VEDECKÉ "ROZPORY" V NOVOM ZAKONE

1 : Tu sa radia všetky zázraky a znamenia, ktoré sa odohrali v Novom Zákone. Či už išlo o vyháňanie zlých duchov, uzdravovanie chorých, rozmnožovanie chleba, chodenie po vode, vzkriesenie Ježiša, Jonášov pobyt v bruchu veľryby, atd, atd... Treba si však uvedomiť, že nejde o neriešiteľné rozpory, pretože pre Boha nie je nič nemožné, a nie je pre Neho ťažké vykonať zázraky.

______________


2 : Ježiš uzdravuje chlapca s "nemým duchom" tým, že hovorí: "Nemý a hluchý duch, nariaďujem ti, vyjdi z neho a už do neho nevchádzaj." Ale ako mohol hluchý duch počuť slová, ktoré mu boli povedané? A ako mohol nemý duch kričať ? 

Evanjelium podľa Marka 9:25

"25 Keď Ježiš videl, že sa zbieha zástup, pohrozil nečistému duchu: "Nemý a hluchý duch, ja ti rozkazujem: Vyjdi z neho a už nikdy doň nevchádzaj! 26 Ten vykríkol, mocne ním zalomcoval a vyšiel. Chlapec ostal ako mŕtvy, takže mnohí vraveli: "Zomrel." 27 Ale Ježiš ho chytil za ruku, zdvihol ho a on vstal."

Poznámka : Výraz "nemý a hluchý duch" sa vzťahuje na vlastnosti ducha ktorými pôsobí v tele posadnutého. Nemý duch pôsobí v tele posadnutého nemotu, zlý duch zas zlobu, bojazlivý duch zas bojazlivosť, atd...

_______________


3 : Ježiš sa postil štyridsať dní a štyridsať nocí Mt 4: 1-3. Veda o hladovaní: Ako dlho môžu ľudia prežiť bez jedla a vody?

Evanjelium podľa Matúša 4 : 1-3

"1 Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal. 2 A keď sa štyridsať dní a štyridsať nocí postil, napokon vyhladol. 3 Tu pristúpil pokušiteľ a povedal mu: "Ak si Boží Syn, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby."

Poznámka : Ľudské telo nie je stavané na to aby vydržalo 40 dní bez jedla, avšak zdá sa, že Ježišovi na púšti pomáhali toto zvládnuť aj anjeli Mk 1:13

Evanjelium podľa Marka 1:13

"Na púšti bol štyridsať dní a satan ho pokúšal. Bol medzi divou zverou a anjeli mu posluhovali."

Anjeli mu teda síce nedávali jesť, ale dodávali mu silu, ktorá stačila len na to aby nezomrel, a teda aby vydržal bez smrti 40 dní bez jedla. Táto sila dodávaná od anjelov mu však nepotlačila hlad, a ani chuť do jedla.

________________


4 : Ježiš nemá pravdu, keď hovorí, že horčičné semienko je najmenšie semienko. A keďže v rodine horčice nie sú žiadne stromy, horčičné semienka nevyrastú do "najväčšieho zo všetkých stromov". 

Evanjelium podľa Matúša 13 : 31-32

"31 Predniesol im ešte iné podobenstvo: "Nebeské kráľovstvo sa podobá horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial na svojej roli. 32 Ono je síce najmenšie zo všetkých semien, ale keď vyrastie, je väčšie než ostatné byliny a je z neho strom, takže prilietajú nebeské vtáky a hniezdia na jeho konároch."

Poznámka : Treba sa znovu pozerať na dobový kontext. Ježiš prednášal starovekým Izraelitom a v starovekom Izraeli skutočne bolo horčičné zrnko najmenšie zo všetkých zŕn. Ježiš teda neporovnával veľkosť všetkých zŕn sveta, to by ani nedávalo zmysel, pretože Izraelci nepoznali iné zrná okrem svojich vlastných. Ježiš porovnával len veľkosť tých zŕn, ktoré Izraelci poznali, a tam bola veľkosť horčičného zrnka skutočne najmenšia.

"horčičné semienka nevyrastú do "najväčšieho zo všetkých stromov" - Ako vidíme z veršu, Ježiš nehovorí, že z horčičného zrnka vznikne najväčší strom, hovorí len o tom, že jeho veľkosť bude väčšia než veľkosť bylín. Čo sa týka výrazu "strom" v tej dobe sa ako "strom" označovali všetky vysoké byliny s konármi, ktoré uniesli vtáctvo.

________________


5 : Iba čiastočne platné tvrdenie o počasí

Evanjelium podľa Matúša 16 : 1-4

"1 Tu prišli k nemu farizeji a saduceji a pokúšali ho. Žiadali ho, aby im ukázal znamenie z neba. 2 Ale on im povedal: "Keď sa zvečerí, hovorievate: »Bude pekne, lebo sa červenie nebo;« 3 a ráno: »Nebo je zachmúrené a červené, dnes bude búrka.« Vzhľad oblohy viete posúdiť, a znamenia časov neviete!"

Poznámka : Tento výrok je platný predovšetkým v stredných zemepisných šírkach, kde však patrí i Izrael. Znova teda, keď Ježiš odsúhlasil pravdivosť tohto výroku, nemal na mysli, že platí po celej zemeguli, ale že platí len na tých miestach kde žili ľudia, ktorým tento výrok predniesol.

https://www.scientificamerican.com/article/is-there-scientific-valid/

___________________


6 : "Vietor fúka, kde počúva." Ježiš hovorí, že nikto nevie, odkiaľ vietor fúka. V tom sa však, samozrejme, mýlil. Smer a rýchlosť vetra sa dajú ľahko merať. 

Evanjelium podľa Jána 3:8

"Vietor veje, kam chce; počuješ jeho šum, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha."

Poznámka : Dnes by tento výrok bol neplatný, keďže dnes už meteorologické ústavy vedia merať odkiaľ vietor prichádza a kam bude smerovať, ale v 1 storočí bolo meteorológia v plienkach a vtedajší ľudia tieto veci nevedeli, čiže tento výrok mal svoju platnosť v 1 storočí v starovekom Izraeli.

__________________


7 : Satan je "knieža moci vzduchu". Až do moderných čias kresťania verili, že za búrky a suchá môže Satan.

List Efezanom 2:2

"1 Aj vás, hoci ste boli mŕtvi pre svoje poklesky a hriechy, 2 v ktorých ste kedysi žili podľa ducha tohto sveta, podľa kniežaťa vzdušnej mocnosti, ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch. 3 Medzi nimi sme kedysi žili aj my všetci, keď sme podľa žiadostí svojho tela robili, čo chcelo telo a myseľ, a tak sme boli od prírody deťmi hnevu ako ostatní."

Poznámka : Suchá a búrky spôsobujú atmosferické podmienky na oblohe, to však nevylučuje možnosť, že satan ovplyvňuje počasie skrze atmosferické podmienky na oblohe. Satan sa môže hocikedy rozhodnúť že spustí leják, alebo tornádo a následne tomu prispôsobí atmosferické podmienky aby leják a tornádo vyvolali.

__________________


8 : Jakub hovorí, že už za jeho čias boli všetky zvieratá, vtáky, hady a morské tvory skrotené ľuďmi.

List Jakubov 3:7

"7 Človek krotí a aj skrotil všetky druhy zveri, vtákov, plazov i morských živočíchov, 8 no jazyk nik z ľudí skrotiť nemôže. Je to nepokojné zlo, je plný smrtiaceho jedu."

Poznámka : Pod výrazom "skrotil" znamená, "dostať pod kontrolu". Znamená to teda, že všetky zvieratá sú pod kontrolou človeka, a teda že žiadne zviera nemá nad človekom nadvládu. A toto je naozaj pravdivý výrok, ktorý bol platný v 1 storočí, ale je platný aj dnes, žiadne zo zvierat totiž nemá silu aby vyhubilo ľudstvo, ba ani len aby počet ľudstva významnejšie zredukovalo.

_________________


9 : Pavol hovorí, že každému, dokonca aj v jeho dobe, bolo kázané evanjelium. Dokonca aj domorodí Američania, Ázijci, tichomorskí ostrovania?

List Rímanom 10 : 16-18

"16 Lenže nie všetci poslúchli evanjelium. Aj Izaiáš hovorí: "Pane, kto uveril tomu, čo sme hlásali?" 17 Teda viera je z hlásania a hlásanie skrze Kristovo slovo. 18 Ale spytujem sa: Azda nepočuli? Ale áno, po celej zemi rozlieha sa ich hlas a ich slová až po hranice sveta."

Poznámka : V 1 storočí ešte neexistovali plavby okolo sveta, preto vtedajším ľudom im známy svet, tvoril ako keby "celý svet", respektíve "celý známy svet". Pavol výrazom "hraníc sveta" mal preto na mysli hranice jemu známeho sveta. Vtedajší známy svet, bol len malým zlomkom dnešného celého sveta. Takúto vzdialenosť Ježišovi misionári teda mohli uraziť.

Je otázne a na zváženie či Pavol považoval jemu známy svet za "celý svet", alebo veril tomu, že aj za jeho známym svetom, sa ešte nachádza nejaký iný neprebádaný svet.

Výraz "po celej zemi" sa vzťahuje výlučne na celú Izraelskú krajinu. Prorok Izaiáš a ostatní Izraelskí proroci totiž hlásali evanjelium výlučne v Izraeli.

__________________


10 : Boh postavil zem na základ; preto sa nehýbe.

List Hebrejom 1:10

"10 A potom: Ty, Pane, založil si zem na počiatku, a nebesá sú dielom Tvojich rúk; 11 ony sa pominú, ale Ty zostávaš, ony všetky zostarnú ako rúcho"

Poznámka : Niektoré iné biblické preklady, ako napríklad KJV používa výraz "základy zeme" - "10 A ty, Pane, na počiatku si položil základy zeme; a nebesia sú dielom tvojich rúk" KJV. Pokiaľ by bol správny výraz "základy zeme", potom by základy zeme nemuseli znamenať  Zem ako celok, ale jadro, zemský plášť, zemská kôra, a o nich platí, že boli položené. Vo verši sa o nich hovorí len to, že boli položené, čo je aj pravda, nepíše sa nič o tom, či tieto položené základy zeme stoja na mieste alebo sa hýbu.

___________________


11 : "Hľa, nebeské vtáctvo..." Ježiš hovorí, že Boh ich kŕmi. Ale ak áno, odvádza v tom mizernú prácu. Väčšina vtákov uhynie pred opustením hniezda a tých pár, ktorým sa podarí lietať, čoskoro zomiera bolestivou smrťou od hladu, predátorstva alebo choroby. Ak sa o nich Boh stará, modlite sa, aby sa od vás držal ďalej.

Evanjelium podľa Matúša 6:28

"25 Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa zaodejete. Či život nie je viac ako jedlo a telo viac ako odev? "26 Pozrite sa na nebeské vtáky: nesejú, ani nežnú, ani do stodôl nezhromažďujú, a váš nebeský Otec ich živí. Nie ste vy oveľa viac ako ony?"

Poznámka : "váš nebeský Otec ich živí" - to sa týka toho vtáctva ktorému sa rozhodne dať potravu. Boh nedáva potravu všetkým vtákom, ale len niektorým.

"Nie ste vy oveľa viac ako ony?" - Čiže o nás sa Boh postará oveľa lepšie než o vtáky.

Zmysel celého verša je teda nasledovný : Ak sa Boh rozhodne o nás postarať, postará sa o nás a nezomrieme od hladu/predátorov. Ak sa však Boh nerozhodne o nás postarať, zomrieme od hladu/predátorov. Je preto zbytočné trápiť sa o náš život, keď svojim trápením to aj tak neovplyvníme/nezmeníme. Jediným čím to môžme zmeniť je požiadať o to Boha. Preto aj Ježiš dodáva : "váš Otec vie, že to potrebujete. Ale hľadajte kráľovstvo Božie, a to všetko vám bude pridané." Lk 12 : 30-31

___________________


12 : "Mesiac nevydá svoje svetlo a hviezdy budú padať z neba." Ježiš zrejme veril, že mesiac vytvára svoje vlastné svetlo.

Evanjelium podľa Marka 13:24

"V tých dňoch, po onom súžení slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoj jas"

Poznámka : V tej dobe sa svietiace objekty označovali všetky objekty ktoré vyžarovali svetlo, a to bez ohľadu na to či sami vytvárali svetlo, alebo len svetlo odrážali. Nakoniec, aj my sa dnes v hovorovej reči zvykneme vyjadrovať podobne, čítal som článok v ktorom je napísané "bratislavský hrad bude do polnoci svietiť vo farbách Izraela". Hoci je teda zrejmé, že hrad nevytvára svetlo, ale iba svetlo odráža od neďalekého reflektora, ktorý ho osvetľuje, predsa v hovorenej reči niekedy hovoríme "hrad bude svietiť", a nie "hrad bude osvetlený". Niekedy síce použijeme aj výraz "hrad bude osvetlený", ale niekedy zas výraz "hrad bude svietiť".

https://spravy.rtvs.sk/2023/10/bratislavsky-hrad-bude-od-19-00-h-do-polnoci-svietit-vo-farbach-izraela/

______________________


13 : Biblia učí, že hviezdy sú len malé svetelné body tesne nad Zemou

Evanjelium podľa Matúša 2:9

"Oni kráľa vypočuli a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa."

Zjavenie apoštola Jána 6:13

"nebeské hviezdy padali na zem, ako keď figovník zhadzuje svoje nezrelé plody, keď ním lomcuje silný vietor"

Zjavenie apoštola Jána 8 : 8-11

"8 Zatrúbil druhý anjel. A akoby veľký horiaci vrch bol vrhnutý do mora. Tretina mora sa zmenila na krv 9 a zahynula tretina tvorov žijúcich v mori a tretina lodí utonula. 10 Zatrúbil tretí anjel. A z neba spadla veľká hviezda, horiaca ako fakľa, a padla na tretinu riek a na pramene vôd. 11 Tá hviezda sa volá Palina. Tretina vôd sa zmenila na palinu a mnoho ľudí zomrelo od tých vôd, lebo zhorkli."

Poznámka : Hviezdy ktorých pohyb je na oblohe vidno, a ktoré dopadnú na Zem skutočne musia byť hviezdy, ktoré sú len neďaleko Zeme a sú malé. Vyzerá to byť teda ako jasný biblický vedecký rozpor ak si neuvedomíme jednu vec - v tej dobe sa za hviezdu neoznačovali len vzdialené stojaté hviezdy na oblohe, ale aj každý svietiaci objekt, ktorý sa pohyboval v zemskej atmosfére ! Preto aj Matúš betlehemský žiariaci objekt, ktorého pohyb bolo zo Zeme vidno, a ktorý sa preto musel pohybovať v zemskej atmosfére, označil za "hviezdu". Preto aj Ján pád horiaceho objektu menšieho ako Zem označuje za "hviezdu" Zjv 8 : 8-11, v tomto prípade zrejme išlo o meteorit, tie zvyknú pri dopadoch na Zem horieť. Takže aj meteority biblickí autori označovali ako "hviezdy". Betlehemská hviezda pravdepodobne nebola nič iné, ako pomaly pohybujúci sa horiaci meteorit, ktorý navádzal po oblohe Boh až k Ježišovi. Padajúce hviezdy na Zem v Zjv 6:13 teda nebudú ničím iným ako padajúcimi meteoritmi.

____________________


14 : NZ učí, že Zem je plochá. Zem má končiny Sk 13:47, čo je možné len u plochej Zeme. Diabol unesie Ježiša a vezme ho na vrchol chrámu a potom na vrchol "nesmierne vysokej hory", dostatočne vysokej na to, aby videl "všetky kráľovstvá sveta" Mt 4:8. Pri Ježišovom príchode ho uvidí každé oko Zjv 1:7 čo by bolo možné len na plochej Zemi. Ján "videl štyroch anjelov stáť na štyroch uhloch zeme". Myslím, že tým sa to vyrieši: Zem je plochá a má štvorcový alebo aspoň štvoruholníkový tvar. Zjv 7:1

V prípade biblických veršov sa uvádzajú tieto :

Skutky apoštolov 13:47

"Lebo tak nám prikázal Pán: »Ustanovil som ťa za svetlo pohanom, aby si bol spásou až do končín zeme."

Poznámka : Lenže končiny Zeme mohli byť myslené v zmysle Zemskej výšky a nie šírky. V prípade zemskej výšky by išlo o končiny vrchov. Končiny Zeme by teoreticky mohli byť aj na guľatej Zeme v zmysle oddeľovania územia.  Aj kontinenty majú svoje končiny pri pobrežiach, aj štáty majú svoje končiny pri hraniciach..

Evanjelium podľa Matúša 4:8

"A zasa ho diabol vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu"

Poznámka : Pozri príspevok číslo 9, v ňom ukazujem, že vtedajší ľudia poznali len malú časť územia dnešnej Zeme. Preto keď Matúš hovorí "všetky kráľovstva sveta" má na mysli, že z vrchu bolo vidno len všetky kráľovstvá jemu známeho sveta. Geografická znalosť vtedajších ľudí bola značne v plienkach. Tí študovanejší z Izraelitov, poznali územia aj niekoľko tisíc kilometrov od ich vlastného domova. Pre tých ktorí boli neštudovaní, ako napríklad mýtnik Matúš, však len zopár stoviek kilometrov od ich vlastného domova tvorilo celý im známy svet, územia za týmto im známym svetom už nepoznali.

____________________

Zjavenie apoštola Jána 1:7

"Hľa, prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko, aj tí, čo ho prebodli, a budú nad ním nariekať všetky kmene zeme. Tak je. Amen."

Poznámka : Výraz "uvidí ho každé oko" sa nemusí vzťahovať na jeho zjav na oblohe. Môže sa vzťahovať na posledný súd kedy budú pred ním pred súdnou stolicou stáť všetci ľudia. A teda Ježiš sa zjaví na oblohe, a následne zostúpi na zemský povrch, zhromaždí všetkých ľudí a začne súdiť. A teda "prichádza s oblakmi" je jedna udalosť, zatiaľ čo "A uvidí ho každé oko" je opis inej udalosti časovo oddelenej od prvej udalosti. Aby z veršu nevyhnutne vyplývalo, že Ježiša uvidí každé oko na oblohe, muselo by byť napísané niečo typu "uvidí ho každé oko na oblohe".

Druhé možné vysvetlenie je také, že Ježiša síce uvidia všetci na oblohe, ibaže Ježiš sa v jednej chvíli zobrazí na všetkých častiach guľatej Zeme, a teda na viacerých miestach súčasne v tú istú dobu. Pre Ježiša ako Boha určite nie je nemožné, zjaviť sa na viacerých miestach súčasne v rovnaký čas.

_____________________

Zjavenie apoštola Jána 7:1

"1 Potom som videl štyroch anjelov, ako stoja na štyroch uhloch zeme a držia štvoro zemských vetrov, aby nevial vietor ani na zem, ani na more, ani na nijaký strom."

Poznámka : 4 uhly nemusí mať len štvorcový povrch, ale aj guľový povrch.

_____________________


15 : Ježiš veril, že Noemova potopa sa skutočne stala Lk 17:27

Evanjelium podľa Lukáša 17:27

"jedli, pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, ktorého vošiel Noe do korábu, a prišla potopa a zahubila všetkých."

Poznámka : Potopa sveta má skutočne svoj vedecký základ : https://www.posmrtnyzivotexistuje.sk/4-celosvetova-potopa/


16 : NZ učí, že ľudia myslia srdcom a nie mozgom.

Evanjelium podľa Lukáša 5:22

"Ale Ježiš poznal ich myšlienky a odpovedal a riekol im: Čo to rozmýšľate vo svojich srdciach?"

Evanjelium podľa Lukáša 3:15

"A keď očakával ľud, a všetci rozmýšľali vo svojom srdci o Jánovi, či nie je asi on Kristus,"

Poznámka : Ide o dobový frazeologizmus - myšlienka ktorá používa básnické prvky bez toho aby opisovala realitu. Aj my dnes používame rovnaké frazeologizmu typu "myslím srdcom", alebo "má dobré srdce", či "pichol mi dýku do srdca".

__________________


17 : Ježiš hovorí, že klíčia iba mŕtve semená. V skutočnosti musí byť semienko živé, aby vyklíčilo Jn 12 : 23-24

Evanjelium podľa Jána 12 : 23-24

"23 Ježiš im odpovedal: "Nadišla hodina, aby bol Syn človeka oslávený. 24 Veru, veru, hovorím vám: Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu."

Poznámka : "23 Ježiš im odpovedal: "Nadišla hodina, aby bol Syn človeka oslávený." Ježiš tu hovorí, že jeho telo bude zachvílu ukrižované a vzkriesené.

"24 Veru, veru, hovorím vám: Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu." Ježiš často krát hovoril v podobenstvách, aj táto veta je podobenstvo. Pšeničné zrno tu znázorňuje Ježišove telo. Toto telo (zrno) má byť pochované do zeme a odumrieť, a ak odumrie prinesie veľkú úrodu - narážka na Ježišovo zmŕtvychvstanie, ktoré prinieslo veľkú úrodu - odpustilo nám hriechy.

Ježiš aj pri inej situácii v podobenstve skrze semená obrazne znázornil telá kresťanov Mt 13:24-38

Evanjelium podľa Matúša 13 : 24 -38

"24 Predniesol im aj iné podobenstvo: "Nebeské kráľovstvo sa podobá človeku, ktorý zasial na svojej roli dobré semeno. 25 Ale kým ľudia spali, prišiel jeho nepriateľ, prisial medzi pšenicu kúkoľ a odišiel. 26 Keď vyrástlo steblo a vyháňalo do klasu, ukázal sa aj kúkoľ. 27 K hospodárovi prišli sluhovia a povedali mu: »Pane, nezasial si na svojej roli dobré semeno? Kde sa teda vzal kúkoľ?« 28 On im vravel: »To urobil nepriateľ.« Sluhovia mu povedali: »Chceš, aby sme šli a vyzbierali ho?« 29 On odpovedal: »Nie, lebo pri zbieraní kúkoľa by ste mohli vytrhnúť aj pšenicu. 30 Nechajte oboje rásť až do žatvy. V čase žatvy poviem žencom: Pozbierajte najprv kúkoľ a poviažte ho do snopov na spálenie, ale pšenicu zhromaždite do mojej stodoly.«"...........36 Potom rozpustil zástupy a vošiel do domu. Tu k nemu pristúpili jeho učeníci a vraveli mu: "Vysvetli nám podobenstvo o kúkoli na roli." 37 On im povedal: "Rozsievač dobrého semena je Syn človeka. 38 Roľa je svet. Dobré semeno sú synovia kráľovstva, kúkoľ sú synovia Zlého."

____________________


18 : Ježišova cesta 

Toto je Ježišova trasa podľa podľa poradia. Ako vidíme, trasa nevedie najkratšou možnou cestou, ale kľukatie sa a je obšírna. Niektorí skeptici preto tvrdia, že príbeh o Ježišovi je vymyslený, pretože Ježiš ak by žil, navštevoval by jednotlivé miesta v takom poradí, aby jeho cesta bola čo možno najkratšia. Predstavte si to nasledovnom príklade : Pochádzate z Bratislavy, a chcete navštíviť Nitru, Žilinu, Košice. Logika teda hovorí, že tieto miesta budete navštevovať po ceste, a teda najprv Nitru, potom Žilinu a nakoniec Košice. Asi by nemalo moc zmysel navštíviť najprv Košice, potom Nitru, a nakoniec Žilinu ? Pokiaľ by išlo o turistický výlet tak rozhodne nie ! Ibaže Ježiš nebol na turistickom výlete, on prišiel kázať evanjelium a uzdravovať. A keď niekto niekde náhle ochorel, alebo sa naskytla príležitosť kedy si situácia vyžadovala na danom mieste Ježiša, Ježiš tam hneď išiel bez ohľadu na to ako to bolo ďaleko, lebo ak by vyčkával a išiel postupne, bolo by už neskoro prísť na dané miesto. Ak by Ježiš žil na Slovensku, neišiel by z Bratislavy do Nitry, ak by sa v ten moment v Košiciach vyskytla nejaká vážna udalosť v Košiciach kde by bola Ježišova prítomnosť nutná. Išiel by priamo z Bratislavy do Košíc.