, prorokoval Izaiáš, ako je napísané: »Tento ľud ma uctieva perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. 7 No darmo si ma ctia, lebo náuky, čo učia, sú iba ľudské príkazy.« 8 Božie prikázanie opúšťate a držíte sa ľudských obyčajov." 9 A hovoril im: "Šikovne viete zrušiť Božie prikázanie, aby ste si zachovali svoje obyčaje. 10 Lebo Mojžiš povedal: »Cti svojho otca i svoju matku« a: »Kto by zlorečil otcovi alebo matke, musí zomrieť.« 11 Vy však hovoríte: »Keď človek povie otcovi alebo matke: Korban, čo znamená, že všetko, čím by som ti mal pomáhať, je obetný dar,« 12 už mu nedovolíte nič urobiť pre otca alebo pre matku. 13 A rušíte Božie slovo pre svoje obyčaje, ktoré si odovzdávate. A mnoho iných podobných vecí robíte."

Poznámka : Farizeji boli známy tým, že namiesto Mojžišovho Zákona učili, že Boh dal Izraelitom okrem Mojžišovho Zákona ešte aj iný Zákon, ktorý však nebol spísaný, ale šíril sa vo forme ústnej Tradície - dnešný Talmud, Mišnah. Farizeji sa označovali za nositelia tejto ústnej Tradície, do ktorej patrilo aj povinné umývanie rúk, kúpanie, umývanie čiaš, džbánov, a mnoho iných rituálov, ktoré boli povinné vykonávať pod hrozbou hriechu. Ježiš takéto správanie odsudzuje, a túto ústnu Tradíciu nazýva len "obyčajmi" a "ľudskou náukou".

_____________________


6 : Pavol učí, že človek by nemal rozmýšľať NAD TO čo je v Písme.

Prvý list Korinťanom 1: 12-14

"12 Myslím na to, že každý z vás hovorí: "Ja som Pavlov", "Ja Apollov", "Ja zasa Kéfasov", "A ja Kristov". 13 Je Kristus rozdelený? Vari bol Pavol za vás ukrižovaný? Alebo v Pavlovom mene ste boli pokrstení ?"

Roháčkov preklad :

Prvý list Korinťanom 3: 21-23; 4 : 1-7

"21 A tak nech sa nikto nechváli ľuďmi. Lebo všetko je vaše, 22 buď Pavel buď Apollo buď Kéfas buď svet buď život buď smrť buď prítomné veci buď budúce, všetko je vaše, 23 a vy ste Kristovi, a Kristus Boží.....1 Nech tak myslí o nás človek ako o služobníkoch Kristových a o správcoch tajomstiev Božích. 2 Tu ostatne sa vyhľadáva u správcov, aby bol ktosi nájdený verný. 3 A mne je to najmenším, aby som bol vami súdený alebo ľudským súdom. Ale ani sám seba nesúdim, 4 lebo nie som si ničoho povedomý, ale tým nie som ospravedlnený; no, ten, kto ma súdi, je Pán. 5 A tak nesúďte ničoho pred časom, dokiaľ neprijde Pán, ktorý aj osvieti skryté veci tmy a zjaví úmysly sŕdc, a vtedy bude mať jeden každý chválu od Boha. 6 Ale toto, bratia, som povedal v podobenstve vzťahom na seba a na Apolla, pre vás, aby ste sa na nás učili nemyslieť nad to, čo je napísané, aby ste sa nenadúvali jeden za druhého proti inému. 7 Lebo kto ťa robí rozdielnym od iného? A čo máš, čo by si nebol dostal? A jestli si aj dostal, prečo sa chváliš, ako keby si nebol dostal ?

Králický preklad 1 Kor 4: 6-7

"6 Tyto pak věci, bratří moji, v podobenství obrátil jsem na sebe a na Apollo, pro vás, abyste se na nás učili nad to, což psáno jest, výše nesmýšleti, a abyste jeden pro druhého nenadýmali se proti někomu. 7 Nebo kdož tě soudí? A co máš, ješto bys nevzal? A když jsi vzal, proč se chlubíš, jako bys nevzal ?"

Poznámka : V 1 Kor 1: 12-14 Pavol karhá Korinťanov za to, že si nachádzajú svojich vodcov, či už v Pavlovi, Apollovi alebo v Petrovi. V 1 Kor 4:6 odpovedá, aby sme sa naučili nemyslieť nad to čo je napísané. Tým vlastne dáva odpoveď Korinťanom, že nemá zmysel hľadať jednotlivých vodcov, ale treba sa držať výlučne Písma - toho čo je napísané, a neodchyľovať sa od neho k hľadaniu jednotlivých vodcov. Dnešní katolíci však konajú opak, hľadajú si svojich vodcov a mnoho z nich ani nemá prečítanú bibliu. Konajú presne tak ako dakedy konali Korinťania, Písmo im nestačí, ale potrebujú svojich vodcov, ktorí by ich viedli. Pavol takéto správanie odsudzuje.

_______________________


PROTIARGUMENTY KATOLÍKOV

1 : Druhý list Solúnčanom 2: 13-15

"13 My však musíme ustavične vzdávať vďaky Bohu za vás, bratia, Pánom milovaní, že si vás Boh vyvolil ako prvotiny na spásu v posvätení Duchom a vierou v pravdu, 14 k čomu vás povolal skrze naše evanjelium, aby ste získali slávu nášho Pána Ježiša Krista. 15 A tak teda, bratia, stojte pevne a držte sa učenia, ktoré ste prijali či už slovom (ústna Tradícia) a či naším listom (Písmo)."

Poznámka : Katolíci tvrdia, že apoštol tu učí, aby sme sa držali toho čo nám zvestoval "slovom" (Tradícia) a listom (Písmo), tým pádom sa máme držať nielen Písma ale aj ústnej Tradície. Treba si však uvedomiť, kedy bol tento výrok povedaný. 2 List Solúnčanom bol napísaný Pavlom okolo roku 56, a v roku 56 ešte väčšina spisov Nového Zákona nebola spísaná, ale kolovali vo forme ústnej Tradície. Evanjelia boli napísané až v rokoch 70-90, Skutky apoštolov v roku 85, a apokalypsa Jána až v roku 90. V čase kedy Pavol tento výrok povedal, Písmo ešte nebolo celé spísané, preto malo zmysel držať sa aj akejsi ústnej Tradície. Lenže toto sa zmenilo v roku 90, kedy bolo celé Písmo spísané, a všetka ústna Tradícia sa prekonvertovala na Písmo. Tento Pavlov výrok by teda bol dôkazom pre Tradíciu jedine vtedy, ak by sa vyskytol v poslednej knihe Nového Zákona, kedy už boli všetky knihy NZ spísané.

____________________

2 : Niektorí katolíci uvádzajú, že nie všetko Božie učenie sa nachádzalo v Písme. V Jud 1:9 sa opisuje boj archanjela Michaela s diablom o Ježišove telo. V Jud 1:14 sa zas nachádza výrok "Hľa, prichádza Pán s desaťtisícami svojich svätých". V 1. Kor 10:4 sa Pavol odvoláva na duchovnú skalu, ktorá "nasledovala" Židov cez Sinajskú púšť. V 2 Tim 3:8 Pavol uvádza mená mužov ktorí sa postavili proti Mojžišovi. Tieto informácie sa nenachádzajú v Starom Zákone, zachovali sa však ústnym podaním. To je síce pravda, ale ako vidíme, ani v jednom verši nejde o informácie, ktoré by boli nutné pre našu spásu. Naozaj nie je nutné pre naše spasenie vedieť o tom či sa diabol prel s Michalom o Mojžišove telo, alebo či Izraelitov sprevádzala duchovná skala, alebo ako sa volali tí čo sa vzbúrili proti Mojžišovi. Sola Scriptura totiž neučí to, že všetko učenie a informácie sa nachádzajú v Písme, učí len to, že všetky podstatné informácie nevyhnutné pre spasenie sa nachádzajú v Písme.

Júdov list 1:9

"Keď sa archanjel Michal v rozhovore s diablom prel o Mojžišovo telo, neodvážil sa vyniesť rúhavý výrok, ale povedal: "Nech ťa Pán potrestá."

Júdov list 1:14

"14 Aj o nich prorokoval Henoch, siedmy po Adamovi, keď povedal: "Hľa, prichádza Pán s desaťtisícami svojich svätých"

Prvý list Korinťanom 10:4

"1 Nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že všetci naši otcovia boli pod oblakom, všetci prešli cez more 2 a všetci boli v oblaku a v mori pokrstení v Mojžišovi, 3 všetci jedli ten istý duchovný pokrm 4 a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá ich sprevádzala, a tou skalou bol Kristus."

Druhý list Timotejovi 3:8

"8 Ako sa Jannes a Jambres postavili proti Mojžišovi, tak aj oni odporujú pravde. Sú to ľudia so zvrátenou mysľou, nespoľahliví vo viere."

___________________

Evanjelium podľa Matúša 2:23

"Keď ta prišiel, usadil sa v meste, ktoré sa volá Nazaret, aby sa splnilo, čo predpovedali proroci: "Budú ho volať Nazaretský."

Poznámka : Katolíci tvrdia, že tento výrok sa nenachádza nikde v Starom Zákone. No za prvé, tento výrok sa nenachádza ani nikde v židovskej ústnej Tradícii - Mišnah. A za druhé, sám katolícky výklad Písma dáva k tomuto vyjadrenie : "Mt 2,23 - Toto upozornenie na prorocké slovo sa zakladá pravdepodobne na podobnosti slov Nazaret (i Nazara) a »nezer«. »Nezer« sa vyskytuje u proroka Izaiáša (11, 1) a znamená ratolesť, ktorá vyrastie z koreňa rodu Jesseho. Tento »výhonok« alebo »ratolesť« označuje Mesiáša. Aj meno Nazaret pochádza z toho istého koreňa."

https://www.mojabiblia.sk/svatepismo/40/evanjelium-podla-matusa-2/20 : Správny kresťan háji pacifizmus

B : Počuli ste už niekedy o kresťanovi z 1-5 storočia, ktorý by sa bol zapojil do vojenskej, hoc obrannej výpravy ? Nijaký taký ranný kresťanský záznam o takom kresťanovi neexistuje ! Hoci sa cirkevní otcovia a ranní kresťania zvykli líšiť v jednotlivých náboženských doktrínach, v prípade názorov na bojovanie kresťana vo vojne boli až pozoruhodne dokonale jednotní :

Z HISTÓRIE :

TERTULLIAN (160 - 220)

§ "Kristus, keď odzbrojil Petra, odzbrojil každého vojaka.....§ "Je absolútne zakázané odplácať zlo zlom..........§ "Iba bez meča môže kresťan viesť vojnu: Pán meč zrušil........§ "Ako sa kresťan zapojí do vojny (v skutočnosti, ako sa kresťan vôbec zapojí do vojenskej služby v čase mieru) bez meča, ktorý mu Pán vzal "Má byť dovolené použiť meč, keď Pán vyhlási, že ten, kto používa meč, mečom zahynie? A či sa syn pokoja zúčastní bitky, keď mu neprináleží ani žalovať?"

JUSTIN MARTYR (100 - 165)
§ "My sami sme boli dobre oboznámení s vojnou, vraždami a všetkým zlým, ale všetci na celej šírej zemi sme obchodovali s našimi vojnovými zbraňami. Vymenili sme svoje meče za radlice, oštepy za poľnohospodárske náradie...teraz pestujeme bázeň pred Bohom, spravodlivosť, láskavosť, vieru a očakávanie budúcnosti, ktorú nám dal skrze Ukrižovaného.

IRENAEUS (okolo 180)
§ "Kresťania zmenili svoje meče a kopije na nástroje mieru a teraz nevedia, ako bojovať."

ATANAZIUS ALEXANDRIJSKÝ (293 - 373)
§ "Kresťania namiesto toho, aby sa vyzbrojili mečmi, vystreľujú ruky v modlitbe."

ATHENAGORAS (133 - 190)
§ "My kresťania nemôžeme vydržať, aby sme videli človeka usmrtiť, dokonca ani spravodlivo.

TATIÁN ASSYRSKÝ (zomrel okolo roku 185)
§ "Nechcem byť vládcom. Neusilujem sa o bohatstvo. Odmietam funkcie spojené s vojenským velením."

ORIGEN (185 - 254)
§ "Od kresťanov nemôžete požadovať vojenskú službu o nič viac ako od kňazov. Nevychádzame ako vojaci s cisárom, aj keď to požaduje."§ "Stali sme sa synmi pokoja kvôli Ježišovi, ktorý je naším vodcom."

Martin Turský (315 - 397)
§ "Doteraz som ti slúžil ako vojak; dovoľte mi, aby som sa stal vojakom Bohu. Nechajte muža, ktorý vám bude slúžiť, váš dar prijať. Som Kristovým vojakom; nie je dovolené, aby som (vojensky) bojoval."

Klement Alexandrijský (150 - 214)
§ "Predovšetkým kresťanom nie je dovolené napravovať násilím hriešne činy...§ Kresťanskí chudobní sú "armádou bez zbraní, bez vojny, bez krviprelievania, bez hnevu, bez poškvrny"...§ "My kresťania sme mierumilovná rasa . . . lebo nie vo vojne, ale v mieri sme vycvičení."

Grécky historik Celsus (r.170) ako ho cituje Origenes : 
"73. Celsus nás vyzýva, aby sme zo všetkých síl pomáhali kráľovi a pracovali s ním pri udržiavaní spravodlivosti a bojovali za neho; a ak to vyžaduje, bojovať pod ním alebo viesť armádu spolu s ním."

Poznámka : Celsus vyzýva kresťanov aby bojovali za kráľa pri udržiavaní spravodlivosti, z čoho je zrejmé, že kresťania tak nekonali, inak by ich Celsus k tomu nevyzýval. 
_________________
"Na ďalšom mieste nás Celsus vyzýva, aby sme " pomáhali kráľovi zo všetkých síl a pracovali s ním pri udržiavaní spravodlivosti, bojovali za neho; a ak to vyžaduje, bojovali pod ním alebo viedli armádu. Naša odpoveď je, že keď si to situácia vyžaduje, pomáhame kráľom a že, s takpovediac, božskou pomocou, "oblečieme si celú Božiu výzbroj." A to robíme v poslušnosti Apoštolov príkaz: "Napomínam teda, aby sa predovšetkým konali prosby, modlitby, príhovory a vzdávanie vďaky za všetkých ľudí; za kráľov a za všetkých, ktorí majú moc;" a čím viac niekto vyniká v zbožnosti, tým účinnejšiu pomoc poskytuje kráľom, dokonca viac, ako poskytujú vojaci, ktorí vychádzajú do boja a zabíjajú čo najviac nepriateľov, ako len môžu. A tým nepriateľom našej viery, ktorí od nás vyžadujú, aby sme nosili zbrane pre spoločenstvo a zabíjali ľudí, môžeme odpovedať: "Nerobte to tí, ktorí sú kňazmi v niektorých svätyniach a ktorí sa starajú o niektorých bohov, ako ich účtujete, držte ich ruky bez krvi, aby mohli s rukami nepoškvrnenými a bez ľudskej krvi prinášať určené obete vašim bohom; a aj keď je na vás vojna, nikdy nenaverbujte kňazov do armády. 
Ak je to teda chvályhodný zvyk, o to viac, že ​​zatiaľ čo iní bojujú, aj títo by sa mali angažovať ako kňazi a Boží služobníci, udržiavať si čisté ruky a zápasiť v modlitbách k Bohu za tých, ktorí bojujú za spravodlivú vec a za kráľa, ktorý spravodlivo vládne, aby bolo zničené čokoľvek, čo je proti tým, ktorí konajú spravodlivo!" A keď svojimi modlitbami porazíme všetkých démonov, ktorí podnecujú vojnu a vedú k porušovaniu prísahy, a rušíme pokoj, sme týmto spôsobom oveľa viac nápomocní kráľom ako tí, ktorí idú za nich bojovať do poľa. A zapájame sa do vecí verejných, keď sa spolu so spravodlivými modlitbami zapájame do sebazapieracích cvičení a meditácií, ktoré nás učia pohŕdať pôžitkami a nenechať sa nimi odviesť. A nikto nebojuje za kráľa lepšie ako my. Naozaj pod ním nebojujeme, hoci to vyžaduje; ale my bojujeme v jeho prospech a vytvárame špeciálnu armádu - armádu zbožnosti - tým, že obetujeme svoje modlitby Bohu.

Poznámka : Vyzerá to tak, že Origenes nezakazuje účasť v armáde, ale iba pre tých ktorí nie sú kresťanmi. O tých ktorí sú kresťania hovorí, že tí bojujú za kráľa nie mečom, ale modlitbami, a že krviprelievanie by znesväcovalo kresťana.

MARCELLUS Z TANGIERU (vyslovené pri odchode z armády cisára Diokleciána v roku 298)
§ ""Odhodil som ruky, lebo sa nezdalo, že kresťanský muž, ktorý vykonáva vojenskú službu Pánu Kristovi, ju preukazuje pozemskými zraneniami." "Pre kresťana nie je zákonné nosiť zbraň pre akúkoľvek pozemskú pozornosť."

HIPPOLYTUS (170 - 236)
§ "Musí sa preskúmať profesia a remeslá tých, ktorí budú prijatí do komunity. . . . . Vojenskému strážnikovi musí byť zakázané zabíjať, ani nesmie prisahať; ak nie je ochotný dodržiavať tieto pokyny, musí byť odmietnutý. Prokonzul alebo sudca, ktorý nosí purpur a vládne mečom, sa ho vzdá alebo bude odmietnutý. Každý, kto sa chce stať vojakom alebo už je pokrstený, bude poslaný preč, lebo pohrdol Bohom....§ "Človek, ktorý prijal moc zabíjať, alebo vojak, nemôže byť nikdy prijatý [do kostola].

ST. CYPRIÁN, BISKUP KARTÁGSKY (zomrel okolo r. 258)
§ "Celý svet je mokrý vzájomnou krvou; a vražda, ktorá je v prípade jednotlivca uznaná za zločin, sa nazýva cnosť, keď je spáchaná vo veľkom.........§ "[Kresťania] nemajú dovolené zabíjať, ale musia byť pripravení na smrť sami . . . bez viny nie je dovolené usmrtiť aj vinníka.".........§ "Boh si želal, aby sa železo používalo na obrábanie zeme, a preto by sa nemalo používať na odstraňovanie ľudského života.

LACTANTIUS, inštruktor Konštantínovho syna (240 - 320)
§ "Lebo keď nám Boh zakazuje zabíjať, zakazuje nám nielen otvorené násilie, ktoré nepripúšťajú ani verejné zákony, ale varuje nás pred páchaním tých bytostí, ktoré sú medzi ľuďmi považované za zákonné. . . . Preto, pokiaľ ide o toto Božie prikázanie, nemala by existovať žiadna výnimka, ale že je vždy nezákonné usmrtiť človeka, ktorého Boh chcel, aby bol posvätným zvieraťom.

AMBROS (338-397)
"§ "Kristovi vojaci nepotrebujú ani zbrane, ani železné kopije...§ "Boží služobníci sa pri svojej ochrane nespoliehajú na hmotnú ochranu, ale na Božiu prozreteľnosť."
https://prayerandpolitiks.org/articles-essays-sermons/early-church-fathers-on-refusal-of-the-sword/


Z BIBLIE :

1 : Biblia učí, že občianstvo kresťana je v nebi Flp 3:20. Biblia učí kresťan nie je občanom sveta 1 Jn 4:5. O občanoch neba kresťanov Ježiš povedal, že tí sa viac "nebijú" ako to robia občania sveta Jn 18:36 

Evanjelium podľa Jána 18:36"Ježiš povedal: "Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa bili, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je stadiaľto."2 : 
__________________

2 : Ježiš pokarhal Petra ktorí sa snažil bojovať proti nepriateľovi mečom, a uzdravil ucho vojaka. O tých čo sa chytajú meča povedal "všetci, čo sa chytajú meča, mečom zahynú".
Evanjelium podľa Lukáša 22: 48-50"48 Ježiš mu však povedal: "Judáš, bozkom zrádzaš Syna človeka?" 49 Keď tí, čo boli okolo neho, videli, čo sa chystá, povedali: "Pane, máme udrieť mečom?" 50 A jeden z nich zasiahol veľkňazovho sluhu a odťal mu pravé ucho. 51 Ale Ježiš povedal: "Nechajte to už!" I dotkol sa mu ucha a uzdravil ho."
Evanjelium podľa Marka 26: 50-52"50 Ježiš mu povedal: "Priateľu, načo si prišiel!?" Vtedy pristúpili, položili na Ježiša ruky a zajali ho. 51 Tu jeden z tých, čo boli s Ježišom, vystrel ruku, vytasil meč, zasiahol ním veľkňazovho sluhu a odťal mu ucho.52 Ježiš mu povedal: "Daj svoj meč na jeho miesto! Lebo všetci, čo sa chytajú meča, mečom zahynú."
_________________

3 : Verše o milovaní svojich nepriateľov, modlení sa za prenasledovateľov, a nastavovaní druhého líca sa len ťažko dajú zlúčiť s bojovaním so zbraňou. 
List Rimanom 12:17"Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé; usilujte sa robiť dobre pred všetkými ľuďmi."
Evanjelium podľa Matúša 5:44"Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú"
Evanjelium podľa Lukáša 6:29"Tomu, kto ťa udrie po líci, nadstav aj druhé. A tomu, kto ti berie plášť, neodopri ani šaty."
____________________


4 : Aj apoštoli boli pacifisti, a neodporovali zlému, ale poslušne s radosťou to znášali. A súčasne nás vyzývajú aby sme nasledovali ich príklad.

Prvý list Korinťanom 4 : 9-17

"9 Zdá sa mi, že nám, apoštolom, Boh pridelil posledné miesto, ako odsúdeným na smrť, lebo sme sa stali divadlom pre svet, anjelov i ľudí. 10 My sme blázni pre Krista, ale vy ste múdri v Kristovi; my sme slabí, a vy silní; vy ste slávni, my znevážení. 11 Až do tejto hodiny sme hladní, smädní a nahí, bijú nás päsťami, sme bez domova, 12 ťažko pracujeme vlastnými rukami; keď nás preklínajú, my žehnáme, keď nás prenasledujú, my to znášame, 13 keď nás potupujú, my sa modlíme. Stali sme sa akoby smeťami sveta, vyvrheľmi pre všetkých až doteraz. 14 Toto nepíšem, aby som vás zahanbil, ale aby som vás napomenul ako svoje milované deti. 15 Veď keby ste mali hoc aj desaťtisíc vychovávateľov v Kristovi, otcov nemáte mnoho, lebo v Kristovi Ježišovi ja som vás splodil skrze evanjelium. 16 Prosím vás teda, napodobňujte ma! 17 Preto som k vám poslal Timoteja, svojho milovaného syna, verného v Pánovi; on vám pripomenie moje cesty v Kristovi, ako učím všade po všetkých cirkvách."

Poznámka : Pozri tiež Petrov pacifistický verš v 2 Pt 2: 18-23

___________________


5 : V NZ vzniklo viacero situácii, kedy boli kresťania nespravodlivo zajatí. Ak by mali odporcovia pacifizmu pravdu, mali by sa v NZ vyskytovať fyzicky násilné strety a fyzický odboj kresťanov s ich prenasledovateľmi. To sa však nedeje, namiesto toho vidíme pacifistické správanie kresťanov voči svojim nepriateľom :

A : Štefana sa fyzicky nebránil kameňovaniu, namiesto toho upínal ruky k modlitbe.

Skutky apoštolov 7: 59-60

"59 Štefana kameňovali a on sa modlil: "Pane Ježišu, prijmi môjho ducha."60 Potom si kľakol a zvolal veľkým hlasom: "Pane, nezapočítaj im tento hriech." A len čo to povedal, zomrel."

B : Ježiš sa fyzicky nebránil tým, ktorí ho nespravodlivo tupili a bili

Evanjelium podľa Jána 19:3

"Prichádzali k nemu a hovorili: "Buď pozdravený, židovský kráľ!" A bili ho po tvári."

C : Apoštoli s radosťou znášali nespravodlivé utrpenie pre Krista, bez fyzického odporu. Dnešní militantní kresťania by sa však bránili so zbranou v ruke, aby im nepriateľ neskrivil ani len vlások na hlave.

Skutky apoštolov 5 : 40-41

"40 Zavolali apoštolov, dali ich zbičovať, prikázali im, že nesmú hovoriť v Ježišovom mene, a prepustili ich. 41 A oni odchádzali z veľrady natešení, že boli uznaní za hodných znášať potupu pre toto meno."

D : Sk 12: 1-6 hovorí o tom, že kresťania boli prenasledovaní a mučení, no nikde sa nespomína, že by kresťania konali fyzický odboj. Keď bol Peter v base, cirkev namiesto fyzického odboja, sa modlila k Bohu

Skutky apoštolov 12 : 1-5

"1 V tom čase kráľ Herodes položil ruky na niektorých príslušníkov Cirkvi a mučil ich. 2 Jánovho brata Jakuba zabil mečom. 3 A keď videl, že sa to Židom páči, rozkázal chytiť aj Petra. Boli práve dni Nekvasených chlebov. 4 Keď sa ho zmocnil, uvrhol ho do väzenia a dal ho strážiť štyrom strážam po štyroch vojakoch: po Veľkej noci ho chcel predviesť ľudu. 5 Petra teda strážili vo väzení. Ale Cirkev sa bez prestania modlila k Bohu za neho."

E : Rovnako tak sa pred násilím fyzicky nebránili Pavol Sk 16: 20-25 a Jason Sk 17 : 5-8. Keď Pavol písal listy z väzenia, neprosil kresťanov o to, aby vyvolali fyzický odboj a oslobodili ho. Namiesto toho kresťanov vyzýval k modlitbám za neho Kol 4:3; 1 Sol 5:25; 2 Sol 3:1; Heb 13:18

__________________


6 : Ak by mali militantní kresťania pravdu, a totiž že je v poriadku fyzicky sa brániť proti nespravodlivosti, potom by Pavol povoľoval otrokom fyzický odboj. Kto to boli otroci ? No tí, čo boli násilím zajatí a následne nespravodlivo uväznený. Dnes ak by chcel dať kresťanov nejaký mocopán do otroctva, tak by kresťania vyťahovali zbrane, a išli proti nemu vojensky bojovať. Pavol však neháji tento spôsob obrany. Namiesto toho Pavol súhlasí aby otroci boli otrokmi. Pavol hájil pravidlo, že je lepšie trpieť, aj keď nespravodlivo, než sa vojensky či inak fyzicky búriť, a oplácať sa zlu zlom. Preto Pavol radí podriaďovať sa svojim pánom.

1. list Timotejovi 6:1

"Všetci, čo sú pod jarmom, otroci, nech pokladajú svojich pánov za hodných všetkej úcty, aby Božie meno a učenie neboli vystavené rúhaniu."

List Títovi 2:9

"Otroci nech sa vo všetkom podriaďujú svojim pánom, nech sú úslužní, nech neprotirečia"

___________________


7 : Barabáš bol typ človeka, ktorý vyvolával vzburu proti rímskej okupácii. Pri nej sa dopustil aj vraždy. Podľa idei súčasných militantných kresťanov by to bolo v súlade so zákonom, keďže je dovolené viesť obrannú vojnu proti okupantom, a zabiť nespravodlivého. Boh si však myslí niečo iné. Božie slovo ani jedným slovom nehovorí o Barabášovi v pozitívnom slova zmysle, namiesto toho ho opisuje ako toho čo sa dopustil vraždy a nazýva ho ZBOJNIKOM !

Evanjelium podľa Marka 15:7

"S povstalcami, čo sa pri vzbure dopustili vraždy, bol uväznený muž, ktorý sa volal Barabáš."

Evanjelium podľa Jána 18: 39-40

"39 Je však u vás zvykom, že vám na Veľkú noc prepúšťam jedného väzňa. Chcete teda, aby som vám prepustil židovského kráľa?" 40 Oni znova kričali: "Toho nie, ale Barabáša!" A Barabáš bol zbojník."

_________________

8 : Evanjelium podľa Matúša 6:14
"Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí. 15 Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy."

Evanjelium podľa Marka 4:24
"Ďalej im povedal: "Dávajte pozor na to, čo počúvate! Akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám, ba ešte sa vám aj pridá"

Poznámka : Problém svetského zákona spočíva v tom, že to je zákon hlásajúci oko za oko, zub za zub. Ak zlodej niečo ukradne dostane trest. Ak zbojník niekoho zabije, dostane basu bez milosti. Takéto nepacifistické jednanie je síce spravodlivé čo sa týka svetského zákona, no nie je spravodlivé v Božom Zákone. Z Božieho hľadiska môžeš byť ten najvačší lotor, no keď sekundu pred svojou smrťou úprimne oľutuješ svoje hriechy, tak je ti všetko odpustené a skončíš naveky v nebi. A platí to i naopak, môžeš byť celý život svätec, no keď deň pred svojou smrťou odpadneš od viery, a staneš sa zlým, tak skončíš naveky v pekle !Pri svetskom zákone by stačilo 1-2 krát niekoho zabiť, a rozsudok je doživotie, alebo trest smrti. Pri Božom zákone môžeš 1-2 krát zabiť, alebo hoc i 1000 krát zabiť, ak to následne úprimne oľutuješ, Boh ti to všetko odpustí, odpustí ti doživotie i trest smrti. My kresťania sme z hľadiska Božieho Zákonu už spravili toľko hriechov, či už malých alebo veľkých, že by sme podľa svetského zákona mali zaručené doživotie alebo trest smrti. Boh nás však nesúdi podľa svetského zákona ale podľa zákona Božieho. Preto by sme ani mi nemali súdiť druhých podľa svetského zákonu, ale podľa zákonu Božieho, lebo ako budeme súdiť my, tak bude Boh súdiť aj nás Mk 4:24 a ak my neodpustíme druhým ich poklesky, ani Boh neodpustí naše poklesky Mt 6:14
_________________

PROTIARGUMENTY :

1 : List Rimanom 13:1
"Každý nech sa poddá vyššej moci, lebo niet moci, ktorá by nebola od Boha. A tie, čo sú, ustanovil Boh. Kto sa teda protiví vrchnosti, protiví sa Božiemu poriadku. A tí, čo sa protivia, sami si privolávajú odsúdenie. 3 Lebo vladárov sa nemusí báť ten, kto robí dobre, ale ten, kto robí zle. Chceš sa nebáť moci? Rob dobre a dostaneš od nej pochvalu. 4 Veď ona je Božou služobníčkou pre tvoje dobro. Ale ak robíš zle, potom sa boj, lebo nie nadarmo nosí meč; je Božou služobníčkou, vykonávateľkou hnevu na tom, kto robí zle. Rim 13, 4 5 Preto sa treba podriadiť, a nielen zo strachu pred hnevom, ale aj kvôli svedomiu. 6 Preto platíte aj dane, lebo tí, čo ich vyžadujú, sú Boží služobníci. 7 Dávajte každému, čo ste dlžní: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť."                                  

Poznámka : Niektorí tu však tvrdia, že Pavol učil že sa treba podriadiť vladárom Rim 13:1. To je síce pravda, ale biblia učí že vladárom sa treba podriadiť v platení daní Rim 13:6 nikde sa však nehovorí o podriadení sa v prípade vojenského útoku. Je teda zrejmé, že sa nemožno podriadiť vladárom vo VSETKOM, veď čo ak by vladári dali príkaz aby sa kresťania zriekli svojej viery ? Biblia teda učí, že vladárom sa má kresťan podriadiť, ale len v tom čo nie je v rozpore s učením biblie. A napokon sú takí, ktorí tvrdia, že Pavol v Rim 13:4 schvaľuje ak vladári nosia pri sebe meč a bojujú s mečom. To je síce pravda, lenže treba si uvedomiť, že v čase kedy Pavol tento list písal, boli všetci vladári pohania, ktorí navyše prenasledovali kresťanov. Vladári boli teda v Pavlových očiach vnímaní ako nekresťania, a nekresťania keďže nebudú spasení môžu pri sebe nosiť meč a vykonávať trest smrti Zjv 22:11. Toto však nie je dovolené kresťanom Zjv 22:11

Zjavenie apoštola Jána 22:11
"Kto škodí, nech škodí ďalej, kto je špinavý, nech sa špiní ďalej, spravodlivý nech ďalej koná spravodlivo a svätý nech sa ďalej posväcuje." 
__________________

2 : Skutky apoštolov 10: 1-4"1 
V Cézarei žil istý muž menom Kornélius, stotník kohorty, zvanej Italská. 2 Bol nábožný a bohabojný s celým svojím domom. Dával veľa almužien ľudu a ustavične sa modlil k Bohu 3 Raz okolo tretej hodiny popoludní videl jasne vo videní Božieho anjela, ako prichádza k nemu a oslovuje ho: "Kornélius!" 4 Ale on na neho hľadel a preľaknutý povedal: "Čo je, Pane?" Odpovedal mu: "Tvoje modlitby a tvoje almužny vystúpili pred Božiu tvár a on si na ne spomenul."

Poznámka : Niektorí zas vravia, že biblia označuje vojaka Kornéliusa za bohabojného takže to znamená, že byť vojakom znamená byť bohabojným. Lenže Kornélius bol pochválený nie za to že bol vojakom ale za jeho modlitby a almužny. Navyše bol vojakom ešte v čase kedy sa nestretol s kresťanským učením ale poznal len Starý Zákon, takže z hľadiska SZ bol v tom čase oprávnene bibliou označený za bohabojného hoci bol stále vojakom.

_________________

3 : Evanjelium podľa Lukáša 3:14

"Pýtali sa ho aj vojaci: "A čo máme robiť my?" Vravel im: "Nikoho netrápte, nikomu nekrivdite a buďte spokojní so svojím žoldom!"

Poznámka : Niektorí kresťania tvrdia, že Ján Krstiteľ neodsúdil vojakov, a nepovedal im aby sa zriekli povolania, čo má údajne dokazovať, že Nový Zákon schvaľuje vojenstvo. Tak za prvé Ján nemohol zmeniť starozákonné prikázanie, ktoré povoľovalo vojenstvo, pretože on nebol Mesiášom, iba Mesiáš má moc meniť zákony. Za druhé, v čase kedy Ján tento výrok povedal, bolo to ešte pred Ježišovým ukrižovaním, ba dokonca ešte pred Ježišovým kázaním. Pred Ježišovým ukrižovaním ešte stále platili prikázania Starého Zákona, teda aspoň mnohé z nich.

_________________

4 : Niektorí odporcovia pacifizmu zvyknú tvrdiť, že kebyže kresťania nemali bojovať v armáde a nesúdiť sa so svojimi nepriateľmi a každému odpúšťať nastala by vo svete anarchia, všetci zlí ľudia by robili zlo lebo by ich nikto za to nepotrestal. Tento predpoklad má niekoľko problémov :

1 : Nikdy nebudú všetci ľudia kresťanmi, vždy bude veľké množstvo ľudí nekresťanmi, a práve oni sa budú i naďalej držať svetského zákona "oko za oko" a budú tu udržiavať "poriadok".

2 : Ak by aj predsa len nastala situácia, že väčšina ľudí, vrátane vlád sa stanú kresťanskými a nastolia pacifizmus, v takom prípade by síce zlí ľudia mali neobmedzenú moc a mohli páchať bezprávie bez potrestania, no nám kresťanom by to nemuselo vadiť. Síce by sme žili pod útlakom, boli okrádaní a bití bez toho aby sme sa mohli brániť, no tým že by sme tieto utrpenia trpezlivo znášali, síce by sme trpeli tu na Zemi, no bola by to len veľmi malá daň za získanie večného života. Veď čo je to chvíľka utrpenia tu na Zemi v porovnaní s večným životom v nebi, alebo s večným utrpením v pekle ?

3 : O tom či bude na Zemi utrpenie a koľko utrpenia na Zemi bude pre kresťanov rozhoduje Boh. Pre Boha nie je nemožné, zabrániť anarchii aj pri pacifistickom systéme, ak to bude jeho vôla.


21 : Správny kresťan netvrdí, že je nevyhnutné svätiť sobotu

1 : List Kolosanom 2:16

"3 Aj vás, čo ste boli mŕtvi v hriechoch a neobriezke svojho tela, oživil s ním a odpustil nám všetky hriechy. 14 Zotrel dlžobný úpis, ktorý bol svojimi nariadeniami proti nám a prekážal nám, a odstránil ho tým, že ho pribil na kríž. 15 Odzbrojil kniežatstvá a mocnosti, verejne ich predviedol a v ňom triumfoval nad nimi. 16 Nech vás teda nik nesúdi pre pokrm, ani pre nápoj, ani pre sviatok, novmesiac alebo soboty, 17 lebo ony sú len tieňom budúcich vecí, no skutočnosť je Kristus."

Poznámka : Pavol teda učil jednoznačne, aby nás nikto nesúdil za soboty, lebo oni sú len tieňom. Z toho je zrejmé, že kresťania nie sú viac povinní sláviť sobotu.

________________


2 : List Rímanom 14 : 4-7

"4 Kto si ty, že súdiš cudzieho sluhu? On stojí alebo padá svojmu pánovi. Ale bude pevne stáť, lebo Pán má moc podržať ho. 5 Lebo niekto robí rozdiel medzi dňom a dňom, iný nerozlišuje dni; len nech je každý úplne presvedčený o svojom. 6 Kto zachováva deň, zachováva ho kvôli Pánovi; kto je, je kvôli Pánovi, veď vzdáva vďaky Bohu; a kto neje, neje kvôli Pánovi a vzdáva vďaky Bohu. 7 Nik z nás totiž nežije pre seba a nik pre seba neumiera"

Poznámka : Pavol tvrdí, že nie je potrebné dbať na zachovávanie určitých dní a rozlišovať ich. Tým pádom je zrejmé, že nie je nevyhnutné dbať na zachovávanie soboty.

__________________


3 : Skutky apoštolov 20 : 6-7

"6 My sme sa po dňoch Nekvasených chlebov odplavili z Filíp a o päť dní sme došli za nimi do Troady, kde sme sa zdržali sedem dní. 7 Keď sme sa v prvý deň týždňa zišli na lámanie chleba, Pavol s nimi hovoril, lebo na druhý deň chcel odcestovať, a pretiahol reč až do polnoc"

Poznámka : Posledný deň v týždni bol v židovskom kalendári sobota. Prvým deň v týždni je nedeľa. Kresťania sa spolu stretávali v nedeľu, a vtedy slávili aj eucharistiu - lámanie chleba.

___________________


4 : Prvý list Korinťanom 16 : 1-2

"1 Čo sa týka zbierok pre svätých, urobte aj vy tak, ako som nariadil galatským cirkvám. 2 Nech si každý z vás v prvý deň týždňa u seba odloží, čo môže, aby sa nerobili zbierky, keď prídem."

Poznámka : Kresťania sa spolu stretávali v nedeľu, tým pádom nedeľa bola najideálnejší čas kedy vykonať medzi kresťanmi zbierku.

__________________


PROTIARGUMENTY :

1 : Skutky apoštolov 18:4

"Každú sobotu (Pavol) hovoril v synagóge a presviedčal Židov i Grékov."

Pavol navštevoval v sobotu synagógu z čoho je zrejmé, že svätil sobotu.

Poznámka : Pavol navštevoval v sobotu synagógu nie preto, že by slávil sobotu, ale preto, že mu išlo o konvertovanie Židov na kresťanstvo, a sobota bola najideálnejší čas, keďže práve v sobotu sa starozákonný Židia zhromažďovali v synagóge.

__________________


2 : Evanjelium podľa Lukáša 23:56

"53 Keď ho (Ježiša) sňal, zavinul ho do plátna a uložil do vytesaného hrobu, v ktorom ešte nik neležal. 54 Bol Prípravný deň a už sa začínala sobota. 55 Odprevádzali ho ženy, ktoré s ním prišli z Galiley. Pozreli si hrob aj to, ako uložili jeho telo. 56 Potom sa vrátili domov a pripravili si voňavé oleje a masti. Ale v sobotu zachovali podľa prikázania pokoj."

Ženy, ktoré uverili v Ježiša dodržiavali sobotný odpočinok a teda svätili sobotu

Poznámka : Áno, ale tak sa stalo ešte pred Ježišovým zmŕtvychvstaním kedy ešte nebol splnomocnený Nový Zákon. Navyše, ženy boli Židovky, a ako si ešte ukážeme, Židia majú narozdiel od pohanov povinnosť svätiť sobotu.

______________________


3 : Skutky apoštolov 1: 9-12

"9 Keď to povedal, pred ich očami sa vzniesol a oblak im ho vzal spred očí. 10 A kým uprene hľadeli k nebu, ako odchádza, zastali pri nich dvaja mužovia v bielom odeve 11 a povedali: "Mužovia Galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol od vás vzatý do neba, príde tak, ako ste ho videli do neba odchádzať. Vtedy sa vrátili do Jeruzalema z hory, ktorá sa volá Olivová a je blízko Jeruzalema, vzdialená toľko, koľko je dovolené prejsť v sobotu."

Akýsi muži Galilejskí PO Ježišovom zmŕtvychvstaní dodržiavali sobotný odpočinok

Poznámka : Sk 1:12 opisuje udalosť, ktorá sa stala PO Ježišovom zmŕtvychvstaní, lenže podobne ako v bode 2, mužovia Galilejskí boli Židia, a ako si ešte ukážeme, Židia majú narozdiel od pohanov povinnosť svätiť sobotu.

____________________


4 : Evanjelium podľa Matúša 24: 14-20

"14 Toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec. 15 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel - kto číta, nech pochopí: 16 vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr; 17 kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu, 18 a kto bude na poli, nech sa nevracia vziať si plášť. 19 Beda ťarchavým ženám a tým, čo budú v tie dni pridájať! 20 Modlite sa, aby ste nemuseli utekať v zime alebo v sobotu, 21 lebo vtedy bude veľké súženie, aké nebolo od počiatku sveta až doteraz a už ani nebude."

Ježiš tu opisuje zničenie Jeruzalemského chrámu, ktoré sa udialo v roku 70 n.l. Hovorí Židom, aby sa modlili za to, aby nemuseli utekať v sobotu, pretože utekať v sobotu by bolo porušenie sobotného odpočinku.

Poznámka : Áno, lenže znova platí, že tento výrok bol adresovaný obyvateľom Jeruzalemu a teda Židom. Ako si ešte ukážeme, Židia majú narozdiel od pohanov povinnosť svätiť sobotu.

____________________


5 : Kniha Exodus 31:15

Šesť dní budete pracovať, v siedmy deň je však Pánova svätá sobota, deň odpočinku. Každý, kto bude v sobotu pracovať, musí zomrieť!

Kniha proroka Izaiáša 56 : 3-5

"Cudzinec, čo lipne k Pánovi, nech nevraví: "Pán ma isto vylúči zo svojho ľudu" a eunuch nech nehovorí: "Hľa, ja som suchý strom!" 4 Lebo toto hovorí Pán: "Eunuchovia, čo zachovávajú moje soboty, volia si to, v čom mám záľubu, a pridržiavajú sa mojej zmluvy, 5 tým dám vo svojom dome, medzi svojimi múrmi pomník a meno lepšie, než sú synovia a dcéry. Večné meno im dám, ktoré nezahynie. 6 A cudzincov, čo lipnú k Pánovi, aby mu slúžili, milovali meno Jahve a boli mi sluhami, všetkých, čo bdejú nad sobotou, by ju neznesvätili, a pridržiavajú sa mojej zmluvy, 7 zavediem na svoj svätý vrch a rozradostím ich v svojom dome modlitby; ich celopaly, ich obety budú ľúbeznými na mojom oltári. Veď môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy!"

Poznámka : Zástancovia svätenia soboty sa často krát odvolávajú na tieto verše. Treba si však uvedomiť, že ide o Starozákonné verše, a na kresťanov sa už viac neviažu príkazy Starého Zákona. Nemá teda zmysel na dokazovania svätenia sobotu u pohanov argumentovať starozákonnými veršami

____________________


6 : List Hebrejom 4:9

"3 A do pokoja vchádzame my, čo sme uverili, ako povedal: "Ako som v svojom hneve prisahal: Nevojdú do môjho pokoja!", hoci je dielo dokončené od stvorenia sveta. 4 Lebo kdesi povedal o siedmom dni takto: "V siedmy deň si Boh odpočinul od všetkých svojich diel." 5 A tu zasa: "Nevojdú do môjho pokoja!" 6 Keďže teda ostáva možnosť, aby niektorí vošli doň, a tí, ktorým sa prvým ohlasovalo evanjelium, nevošli pre neposlušnosť, 7 znova určuje istý deň, "Dnes", keď po toľkom čase hovorí v Dávidovi, ako sa už povedalo: "Dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia." 8 Lebo keby ich (Židov) bol Jozue voviedol do pokoja, nehovorilo by sa po tomto o inom dni. 9 A tak ostáva sobotný odpočinok pre Boží ľud. 10 Lebo kto vošiel do jeho pokoja, aj on si odpočinul od svojich diel ako Boh od svojich."

Poznámka : V tomto verši sa však hovorí o Židoch. Sobotný odpočinok teda zostáva pre Boží ľud - Židov. Navyše aj list Hebrejom bol napísaný Židovskej komunite. Platí teda, že kým Židia sú stále povinní oslavovať sobotu, kresťania nie sú povinní svätiť nedeľu, a nemusia rozlišovať jednotlivé dni Rim 14 : 4-7, pričom sami si môžu vybrať, ktorý deň budú svätiť. Väčšina kresťanov sa rozhodla pre nedeľu, hoci aj v sobotu či iné dni by kresťania mohli svätiť, ak by chceli.

____________________


22 : Správny kresťan je skromný, štedrý a chudobný 

Kresťan by nemal byť lakomý Kol 3:5 Heb 13:5, mal by sa uspokojiť s tým čo aktuálne má Heb 13:5 a nemal by zhromažďovať majetky na Zemi Mt 6:19, ale v nebi Mt 6:20 - to dosiahne jedine významnou štedrosťou k chudobným Lk 16:9; 1 Tim 6:18; Lk 14:13; Gal 2:10. Kresťan by nemal žiť v bohatstve, ale len v tom, koľko aktuálne potrebuje k živobytiu, a preto by mal kresťan byť skromný 2 Kor 10:1; 1 Tim 2:9; 1 Tim 3:3; Jak 3:17. Bohatý totiž len ťažko vojde do neba, ľahšie vojde ťava cez ucho ihly Mt 19:23

List Kolosanom 3:5

"5 Umŕtvujte teda svoje pozemské údy: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo, čo je modloslužba!"

List Hebrejom 13:5

"5 Vaše správanie nech je bez lakomstva"

List Hebrejom 13:5

"5 Vaše správanie nech je bez lakomstva; buďte spokojní s tým, čo máte. Veď on sám povedal: "Nezanechám ťa, ani neopustím."

Evanjelium podľa Matúša 6:19

"Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničia a kde sa zlodeji dobýjajú a kradnú."

Evanjelium podľa Matúša 6:20

"V nebi si zhromažďujte poklady; tam ich neničí ani moľ ani hrdza a tam sa zlodeji nedobýjajú a nekradnú."

Evanjelium podľa Lukáša 16:9

"9 Aj ja vám hovorím: "Robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby vás, až sa pominie, prijali do večných príbytkov."

Prvý list Timotejovi 6: 17-18

"17 Tým, čo sú bohatí v tomto veku, prikazuj, nech nie sú namyslení a nevkladajú nádej do neistého bohatstva, ale v Boha, ktorý nám hojne dáva všetko na užívanie, 18 nech robia dobre a stanú sa bohatými na dobré skutky, nech sú štedrí a vedia sa podeliť"

Evanjelium podľa Lukáša 14:13

"13 Ale keď chystáš hostinu, pozvi chudobných, mrzákov, chromých a slepých."

List Galaťanom 2 : 9-10

"9 a keď poznali milosť, ktorú som dostal, Jakub, Kéfas a Ján, ktorých pokladali za stĺpy, podali mne a Barnabášovi pravicu na znak spoločenstva, že my pôjdeme medzi pohanov a oni medzi obrezaných. 10 Len aby sme pamätali na chudobných, čo som sa aj usiloval robiť."

Druhý list Korinťanom 10 : 1

"1 Ja sám, Pavol, vás prosím pre Kristovu miernosť a skromnosť, ja, ktorý som vraj zoči-voči medzi vami pokorný, ale keď som vzdialený, trúfam si voči vám."

Prvý list Timotejovi 2:9

"Podobne aj ženy nech sú v odeve ozdobenom cudnosťou a nech sa krášlia skromnosťou; nie pozapletanými vlasmi, zlatom a perlami alebo drahými šatami"

Prvý list Timotejovi 3: 2-3

"2 Ale biskup musí byť bez úhony, muž jednej ženy, triezvy, rozvážny, slušný, pohostinný, schopný učiť; 3 nie pijan, ani bitkár, ale skromný, nie neznášanlivý, ani chamtivý"

Jakubov list 3:17

"17 Múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým cudná, potom upokojujúca, skromná, zmierlivá, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a bez pretvárky."

Evanjelium podľa Matúša 19:23

"A Ježiš povedal svojim učeníkom: "Veru, hovorím vám: Bohatý ťažko vojde do nebeského kráľovstva. 24 Ba hovorím vám: Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva."

__________________

PROTIARGUMENTY KATOLÍKOV :

1 : Neboli Šalamún či Jób bohatí a napriek tomu uznaní za spravodlivých ?

Poznámka : Je pravda, že obaja boli bohatí a uznaní za spravodlivých, ibaže treba si uvedomiť, že ide o starozákonné postavy. V Starom Zákone nebolo nevyhnutné nebyť bohatý, toto sa stalo nevyhnutným ako nový príkaz až v Novom Zákone. A kresťania sa držia príkazov Nového Zákona a nie toho Starého.

____________________

2 : Evanjelium podľa Marka 14:8

"3 Keď bol v Betánii v dome Šimona Malomocného a sedel pri stole, prišla žena s alabastrovou nádobou pravého vzácneho nardového oleja. Nádobu rozbila a olej mu vyliala na hlavu. 4 Niektorí sa hnevali a hovorili si: "Načo takto mrhať voňavý olej?! 5 Veď sa mohol tento olej predať za viac ako tristo denárov a tie rozdať chudobným." A osopovali sa na ňu. 6 Ale Ježiš povedal: "Nechajte ju! Prečo ju trápite? Urobila mi dobrý skutok. 7 Veď chudobných máte vždy medzi sebou, a keď budete chcieť, môžete im robiť dobre. Ale mňa nemáte vždy. 8 Urobila, čo mohla. Vopred pomazala moje telo na pohreb. 9 Veru, hovorím vám: Kdekoľvek na svete sa bude ohlasovať evanjelium, bude sa na jej pamiatku hovoriť aj o tom, čo urobila."

Poznámka : Niektorí katolíci tento verš používajú ako zámienku, že nie je potrebné predávať drahé veci, ktoré nepotrebujeme a dávať ich chudobným. Lenže pozor, všimnime si detailne tento príbeh :

1 : Žena vlastnila drahý olej, ten olej mohla použiť pre seba, alebo ho mohla predať, a z peňazí si mohla kúpiť to čo sa jej chcelo. Ona však nespravila ani jedno z toho, olej nepoužila pre seba, ani ho nepredala, ale ten olej použila na Ježiša. Tento príbeh teda ukazuje, že keď vlastníme nejakú drahú vec, nemali by sme používať túto drahú vec pre seba, ale na Ježiša. Lenže ako použiť drahú vec na Ježiša, keď Ježiš sa momentálne už na Zemi nenachádza ? Ježiš sa síce dnes na Zemi nenachádza, no stále sa nachádza vo svojich najmenších kresťanoch. Ak teda budeme dávať svoje drahé veci kresťanom, ako keby sme ich používali na Ježiša :

Evanjelium podľa Matúša 25:35

"31 Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. 32 Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. 33 Ovce si postaví sprava a capov zľava. 34 Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: »Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. 35 Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; 36 bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne.« 37 Vtedy mu spravodliví povedia: »Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? 38 Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? 39 Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe?« 40 Kráľ im odpovie: »Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.« 41 Potom povie aj tým, čo budú zľava: »Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom! 42 Lebo som bol hladný, a nedali ste mi jesť; bol som smädný, a nedali ste mi piť; 43 bol som pocestný, a nepritúlili ste ma; bol som nahý, a nepriodeli ste ma; bol som chorý a vo väzení, a nenavštívili ste ma.« 44 Vtedy mu aj oni povedia: »Pane, a kedy sme ťa videli hladného alebo smädného, alebo ako pocestného, alebo nahého, alebo chorého, alebo vo väzení, a neposlúžili sme ti?« 45 Vtedy im on odpovie: »Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili.« 46 A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života."


24 : Správny kresťan zakazuje kremáciu človeka.

V biblii je opísaných desiatka pohrebov nábožných ľudí, a ani jeden z nich nebol spopolnený. Keď je jedno, či sa človek dá spopolniť, prečo sa všetci biblickí nábožní ľudia kremácii vyhýbali ? To asi nebude náhoda čo ? Spaľovanie na popol (kremácia) Boh konal voči svojim najväčším nepriateľom :

Kniha Exodus 32:20

"Nato chytil teľa, ktoré si urobili, spálil ho na ohni a rozmrvil ho na prach. Ten vysypal do vody a dal ju Izraelitom piť."

kniha kráľov 23:6

"Ašeru z Pánovho chrámu z Jeruzalema odstránil do údolia Kedronu, spálil ju v údolí Kedronu, rozmrvil ju na prach a prach z nej pohádzal na pohrebište pospolitého ľudu."

Kniha Jozue 7:25

"Potom Jozue povedal: "Pretože si nás priviedol do nešťastia, dnes uvrhne Pán do nešťastia teba." Všetci Izraeliti hádzali na neho kamene a keď ich ukameňovali, spálili ich."

2. kniha kráľov 23:16

"Keď sa Joziáš obrátil, videl hroby, ktoré boli tam na vrchu, dal doniesť z hrobov kosti, spálil ich na oltári a tak ho poškvrnil podľa Pánovho slova, ktoré ohlásil Boží muž (keď Jeroboam stál vo sviatok pri oltári. Keď sa teda obrátil a zdvihol oči k hrobu Božieho muža), ktorý tie slová povedal"

Poznámka : Takže vidíme, že v očiach Boha je spaľovanie na prach to najpotupnejšie zničenie. V 2 Kr 23:16 sa dokonca priamo píše, že spálenie kostí poškvrnuje ! 

_________________

Prvý list Korinťanom 3: 16-17

"16 Neviete, že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží Duch? 17 Kto by teda Boží chrám zničil, toho Boh zničí. Lebo Boží chrám je svätý - a ním ste vy."

Poznámka : V Korinťanoch sa píše, že naše telo je Božím chrámom. A kto zničí telo, toho zničí Boh. A keďže ako sme si už uviedli, spáliť telo na popol je v očiach Boha vnímané ako najväčšia potupa, tak ak takto zničíš tvoje telo, a takto potupíš svoje telo ktoré je Božím chrámom, Boh ťa zničí.

___________________


PROTIARGUMENTY :

1 : Telo sa rozpadne do pár dní, kremácia tento proces len urýchli.

Poznámka : Telo sa rozpadne po pár dňoch, ale kosti zvyknú prežiť aj niekoľko stoviek rokov, niekedy aj tisícky rokov. Ježiš pritom môže prísť hocikedy, kľudne môže prísť aj dnes alebo zajtra, či o 10, 100, 1000 rokov, teda ešte v čase kedy by boli tvoje kosti nezničené. Ale keby aj neprišiel, myslím že tento argument je dosť fádny....to je ako keby si ťažko chorému dal eutanáziu so slovami "veď aj tak by si umrel, takto zomrieš skorej"......alebo skočil z mosta so slovami "veď aj tak jedného dňa zomriem, týmto to len urýchlim" a takýmito satanskými myšlienkami obhajoval svoje bezbožné skutky.

__________________

2 : Keď boli izraelský kráľ Saul a jeho traja synovia zabití v boji, ich telá zostali na nepriateľskom území a nepriatelia s nimi zaobchádzali neúctivo. Keď sa o tom dopočuli izraelskí bojovníci, vzali telo Saula a telá jeho synov, spálili ich a to, čo zostalo, pochovali 1.Sam. 31:8–13. Z Biblie vyplýva, že sa to považovalo za správne 2. Sam. 2:4–6

Prvá kniha Samuelova 31: 8-13

"8 Keď na druhý deň prišli Filištínci olupovať zabitých, našli Šaula a jeho troch synov padlých na vrchu Gelboe. 9 Odťali mu hlavu, zobrali mu výstroj a poslali kolovať do filištínskej krajiny, aby to zvestovali v chrámoch svojich modiel a ľudu. 10 Jeho zbrane uložili v chráme Aštarty a jeho mŕtvolu obesili na múr Betsanu. 11 Obyvatelia Jábes Galaádu sa dopočuli o tom, čo urobili Filištínci so Šaulom, 12 vybrali sa všetci bojaschopní mužovia, pochodovali celú noc, sňali Šaulovu mŕtvolu a mŕtvoly jeho synov z múru Betsanu, vrátili sa do Jábesu a tam ich spálili. 13 Potom vzali ich kosti a pochovali ich pod tamariškou v Jábese a postili sa sedem dní."

Druhá kniha Samuelova 2: 4-6

"4 Vtedy prišli mužovia Júdska a pomazali tam Dávida za kráľa nad domom Júdu. Keď Dávidovi oznámili, že obyvatelia Galaádskeho Jábesu pochovali Šaula, 5 poslal Dávid poslov k obyvateľom Galaádskeho Jábesu s odkazom: "Nech vás požehná Pán za to, že ste svojmu pánovi, Šaulovi, preukázali túto milosť a pochovali ste ho! 6 Preto nech teraz Pán preukáže milosť a vernosť vám! Ale aj ja vám chcem preukázať dobro, pretože ste urobili túto vec."

Poznámka : Tu si treba uvedomiť niekoľko vecí :

1 : Z desiatok pochovaní nábožných ľudí ide o jeden jediný schválený prípad kremácie nábožného človeka v celom Písme ! Už to je samo o sebe podozrivé, a jasne naznačuje, že sa tak stalo kvôli nejakej špecifickej situácii ktorá umožňovala výnimku

2 : Telá 4 nábožných mužov padli v boji. Na druhý deň prišli Filištínci, zobrali ich telá a obesili ich na múre v Betsane. V ten deň v noci Izraelci uchmatli Filištíncom telá a pochovali ich v Jábese. Pokiaľ padlí muži bojovali ráno, a Izraelci pochovali padlých ráno, uplynulo 48 hodín od ich smrti. Pokiaľ je telo 2 dni nepochované, a obzvlášť keď je v teplej slnečnej krajine (ktorou Izrael je), telo sa začne veľmi rýchlo rozkladať. V tomto prípade teda bolo pre Izraelcov lepším riešením telo spáliť, pretože :

A : telá boli už v značnom rozklade, preto ani samotné spálenie nepredstavovalo nejaký výrazný rozdiel.

B : Ak by sa tieto telá nespálili, hrozil by prenos infekcie.

3 : Telá síce boli spálené, avšak kosti zostali. Spálenie tela totiž nedokáže zničiť kosti. Kosti, ktoré z mužov zostali, Izraeliti pochovali do zeme pod tamariškou a to je obrovský rozdiel oproti modernej kremácii, ktorá spáli telo a kosti, ktoré sa jej nepodarí spáliť rozdrtí v drviacom boxe na prach.