ARGUMENTY PROTI RKC

Pochádza RKC od Boha ? Všetky indície dosvedčujú že nie je :

1 : Jednotlivé učenia RKC sú v rozpore s učením biblie, čo dokazujem tu :

https://www.posmrtnyzivotexistuje.sk/2-kto-je-spravny-krestan/

2 : Niektorí ľudia si myslia, že mimobiblické ranno kresťanské spisy od roku 80-350 sú v plnom súlade s učením RKC, je to však klamstvo. O tom, že ranno kresťanské spisy sa viac nepodobajú ako podobajú učeniu RKC som dokazoval tu :

https://www.posmrtnyzivotexistuje.sk/rozpory-ucenia-rkc-s-tradiciou2/

3 : RKC nemôže pochádzať od Boha, keďže na ňu sedia všetky charakteristiky šelmy, neviestky a antikrista v Zjavení Jána 13 a 17 kapitoly a Daniela 7 kapitoly

https://www.posmrtnyzivotexistuje.sk/zjavenie-jana-13-17-kapitola/

https://www.posmrtnyzivotexistuje.sk/kniha-daniel-papezstvo/

4 : Niektorí ľudia si myslia, že katolícke učenie zostalo nezmenené od počiatku jej existencie. Je to však klamstvo, viacero z katolíckeho učenia prechádzalo transformáciou, a neustále sa vyvíjalo a menilo. Tu je zopár príkladov katolíckeho učenia ktoré podliehalo časovým zmenám :

1 : Ekumenizmus, postoj ku nekatolíkom, spasenie nekatolíkov / 2 : závoj žien v kostole / 3 : Peklo bez skutočného ohňa a fyzických trestov /4 : Povinné platenie desiatkov / 5 : Zmena Vulgáty na Neovulgátu / 6 : Ospravodlivenie IBA skrze vieru / 7 : Viera v evolúciu / Noemova potopa sa skutočne odohrala / 8 : Zmena Tridentskej omše na Novus ordo omšu / 9 : Zmenené učenie o pôste po 2VK / 10 : Historicky a vedecky nepresná biblia /11 : Náboženská sloboda prejavu a vierovyznania / Pohľad na inkvizíciu /12 : Schvaľovanie otroctva / 13 : Osud nepokrstených detí / 14 : Kremácia / 15 : Zmenená forma sviatostí - krst, birmovka, eucharistia / 16 : Znesvätenie nedeľného odpočinku / Ostatné zmeny : Eucharistia sa prijíma po stojačky a do ruky / Omša sa už viac nevysluhuje v latinčine, ale v ľudovej reči / Oltáre na ktorých sa obetovalo Ježišove telo nahradili drevené stoly / Vymizli prednášky o pekle, očistci, konvertovaní nekatolíkov, odsudzovaní bludov / katolík sa može vydať za nekatolíka /

Zmenu jednotlivých týchto bodov veľmi podrobne dokazuje táto stránka

https://katolik0.webnode.sk/3-katolici-vs-tradicni-katolici/

5 : Stačí si pozrieť jednotlivé obrázky a hneď sa musí každému rozsvietiť že toto nemôže byť Kristova cirkev. RKC sa za tieto skutky nikdy na verejnosti neospravedlnila a nikdy z nich nerobila pokánie.

_____________________

Obrad Pachanamy v záhradach Vatikánu za účasti pápeža Františka

Pápež JP2 bozkáva Korán !!!

 Pápež JP2 prijíma na čelo pohanský znak "shiva" !!!

Pápež JP2 je účastníkom satanistického rituálu !!!

Klaunovská omša v katolíckom kostole !!!

Katolícka modloslužba sochám a obrazom !!! Evanjelium podľa Jána 4:24 Boh je duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa mu klaňať v Duchu a pravde."

Katolícka inkvizícia schválená viacerými pápežskými bulami !!!

Vatikánska minca z roku 1955. Tá žena zo zlatým kalichom zo Zjavenia Jána je RKC

Videl som satana padať z neba ako blesk Lk 10:18
kamže to satan dopadol ? Priamo do Vatikánu

Viaceré katolícke výrazy dávajú číselnú hodnotu 666 !!!

Pre ďaľšie čísla 666 v RKC pozri tento článok :

https://www.posmrtnyzivotexistuje.sk/666-a-rkc/

____________________

6 : Katolícke peklo bez fyzických múk

Je tu ešte jeden ďalší dôvod prečo neveriť v učenie RKC a nebyť jej členom, ale radšej byť členom charizmatických protestantských cirkví. Charizmatické cirkvi totiž učia, že všetci tí, ktorí nie sú ich členmi (s výnimkou tých ktorí o kresťanstve nikdy nemali šancu počuť a žili v rámci svedomia) skončia v pekle. Na druhej strane, RKC dnes učí, že aj tí, ktorí prišli do kontaktu s kresťanstvom, a skončili v protestantských cirkvách môžu získať spasenie, za predpokladu, že úprimne neveria, že Boh založil RKC ako pre spásu nevyhnutnú. A teda podčiarknuté, ak majú pravdu charizmatické cirkvi, človek by sa ako katolík určite nespasil ale skončil v pekle, no na druhej strane ak má pravdu katolícka cirkev, potom aj protestanti ktorí nie sú členmi RKC sa môžu spasiť, hoci pravdepodobne len menší počet z nich, ale predsa aspoň niektorí. Z tohto hľadiska je teda oveľa výhodnejšie byť členom charizmatických cirkví.

Charizmatické cirkví učia, že v pekle sa nachádza skutočný oheň a ľudia sú tam doslova a dopísmena fyzicky mučení v ohni pri extrémnych fyzických bolestiach + psychické trápenie. Na druhej strane RKC učí, že v pekle nedochádza k žiadnému fyzickému týraniu, k žiadnym jatkám, ale skôr iba k psychickému trápeniu - obrovskému smútku a pocity beznádeje. Pápež František na konferencii, ktorého výroky zdieľala na svojej web stránke slovenská konferencia biskupov povedal, že "peklo to nie je mučiareň, nenachádza sa tam reálny oheň ani jatky, ale je to výlučne psychické trápenie, večná odlúčenosť od Boha".

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20161126005

Rovnaký názor zastáva aj katolícky katechizmus, ten v KKC 1033 definuje peklo nie ako fyzické mučenie, ale ako "večnú odlúčenosť od Boha". KKC 1035 hlavný trest pekla nedefinuje ako fyzické mučenie, ale ako "večnú odlučenosť od Boha". KKC 1034 a 1035 dávajú Ježišove slová "neuhasiteľný ohen"; "večný ohen" do úvodzoviek, čím naznačujú, že tieto výrazy nemožno chápať v doslovnom znení ale symbolicky.

KKC 1033 : "........Zomrieť v smrteľnom hriechu, ak sme ho neoľutovali a ak sme nedosiahli Božiu milosrdnú lásku, znamená zostať navždy odlúčenými od Boha vinou našej slobodnej voľby. A tento stav definitívneho vylúčenia seba (393) zo spoločenstva s Bohom a s blaženými sa označuje slovom "peklo" (633)

KKC 1034 : "Ježiš často hovorí o "pekle" ("gehenne"), o "neuhasiteľnom ohni" , ktorý je určený tým, čo až do konca svojho života odmietajú veriť a obrátiť sa, a kde môžu zahynúť naraz duša i telo"

KKC 1035 : "Učenie Cirkvi potvrdzuje, že jestvuje peklo (393) a že je večné. Duše tých, čo zomierajú v stave smrteľného hriechu, zostupujú hneď po smrti do pekla, kde trpia pekelné muky, "večný oheň". Hlavný trest pekla spočíva vo večnej odlúčenosti od Boha, lebo jedine v ňom môže mať človek život a blaženosť, pre ktoré bol stvorený a po ktorých túži."

https://katechizmus.sk/kkc-1035

Najznámejšia katolícka apologetická web stránka catholic.com to definuje takto :

........."Sú teda "plamene ohňa" pekla doslovné? Nie nie sú. V skutočnosti by malo byť zrejmé, že práve teraz nie sú doslovné, pretože duše v pekle v súčasnosti nemajú telá. Nemôžete "rozsvietiť" dušu zápalkou. Ak je to pravda, aká je potom povaha "pekelných bolestí"? Katechizmus odpovedá na túto otázku stručne: "Tieto dva tresty [ Katechizmus tu hovorí o očistci aj pekle] sa nesmú chápať ako druh pomsty, ktorú Boh uvalil zvonku, ale ako vyplýva zo samotnej podstaty hriechu" (1472).

Katechizmus opäť zdôrazňuje skutočnosť, že peklo je predovšetkým večné odlúčenie od Boha. Ako hovorí KKC 1033: "Stav definitívneho sebavylúčenia zo spoločenstva s Bohom a blaženými. Je to absolútna prázdnota a izolácia presahujúca čokoľvek, čo dokážeme pochopiť. Bolesti sú celkom skutočné, celkom doslovné a pozostávajú z bolesti zo straty aj z bolesti zmyslu – tj zahŕňajú telo po vzkriesení tela. "Vyplývajú zo samotnej podstaty hriechu" alebo vychádzajú zvnútra von , nie zvonku dovnútra. Čo je smrteľný hriech, ak nie odmietnutie lásky k Bohu a k blížnemu? Je to konečné sebectvo. Nakoniec zatratení jednoducho dostanú to, čo chceli – sami seba na večnosť! Hovorí sa, že človek sa zblázni, ak je príliš dlho držaný v izolácii, pretože ľudské bytosti sú prikázané k spoločenstvu s Bohom a inými. Peklo bude tou izoláciou, ktorá by každého priviedla k šialenstvu, ale odsúdení nikdy nebudú môcť stratiť svoje schopnosti. Budú si plne vedomí bolesti svojej izolácie.

https://www.catholic.com/magazine/online-edition/what-is-hell

Takže si to zhrňme, katolícke peklo je stav podobný tomu keď je človek v izolácii v tmavej miestnosti. Po určitom čase sa človek z tohto zblázni a zažíva pritom veľké psychické bolesti. Charizmatické protestantské peklo je však stav podobný k tomu, keď sa človek nachádza v izolácii v tmavej miestnosti, ale popritom, je ešte aj neustále pálení ohňom a zažíva nesmierne fyzické bolesti podobné tie po bičovaní, obarení, popálení, horení. PROTESTANTSKÉ CHARIZMATICKE PEKLO JE TEDA 1000 NÁSOBNE HORŠIE NEŽ KATOLÍCKE PEKLO ! Podčiarknuté, ak ste charizmatik a ak nebudete spasení a pravdu majú katolíci, skončíte v katolíckom pekle, ktoré je síce hrozné, ale 1000 menej bolestivejšie ako charizmatické peklo. Ak ste katolík a pravdu budú mať charizmaticky, skončíte v charizmatickom pekle, ktoré je 1000 násobne horšie než katolícke peklo. Z tohto je teda zcela zrejmé, či sa viac oplatí byť počas života charizmatikom, alebo katolíkom, samozrejme že charizmatikom ! Byť charizmatikom znamená riskovať z pohľadu spasenia a pekelných trestov OVELA menej ako byť katolíkom !!!


________________

7 : Zjavenie panny Márie vo Fatime ?

"Vtedy nám Panna Mária povedala: «Videli ste peklo, kam sa dostávajú duše úbohých hriešnikov. Aby ich zachránil, chce Boh vo svete zaviesť úctu k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Ak ľudia urobia, čo vám poviem, veľa duší sa zachráni a bude mier. Vojna sa chýli ku koncu. Ak neprestanú urážať Boha, vypukne za pontifikátu Pia XI. nová, krutejšia vojna. Až uvidíte noc ožiarenú neznámym svetlom, vedzte, že to je veľké znamenie, ktorým Boh dáva najavo, že potrestá svet za jeho zločiny vojnou, hladom, prenasledovaním Cirkvi a Svätého Otca. Aby sa tomu zabránilo, prídem požiadať o zasvätenie Ruska môjmu Nepoškvrnenému Srdcu a o zmierne sväté prijímania počas prvých sobôt v mesiaci. Ak ľudia splnia moje želanie, Rusko sa obráti a bude mier. Ak nie, bude Rusko šíriť svoje bludy po svete a Svätý Otec bude musieť veľa trpieť, rôzne národy budú zničené. Ale nakoniec zvíťazí moje Nepoškvrnené Srdce. Svätý Otec mi zasvätí Rusko, to sa obráti a svetu bude dopriaty na nejakú dobu mier. Portugalsko si zachová svoju vieru."

V tomto proroctve sa nesplnilo viacero vecí :

",vypukne za pontifikátu Pia XI. nová, krutejšia vojna"

Druhá svetová vojna však vypukla pol roka PO skončení pontifikátu Pia.

"Až uvidíte noc ožiarenú neznámym svetlom"

V roku 1938 vznikla silná geomagnetická búrka. Nešlo však o "neznáme svetlo", kedže ho vedci dokázali identifikovať ako polárnu žiaru.

https://en.wikipedia.org/wiki/January_1938_geomagnetic_storm

"Ak ľudia splnia moje želanie, Rusko sa obráti a bude mier"

Ako prvý pápež vykonal akt zasvätenia Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie až pápež Pius XII. Najprv 31. októbra 1942 Nepoškvrnenému Srdcu zasvätil celý svet a o desať rokov neskôr, 7. júla 1952, mu zasvätil národy Ruska v apoštolskom liste Sacro vergente anno. Zasvätenie Ruska Nepoškvrnenému Srdcu obnovil pápež Pavol VI. 21. novembra 1964 za prítomnosti otcov Druhého vatikánskeho koncilu. V roku 1981 pápež Ján Pavol II. zostavil modlitbu, ktorú nazval "aktom zverenia". Bola súčasťou jeho slávnostného prejavu pri príležitosti Slávnosti Zoslania Ducha Svätého v Bazilike Santa Maria Maggiore 7. júna 1981. "Túto modlitbu zverenia zo 7. júna 1981 zopakoval sv. Ján Pavol II aj vo Fatime 13. mája 1982. Neskôr, aby však plnšie a jasnejšie odpovedal na žiadosť Panny Márie, počas Svätého roka vykúpenia 25. marca 1984 na Námestí sv. Petra Ján Pavol II. v duchovnom spojení so všetkými biskupmi sveta, ktorých vopred "zvolal", zveril všetky národy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. V júni 2000 Svätá stolica zverejnila tretiu časť fatimského tajomstva a vtedajší sekretár Kongregácie pre náuku viery arcibiskup Tarcisio Bertone zdôraznil, že sestra Lucia v liste z roku 1989 osobne potvrdila, že tento slávnostný a univerzálny akt zasvätenia z roku 1984 zodpovedal tomu, o čo žiadala Panna Mária. Suma sumárov Vatikán na čele s kardinálmi a biskupmi uznávajú, že Rusko už bolo Panne Márie zasvätené, prečo teda Mária nesplnila svoj sľub a nedala svetu pokoj ? Nezdá sa totiž že by sa Rusko obrátilo. Vojna na Ukrajine a prevládajúci ateizmus v Rusku je jasným dôkazom toho, že sa Rusko neobrátilo. Navyše počet katolíkov je v Rusku ani nie pod 3%. Dominujú pravoslávny, ktorí pápeža a RKC odmietajú.

https://svetkrestanstva.postoj.sk/101690/zasvaetenie-ukrajiny-a-ruska-nie-je-magickym-ale-hlboko-duchovnym-ukonom

https://www.vaticannews.va/sk/cirkev/news/2022-03/historia-fatimskeho-zasvatenia-ruska-neposkvrnenemu-srdcu.html

https://www.maria.sk/zjavenia-panny-marie-vo-fatime#V%20prvej%20%C4%8Dasti%20tajomstva%20ukazuje%20de%C5%A5om%20peklo

"Portugalsko si zachová svoju vieru."

Avšak Portugalsko v roku 2007 zlegalizovalo potraty. Ako teda môže byť Portugalsko naďalej katolícke so zachovaním viery a legalizovať pritom potraty ?

https://svet.sme.sk/c/3395696/v-portugalsku-legalizovali-potraty.html

___________

Suma sumárov, zjavenie Márie vo Fatime sa vo viacerých veciach pomýlilo. Znamená to teda, že sa Mária pomýlila ? Ak áno, potom to nebola Mária, ale zjavenie satanovo, ktoré sa preoblieklo za pannu Máriu, a ak RKC uznáva satanovo zjavenie vo Fatime za Božie, potom to len dosvedčuje, že RKC nemôže pochádzať od Boha.PROTIARGUMENTY KATOLÍKOV :

1 : Niektorí katolíci tvrdia, že RKC je tá pravá cirkev, pretože sa v nej koná najviac zázrakov, a jej zázraky sú najznámejšie.

Poznámka : Zázraky v jednotlivých cirkvách však ešte nie sú dôkazom, že daná cirkev je od Boha. V Božej cirkvi sa síce zázraky budú vyskytovať 1 Kor 12:10, treba však spozornieť ak sú tie zázraky a znamenia celosvetovo známe (napr. katolícke zázraky a znamenia) a ak sú práve oni podnetom, že ľudia vo veľkej miere konvertujú na ich vieru, pretože Biblia presne pred týmto varuje. Varuje, že prídu proroci a budú konať veľké zázraky a znamenia a zvedú mnohých Mt 24:24; Mt 24:11....

Toto dnes do bodky sedí na katolícke zázraky a znamenia. Tak napríklad Máriin obraz z Guadalupe viedol k hromadnému konvertovaniu obyvateľov Mexika na katolícku vieru. Dnešné Mariánske a ostatné katolícke zjavenia, znamenia a zázraky takisto nielen že sú po svete známe, ale vedú tiež k hromadnému konvertovaniu ľudí na katolícku vieru, teda presne pred tým pred čím biblia varovala Mt 24:24; Mt 24:11

Evanjelium podľa Matúša 24:24

"Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených."

Evanjelium podľa Matúša 24:11

"Vystúpi mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých."

Oveľa viac než zázraky, rozhoduje "ovocie", ktoré cirkvi rozdávajú, lebo falošných prorokov spoznáme nie podľa zázrakov, ale podľa ich ovocia Mt 7: 15-20

Evanjelium podľa Matúša 7:15-20

"15 Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci. 16 Poznáte ich po ovocí. Veď či oberajú z tŕnia hrozná alebo z bodliakov figy? 17 Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, kým zlý strom rodí zlé ovocie. 18 Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie a zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie. 19 Každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. 20 Teda po ich ovocí ich poznáte."

___________________


2 : Niektorí katolíci tvrdia, že RKC je najväčšia a najrozšírenejšia cirkev na svete, čo je dôkazom, že je práve ona tá jediná správna cirkev.

Poznámka : Vysoké počty nikdy nie sú dôkazom správnosti učenia, stačí sa pozrieť do histórie : V celej Sodome boli spravodliví iba Lot a jeho rodina / Na púšti sa dal celý Izrael okrem Mojžiša do modloslužby / Iba Noe s jeho rodinou bol spravodlivý v jeho dobe / Iba Ježišovi apoštoli uverili v Ježiša, celý Izrael v neho neuveril / Počas prvých storočí nastala doba kedy bolo gnostikov viac než kresťanov / Počas Ariánskej krízy drtivá väčšina kresťanov upadla do tohto bludu, správnu vieru si zachovalo len málo kresťanov.

Je tu aj druhý dôkaz a to je ten, že veľké počty vždy prezentujú širokú cestu, zatiaľ čo úzke počty prezentujú úzku cestu, pričom Ježiš učil, že do života vedie len veľmi úzka cesta a málo je tých, ktorí ju nachádzajú. Široká cesta vedie do zatratenia Mt 7:13. Vysoké počty katolíkov, sú preto skôr dôkazom toho, že práve oni predstavujú tú širokú cestu, ktorá vedie do zatratenia Mt 7:13

Evanjelium podľa Matúša 7:13

"Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú. Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú!"

_________________


3 : Niektorí katolíci tvrdia, že RKC má najviac teologicky vyštudovaných ľudí, a to znamená, že iba ona je tá správna cirkev, veď totiž nie je pravdepodobná aby sa tak obrovská masa teologicky vyštudovaných katolíkov mýlila.

Poznámka : Tento predpoklad má 2 problémy :

1 : Najviac vyštudovaných teológov na Starý Zákon majú Židia. Napriek tomu, Židia odmietajú Mesiáša a nepochopili Starý Zákon ktorý na Mesiáša odkazuje. Majú na srdci závoj, ktorý im zabraňuje spoznať pravdu. V 1 storočí zo Židov uverilo v Ježiša len 12 "nevzdelaných" apoštolov, ktorí boli rybári. Celá teologicky "vzdelaná" smotánka levitov na čele s farizejmi a zákonníkmi nepochopila Starému Zákonu a nevidela v Ježišovi Mesiáša. Toto je teda dostatočným dôkazom toho, že teologická vzdelanosť nehrá žiadnu rolu. Je to Duch Svätý, ktorý dáva poznanie, a nie teologické fakulty.

2 : Katolíci síce majú veľa univerzít a teologických fakúlt, no čo sa na týchto fakultách učia ? Učia sa tam katolícku propagandu, kde ich katolícke vedenie učí len to, čo samo určí, a nevyhovujúce fakty im zamlčí. Je to dačo podobné, ako keď sa ruskí študenti na ich univezitách učia len to, čo podporuje komunistický režim, ale všetky protiklady sú im zamlčiavané. Takéto štúdium potom nemá žiadnu hodnotu.

___________________


4 : Niektorí katolíci tvrdia, že RKC vytvorila Novozákonný kánon a prepisovala biblické rukopisy, čím nám zachovala bibliu. Toto sú znaky ktoré dokazujú, že pochádza od Boha.

Poznámka : Čo sa týka biblických rukopisov, tie RKC naozaj prepisovala, lenže to nebolo preto, že by nikto iný okrem nej nechcel prepisovať biblické rukopisy. Bolo to preto, že až do 16 storočia bola obrovská masa ľudí v Európe v ktorej panovala RKC negramotná, nevedela čítať, RKC totiž zo svojho bohatstva nevykladala žiadne úsilie na zvyšovanie gramotnosti obyvateľstva. Druhým problémom bolo to, že bibliu vlastnili len katolícky cirkevní predstavení, a táto biblia bola len v latinčine, a tí si nerobili starosti s tým, aby rozmnožili biblické knihy, alebo aby ju preložili do národných jazykov. Až nástupom protestantizmu sa začala masívne rozširovať biblia, a prekladať do národných jazykov. Iba RKC sa podieľala na prepisovaní biblických rukopisov len vďaka tomu že robila všetko preto aby široký ľud nemal prístup k biblii.

Čo sa týka vzniku Novozákonného kánona, väčšina jeho kníh bolo považovaná za inšpirujúca ešte dávno pred Rímskym koncilom v roku 367 na ktorom sa oficiálne potvrdil kánon biblie pozostávajúci z 27 kníh.

Za druhé, na Rímskom koncile boli združení desiatky rôznych biskupov, rímsky biskup bol len jeden z mnohých biskupov, predovšetkým išlo o biskupov východných cirkví - pravoslávne cirkvi. Konečnému zostaveniu NZ kánonu preto môžme vďačiť oveľa viac východným cirkvám, než rímskej cirkvi, ktorá tam mala len jedného zástupcu.

A napokon, Židia zostavili Starý Zákon a prepisovali starozákonné biblické rukopisy čím nám zachovali Starý Zákon, no ani to ich nezachránilo od toho, aby nepochopili Starému Zákonu a neprijali Mesiáša.

___________________


5 : Katolíci tvrdia, že len oni spĺňajú Ježišove slová o jednote Jn 10:16; a preto len oni sú tou jedinou Božou cirkvou. Avšak sú katolíci naozaj názorovo jednotní ? Pozrime sa na jednotlivé štúdie :

Katolíci sú rozdelení v názore či sa Ježiš nachádza fyzicky v eucharistii. Až 70% uvádza že "nie", a len 30% "áno". Mimochodom osobná prítomnosť Krista v eucharistii je jednou z najznámejších katolíckych dogiem, ak až 70% nepozná správne učenie Cirkvi, ako to potom bude s ostatnými menej známymi katolíckymi dogmami ???!!! Aby nakoniec nevysvitlo, že celé katolícke učenie pozná len zopár % katolíkov...

Katolíci sú tiež rozdelení v názore či povoliť alebo nepovoliť eutanáziu. 67% katolíkov povoľuje eutanáziu, kým 33% nepovoľuje.

Katolíci sú rozdelení aj v otázke evolúcie. 26% katolíkov verí vo stvorenie, 33% verí v Bohom riadenú evolúciu, kým iných 33% v Bohom neriadenú evolúciu.

17% katolíkov považuje antikoncepciu za hriech, 66% nie. 33% katolíkov považuje hriech žiť miostne s partnerom mimo manželstva, 54% to nepovažuje za hriech. 35% katolíkov považuje hriech znovusobášiť sa s niekým bez anulovania predchádzajúceho manželstva cirkvou, 49% to nepovažuje za hriech. 44% katolíkov považuje homosexuálne správanie za hriech, 39% nepovažuje.

56% katolíkov schvaľuje potrat, 42% neschvaľuje.

Atd, atd..... To bolo len zopár prieskumov, na zopár katolíckych dogiem. Ak by sa spravili prieskumy na všetky katolícke dogmy (je ich dokopy cez 100) našli by sa nejakí katolíci, ktorí by zdieľali zhodné názory ? Ak aj áno, tak len mizivé % katolíkov, možno 1-3%.

Niektorí katolíci ale teraz namietnú : "áno, z tých čo sa hlásia ku katolíkom, len 1-3% katolíkov spĺňa, že sú názorovo v podstatných veciach jednotní, tých 97% sú katolíci len na papieri, ktorí nie sú pravými katolíkmi. A práve týchto 3% katolíkov tvoria pravú Kristovu cirkev.

Nuž, naša protestanská odpoveď na nejednotnosť protestantov je tým pádom rovnaká : "áno, z tých čo sa hlásia ku protestantom tiež len okolo 1-3% katolíkov protestantov spĺňa, že sú názorovo v podstatných veciach jednotní, tých 97% sú protestanti len na papieri, ktorí nie sú pravými protestantmi, ale veria všelijakým nebiblickým bludom. A práve týchto 1-3% protestantov tvoria pravú Kristovu cirkev. A kto tvorí tých 1-3% protestantov ? Nuž tvoria ich malé zbory charizmatickych a letničných cirkví, ktorých členom som aj ja.

________________


6 : Niektorí katolíci tvrdia, že Rímsku cirkev založil a bol v nej biskupom apoštol Peter, a preto je Rímska cirkev tou pravou cirkvou. Tento argument má však niekoľko problémov :

1 : Biblia nedokazuje pápežstvo, naopak, vyvracia ho, čo som ukazoval tu :

https://www.posmrtnyzivotexistuje.sk/2-kto-je-spravny-krestan/

Ani kresťanskí mimobiblickí autori od roku 80-350 nedokazovali pápežstvo, ale naopak, vyvracali ho

https://www.posmrtnyzivotexistuje.sk/rozpory-ucenia-rkc-s-tradiciou2/

A teda aj keby Peter založil rímsku cirkev, bol v nej biskupom a ustanovil po sebe nástupcov, nič to neznamená, keďže z biblického ani z historického hľadiska Peter nemal pápežskú vodcovskú moc ktorá by sa šírila z generácie na generáciu.

_______________

2 : Nový Zákon nikde nespomína, že by Peter založil rímsku cirkev alebo bol v nej biskupom a to je veľmi čudné. Ak by naozaj existovalo niečo ako pápežstvo, určite by existovalo množstvo veršov o Petrovom založení rímskej cirkvi, úradovaní v nej a predaní jeho moci jej. Avšak žiadne takéto verše v 350 stranovom Novom Zákone neexistujú !

1. Petrov list 5:13

"Pozdravuje vás cirkev, vyvolená ako vy, ktorá je v Babylone, aj môj syn Marek."

Niektorí katolíci poukazujú na 1 Pt 5:13 kedy Peter písal z Babylonu, pričom výraz Babylon sa zvykol používať ako krycí názov pre Rím. Avšak aj toto má niekoľko problémov :

A : Peter vo svojom liste nikde nespomína že by založil danú cirkev, alebo bol v nej biskupom, či zveril im akúsi pápežskú moc. Z listu vieme len to, že Peter z tejto cirkvi poslal list, čo ešte samozrejme nijako neznamená, že ju založil a bol v nej biskupom. Aj Pavol posielal listy z roznych cirkví v ktorých sa momentálne nachádzal, čo samozrejme neznamená, že Pavol bol v nich všetkých biskupom, alebo ich založil.

B : V 1 storočí existoval aj Babylon v Mezopotámii, mesto bolo síce zničené, no Babylonskí obyvatelia stále existovali, a svoj region naďalej označovali ako Babylon

https://en.wikipedia.org/wiki/Babylon

Okrem iného existoval v tom čase Babylon aj v Egypte blízko Alexandrie. Máme teda 3 Babylony, nedá sa preto určiť z akého Babylonu to Peter písal.

________________

3 : Nový Zákon nielenže nikde nespomína, že Peter založil Rímsku cirkev, on to ale aj nepriamo popiera. Pavol v roku 55 písal list Rímskej cirkvi a dal pozdravovať jednotlivých ich členov, no Petra v ňom nikde nespomenul !

Pavol bol označený za apoštola pohanov Gal 2:7; Rim 11:13, kým Peter za apoštolov židov Gal 2:7. Peter teda ani nemohol založiť rímsku cirkev, keďže on bol apoštolom nie pohanov ale Izraelcov. Peter bol teda biskupom Jeruzalemskej cirkvi. A skutočne, v NZ je viacero zmienok o Petrovom pobyte v Jeruzaleme Sk 11:2; Sk 8:14;Gal 1:18 Písmo nám teda jasne napovedá, že Peter bol biskupom v Jeruzalemskej cirkvi, nie v rímskej.

List Galaťanom 2:7

"ale naopak, keď videli, že mne je zverené evanjelium pre neobrezaných, tak ako Petrovi pre obrezaných" -

List Rimanom 11:13

"Vám, pohanom, hovorím: Pretože som apoštol pohanov, robím česť svojej službe"

Skutky apoštolov 11:2

"Keď Peter prišiel do Jeruzalema, tí, čo boli z obriezky, mu dohovárali"

Skutky apoštolov 8:14

"Keď sa apoštoli, ktorí boli v Jeruzaleme, dopočuli, že Samária prijala Božie slovo, vyslali k nim Petra a Jána."

List Galaťanom 1:18

"Až po troch rokoch som šiel do Jeruzalema, aby som videl Kéfasa, a zostal som uňho pätnásť dní."

___________________


7 : Jeden z katolíkov mi poslal mail a pýtal sa ma či naozaj katolicizmus nie je od Boha veď keď sa pápež na verejnosti modlí k Ježišovi a vzýva jeho meno, nie je to dôkaz toho, že toto je Boží človek ? A ak Márianske zjavenia vedú ľudí ku konvertovaniu na kresťanstvo, nebude to azda dôkazom toho, že sú od Boha ? 

Na tieto jeho argumenty som mu dal nasledujúce odpovede :

___________________


8 : Katolícky exorcizmus 

Niektorí katolíci argumentujú, že RKC úspešne vykonáva exorcizmus, nie je úspešný exorcizmus dôkazom toho, že RKC pochádza od Boha ? Nuž, toto tvrdenie má niekoľko problémov :

1 : Kde je dôkaz, že vyliečené osoby z posadnutia boli naozaj posadnuté ? Čo ak išlo len o hercov, alebo o nastrčené osoby, ktoré týmto majú zvýšiť dôveru v Cirkev ?

2 : Ako vysvetliť, že nie vždy RKC úspešné vyženie démonov ? Veď poznáme viacero prípadov, kedy katolícky exorcista prišiel k posadnutému a nedokázal ho vyliečiť, alebo kedy kňaz prišiel do domu v ktorom vyčíňal Poltergeist, a aj po exorcizme Poltergeist naďalej vyčínal ?

3 : Prípady o úspešnom exorcizme, nie sú len v katolíckej cirkvi, ale aj v niektorých protestantských zboroch, či dokonca v iných nekresťanských náboženstvách, aj tam sú posadnutí ľudia, a aj tam miestni exorcizmus nie raz pomôže. Kto z nich je teda od Boha veď exorcizmus podaril všetkým, vzhľadom na diametrálnu odlišnosť v názoroch nemôžu pochádzať všetci od Boha, ako potom rozsúdiť takýto spor ?

4 : Samotná biblia spomína, že budú existovať ľudia, ktorí vyhnali v Ježišovom mene zlých duchov a napriek tomu im Ježiš povie "nepoznám vás". To je teda pekným dôkazom toho, že samotný exorcizmus nie je určujúcim kritériom, či niekto pochádza alebo nepochádza od Boha.

Evanjelium podľa Matúša 7:23

"21 Nie každý, kto mi hovorí: »Pane, Pane,« vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach. 22 Mnohí mi v onen deň povedia: »Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene? Nevyháňali sme v tvojom mene zlých duchov a neurobili sme v tvojom mene veľa zázrakov?«23 Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa vy, čo páchate neprávosť!"