ROZPORY UČENIA RKC S TRADÍCIOU

Katolíci tvrdia, že okrem biblie sa držia aj rannej Tradície. Medzi túto rannú Tradíciu patria ranné mimobiblické kresťanské spisy od roku 70 - 340. Ich zoznam je nasledovný :

V minulosti som si myslel, že ranné mimobiblické kresťanské spisy 100% podporujú katolícke učenie, veď predsa keď sa na tieto spisy katolíci neustále "oháňajú" tak zrejme je to preto, že tieto spisy podporujú katolícke učenie tak veľmi, ako podporuje katolícke učenie katolícky katechizmus. Keď som však všetky tieto spisy dopodrobna preštudoval, bol som prekvapení keď som zistil, že v týchto spisoch sa nachádza viac protikatolíckeho učenia než katolíckeho. Pravda, v týchto spisoch sa nachádza viacero učení súhlasných s dnešným učením RKC, ale súčasne sa v nich nachádzajú aj obrovské kvantá učení, ktoré sú v priamom rozpore s dnešným učením RKC.

Celé "oháňanie" sa katolíkov a RKC na jednotlivých rannokresťanských mimobiblických cirkevných autorov (Tradíciu) stojí teda len na tom princípe, že si vyberajú len to čo im pasuje, a to čo im od týchto autorov nepasuje to ignorujú. Rozhodne teda môžeme prehlásiť, že katolíci sa moc Tradíciou oháňať nemôžu, keďže tá obsahuje až moc veľa protikatolíckeho učenia na to, aby sa dala zladiť s katolicizmom. Na jednotlivých dielach si podrobne ukážeme, že učia iné učenie, než aké dnes prezentuje katolícka cirkev, a preto sa nemôžu radiť medzi to čo podporuje katolícke učenie. Pravým tlačítkom myši, si viete jednotlivé diela z angličtiny preložiť do slovenčiny.

Témy idú v nasledovnom poradí :

1 : Obranná vojna / fyzická obrana voči násiliu / kresťan v armáde / 2 : Zákaz prísahy / 3 : Jedenie jedla s obsahom krvi / 4 : Otroctvo / 5 : Vrátenie ukradnutej veci / 6 : Inšpirované spisy / 7 : Rozvod v kresťanstve / 8 : Náboženská sloboda / 9 : Spoveď kňazovi / 10 : Neodpustiteľný hriech - hriech proti Duchu Svätému / 11 : Eucharistia ako symbolizmus / 12 : Stavba chrámov / 13 : Život v bohatstve / 14 : Pápežstvo / 15 : Ako sa postiť / 16 : Spasenie nekresťanov / postoj ku nekresťanom / ekumenizmus RKC / 17 : Manželstvo len za účelom plodenia detí / 18 : Obety Starého Zákona / 19 : Kremácia/spopolnenie / 20 : Zoznam rozdielných výkladov biblických veršov ranných kresťanov v porovnaní s dnešnou RKC / 21 : Celosvetová potopa /


1 : Obranná vojna / fyzická obrana voči násiliu / kresťan v armáde

RKC v KKC 2308, 2243 podporuje obrannú vojnu, a tým pádom i oplácanie násilia násilím pokiaľ ide o formu obrany. RKC tým pádom neschvaľuje pacifizmus - neoplácať sa zlu zlom v žiadnom prípade.

KKC 2308 : "Každý občan a každý vládny činiteľ je povinný pričiniť sa o to, aby sa vyhlo vojnám. "Dokedy bude jestvovať nebezpečenstvo vojny a bude chýbať kompetentná medzinárodná autorita vybavená primeranou brannou mocou, dovtedy sa nebude môcť uprieť vládam právo na oprávnenú obranu, (2266) ak sa už vyčerpali všetky prostriedky pokojného urovnania."

KKC 2243 : "Odboj proti útlaku politickej moci (2309) môže oprávnene siahnuť po zbraniach iba vtedy, keď sa súčasne vyskytnú tieto podmienky: 1. keď sa isto, závažne a dlhý čas porušujú základné ľudské práva; 2. keď sa vyčerpali všetky ostatné prostriedky; 3. keď sa tým nevyvolajú ešte horšie neporiadky; 4. keď je oprávnená nádej na úspech; 5. keď nie je možné rozumne predvídať lepšie riešenia."

V rozpore s učením RKC učia nasledujúce ranno kresťanské spisy :

___________________

1 : DIDACHÉ r. 50 - 120

"Žehnajte tých, čo vás preklínajú, a modlite sa za svojich nepriateľov a postite sa za tých, čo vás prenasledujú. Aká je odmena za milovanie tých, ktorí milujú teba? Nerobia to isté aj pohania? Ale milujte tých, ktorí vás nenávidia, a nebudete mať nepriateľa.....Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nastav mu aj druhé a budeš dokonalý."

https://www.earlychristianwritings.com/text/didache-roberts.html Kapitola 1

Poznámka : Didaché učí, že za svojich nepriateľov a prenasledovateľov sa máme modliť, postiť, milovať ich, a nastavovať druhé líce ak nás udrú. Tento pacifistický koncept tým pádom vylučuje obrannú vojnu. Na druhej strane RKC podporuje obrannú vojnu v KKC 2308 a KKC 2243 pokiaľ je vojna obranná, a mierové rokovania zlyhali :

_____________________

2 : KLEMENT RÍMSKY 80-140

"Spravodliví boli prenasledovaní, ale bolo to od bezbožníkov; boli uväznení, ale bolo to od nesvätých. Previnilci ich ukameňovali zabili ich tí, ktorí počali odpornú a nespravodlivú žiarlivosť. Tým, že tieto veci znášali, vydržali šľachetne........ K takýmto príkladom, bratia, sa teda máme primknúť aj my Lebo je napísané; Pridŕžajte sa svätých, lebo tí, ktorí sa k nim pridŕžajú, budú posvätení."

https://www.earlychristianwritings.com/text/1clement-lightfoot.html Kapitola 45-46

Poznámka : Klement vidí správny kresťanský spôsob v bojovaní proti násiliu, v znášaní násilia na sebe samom. To je však v rozpore s KKC 2308 a KKC 2243, ktoré povoľujú oplácať násilie násilím.

____________________

3 : IGNAC ANTIOCHIJSKÝ ROK 107 :

"A bez prestania sa modlite za iných ľudí. Lebo je v nich nádej na pokánie, aby sa dostali k Bohu. Hľaďte teda, aby boli poučení z vašich skutkov, ak nie inak. Buďte krotkí v odpovedi na ich hnev, pokorní v opozícii k ich vychvaľovaniu: na ich rúhania vráťte svoje modlitby; na rozdiel od ich omylu buďte pevní vo viere; a pre ich krutosť prejav svoju jemnosť. Zatiaľ čo dbáme na to, aby sme nenapodobňovali ich správanie, dajme sa nájsť ich bratmi vo všetkej skutočnej láskavosti; Preto Pavol nabáda takto: "Pánov služobník sa nesmie namáhať, ale byť láskavý ku všetkým ľuďom, trpezlivý, schopný učiť tých, ktorí sú proti sebe." Nesnažte sa pomstiť sa na tých, ktorí vás zraňujú, lebo hovorí [Písmo]: Ak som vrátil zlé tým, ktorí mi zlo vrátili." Učiňme ich bratmi svojou láskavosťou. Lebo povedzte tým, ktorí vás nenávidia: Vy ste naši bratia, aby bolo oslávené meno Pánovo. A napodobňujme Pána, "ktorý, keď mu zlorečili, už viac nezlorečili," keď bol ukrižovaný, neodpovedal; "keď trpel, nevyhrážal sa, "ale modlil sa za svojich nepriateľov"

https://www.earlychristianwritings.com/text/ignatius-ephesians-longer.html Kapitola 10

Poznámka : Ignác bol značný pacifista. Ignác učí aby sme na krutosť odpovedali jemnosťou, nenapodobňovali správanie pohanov, byť láskavý ku všetkým ľudom (to vylučuje boj v armáde), nepomstiť sa tým čo nám ubližujú, trpieť a znášať potupu a muky bez odporovania podobne ako Kristus. Toto sú jednoznačné pacifistické pasáže, ktoré ukazujú, že na zlo nemožno reagovať zlom, ale nastaviť druhú tvár. To je však v rozpore s KKC 2308 a KKC 2243, ktoré povoľujú oplácať násilie násilím.

_____________________

4 : POLYKARP / MUČENÍCTVO POLYKARPA 110 - 160

"Ten , ktorý Ho vzkriesil z mŕtvych , vzkriesi aj nás ; ak konáme Jeho vôľu a kráčame v Jeho prikázaniach a milujeme veci, ktoré On miloval, zdržiavajúc sa každej neprávosti, žiadostivosti, lásky k peniazom, zlého rozprávania, falošného svedectva; nevymieňať zlo za zlo alebo, zábradlie za zábradlie alebo úder za úder alebo kliatbu za prekliatie; ale pamätajúc na slová, ktoré hovoril Pán, ako učil; Nesúďte, aby ste neboli súdení. Odpusť a bude ti odpustené. Zmilujte sa, aby ste dostali milosrdenstvo. Akou mierou meriate vy, takou sa vám nameria; a opäť blahoslavení chudobní a prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je kráľovstvo Božie."

https://www.earlychristianwritings.com/text/polycarp-lightfoot.html Kapitola 2

"Modlite sa za všetkých svätých . Modlite sa aj za kráľov , mocnosti a kniežatá a za tých, ktorí vás prenasledujú a nenávidia , a za nepriateľov kríža , aby sa vaše ovocie zjavilo medzi všetkými ľuďmi , aby ste boli v Ňom dokonalí."

https://www.earlychristianwritings.com/text/polycarp-lightfoot.html Kapitola 12

"Toto sa stalo blaženému Polykarpovi, ktorý bol spolu s Filadelfskými dvanástymi, ktorí podstúpili mučeníctvo v Smyrne; ale len on je držaný v pamäti všetkých, takže o ňom hovoria na každom mieste aj pohania; nielen ako vážený učiteľ, ale aj významný mučeník, ktorého svedectvo chceme napodobňovať, keďže sa to stalo podľa Kristovho evanjelia."

https://www.earlychristianwritings.com/text/martyrdompolycarp-hoole.html Kapitola 19

Poznámka : Polykarp bol značný pacifista. Polykarp učí, aby sme neoplácali zlo za zlo, ani úder za úder, či zábradlie za zábradlie, ale namiesto toho odpúšťali zlu. Polykarp vidí správne riešenie v boji proti zlu, znášať sám na sebe zlo a byť zlom prenasledovaní. Polykarp súčasne vyzýva aby sme sa za prenasledovateľov modlili. V Polykarpovi sa tiež učí, že kresťania chcú napodobňovať Polykarpovo mučeníctvo. Polykarp na zlo reagoval tak, že sa nechal umučiť ako Kristov mučeník, a fyzicky nebojoval proti trýzniteľom. To je však v rozpore s KKC 2308 a KKC 2243, ktoré povoľujú oplácať násilie násilím.

_____________________

4 : MATHÉTOV LIST DIOGNETOVI 130-200

"Milujú všetkých ľudí a všetci sú prenasledovaní Sú ignorovaní, a predsa sú odsúdení. Sú usmrtení, a predsa sú obdarení životom. Žobrú, a predsa mnohých obohacujú. Majú nedostatok všetkého, a predsa vo všetkom oplývajú. Sú zneuctení, a predsa sú oslávení vo svojej hanbe. Hovorí sa o nich zlo, a predsa sú potvrdené. Rúhajú sa a dobrorečia; sú urážaní a rešpektujú. Keď konajú dobro, sú potrestaní ako zlí; po potrestaní sa radujú, akoby ich život oživil."

https://www.earlychristianwritings.com/text/diognetus-lightfoot.html Kapitola 5

Poznámka : Diognetes hovorí, že všetci kresťania sú prenasledovaní a usmrcovaní. Radujú sa z trestov, a rešpektujú ich urážanie. To je opis, ktorý veľmi pripomína pacifistických kresťanov, ktorí nastavujú druhú líce keď ich niekto udrie. Je to však v ostrom protiklade s tými katolíckymi kresťanmi, ktorí učia, že proti zlu sa možno brániť hrubou silou :

_____________________

5 : ARISTIDES 120-130

"A ich utláčateľov utíšia (rozsvietené: utešujú) a robia z nich svojich priateľov; robia dobre svojim nepriateľom;"

https://www.earlychristianwritings.com/text/aristides-kay.html Kapitola 15

"Ale kresťania sú spravodliví a dobrí a pravda je im postavená pred oči a ich duch je zhovievavý; a preto, hoci poznajú chybu týchto (Grékov) a sú nimi prenasledovaní, znášajú to a znášajú; a väčšinou majú s nimi súcit ako s ľuďmi, ktorí nemajú poznanie. A na ich strane sa modlia, aby sa kajali zo svojej chyby; a keď sa stane, že jeden z nich činil pokánie, hanbí sa pred kresťanmi za skutky, ktoré vykonal; a vyznáva sa Bohu a hovorí: Toto som urobil v nevedomosti."

https://www.earlychristianwritings.com/text/aristides-kay.html Kapitola 17

Poznámka : Aristides opisuje pacifistický postoj kresťanov. Kresťania robia dobre svojim nepriateľom, a znášajú od nich prenasledovanie. Znášajú, a teda neodporujú im so zbraňou v ruke, ale riadia sa Kristovým pacifizmom "kto ťa udrie po líci, nastav aj druhé". To je však v rozpore s KKC 2308 a KKC 2243, ktoré povoľujú oplácať násilie násilím.

____________________

6 : JUSTIN MUČENÍK 150 - 160

"Zvedovia nás upozornili, že nepriateľ je na dosah...............rýchlo som sa dal na modlitbu k bohom svojej krajiny. Ale ignorujúc ich, zavolal som tých, ktorí sa medzi nami vydávajú za kresťanov. A keď som sa spýtal, objavil som ich veľké množstvo a obrovský zástup a zúril som proti nim, čo sa v žiadnom prípade nestalo; lebo potom som spoznal ich silu. Preto začali bitku, nie prípravou zbraní, ani zbraní, ani poľnice; lebo takáto príprava je im v nenávisti pre Boha, ktorého nosia vo svojom svedomí. Preto je pravdepodobné, že tí, ktorých považujeme za ateistov, majú vo svojom svedomí zakorenenú vládnucu moc Boha. Za to, že sa hodili na zem, sa modlili nielen za mňa, ale aj za celé vojsko, ktoré stálo, aby boli oslobodení od súčasného smädu a hladu. Lebo päť dní sme nemali vody, lebo nebolo; lebo sme boli v srdci Nemecka a na území nepriateľa. A súčasne s tým, ako sa vrhli na zem a modlili sa k Bohu (Bohu, ktorého nepoznám), sa z neba vyliala voda, na nás osviežujúco chladivá, no na nepriateľov Ríma chradnúce krupobitie. A hneď sme po modlitbe rozpoznali prítomnosť Boha - Boha neporaziteľného a nezničiteľného.

https://www.earlychristianwritings.com/text/justinmartyr-firstapology.html Kap 68

"A o tom, že sme trpezliví so zraneniami a pripravení slúžiť všetkým a bez hnevu, povedal toto: "Tomu, kto ťa bije po jednom líci, ponúkni aj druhé, a tomu, kto ti berie plášť alebo kabát , nebráňte. A kto by sa hneval, je v nebezpečenstve ohňa. A každý, kto ťa núti ísť s ním na míľu, choď za ním dve. A nech svietia tvoje dobré skutky pred ľuďmi, aby ich videli. oslavujte svojho Otca, ktorý je na nebesiach." Lebo by sme sa nemali snažiť; ani nechcel, aby sme napodobňovali zlých ľudí, ale nabádal nás, aby sme všetkých ľudí viedli trpezlivosťou a miernosťou od hanby a lásky k zlu. A to je skutočne dokázané v prípade mnohých, ktorí kedysi zmýšľali ako vy, ale zmenili svoje násilnícke a tyranské sklony"

https://www.earlychristianwritings.com/text/justinmartyr-firstapology.html Kap 16

........."A že sa tak stalo, môžeme vás presvedčiť. Lebo z Jeruzalema vyšli do sveta muži, v počte dvanásť, a títo negramotní, ktorí nevedeli hovoriť, ale mocou Božou zvestovali každému pokoleniu ľudí, že ich poslal Kristus učiť všetkých slovo Božie; a my, ktorí sme sa predtým navzájom vraždili, sa nielen teraz zdržiavame vojny proti našim nepriateľom, ale tiež, aby sme neklamali ani nepodvádzali našich skúšajúcich, dobrovoľne zomreli vyznávajúc Krista."

https://www.earlychristianwritings.com/text/justinmartyr-firstapology.html Kap 39

"radšej volíme a podrobujeme sa smrti s plnou istotou, že všetko dobré, čo Boh zasľúbil skrze Krista, nás odmení"

https://www.earlychristianwritings.com/text/justinmartyr-dialoguetrypho.html Kap 96

"nech sa odváži konať nezákonné skutky na zemi proti nám, kresťanom, ktorí sme sa naučili pravému uctievaniu Boha zo zákona a slova, ktoré vyšlo z Jeruzalema prostredníctvom apoštolov Ježišu, utiekli do bezpečia k Bohu Jakubovmu a Bohu Izraela; a my, ktorí sme boli naplnení vojnou, vzájomným zabíjaním a každou neprávosťou, sme každý na celej zemi zmenili svoje bojové zbrane, svoje meče na radlice a svoje oštepy na nástroje na obrábanie pôdy, a pestujeme zbožnosť, spravodlivosť , filantropiu, vieru a nádej, ktoré máme od samotného Otca skrze Toho, ktorý bol ukrižovaný"

https://www.earlychristianwritings.com/text/justinmartyr-dialoguetrypho.html Kap 90

Poznámka : Ako teda vidíme, Justín bol jednoznačný pacifista. Kresťania sa zdržiavajú vojny proti svojim nepriateľom, a namiesto vojny radšej trpezlivo od nich znášajú všetko zlé, bez fyzického odporovania. To je však v rozpore s KKC 2308 a KKC 2243, ktoré povoľujú oplácať násilie násilím a bojovať proti nepriateľovi s mečom.

___________________

7 : OCTÁVIUS MINUCIUS FÉLIX 160 - 250

"Lebo zakazuješ, a predsa páchaš cudzoložstvá; narodili sme sa mužmi len pre svoje manželky: trestáš zločiny, keď sú spáchané; u nás už myslieť na zločiny znamená hrešiť: bojíte sa tých, ktorí sú si vedomí toho, čo robíte; bojíme sa aj vlastného svedomia, bez ktorého nemôžeme existovať: konečne z tvojich čísel vrie väzenie; ale nie je tam žiaden kresťan, ak nie je obvinený pre svoje náboženstvo, alebo dezertér."

https://www.earlychristianwritings.com/text/octavius.html Kap 35

Poznámka : Octávius tvrdí, že ak už sa z nejakého dôvodu kresťania nachádzajú v rímskych väzniciach, je to z toho dôvodu, že boli druhými obvinení ako kresťania, alebo boli dezertérmi. Dezertér je človek, ktorý odmietol bojovať v armáde. Octávius týmto vlastne potvrdil, že v jeho čase existovali kresťania, ktorí boli dezertérmi, pacifistami. Tento Octáviusov výrok teda podporuje kresťanský pacifizmus. To je však v rozpore s KKC 2308 a KKC 2243, ktoré povoľujú oplácať násilie násilím a účasť kresťana v armáde.

_____________________

8 : HEGESIPUS 165 - 175

"A keď mnohých tieto slová plne presvedčili chválili Jakubovo svedectvo a povedali: "Hosanna synovi Dávidovmu," potom si spomínaní farizeji a zákonníci opäť povedali: "Neurobili sme dobre, keď sme získali toto svedectvo Ježišovi." choď hore a zhoď ho, aby sa báli a neverili mu." A oni nahlas kričali a hovorili: "Och, och, sám spravodlivý sa mýli." Tak naplnili Písmo napísané v Izaiášovi: "Prepusťme so spravodlivým, lebo nám robí problémy, preto budú jesť ovocie svojich skutkov." Vystúpili teda, zhodili spravodlivého a povedali si: Ukameňujme Jakuba Spravodlivého. A začali ho kameňovať, lebo ho nezabil pád; ale on sa obrátil, kľakol si a povedal: Prosím ťa, Pane Bože, náš Otče, odpustiť im; lebo nevedia čo činia."........A tak podstúpil mučeníctvo; a pochovali ho na mieste a stĺp, ktorý postavili na jeho pamiatku, stále zostáva blízko chrámu. Tento muž bol skutočným svedkom Židom aj Grékom, že Ježiš je Kristus. A krátko nato Vespasianus obliehal Judeu a vzal ich do zajatia."

https://www.earlychristianwritings.com/text/hegesippus.html Kap 1

Poznámka : Hegesipus nám na apoštolovi Jakubovi ukazuje pacifistický postoj. Jakub bol kameňovaný, no fyzicky sa nebránil, ani neklial, ale modlil sa za svojich nepriateľov.

____________________

9 : ATHENAGORAS 175 - 180

"Pokuta uložená našimi prenasledovateľmi totiž nemieri len na náš majetok, ani ich urážky na našu povesť, ani na škodu, ktorú nám spôsobujú v žiadnom inom z našich väčších záujmov. Tými pohŕdame, hoci sa vo všeobecnosti javia ako veľmi dôležité; lebo sme sa naučili nielen neoplácať ranu za ranou, ani sa súdiť s tými, ktorí nás drancujú a okrádajú, ale s tými, ktorí nás bijú na jednu stranu tváre, aby ponúkli aj druhú stranu, a s tými, ktorí vezmú nám kabát, aby sme dali aj náš plášť. Ale keď sme sa vzdali svojho majetku, sprisahali proti našim telám a dušiam úklady a vyvalili na nás veľké obvinenia zo zločinov, z ktorých sme nevinní aj v myšlienkach, ale ktoré patria samým týmto nečinným praterom a celému kmeňu tých. ktorí sú ako oni."

https://www.earlychristianwritings.com/text/athenagoras-plea.html Kap 1

Aké sú teda učenia, v ktorých sme vychovaní? "Hovorím vám: Milujte svojich nepriateľov, žehnajte tým, ktorí vás preklínajú, modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach, ktorý dáva svojmu slnku vychádzať nad zlými a dobrými. a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých." Dovoľte mi, aby som tu smelo zdvihol hlas hlasným a počuteľným výkrikom, prosiac ako pred filozofickými princami. Kto z tých, ktorí redukujú sylogizmy, a objasňujú nejednoznačnosti a vysvetľujú etymológie alebo tých, ktorí učia homonymá a synonymá, predsudky a axiómy, a čo je predmetom a čo predikát a ktorí svojim učeníkom sľubujú tieto a podobné pokyny, aby ich urobili šťastnými: z nich tak očistili svoje duše, že namiesto toho, aby nenávideli svojich nepriateľov, milovali ich; a namiesto toho, aby sme hovorili zle o tých, ktorí im nadávali, zdržať sa toho, čo je samo osebe dôkazom žiadnej zhovievavosti), požehnať ich; a modliť sa za tých, ktorí sprisahajú proti ich životu? Naopak, nikdy neprestávajú so zlým úmyslom šikovne pátrať po tajomstvách svojho umenia a neustále sa usilujú o to, aby robili niečo choré, aby sa umenie slova a nie predvádzanie činov stali ich záležitosťou a profesiou. Ale medzi nami nájdete nevzdelaných ľudí a remeselníkov, a staré ženy, ktoré, ak nie sú schopné slovami dokázať úžitok našej náuky, predsa svojimi skutkami prejavujú úžitok vyplývajúci z ich presvedčenia o jej pravde: nenacvičujú reči, ale predvádzajú dobré skutky; pri údere už neudierajú; keď ich okradnú, nejdú na súd; dávajú tým, ktorí ich prosia, a milujú svojich blížnych ako seba samého.

https://www.earlychristianwritings.com/text/athenagoras-plea.html Kap 11

Poznámka : Athenagoras nám ukazuje pacifistické postoje, ktoré zastávali kresťania v jeho dobe. Tieto pacifistické postoje sú však v rozpore s učením dnešnej RKC, ktorá povoľuje na násilie odpovedať násilím.

____________________


2 : Zákaz prísahy :

RKC v KKC 2154 učí, že prisahať je dovolené, pokiaľ nejde o krivú prísahu a vážnosť situácie si prísahu vyžaduje.

KKC 2154 : "Nasledujúc svätého Pavla, cirkevná Tradícia pochopila, že Ježišove slová nie sú proti prísahe, keď sa koná z vážneho a primeraného dôvodu (napríklad pred súdom). "Prísahu, to jest vzývanie Božieho mena za svedka pravdy možno zložiť iba na základe pravdy, rozvážnosti a spravodlivosti."

V rozpore s učením RKC učia nasledujúce ranno kresťanské spisy :                                                           __________________

1 : DIDACHÉ ROK 50 - 120

...."Nebudeš vraždiť, nescudzoložíš, nesmilníš, nebudeš kradnúť, nebudeš praktizovať mágiu, nebudeš praktizovať čarodejníctvo, nezabiješ dieťa potratom ani zabiť to, čo sa narodilo. . Nebudeš túžiť po veciach svojho blížneho, nebudeš prisahať, nebudeš krivo svedčiť, nebudeš hovoriť zle, nebudeš mať zášť."

https://www.earlychristianwritings.com/text/didache-roberts.html Kapitola 2

Poznámka : Didaché učí o tom že nemožno prisahať, pričom neuvádza výnimky kedy by bolo možné prisahať, z čoho je zcela zrejmé, že Didaché prisahať zakazuje v každom prípade. Na druhej strane RKC učí, že prisahať je dovolené, pokiaľ nejde o krivú prísahu a vážnosť situácia si prísahu vyžaduje.

___________________

2 : JUSTIN MUČENÍK 150 - 160

"A pokiaľ ide o to, že vôbec neprisaháme a vždy hovoríme pravdu, prikázal takto: "Vôbec neprisahajte, ale nech je vaše áno áno a vaše nie, nie, lebo čokoľvek je viac ako toto, prichádza zo zla. "

https://www.earlychristianwritings.com/text/justinmartyr-firstapology.html Kap 16

Poznámka : Justin teda učil, že kresťania vôbec neprisahajú. Na druhej strane KKC 2154 učí, že kresťania v niektorých prípadoch prisahať môžu.

___________________


3 : Jedenie jedla s obsahom krvi

Katolícka cirkev sa síce v KKC nevyjadruje k jedeniu krvi, no ani ho nezakazuje, čo je dôkazom, že jedenie krvi za hriech nepovažuje, inak by sa o tom v katechizme zmienila. Navyše, z jednotlivých katolíckych apologetických stránok, ako aj zo všeobecného povedomia o katolíckej náuke, je zrejmé, že katolíci nezakazujú jesť jedlá s obsahom krvi.

https://catholicexchange.com/can-catholics-eat-blood/ 

V rozpore s učením RKC učia nasledujúce ranno kresťanské spisy :

__________________

1 : OCTÁVIUS MINUCIUS FÉLIX 160 - 250

"Pre nás nie je zákonné ani vidieť, ani počuť o vražde; a tak veľmi sa scvrkávame z ľudskej krvi, že v potrave nepoužívame ani krv zvierat, ktoré sa dajú jesť."

https://www.earlychristianwritings.com/text/octavius.html Kap 30

Poznámka : Octávius tvrdí, že kresťania nejedli jedlá s obsahom krvi. To je však v rozpore s učením RKC, ktorá povoľuje jesť jedlá s obsahom krvi.


4 : Otroctvo

RKC otroctvo prísne zakazuje :

KKC 2414 : "Siedme prikázanie (2297) zakazuje činy alebo podujatia, ktoré z akéhokoľvek dôvodu, sebeckého alebo ideologického, obchodného alebo totalitného, vedú k zotročovaniu ľudí, k neuznávaniu ich osobnej dôstojnosti, k ich kupovaniu, predávaniu alebo výmene, akoby boli tovarom. Redukovať ľudí násilím na úžitkovú hodnotu alebo zdroj zisku je hriechom proti dôstojnosti osôb a ich základným právam. Svätý Pavol nariadil kresťanskému pánovi, aby prijal svojho kresťanského otroka "už nie ako otroka, ale... ako milovaného brata... i podľa tela aj v Pánovi" (Flm 16) ."

V rozpore s učením RKC učia nasledujúce ranno kresťanské spisy :

__________________

1 : DIDACHÉ ROK 50 - 120

"Neprikazuj nič vo svojej horkosti svojmu sluhovi alebo slúžke, ktorí dúfajú v toho istého Boha, aby sa nikdy nebáli Boha, ktorý je nad oboma; lebo neprichádza volať podľa zovňajšku, ale k tým, ktorých pripravil Duch. A vy sluhovia sa budete podriaďovať svojim pánom ako predobraz Boha, v skromnosti a bázni."

https://www.earlychristianwritings.com/text/didache-roberts.html Kapitola 4

Poznámka : Didaché nijako neodsudzuje otroctvo, namiesto toho otrokov učí, aby sa podriaďovali a rešpektovali svojich pánov. Na druhej strane učenie RKC dnes otroctvo zakazuje :

__________________

2 : BARNABÁŠOV LIST 80-120

"V hanbe a strachu sa budeš podriaďovať svojim pánom ako predobraz Boha. Nebudeš s horkosťou rozkazovať svojmu sluhovi alebo svojej služobnici, ktorí dúfajú v toho istého Boha, aby sa náhodou neprestali báť Boha, ktorý je nad vami oboma; lebo neprišiel volať s ohľadom na osoby, ale volať tých, ktorých Duch pripravil."

https://www.earlychristianwritings.com/text/barnabas-lightfoot.html Kapitola 19:7

Poznámka : Barnabáš nijako neodsudzuje otroctvo, namiesto toho otrokov učí, aby sa podriaďovali a rešpektovali svojich pánov. Na druhej strane učenie RKC dnes otroctvo zakazuje :

___________________

3 : IGNÁC ANTIOCHIJSKÝ ROK 107 :

"Nepohŕdajte otrokmi, či už mužmi alebo ženami. Títo však nech sa opäť nenadúvajú, ale nech tým vernejšie slúžia na Božiu slávu, aby získali od Boha väčšiu slobodu. Nech netúžia byť oslobodení za verejnú cenu, aby neboli nájdení otrokmi žiadostivosti."

https://www.earlychristianwritings.com/text/ignatius-polycarp-lightfoot.html Kapitola 4

Poznámka : Ignác v otroctve nevidel problém. Nenabádal ich k oslobodeniu sa, namiesto toho ich učil aby slúžili svojim pánom. Ignác sa podľa všetkého riadil podobným heslom ako Pavol "bol si povolaný ako otrok, nerob si z toho starosti". Na druhej strane RKC v KKC 2414 otroctvo netoleruje.

___________________

4 : ARISTIDES 120-130

"A ich utláčateľov utíšia (rozsvietené: utešujú) a robia z nich svojich priateľov; robia dobre svojim nepriateľom; a ich ženy, kráľu, sú čisté ako panny a ich dcéry sú skromné; a ich muži sa zdržujú každého nezákonného zväzku a každej nečistoty v nádeji na odplatu, ktorá príde na druhom svete. Okrem toho, ak jeden alebo druhý z nich má otrokov, otrokyne alebo deti, láskou k nim ich presviedčajú, aby sa stali kresťanmi, a keď tak urobia, bez rozdielu ich nazývajú bratmi."

https://www.earlychristianwritings.com/text/aristides-kay.html Kapitola 15

Poznámka : Aristides píše o tom, že aj niektorí kresťania mali svojich otrokov. Pokiaľ sa otroci dali na kresťanstvo, kresťania ich nazývali bratmi a správali sa k ním lepšie, ako ku tým čo na kresťanstvo nekonvertovali, no aj títo boli u nich stále otrokmi. To je však v rozpore s učením RKC, ktorá otroctvo prísne zakazuje :

__________________5 : Vrátenie ukradnutej veci

RKC v KKC 2412 učí o tom, že ukradnutú vec je zlodej povinní vrátiť majiteľovi ukradnutej veci, alebo mu inak kompenzovať vzniknutú stratu :

KKC 2412 :  "Na základe výmennej spravodlivosti (1459) náprava spáchanej nespravodlivosti vyžaduje vrátenie odcudzeného dobra jeho majiteľovi.......Tí, čo sa priamo alebo nepriamo zmocnili cudzieho vlastníctva, sú povinní ho vrátiť alebo dať rovnocennú náhradu (2487) v naturáliách alebo v peniazoch, ak vec už zanikla, a takisto nahradiť aj výnos a výhody, ktoré by bol z neho majiteľ oprávnene získal. Rovnako sú povinní vrátiť úmerne k svojej zodpovednosti a k svojmu zisku všetci tí, čo nejakým spôsobom mali účasť na krádeži alebo z nej vedome mali osoh; napríklad tí, čo ju nariadili alebo pri nej pomáhali, alebo skrývali ukradnutú vec."

V rozpore s učením RKC učia nasledujúce ranno kresťanské spisy :

__________________

1 : DIDACHÉ r. 50 - 120

"...Ak ti niekto vezme plášť, daj mu aj kabát. Ak ti niekto vezme to, čo je tvoje, nežiadaj to späť, lebo naozaj nie si schopný."

https://www.earlychristianwritings.com/text/didache-roberts.html Kapitola 1

Poznámka : Didaché učí o tom, že keď nám niekto niečo ukradne, nemáme to od zlodeja chcieť naspäť, čo by znamenalo, že zlodej nie je povinní vrátiť ukradnutú vec majiteľovi, keďže ten by nemal žiadať ukradnutú vec naspäť. Na druhej strane RKC v KKC 2412 učí o tom, že ukradnutú vec je zlodej povinní vrátiť majiteľovi ukradnutej veci, alebo mu inak kompenzovať vzniknutú stratu :

_________________

2 : ATHENAGORAS 175 - 180

"Pokuta uložená našimi prenasledovateľmi totiž nemieri len na náš majetok, ani ich urážky na našu povesť, ani na škodu, ktorú nám spôsobujú v žiadnom inom z našich väčších záujmov. Tými pohŕdame, hoci sa vo všeobecnosti javia ako veľmi dôležité; lebo sme sa naučili nielen neoplácať ranu za ranou, ani sa súdiť s tými, ktorí nás drancujú a okrádajú, ale s tými, ktorí nás bijú na jednu stranu tváre, aby ponúkli aj druhú stranu, a s tými, ktorí vezmú nám kabát, aby sme dali aj náš plášť. Ale keď sme sa vzdali svojho majetku, sprisahali proti našim telám a dušiam úklady a vyvalili na nás veľké obvinenia zo zločinov, z ktorých sme nevinní aj v myšlienkach, ale ktoré patria samým týmto nečinným praterom a celému kmeňu tých. ktorí sú ako oni."

https://www.earlychristianwritings.com/text/athenagoras-plea.html Kap 1

Poznámka : Athenagoras tvrdil, že kresťania sa nesúdia s tými ktorí ich okrádajú, ale vzdávajú sa svojho majetku, nechávajú sa okrádať bez odporovania. Toto je však v rozpore s učením RKC, ktorá učí, že človek ktorý je okradnutý, má právo žiadať uhradenie škody.

__________________


6 : Inšpirované spisy

Hore uvedený obrázok ukazuje biblický kánon RKC. V rozpore s RKC biblickým kánonom učia nasledujúce ranno kresťanské spisy :                                                                                                                                                                     ___________________

1 : BARNABÁŠOV LIST 80-120

"Priblížil sa posledný priestupok, o ktorom hovorí Písmo, ako hovorí Enoch. Lebo na tento účel skrátil Majster obdobia a dni, aby sa jeho milovaní mohli poponáhľať a prísť do jeho dedičstva."

https://www.earlychristianwritings.com/text/barnabas-lightfoot.html Kapitola 4

Poznámka : Barnabášov list považoval za Bohom inšpirovanú knihu Enochovu a ostatné apokryfné knihy v Kap 5:4; Kap 9:7; Kap 12:11; Kap 13:7; Kap 16:5; Kap 16:6, ktoré RKC dnes neuznáva za Bohom inšpirované spisy.

_________________

2 : KLEMENT RÍMSKY 80-140

"Bola vám daná všetka sláva a zväčšenie, a splnilo sa to, čo je napísané, môj milovaný jedol a pil, zväčšil sa a zväčšil sa a nakopal."

https://www.earlychristianwritings.com/1clement.html Kapitola 3:1

"Lebo na určitom mieste hovorí : Duch Pánov je lampa , ktorá skúma skrine v bruchu."

https://www.earlychristianwritings.com/1clement.html Kapitola 21

"Lebo je napísané; Vojdite na chvíľu do skrine, kým môj hnev a môj hnev nepominú, a ja si spomeniem na dobrý deň a vzkriesim vás z vašich hrobov."

https://www.earlychristianwritings.com/1clement.html Kapitola 50:3

Poznámka : Tieto verše sa v katolíckom biblickom kánone nevyskytujú. Klement tu cituje z apokryfov, ktoré RKC ako kánonické neuznala.

_________________

3 : DRUHÝ KLEMENTOV LIST KORINŤANOM 80-140

"Lebo sám Pán, keď sa ho jedna osoba opýtala, kedy príde jeho kráľovstvo, povedal: " Kedy budú tí dvaja jedno a navonok ako vnútro a muž so ženou, ani muž, ani žena."

https://www.earlychristianwritings.com/2clement.html 12 Kapitola

Poznámka : Tieto verše sa v katolíckom biblickom kánone nevyskytujú. Klement tu cituje z apokryfu Tomášove evanjelium, ktoré RKC ako kánonické neuznala.

__________________

4 : HERMASOV PASTIER 100 -160

"Ale povedz Maximovi: "Hľa, súženie prichádza na teba, ak uznáš za vhodné zaprieť druhýkrát. Pán je blízko tým, ktorí sa k nemu obracajú, ako je napísané v Eldade a Modat, ktorý prorokoval ľuďom na púšti."

https://www.earlychristianwritings.com/text/shepherd-lightfoot.html Kapitola 3

Poznámka : Knihy Eldat a Modat sa katolíckom biblickom kánone nevyskytujú. Ide o apokryfné knihy, ktoré RKC ako kánonické neuznala.

___________________

5 : PAPIÁŠ 110 - 140

"Na jednu vec si dal obzvlášť záležať, nevynechávať nič, čo počul, a nedávať do výpovedí nič fiktívne. [Toto hovorí Papias o Markovi; ale s ohľadom na Matúša urobil tieto výroky]: Matúš zostavil veštby [Pánove] v hebrejskom jazyku a každý ich vyložil, ako najlepšie vedel. [Tá istá osoba používa dôkazy z Prvého Jánovho listu a z Petrovho listu podobným spôsobom. A podáva aj ďalší príbeh o žene, ktorá bola pred Pánom obvinená z mnohých hriechov, ktorý má byť prameňom v evanjeliu podľa Židom."

https://www.earlychristianwritings.com/text/papias.html Kapitola 6

Poznámka : Evanjelium Hebrejom je zaniknuté evanjelium, ktoré RKC ako kánonické nikdy neuznala.

https://en.wikipedia.org/wiki/Gospel_of_the_Hebrews

__________________

6 : JUSTIN MUČENÍK 150 - 160

"Ale prostredníctvom diabla bola nariadená smrť tým, ktorí čítajú knihy Hystaspes alebo Sibyly alebo prorokov, aby zo strachu zabránili ľuďom, ktorí ich čítajú, získať poznanie dobra a držať ich v otroctve pre seba; čo však nemohli vždy uskutočniť. Lebo nielenže ich nebojácne čítame, ale ako vidíte, prineste si ich na prehliadku s vedomím, že ich obsah sa bude páčiť všetkým."

https://www.earlychristianwritings.com/text/justinmartyr-firstapology.html Kap 44

Poznámka : Justin považuje za Bohom osvietené knihy a dáva ich na jednu úroveň spolu s knihami prorokov knihy Hystapesa a Sibyly. Tieto knihy RKC narozdiel od Justina za Bohom osvietené nikdy neuznala.

____________________

7 : MELITO ZO SARDIS 165 - 175

"V súlade s tým som pokračoval na Východ a išiel som presne tam, kde sa kázali a kde sa diali veci, o ktorých je reč ; a keď som sa presne oboznámil s knihami Starého zákona, uviedol som ich nižšie a týmto vám posielam zoznam . Ich mená sú nasledovné : Päť kníh Mojžiš-Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronómium; Jozue, Sudcovia, Rút, štyri knihy kráľov, dve knihy Kroník, kniha Dávidových žalmov, Šalamúnove príslovia, nazývaná aj Kniha múdrosti, Kazateľ, Pieseň piesní, Jób, knihy sv . proroci Izaiáš, Jeremiáš, z dvanástich obsiahnutých v jedinej knihe, Daniel, Ezechiel, Esdras. Z nich som urobil úryvky a rozdelil som ich do šiestich kníh."

https://www.earlychristianwritings.com/text/melito.html Kap 4

Poznámka : Kánon Starého Zákona, ktorý menuje Melito neobsahuje až 9 kníh ktoré obsahuje katolícky kánon Starého Zákona. Okrem toho Melitov kánon obsahuje 3 a 4 knihu kráľov, čo sú knihy, ktoré sa v katolíckom kánone nenachádzajú.

___________________


7 : Rozvod v kresťanstve

RKC v KKC 2383, 2384 nepovoľuje rozvod a to ani pri cudzoložstve. RKC učí, že manželia sa v niektorých prípadoch môžu od seba fyzicky odlúčiť, nemôžu sa však rozviesť, takže manželia na papieri zostanú stále.

KKC 2383 : "Odluka manželov, (1694) pri ktorej však pretrváva manželský zväzok, môže byť oprávnená v niektorých prípadoch predvídaných kánonickým právom. Ak civilný rozvod je jediný možný spôsob, ako zaistiť určité legitímne práva, ako je starostlivosť o deti alebo ochrana majetku, môže sa tolerovať a nie je morálnym previnením."

KKC 2384 : "Rozvod je ťažkým previnením (1650) proti prirodzenému zákonu. Nárokuje si zrušiť zmluvu, ktorú manželia slobodne uzavreli, že budú žiť spolu až do smrti. Rozvod potupuje zmluvu spásy, ktorej je sviatostné manželstvo znakom. Uzavretie nového zväzku, aj keby ho civilný zákon uznával, ešte zväčšuje porušenie zmluvy: manželský partner, ktorý sa znovu zosobáši, sa v tomto prípade nachádza v situácii trvalého a verejného cudzoložstva: "Keď muž prepustí manželku, nie je mu dovolené, aby si vzal inú; ani nie je dovolené, aby si iný vzal za manželku takú, ktorú manžel odpudil."

RKC tiež v KKC 2382 povoľuje zosobášeným kresťanom ktorí sa stali vdovcami/vdovami uzatvoriť ďalšie manželstvo.

KKC 2382 : Medzi pokrstenými "platne uzavreté a [manželským úkonom] zavŕšené manželstvo [matrimonium ratum et consummatum] nemôže byť rozviazané nijakou ľudskou mocou a z nijakého dôvodu, iba smrťou".

https://www.catholic.com/qa/remarriage-after-the-death-of-a-spouse

V rozpore s učením RKC učia nasledujúce ranno kresťanské spisy :

___________________

1 : HERMASOV PASTIER 100 -160

"Hovorím mu: "Pane, dovoľ mi položiť ti ešte niekoľko otázok." "Povedz ďalej," povedal. "Pane," hovorím ja, "ak muž, ktorý má manželku vernú v Pánovi, zistí, že je cudzoložná, hreší manžel, keď s ňou žije? "Pokiaľ je nevedomý," hovorí, "nehreší, ale ak muž vie o jej hriechu a žena sa nebude kajať, ale bude pokračovať vo svojom smilstve a jej muž bude s ňou žiť." , robí sa zodpovedným za jej hriech a spolupáchateľom jej cudzoložstva. "Čo teda, Pane," hovorím ja, "urobí manžel, ak manželka bude v tomto prípade pokračovať?" "Nech sa s ňou rozvedie," hovorí, "a muž nech ostane sám.

https://www.earlychristianwritings.com/text/shepherd-lightfoot.html Mandát 4

"Ak teda, Pane," hovorím ja, "žena bude po rozvode činiť pokánie a bude sa chcieť vrátiť k svojmu manželovi, či nebude prijatá? "Určite," hovorí, "ak ju muž neprijme, hreší a privádza na seba veľký hriech; kto zhrešil a činil pokánie, musí byť prijatý, no nie často; jedno pokánie za služobníkov Božích. Pre jej pokánie by sa teda manžel nemal ženiť. Toto je spôsob konania prikázaný manželom.

https://www.earlychristianwritings.com/text/shepherd-lightfoot.html Mandát 4

Poznámka : Hermas učí o tom, že ak má muž ženu ktorá cudzoloží, a vie o tom, má sa s ňou rozviesť a žiť sám. Na druhej strane RKC dnes v KKC 2383 nepovoľuje rozvod a to ani pri cudzoložstve. RKC učí, že manželia sa v niektorých prípadoch môžu od seba fyzicky odlúčiť, nemôžu sa však rozviesť, takže manželia na papieri zostanú stále.

Hermas tiež učí o tom, že ak prepustená manželka bude robiť pokánie a bude sa chcieť vrátiť k manželovi, manžel ju má prijať a nemá sa znovu oženiť. Z toho však nepriamo vyplýva to, že ak by manželka pokánie nerobila a nechcela sa vrátiť k manželovi, manžel by sa mohol znovu oženiť. To je však v rozpore s učením RKC v KKC 2384 , ktorý zakazuje aby sa ženatý kresťan z dôvodu partnerovho cudzoložstva mohol po svadbe rozísť a znovu oženiť.

____________________

2 : ATHENAGORAS 175 - 180

"Lebo venujeme svoju pozornosť; nie na štúdiu slov, ale na predvádzaní a učení činov, aby človek buď zostal tak, ako sa narodil, alebo sa uspokojil s jedným manželstvom; lebo druhé manželstvo je len čudné cudzoložstvo. "Lebo každý, kto prepustí svoju manželku," hovorí On, "a vezme si inú, cudzoloží; nedovoliť mužovi, aby ju poslal preč, ktorej panenstvo ukončil, ani sa znova oženiť. Lebo ten, kto sa pripravuje o svoju prvú manželku, aj keď je mŕtva, je zahalený cudzoložník, ktorý sa vzpiera Božej ruke, pretože na počiatku Boh stvoril jedného muža a jednu ženu a rozpustil najprísnejšie spojenie tela s telom. na súlož rasy.

https://www.earlychristianwritings.com/text/athenagoras-plea.html Kap 33

Poznámka : Athenagoras učil, že keď kresťan raz vstúpi do manželstva, už nie je možné v jeho živote uzavrieť ďalšie manželstvo a to ani v prípade ak by sa stal vdovcom/vdovou. Na druhej strane RKC povoľuje zosobášeným kresťanom ktorí sa stali vdovcami/vdovami uzatvoriť ďalšie manželstvo.

____________________


8 : Náboženská sloboda

RKC, dnes učí, že nikoho nemožno ku kresťanstvu nútiť, donucovať, vyvíjať násilie, ak je to proti jeho presvedčeniu :

"2. Tento vatikánsky snem vyhlasuje, že ľudská osoba má právo na náboženskú slobodu. Táto sloboda pozostáva v tom, že všetci ľudia musia byť chránení pred donucovaním zo strany jednotlivcov alebo spoločenských skupín a vôbec akejkoľvek ľudskej moci tak, aby v náboženskej oblasti nik nebol nútený konať proti svojmu svedomiu a nikomu sa nebránilo konať v náležitých medziach podľa vlastného svedomia súkromne i verejne, individuálne alebo v spojení s inými"

https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/druhy-vatikansky-koncil/c/dignitatis-humanae Kapitola 1

"KKC 1907 : ......Spoločné dobro spočíva osobitne v tom, že jednotlivec môže uplatňovať prirodzené slobody, ktoré sú nevyhnutne potrebné na plný rozvoj povolania človeka, ako sú: "právo konať podľa správnej normy vlastného svedomia, právo na ochranu súkromného života a na spravodlivú slobodu, (2106) a to aj v náboženskej oblasti".

V rozpore s učením RKC, učia nasledujúce ranno kresťanské spisy :

_____________________

1 : DIDACHÉ ROK 50 - 120

"...Neodťahuj ruku od svojho syna alebo dcéry; radšej ich od mladosti učte bázni Božej."

https://www.earlychristianwritings.com/text/didache-roberts.html Kapitola 4

Poznámka : Kresťanský rodič má svoje dieťa viesť ku kresťanskému náboženstvu a pritom si môže pomáhať i fyzickými trestami. To nevyzerá moc na "náboženskú slobodu", ale skôr na vychovávanie v kresťanskej viere, ktorú ak dieťa neprijme, rodič má siahnuť k fyzickými trestom.

_____________________

2 : BARNABÁŠOV LIST 80-120

"Nebudeš odopierať ruku svojmu synovi alebo dcére, ale od ich mladosti ich budeš učiť bázni Božej."

https://www.earlychristianwritings.com/text/barnabas-lightfoot.html Kap 19:5

Poznámka : Kresťanský rodič má svoje dieťa viesť ku kresťanskému náboženstvu a pritom si môže pomáhať i fyzickými trestami. To nevyzerá moc na "náboženskú slobodu", ale skôr na vychovávanie v kresťanskej viere, ktorú ak dieťa neprijme, rodič má siahnuť k fyzickými trestom.

_____________________


9 : Spoveď kňazovi

RKC učí, že pre odpustenie hriechov je potrebné vyznať ich kňazovi :

KKC 1491 : "Sviatosť pokánia sa skladá z troch úkonov kajúcnika, ktoré tvoria jeden celok, a z kňazovho rozhrešenia. Úkony kajúcnika sú: ľútosť, spoveď čiže vyznanie hriechov kňazovi a predsavzatie vykonať zadosť učinenie a skutky zadostúčinenia."

KKC 1457 : "Podľa prikázania Cirkvi "každý veriaci, (2042) keď dosiahol vek usudzovania, je povinný úprimne sa vyspovedať zo svojich ťažkých hriechov aspoň raz do roka". Kto si je vedomý, že sa dopustil smrteľného hriechu, nesmie pristúpiť k svätému prijímaniu, ani keby pociťoval veľkú ľútosť, (1385) prv ako by prijal sviatostné rozhrešenie, ibaže by mal vážny dôvod pristúpiť k prijímaniu a nebolo by mu možné vyspovedať sa. Deti majú pristúpiť k sviatosti pokánia skôr, ako pristúpia k prvému svätému prijímaniu."

V rozpore s učením RKC, učia nasledujúce ranno kresťanské spisy :

__________________

1 : HERMASOV PASTIER 100 -160

"Po určitom čase, keď som išiel do Cumae a oslavoval Božie stvorenia pre ich veľkosť, nádheru a moc, zaspal som. A duch ma vzal a uniesol ma necestou, cez ktorú nemohol prejsť nikto, lebo to miesto bolo strmé a rozlámané na trhliny od vôd. Keď som potom prekročil rieku, prišiel som do rovinatej krajiny, kľakol som si a začal som sa modliť k Pánovi a vyznávať svoje hriechy."

https://www.earlychristianwritings.com/text/shepherd-lightfoot.html Kapitola 1

"Tvoje semeno, Hermas, zhrešilo proti Bohu a rúhalo sa Pánovi a zradilo svojich rodičov pre veľkú neprávosť, áno, dostalo meno zradcov rodičov, a predsa nič nezískalo." svojou zradou a ešte viac pridali k svojim hriechom svojvoľné skutky a nerozvážne zlo, a tak sa miera ich prestúpení naplnila. Ale oznám tieto slová všetkým svojim deťom a svojej žene, ktorá bude ako tvoja sestra. lebo ani ona sa nezdržuje používania svojho jazyka, ktorým pácha zlo. Ale keď počuje tieto slová, zdrží sa a nájde milosrdenstvo...........Potom si im oznámil všetky tieto slová, ktoré mi Majster prikázal, aby ti boli zjavené, potom im budú odpustené všetky ich hriechy, ktorými sa predtým prehrešili; áno, a všetkým svätým, ktorí zhrešili až do tohoto dňa, ak budú činiť pokánie celým svojím srdcom a odstránia zo svojho srdca dvojzmýšľanie."

https://www.earlychristianwritings.com/text/shepherd-lightfoot.html Kapitola 2

"Stále budem pokračovať, pane," hovorím, "aby som položil ďalšiu otázku." "Hovor," hovorí. "Počul som, pane," hovorím ja, "od istých učiteľov, že neexistuje žiadne iné pokánie, okrem toho, ktoré sa udialo, keď sme sa ponorili do vody a získali odpustenie svojich predchádzajúcich hriechov." Hovorí mi: "Dobre si počul, lebo je to tak. Lebo ten, kto dostal odpustenie hriechov, by už nemal hrešiť, ale prebývať v čistote."

https://www.earlychristianwritings.com/text/shepherd-lightfoot.html Kapitola 3

Poznámka : V Hermasovi sa vyznávanie hriechov kňazovi nikde nespomína, namiesto toho sa ukazuje, že Hermas vyznával svoje hriechy Bohu a nie kňazovi ! Hermas učí, že je to pokánie ktoré odpúšťa hriechy a pod pokáním má na mysli zdržiavanie sa hrešenia. Hermas považuje za sviatosť, ktorá odpúšťa hriechy krst, a IBA krst, takže tu nie je viac priestoru na akúsi spoveď kňazovi. RKC v KKC 1491 a KKC 1457 má však na toto iný názor.

_______________

2 : ARISTIDES 120-130

"Ale kresťania sú spravodliví a dobrí a pravda je im postavená pred oči a ich duch je zhovievavý; a preto, hoci poznajú chybu týchto (Grékov) a sú nimi prenasledovaní, znášajú to a znášajú; a väčšinou majú s nimi súcit ako s ľuďmi, ktorí nemajú poznanie. A na ich strane sa modlia, aby sa kajali zo svojej chyby; a keď sa stane, že jeden z nich činil pokánie, hanbí sa pred kresťanmi za skutky, ktoré vykonal; a vyznáva sa Bohu a hovorí: Toto som urobil v nevedomosti. A očisťuje si srdce a hriechy sú mu odpustené, pretože ich spáchal v nevedomosti v minulosti, keď sa rúhal a hovoril zle o pravom poznaní kresťanov. A rasa kresťanov je určite požehnanejšia ako všetci ľudia, ktorí sú na tvári zeme."

https://www.earlychristianwritings.com/text/aristides-kay.html Kapitola 17

Poznámka : Vyznávanie hriechov kňazovi sa tu nespomína, namiesto toho sa tu spomína vyznávanie hriechov Bohu, s tým že ak Bohu vyznáme svoje hriechy, tie sú odpustené. Z toho následne vyplýva to, že už nie je viac potreba pre odpustenie hriechov vyznať svoje hriechy akémusi kňazovi. V rozpore s tým však RKC učí, že pre odpustenie hriechov je potrebné vyznať ich kňazovi :

__________________

3 : JUSTIN MUČENÍK 150 - 160

"Všetci, ktorí sú presvedčení a veria, že to, čo učíme a hovoríme, je pravda, a zaväzujú sa podľa toho žiť, sú poučení, aby sa modlili a prosili Boha pôstom za odpustenie svojich hriechov, ktoré minuli, modlíme sa a postíme s nimi..............A ako tí, ktorí zhrešili a činia pokánie, uniknú svojim hriechom, hovorí prorok Izaiáš, ako som napísal vyššie; takto hovorí: "Umyte sa, očistite sa, odhoďte zo svojich duší zlé svoje skutky, učte sa dobre konať, súďte sirotu a prihovárajte sa za vdovu a poďte, pohovorme si, hovorí Pán. A keby boli vaše hriechy ako šarlát, urobím ich bielymi ako vlna, a keby boli ako karmínové, zbeliem ich ako sneh. hovoril to."

https://www.earlychristianwritings.com/text/justinmartyr-firstapology.html Kap 61

Poznámka : Justin pri odpustení hriechov spomína pôst a pokánie, a v iných veršoch aj krst, ktorý nasleduje po pôste a pokání. Spovedanie sa kňazovi však nikde nespomína. Len podotýkam, že pôst a pokánie na odpustenie hriechov učil aj Hermasov pastier, a znovu bez spomenutia akejsi spovede kňazovi. V rozpore s týmto však RKC učí, že k odpustenie hriechov je nutná aj akási spoveď kňazovi.

____________________


10 : Neodpustiteľný hriech - hriech proti Duchu Svätému

RKC považuje za neodpustiteľný hriech u Boha, ak človek vedome, dobrovoľne a neustále po celý svoj život vzdoruje prijať Božiu pravdu.

KKC 1864 : "Ľuďom sa odpustí každý hriech i rúhanie, ale rúhanie proti Duchu sa neodpustí" (Mt 12,31) . Božie milosrdenstvo nemá hraníc; ale kto vedome a dobrovoľne odmieta prijať ľútosťou Božie milosrdenstvo, odmieta odpustenie svojich hriechov a spásu, ktorú mu ponúka Duch Svätý. Takáto zatvrdnutosť môže priviesť ku konečnej nekajúcnosti (2091) (impoenitentia finalis) a do večného zatratenia. (1037)"

V rozpore s učením RKC, učia nasledujúce ranno kresťanské spisy :

__________________

1 : DIDACHÉ ROK 50 - 120

"....A každého proroka, ktorý hovorí v Duchu, nebudete skúšať ani súdiť; lebo každý hriech bude odpustený, ale tento hriech nebude odpustený."

https://www.earlychristianwritings.com/text/didache-roberts.html Kapitola 11

Poznámka : Vyzerá to tak, že Didaché považovalo za hriech proti Duchu Svätému pokúšanie a súdenie Božieho proroka. RKC však dnes používa zcela iný výklad toho čo je neodpustiteľný hriech proti Duchu Svätému a tým je odmietnutie prijať Božie slovo, vzdorovité odporovanie Božej pravde a oľutovanie svojich hriechov :

__________________

2 : HERMASOV PASTIER 100 -160

"Z prvého vrchu, ktorý bol čierny, takí sú tí, čo uverili, vzbúrenci a rúhači proti Pánovi a zradcovia Božích služobníkov. Pre týchto niet pokánia, ale aj preto sú čierni, lebo ich rasa je nezákonná. A z druhého vrchu, holého, takí sú tí, čo uverili. pokrytci a učitelia zla. A títo sú potom ako tí prví v tom, že nemajú ovocie spravodlivosti. Lebo ako je ich vrch neplodný, tak aj títo ľudia majú síce meno, ale sú bez viery a niet v nich ovocia pravdy. Pre tých sa potom ponúka pokánie, ak rýchlo činia pokánie; ale ak budú meškať, zomrie s tým prvým. "Prečo, Pane," hovorím ja, "je pre nich možné pokánie, ale nie pre tých prvých? Lebo ich skutky sú takmer rovnaké." "Preto," hovorí, "je za nich obetované pokánie, pretože sa nerúhali svojmu Pánovi a nestali sa zradcami Božích služobníkov, no z túžby po zisku sa zahrali na pokrytca a navzájom sa učili. túžby hriešnych ľudí, ale zaplatia určitú pokutu, ale je pre nich ustanovené pokánie, pretože sa nestali rúhačmi ani zradcami."

https://www.earlychristianwritings.com/text/shepherd-lightfoot.html Podobenstvo 9:16

"A to nehovorím o týchto dňoch, aby človek, ktorý zaprel, prijal pokánie; lebo je nemožné, aby bol spasený ten, kto teraz zaprie svojho Pána; ale pre tých, ktorí Ho už dávno zapreli, sa zdá, že pokánie je možné. Ak teda niekto bude činiť pokánie, nech tak urobí rýchlo, kým bude veža dokončená; ale ak nie, ženy ho zničia a usmrtia."

https://www.earlychristianwritings.com/text/shepherd-lightfoot.html Podobenstvo 9:26

Poznámka : Hermas niektoré hriechy považuje za neodpustiteľné, a teda ak ich raz človek vykoná, pôjde do pekla bez možnosti pokánia. Medzi takéto hriechy považuje "zradenie Božích služobníkov", rúhačstvo Bohu a tí čo zapreli Boha a to predovšetkým tí, ktorí tak spravili počas Hermasovej generácie, teda PO Ježišovom ukrižovaní. Toto je však v rozpore s učením RKC, ktorá všetky tieto hriechy považuje za odpustiteľné s možnosťou pokánia. Jediný hriech, ktorý považuje RKC za neodpustiteľný je v KKC 1864 rúhanie sa Duchu Svätému - neustále odporovanie pravdy.

___________________


11 : Eucharistia ako symbolizmus

RKC v KKC 1275 a KKC 2837 učí, že Ježiš v eucharistii je denno denne obetovaný na oltároch a skutočne hmotne sa nachádza v eucharistii, a nie iba symbolicky/duchovne.

KKC 1275 : "Uvádzanie do kresťanského života sa uskutočňuje tromi sviatosťami, ktoré tvoria jeden celok: krstom, ktorý je začiatkom nového života, birmovaním, ktoré tento život posilňuje, a Eucharistiou, ktorá živí učeníka Kristovým telom a krvou, aby ho premieňala v Krista."

KKC 2837 : ........ "Nebeský Otec nás povzbudzuje, aby sme ako deti neba prosili o Chlieb z neba. Kristus "sám je chlieb, ktorý - zasiaty do Panny, vykvasený v tele, zhotovený v utrpení, upečený v peci hrobu, uložený v chrámoch a obetovaný na oltároch - každý deň poskytuje veriacim nebeský pokrm".

V rozpore s učením RKC, učia nasledujúce ranno kresťanské spisy :

________________

1 : BARNABÁŠOV LIST 80-120

"U všetkých prorokov nám dal najavo, že nechce ani obety, ani celé zápalné obeti ani obilné dary, keď povedal naraz; Čím je pre mňa množstvo vašich obetí, hovorí Pán, som plný celých zápalných obetí a tuku baránkov a krvi býkov a kôz si neprajem, hoci by ste sa mali vidieť . odo mňa. alebo kto žiadal tieto veci z tvojich rúk? Nebudete ďalej kráčať po mojom dvore. Ak donesiete jemnú múku, je márne; kadidlo je mi ohavnosťou; vaše nové mesiace a vaše sabaty nemôžem prestať. Preto tieto veci zrušil, aby nový zákon nášho Pána Ježiša Krista, oslobodený od jarma zovretia, nepriniesol obetu ľudskými rukami................Takto nám teda hovorí; Obeta Bohu je zlomené srdce, vôňa sladkej vône pre Pána je srdce, ktoré, oslavuje svojho Tvorcu. Mali by sme sa teda, bratia, presne učiť o našom spasení, aby nás ten Zlý, ktorý v nás spôsobil omyl, neodhodil z nášho života."

https://www.earlychristianwritings.com/text/barnabas-lightfoot.html Kapitola 2-3

Poznámka : Barnabáš učí o tom, že Boh zrušil obety prinášané rukami. To by následne vylučovalo aj eucharistické obety RKC, ktoré sú tiež prinášané rukami kňaza. Barnabáš ďalej upresňuje, že obeta Bohu znamená nie rukami prinášaná obeta, ale duchovná obeta skrze skutky. RKC však v KKC 1275;2837; chápe obety nie v duchovnom zmysle, ale v tom fyzickom :

________________

2 : MATHÉTOV LIST DIOGNETOVI 130-200

"Ale tí, ktorí si myslia, že Mu budú obetovať krvou, tukom a celými zápalnými obeťami a uctievať Ho takými poctami, sa mi nezdajú nijako odlišní od tých, ktorí prejavujú rovnakú úctu k hluchým obrazom; lebo jedna trieda považuje za vhodné prinášať obety veciam, ktoré sa nemôžu zúčastniť na cti, druhá trieda tomu, kto to potrebuje nič."

https://www.earlychristianwritings.com/text/diognetus-lightfoot.html Kapitola 3

Poznámka : Diognetes nespomína, že by bolo treba Boha uctievať nejakými "obetami", namiesto toho obety z uctievania Boha vylučuje. Na druhej strane katolícka eucharistia je dnes nekrvavá obeta, ktorú kňazi denno denne obetujú na oltároch.

__________________

3 : ARISTIDES 120-130

"Nemá hnev a rozhorčenie, pretože nie je nič, čo by sa mu mohlo postaviť. Nevedomosť a zábudlivosť nie sú v jeho povahe, pretože je celkom múdrosťou a rozumnosťou; a v Ňom stojí pevne všetko, čo existuje. Nevyžaduje obetu a úlitbu, dokonca ani jednu z viditeľných vecí; Od nikoho nič nevyžaduje, ale potrebujú ho všetky živé bytosti."

https://www.earlychristianwritings.com/text/aristides-kay.html Kapitola 1

"Aj tu sa (mýlia) pri presadzovaní božstva, že mu môže byť prítomná akákoľvek vec ako nedostatok; ako keď hovoria, že prijíma obetu a vyžaduje zápalné obeti, úlitby a obete ľudí a chrámy. Ale Boh nepotrebuje núdzu a žiadna z týchto vecí nie je pre Neho potrebná; a je jasné, že muži sa mýlia v týchto veciach, ktoré si predstavujú."

https://www.earlychristianwritings.com/text/aristides-kay.html Kapitola 8

Poznámka : Aristides učí, že Boh už viac nevyžaduje žiadne obete ľudí, ani chrámy (chrámy slúžili na prinášanie obiet, a katolíci v nich dodnes prinášajú eucharistickú obetu). Na druhej strane RKC dnes stále praktizuje a vyžaduje eucharistické obete.

___________________

4 : JUSTIN MUČENÍK 150 - 160

"Podľa toho, Boh, očakávajúc všetky obete, ktoré prinášame v tomto mene a ktoré nám Ježiš Kristus prikázal prinášať, tj v Eucharistii chleba a kalicha, a ktoré prinášajú kresťania na všetkých miestach sveta , svedčí o tom, že sa mu páčia. Ale on úplne odmieta tých, ktoré predkladáte vy a vaši kňazi, a hovorí: "A neprijmem vaše obete z vašich rúk, lebo od východu slnka do jeho Položenie môjho mena je oslávené medzi pohanmi (hovorí), ale vy ho znesväcujete. No aj teraz vo svojej láske k hádkam tvrdíš, že Boh neprijíma obete tých, ktorí vtedy bývali v Jeruzaleme a nazývali sa Izraelitmi, ale hovorí, že je spokojný s modlitbami jednotlivcov tohto národa, ktorí sa vtedy rozišli. a ich modlitby nazýva obete. No, pripúšťam aj to, že modlitby a vzdávanie vďaky, keď ich obetujú hodní ľudia, sú jedinou dokonalou a príjemnou obetou Bohu. Len takých sa kresťania zaviazali obetovať, a na pamiatku, uskutočnenú ich pevným a tekutým jedlom, čím sa sprítomňuje utrpenie Božieho Syna, ktoré znášal, ktorého meno spôsobili veľkňazi vášho národa a vaši učitelia."

https://www.earlychristianwritings.com/text/justinmartyr-dialoguetrypho.html Kap 117

"A utvrdím Ho vo svojom dome a v Jeho kráľovstve naveky." A Ezechiel povedal: 'V dome nebude iné knieža okrem neho'. Lebo On je vyvolený Kňaz a večný Kráľ, Kristus, nakoľko je Syn Boží; a nepredpokladajte, že Izaiáš alebo iní proroci hovoria o obetiach krvi alebo úlitbach, ktoré sa predkladajú na oltár pri Jeho druhom príchode, ale o pravdivých a duchovných chválach a vzdávaní vďaky. A nie nadarmo sme v Neho uverili a nedali sme sa zviesť na scestie tými, ktorí nás učili také náuky; ale stalo sa to vďaka úžasnému Božiemu poznaniu, aby sme sa vďaka povolaniu novej a večnej zmluvy, teda Kristovej, stali inteligentnejšími a bohabojnejšími, než ste vy, ktorí sa považujú za buďte milovníkmi Boha a rozumnými ľuďmi, ale nie sú"

https://www.earlychristianwritings.com/text/justinmartyr-dialoguetrypho.html Kap 118

"Teraz je evidentné, že v tomto proroctve je [narážka] na chlieb, ktorý nám dal jesť náš Kristus, na pamiatku, že sa stal telom pre svojich veriacich, za ktorých tiež trpel; a na kalich, ktorý nám dal piť, na pamiatku svojej vlastnej krvi, s vďakou."

https://www.earlychristianwritings.com/text/justinmartyr-dialoguetrypho.html Kap 70

Poznámka : Justin tvrdí, že jediná obeta ktorú kresťania vykonávajú sú modlitby a vzdávanie vďaky pri víne a chlebe, a to slúži na sprítomňovanie utrpenia Ježiša. Ďalej Justín upresňuje, že on chápe správne obety nie ako krvavé obety, ale ako duchovné chvály a vzdávanie vďaky. Týmto je teda zcela zrejmé, že Justín nevnímal eucharistickú obetu tak ako ju vnímajú katolíci. Ak by sa vo víne nachádzala Ježišova krv, a v chlebe Ježišove telo obsahujúce krv, išlo by tým pádom o krvavú obetu, no tú Justín vylučuje. V rozpore s tým RKC učí, že v chlebe sa nachádza skutočné Ježišove telo, a vo víne skutočná Ježišova krv :

Justín vo svojej knihe "rozhovor s Tryfom" teda jednoznačne učil, že eucharistiu treba chápať duchovne a symbolicky. Treba však priznať, že Justín počas svojho života menil svoje názory. V inej knihe zvanej "prvá apologia" totiž zastával zcela opačný názor, a totiž že chlieb a víno sú skutočným Ježišovým telom a krvou :

https://www.earlychristianwritings.com/text/justinmartyr-firstapology.html Kap 66

___________________


12 : Stavba chrámov

RKC postavila a stavia množstvo svojich chrámov po celom svete. Zopár príkladov vidíme na hore uvedenom obrázku. V rozpore s týmto konaním učia nasledujúce ranno kresťanské spisy :

___________________

1 : ARISTIDES 120-130

"Aj tu sa mýlia pri presadzovaní božstva, že mu môže byť prítomná akákoľvek vec ako nedostatok; ako keď hovoria, že prijíma obetu a vyžaduje zápalné obeti, úlitby a obete ľudí a chrámy. Ale Boh nemá núdzu a žiadna z týchto vecí nie je pre Neho potrebná; a je jasné, že muži sa mýlia v týchto veciach, ktoré si predstavujú."

https://www.earlychristianwritings.com/text/aristides-kay.html Kapitola 8

Poznámka : Boh nevyžaduje chrámy. Chrámy sú pre neho nepotrebné. Prečo teda katolíci vo veľkom stavajú drahé chrámy, keď Bohu na chrámoch nezáleží ? Prečo radšej namiesto investovania do stavby drahých chrámov neinvestujú do chudobných ? Aristides by dnes s konaním katolíkov len sotva našiel nejaké pochopenie.

_____________________


13 : Život v bohatstve

O tom, že Vatikán a katolícka cirkev je bohatá, hromadí bohatstvo, vlastní obrovské majetky, luxusné stavby a šperky, stavia monumentálne drahé stavby, dnes už takmer nikto nepochybuje, pretože to vidíme na vlastné oči. V rozpore s takýmto postojom RKC, učia nasledujúce ranno kresťanské spisy :

___________________

1 : DIDACHÉ ROK 50 - 120

"Dávaj každému, kto ťa prosí, a nežiadaj späť; lebo Otec chce, aby všetci dostali naše vlastné požehnania (dary zadarmo). Šťastný, kto dáva podľa prikázania, lebo je bez viny. Beda tomu, kto prijíma; lebo ak prijíma ten, kto potrebuje, je bez viny; ale ten, kto prijíma, že nemá núdzu, zaplatí pokutu, prečo a za čo dostal. A keď príde do väzenia, bude vyšetrený z vecí, ktoré urobil, a neunikne odtiaľ, kým nezaplatí do posledného haliera"

https://www.earlychristianwritings.com/text/didache-roberts.html Kapitola 1

Poznámka : Didaché učí o tom, že prijímať by mal človek len toľko koľko reálne potrebuje aby nemal núdzu. Pokiaľ však prijíma navyše je to hriech za ktorý zaplatí "pokutu". To by následne znamenalo, že človek by mal prijímať len toľko koľko potrebuje k obžive. Akékoľvek prijatie nadbytku toho, čo k živobytiu nepotrebuje, by bolo chápané ako hriech. V takom prípade by aj bohatí ľudia, ktorí vlastnia výrazne viac než k prežitiu potrebujú, boli hriešnikmi a konali hriech.

___________________

2 : BARNABÁŠOV LIST 80-120

"Nedaj sa nájsť, ako naťahuješ ruky, aby si prijímal a priťahoval ich, aby si dával. Milovať budeš ako zrenicu svojho oka každého kto ti hovorí slovo Pánovo..........prenasledovatelia dobrých ľudí, ktorí nenávidia pravdu, milujú lož, nevnímajú odmenu za spravodlivosť, nelipnú na dobrom ani na spravodlivom súde, nedbajú na vdovu a sirotu, nebudia zo strachu pred Boh, ale za to, čo je zlé; muži, od ktorých je miernosť a zhovievavosť vzdialená; milovať márne veci, snažiť sa o odplatu, neľutovať úbohého človeka, nenamáhať sa pre toho, kto je utláčaný, pripravený ohovárať, neuznávať Toho, ktorý z nich urobil vrahov detí, ničiteľov Božích stvorení, odvracajúc sa od toho čo je v núdzi, utláča postihnutého, zástancov bohatých, nespravodlivých, sudcovia chudobných, hriešnych vo všetkom."

https://www.earlychristianwritings.com/text/barnabas-lightfoot.html Kapitola 19-20

Poznámka : Barnabáš učí o tom, že kresťan by mal nie prijímať ale dávať. Zástancov bohatých označuje za nespravodlivých. Ako by asi dnes Barnabáš zareagoval keby videl ten prepych Vatikánu, a Vatikánske ospravedlňovanie bohatstva ?

___________________

3 : KLEMENT RÍMSKY 80-140

"Žezlo velebnosti Božej, nášho Pána Ježiša Krista, neprišlo v okázalosti a pýche, hoci by to mohol urobiť , ale v pokore, ako o ňom hovoril Duch Svätý........... Buďme napodobňovateľmi aj tých, ktorí chodili v kozích a ovčích kožiach a hlásali Kristov príchod. Máme na mysli Eliáša a Elizea a podobne Ezechiela, prorokov, a okrem nich aj tých mužov, ktorí dostali dobrú správu."

https://www.earlychristianwritings.com/1clement.html Kapitola 16-17

Poznámka : Klement neuznáva vystatovanie sa, ale chudobné šatstvo tých čo hlásajú evanjelium. S pápežovým honosným oblečením by zrejme veľa pochopenia nemal.

____________________

4 : HERMASOV PASTIER 100-160

"Odpovedal som jej: "Kedy teda, pani, budú užitočné na stavbu?" "Keď," odpovedala, "ich bohatstvo, ktoré zvádza ich duše na scestie, bude odrezané, potom budú užitočné pre Boha. Lebo tak ako okrúhly kameň, ak nebude odrezaný a stratí časť seba, sa nemôžu stať hranatými, tak ani tí, ktorí sú bohatí v tomto svete, ak ich bohatstvo nebude odrezané, nemôžu sa stať užitočnými pre Pána. Uč sa najprv od seba Keď si mal bohatstvo, bol si zbytočný; ale teraz si užitočný a užitočný pre život. Buďte Bohu užitoční, lebo aj ty si vzatý z tých istých kameňov."

https://www.earlychristianwritings.com/text/shepherd-lightfoot.html Kapitola 1

"Dávajte si teda pozor; ako bývaš v cudzej krajine, nepriprav si pre seba nič viac, len kompetenciu, ktorá ti postačuje, a priprav sa, že kedykoľvek ťa bude pán tohto mesta chcieť vyhnať pre tvoj odpor proti jeho zákonu, môžeš odísť z jeho mesto a odíď do svojho mesta a užívaj svoj vlastný zákon s radosťou, bez akejkoľvek urážky."

https://www.earlychristianwritings.com/text/shepherd-lightfoot.html Kapitola 1

"Hovorí mi; "Viete, že vy, služobníci Boží, bývate v cudzej krajine, lebo vaše mesto je ďaleko od tohto mesta. Ak teda poznáte svoje mesto, v ktorom budete bývať, prečo tu pripravujete polia a drahé displeje a budovy a obytné miestnosti, ktoré sú nadbytočné ?"

https://www.earlychristianwritings.com/text/shepherd-lightfoot.html Kapitola 1

"Ty, ktorý máš polia, obydlia a mnohé iné majetky, keď si ním vyvrhnutý, čo urobíš so svojím poľom a so svojím domom, a všetko ostatné, čo si si pripravil? Lebo pán tejto krajiny ti spravodlivo hovorí: Buď sa podriaď mojim zákonom, alebo odíď z mojej krajiny.........Nakupujte si teda namiesto polí duše, ktoré sú v núdzi, ako každý môže, navštevujte vdovy a siroty a nezanedbávajte ich; a vynaložte svoje bohatstvo a všetky svoje prejavy, ktoré ste dostali od Boha, na polia a domy tohto druhu.

https://www.earlychristianwritings.com/text/shepherd-lightfoot.html Kapitola 150: 4-8

Poznámka : Hermas rázne odsudzuje bohatých ako i hromadenie majetku, stavby drahých budov. Súčasne radí, aby sme žili len s tým čo potrebujeme k živobytiu - "nepriprav si pre seba nič viac, len kompetenciu, ktorá ti postačuje". Hermas by sa dnes asi zhrozil, kebyže uvidí všetok ten Vatikánsky prepych, výrazný nadbytok a monumentálne drahé stavby.

________________

5 : POLYKARP / MUČENÍCTVO POLYKARPA 110 - 160

"Ten , ktorý Ho vzkriesil z mŕtvych , vzkriesi aj nás ; ak konáme Jeho vôľu a kráčame v Jeho prikázaniach a milujeme veci, ktoré On miloval, zdržiavajúc sa každej neprávosti, žiadostivosti, lásky k peniazom"

https://www.earlychristianwritings.com/text/polycarp-lightfoot.html Kapitola 2

"Ale láska k peniazom je začiatkom všetkých problémov. Vediac teda, že sme si nič nepriniesli na svet, ani nemôžeme nič odniesť , vyzbrojme sa výzbrojou spravodlivosti a naučme sa najprv chodiť v prikázaní Pánovom"

https://www.earlychristianwritings.com/text/polycarp-lightfoot.html Kapitola 4

Poznámka : Láska k peniazom je podľa Ignáca koreňom všetkého zla. Miluje Vatikán peniaze, alebo k nim prejavuje odpor ? Na základe drahých monumentálnych budov, zlatých a veľmi drahých predmetov, ktoré Vatikán vlastní, je zrejmé, že Vatikán bohatstvom nepohŕda, ale miluje ho. Nedokáže a nechce sa ho vziať. Ak by peniaze nemiloval, nemal by problém všetky drahé predmety rozpredať, a omše slúžiť v chudobných skromných priestoroch. To však nespraví, lebo miluje prepych a bohatstvo.

__________________

6 : MATHÉTOV LIST DIOGNETOVI 130-200

"Šťastie totiž nespočíva v panovaní nad svojimi blížnymi, ani v túžbe mať viac ako slabších, ani vlastniť bohatstvo a používať silu na menejcenných; ani v týchto veciach nikto nemôže napodobňovať Boha; nie, tieto ležia mimo Jeho veľkosti."

https://www.earlychristianwritings.com/text/diognetus-lightfoot.html Kapitola 10

Poznámka : Vlastní, alebo nevlastní Vatikán bohatstvo ?

____________________

7 : JUSTIN MUČENÍK 150 - 160

"Varujeme vás, aby ste sa mali na pozore, aby vás démoni, ktorých sme obviňovali, neoklamali a celkom vás neodviedli od čítania a pochopenia toho, čo hovoríme. Lebo sa vás snažia držať za svojich otrokov a sluhov; a niekedy zjavením sa v snoch a niekedy magickými príkazmi si podmaňujú všetkých, ktorí nevyvíjajú žiadne silné protichodné úsilie o vlastnú spásu. A tak aj my, od nášho presviedčania Slovom, stojíme bokom od nich (tj démonov) a nasledujeme jediného nesplodeného Boha cez Jeho Syna - my, ktorí sme sa predtým tešili zo smilstva, ale teraz prijímame čistotu osamote; my, ktorí sme predtým používali magické umenie, zasväcujeme sa dobrému a nesplodenému Bohu; my, ktorí sme si nadovšetko vážili nadobudnutie bohatstva a majetku, teraz dávame to, čo máme, do spoločnej zásoby a komunikujeme s každým v núdzi"

https://www.earlychristianwritings.com/text/justinmartyr-firstapology.html Kap 14

Poznámka : Justin tvrdí, že kresťania majú akýsi spoločný fond, kde kresťania dávajú svoj prebytok a ktorý sa používa na ľudom v núdzi. Toto je nepochybne správny postoj. Na druhej strane, je to v rozpore s tým ako hospodári s bohatstvom RKC. RKC svoje bohatstvo a prebytok nezhromažďuje do akéhosi fondu, z ktorého by následne celý výťažok išiel na chudobných. Nie, RKC drtivé % svojho bohatstva sústredí v Talianských akciách, a svoje bohatstvo utráca na stavbu luxusných stavieb, drahých kostolov a na šperky ktoré nosia pápeži, kardináli. Na chudobných ide absolútne minimum.

________________

8 : OCTÁVIUS MINUCIUS FÉLIX 160 - 250

"Preto, ako ten, kto kráča po ceste, je tým šťastnejší, čím ľahšie kráča, tým šťastnejší je na tejto životnej ceste ten, kto sa povznáša v chudobe a nedýcha ťažko pod ťarchou bohatstva. A aj keď sme si mysleli, že bohatstvo je pre nás užitočné, mali by sme ho žiadať od Boha. Iste by nám mohol do určitej miery dopriať, čoho je to celé; ale radšej bohatstvom pohŕdame, ako by sme ho vlastnili: túžime skôr po nevinnosti, skôr prosíme o trpezlivosť, radšej by sme boli dobrí ako márnotratní; a to, že cítime a trpíme ľudské nešťastia tela, nie je trest - je to boj"

https://www.earlychristianwritings.com/text/octavius.html Kap 36

Poznámka : Octavius tvrdí, že kresťania bohatstvom pohŕdajú, čo je však v priamom rozpore s tým, ako bohatstvo vníma RKC, ktorá bohatstvom nijako nepohŕda, zhromažďujúc drahé cennosti a luxusné stavby.

________________


14 : Pápežstvo

RKC učí, že existuje pápež, ktorý je vodcom celej Cirkvi, ktorý má neobmedzenú moc a všetci ho musia poslúchať a podriaďovať sa mu :

KKC 882 : "Pápež, rímsky biskup a nástupca svätého Petra, (834) "je stálym a viditeľným princípom a základom jednoty biskupov, (1369) ako aj množstva veriacich". "Lebo rímsky pápež (837) má na základe svojho úradu Kristovho zástupcu a pastiera celej Cirkvi plnú, najvyššiu a univerzálnu moc nad Cirkvou, ktorú môže vždy slobodne vykonávať." 

V rozpore s učením RKC, učia nasledujúce ranno kresťanské spisy :

_________________

1 : KLEMENT RÍMSKY 80-140

"Lebo všetko ste robili bez ohľadu na osobu a chodili ste podľa Božích nariadení, podriaďovali sa svojim kniežaťom a starším medzi vami vzdávali česť, ktorá im patrí. Aj mladým ste prikázali skromné ​​a pekné myšlienky....

https://www.earlychristianwritings.com/1clement.html Kapitola 1:3

"Kvôli žiarlivosti a závisti boli najväčšie a najspravodlivejšie stĺpy Cirkvi prenasledované a prenasledované až na smrť. Položme si pred oči dobrých apoštolov. Bol Peter, ktorý pre nespravodlivú žiarlivosť nevydržal jednu, nie jednu, ale mnohé námahy, a tak vydal svoje svedectvo na svoje ustanovené miesto slávy. Pavol pre žiarlivosť a sváry svojím príkladom poukázal na cenu trpezlivej vytrvalosti. Potom bol sedemkrát vo väzbe, vyhnaný do vyhnanstva, kameňovaný, kázal na Východe i na Západe, získal si vznešenú reputáciu, ktorá bola odmenou jeho viery."

https://www.earlychristianwritings.com/1clement.html Kapitola 5

"Preto je správne a správne, bratia, aby sme boli poslušní Bohu a nie nasledovali tých, ktorí sa v arogancii a neposlušnosti postavili za vodcov v ohavnej žiarlivosti."

https://www.earlychristianwritings.com/1clement.html Kapitola 14:1

"Lebo Kristus je s tými, ktorí sú pokorní, a nie s tými, ktorí sa vyvyšujú nad stádo."

https://www.earlychristianwritings.com/1clement.html Kapitola 14:1

"Veľkí bez malého nemôžu existovať, ani malí bez veľkých. Vo všetkých veciach je určitá zmes a v tom je užitočnosť. Vezmime si ako príklad naše telo. Hlava bez nôh nie je ničím; tak aj nohy bez hlavy nie sú ničím: aj tie najmenšie údy nášho tela sú potrebné a užitočné pre celé telo, ale všetky údy sa sprisahajú a zjednocujú sa v podriadenosti, aby sa celé telo zachránilo."

https://www.earlychristianwritings.com/text/1clement-lightfoot.html Kapitola 37

"A naši apoštoli vedeli skrze nášho Pána Ježiša Krista, že bude spor o názov biskupského úradu. Preto, keď dostali úplnú predzvesť, ustanovili spomenuté osoby a potom zabezpečili pokračovanie, že ak títo zaspia, v ich službe nastúpia iní schválení muži. Teda tí, ktorí boli menovaní nimi alebo neskôr inými uznávanými mužmi so súhlasom celej Cirkvi a bezúhonne slúžili Kristovmu stádu v pokore, pokojne a so všetkou skromnosťou a dlho znášali dobrá správa so všetkými týmito mužmi, ktorých považujeme za nespravodlivo vylúčených z ich služby."

https://www.earlychristianwritings.com/text/1clement-lightfoot.html Kapitola 44

"Vezmite list blaženého apoštola Pavla. Čo vám napísal ako prvé na začiatku evanjelia? Je pravda, že ti v Duchu prikázal o sebe, Kéfasovi a Apollovi, pretože už vtedy ste sa bavili. Ale toto robenie večierkov vám prinieslo menej hriechu; lebo ste boli prívržencami apoštolov, ktorí mali veľkú povesť, a boli ste prívržencami muža v ich očiach schváleného."

https://www.earlychristianwritings.com/text/1clement-lightfoot.html Kapitola 47

Poznámka : Klement nikde nespomína, že by existovalo niečo ako pápežstvo, kedy by jeden človek mal univerzálnu vodcovskú moc nad celou svojou cirkvou. Korinťanov nevyzýva k podriaďovaniu sa akémusi rímskeho pápežovi, ale ku korintským kňazom. Klement tiež nepovažoval Petra za vodcu cirkvi, pretože rovnakú veľkú autoritu prisudzoval aj Pavlovi. Klement odmieta tých ktorí sa vyvyšujú nad stádo ako i karhá tých čo sa prehlasujú za vodcov. Z Klementových výrokov je zrejmé, že nejakému pápežstvu neholdoval. V 37 kapitole Klement učí, o tom, že hlava bez nôh je ničím a že iba telo ako celok môže fungovať. Ak by existovalo pápežstvo, pápežstvo by bola hlava, a táto hlava by mohla existovať aj bez zvyšku cirkvi - bez zvyšku tela. Klement však moc neveril tomu, že by existovala hlava, ktorá by bola nezávislá od zvyšku tela, ako by to pápežstvo vyžadovalo. V 44 kapitole Klement ďalej učí, že v budúcnosti vzniknú spory, no tieto spory majú rozsudzovať "starší", ktorí majú apoštolskú postupnosť, za súhlasu celej cirkvi ! Klement teda dáva do popredia apoštolskú postupnosť, pričom sa neodvoláva na autoritu jednej jedinej osoby - pápeža, ktorý by mal ako jediný sudcovskú moc. Klement v 44 kapitole podobne ako apoštol Pavol v 1 Kor 1:12 karhá, že niektorí kresťania sa pričlenili k Petrovi ako ku svojmu vodcovi - pápežovi.

V rozpore s Klementom, však RKC dnes v KKC 882 učí, že existuje pápež, ktorý má vodcovskú moc nad celou cirkvou !

______________

2 : IGNAC ANTIOCHIJSKÝ ROK 107 :

"Hľaďte, aby ste všetci nasledovali biskupa, ako Ježiš Kristus Otca, a presbytérium, ako by ste chceli apoštolov; a uctievajte diakonov ako inštitúciu Božiu. Nech nikto nerobí nič spojené s Cirkvou bez biskupa. Nech sa to považuje za správnu Eucharistiu, ktorú [vysluhuje] buď biskup, alebo ten, komu ju zveril. Kdekoľvek sa objaví biskup, tam nech je aj množstvo [ľudu]; rovnako ako kdekoľvek je Ježiš Kristus, tam je aj Katolícka cirkev. Bez biskupa nie je dovolené ani krstiť, ani sláviť sviatok lásky; ale čokoľvek schvaľuje, to je milé aj Bohu, aby všetko, čo sa robí, bolo bezpečné a platné."

https://www.earlychristianwritings.com/text/ignatius-smyrnaeans-roberts.html Kapitola 8

"Ignác, ktorý je tiež Theoforus, Polykarpovi, ktorý je biskupom cirkvi Smyrneanov"...

https://www.earlychristianwritings.com/text/ignatius-polycarp-lightfoot.html Kapitola 1

"Pozdravujem vášho najdôstojnejšieho biskupa a vaše veľmi ctihodné presbytérium a vašich diakonov, mojich spoluslužobníkov a vás všetkých jednotlivo"

https://www.earlychristianwritings.com/text/ignatius-smyrnaeans-longer.html Kapitola 12

"Pretože medzi všetkými existujúcimi bytosťami nie je nikto, kto by bol nad Bohom, alebo sa mu dokonca podobal. Ani v Cirkvi nie je nikto väčší ako biskup, ktorý ako kňaz slúži Bohu za spásu celého sveta. ani, ešte raz, je medzi vladármi niekto, kto by sa porovnával s kráľom, ktorý zabezpečuje pokoj a dobrý poriadok tým, nad ktorými vládne."

https://www.earlychristianwritings.com/text/ignatius-smyrnaeans-longer.html Kapitola 9

Poznámka : Ignác podľa všetkého neveril v pápežstvo. Jednak vo svojich listoch pápežstvo nespomína, a jednak za najväčšiu osobu v Cirkvi považuje biskupa, čím je zrejmé, že nad biskupom už viac neexistuje ešte niekto vyšší - akýsi pápež. Je tiež jasné, že pod výrazom "biskup" nemá na mysli "jedného univerzálneho vodcovského rímskeho biskupa", pretože pod výrazom "biskup" označoval jednotlivých biskupov v rôznych cirkvách. V rozpore s Ignácom však RKC dnes v KKC 882 učí, že existuje pápež, ktorý má vodcovskú moc nad celou cirkvou !

_________________

3 : POLYKARP / MUČENÍCTVO POLYKARPA 110 - 160

"Podobne aj mladší musia byť vo všetkom bezúhonní, dbať na čistotu pred všetkým a obmedzovať sa od každého zla. Lebo je dobré vyhýbať sa žiadostivosti vo svete, lebo každá žiadostivosť bojuje proti Duchu , a ani smilníci , ani zženštilí, ani poškvrňujú ľudí, nezdedia kráľovstvo Božie , ani tí, čo nerobia veci. Preto je správne zdržať sa všetkých týchto vecí a podriaďovať sa presbyterom a diakonom ako Bohu a Kristovi. Panny musia chodiť s bezúhonným a čistým svedomím."

https://www.earlychristianwritings.com/text/polycarp-lightfoot.html Kap 5

Poznámka : Polykarp pápežstvo nespomína. Namiesto toho spomína len presbytérium a diakonov. Učí aby sme sa presbytériu a diakonom podriaďovali ako Bohu, a teda im dáva tu najvyššiu zákonodárnu moc. Z toho následne vyplýva, že už nikto väčší nad nich existovať nemôže takže ani žiaden pápež. V rozpore s Polykarpom však RKC dnes v KKC 882 učí, že existuje pápež, ktorý má vodcovskú moc nad celou cirkvou !

_______________

4 : MATHÉTOV LIST DIOGNETOVI 130-200

"Moje nie sú žiadne cudzie reči ani zvrátené otázky, ale keďže som bol učeníkom apoštolov, prichádzam dopredu ako učiteľ pohanov a dôstojne im slúžim, pretože sa prezentujú ako učeníci pravdy, odovzdané......... Nato sa spieva bázeň pred zákonom a uznáva sa milosť prorokov, upevňuje sa viera v evanjeliá, zachováva sa tradícia apoštolov a jasá radosť Cirkvi. Ak nebudeš zarmucovať túto milosť, porozumieš rečiam, ktoré Slovo vedie ústami tých, ktorých si želá, keď chce. Lebo vo všetkom, čo sme vôľou prikazujúceho Slova boli pohnutí vyslovovať s mnohými bolesťami, stávame sa s vami podielnikmi, skrze lásku k veciam, ktoré nám boli zjavené."

https://www.earlychristianwritings.com/text/diognetus-lightfoot.html Kapitola 11

Poznámka : Diognet ako zachovávateľ učenia apoštolov nespomína akéhosi pápeža, ktorému by sa podriaďovala celá Cirkev. Namiesto toho prezentuje pravoslávny príklad, teda to že učeníci mali svojich učeníkov, ktorých učili svoju náuku a tí ju zas odovzdávali ďalším svojim učeníkom. Diognet pritom počas histórie nebol pápežom - rímskym biskupom.

_________________

5 : PAPIÁŠ 110 - 140

"Ale nebudem ochotný odložiť spolu s mojimi výkladmi akékoľvek pokyny, ktoré som s obozretnosťou dostal kedykoľvek od starších a starostlivo som si ich uložil do pamäte, pričom som vás zároveň uistil o ich pravde. Lebo som nemal ako zástup záľubu v tých, čo veľa hovorili, ale v tých, čo učili pravdu; ani v tých, ktorí hovorili cudzie prikázania, ale v tých, ktorí si nacvičovali prikázania dané Pánom viere a vychádzali zo samej pravdy. Ak teda prišiel niekto, kto chodil so staršími, spýtal som sa krátko po ich slovách, čo povedal Ondrej alebo Peter, alebo čo povedal Filip, alebo Tomáš, alebo Jakub, alebo Ján alebo Matúš alebo ktorýkoľvek iný z Pánových učeníkov: čo hovorí Aristion a presbyter Ján, učeníci Pánovi."

https://www.earlychristianwritings.com/text/papias.html Kapitola 1

"[Pápias, ktorého teraz spomíname, tvrdí, že slová apoštolov dostal od tých, ktorí ich sprevádzali, a navyše tvrdí, že osobne počul Aristiona a presbytera Jána. Preto ich často spomína menom a vo svojich spisoch uvádza ich tradície."

https://www.earlychristianwritings.com/text/papias.html Kapitola 6

Poznámka : Je zaujímavé, že Papiáš zisťoval kresťanské učenie na základe učeníkov jednotlivých apoštolov. Prečo by Papiáš zisťoval kresťanské učenie na základe viacero učeníkov jednotlivých apoštolov, keď jednoduchšou a efektívnejšou možnosťou by bolo spýtať sa na celé kresťanské učenie jedného apoštola, respektíve pápeža, alebo aspoň učeníkov jedného pápeža ? Papiáš očividne neveril v niečo ako pápežstvo, namiesto toho zastával názor, že kresťanské učenie sa odovzdáva po všetkých cirkvách, po jednotlivých učeníkov z generácie na generáciu. V rozpore s Papiášom, však RKC dnes v KKC 882 učí, že existuje pápež, ktorý má vodcovskú moc nad celou cirkvou a jedine on má patent na pravdu !

__________________

6 : HEGESIPUS 165 - 175

"... Až do toho obdobia zostala Cirkev ako panna čistá a neskazená: lebo ak existovali ľudia, ktorí boli ochotní zasahovať do zdravého pravidla kázania spásy, stále číhali na nejakom tmavom mieste úkrytu, resp. iné. Keď však posvätná skupina apoštolov rôznymi spôsobmi uzavrela ich životy a generácia ľudí, ktorým sa zaviazalo počúvať Božiu múdrosť na vlastné uši, odišla, potom sa konfederácia bezbožných omylov ujala. povstali cez zradu falošných učiteľov, ktorí, vidiac, že ​​nikto z apoštolov už neprežil, sa napokon pokúsili s holou a zdvihnutou hlavou postaviť sa proti kázaniu pravdy kázaním "falošne nazývaného poznania"."

https://www.earlychristianwritings.com/text/hegesippus.html Kap 1

"A cirkev Korinťanov pokračovala v pravoslávnej viere až do doby, keď bol Primus biskupom v Korinte. S týmito bratmi som sa stýkal na svojej ceste do Ríma, keď som strávil niekoľko dní u Korinťanov, počas ktorých sme sa vzájomne občerstvili pravoslávnou vierou. Po príchode do Ríma som zostavil zoznam postupnosti biskupov až po Aniceta, ktorého diakonom bol Eleutherus. Po Anicetovi nasledoval Soter a po ňom prišiel Eleutherus. Ale v prípade každého nástupníctva a v každom meste je stav vecí v súlade s učením Zákona a prorokov a Pána...."

https://www.earlychristianwritings.com/text/hegesippus.html Kap 1

Poznámka : Hegesipus hovorí o tom, že bludná náuka do Cirkvi sa primiešala do Cirkvi potom čo zomrel posledný Kristov apoštol. Ak by existovalo pápežstvo, tak by sa dedenie pravého učenia dedilo skrze rímskych biskupov a ich nasledovníkov, a teda stĺpom a oporou pravdy by boli rímsky biskupi a ich nasledovníci a nie Kristovi apoštoli. Hegesipus však ukazuje na to, že týmito stĺpmi a oporami pravdy boli žijúci Kristovi apoštoli, lebo práve po ich smrti sa do Cirkvi dostali rozkoly a falošné učenia.

Je tiež zaujímavé, že Hegesipus označuje rímskych cirkevných panovníkov za "biskupov", pričom nepoužíva výraz "pápeži". Hegesipus teda používa výraz "biskup", pomenovanie ktoré sa nijako nelíši od pomenovania ostatných cirkevných predstavených. A to je čudné. Ak by bol rímsky biskup vodcom celej Cirkvi, určite by mal nejaké výsostne pomenovanie, ktoré ostatní nemajú a nezdieľal to isté pomenovanie čo ostatní. Aj v súčastnosti, aj v minulosti to totiž fungovalo tak, že vodcovia mali iné mená než obyčajní ľudia. V minulosti to boli pomenovania ako "kráľ", veľkňaz, náčelník. Dnes sú to zas výrazy ako pápež arcibiskup, premiér, prezident, proste tituly, ktoré vlastnia len oni, a nikto iný okrem nich. Tým sa vyjadruje ich vodcovstvo.

__________________15 : Ako sa postiť

Pôstna disciplína schválená na 8. zasadaní Konferencie biskupov ČSFR v Brne dňa 20. januára 1992 pre všetky diecézy dáva možnosť vybrať si v pôstne dni (okrem 2 dní v roku) aj inú formu pokánie než pôst bez nejedenia mäsa :

§ 1 - Popolcová streda a Veľký piatok sú dňami zdržovania sa mäsitých pokrmov a pôstu./§ 2 - Všetky piatky v roku sú dňami pokánia. Veriaci v tieto dni konajú pokánie niektorým z nasledujúcich spôsobov:

(1) zdržovanie sa mäsitého pokrmu, / (2) skutok nábožnosti: účasť na svätej omši alebo krížová cesta alebo bolestný ruženec,/ (3) čítanie Svätého písma trvajúce aspoň 10 minút,/ (4) skutok lásky k blížnemu: návšteva chorého s konkrétnym prejavom pomoci alebo návšteva cintorína spojená s modlitbou za zosnulých alebo hmotná pomoc chudobným či viacdetným rodinám a pod./ (5) zrieknutie sa sledovania televíznych programov (okrem správ) alebo fajčenia alebo alkoholických nápojov alebo iné sebazaprenie.

https://www.farar.inky.sk/FAQ.htm#piatokmaso0 

V rozpore s učením RKC učia nasledujúce ranno kresťanské spisy :

__________________

1 : HERMASOV PASTIER 100 -160

"Hovorím mu: Pane, všetko, čo mi prikážeš, dodržím, lebo viem, že si so mnou. "Budem s tebou," hovorí on, "pretože máš takú horlivosť konať dobro; áno, a ja budem so všetkými," hovorí on, "s každým, kto má takú horlivosť ako je táto. Tento pôst je veľmi dobrý, hovorí, ak sa zachovávajú prikázania Hospodinove. Toto je teda spôsob, ako sa budete držať tohto pôstu, ktorý sa chystáte pozorovať]. Predovšetkým sa chráň od každého zlého slova a každej zlej žiadostivosti a očisti si srdce od všetkých márností tohto sveta. Ak zachováš tieto veci, tento pôst bude pre teba dokonalý.

A tak urobíš. Po splnení toho, čo je napísané, v ten deň, nebudeš jesť nič okrem chleba a vody; a zo svojho mäsa, ktoré by si zjedol, spočítaš sumu útraty toho dňa, ktorú by si vynaložil, a dáš ho vdove alebo sirote alebo chudobnému, a tak budeš pokor svoju dušu, aby ten, kto prijal z tvojho poníženia, uspokojil svoju dušu a mohol sa za teba modliť k Pánovi. Ak teda vykonáš tento pôst, ako som ti prikázal, tvoja obeta bude milá v očiach Boha a tento pôst bude zaznamenaný; a takto vykonaná služba je krásna a radostná a prijateľná Pánovi. Toto budeš zachovávať ty i tvoje deti i celá tvoja domácnosť; a keď ich pozoruješ, budeš požehnaný; áno, a všetci, ktorí ich počujú a zachovávajú, budú požehnaní a dostanú čokoľvek, o čo budú prosiť od Pána."

https://www.earlychristianwritings.com/text/shepherd-lightfoot.html Podobenstvo 5

Poznámka : Hermas vidí správny pôst v zdŕžaní sa jedenia mäsa a byť len na chlebe a vode. Na druhej strane Pôstna disciplína schválená na 8. zasadaní Konferencie biskupov ČSFR v Brne dňa 20. januára 1992 pre všetky diecézy dáva možnosť vybrať si v pôstne dni (okrem 2 dní v roku) aj inú formu pokánie než pôst bez nejedenia mäsa :

__________________16 : Spasenie nekresťanov / postoj ku nekresťanom / ekumenizmus RKC

RKC má dnes k nekresťanom veľmi pozitívny postoj. V KKC 597 a v Nostra Aetate učí, že aj Židia sú Božími deťmi, ktorí nie sú Bohom zavrhnutí, ale kráčajú po ceste spásy a ku ktorým treba prejavovať úctu. Plán spásy zahŕňa aj moslimov, ktorí sa údajne kľaňajú tomu istému Bohu čo my (?!) KKC 841. V KKC 846 RKC učí, že spasiť sa môžu aj všetci vyznávači iných náboženstiev (okrem ateistov), za podmienky že robia dobré skutky, a ktorí úprimne neveria, že RKC založil Boh pre spásu nevyhnutnú. Povinnosť vstúpiť do RKC tak majú len tí, ktorí úprimne veria že RKC založil Boh pre spásu nevyhnutnú. Ak teda nekresťan vie a verí tomu, že RKC založil Boh pre spásu nevyhnutnú a napriek tomu odmieta z osobných dovodov do RKC vstúpiť, potom iba v takomto prípade nemôže byť spasený.

KKC 597 : .......Takisto Cirkev na Druhom vatikánskom koncile vyhlásila: "To, čo sa spáchalo pri Kristovom umučení, nemožno bez rozdielu pripísať ani všetkým Židom, čo vtedy žili, ani dnešným Židom... (839) Židov neslobodno predstavovať ako Bohom zavrhnutých ani ako prekliatych, ako keby to vyplývalo zo Svätého písma."

KKC 841 : "Vzťahy Cirkvi k moslimom. "Plán spásy zahŕňa aj tých, čo uznávajú Stvoriteľa, a medzi nimi predovšetkým moslimov, ktorí tvrdia, že sa pridŕžajú Abrahámovej viery a spolu s nami sa klaňajú jedinému, milosrdnému Bohu, ktorý bude v posledný deň súdiť ľudí."

KKC 846 : "Ako treba chápať toto tvrdenie, ktoré často opakovali cirkevní Otcovia? Ak je formulované kladne, znamená, že všetka spása pochádza od Krista Hlavy prostredníctvom Cirkvi, ktorá je jeho telom: Koncil na základe Svätého písma a Tradície učí, že táto putujúca Cirkev je nevyhnutne potrebná na spásu. Lebo len Kristus, ktorý sa nám stáva prítomným vo svojom tele, ktorým je Cirkev, je prostredníkom a cestou k spáse. Keď však výslovne zdôraznil nevyhnutnú potrebu viery a krstu, tým súčasne potvrdil nevyhnutnú potrebu Cirkvi, (161, 1257) do ktorej ľudia vstupujú krstom akoby cez bránu. Preto by sa nemohli spasiť tí ľudia, ktorí by vedeli, že Katolícku cirkev založil Boh skrze Ježiša Krista ako nevyhnutne potrebnú, a predsa by nechceli do nej vstúpiť alebo v nej vytrvať."

Z 2 Vatikánskeho koncilu NOSTRA AETATE :

"3. Cirkev sa s úctou pozerá i na moslimov, klaňajúcich sa jedinému, živému, jestvujúcemu, milosrdnému a všemohúcemu Bohu, Stvoriteľovi neba i zeme, ktorý prehovoril k ľuďom......... Keďže teda kresťania a Źidia majú také veľké spoločné duchovné dedičstvo, tento posvätný cirkevný snem chce napomáhať a odporúčať ich vzájomné poznávanie a úctu, čo možno docieliť najmä biblickými a teologickými štúdiami a bratským dialógom."

https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/druhy-vatikansky-koncil/c/nostra-aetate

V rozpore s učením RKC, učia nasledujúce ranno kresťanské spisy :

___________________

1 : IGNAC ANTIOCHIJSKÝ ROK 107 :

"Nebuďme teda necitliví voči Jeho láskavosti. Lebo keby nás odmenil podľa našich skutkov, prestali by sme nimi byť. Preto, keď sme sa stali Jeho učeníkmi, naučme sa žiť podľa zásad kresťanstva. Lebo ktokoľvek sa volá iným menom okrem tohto (kresťan), nie je z Boha. Odložte teda zlý, starý, kyslý kvas a premeňte sa na nový kvas, ktorým je Ježiš Kristus......... Je absurdné hovoriť o Ježišovi Kristovi jazykom a v mysli si vážiť judaizmus, ktorý už skončil. Lebo tam, kde je kresťanstvo, nemôže byť judaizmus"

https://www.earlychristianwritings.com/text/ignatius-magnesians-longer.html Kapitola X

Poznámka : Ignác bol toho názoru, že všetky náboženstva okrem kresťanstva nie sú z Boha, z čoho je teda nepriamo zrejmé, že sú od satana a tým pádom nebudú spasení. Ignác varuje pred vážením si judaizmu. Na druhej strane, RKC dnes v KKC597 a KKC 841, ako i v dokumentoch 2 Vatikánskeho koncilu tvrdí, že aj nekresťanské náboženstva sú od Boha, majú možnosť spasenia a treba k nim pestovať úctu a vážiť si ich.

___________________

2 : JUSTIN MUČENÍK 150 - 160

"Neboj sa tých, čo ťa zabíjajú, a potom už nemôžu urobiť viac, ale boj sa Toho, ktorý je schopný po smrti uvrhnite dušu aj telo do pekla." A peklo je miesto, kde majú byť potrestaní tí, ktorí žili bezbožne a ktorí neveria, že to, čo nás Boh naučil od Krista, sa stane.

https://www.earlychristianwritings.com/text/justinmartyr-firstapology.html Kap 19

"Lebo (vy Gréci) ani sa nedopustíte previnenia voči svojim otcom, ak teraz prejavíte túžbu vydať sa do toho, čo je celkom v rozpore s ich omylom, pretože je dosť pravdepodobné, že oni sami teraz nariekajú v háde a robia pokánie príliš neskoro. A keby bolo možné, aby vám odtiaľto ukázali, čo ich postihlo po skončení tohto života, vedeli by ste, z akých hrozných neduhov vás chceli vyslobodiť. Ale teraz, keďže v tomto súčasnom živote nie je možné, aby ste sa učili buď od nich, alebo od tých, ktorí tu vyhlasujú, že vyučujú filozofiu, ktorá sa falošne nazýva, z toho vyplýva ako jediná vec, ktorú musíte urobiť: aby ste sa zriekli omylu svojich otcov a čítali proroctvá svätopiscov a nevyžadovali od nich výnimočnú dikciu (lebo záležitosti nášho náboženstva spočívajú v skutkoch, nie v slovách) a naučili sa z nich, čo vám dá večný život. Lebo tí, ktorí bezočivo hanobia meno filozofie, sú usvedčení z toho, že nevedia vôbec nič, pretože sú sami nútení, hoci neochotne, priznať sa, pretože nielenže spolu nesúhlasia, ale niekedy aj vyjadrovali svoje názory jedným spôsobom, niekedy v inom."

https://www.earlychristianwritings.com/text/justinmartyr-hortatory.html Kap 35

"Ďalej si myslím, že tí zo semena Abrahámovho, ktorí žijú podľa zákona a neveria v tohto Krista pred smrťou, podobne nebudú spasení, a najmä tí, ktorí v synagógach anathematizovali a robia kliatbu práve tohto Krista a všetko, čím by mohli získať spásu a uniknúť pomste ohňa."

https://www.earlychristianwritings.com/text/justinmartyr-dialoguetrypho.html Kap 47

Poznámka : Justin učil, že Gréci a Izraeliti pravdepodobne skončili v pekle, za to, že mali nesprávne poznanie. Justin teda neveril na ich spasenie. Na druhej strane RKC v rozpore s Justinom, pripúšťa možnosť, že aj nekresťania, teda aj nábožní Gréci budú spasení, ak konajú dobré skutky, hoci neveria v Ježiša.

_______________17 : Manželstvo len za účelom plodenia detí

RKC učí, že Boh učinil manželstvo nielen na účel plodenia detí, ale i pre potešenie z rozkoší tela.

KKC 2362 : "Úkony, ktorými sa manželia intímne a čisto medzi sebou spájajú, sú čestné a dôstojné a, ak sa konajú spôsobom skutočne ľudským, vyjadrujú a napomáhajú vzájomné darovanie sa, ktorým sa navzájom radostne a vďačne obohacujú." Sexualita je prameňom radosti a potešenia: "Sám Stvoriteľ... ustanovil tiež, aby manželia v tejto úlohe [plodenia] nachádzali rozkoš a šťastie tela i ducha. Manželia teda nerobia nič zlé, keď túto rozkoš hľadajú a tešia sa z nej. Prijímajú to, čo im Stvoriteľ určil. Ale aj manželia sa musia vedieť udržať v medziach správnej umiernenosti."

V rozpore s učením RKC učia nasledujúce ranno kresťanské spisy :

__________________

1 : ATHENAGORAS 175 - 185

"Preto, majúc nádej na večný život, pohŕdame vecami tohto života, ba až k rozkošiam duše, každý z nás ju považuje za svoju manželku, s ktorou sa oženil podľa nami stanovených zákonov, a to len pre účel mať deti."

https://www.earlychristianwritings.com/text/athenagoras-plea.html Kap 33

Poznámka : Je zaujímavé, že Athenagoras považuje účel manželstva iba na účel plodenia detí. To je v rozpore s učením dnešnej RKC, ktorá učí, že Boh učinil manželstvo nielen na účel plodenia detí, ale i potešenie z rozkoší tela. Athenagoras ktorý vidím zmysel manželstva IBA v plodení detí, by asi tiež nemal veľa pochopenia s učením RKC, ktorá dovoľuje katolíkom špekulovať, sledovať a mať sex v tkzv. neplodné dni, kedy je šanca na otehotnenie najmenšia. Sex v neplodné dni, totiž neslúži primárne na splodenie potomka, ale iba na vzájomné manželské milovanie sa, a docieliť najmenšej pravdepodobnosti otehotnenia. Athenagoras by s týmto rozhodne nesúhlasil a nepovoľoval to, hoci RKC to v KKC 2370 povoľuje :

KKC 2370 : "Periodická zdržanlivosť a metódy regulácie plodenia založené na sebapozorovaní a využívaní neplodných období sú v súlade s objektívnymi kritériami morálnosti. Tieto metódy rešpektujú telo manželov, napomáhajú ich vzájomnú nežnosť a podporujú výchovu k pravej slobode"

__________________


18 : Obety Starého Zákona

1 : KLEMENT RÍMSKY 80-140

"Keďže sú tieto veci vopred zjavné a my sme pátrali do hlbín Božského poznania, mali by sme robiť všetky veci podľa poriadku, koľko nám Majster prikázal vykonávať v ich určený čas. Obetné obete a služby, ktoré prikázal vykonávať opatrne a nie unáhlene alebo neusporiadane, ale v určený čas. A kde a od koho ich chce vykonať, on sám určil svojou najvyššou vôľou, aby všetko, čo sa robí s nábožnosťou podľa Jeho dobrej vôle, bolo prijateľné Jeho vôli. Milí a požehnaní sú teda tí, ktorí prinášajú svoje obetné dary v ustanovených časoch, lebo kým sa riadia ustanoveniami Majstra, nemôžu sa pokaziť. Lebo veľkňazovi boli pridelené jeho náležité služby a kňazom je určený ich správny úrad a levitom je stanovená ich správna služba. Laik je viazaný laickými nariadeniami....... Nie na každom mieste, bratia, sa neprinášajú ustavičné denné obety ani dobrovoľné obete, ani obety za hriech a obete za vinu, ale len v Jeruzaleme. A ani tam sa obetný dar neprináša na každom mieste, ale pred svätyňou v nádvorí oltára; a to tiež prostredníctvom veľkňaza a vyššie uvedených služobníkov, potom bola obeť, ktorá má byť obetovaná, skontrolovaná na škvrny."

https://www.earlychristianwritings.com/1clement.html Kapitola 40-41

Poznámka : Klement veril tomu, že treba stále prinášať fyzické zvieracie obety. Očividne však neišlo o eucharistickú obetu, pretože Klement spomína úrad levitov, veľknaza, ako i to, že obety sa vykonávajú výlučne v Jeruzaleme, a kontrolujú sa na "škvrny" čo sedí jedine na starozákonné zvieracie obety. Toto Klementovo učenie je však výrazne v protiklade s učením RKC, ktorá učí o tom, že starozákonné zvieracie obety Kristovým umučením zanikli.

___________________19 : Kremácia/spopolnenie

RKC dnes povoľuje kremáciu kresťana, ak nie je prejavom úmyslu spochybniť vieru vo vzkriesenie tela."

KKC 2301 : "Pitva mŕtvol môže byť morálne prípustná z dôvodu zákonom oprávneného vyšetrenia alebo vedeckého výskumu. (2296) Bezplatné darovanie orgánov po smrti je dovolené a môže byť záslužné. Cirkev dovoľuje kremáciu, ak nie je prejavom úmyslu spochybniť vieru vo vzkriesenie tela."

V rozpore s učením RKC učia nasledujúce ranno kresťanské spisy :

_______________

1 : ARISTIDES 120-130

"A vždy, keď niektorý z ich chudobných odchádza zo sveta, každý z nich podľa svojich možností naňho dbá a starostlivo sa postará o jeho pohreb."

https://www.earlychristianwritings.com/text/aristides-kay.html Kapitola 15

Poznámka : Ranní kresťania pochovávali svojich mŕtvych do zeme v truhle. Pohreby zvykli byť preto finančne nákladné, preto chudobní kresťania často krát nemali na pohreb. Ranní kresťania teda nielenže nepraktizovali kremáciu, ale ešte aj dotovali pohreby ostatných kresťanov. Na druhej strane RKC ako kresťanská inštitúcia dnes finančne nedotuje pohreby svojich veriacich a ešte k tomu kremáciu povoľuje. Síce vyslúži pohrebný obrad, no finančne nezasponzoruje náklady kresťana na pohreb, ktoré dnes zvyknú byť do niekoľko stoviek eur !

________________

2 : OCTÁVIUS MINUCIUS FÉLIX 160 - 250

"Ani, ako veríte, sa nebojíme žiadnej straty z hrobu, ale prijímame starý a lepší zvyk pochovávať do zeme."

https://www.earlychristianwritings.com/text/octavius.html Kap 34

Poznámka : Octavius nám ukazuje, že kresťania pochovávali do zeme, pričom kremáciu nespomína. Je teda zrejmé, že prví kresťania nespopolňovali mŕtvych, hoci kremácia bola oproti klasickému pochovávaniu do zeme oveľa lacnejšia a jednoduchšia. Na druhej strane v rozpore s týmto kresťanským pravidlom, RKC v KKC 2301 povoľuje kremáciu.

_________________20 : Zoznam rozdielných výkladov biblických veršov ranných kresťanov v porovnaní s dnešnou RKC 

1 : Modlitba Otčenášu

DIDACHÉ ROK 50 - 120

"Nemodlite sa ako pokrytci, ale ako prikázal Pán vo svojom evanjeliu, takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo tvoje. Buď vôľa tvoja ako v nebi, tak aj na zemi. Chlieb náš každodenný (potrebný) daj nám dnes a odpusť nám náš dlh, ako aj my odpúšťame svojim dlžníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoja je moc a sláva na veky"

https://www.earlychristianwritings.com/text/didache-roberts.html Kapitola 8

Poznámka : Výraz "lebo Tvoja je moc a sláva na veky" sa v katolíckej biblii nenachádza a preho ho dnes katolíci pri modlitbe Otčenášovi ani nevyslovujú !

_______________

2 : Nečisté jedlá v Starom Zákone

BARNABÁŠOV LIST 80-120

"Ale ako povedal Mojžiš; Nebudete jesť záťahovú sieť, ani orla, ani sokola, ani vranu, ani žiadnu rybu, ktorá nemá na sebe šupinu , prijal vo svojom chápaní tri nariadenia. Áno a ešte ďalej im hovorí v Deuteronómiu; A dám tomuto ľudu ako zmluvu svoje ustanovenia. Nie je teda Božím prikázaním, aby nehryzli zubami, ale Mojžiš to povedal v duchu. A nebudeš jesť, hovorí On, ani jahňa, ani polypus , ani sépiu - nestaneš sa podobný mužom, ktorí sú zúfalo zlí a sú už odsúdení na smrť, ako sú tieto ryby samé prekliate a plávajú v hlbinách, neplávajú na hladine ako ostatné, ale prebývajú na zem pod hlbokým morom. Nebudeš jesť ani zajaca. Prečo tak? Nenájdu ťa za kaziteľa chlapcov a nebudeš ako také osoby; lebo zajac dostane každý rok jeden priechod v tele; lebo podľa počtu rokov života má práve toľko otvorov.............Ani hyenu nebudeš jesť; Nestaneš sa cudzoložníkom alebo smilníkom , hovorí On, ani sa nebudeš podobať takým osobám. Prečo tak? Pretože toto zviera z roka na rok mení svoju povahu a raz sa stáva samcom a raz samicou."

https://www.earlychristianwritings.com/text/barnabas-lightfoot.html Kapitola 10-11

Poznámka : Barnabáš chápal Božie príkazy pre Izraelitov v Lv 11:1-35 ako duchovné, a nie ako fyzické. Na druhej strane katolícky preklad biblie vo vysvetlivkách chápe tieto príkazy ako doslovné.

https://www.mojabiblia.sk/svatepismo/3/kniha-levitikus-kapitola-11/katolicky-preklad/

________________21 : Celosvetová potopa

RKC dnes moc neverí tomu, že celosvetová potopa sa naozaj stala. Z katechizmu sa síce nedá vyčítať, čo RKC učí o celosvetovej potope, a či ju považuje len za symbol alebo nie, no na základe názorov katolíkov, a kňazov, z ktorých mnohí v doslovnosť celosvetovej potopy neveria, ale považujú len za symbol, je zrejmé, že RKC povoľuje v učení o celosvetovej potope "voľnosť". Kto chce, môže v nu veriť, kto nechce nemusí. Väčšina katolíckych kňazov a katolíkov ju preto dnes považuje len za akúsi metaforu, symbol a nie za reálnu udalosť ktorá sa odohrala.

https://www.quora.com/Does-the-Catholic-church-believe-that-great-flood-and-Noahs-ark-were-real

https://www.quora.com/What-does-the-Catholic-Church-teach-about-Noahs-flood

V rozpore s učením RKC učia nasledujúce ranno kresťanské spisy :

________________

1 : JUSTIN MUČENÍK 150 - 160

"Lebo toto je ten národ, ktorý Boh dávnych čias zasľúbil Abrahámovi, keď vyhlásil, že ho urobí otcom mnohých národov; Nemyslím tým však Arabov, Egypťanov alebo Idumejcov, keďže Izmael sa stal otcom mocného národa a Ezau tiež; a teraz je veľké množstvo Ammóncov. Noe bol navyše otcom Abraháma a vlastne všetkých ľudí; a iní boli predkami iných. Akú väčšiu mieru milosti teda udelil Kristus Abrahámovi?"

https://www.earlychristianwritings.com/text/justinmartyr-dialoguetrypho.html Kap 119

"Preto Boh odďaľuje spôsobenie zmätku a zničenia celého sveta, čím zlí anjeli, démoni a ľudia prestanú existovať, kvôli semenu kresťanov, ktorí vedia, že sú príčinou zachovania prírody. Pretože, keby to tak nebolo, nebolo by možné, aby ste robili tieto veci a boli by ste poháňaní zlými duchmi; ale oheň súdu by zostúpil a úplne rozpustil všetky veci, aj keď predtým potopa nezanechala nikoho okrem neho len s jeho rodinou, ktorý sa u nás volá Noe, a od teba Deucalion, z ktorého opäť vzišlo také obrovské množstvo, niektorí z sú zlí a iní dobrí."

https://www.earlychristianwritings.com/text/justinmartyr-secondapology.html Kap 7

Poznámka : Justin učí, že všetci ľudia pochádzajú od Noeho, čo by bolo možné len vtedy ak by vo svete nastala obrovská apokalypsa ktorá všetkých ľudí zahubila a prežil by iba Noe. V Kap 7 píše, že prišla veľká potopa a prežil iba Noe s rodinou. Toto je možné len pri doslovnom čítaní Genezis, a uznaní, že k celosvetovej potope naozaj došlo tak ako je to opísané v biblii. Justin teda veril, že celosvetová potopa kedy prežil len Noe s rodinou sa naozaj stala. Na druhej strane RKC dnes moc neverí tomu, že celosvetová potopa sa naozaj stala.

_______________

2 : MELITO ZO SARDIS 165 - 175

"tiež urobil svietidlá, aby sa Jeho diela navzájom videli; a ukrýva sa vo svojej moci pred všetkými svojimi skutkami, pretože žiadnej bytosti podliehajúcej zmene nie je dovolené vidieť Toho, ktorý sa nemení. Ale takí, ktorí si uvedomujú Jeho slová a sú prijatí do tej zmluvy, ktorá je nezmeniteľná, "oni" vidia Boha - pokiaľ je pre nich možné Ho vidieť. Aj títo budú mať moc uniknúť zničeniu, keď potopa ohňa príde na celý svet. Lebo bola raz povodeň a vietor a veľmoži boli zmietnutí prudkým výbuchom zo severu, ale spravodliví zostali, aby ukázali pravdu. V inom čase opäť prišla záplava vôd a všetci ľudia a zvieratá zahynuli v množstve vôd, ale spravodliví boli na Boží príkaz zachránení v drevenej truhle. Tak bude aj v poslednom čase: bude ohnivá potopa a zhorí zem i jej vrchy; a ľudstvo bude spálené spolu s modlami, ktoré si urobili, a vyrezávanými obrazmi, ktorým sa klaňali; a more bude spálené aj s jeho ostrovmi; ale spravodlivý bude uchránený od hnevu, ako boli ich spoločníci z korábu z vôd potopy."

https://www.earlychristianwritings.com/text/melito.html Kap 1

Poznámka : Melito teda očividne veril, že celosvetová potopa s Noeho korábom sa naozaj odohrala. Na druhej strane RKC dnes moc neverí tomu, že celosvetová potopa sa naozaj stala. Z katechizmu sa síce nedá vyčítať, čo RKC učí o celosvetovej potope, a či ju považuje len za symbol alebo nie, no na základe názorov katolíkov, a kňazov, z ktorých mnohí v doslovnosť celosvetovej potopy neveria, ale považujú len za symbol, je zrejmé, že RKC povoľuje v učení o celosvetovej potope "voľnosť". Kto chce, môže v ňu veriť, kto nechce nemusí. Väčšina katolíckych kňazov a katolíkov ju preto dnes považuje len za akúsi metaforu, symbol a nie za reálnu udalosť ktorá sa odohrala, za akú ju považoval Melito.

________________


PS : Stránka sa bude postupne doplňovať