AKO VYKLADAŤ BIBLIU ?

Ako rozumieť správne Božiemu slovu - Biblii ? Ako vykladať bibliu spravodlivo a správne ? Existujú na to nasledovné správne postupy :

1 : Musíte byť nestranní.

Bibliu musíte vykladať nestranne. Nemôžte ísť dopredu s tým že "chcem aby biblia podporovala toto", alebo "nechcem aby biblia podporovala toto".... musíte ísť s tým, že "uvidím a prispôsobím sa tomu čo bude učiť biblia, aj keď sa mi to nebude páčiť".


2 : Nemôžte si do biblie vkladať vsuvky

Niektorí ľudia pri výklade biblie si dávajú do biblie vsuvky, a teda dávajú tam slová a dokonca celé vety, ktoré sa však v biblii nenachádzajú !


3 : Neupriamovať sa na jeden verš, ale držať sa väčšiny veršov

Veľa ľudí robí túto chybu. Tak napríklad človek ide skúmať čo hovorí biblia o vojenskej účasti kresťana v armáde. z 8 veršov 7 veršov odsudzuje vojenskú účasť kresťana v armáde, no 1 verš sa zdá, že podporuje vojenskú účasť. Dotyčný následne spraví to, že sa silou mocou drží tohto jedného veršu a začne ignorovať 7 protirečiacich veršov. Z hľadiska pravdepodobnosti a logiky je však nevyhnutné dať 1 izolovaný verš do súladu s 7 veršami, než 7 ucelených veršov do súladu s 1 osamoteným veršom.


4 : Dávať pozor na dejovú postupnosť

V Novom Zákone sa občas stane, že niektoré teologické príkazy sa menia. Tak napríklad v Skutkoch 15 kapitole sa kresťanom zakazuje jesť jedlo s obsahom krvi. No v neskorších Pavlových listoch Pavol povoľuje jesť jedlá s obsahom krvi. Ako teda vyriešiť tento problém ? Treba si uvedomiť, že viacero príkazov v Novom Zákone nebolo pevných, ale sa v priebehu do napísania posledného biblického listu - Zjavenia Jána v roku 94, vyvíjali a menili. Preto ak sú dva protichodné verše, treba sa držať toho ktorý je dejovo "neskorší", a teda v tomto prípade sú Pavlove listy neskoršie než Skutky apoštolov. Dej skutkov apoštolských sa totiž začal odohrávať tesne po Ježišom ukrižovaní, no Pavol sa obrátil a stal kresťanom až na konci Skutkov apoštolských. Z hľadiska dejovej postupnosti sú na prvom mieste :

Evanjelia

Skutky apoštolov

Pavlove listy

1 a 2 Petrov list

Jakubov list

List Hebrejom

List Júdov

1,2,3 Jánov list

Zjavenie Jána


5 : Starý Zákon

Veľa kresťanov robí problém v tom, že sa stále odvolávajú pri dokazovaní kresťanského učenia na Starý Zákon. Tak napríklad RKC sa pri zákaze masturbácie odvoláva na Onana v Starom Zákone. Gn 38:10. Lenže treba si uvedomiť, že kresťan je pod Novým Zákonom a nie pod Starým Zákonom, takže Starý Zákon sa ho nijako netýka a je preto absolútne bezpredmetné snažiť sa obhájiť svoje učenie skrze Starý Zákon !


6 : Správny preklad

Je dôležité mať správny preklad biblie. Niektoré biblie ako napríklad biblia svedkov Jehovových prekrúcajú celé vety ! Najpresnejšie preklady sú Roháčkov preklad, Králický preklad, KJV preklad. Kresťan môže čítať kľudne aj katolícku bibliu, vzhľadom na jej štylistickú ľahkú čitateľnosť textu, no jednotlivé sporné verše by si mal porovnávať s KJV, Roháčkom a Králickou bibliou.


7 : Zákony pred Ježišovým ukrižovaním

Nie všetko čo je v evanjeliách napísané má večnú platnosť. Treba si uvedomiť že pred Ježišovým ukrižovaním stále existoval Starý Zákon, takže niektoré príkazy v evanjeliách ako očisťovanie, potravinová obeta, zákaz prisahania boli v tom čase platné, no po Ježišovom ukrižovaní prestali platiť, pretože sa Starý Zákon zrušil, a začal sa vytvárať Nový Zákon. Takže ak napríklad Ježiš pred svojim ukrižovaním zakázal prisahať Mt 5:34 no po Ježišovom ukrižovaní apoštoli dali najavo, že prisahať sa môže 2 Tim 4:1; 1 Sol 2:12, treba sa držať toho že prisahať sa môže.


8 : Hriech stačí odsúdiť raz a nie 10 krát

Veľa kresťanov robí pri výklade biblie chybu, že napríklad NZ odsúdi krviprelievanie 6 krát, no 5 krát nekomentuje a neodsudzuje krviprelievanie, ale ho ani priamo neschvaľuje. Z toho následne niektorí vyvodia to, že keďže 5 krát biblia niečo neodsúdila, tak je to v poriadku. Je to však omyl. Biblia nemusí niečo odsúdiť na každej druhej strane, stačí ak niečo biblia odsúdi raz, a následne neexistuje verš kde by to čo predtým odsúdila ďalej schválila !


9 : Jednotlivci a všetci / lokálne a celosvetové / doslovne a symbolicky

Toto je najčastejší biblický fail. Veľa kresťanov jednotlivé biblické nariadenia označuje za " toto sa týka jednotlivcov" a "toto sa týka skupiny".... "toto je len dočasný príkaz" "toto je večný príkaz"...... "toto treba chápať doslovne"... "toto treba chápať symbolicky".....

Čo sa týka toho či sa jednotlivé biblické príkazy týkajú jednotlivcov alebo skupiny, tak pokiaľ sa v biblii výslovne nepíše, že daný príkaz sa týka jednotlivcov či skupiny, treba brať všetky biblické príkazy že sa týkajú všetkých ! Inak by človek spravil z biblie paprikáš.... podľa čoho by inak rozlíšil, ktoré verše sa týkajú jednotlivcov a ktoré skupiny ? Rovnako to treba chápať aj v prípade toho či ide o lokálny príkaz, ktorý mal trvať len istý čas, alebo o večný príkaz. Pokiaľ sa v biblii priamo nepíše, že daný príkaz má trvať len krátky čas, alebo pokiaľ daný príkaz nie je v ďalších budúcich biblických listoch zrušený, treba všetky takéto príkazy brať ako večné príkazy pre všetkých !

Čo sa symboliky týka, pokiaľ sa o danom verši priamo nepíše, že ide o symboliku a pokiaľ symbolický výklad nedáva absurdné veci (napríklad ak by sa doslovne vykladalo "prepichni svojmu sluhovi ucho a priviaž ho uchom o svoj dom), tak je nevyhnutné každý biblický verš vykladať doslovne !