Fyzikálne konštanty nevyhnutné pre život

Náš vesmír obsahuje mnoho fyzikálnych konštánt. Každá konštanta má svoju hodnotu a rozsah. Ak by sa rozsah niektorých konštánt zmenil, vznikli by také fyzikálne zákony, ktoré by neumožňovali vznik inteligentného života :

1 : Sila interakcie v atómovom jadre

Austrálsky teoretický fyzik Brandon Carter napríklad v roku 1970 poukázal na skutočnosť, že 2% zníženie silnej interakcie v atómovom jadre by zabránilo vytváraniu jadier s väčším množstvom protónov. To znamená, že v celom vesmíre by existovali iba atómy vodíka. Ak by silná interakcia bola len o 2 percentá väčšia, všetky atómy vodíka by sa syntetizovali na ťažšie atómy. Vo vesmíre by nebol vodík, tým pádom napríklad ani voda a hviezdy by nemali čo spaľovať.

2 : Sila interakcie vo hviezdach

"Hviezdy sú pre život dôležité v dvoch ohľadoch: v ich vnútri sa vyprodukovali ťažšie prvky a sú zdrojom energie. Ich existencia a stabilita záleží na rovnováhe medzi gravitačnou silou a tlakom žiarenia z termonukleárnych reakcií v ich vnútri. Produkcia uhlíka a kyslíka (základných prvkov potrebných pre komplexný život) je úzko spojená s nastavením silnej interakcie v hviezdach. Zmena tejto sily o cca 0,4% znemožní súčasnú produkciu týchto dvoch prvkov.

3 : Veľkosť kozmologickej konštanty :

Ak by kozmologická konštanta, ktorá určuje veľkosť rozpínania vesmíru bola o niečo väčšia, vesmír by sa masívne rozpínal a neumožňoval vznik galaxií, hviezd alebo planét.

4 : Veľkosť gravitačnej konštanty :

Ak by gravitačná konštanta vo vesmíre bola o niečo menšia, na žiadnej planéte by nebol možný život, pretože by sa na povrchu planéty neudržal, ale "uletel" do vesmíru.

5 : Magnetické pole :

Magnetické pole vzniká neustálym pravidelným krúžením elektrónov okolo jadra. Ak by elektróny krúžili okolo jadra nepravidelne, magnetické pole by nevzniklo. Ak by sme však nemali magnetické pole, Zem by zasiahla vesmírna rádioaktivita a život na planétach by nebol možný.

6 : Hmota živa a neživá : 

V našom vesmíre existuje živá a neživá hmota. Medzi neživú hmotu patria atómy. Medzi živú zas bunky. Ak by v našom vesmíre neexistovala živá hmota, tak by inteligentný život nemohol vzniknúť. Máme preto šťastie, že žijeme vo vesmíre, ktorý umožňuje vznik živej hmoty. atd, atd...

Existuje teda viacero fyzikálnych zákonov, ktoré musia mať tú správnu hodnotu, a všetky súčasne, aby mohol vzniknúť inteligentný život. 

_________________________

Existujú 4 možnosti ako sa dnes vysvetľuje vyladenie fyzikálnych zákonov v našom vesmíre :

1 : Vyhrali sme vesmírny jackpot 

Komentár : Táto teória je však veľmi nepravdepodobná, pretože pravdepodobnosť, že sa fyzikálne konštanty na základe náhody netrafia do tých správnych hodnôt, je miliardy násobné krát pravdepodobnejšia, než to, že sa do správnych hodnôt trafia.

_________________

2 : Vesmír stvoril Boh, ktorý nastavil nášmu vesmíru tie správne fyzikálne konštanty umožňujúce vznik inteligentného života.

Komentár : Najpravdepodobnejšia možnosť

_________________

3 : Náš vesmír funguje tak, že správnym nastavením jednej fyzikálnej konštanty sa automaticky zmenia na správnu hodnotu aj ostatné fyzikálne konštanty.

Komentár : Ak by tomu aj bolo tak, odkiaľ by ostatné fyzikálne konštanty vedeli aká je tá správna hodnota pre vznik života ?

4 : Existuje obrovské množstvo vesmírov, mimo toho nášho. Každý z vesmírov má iné fyzikálne zákony a iné vlastnosti hmoty. Drvivá väčšina vesmírov je mŕtva a nudná. Z obrovského množstva vesmírov sa vždy nájde niekoľko z nich, ktoré budú spĺňať potrebné vlastnosti.

Komentár : Hypotézy multivesmírov teoreticky môžu byť pravdivé, ale momentálne existujú len v čisto špekulatívnej rovine. Konkrétne vedecké dôkazy o nich, na rozdiel od vyľadenosti fyzikálnych konštánt neexistujú !