4) 666 A MERANIE ZLA

Zjavenie apoštola Jána 13:18 : "V tomto je múdrosť: Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy; je to číslo človeka a jeho číslo je šesťstošesťdesiatšesť."

Verím tomu, že výraz "spočíta" nám ukazuje ako máme číslo 666 rátať. Výraz "spočíta" je totiž príbuzný výrazu "počítač". A ako všetci vieme, prvá a najznámejšia počítačová tabuľka skrze ktorú sa dajú počítať číselne hodnoty skrze znaky je tabuľka ASCII. A keďže všetky počítače sú naprogramované v anglickom jazyku, a keďže aj tabuľka ASCII používa anglickú abecedu, budem hľadanie čísla 666 skrze znaky odvodzovať skrze anglický jazyk, ktorý je mimochodom aj hlavným svetovým jazykom.

Zo stránky https://www.uvm.edu/~dguber/POLS234/articles/mostevil.htm som si pozrel zoznam 25 najznámejších najhorších ľudí v historii ľudstva. Napadla ma totiž myšlienka, že čím horší je človek, tým má hodnota jeho mena bližšie k číslu 666. Ak by to bola pravda, potom by číselna hodnota mien 25 najhorších ľudí sveta malo oveľa bližšie k číslu 666, než akýkoľvek zoznam iných ľudí. Skúsil som si to teda vypočítať. Pri rátaní som každé meno ktoré malo viac než 9 znakov orezal na 9 znakov. A prečo práve na 9 znakov ? Pretože len 9 znakové mená môžu dať v ASCII číselnú hodnotu 666 alebo hodnotu blízko nej.

Pri počítaní som zistil, že z 21 mien ktoré obsahujú aspoň 9 a viac znakov, až 10 z nich dáva číselné hodnoty od 661 - 671 čo je rozptyl od čísla 666 len 5 bodov ! Štatisticky sa pritom pri 9 znakovom mene pohybuje číselna hodnota od 626 - 706, čiže v priemere 40 bodový rozptyl od čísla 666 !! Pravdepodobnosť že náhodné 9 znakové meno bude dávať rozptyl od čísla 666 len do 5 bodov je preto iba 40 : 5 = 1 : 8 = 12,5 % !!! Štatisticky by preto iba 2-3 mená z 21 mien mali dávať rozptyl do 5 bodov, zatiaľ čo všetky ostatné by mali dávať rozptyl nad 5 bodov. Pravdepodobnosť že z 21 náhodných 9 znakových mien až 10 bude dávať rozptyl len do 5 bodov je extrémne nepravdepodobná ! Pravdepodobnosť si vieme vypočítať cez binomickú pravdepodobnosť.

Binomické rozdelenie popisuje početnosť výskytu náhodného javu v nezávislých pokusoch , v ktorých má jav stále rovnakú pravdepodobnosť . Pravdepodobnosť je len 1/13647 !!!

_________________

Poďme ďalej, dokáže ASCII tabuľka ukázať veľkosť zla na základe číselnej hodnoty mena aj v biblii ? Možno. Keďže číslo 666 a jeho spočítanie pochádza z Nového Zákona, zostaňme len pri zlých postavách Nového Zákona. Takými najhoršími postavami v NZ boli Judáš Iškariotský ktorý zradil Ježiša, Herodetos Veľký ktorý zabil novonarodencov v Betleheme, či Herodes Antipas ktorý dal popraviť Jána Krstiteľa. Okrem iného bol tu aj Simon Magus ktorý si chcel kúpiť Božie dary za peniaze. Potom ešte farizeji a saduceji ktorí vydali Ježiša na ukrižovanie a nakoniec aj Pilát. Tak teda podme počítať :

Herod Antipas = Herod Anti = 670

Herod The Great = Herod The G = 666

Judas Iscariot = Judas Isca = 663

Pharisees = 676

Sadducees = 657

Simon Magus = Simon Magu = 688

Pontius Pilatus = Pontius Pi = 715

___________________

Z 6 mien až 3 z nich dávajú rozptyl len do 5 bodov od čísla 666 !!! Meno Herodesa Veľkého dokonca dáva presne 666 ! Je možné, že by Herodes bol samotným satanom ? Je to možné. Biblia totiž v Zjavení Jána označuje v proroctve Herodesa ako za stelesneného satana ktorý sa pokúšal zabiť Ježiša Zjv 12 : 3-5. Nie je teda žiadnou náhodou že práve meno Herodesa dáva presnú hodnotu 666.

2 mená dávajú rozptyl od čísla 666 len do 10 bodov, čo je stálo málo pri predpokladanom štatistickom 9 znakovom rozptyle o rozsahu 40 bodov. Jediný významnejší rozptyl od čísla 666 dávajú mena Simona Maga a Pontia Piláta. To zrejme tiež nebude náhoda, Simon a Pilát síce boli zlí, ale ani zďaleka nie až tak zlí ako ostatní v zozname a zrejme preto ich číselný rozptyl od čísla 666 je vyšší. Simon Mág ponúkol apoštolom peniaze za Božie dary, no nie zo zloby, ale z nevedomosti, a po oslepnutí začal hned konať pokánie. Pilát odsúdil Ježiša nie zo zloby, ale zo strachu pred Zidmi, pričom sám osobne považoval Ježiša za nevinného a pokúšal sa presvedčiť Zidov aby ho prepustili. Až po veľkom nátlaku zo strany židov dal Ježiša ukrižovať.

Takže tu máme 3 mená z 7 ktorých číselný rozptyl je len do 5 bodov od čísla 666. Znova si podme vypočítať pravdepodobnosť že sa tak stane . Znovu využijeme binomickú pravdepodobnosť.

Pravdepodobnosť je len 1/25.

____________________

Skúšal som si tiež zo zaujímavosti vypočítať číselnú hodnotu mien Ježišovej rodiny, a teda Ježiša Krista, Márie a Jozefa.

Jesus Christ = Jesus Chri = 688

Saint Joseph = 688

Virgin Mary = Virgin Mar = 687

Zaujímavé čísla. Najprv si všimnime že Ježiš dáva hodnotu 688 s koncovkou "88". Toto číslo nie je náhodné. 8 je v biblii chápané za veľmi pozitívne číslo. za 7 dní Boh stvoril svet, a na 8 deň sa preto začal prvý deň stvorenia - začiatok existencie stvoreného sveta. 8 ľudí sa zachránilo v Noemovej arche. Na 8 deň sa konala obriezka. Na 8 deň po očisťovaní a zápalných obetách sa konalo slávnostne zhromaždenie Izraelitov. Mimochodom celé Ježišove meno dáva v gréckej abecede číselnú hodnotu 888 ! Nie je preto žiadnou náhodou že Ježišovo číslo dáva v ASCII tabuľke koncovku 88.

Daľšia zaujímavosť je tá, že všetky tri čísla 688,688,687 sú veľmi blízko seba. Prečo je tomu tak a čo nám týmto Boh chcel povedať ? Zrejme je tomu tak preto že ide o ľudí ktorí tvorili jednu pokrvnú rodinu, takže mali k sebe blízko a to vyjadrujú čísla, ktoré sú ako keby prilepené k sebe. Všimnite si tiež, že kým Jozef a Ježiš majú číslo 688, Mária má číslo o 1 menšie, a teda 687. Zrejme to bude tým, že ženy sa v Izraeli chápali za podradenejšie v porovnaní s mužmi, preto aj číselná hodnota Márie je o 1 číslo menšia než hodnota Jozefa jej manžela.

Kým číslo 8 je v biblii chápané ako pozitívne číslo, číslo 6 má skôr negatívny podtón. Socha kráľa Nabuchodonozora bola vysoká 66 lakťov a široká 6 lakťov Dan 3:1. Noe mal 600 rokov keď prišla potopa na Zem ktorá zahubila všetko živé. Ak žena porodí dievča, je 66 dni nečistá Lev 12:5. 6 rokov slúžili Hebrejci ako otroci Ex 21:2, 600 faraonových vozov prenasledovalo Izraelitov Ex 14:7, číslo šelmy je 666 Zjv 13:18.

Je zaujímavé a určite nie náhoda, že cez číslo 6 v tabuľke ASCII sa ľahko dopracujeme k číslu 666.