KNIHA DANIEL - PÁPEŽSTVO

Kniha Daniel sa skladá z viacerých proroctiev. V 2 kapitole sa opisuje Babylonská, Perzská, Grécka a Rímska ríša. V dňoch kráľov rímskej ríše sa predpovedá príchod mesiášskeho kráľovstva Dan 2: 40-45. 5 Kapitola opisuje pád kráľa Baltazára a jeho kráľovstva Dan 5: 17-30. 8 kapitola predpovedá bitku medzi Médsko-Perzskou a Grécko-Macedónskou ríšou, a rozpad Grécko Macedonskej ríše na 4 časti, opis jednotlivých bitiek v týchto 2 ríšach opisuje celá 11 kapitola. 8 kapitola tiež opisuje vzostup Antiochusa IV, jeho boj proti Izraelu, prerušenie ustavičnej obete v Jeruzalemskom chráme, a znesvätenie jeruzalemského chrámu. 9 Kapitola opisuje časové rozmedzie od znovupostavenia Jeruzalemského chrámu až po príchod Mesiáša, ako i znovuspustošenie Jeruzalemského chrámu a koniec zvieracích obetí.

Pre nás je však dôležitá 7 kapitola. V nej Daniel videl 4 šelmy, pričom tá 4 šelma s rohami predstavuje, ako si ešte ukážeme pápežstvo. Tu je celá 7 kapitola verš po verši :

________________

1-6 verš : "1 V prvom roku babylonského kráľa Baltazára mal Daniel sen, videnie, ktoré mu prešlo hlavou. Potom sen napísal.2 Daniel povedal: "Videl som vo svojom nočnom videní a hľa, štyri vetry nebies rozbúrili veľké more 3 a z mora vystúpili štyri veľké zvieratá; boli od seba odlišné. 4 Prvé bolo ako lev a malo orlie krídla. Díval som sa, kým mu vytrhali krídla, postavili ho na dve nohy ako človeka a dali mu ľudské srdce. 5 A hľa, iné zviera, druhé, podobné medveďovi, bolo postavené na jednom boku a malo tri rebrá v pysku. A hovorili mu: »Hore sa, žer veľa mäsa!« 6 Potom som videl iné, ako leopard; toto malo na chrbte štyri vtáčie krídla; zviera malo štyri hlavy a dostalo sa mu vladárstva."

Prvé zviera, okrídlený lev, zvýrazňuje Babylonské kráľovstvo Jer 4,7; 49,19; 50,17; orla: Jer 4,13; 48,40; 49,22; Hab 1,8; Ez 17,3. Dan 7,5 - Medveď je symbolom Médsko-Perzskej ríše, ktorá sa opierala len o mocnejších Peržanov. To označuje pololežatá poloha medveďa, ktorý sa opiera len o jeden bok. Zakladateľ ríše Kýros podmanil r. 547 Lýdiu, r. 539 Babylon; jeho syn Kambyzes r. 525 Egypt. To sú tri rebrá v pysku medveďa. Žraním mäsa sa znázorňujú výpady ďalších panovníkov ríše, Daria I., Hystaspa a Xerxesa I. Dan 7,6 - Leopard so štyrmi krídlami a štyrmi hlavami je Ríša Alexandra Veľkého, ktorá sa po jeho smrti rozdelila na štyri kráľovstvá: Seleukus Nikátor dostal Sýriu, Ptolemeus Lagi Egypt, Kasander Macedóniu a Lysimachus Tráciu.

________________

7 verš : "7 Potom som videl v nočných videniach štvrté zviera, hrozné, strašné a nadmieru mocné; malo veľké železné zuby, žralo a drúzgalo, ostatok však pošliapalo nohami. Bolo rozdielne od všetkých skorších zvierat a malo desať rohov"

"štvrté zviera, hrozné, strašné"

Štvrté zviera predstavuje RKC. Jej skutky boli hrozné a strašné. RKC počas svojej existencie zabila počas inkvizície milióny skutočných kresťanov, nehovoriac o tom, že kompletne prekrútila zmysel biblických veršov, čím vedie ako najväčšia a najrozšírenejšia kresťanská organizácia do pekla miliardy ľudí !

"a nadmieru mocné"

RKC je dnes naozaj nadmieru mocná v duchovnej sfére, je rozšírená po celej Zemi a má 1,3 miliardu členov !

"malo veľké železné zuby, žralo a drúzgalo, ostatok však pošliapalo nohami"

Malo veľké zuby a teda aj veľa prijímalo. RKC s 1,3 miliardami členmi je dnes jednou z najbohatších inštitúcii sveta. Ostatok ničilo, šliapalo a to buď fyzicky (RKC inkvizícia) alebo duševne (heretické učenie).

"Bolo rozdielne od všetkých skorších zvierat a malo desať rohov"

Bolo rozdielne v tom, že zatiaľ čo ostatné kráľovstva zanikli, toto kráľovstvo zostane až do konca sveta. Kým ostatné kráľovstvá boli politické kráľovstva, toto kráľovstvo je politicko duchovné a narozdiel od ostatných kráľovstiev, tomuto kráľovstvu sa podarí vrhnút do duchovnej záhuby miliardy ľudí !!

"a malo desať rohov"

10 rohov je 10 kráľov - kráľovstiev Dan 7:24

___________________

8 verš : "8 Pozoroval som rohy a hľa, iný roh, malý sa dvíhal medzi nimi. Nato boli tri zo skorších rohov pred ním vytrhnuté; a hľa, na tomto rohu boli oči ako ľudské oči a ústa, ktoré hovorili veľké veci."

"iný roh, malý"

Tento roh predstavuje pápežský štát. Nachádza sa na hlave 4 zvieraťa, ktorým je RKC, čiže je jeho súčasťou. Tento roh je malý, pretože pápežský štát tvoril počas histórie vždy len malé územie. Aj v čase svojej najväčšej éry bolo jeho územie (žltá farba na mape) rovnako veľké ako asi dnešné Slovensko. Dnes je územie pápežského štátu (dnešný Vatikán) ešte menšie. Pápežský štát vznikol v roku 754, keď Pepin III, kráľ Frankov , daroval pápežovi Štefanovi II ., ako dočasnému panovníkovi, pozemky, ktoré predtým vlastnili ariánski Longobardi , a pridal ich k pozemkom a iným nehnuteľnostiam, ktoré predtým získali a v držbe rímskych biskupov ako zemepánov od čias Konštantína ďalej.

https://en.wikipedia.org/wiki/Papal_States

"sa dvíhal medzi nimi."

Dvíhal sa, a teda sa vyvíjal, postupne získaval svoju silu. Pápežský štát = pápežstvo tiež nezískalo svoju silu zo dna na deň, či z roka na rok, bol to pomalý proces, ktorý sa začal Konštantinovým zlegalizovaným kresťanstva v roku 313, kedy sa kresťanstvo zmiešalo s pohanstvom, čo umožnilo vznik a vývin rímskokatolíckej cirkvi a jej pápežskej náuky, a zavŕšil v roku 533 kedy pápežská cirkev získala náboženskú a občiansku moc, keď cisár Justinián vydal dekrét , ktorým sa pápež stal hlavou všetkých cirkví.

https://en.wikipedia.org/wiki/538

"medzi nimi."

A teda malý roh sa nachádza medzi 10 rohmi, v strede medzi rohmi. Tých veľkých rohov je 10 a predstavujú 10 kráľov - královstiev Dan 7:24. Ide o nasledujúce kráľovstva ako vidíme vyznačené na obrázku :

1 : Nemecké kráľovstvo, v 12 storočí premenované na Svätá rímska ríša / 2 : Taliansko / 3 : Burgundy / 4 : Bohemia / 5 : Anglicko / 6 : Írsko / 7 : Poľsko / 8 : / Provensálsko / 9 : Aragónsko - severovýchodne Španielsko / 10 : Norsko

Všimnime si že pápežský štát - malý roh (vyznačený žltým kruhom) sa nachádza v strede medzi kráľovstvami - rohmi, a teda skutočne platí, že malý roh sa nachádza v strede medzi rohmi.

"Nato boli tri zo skorších rohov pred ním vytrhnuté"

Pápežský štát začal existovať od roku 754. Nemecká ríša začala existovať okolo roku 900. Nemeckej ríše sa podarilo podarilo dobyť celé územie Burgund, Provensálska a Bohémie, a teda tieto 3 rohy, boli nemeckou ríšou, respektíve Svätou rímskou ríšou kompletne vytrhnuté. Svätá rímska ríša dobyla aj veľkú časť Talianska a Poľska, avšak nie celé Taliansko, a nie celé Poľsko, čiže sa na nich nevzťahuje, že boli tiež kompletne vytrhnutý. Iba 3 kráľovstva boli kompletne vytrhnuté. Toto bol teritoriálne najväčší úspech svätej rímskej ríše, daľšie územia už nezískala.

https://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Roman_Empire

Treba dodať že Svätá rímska ríša síce teritoriálne netvorila pápežský štát, no bola pápežskému štátu priamo podriadená. Panovníkov do Svätej rímskej ríše totiž vyberali samotní pápeži. Každý panovník svätej rímskej ríše preto musel byť odsúhlasený pápežom a korunovaní pápežom, boli to v podstate pápežské bábky.

OTÁZKA : A čo zvyšných 6 rohov - Taliansko, Anglicko, Írsko, Poľsko, Aragónsko, Norsko, čo majú spoločné s malým rohom - pápežstvom ? 

Veľká časť Talianska ako sme videli z obrázku bola teritoriálne pod nadvládou Svätej rímskej ríše. Čo sa týka Anglicka, Írska, Poľska, Sicílie, Aragónska a Nórska, tie boli počas vlády pápeža Inocenta III (1196 - 1216) pod vazalskou nadvládou pápežského štátu. Takže si to zhrňme, šelma je RKC, malý roh na hlave šelmy pápežský štát, a ostatných 10 rohov na hlave šelmy sú buď krajiny, ktoré kompletne dobyla Svätá Rímska ríša (riadená pápežským štátom) , alebo ich dostala pod svojou vazalskú kontrolu.

https://sk.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1pe%C5%BE

z číselného hladiska je tiež zaujímavé, že v čase kedy Inocent III vládol (1196-1216), boli vykorenené 3 rohy, všimnite si ten súvis medzi III a 3 rohmi. Pápež Inocent III bol najideálnejším kandidátom, ktorého Daniel označil ako "malý roh". Inocent III mal o svojom postavení vznešenú predstavu ako o Kristovom vikárovi (titul, ktorý zaviedol), ktorý je menej ako Boh a viac ako človek a má vládnuť nielen všeobecnej cirkvi, ale celému svetu. Riadil sa heslom: čo on prehlási za právo, je Božie právo a iba pápež smie určovať čo je Božia vôľa. Počas jeho panovania sa viedlo prenasledovanie kresťanských Valdéncov i Albigéncov. Počas jeho vlády sa dostalo do vazalskej poddanosti pápežskému štátu 6 kráľovstiev, rohov, ako sme si už spomínali. Do cirkevných dejín sa zapísal ako jeden z najvýznamnejších pontifikov, ktorý sa v snahe o pápežskú svetovládu neváhal uchyľovať ani k mocenským prostriedkom.

https://sk.wikipedia.org/wiki/Inocent_III.

"a hľa, na tomto rohu boli oči ako ľudské oči a ústa, ktoré hovorili veľké veci."

To znamená, že roh predstavuje živý mysliaci objekt, pápežstvo toto spĺňa. Veľké veci sú slová, ktoré majú veľký vplyv na obyvateľstvo Zeme.

_________________

9-11 verš : "9 Pozeral som sa kým postavili tróny a zasadol Starec dní; jeho rúcho bolo biele ako sneh a vlasy na jeho hlave boli ako čistučká vlna; jeho trón bol plameň ohňa a jeho kolesá blčiaci oheň. 10 Ohnivá rieka prúdila a vychádzala od neho; tisíce tisícov mu slúžili a desaťtisíce desaťtisícov stáli pred ním: začal súd a otvorili sa knihy. 11 Pozeral som sa pri zvuku veľkých rečí, ktoré hovoril roh; pozeral som sa kým bolo zviera zabité, jeho telo zničené a hodené do blčiaceho ohňa."

4 zviera (RKC) bude pri poslednom súde zabité a hodené do ohnivého jazera. Do ohnivého jazera bude hodené až pri poslednom súde, čo teda znamená, že bude existovať až do konca sveta.

__________________

12 verš : "12 Aj ostatným zvieratám už bola odňatá moc a bola im určená dĺžka života na istý čas."

"Aj ostatným zvieratám"

Ostatné tri, ktoré reprezentujú babylonskú, perzskú a grécku monarchiu

"už bola odňatá moc a bola im určená dĺžka života na istý čas."

Teritoriálne zisky týchto kráľovstiev už zanikli, už prišli o svoju moc. Tieto kráľovstva najprv prišli o svoje teritoriálne zisky, a potom sa pomaly ale isto rozpadali až zanikli, a teda ich životnosť na Zemi bola iba "na určitý čas" a nie až do "skončenia sveta".

_______________

13-14 verš : "13 Videl som v nočnom videní a hľa, v oblakoch neba prichádzal ktosi ako Syn človeka; prišiel až k Starcovi dní, priviedli ho pred neho. 14 A jemu bola odovzdaná vláda a kráľovstvo, takže jemu slúžili všetky národy, kmene a nárečia; jeho vláda je vláda večná, ktorá nezaniká, a jeho kráľovstvo, ktoré nezahynie. 15"

Opis Mesiášskeho kráľovstva

________________

15 verš : "Môj - Danielov - duch ustrnul v schránke a videnia, ktoré mi prešli hlavou, ma podesili."

Daniela predesili videnia, že pápežstvo získa duchovnú nadvládu nad celým svetom, prekrúti Božie slovo a uvedie do pekla miliardy ľudí ! Iba toto mohlo Daniela ako Božieho služobníka tak veľmi predesiť. Daniel žil v čase Babylonskej nadvlády, on bol na okupáciu a rozpínajúce sa ríše zvyknutí a adaptovaní, toto by Daniela nemohlo tak veľmi podesiť, keby všetko čo v zjavení videl boli iba rozpínajúce sa ríše, a nakoniec Boží služobník si nikdy nerobí starosť z okupácie, sám Daniel slúžil Babylonskému kráľu, bol jeho poddaným. Boží služobník si robí len jedinú starosť, a to je spása svojej duše a duší druhých.

_______________

16-20 verš : "16 Priblížil som sa k jednému z tých, čo tam stáli, a pýtal som sa ho na istotu o tomto všetkom. I povedal mi a vyložil mi význam vecí: 17 »Tieto štyri veľké zvieratá sú štyria králi, ktorí povstanú zo zeme. 18 Ale kráľovstvo dostanú svätí Najvyššieho a kráľovstvo si udržia naveky a na veky vekov.« 19 Potom som chcel istotu o štvrtom zvierati, ktoré bolo odlišné od všetkých, nadmieru hrozné, zuby malo zo železa a pazúry z kovu; žralo a drúzgalo, ostatok však šliapalo nohami. 20 A o desiatich rohoch, ktoré malo na hlave, a o tom zvláštnom, ktorý vyrástol a pred ktorým tri klesli; na tomto rohu boli oči a ústa, ktoré hovorili veľké veci, a podľa výzoru bol väčší než ostatné."

Poznámka : Nič nové, význam týchto veršov sme si už hovorili v predchádzajúcich veršoch.

________________

21 verš : "21 Díval som sa a tento roh viedol vojnu so svätými a prevládal ich"

"tento roh viedol vojnu so svätými"

Pápežská inkvizícia

"a prevládal ich"

Mal nad nimi politickú a mocenskú kontrolu, nie v duchovnej sfére, ale v telesnej sfére.

_________________

22 verš : "22 kým neprišiel Starec dní a dal právo svätým Najvyššieho. A prišiel čas, keď kráľovstvo dostali svätí."

"a dal právo svätým Najvyššieho"

Pod právom sa tu rozumie politické právo a náboženskú slobodu vyznávať protestantské náboženstvo bez hrozby prenasledovania. Toto sa splnilo až na začiatku 19 storočia kedy ku katolíckej inkvizícii už viac nedochádzalo.

PS : Niektorí s výkladom tohto veršu nesúhlasia, pretože výraz "kým nepríde Starec dní" aplikujú na Kristov druhý príchod a teda na koniec sveta. Ale v takomto výklade sú 2 problémy :

1 : Starec dní, nie je Syn človeka, nie je to Kristus, ide o dve rozdielne bytosti Dan 7:13

Kniha proroka Daniela 7:13

"Videl som v nočnom videní a hľa, v oblakoch neba prichádzal ktosi ako Syn človeka; prišiel až k Starcovi dní, priviedli ho pred neho."

Starec dní teda nepredstavuje Krista. Starec dní už na Zem prišiel, Kristus ešte nie. Ide o dve odlišné príchody. Starec dní už na Zem prišiel a prišiel v neviditeľnej forme, Kristus ešte neprišiel, no keď príde príde vo viditeľnej forme, kedy ho uvidí každé oko Zjv 1:7

2 : Až do príchodu Starca dní, má roh prevládať svatých. Lenže inkvizícia už skončila, malý roh svätých už neprevláda telesne, a ani duchovne nemá vládu nad svätými. Príchod Starca dní teda nemožne aplikovať na budúcnosť, ale na minulosť, ktorá sa už stala.

___________________

23-24 verš : "23 Povedal toto: »Štvrté zviera bude štvrté kráľovstvo na zemi, ktoré bude rozdielne od všetkých kráľovstiev, bude zožierať, mlátiť a šliapať celú zem. 24 A desať rohov: z toho kráľovstva povstane desať kráľov, po nich však povstane iný, ten bude rozdielny od skorších a troch kráľov zosadí."

"24 A desať rohov: z toho kráľovstva povstane desať kráľov"

4 kráľovstvo je RKC, ako sme si už hovorili. Z RKC povstane 10 kráľov - rohov - kráľovstiev, ktorých identifikáciu sme už zmieňovali. V akom zmysle však títo králi povstali z RKC ? V čom povstali ? Povstali v tom, že začali prenasledovať kresťanov spolu s RKC Zjv 17:12-14.

"po nich však povstane iný, ten bude rozdielny od skorších a troch kráľov zosadí."

"Po 10 rohov - 10 kráľovstiev, povstane iné kráľovstvo, a tou je RKC. Pozor, je tu výraz "povstane", a nie "vznikne", to teda znamená, že v tom čase RKC už existovala, zmenilo sa len to, že v tom čase RKC získala svoju silu - "povstala". Keď niekto existuje, ale je slabý hovorí sa "sedí"; "odpočíva" ale akonáhle získa silu už sa hovorí "vstal"; "povstal".

Toto sa splnilo ako sme si už hovorili v čase vládnutia pápeža Inocenta III (1196-1214), za jeho vládnutia, RKC sa skrze Veľkonemeckú ríšu alias Svatú rímsku ríšu podarilo zosadiť 3 kráľovstva a dať do vazalskej poddanosti zvyšné rohy - kráľovstva.

___________________

25 verš : "25 Bude hovoriť reči proti Najvyššiemu a bude nivočiť svätých Najvyššieho, bude chcieť zmeniť časy a zákon a budú odovzdaní do jeho ruky na čas a časy a pol času."

"Bude hovoriť reči proti Najvyššiemu"

Bude prekrúcať Božie slovo a viesť rúhavé učenie. To dnes spĺňa do bodky pápežstvo s jeho rúhavým učením.

"bude chcieť zmeniť časy"

Súčasný kalendár sa nazýva Gregoriánsky kalendár kvôli zmenám kalendára (Časov), ktoré vykonal pápež Gregor. Gregoriánsky kalendár je kalendár používaný vo väčšine častí sveta. Do platnosti vstúpil v októbri 1582 po pápežskej bule Inter gravissimas vydanej pápežom Gregorom XIII, ktorá ju zaviedla ako modifikáciu a náhradu juliánskeho kalendára.

https://sk.wikipedia.org/wiki/Gregori%C3%A1nsky_kalend%C3%A1r

"a zákon"

Pápežstvo zmenilo Boží Zákon - Bibliu, tým že ju totálne prekrútilo.

"a budú odovzdaní (svätí Najvyššieho) do jeho ruky na čas a časy a pol času."

Ide dokopy o 1260 dní. 1260 dní budú svätí pod nadvládou pápežstva. Avšak pozor, v Písme sa 1 den niekedy počíta ako 1 rok Dan 9:26; Ez 4:6; Nm 14:34; Gn 6:3;

Pre nás je však veľmi podstatné, že sám Daniel používal označenie dni na roky. Tak napríklad v Dan 9:25.26 používa dni na označenie rokov

Kniha proroka Daniela 9:25-26

"25 Vedz teda a pochop: Od vyjdenia rozkazu, aby sa Jeruzalem znova postavil, až po pomazané knieža bude sedem týždňov a šesťdesiatdva týždňov; znovu sa postaví ulica i múry v úzkosti časov. 26 Po šesťdesiatich dvoch týždňoch zabijú pomazaného bez toho, že by mal (vinu)."

Keď od r. 458 pr. Kr. (Stavna Jeruzalemského chrámu) počítame 7+62 roč. týždňov, to jest 483 dní, a teda 483 rokov, dostaneme rok 26 po Kr. Toto je asi rok Kristovho krstu. Po tomto roku zomrel Spasiteľ: čas jeho smrti je určený presnejšie v 27. verši.

Pápeži katolíckej cirkvi vládli 1260 rokov, od 538 do 1798 nášho letopočtu (1260 rokov).V roku 538 nášho letopočtu získala pápežská cirkev náboženskú a občiansku moc (to pápežstvu výrazne pomohlo pri tvorbe inkvizičných zákonov), keď cisár Justinián vydal dekrét , ktorým sa pápež stal hlavou všetkých cirkví. V roku 1798 Napoleonova armáda vpochodovala do Ríma a zatkla pápeža Pia VI, čím sa vláda pápeža skončila, a tým aj moc katolíckej inkvizície. V roku 1798 pápežský štát prestal existovať, a Napoleon vyhlásil rímsku republiku.

https://sk.wikipedia.org/wiki/Pius_VI.

_________________

26-28 verš : "26 Ale bude zasadať súd a odníme mu moc, aby ju zničil a zhubil až do konca. 27 Kráľovstvo však, vláda a moc nad kráľovstvami pod celým nebom bude odovzdaná ľudu svätých Najvyššieho; jeho kráľovstvo je večné kráľovstvo a jemu slúžia a poslúchajú ho všetky mocnárstva.« 28 (Potiaľto je koniec veci.) Mňa, Daniela, veľmi predesili moje myšlienky, tvár sa mi zmenila, ale vec som zachoval vo svojom srdci."

Pápežská moc bola odnímaná a zničená do konca v roku 1798.

___________________


KATOLÍCKE PROTIARGUMENTY :

RKC vo svojom preklade uvádza, že štvrté zviera predstavuje "Rímsku ríšu, ktorá sa rozpadne na mnoho iných kráľovstiev" a roh je antikrist.

https://www.mojabiblia.sk/svatepismo/27/kniha-proroka-daniela-kapitola-7/katolicky-preklad/

Lenže s takýmto výkladom sú spojené problémy :

1 : Nie je možné dať na štvrté zviera dve odlišné subjekty. Buď predstavuje štvrté zviera pohanskú rímsku ríšu, alebo predstavuje európske národy, ktoré vznikli po rozpade rímskej ríše. Zviera nemôže predstavovať aj rímsku ríšu, aj európske národy, ktoré vznikli po rozpade rímskej ríše, pretože európske národy a pohanská rímska ríša sú dva zcela od seba nezávislé a odlišné subjekty.

________________

2 : Antikrist v Danielovi má vytrhnúť 3 rohy, útočiť na svätých najvyššieho, zmeniť časy, nivočiť svätých 1260 rokov. RKC nevie na koho napasovať antikrista, preto vo svojom preklade dodáva, že nevie kto je Antikrist, že antikrist ešte neprišiel, a že sa to zistí až niekedy v budúcnosti. No ďakujem za takýto "náročný" výklad, to je výklad za tanier fazule.

________________

3 : Telo 4 zvieraťa má byť zabité, zničené a hodené do blčiaceho ohňa Dan 7:11. 4 zviera teda nemôže predstavovať rímsku ríšu ktorá sa rozdelila na európske národy, pretože telo 4 zvieraťa bolo spálené v ohni, a nie rozdelené ! Rímska ríša sa pri svojom zániku rozdelila, ale nebola spálená, jej územie nebolo spálené !

________________

4 : 10 rohov na 4 zvierati v Dan 7:20, ktoré RKC vykladá ako európske národy, ktoré vznikli po rozpade rímskej ríše, je tých istých 10 rohov, ktoré videl Ján v Zjavení. Ján o týchto rohoch hovorí nasledovne :

Zjavenie Jána 17: 15-17

"15 A povedal mi: "Vody, ktoré si videl tam, kde sedí neviestka, to sú ľudia, zástupy, národy a jazyky. 16 A desať rohov, ktoré si videl na šelme znenávidia smilnicu, spustošia ju a obnažia; budú jesť jej telo a spália ju ohňom. 17 Lebo Boh im vložil do srdca, aby uskutočnili jeho zámer, aby mali rovnaké zmýšľanie a odovzdali šelme svoje kráľovstvo, kým sa nezavŕšia Božie slová."

Podľa katolíckeho výkladu v Zjavení Jána neviestka predstavuje pohanský Rím, a šelma pohanskú rímsku ríšu. Lenže pozor ! V Jánovi, čítame, že 10 rohov znenávidia neviestku a zničia ju. Lenže ak neviestka predstavuje starý pohanský Rím, a 10 rohov Európske národy, ktoré vznikli PO rozpade rímskej ríše, ako môžu Európske štáty znenávidieť a zničiť pohanský Rím, keď ten už viac neexistuje ? A teda ako vidíme, štvrté zviera nemôže byť rímska ríša, a rohy nemôžu byť európske národy vzniknuté po zničení rímskej ríše, lebo je to v rozpore s výkladom Zjavenie Jána, ako ho vykladá RKC. RKC si tým pádom sama sebe protirečí, a dostáva sa do situácie, kedy v jej výkladoch vzniká vzájomný neriešiteľný rozpor.

Suma sumárov, výklad RKC je smiešny. Nielenže nevie vyložiť 7 kapitolu Daniela, ale aj ten jej chabý výklad si navzájom odporuje a vyvoláva viac otázok ako odpovedí.

____________________


PROTIARGUMENTY NIEKTORÝCH PROTESTANTOV

Niektorí protestanti si myslia, že 4 zviera v Danielovi je pohanská rímska ríša, a malý roh je Antiochus Epifanes. Argumentujú takto : "Desať rohov", ktoré sa objavujú na šelme, je okrúhle číslo označujúce seleukovských kráľov medzi Seleukom I. , zakladateľom kráľovstva, a Antiochom Epifanom. "Malý roh" je samotný Antiochos. "Tri rohy" vykorenené "malým rohom" odrážajú skutočnosť, že Antiochus bol štvrtým v poradí na trón a stal sa kráľom po tom, čo jeho brat a jeden zo synov jeho brata boli zavraždení a druhý syn bol vyhostený do Ríma. Anthiochus sa nazýval Theos Epiphanes, "Boží manifest", čo zodpovedalo "arogantnej" reči malého rohu. Zdá sa, že "svätí" odkazujú na prenasledovaných Židov za Antiocha; "posvätné obdobia a zákon" sú ním narušené židovské náboženské zvyky; "čas, dva a pol" je približne čas prenasledovania, od roku 167 do 164 pred Kristom"

Nuž tento výklad je už oveľa sofistikovanejší než výklad RKC, ale aj tento má viacero protirečení :

1 : Antiochus bol zodpovedný iba za vraždu jedného zo svojich synovcov, čiže on sám sa podieľal na vytrhnutí len 1 rohu, nie však všetkých troch rohov ako to opisuje kniha Daniel.

__________________

2 : Dva a pol času nemôže predstavovať 2,5 pol roka, ale 1260 rokov, pretože Daniel keď robil proroctvá, označoval dni ako roky. To vidíme krásne na jeho proroctve o príchode Mesiáša, kedy dni predstavovali roky Dan 9:26. Nedávalo by teda zmysel, prečo by Daniel v Dan 9:26 používal dni, na označenie rokov, zatiaľ čo v Dan 7:25 používa dni na označenie dnov. Ak má v každej kapitoly rovnaký Daniel výraz iný zmysel, potom len sotva by sa kniha Daniela dala vyložiť, a bol by v tom viac chaosu ako poriadku.

_________________

3 : Kniha Daniel 7: 23-24

"23 Povedal toto: »Štvrté zviera bude štvrté kráľovstvo na zemi, ktoré bude rozdielne od všetkých kráľovstiev, bude zožierať, mlátiť a šliapať celú zem."24 A desať rohov: z toho kráľovstva povstane desať kráľov, po nich však povstane iný, ten bude rozdielny od skorších a troch kráľov zosadí."

"z toho kráľovstva povstane desať kráľov"

4 kráľovstvo nemôže predstavovať rímsku ríšu, a 10 rohov nemôže byť seleukovská dynastia 10 kráľov, pretože seleukovská dynastia bola založená v roku 312 pred Kristom, kedy bola Rímska ríša ešte v plienkach, a títo 10 králi pochádzali a teda povstali z Grécko Macedonskeho kráľovstva a nie z kráľovstva Rímskej ríše.

https://en.wikipedia.org/wiki/Seleucid_dynasty#Seleucid_rulers

"A desať rohov: z toho kráľovstva povstane desať kráľov, po nich však povstane iný, ten bude rozdielny od skorších a troch kráľov zosadí."

10 rohov nemôže predstavovať seleukovskú dynastiu, pretože to by znamenalo, že malý roh a teda Antiochus Epifanes nastúpi po 10 kráľov seleukovskej dynastie a troch z nich zosadí. Lenže Antiochus Epifanes zosadil 3 nástupcov na kráľovský tron, a nie 3 predchádzajúcich kráľov seleukovskej dynastie !!! To by nebolo ani možné, keďže v čase existencie Antiochusa Epifanesa všetci predchádzajúci králi seleukovskej dynastie už boli mŕtvy !

_________________

4 : Kniha Daniel 7: 26-27

"26 Ale bude zasadať súd a odníme mu moc, aby ju zničil a zhubil až do konca. 27 Kráľovstvo však, vláda a moc nad kráľovstvami pod celým nebom bude odovzdaná ľudu svätých Najvyššieho; jeho kráľovstvo je večné kráľovstvo a jemu slúžia a poslúchajú ho všetky mocnárstva."

Po zničení vlády malého rohu túto vládu malého rohu majú prevziať svätí, ktorí budú vládnuť nad všetkými kráľovstvami. Toto sa za Antiochusa Epifanusa nesplnilo. Po jeho páde, Izraeliti nedostali moc vládnuť nad všetkými kráľovstvami. Ako vidíme, tento verš sa vzťahuje na koniec sveta, na budúce udalosti.

__________________

5 : 10 rohov na 4 zvierati v Dan 7:20, ktoré niektorí protestanti vykladajú ako 10 kráľov Seleukovskej dynastie, je tých istých 10 rohov, ktoré videl Ján v Zjavení. Ján o týchto rohoch hovorí nasledovne :

Zjavenie Jána 17: 15-17

"15 A povedal mi: "Vody, ktoré si videl tam, kde sedí neviestka, to sú ľudia, zástupy, národy a jazyky. 16 A desať rohov, ktoré si videl na šelme znenávidia smilnicu, spustošia ju a obnažia; budú jesť jej telo a spália ju ohňom. 17 Lebo Boh im vložil do srdca, aby uskutočnili jeho zámer, aby mali rovnaké zmýšľanie a odovzdali šelme svoje kráľovstvo, kým sa nezavŕšia Božie slová."

Ak podľa výkladu niektorých protestantov neviestka predstavuje pohanský Rím, a šelma pohanskú rímsku ríšu a 10 rohov je 10 Seleukovských kráľov nastávajú problémy...... ! V Jánovi, čítame, že 10 rohov znenávidia neviestku a zničia ju. Lenže ak neviestka predstavuje starý pohanský Rím, a 10 rohov 10 kráľov Seleukovskej dynastie, ako môže 10 Seleukovských kráľov znenávidieť a zničiť pohanský Rím ? Z histórie vieme, že nikdy nenestala udalosť kedy by dynastie Seleukovcov zničila pohanský Rím.

Je tu ešte veľa iných dôkazov prečo je tento výklad nesprávny, predovšetkým však kvôli tomu, že štvrté zviera a teda šelma nemôže predstavovať pohanskú rímsku ríšu, no bližšie si to ukážeme skrze výklad Zjavenie Jána tu :

https://www.posmrtnyzivotexistuje.sk/zjavenie-jana-13-17-kapitola/