ROZPORY UČENIA RKC S TRADÍCIOU

Katolíci tvrdia, že okrem biblie sa držia aj rannej Tradície. Medzi túto rannú Tradíciu patria ranné mimobiblické kresťanské spisy od roku 70 - 340. Ich zoznam je nasledovný :

V minulosti som si myslel, že ranné mimobiblické kresťanské spisy 100% podporujú katolícke učenie, veď predsa keď sa na tieto spisy katolíci neustále "oháňajú" tak zrejme je to preto, že tieto spisy podporujú katolícke učenie tak veľmi, ako podporuje katolícke učenie katolícky katechizmus. Keď som však všetky tieto spisy dopodrobna preštudoval, bol som prekvapení keď som zistil, že v týchto spisoch sa nachádza viac protikatolíckeho učenia než katolíckeho. Pravda, v týchto spisoch sa nachádza viacero učení súhlasných s dnešným učením RKC, ale súčasne sa v nich nachádzajú aj obrovské kvantá učení, ktoré sú v priamom rozpore s dnešným učením RKC.

Celé "oháňanie" sa katolíkov a RKC na jednotlivých rannokresťanských mimobiblických cirkevných autorov (Tradíciu) stojí teda len na tom princípe, že si vyberajú len to čo im pasuje, a to čo im od týchto autorov nepasuje to ignorujú. Rozhodne teda môžeme prehlásiť, že katolíci sa moc Tradíciou oháňať nemôžu, keďže tá obsahuje až moc veľa protikatolíckeho učenia na to, aby sa dala zladiť s katolicizmom. Na jednotlivých dielach si podrobne ukážeme, že učia iné učenie, než aké dnes prezentuje katolícka cirkev, a preto sa nemôžu radiť medzi to čo podporuje katolícke učenie. Pravým tlačítkom myši, si viete jednotlivé diela z angličtiny preložiť do slovenčiny.

Témy idú v nasledovnom poradí :

1 : Obranná vojna / fyzická obrana voči násiliu / kresťan v armáde / 2 : Zákaz prísahy / 3 : Jedenie jedla s obsahom krvi / 4 : Otroctvo / 5 : Vrátenie ukradnutej veci / 6 : Inšpirované spisy / 7 : Rozvod v kresťanstve / 8 : Náboženská sloboda / 9 : Spoveď kňazovi / 10 : Neodpustiteľný hriech - hriech proti Duchu Svätému / 11 : Eucharistia ako symbolizmus / 12 : Stavba chrámov / 13 : Život v bohatstve / 14 : Pápežstvo / 15 : Ako sa postiť / 16 : Spasenie nekresťanov / postoj ku nekresťanom / ekumenizmus RKC / 17 : Manželstvo len za účelom plodenia detí / 18 : Obety Starého Zákona / 19 : Kremácia/spopolnenie / 20 : Zoznam rozdielných výkladov biblických veršov ranných kresťanov v porovnaní s dnešnou RKC / 21 : Celosvetová potopa / 22 : Dočasný trest pre nespasených / 23 : Kľananie sa pápežovi/Márii/stvoreniu / 24 : Vedecký opis sveta ranných kresťanov / 25 : Uctievanie Márie / 26 : Tradícia vs. Sola Scriptura / 27 : Modlitba ruženca / 28 : O morálke / 29 : Sex v tehotenstve / 30 : Celibát / 31 : Odpustenie hriechov po smrti / 32 : Bezhriešna Mária / 33 : Krst ponorením / 34 : Tvorba nábožných obrazov /sošiek / 35 : Nikomu nehovorte otec v duchovnom zmysle / 36 : Prehnaná starostlivosť o mrtvych / 37 : Samopokrstenie / 38 : Podriadenosť ženy manželovi / Učenie žien


1 : Obranná vojna / fyzická obrana voči násiliu / kresťan v armáde

RKC v KKC 2308, 2243 podporuje obrannú vojnu, a tým pádom i oplácanie násilia násilím pokiaľ ide o formu obrany. RKC tým pádom neschvaľuje pacifizmus - neoplácať sa zlu zlom v žiadnom prípade.

KKC 2308 : "Každý občan a každý vládny činiteľ je povinný pričiniť sa o to, aby sa vyhlo vojnám. "Dokedy bude jestvovať nebezpečenstvo vojny a bude chýbať kompetentná medzinárodná autorita vybavená primeranou brannou mocou, dovtedy sa nebude môcť uprieť vládam právo na oprávnenú obranu, (2266) ak sa už vyčerpali všetky prostriedky pokojného urovnania."

KKC 2243 : "Odboj proti útlaku politickej moci (2309) môže oprávnene siahnuť po zbraniach iba vtedy, keď sa súčasne vyskytnú tieto podmienky: 1. keď sa isto, závažne a dlhý čas porušujú základné ľudské práva; 2. keď sa vyčerpali všetky ostatné prostriedky; 3. keď sa tým nevyvolajú ešte horšie neporiadky; 4. keď je oprávnená nádej na úspech; 5. keď nie je možné rozumne predvídať lepšie riešenia."

V rozpore s učením RKC učia nasledujúce ranno kresťanské spisy :

___________________

1 : DIDACHÉ r. 50 - 120

"Žehnajte tých, čo vás preklínajú, a modlite sa za svojich nepriateľov a postite sa za tých, čo vás prenasledujú. Aká je odmena za milovanie tých, ktorí milujú teba? Nerobia to isté aj pohania? Ale milujte tých, ktorí vás nenávidia, a nebudete mať nepriateľa.....Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nastav mu aj druhé a budeš dokonalý."

https://www.earlychristianwritings.com/text/didache-roberts.html Kapitola 1

Poznámka : Didaché učí, že za svojich nepriateľov a prenasledovateľov sa máme modliť, postiť, milovať ich, a nastavovať druhé líce ak nás udrú. Tento pacifistický koncept tým pádom vylučuje obrannú vojnu. Na druhej strane RKC podporuje obrannú vojnu v KKC 2308 a KKC 2243 pokiaľ je vojna obranná, a mierové rokovania zlyhali :

_____________________

2 : KLEMENT RÍMSKY 80-140

"Spravodliví boli prenasledovaní, ale bolo to od bezbožníkov; boli uväznení, ale bolo to od nesvätých. Previnilci ich ukameňovali zabili ich tí, ktorí počali odpornú a nespravodlivú žiarlivosť. Tým, že tieto veci znášali, vydržali šľachetne........ K takýmto príkladom, bratia, sa teda máme primknúť aj my Lebo je napísané; Pridŕžajte sa svätých, lebo tí, ktorí sa k nim pridŕžajú, budú posvätení."

https://www.earlychristianwritings.com/text/1clement-lightfoot.html Kapitola 45-46

Poznámka : Klement vidí správny kresťanský spôsob v bojovaní proti násiliu, v znášaní násilia na sebe samom. To je však v rozpore s KKC 2308 a KKC 2243, ktoré povoľujú oplácať násilie násilím.

____________________

3 : IGNAC ANTIOCHIJSKÝ ROK 107 :

"A bez prestania sa modlite za iných ľudí. Lebo je v nich nádej na pokánie, aby sa dostali k Bohu. Hľaďte teda, aby boli poučení z vašich skutkov, ak nie inak. Buďte krotkí v odpovedi na ich hnev, pokorní v opozícii k ich vychvaľovaniu: na ich rúhania vráťte svoje modlitby; na rozdiel od ich omylu buďte pevní vo viere; a pre ich krutosť prejav svoju jemnosť. Zatiaľ čo dbáme na to, aby sme nenapodobňovali ich správanie, dajme sa nájsť ich bratmi vo všetkej skutočnej láskavosti; Preto Pavol nabáda takto: "Pánov služobník sa nesmie namáhať, ale byť láskavý ku všetkým ľuďom, trpezlivý, schopný učiť tých, ktorí sú proti sebe." Nesnažte sa pomstiť sa na tých, ktorí vás zraňujú, lebo hovorí [Písmo]: Ak som vrátil zlé tým, ktorí mi zlo vrátili." Učiňme ich bratmi svojou láskavosťou. Lebo povedzte tým, ktorí vás nenávidia: Vy ste naši bratia, aby bolo oslávené meno Pánovo. A napodobňujme Pána, "ktorý, keď mu zlorečili, už viac nezlorečili," keď bol ukrižovaný, neodpovedal; "keď trpel, nevyhrážal sa, "ale modlil sa za svojich nepriateľov"

https://www.earlychristianwritings.com/text/ignatius-ephesians-longer.html Kapitola 10

Poznámka : Ignác bol značný pacifista. Ignác učí aby sme na krutosť odpovedali jemnosťou, nenapodobňovali správanie pohanov, byť láskavý ku všetkým ľudom (to vylučuje boj v armáde), nepomstiť sa tým čo nám ubližujú, trpieť a znášať potupu a muky bez odporovania podobne ako Kristus. Toto sú jednoznačné pacifistické pasáže, ktoré ukazujú, že na zlo nemožno reagovať zlom, ale nastaviť druhú tvár. To je však v rozpore s KKC 2308 a KKC 2243, ktoré povoľujú oplácať násilie násilím.

_____________________

4 : POLYKARP / MUČENÍCTVO POLYKARPA 110 - 160

"Ten , ktorý Ho vzkriesil z mŕtvych , vzkriesi aj nás ; ak konáme Jeho vôľu a kráčame v Jeho prikázaniach a milujeme veci, ktoré On miloval, zdržiavajúc sa každej neprávosti, žiadostivosti, lásky k peniazom, zlého rozprávania, falošného svedectva; nevymieňať zlo za zlo alebo, zábradlie za zábradlie alebo úder za úder alebo kliatbu za prekliatie; ale pamätajúc na slová, ktoré hovoril Pán, ako učil; Nesúďte, aby ste neboli súdení. Odpusť a bude ti odpustené. Zmilujte sa, aby ste dostali milosrdenstvo. Akou mierou meriate vy, takou sa vám nameria; a opäť blahoslavení chudobní a prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je kráľovstvo Božie."

https://www.earlychristianwritings.com/text/polycarp-lightfoot.html Kapitola 2

"Modlite sa za všetkých svätých . Modlite sa aj za kráľov , mocnosti a kniežatá a za tých, ktorí vás prenasledujú a nenávidia , a za nepriateľov kríža , aby sa vaše ovocie zjavilo medzi všetkými ľuďmi , aby ste boli v Ňom dokonalí."

https://www.earlychristianwritings.com/text/polycarp-lightfoot.html Kapitola 12

"Toto sa stalo blaženému Polykarpovi, ktorý bol spolu s Filadelfskými dvanástymi, ktorí podstúpili mučeníctvo v Smyrne; ale len on je držaný v pamäti všetkých, takže o ňom hovoria na každom mieste aj pohania; nielen ako vážený učiteľ, ale aj významný mučeník, ktorého svedectvo chceme napodobňovať, keďže sa to stalo podľa Kristovho evanjelia."

https://www.earlychristianwritings.com/text/martyrdompolycarp-hoole.html Kapitola 19

Poznámka : Polykarp bol značný pacifista. Polykarp učí, aby sme neoplácali zlo za zlo, ani úder za úder, či zábradlie za zábradlie, ale namiesto toho odpúšťali zlu. Polykarp vidí správne riešenie v boji proti zlu, znášať sám na sebe zlo a byť zlom prenasledovaní. Polykarp súčasne vyzýva aby sme sa za prenasledovateľov modlili. V Polykarpovi sa tiež učí, že kresťania chcú napodobňovať Polykarpovo mučeníctvo. Polykarp na zlo reagoval tak, že sa nechal umučiť ako Kristov mučeník, a fyzicky nebojoval proti trýzniteľom. To je však v rozpore s KKC 2308 a KKC 2243, ktoré povoľujú oplácať násilie násilím.

_____________________

5 : MATHÉTOV LIST DIOGNETOVI 130-200

"Milujú všetkých ľudí a všetci sú prenasledovaní Sú ignorovaní, a predsa sú odsúdení. Sú usmrtení, a predsa sú obdarení životom. Žobrú, a predsa mnohých obohacujú. Majú nedostatok všetkého, a predsa vo všetkom oplývajú. Sú zneuctení, a predsa sú oslávení vo svojej hanbe. Hovorí sa o nich zlo, a predsa sú potvrdené. Rúhajú sa a dobrorečia; sú urážaní a rešpektujú. Keď konajú dobro, sú potrestaní ako zlí; po potrestaní sa radujú, akoby ich život oživil."

https://www.earlychristianwritings.com/text/diognetus-lightfoot.html Kapitola 5

Poznámka : Diognetes hovorí, že všetci kresťania sú prenasledovaní a usmrcovaní. Radujú sa z trestov, a rešpektujú ich urážanie. To je opis, ktorý veľmi pripomína pacifistických kresťanov, ktorí nastavujú druhú líce keď ich niekto udrie. Je to však v ostrom protiklade s tými katolíckymi kresťanmi, ktorí učia, že proti zlu sa možno brániť hrubou silou :

_____________________

6 : ARISTIDES 120-130

"A ich utláčateľov utíšia (rozsvietené: utešujú) a robia z nich svojich priateľov; robia dobre svojim nepriateľom;"

https://www.earlychristianwritings.com/text/aristides-kay.html Kapitola 15

"Ale kresťania sú spravodliví a dobrí a pravda je im postavená pred oči a ich duch je zhovievavý; a preto, hoci poznajú chybu týchto (Grékov) a sú nimi prenasledovaní, znášajú to a znášajú; a väčšinou majú s nimi súcit ako s ľuďmi, ktorí nemajú poznanie. A na ich strane sa modlia, aby sa kajali zo svojej chyby; a keď sa stane, že jeden z nich činil pokánie, hanbí sa pred kresťanmi za skutky, ktoré vykonal; a vyznáva sa Bohu a hovorí: Toto som urobil v nevedomosti."

https://www.earlychristianwritings.com/text/aristides-kay.html Kapitola 17

Poznámka : Aristides opisuje pacifistický postoj kresťanov. Kresťania robia dobre svojim nepriateľom, a znášajú od nich prenasledovanie. Znášajú, a teda neodporujú im so zbraňou v ruke, ale riadia sa Kristovým pacifizmom "kto ťa udrie po líci, nastav aj druhé". To je však v rozpore s KKC 2308 a KKC 2243, ktoré povoľujú oplácať násilie násilím.

____________________

7 : JUSTIN MUČENÍK 150 - 160

"Zvedovia nás upozornili, že nepriateľ je na dosah...............rýchlo som sa dal na modlitbu k bohom svojej krajiny. Ale ignorujúc ich, zavolal som tých, ktorí sa medzi nami vydávajú za kresťanov. A keď som sa spýtal, objavil som ich veľké množstvo a obrovský zástup a zúril som proti nim, čo sa v žiadnom prípade nestalo; lebo potom som spoznal ich silu. Preto začali bitku, nie prípravou zbraní, ani zbraní, ani poľnice; lebo takáto príprava je im v nenávisti pre Boha, ktorého nosia vo svojom svedomí. Preto je pravdepodobné, že tí, ktorých považujeme za ateistov, majú vo svojom svedomí zakorenenú vládnucu moc Boha. Za to, že sa hodili na zem, sa modlili nielen za mňa, ale aj za celé vojsko, ktoré stálo, aby boli oslobodení od súčasného smädu a hladu. Lebo päť dní sme nemali vody, lebo nebolo; lebo sme boli v srdci Nemecka a na území nepriateľa. A súčasne s tým, ako sa vrhli na zem a modlili sa k Bohu (Bohu, ktorého nepoznám), sa z neba vyliala voda, na nás osviežujúco chladivá, no na nepriateľov Ríma chradnúce krupobitie. A hneď sme po modlitbe rozpoznali prítomnosť Boha - Boha neporaziteľného a nezničiteľného.

https://www.earlychristianwritings.com/text/justinmartyr-firstapology.html Kap 68

"A o tom, že sme trpezliví so zraneniami a pripravení slúžiť všetkým a bez hnevu, povedal toto: "Tomu, kto ťa bije po jednom líci, ponúkni aj druhé, a tomu, kto ti berie plášť alebo kabát , nebráňte. A kto by sa hneval, je v nebezpečenstve ohňa. A každý, kto ťa núti ísť s ním na míľu, choď za ním dve. A nech svietia tvoje dobré skutky pred ľuďmi, aby ich videli. oslavujte svojho Otca, ktorý je na nebesiach." Lebo by sme sa nemali snažiť; ani nechcel, aby sme napodobňovali zlých ľudí, ale nabádal nás, aby sme všetkých ľudí viedli trpezlivosťou a miernosťou od hanby a lásky k zlu. A to je skutočne dokázané v prípade mnohých, ktorí kedysi zmýšľali ako vy, ale zmenili svoje násilnícke a tyranské sklony"

https://www.earlychristianwritings.com/text/justinmartyr-firstapology.html Kap 16

........."A že sa tak stalo, môžeme vás presvedčiť. Lebo z Jeruzalema vyšli do sveta muži, v počte dvanásť, a títo negramotní, ktorí nevedeli hovoriť, ale mocou Božou zvestovali každému pokoleniu ľudí, že ich poslal Kristus učiť všetkých slovo Božie; a my, ktorí sme sa predtým navzájom vraždili, sa nielen teraz zdržiavame vojny proti našim nepriateľom, ale tiež, aby sme neklamali ani nepodvádzali našich skúšajúcich, dobrovoľne zomreli vyznávajúc Krista."

https://www.earlychristianwritings.com/text/justinmartyr-firstapology.html Kap 39

"radšej volíme a podrobujeme sa smrti s plnou istotou, že všetko dobré, čo Boh zasľúbil skrze Krista, nás odmení"

https://www.earlychristianwritings.com/text/justinmartyr-dialoguetrypho.html Kap 96

"nech sa odváži konať nezákonné skutky na zemi proti nám, kresťanom, ktorí sme sa naučili pravému uctievaniu Boha zo zákona a slova, ktoré vyšlo z Jeruzalema prostredníctvom apoštolov Ježišu, utiekli do bezpečia k Bohu Jakubovmu a Bohu Izraela; a my, ktorí sme boli naplnení vojnou, vzájomným zabíjaním a každou neprávosťou, sme každý na celej zemi zmenili svoje bojové zbrane, svoje meče na radlice a svoje oštepy na nástroje na obrábanie pôdy, a pestujeme zbožnosť, spravodlivosť , filantropiu, vieru a nádej, ktoré máme od samotného Otca skrze Toho, ktorý bol ukrižovaný"

https://www.earlychristianwritings.com/text/justinmartyr-dialoguetrypho.html Kap 90

Poznámka : Ako teda vidíme, Justín bol jednoznačný pacifista. Kresťania sa zdržiavajú vojny proti svojim nepriateľom, a namiesto vojny radšej trpezlivo od nich znášajú všetko zlé, bez fyzického odporovania. To je však v rozpore s KKC 2308 a KKC 2243, ktoré povoľujú oplácať násilie násilím a bojovať proti nepriateľovi s mečom.

___________________

8 : OCTÁVIUS MINUCIUS FÉLIX 160 - 250

"Lebo zakazuješ, a predsa páchaš cudzoložstvá; narodili sme sa mužmi len pre svoje manželky: trestáš zločiny, keď sú spáchané; u nás už myslieť na zločiny znamená hrešiť: bojíte sa tých, ktorí sú si vedomí toho, čo robíte; bojíme sa aj vlastného svedomia, bez ktorého nemôžeme existovať: konečne z tvojich čísel vrie väzenie; ale nie je tam žiaden kresťan, ak nie je obvinený pre svoje náboženstvo, alebo dezertér."

https://www.earlychristianwritings.com/text/octavius.html Kap 35

Poznámka : Octávius tvrdí, že ak už sa z nejakého dôvodu kresťania nachádzajú v rímskych väzniciach, je to z toho dôvodu, že boli druhými obvinení ako kresťania, alebo boli dezertérmi. Dezertér je človek, ktorý odmietol bojovať v armáde. Octávius týmto vlastne potvrdil, že v jeho čase existovali kresťania, ktorí boli dezertérmi, pacifistami. Tento Octáviusov výrok teda podporuje kresťanský pacifizmus. To je však v rozpore s KKC 2308 a KKC 2243, ktoré povoľujú oplácať násilie násilím a účasť kresťana v armáde.

_____________________

9 : HEGESIPUS 165 - 175

"A keď mnohých tieto slová plne presvedčili chválili Jakubovo svedectvo a povedali: "Hosanna synovi Dávidovmu," potom si spomínaní farizeji a zákonníci opäť povedali: "Neurobili sme dobre, keď sme získali toto svedectvo Ježišovi." choď hore a zhoď ho, aby sa báli a neverili mu." A oni nahlas kričali a hovorili: "Och, och, sám spravodlivý sa mýli." Tak naplnili Písmo napísané v Izaiášovi: "Prepusťme so spravodlivým, lebo nám robí problémy, preto budú jesť ovocie svojich skutkov." Vystúpili teda, zhodili spravodlivého a povedali si: Ukameňujme Jakuba Spravodlivého. A začali ho kameňovať, lebo ho nezabil pád; ale on sa obrátil, kľakol si a povedal: Prosím ťa, Pane Bože, náš Otče, odpustiť im; lebo nevedia čo činia."........A tak podstúpil mučeníctvo; a pochovali ho na mieste a stĺp, ktorý postavili na jeho pamiatku, stále zostáva blízko chrámu. Tento muž bol skutočným svedkom Židom aj Grékom, že Ježiš je Kristus. A krátko nato Vespasianus obliehal Judeu a vzal ich do zajatia."

https://www.earlychristianwritings.com/text/hegesippus.html Kap 1

Poznámka : Hegesipus nám na apoštolovi Jakubovi ukazuje pacifistický postoj. Jakub bol kameňovaný, no fyzicky sa nebránil, ani neklial, ale modlil sa za svojich nepriateľov.

____________________

10 : ATHENAGORAS 175 - 180

"Pokuta uložená našimi prenasledovateľmi totiž nemieri len na náš majetok, ani ich urážky na našu povesť, ani na škodu, ktorú nám spôsobujú v žiadnom inom z našich väčších záujmov. Tými pohŕdame, hoci sa vo všeobecnosti javia ako veľmi dôležité; lebo sme sa naučili nielen neoplácať ranu za ranou, ani sa súdiť s tými, ktorí nás drancujú a okrádajú, ale s tými, ktorí nás bijú na jednu stranu tváre, aby ponúkli aj druhú stranu, a s tými, ktorí vezmú nám kabát, aby sme dali aj náš plášť. Ale keď sme sa vzdali svojho majetku, sprisahali proti našim telám a dušiam úklady a vyvalili na nás veľké obvinenia zo zločinov, z ktorých sme nevinní aj v myšlienkach, ale ktoré patria samým týmto nečinným praterom a celému kmeňu tých. ktorí sú ako oni."

https://www.earlychristianwritings.com/text/athenagoras-plea.html Kap 1

Aké sú teda učenia, v ktorých sme vychovaní? "Hovorím vám: Milujte svojich nepriateľov, žehnajte tým, ktorí vás preklínajú, modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach, ktorý dáva svojmu slnku vychádzať nad zlými a dobrými. a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých." Dovoľte mi, aby som tu smelo zdvihol hlas hlasným a počuteľným výkrikom, prosiac ako pred filozofickými princami. Kto z tých, ktorí redukujú sylogizmy, a objasňujú nejednoznačnosti a vysvetľujú etymológie alebo tých, ktorí učia homonymá a synonymá, predsudky a axiómy, a čo je predmetom a čo predikát a ktorí svojim učeníkom sľubujú tieto a podobné pokyny, aby ich urobili šťastnými: z nich tak očistili svoje duše, že namiesto toho, aby nenávideli svojich nepriateľov, milovali ich; a namiesto toho, aby sme hovorili zle o tých, ktorí im nadávali, zdržať sa toho, čo je samo osebe dôkazom žiadnej zhovievavosti), požehnať ich; a modliť sa za tých, ktorí sprisahajú proti ich životu? Naopak, nikdy neprestávajú so zlým úmyslom šikovne pátrať po tajomstvách svojho umenia a neustále sa usilujú o to, aby robili niečo choré, aby sa umenie slova a nie predvádzanie činov stali ich záležitosťou a profesiou. Ale medzi nami nájdete nevzdelaných ľudí a remeselníkov, a staré ženy, ktoré, ak nie sú schopné slovami dokázať úžitok našej náuky, predsa svojimi skutkami prejavujú úžitok vyplývajúci z ich presvedčenia o jej pravde: nenacvičujú reči, ale predvádzajú dobré skutky; pri údere už neudierajú; keď ich okradnú, nejdú na súd; dávajú tým, ktorí ich prosia, a milujú svojich blížnych ako seba samého.

https://www.earlychristianwritings.com/text/athenagoras-plea.html Kap 11

"Ktorý človek so zdravou mysľou teda potvrdí, že máme taký charakter, že sme vrahovia? Lebo nemôžeme jesť ľudské mäso, kým niekoho nezabijeme. Prvé obvinenie je teda nepravdivé, ak by sa ich niekto opýtal v súvislosti s druhým, či videli, čo tvrdia, nejeden z nich by bol taký bezohľadný, aby povedal, že áno. A predsa máme otrokov, niektorých viac a niektorých menej, ktorých sme nemohli vidieť; ale ani z týchto sa nenašiel ani jeden, kto by si proti nám čo i len také veci vymyslel. Lebo keď vedia, že nevydržíme ani vidieť usmrteného človeka, hoci spravodlivo; kto z nich nás môže obviniť z vraždy alebo kanibalizmu ?"

https://www.earlychristianwritings.com/text/athenagoras-plea.html  Kap 35

Poznámka : Athenagoras nám ukazuje pacifistické postoje, ktoré zastávali kresťania v jeho dobe. Dokonca tvrdí, že kresťania nedokážu zniesť ani len pohľad na usmrteného človeka, hoci spravodlivo. Z toho je teda zcela zrejmé, že kresťania neslúžili v armáde. Tieto pacifistické postoje sú však v rozpore s učením dnešnej RKC, ktorá povoľuje na násilie odpovedať násilím.

____________________

11 : IRENEUS Z LYONU 185 - 190 

"(On Ježiš) ktorý prikázal [svojim učeníkom] nielen nemať v nenávisti ľudí, ale aj milovať ich nepriateľov a prikázal im, aby nielen krivo neprisahali, ale dokonca neprisahali vôbec;.....a nielen neštrajkovať, ale dokonca, keď ich samých udreli, aby ukázali druhé líce, tým, ktorí s nimi zle zaobchádzali; a nielen neodmietať vzdať sa majetku iných, ale aj keby im bol odňatý ich vlastný, nevyžadovať ho späť od tých, ktorí ho vzali; a nielen nezraniť svojich blížnych, ani im nerobiť nič zlé, ale tiež, keď sa s nimi zle zaobchádza, byť zhovievaví a prejavovať láskavosť voči tým, ktorí ich zranili, a modliť sa za nich, aby prostredníctvom pokánia mohli byť spasení – takže by sme v žiadnom ohľade nemali napodobňovať aroganciu, žiadostivosť a pýchu iných."

https://www.earlychristianwritings.com/text/irenaeus-book2.html Kap 32

"3. A preto Pán namiesto toho [prikázania] "Nescudzoložíš" zakázal dokonca žiadostivosť; a namiesto toho, čo znie takto: "Nezabiješ," zakázal hnev; a namiesto zákona, ktorý prikazuje dávať desiatky, [povedal nám], aby sme sa o celý svoj majetok delili s chudobnými; a nemilovať len svojich blížnych, ale aj nepriateľov; a nielen preto, aby sme boli liberálni darcovia a darcovia, ale aj to, že by sme mali darovať bezodplatný dar tým, ktorí nám berú náš majetok. Hovorí totiž, že "tomu, kto ti berie kabát, daj aj svoj plášť, a od toho, kto ti berie majetok, sa viac nepýtaj; a ako chcete, aby vám ľudia robili, robte im: "aby sme sa nezarmútili ako tí, ktorí sa nechcú dať oklamať, ale môžeme sa radovať ako tí, ktorí dávajú dobrovoľne"

https://www.earlychristianwritings.com/text/irenaeus-book4.html Kap 13

"9. Preto Cirkev na každom mieste pre lásku, ktorú si chová k Bohu, posiela vpred po všetky časy množstvo mučeníkov k Otcovi; zatiaľ čo všetci ostatní nielenže nemajú medzi sebou nič takého, na čo by mohli ukazovať, ale dokonca tvrdia, že takéto vydávanie svedectva nie je vôbec potrebné...... Lebo len Cirkev s čistotou znáša potupu tých, ktorí sú pre spravodlivosť prenasledovaní, znášajú najrôznejšie tresty a sú usmrtení pre lásku, ktorú prejavujú Bohu, a pre vyznanie Jeho Syna; často skutočne zoslabnutá, no okamžite zväčšila svoje údy a znovu sa stala celistvou, rovnakým spôsobom ako jej typ"

https://www.earlychristianwritings.com/text/irenaeus-book4.html Kap 33

Poznámka : Aj Ireneus učil o tom, aby sme ukradnutú vec nechceli vrátiť naspäť, a aby sme nastavovali druhé líce svojim nepriateľom a prejavovali láskavosť voči tým čo nám robia zle. Ireneus tiež uvádza, že v Cirkvi sa nachádza veľké množstvo takýchto mučeníkov, ktorí zomierajú pre Krista a pacifisticky znášajú údery od svojich nepriateľov.

___________________

12 : TEOFIL Z ANTIOCHIE  180 - 185

"A že by sme mali byť láskaví, nielen voči tým, ktorí sú z nášho rodu, ako sa niektorí domnievajú, prorok Izaiáš povedal: "Povedzte tým, ktorí vás nenávidia a ktorí vás vyháňajú: Vy ste naši bratia, nech je Hospodin oslávený a zjavný v ich radosti." A evanjelium hovorí: "Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí vás zneužívajú. Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú máte odmenu? To robte aj zbojníkom a mýtnikom." A tých, ktorí konajú dobro, učí nechváliť sa, aby sa z nich nestali ľudia, ktorí sa im páčia. Lebo hovorí: "Nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí tvoja pravá." Navyše, pokiaľ ide o podriadenie sa autoritám a silám a modlitbu za ne, Božie slovo nám dáva pokyny, aby sme "viedli tichý a pokojný život"."

https://www.earlychristianwritings.com/text/theophilus-book3.html Kap 14

______________________

13 : IGNÁC ANTIOCHIJSKÝ 185 - 205

"Nemáme sa ohraničiť k tváram modiel, nám, nám ktorým je zakázané sa k nim pridŕžať; ani k meču, ani k luku, ale nasledujúc mier"

https://www.earlychristianwritings.com/text/clement-instructor-book3.html Kap 11

"Múdrosť vyhlasuje hnev za úbohú vec, pretože "zničí múdrych". A teraz nám žiada "milujte našich nepriateľov, žehnajte tým, ktorí nás preklínajú, a modlite sa za tých, ktorí nás bezohľadne zneužívajú". A hovorí: "Ak ťa niekto udrie do jedného líca, nastav mu aj druhé; a ak ti niekto vezme kabát, nebráň mu vziať aj tvoj plášť."

https://www.earlychristianwritings.com/text/clement-instructor-book3.html Kap 12

"Buďte v pokoji medzi sebou. Teraz vás napomíname, bratia, varujte tých, ktorí sú neposlušní, potešujte slabomyseľných, podporujte slabých, buďte trpezliví ku všetkým ľuďom. Hľaďte, aby nikto nikomu neoplácal zlým za zlé."

https://www.earlychristianwritings.com/text/clement-instructor-book3.html Kap 13

"A ten, kto sa úprimne snaží byť asimilovaný Bohu, v prejave veľkej neprítomnosti zášti, odpúšťa sedemdesiatkrát sedemkrát, ako to bolo počas celého svojho života a počas celého svojho života v tomto svete (čo naznačuje zoznam sedmičky) preukazuje zhovievavosť ku každému jednému; ak niekto počas celého svojho života v tele urobí gnostickú chybu. Lebo nielenže (Boh) považuje za správne, aby dobrý človek odovzdal svoj majetok len iným, keďže je jedným z tých, ktorí mu urobili zle; ale tiež si želá, aby spravodlivý požiadal týchto sudcov o odpustenie za previnenia tých, ktorí ho previnili."

 https://www.earlychristianwritings.com/text/clement-stromata-book7.html Kap 14

Poznámka : Klement ustanovuje zákaz aby sa kresťan pridŕžal bojových zbraní - meču, luku. Klement učí aby kresťan nastavoval druhé líce, a ak je okradnutý o kabát, dal i plášť, a nikomu sa neoplácal zlým za zle.

____________________

"Po preukázaní týchto bodov sa vráťme ešte raz k našej reči o viere. Platón najplnším dôkazom dokazuje, že všade je potrebná viera a zároveň oslavuje mier: "Veď nikto nebude nikdy verný a zdravý v poburách bez úplnej cnosti. Je množstvo žoldnierov plných boja, a ochotní zomrieť vo vojne; ale až na pár výnimiek je väčšina z nich zúfalci a darebáci, drzí a bez rozumu." Ak sú tieto postrehy správne, "každý zákonodarca, ktorý je čo i len trochu užitočný, bude pri tvorbe svojich zákonov dbať na najväčšiu cnosť. Taká je vernosť, ktorú potrebujeme v každej dobe, v mieri aj vo vojne, a po celý zvyšok nášho života, pretože sa zdá, že zahŕňa aj iné cnosti." Ale najlepšia vec nie je ani vojna, ani vzbura, pretože ich nevyhnutnosť treba zavrhnúť. Ale pokoj medzi sebou a láskavý cit sú to najlepšie."

https://www.earlychristianwritings.com/text/clement-stromata-book2.html Kap 5

Poznámka : Klement považuje takmer všetkých vojakov za drzých, zlých a darebákov. Z toho je zrejmé, aký postoj má Klement ku vojakom. Klement tvrdí, že treba zavrhnúť nevyhnutnosť vojny. Podľa Klementa teda vojna nie je povolená ani v nevyhnutnom prípade, čím vypadáva i obranná vojna.

___________________

14 : Ptolemaios 140 - 160

"Existuje aj zákon pretkaný nespravodlivosťou, ustanovený za pomstu a odplatu za predchádzajúce zranenia, ktorý nariaďuje, že za oko sa má vyrezať oko a za zub zub a že vraždu má pomstiť vrah. Osoba, ktorá je ako druhá nespravodlivá, nie je o nič menej nespravodlivá ako tá prvá; jednoducho zmení poradie udalostí pri vykonávaní rovnakej akcie. Je pravda, že toto prikázanie bolo spravodlivé a stále je spravodlivé pre slabosť tých, pre ktorých bol zákon vytvorený, aby neporušil čistý zákon. Ale je to cudzie povahe a dobrote Otca všetkých. Niet pochýb, že to bolo primerané okolnostiam alebo dokonca nevyhnutné; lebo kto nechce, spáchal jednu vraždu a povedal: Nezabiješ a potom nariadil vraždu, aby bola odplatená ďalšou vraždou, dal druhý zákon, ktorý nariaďuje dve vraždy, hoci jednu zakázal. Táto skutočnosť dokazuje, že bol nič netušiac obeťou núdze.........Samotný Boží zákon je teda zjavne rozdelený na tri časti. Prvú dokončil Spasiteľ, pretože prikázanie Nezabiješ , Nescudzoložíš, nebudeš krivo prisahať sú zahrnuté v zákaze hnevu, túžby a nadávok. Druhá časť bola úplne zničená, pretože oko za oko a zub za zub pretkané nespravodlivosťou, zničil Spasiteľ prostredníctvom svojho protikladu. Protiklady sa rušia, lebo vám hovorím: Neodporujte zlému, ale ak vás niekto udrie, nastavte mu druhé líce."

Poznámka : Ptolemaios učí, že je nespravodlivé oplácať oko za oko, zub za zub, a odsudzuje trestanie vrahov. Háji pacifistickú formu, neoplácať násilie násilím, ale nastavovať pri násilí aj druhé líce.

____________________

15 : Skutky Petrove 150 - 200

"A ľud sa nahneval, odvrátil sa od Šimonovho kúzla a začal kričať: Počuj, cézar! ak teraz mŕtvi nevstanú, nech horí Šimon namiesto Petra, lebo nás oslepil. Peter však vystrel ruku a povedal: Ó muži Ríma, majte trpezlivosť! Nehovorím vám, že ak bude chlapec vzkriesený, Šimon zhorí; lebo keď to poviem, urobíte to. Ľud kričal: Proti tvojej vôli, Peter, to urobíme. Peter, povedal: Ak zostanete v tomto duchu, chlapec nevstane, lebo vieme, že sa nemáme odplácať zlým, ale naučili sme sa milovať svojich nepriateľov a modliť sa za svojich prenasledovateľov. Lebo ak aj tento môže činiť pokánie, bolo by to lepšie; lebo Boh nebude pamätať na zlo. Nech teda príde do Kristovho svetla; ale ak nemôže, nech vlastní časť svojho otca diabla, ale nech sa vaše ruky nepoškvrnia."

https://www.earlychristianwritings.com/text/actspeter.html

Poznámka : Vidíme tu, že zabiť človeka poškvrňuje, a to aj v prípade že by bol zabitý nespravodlivý. Autor tu teda háji pacifistický prístup, kedy v žiadnom prípade nie je povolené človeka zabiť, hoci by dotyčný bol aj vrahom či zločincom.

______________________

16 : Skutky Jánove 150 - 200

"80 A po týchto slovách povedal Ján Drusiane: Drusiana, vstaň. A ona vstala a vyšla z hrobu; a keď sa videla len vo svojej zmene, bola z toho zmätená a všetko sa presne naučila od Andronika, zatiaľ čo Ján ležal na jeho tvári a Callimachus hlasom a slzami oslavoval Boha a ona sa tiež radovala, oslavovala ho v podobným spôsobom.81 A keď sa obliekla, otočila sa a videla Fortunata ležať a povedala Jánovi: Otče, nech vstane aj tento muž, aj keby sa pokúšal stať sa mojím zradcom. Ale Callimachus, keď to počul povedať, povedal: Nerob, prosím ťa, Drusiana, lebo hlas, ktorý som počul, nemyslel na neho, ale hovoril len o tebe, a videl som a uveril som, lebo keby bol dobrý, možno by sa bol Boh zmiloval aj nad ním a bol by ho vzkriesil prostredníctvom blaženého Jána: vedel teda, že ten človek sa dostal do zlého konca [lat. uznal za hodného zomrieť toho, koho nevyhlásil za hodného vstať z mŕtvych]. A Ján mu povedal: Nenaučili sme sa, dieťa moje, odplácať zlým, lebo Boh, hoci sme urobili veľa zla a nie je mu nič dobré, nám nedal odplatu, ale pokánie. a hoci sme nevedeli o jeho mene, nezanedbával nás, ale zmiloval sa nad nami, a keď sme sa mu rúhali, netrestal nás, ale nás ľutoval, a keď sme mu neverili, necítil k nám zášť, a keď sme prenasledovali jeho bratov neodplatil nám zlým, ale vložil do našich myslí pokánie a zdržanlivosť od zla a nabádal nás, aby sme prišli k nemu, ako aj teba, môj syn Callimachus, a nepamätajúc na tvoje predošlé zlo, urobil z teba svojho služobníka, ktorý čaká na jeho milosrdenstvo. Preto, ak mi nedovolíš vzbudiť Fortunata, musí to urobiť Drusiana."

https://www.earlychristianwritings.com/text/actsjohn.html

Poznámka : Fortunatus bol ten, ktorý podporoval Callimacha aby znásilnil Drusianine mŕtve telo. Drusiana a Ján tu ukazujú svoj pacifistický prístup, neodplácať sa zlým, byť dobrý a milosrdný aj k zlým a k svojim nepriateľom a zločincom.

___________________

17 : Skutky Ondreja 150 - 200

"Teraz sa po celom Patrae rozliehala správa, že cudzinec, spravodlivý muž, služobník Krista, ktorého Aegeates uväznil, bol ukrižovaný, pretože neurobil nič zlé; a jednomyseľne bežali pred zrakom, hnevajúc sa na prokonzula. kvôli jeho bezbožnému úsudku. A keď ho kati viedli na miesto, aby splnil, čo im bolo prikázané, Stratocles počul, čo sa stalo, a rýchlo sa rozbehol a dobehol ich a uvidel blaženého Ondreja, ako ho kati násilne zodvihli ako zločinca. A nešetril ich, ale každého z nich poriadne bil a roztrhal im kabát zhora nadol, odchytil od nich Ondreja a povedal: Môžete ďakovať blaženému mužovi, ktorý ma poučil a naučil ma vyhýbať sa krajnosti hnevu. : inak by som vám ukázal, čo dokáže Stratocles a aká je sila odporných Aegeates. Lebo sme sa naučili znášať to, čo nám spôsobujú iní. A vzal apoštola za ruku a išiel s ním na miesto na brehu mora, kde mal byť ukrižovaný."

https://www.earlychristianwritings.com/actsandrew.html

Poznámka : V bežnom živote ak nespravodliví ľudia robia zle spravodlivý, prichádza odplata. Ak by Stratocles nebol kresťan, zasiahol by a vážne by zranil, alebo zabil tých čo sa pokúšali zabiť nespravodlivého. Keďže však Stratocles bol kresťanom, a Andrejom poučení o pacifistickom spôsobe života, toleroval bez fyzického odporu túto nespravodlivosť a nechal aby bol Andrej ukrižovaný, hoci nespravodlivo.

_____________________

18 : Tatianov príhovor Grékom 160 - 170

"Ako teda pripustím túto narodenosť podľa Osudu, keď vidím takých správcov Osudu? Nechcem byť kráľom; Nechcem byť bohatý; Odmietam vojenské velenie; Neznášam smilstvo; Nenásytná láska k zisku ma nenúti ísť na more; Nehádam sa o krúžky; Som oslobodený od šialeného smädu po sláve; Smrťou pohŕdam; Som nadradený každému druhu choroby; smútok nestrávi moju dušu."

https://www.earlychristianwritings.com/text/tatian-address.html

Poznámka : Tatian bol pacifista a preto odmietal vojenské velenie.

____________________

19 : List z Viedne a Lyonu 178

"Ale titul Svedok, ktorý implikoval určitú nadradenosť voči svojim bratom, odmietli, pretože boli plní bázne pred Bohom." Po chvíli hovoria: -"Ponížili sa pod mocnou rukou, ktorou sú teraz vysoko povýšení. Potom prosili za všetkých, ale nikoho neobvinili, všetkých rozhrešili, nikoho nepoviazali a modlili sa za tých, ktorí ich mučili, rovnako ako Štefan dokonalý svedok." ,Pane, nepripisuj im tento hriech.' Ale ak sa modlili za tých, čo ich kameňovali, o čo viac za bratov!"

https://www.earlychristianwritings.com/text/viennalyons.html

Poznámka : Takže títo kresťania boli kameňovaní a nespravodlivo mučení, a namiesto toho, aby kládli fyzický odpor a snažili sa spôsobiť škodu a zranenie nepriateľovi, namiesto toho robili presný opak, čím krásne ukázali svoj maximálne pacifistický postoj a doslova dopísmena naplnili Ježišove "kto ťa udrie po líci, nastav aj druhé".

_____________________

20 : Celsus 178

"Vy, kresťania, máte príslovie, ktoré znie asi takto: 'Neodporujte mužovi, ktorý vás uráža; aj keď vás udrie, ponúknite mu aj druhé líce.' Nie je to nič nové a lepšie to povedali iní, najmä Platón, ktorý Sokratovi v Krito pripisuje nasledovné... nikdy nie je správne robiť zle a nikdy nie je správne pomstiť sa; ani nie je správne dávať zlo. za zlé, alebo v prípade toho, kto utrpel nejaké zranenie, pokúsiť sa vyrovnať..." (113).

https://www.earlychristianwritings.com/text/celsus3.html

_____________________

21 : Origen 254

"Na ďalšom mieste nás Celsus vyzýva, aby sme " pomáhali kráľovi zo všetkých síl a pracovali s ním pri udržiavaní spravodlivosti, bojovali za neho; a ak to vyžaduje, bojovali pod ním alebo viedli armádu s ním ." Na to odpovedáme, že keď si to situácia vyžaduje, pomáhame kráľom, a to, takpovediac, božskú pomoc, "oblečieme si celú Božiu výzbroj". A toto robíme v poslušnosti príkazu apoštola: "Nabádam teda, aby sa v prvom rade konali prosby, modlitby, príhovory a vzdávanie vďaky za všetkých ľudí, za kráľov a za všetkých, ktorí sú v autorita;" a čím viac niekto vyniká v zbožnosti, tým účinnejšiu pomoc poskytuje kráľom, dokonca viac, ako poskytujú vojaci, ktorí vychádzajú do boja a zabíjajú toľko nepriateľov, koľko môžu. A tým nepriateľom našej viery, ktorí od nás vyžadujú, aby sme nosili zbrane pre pospolitosť a zabíjali ľudí, môžeme odpovedať: "Nerobte tých, ktorí sú kňazmi v niektorých svätyniach a tých, ktorí sa starajú o niektorých bohov, ako o nich hovoríte, majte ruky bez krvi, aby mohli s rukami nepoškvrnenými a bez ľudskej krvi prinášať určené obete vašim bohom; a aj keď je proti vám vojna, nikdy nenajímate kňazov do armády. Ak je to teda chvályhodný zvyk, o to viac, že ​​kým iní bojujú, aj títo by sa mali angažovať ako kňazi a Boží služobníci, udržiavať si čisté ruky a zápasiť v modlitbách k Bohu za tých, ktorí bojujú za spravodlivú vec a pre kráľa, ktorý vládne spravodlivo, aby bolo zničené všetko, čo je proti tým, ktorí konajú spravodlivo!" A keďže svojimi modlitbami porážame všetkých démonov, ktorí podnecujú vojnu a vedú k porušovaniu prísah a narúšajú mier, týmto spôsobom pomáhame kráľom oveľa viac ako tí, ktorí za nich idú bojovať do poľa. A zapájame sa do vecí verejných, keď sa spolu so spravodlivými modlitbami zapájame do sebazapieracích cvičení a meditácií, ktoré nás učia pohŕdať pôžitkami a nenechať sa nimi odviesť. A nikto nebojuje za kráľa lepšie ako my. Naozaj pod ním nebojujeme, hoci to vyžaduje; ale my bojujeme v jeho prospech a tvoríme špeciálnu armádu – armádu zbožnosti – tým, že obetujeme svoje modlitby Bohu."

https://www.earlychristianwritings.com/text/celsus2.html

Poznámka : Origen tvrdí, že kresťania za kráľa nebojujú ani keď to on vyžaduje, a to ani pri obrannej vojne. Origen tvrdí, že kresťania odmietajú nosiť zbrane, a za kráľa bojujú nie mečmi, ale modlitbami. Origen nám tu ukazuje pacifistický postoj.

2 : Zákaz prísahy :

RKC v KKC 2154 učí, že prisahať je dovolené, pokiaľ nejde o krivú prísahu a vážnosť situácie si prísahu vyžaduje.

KKC 2154 : "Nasledujúc svätého Pavla, cirkevná Tradícia pochopila, že Ježišove slová nie sú proti prísahe, keď sa koná z vážneho a primeraného dôvodu (napríklad pred súdom). "Prísahu, to jest vzývanie Božieho mena za svedka pravdy možno zložiť iba na základe pravdy, rozvážnosti a spravodlivosti."

V rozpore s učením RKC učia nasledujúce ranno kresťanské spisy :                                                           __________________

1 : DIDACHÉ ROK 50 - 120

...."Nebudeš vraždiť, nescudzoložíš, nesmilníš, nebudeš kradnúť, nebudeš praktizovať mágiu, nebudeš praktizovať čarodejníctvo, nezabiješ dieťa potratom ani zabiť to, čo sa narodilo. . Nebudeš túžiť po veciach svojho blížneho, nebudeš prisahať, nebudeš krivo svedčiť, nebudeš hovoriť zle, nebudeš mať zášť."

https://www.earlychristianwritings.com/text/didache-roberts.html Kapitola 2

Poznámka : Didaché učí o tom že nemožno prisahať, pričom neuvádza výnimky kedy by bolo možné prisahať, z čoho je zcela zrejmé, že Didaché prisahať zakazuje v každom prípade. Na druhej strane RKC učí, že prisahať je dovolené, pokiaľ nejde o krivú prísahu a vážnosť situácia si prísahu vyžaduje.

__________________

2 : JUSTIN MUČENÍK 150 - 160

"A pokiaľ ide o to, že vôbec neprisaháme a vždy hovoríme pravdu, prikázal takto: "Vôbec neprisahajte, ale nech je vaše áno áno a vaše nie, nie, lebo čokoľvek je viac ako toto, prichádza zo zla. "

https://www.earlychristianwritings.com/text/justinmartyr-firstapology.html Kap 16

Poznámka : Justin teda učil, že kresťania vôbec neprisahajú. Na druhej strane KKC 2154 učí, že kresťania v niektorých prípadoch prisahať môžu.

__________________

3 : IRENEUS Z LYONU 185 - 195

"1. Navyše tento ich (gnostikov) bezbožný názor na činy – totiž, že je na nich povinnosť zažiť všetky druhy skutkov, aj tých najohavnejších – vyvracia učenie Pána, s ktorým je nielen cudzoložník zavrhnutý, ale aj muž, ktorý túži spáchať cudzoložstvo; a nielen skutočný vrah je obvinený z toho, že zabil iného na vlastné zatratenie, ale aj muž, ktorý sa hnevá na svojho brata bez príčiny: ktorý prikázal [svojim učeníkom] nielen nemať v nenávisti ľudí, ale aj milovať ich nepriateľov; a prikázal im, aby nielen krivo neprisahali, ale dokonca neprisahali vôbec"

https://www.earlychristianwritings.com/text/irenaeus-book2.html Kap 32

Poznámka : Ireneus učil odvolávajúc sa na Ježišov príkaz, aby kresťania vôbec neprisahávali.

__________________

4 : KLEMENT ALEXANDRIJSKÝ 185 - 205

Opäť, s Pánovým výrokom: "Nech je vaše áno áno a nie, nie," možno prirovnať nasledovné: "Ale priznať lož a ​​zničiť pravdu nie je v žiadnom prípade zákonné." So zákazom proti prísahám súhlasí aj výrok v desiatej knihe zákonov: "Nech vo všetkom chýba chvála a prísaha."

https://www.earlychristianwritings.com/text/clement-stromata-book5.html Kap 14

______________________

5 : SKUTKY PILATA 150 - 255

"A Pilát zavolajúc Annáša a Kaifáša im povedal: Čo sú prozelyti? Povedali mu: Sú rodenými deťmi Grékov a teraz sa stali Židmi. A tí, ktorí hovorili, že sa nenarodil zo smilstva, totiž – Lazar, Asterius, Antonius, Jakub, Atones, Zeras, Samuel, Izák, Phinees, Krispus, Agrippas a Judáš – hovoria: Nie sme prozelyti, ale sme deti Židov a hovoríme pravdu; lebo sme boli prítomní pri zasnúbení Jozefa a Márie. A Pilát zavolal týchto dvanástich mužov, ktorí hovorili, že sa nenarodil zo smilstva, a povedal im: Zaprisahávam vás na zdravie cisára, aby ste mi povedali, či je pravda, že hovoríte, že sa nenarodil zo smilstva. Pilátovi hovoria: Máme zákon proti prísahám, lebo je to hriech; ale budú prisahať na Caesarovo zdravie, že to nie je tak, ako sme povedali, a že nás čaká smrť."

https://www.earlychristianwritings.com/text/gospelnicodemus-roberts.html
3 : Jedenie jedla s obsahom krvi

Katolícka cirkev sa síce v KKC nevyjadruje k jedeniu krvi, no ani ho nezakazuje, čo je dôkazom, že jedenie krvi za hriech nepovažuje, inak by sa o tom v katechizme zmienila. Navyše, z jednotlivých katolíckych apologetických stránok, ako aj zo všeobecného povedomia o katolíckej náuke, je zrejmé, že katolíci nezakazujú jesť jedlá s obsahom krvi.

https://catholicexchange.com/can-catholics-eat-blood/ 

V rozpore s učením RKC učia nasledujúce ranno kresťanské spisy :

________________

1 : OCTÁVIUS MINUCIUS FÉLIX 160 - 250

"Pre nás nie je zákonné ani vidieť, ani počuť o vražde; a tak veľmi sa scvrkávame z ľudskej krvi, že v potrave nepoužívame ani krv zvierat, ktoré sa dajú jesť."

https://www.earlychristianwritings.com/text/octavius.html Kap 30

Poznámka : Octávius tvrdí, že kresťania nejedli jedlá s obsahom krvi. To je však v rozpore s učením RKC, ktorá povoľuje jesť jedlá s obsahom krvi.

__________________

2 : KLEMENT ALEXANDRIJSKÝ 185 - 205

"Skýtsky muž opúšťa luxusnú ľahkosť a vedie skromný život. Pre dom dostatočný a menej zaťažený ako voz, vezme svojho koňa a nasadne naňho, kam chce. A keď omdlieva od hladu, pýta si od koňa obživu; a ponúka svoje žily a dodáva svojmu pánovi všetko, čo má - svoju krv".........Zahyňte teda divé zvery, ktorých potravou je krv! Lebo ľuďom, ktorých telo nie je nič iné ako telo spracované z krvi, je nezákonné dotýkať sa krvi. Lebo ľudská krv sa stala účastníkom Slova: je účastníkom milosti Ducha

https://www.earlychristianwritings.com/text/clement-instructor-book3.html Kap 3

"Vieme, že všetci máme poznanie" – spoločné poznanie spoločných vecí a poznanie, že je jeden Boh. Lebo písal veriacim; odkiaľ dodáva: "Ale poznanie (gnóza) nie je vo všetkom," je oznámené len málokomu. A sú takí, ktorí hovoria, že poznanie o veciach obetovaných modlám sa nezverejňuje medzi všetkými, "aby sa naša sloboda nestala prekážkou úrazu slabých. Lebo tvojím poznaním je zničený ten, kto je slabý." Keby povedali: Čokoľvek sa predáva v troskách, malo by sa to kúpiť?" pridávajúc, prostredníctvom výsluchu, "nepýtať sa otázky", akoby to bolo ekvivalentné "klásť otázky", poskytujú smiešny výklad. Apoštol totiž hovorí: "Všetko ostatné sa kupuje z trosiek a nepýta sa na nič," s výnimkou vecí uvedených v katolíckom liste všetkých apoštolov, "so súhlasom Ducha Svätého", čo je napísané v Skutkoch apoštolov a odovzdané veriacim rukami samotného Pavla. Naznačovali totiž, "že sa musia nevyhnutne zdržiavať vecí obetovaných modlám, krvi, zadusených vecí a smilstva, od ktorého sa budú držať, majú dobre konať".

https://www.earlychristianwritings.com/text/clement-stromata-book4.html  Kap 15

___________________

3 : Sibyline proroctvá 80 - 250

"Z toho, čo ti Boh dal, daj aj ty núdznemu. Spoločný je celý život smrteľných ľudí;110 Ale vychádza to nerovnomerne. Keď vidíš chudobný človek ho nikdy nenadáva slovami, ani tvrdo neobviňuje človeka, ktorého možno obviňovať. Život človeka v smrti je dokázaný; ak niekto konal nezákonne alebo spravodlivo, bude rozhodnuté115 Keď príde súd. Neutíchaj svoju myseľ vínom a nepi prehnane. Nejedzte krv a zdržiavajte sa vecí obetovaných modlám."

https://sacred-texts.com/cla/sib/sib04.htm

___________________

4 : List z Viedne a Lyonu 178

"Medzi tými, ktorí to zapreli, bola aj žena menom Biblias. Diabol si myslel, že ju už pohltil, a chcel ju ešte viac zatratiť tým, že ju prinútil falošne obviniť, priviedol ju k trestu a použil silu, aby ju obmedzil, už slabú a bezduchú, aby nás obvinila z ateizmu. Ale ona sa uprostred mučenia opäť dostala do zdravého stavu mysle a prebudila sa akoby z hlbokého spánku, lebo dočasné utrpenie pripomenulo o večnom treste v gehenne a odporovala žalobcom kresťanov a povedala: "Ako môžu jesť deti tí, ktorí si myslia, že nie je dovolené požívať krv hoci aj brutálnych zvierat?" A potom sa sama priznala. Christian a bol pridaný k počtu svedkov."

https://www.earlychristianwritings.com/text/viennalyons.html

Poznámka : Autor tu ukazuje, že kresťanom nie je dovolené jesť krv.

___________________

5 : Apoštolský cirkevný poriadok 200-330

"Pán ti hovorí: Budeš jesť dobroty zeme a všelijaké mäso budeš jesť ako zelenú bylinu, ale krv budeš vylievať."

https://archive.org/details/oldestchurchma00scha/page/246/mode/2up?view=theater Str 2754 : Otroctvo

RKC otroctvo prísne zakazuje :

KKC 2414 : "Siedme prikázanie (2297) zakazuje činy alebo podujatia, ktoré z akéhokoľvek dôvodu, sebeckého alebo ideologického, obchodného alebo totalitného, vedú k zotročovaniu ľudí, k neuznávaniu ich osobnej dôstojnosti, k ich kupovaniu, predávaniu alebo výmene, akoby boli tovarom. Redukovať ľudí násilím na úžitkovú hodnotu alebo zdroj zisku je hriechom proti dôstojnosti osôb a ich základným právam. Svätý Pavol nariadil kresťanskému pánovi, aby prijal svojho kresťanského otroka "už nie ako otroka, ale... ako milovaného brata... i podľa tela aj v Pánovi" (Flm 16) ."

V rozpore s učením RKC učia nasledujúce ranno kresťanské spisy :

__________________

1 : DIDACHÉ ROK 50 - 120

"Neprikazuj nič vo svojej horkosti svojmu sluhovi alebo slúžke, ktorí dúfajú v toho istého Boha, aby sa nikdy nebáli Boha, ktorý je nad oboma; lebo neprichádza volať podľa zovňajšku, ale k tým, ktorých pripravil Duch. A vy sluhovia sa budete podriaďovať svojim pánom ako predobraz Boha, v skromnosti a bázni."

https://www.earlychristianwritings.com/text/didache-roberts.html Kapitola 4

Poznámka : Didaché nijako neodsudzuje otroctvo, namiesto toho otrokov učí, aby sa podriaďovali a rešpektovali svojich pánov. Na druhej strane učenie RKC dnes otroctvo zakazuje :

__________________

2 : BARNABÁŠOV LIST 80-120

"V hanbe a strachu sa budeš podriaďovať svojim pánom ako predobraz Boha. Nebudeš s horkosťou rozkazovať svojmu sluhovi alebo svojej služobnici, ktorí dúfajú v toho istého Boha, aby sa náhodou neprestali báť Boha, ktorý je nad vami oboma; lebo neprišiel volať s ohľadom na osoby, ale volať tých, ktorých Duch pripravil."

https://www.earlychristianwritings.com/text/barnabas-lightfoot.html Kapitola 19:7

Poznámka : Barnabáš nijako neodsudzuje otroctvo, namiesto toho otrokov učí, aby sa podriaďovali a rešpektovali svojich pánov. Na druhej strane učenie RKC dnes otroctvo zakazuje :

___________________

3 : IGNÁC ANTIOCHIJSKÝ ROK 107 :

"Nepohŕdajte otrokmi, či už mužmi alebo ženami. Títo však nech sa opäť nenadúvajú, ale nech tým vernejšie slúžia na Božiu slávu, aby získali od Boha väčšiu slobodu. Nech netúžia byť oslobodení za verejnú cenu, aby neboli nájdení otrokmi žiadostivosti."

https://www.earlychristianwritings.com/text/ignatius-polycarp-lightfoot.html Kapitola 4

Poznámka : Ignác v otroctve nevidel problém. Nenabádal ich k oslobodeniu sa, namiesto toho ich učil aby slúžili svojim pánom. Ignác sa podľa všetkého riadil podobným heslom ako Pavol "bol si povolaný ako otrok, nerob si z toho starosti". Na druhej strane RKC v KKC 2414 otroctvo netoleruje.

___________________

4 : ARISTIDES 120-130

"A ich utláčateľov utíšia (rozsvietené: utešujú) a robia z nich svojich priateľov; robia dobre svojim nepriateľom; a ich ženy, kráľu, sú čisté ako panny a ich dcéry sú skromné; a ich muži sa zdržujú každého nezákonného zväzku a každej nečistoty v nádeji na odplatu, ktorá príde na druhom svete. Okrem toho, ak jeden alebo druhý z nich má otrokov, otrokyne alebo deti, láskou k nim ich presviedčajú, aby sa stali kresťanmi, a keď tak urobia, bez rozdielu ich nazývajú bratmi."

https://www.earlychristianwritings.com/text/aristides-kay.html Kapitola 15

Poznámka : Aristides píše o tom, že aj niektorí kresťania mali svojich otrokov. Pokiaľ sa otroci dali na kresťanstvo, kresťania ich nazývali bratmi a správali sa k ním lepšie, ako ku tým čo na kresťanstvo nekonvertovali, no aj títo boli u nich stále otrokmi. To je však v rozpore s učením RKC, ktorá otroctvo prísne zakazuje :

__________________

5 : KLEMENT ALEXANDRIJSKÝ 185 - 205

"Skutočný džentlmen nesmie mať na tvári ani na inej časti tela viditeľný znak ženskosti. Nech teda nikdy nenájdete žiadnu škvrnu na jeho mužnosti ani v jeho pohyboch, ani vo zvykoch. Zdravý človek tiež nemôže používať svojich sluhov ako kone, ktoré by ho nosili. Lebo ako sa im prikazuje, "so všetkou bázňou sa podriaďovať svojim pánom, nielen dobrým a miernym, ale aj prešibaným", ako hovorí Peter; takže férovosť, zhovievavosť a láskavosť sú to, čo sa stáva majstrami. Lebo hovorí: "Nakoniec buďte všetci jednej mysle, majte k sebe súcit; milujte sa ako bratia, buďte zľutovaní, buďte pokorní," a tak ďalej, "aby ste zdedili požehnanie", vynikajúce a žiaduce."

https://www.earlychristianwritings.com/text/clement-instructor-book3.html Kap 11

"ako ich vlastné telá." "Deti, buďte poslušné svojim rodičom. Rodičia, neprovokujte svoje deti k hnevu; ale vychovávajte ich vo výchove a napomínaní Pána. Sluhovia, buďte poslušní tým, ktorí sú vašimi pánmi podľa tela, s bázňou a chvením, v jedinosti svojich sŕdc ako Kristovi; s dobrou vôľou duše konajúcej službu. vy, páni, zaobchádzajte so svojimi služobníkmi dobre, zhovievavo sa vyhrážajte: vediac, že ​​ich i váš Pán je v nebi; a u Neho nie je žiadna úcta k osobám."

https://www.earlychristianwritings.com/text/clement-instructor-book3.html Kap 13

Poznámka : Klement nikde vo svojich spisoch neodsudzoval otroctvo. Klement otroctvo schvaľuje, avšak dodáva, že otrokári by nemali svojich otrokov zneužívať na nepotrebné veci, ktoré dokážu ľahko spraviť aj sami, ako napríklad mladý silný človek nie je odkázaný od toho aby ho nosil jeho sluha.

____________________

6 : Petrova apokalypsa 100 - 150

"Okrem toho anjel Ezrael privedie deti a panny, aby im ukázal tie, ktoré sú mučené. Budú potrestaní bolesťami, obesením (?) a množstvom rán, ktoré im spôsobia mäsožravé vtáky. To sú tí, ktorí sa chvália (dôverujú) svojim hriechom a neposlúchajú svojich rodičov a neriadia sa pokynmi svojich otcov a nectia si tých, ktorí sú starší ako oni. Vedľa nich budú dievčatá odeté do tmy za odev a budú boľavo potrestané a ich mäso bude roztrhané na kusy. To sú tí, ktorí si nezachovali svoje panenstvo, kým sa nevydali, a týmito mukami budú potrestaní a budú ich cítiť. A opäť iní muži a ženy, ktorí si bez prestania hryzú jazyky a sú mučení večným ohňom. Toto sú služobníci (otroci), ktorí neboli poslušní svojim pánom; a toto je ich súd naveky."

https://www.earlychristianwritings.com/text/apocalypsepeter-mrjames.html

Poznámka : Autor považuje neposlušnosť otrokov k svojim pánom za hriech. Je teda zrejmé, že autor apokalypsy schvaľoval/toleroval otroctvo.

_____________________

7 : Sibyline proroctvá 80 - 250

"330 Škodlivejší ako leopardi a vlci a odpornejší; a chorých, ktorí sú nesmierne hrdí A úžerníci, ktorí získavajú na hromadách a škodia sirotám a vdovám v každej veci; A všetci, ktorí dávajú vdovám a sirotám 335 Ovocie nespravodlivých skutkov a všetci, ktorí vrhajú potupu v dávaní zo svojich vlastných ťažkých prác; A všetko, čo zanechalo svojich rodičov v starobe, vôbec im neplatilo, ani neponúklo rodičom synovskú povinnosť a všetci, ktorí boli neposlušní a proti svojim otcom, Povedali tvrdé slovo; a všetko, čo zástavy vzali a potom ich zapreli; a všetci služobníci, ktorí boli proti svojim pánom, a opäť Tí, ktorí nehanebne poškvrnili telo"

https://sacred-texts.com/cla/sib/sib04.htm

Poznámka : Sibyla považuje neposlušnosť otrokov k svojim pánom za hriech. Je teda zrejmé, že Sibyla schvaľovala/tolerovala otroctvo.

____________________

8 : 5 a 6 kniha Ezdrášova (Ezdrášova apokalypsa) 150 - 250

"A prorok povedal : Pane, ak si sa to rozhodol urobiť, prečo si stvoril človeka ? Povedal si nášmu otcovi Abrahámovi : Rozmnožím tvoje semená, hviezdy nebies a ako piesok, ktorý je na brehu mora; a kde je tvoje zasľúbenie ? A Boh povedal : Najprv urobím zemetrasenie na pád štvornohých zvierat a (zlých) ľudí; a keď uvidíte, že brat vydá brata na smrť a že deti povstanú proti svojim rodičom a že žena opustí svojho manžela, a keď národ povstane proti národu, vtedy budete vedieť, že koniec je blízko, lebo potom ani brat neľutuje brata, ani muž manželku, ani deti rodičov, ani priatelia priateľov, ani otrok svojho pána, lebo ten kto je protivníkom ľudí, vystúpi z Tartaru a ukáže ľuďom mnohé."

Poznámka : Všetky spomenuté skutky sú nesprávne a zlé. Medzi týmito zlými skutkami je spomenuté aj to že "otrok neľutuje svojho pána" z čoho je zrejmé, že autor Ezdráša podporoval otroctvo.

https://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/sine-data,_AA_VV,_Evangelia_Apocrypha_[Schaff],_EN.pdf Str 965 - 971

____________________

9 : Tatianov príhovor Grékom 160 - 170

"Ako teda pripustím túto narodenosť podľa Osudu, keď vidím takých správcov Osudu? Nechcem byť kráľom; Nechcem byť bohatý; Odmietam vojenské velenie; Neznášam smilstvo; Nenásytná láska k zisku ma nenúti ísť na more; Nehádam sa o krúžky; Som oslobodený od šialeného smädu po sláve; Smrťou pohŕdam; Som nadradený každému druhu choroby; smútok nestrávi moju dušu. Som otrok, znášam otroctvo. Som slobodný, nevychvaľujem sa zo svojho dobrého narodenia"

https://www.earlychristianwritings.com/text/tatian-address.html

"Z akého dôvodu, muži z Grécka, chcete priviesť civilné mocnosti do konfliktu s nami, ako pri bojovom stretnutí? A ak nie som ochotný podriadiť sa zvyklostiam niektorých z nich, prečo by som mal byť opovrhovaný ako ohavný darebák? Nariadi panovník zaplatiť poctu, som pripravený ju vysloviť. Prikazuje mi môj pán, aby som konal ako sluha a slúžil, uznávam nevoľníctvo."

https://www.earlychristianwritings.com/text/tatian-address.html

Poznámka : Z týchto veršov vidíme, že Tatian toleroval otroctvo a nebojoval proti nemu.

_____________________

10 : List z Viedne a Lyonu 178

"Ale potom nás všetkých veľmi znepokojila neistota, pokiaľ ide o priznanie, nie preto, že by sme sa báli mučenia, ale preto, že sme hľadeli na koniec a báli sa, aby niekto neodpadol. Tí, čo boli toho hodní, však boli denne zadržiavaní, čím sa dopĺňali ostatné: takže z dvoch cirkví všetci znamenití a tí, ktorým cirkvi najviac dlhovali celé ich zriadenie a prosperitu boli zhromaždení vo väzení. Zatknutí boli aj niektorí pohanskí domáci otroci patriaci nášmu ľudu, keďže guvernér verejne vydal rozkaz, aby všetkých vyhľadali. Títo nás z popudu Satana a zo strachu z mučenia, ktoré videli svätých znášať, naliehaní aj vojakmi, falošne obvinili z thyestovských banketov a oidipovských spojení a iných zločinov, o ktorých nie je dovolené sa ani nezmieňovať, ani nemyslieť; a skutočne sa vyhýbame presvedčeniu, že k takýmto zločinom medzi ľuďmi niekedy došlo."

https://www.earlychristianwritings.com/text/viennalyons.html

Poznámka : "Domáci otroci patriaci nášmu ľudu" znamená otroci patriaci kresťanom. Tento verš dokazuje, že aj kresťania mali svojich otrokov, čo je ďaľším dôkazom toho, že ranní kresťania podporovali a tolerovali otroctvo.

___________________

11 : Apoštolský cirkevný poriadok 200-330

"a vy, služobníci, sa podriaďujte svojim pánom ako Božím zástupcom s pozornosťou a bázňou, ako Pánovi, a nie ako ľuďom."

https://archive.org/details/oldestchurchma00scha/page/246/mode/2up?view=theater Str 271

5 : Vrátenie ukradnutej veci

RKC v KKC 2412 učí o tom, že ukradnutú vec je zlodej povinní vrátiť majiteľovi ukradnutej veci, alebo mu inak kompenzovať vzniknutú stratu :

KKC 2412 :  "Na základe výmennej spravodlivosti (1459) náprava spáchanej nespravodlivosti vyžaduje vrátenie odcudzeného dobra jeho majiteľovi.......Tí, čo sa priamo alebo nepriamo zmocnili cudzieho vlastníctva, sú povinní ho vrátiť alebo dať rovnocennú náhradu (2487) v naturáliách alebo v peniazoch, ak vec už zanikla, a takisto nahradiť aj výnos a výhody, ktoré by bol z neho majiteľ oprávnene získal. Rovnako sú povinní vrátiť úmerne k svojej zodpovednosti a k svojmu zisku všetci tí, čo nejakým spôsobom mali účasť na krádeži alebo z nej vedome mali osoh; napríklad tí, čo ju nariadili alebo pri nej pomáhali, alebo skrývali ukradnutú vec."

V rozpore s učením RKC učia nasledujúce ranno kresťanské spisy :

__________________

1 : DIDACHÉ r. 50 - 120

"...Ak ti niekto vezme plášť, daj mu aj kabát. Ak ti niekto vezme to, čo je tvoje, nežiadaj to späť, lebo naozaj nie si schopný."

https://www.earlychristianwritings.com/text/didache-roberts.html Kapitola 1

Poznámka : Didaché učí o tom, že keď nám niekto niečo ukradne, nemáme to od zlodeja chcieť naspäť, čo by znamenalo, že zlodej nie je povinní vrátiť ukradnutú vec majiteľovi, keďže ten by nemal žiadať ukradnutú vec naspäť. Na druhej strane RKC v KKC 2412 učí o tom, že ukradnutú vec je zlodej povinní vrátiť majiteľovi ukradnutej veci, alebo mu inak kompenzovať vzniknutú stratu :

_________________

2 : ATHENAGORAS 175 - 180

"Pokuta uložená našimi prenasledovateľmi totiž nemieri len na náš majetok, ani ich urážky na našu povesť, ani na škodu, ktorú nám spôsobujú v žiadnom inom z našich väčších záujmov. Tými pohŕuctiedame, hoci sa vo všeobecnosti javia ako veľmi dôležité; lebo sme sa naučili nielen neoplácať ranu za ranou, ani sa súdiť s tými, ktorí nás drancujú a okrádajú, ale s tými, ktorí nás bijú na jednu stranu tváre, aby ponúkli aj druhú stranu, a s tými, ktorí vezmú nám kabát, aby sme dali aj náš plášť. Ale keď sme sa vzdali svojho majetku, sprisahali proti našim telám a dušiam úklady a vyvalili na nás veľké obvinenia zo zločinov, z ktorých sme nevinní aj v myšlienkach, ale ktoré patria samým týmto nečinným praterom a celému kmeňu tých. ktorí sú ako oni."

https://www.earlychristianwritings.com/text/athenagoras-plea.html Kap 1

Poznámka : Athenagoras tvrdil, že kresťania sa nesúdia s tými ktorí ich okrádajú, ale vzdávajú sa svojho majetku, nechávajú sa okrádať bez odporovania. Toto je však v rozpore s učením RKC, ktorá učí, že človek ktorý je okradnutý, má právo žiadať uhradenie škody.

__________________

3 : IRENEUS Z LYONU 185 - 195

"1. Navyše tento ich (gnostikov) bezbožný názor na činy – totiž, že je na nich povinnosť zažiť všetky druhy skutkov, aj tých najohavnejších – vyvracia učenie Pána, ktorým je nielen cudzoložník zavrhnutý, ale aj muž, ktorý túži spáchať cudzoložstvo; a nielen skutočný vrah je obvinený z toho, že zabil iného na vlastné zatratenie, ale aj muž, ktorý sa hnevá na svojho brata bez príčiny: ktorý prikázal [svojim učeníkom] nielen nenávidieť ľudí, ale aj milovať ich nepriateľov; a prikázal im, aby nielen krivo neprisahali, ale dokonca neprisahali vôbec..... a nielen neodmietať vzdať sa majetku iných, ale aj keby im bol odňatý ich vlastný, nevyžadovať ho späť od tých, ktorí ho vzali"

https://www.earlychristianwritings.com/text/irenaeus-book2.html Kap 32

"3. A preto Pán namiesto toho [prikázania] "Nescudzoložíš" zakázal dokonca žiadostivosť; a namiesto toho, čo znie takto: "Nezabiješ," zakázal hnev; a namiesto zákona, ktorý prikazuje dávať desiatky, [povedal nám], aby sme sa o celý svoj majetok delili s chudobnými; a nemilovať len svojich blížnych, ale aj nepriateľov; a nielen preto, aby sme boli liberálni darcovia, ale aj to, že by sme mali darovať bezodplatný dar tým, ktorí nám berú náš majetok. Hovorí totiž, že "tomu, kto ti berie kabát, daj aj svoj plášť, a od toho, kto ti berie majetok, si viac nepýtaj; a ako chcete, aby vám ľudia robili, robte im: "aby sme sa nezarmútili ako tí, ktorí sa nechcú dať oklamať, ale môžeme sa radovať ako tí, ktorí dávajú dobrovoľne, a radšej udeľovať priazeň našim blížnym, ako sa poddávať núdzi"

https://www.earlychristianwritings.com/text/irenaeus-book4.html Kap 13

____________________

4 : DIDASCALIA 200-250

"[ii. 45] Pre kresťana sa to stáva chválou, že nemá s nikým zlé slovo. Ale ak pôsobením Nepriateľa postihne človeka nejaké pokušenie (s. 49) a bude mať súdny spor, nech sa ho snaží ukončiť, aj keď utrpí nejakú stratu: a v žiadnom prípade nech nechodí na tribunály pohanov.....Lebo pohania sa nedozvedia o vašich žalobách a nepriznáte od nich svedectvo proti sebe, ani sa pred nimi nebudete súdiť [porov. 1Cor 6.1] ako sa aj v evanjeliu hovorí ? Čo je cisárovo, dajte cisárovi a čo je Božie Bohu [Mt 22,21; Lk 20,25] ? Buď teda ochotný utrpieť stratu a radšej sa usiluj o zmier. Lebo keď utrpíš akúkoľvek svetskú stratu pre pokoj, u Boha to bude pre teba zisk, pretože sa bojíš Boha a konáš podľa jeho prikázaní."

https://www.earlychristianwritings.com/text/didascalia.html

Poznámka : Autor Didascalie radil, aby ak kresťan utrpí škodu, aby ochotne zniesol škodu bez toho aby išiel na súd. V žiadnom prípade nebolo povolené aby sa kresťan súdil na nekresťanských súdoch. Žiaľ, dnes už to neplatí, a katolíci sa veselo súdia na nekresťanských súdoch.


6 : Inšpirované spisy

Hore uvedený obrázok ukazuje biblický kánon RKC. V rozpore s RKC biblickým kánonom učia nasledujúce ranno kresťanské spisy :                                                                                                                                                                     ___________________

1 : BARNABÁŠOV LIST 80-120

"Priblížil sa posledný priestupok, o ktorom hovorí Písmo, ako hovorí Enoch. Lebo na tento účel skrátil Majster obdobia a dni, aby sa jeho milovaní mohli poponáhľať a prísť do jeho dedičstva."

https://www.earlychristianwritings.com/text/barnabas-lightfoot.html Kapitola 4

Poznámka : Barnabášov list považoval za Bohom inšpirovanú knihu Enochovu a ostatné apokryfné knihy v Kap 5:4; Kap 9:7; Kap 12:11; Kap 13:7; Kap 16:5; Kap 16:6, ktoré RKC dnes neuznáva za Bohom inšpirované spisy.

_________________

2 : KLEMENT RÍMSKY 80-140

"Bola vám daná všetka sláva a zväčšenie, a splnilo sa to, čo je napísané, môj milovaný jedol a pil, zväčšil sa a zväčšil sa a nakopal."

https://www.earlychristianwritings.com/1clement.html Kapitola 3:1

"Lebo na určitom mieste hovorí : Duch Pánov je lampa , ktorá skúma skrine v bruchu."

https://www.earlychristianwritings.com/1clement.html Kapitola 21

"Lebo je napísané; Vojdite na chvíľu do skrine, kým môj hnev a môj hnev nepominú, a ja si spomeniem na dobrý deň a vzkriesim vás z vašich hrobov."

https://www.earlychristianwritings.com/1clement.html Kapitola 50:3

Poznámka : Tieto verše sa v katolíckom biblickom kánone nevyskytujú. Klement tu cituje z apokryfov, ktoré RKC ako kánonické neuznala.

_________________

3 : DRUHÝ KLEMENTOV LIST KORINŤANOM 80-140

"Lebo sám Pán, keď sa ho jedna osoba opýtala, kedy príde jeho kráľovstvo, povedal: " Kedy budú tí dvaja jedno a navonok ako vnútro a muž so ženou, ani muž, ani žena."

https://www.earlychristianwritings.com/2clement.html 12 Kapitola

Poznámka : Tieto verše sa v katolíckom biblickom kánone nevyskytujú. Klement tu cituje z apokryfu Tomášove evanjelium, ktoré RKC ako kánonické neuznala.

__________________

4 : HERMASOV PASTIER 100 -160

"Ale povedz Maximovi: "Hľa, súženie prichádza na teba, ak uznáš za vhodné zaprieť druhýkrát. Pán je blízko tým, ktorí sa k nemu obracajú, ako je napísané v Eldade a Modat, ktorý prorokoval ľuďom na púšti."

https://www.earlychristianwritings.com/text/shepherd-lightfoot.html Kapitola 3

Poznámka : Knihy Eldat a Modat sa katolíckom biblickom kánone nevyskytujú. Ide o apokryfné knihy, ktoré RKC ako kánonické neuznala.

___________________

5 : PAPIÁŠ 110 - 140

"Na jednu vec si dal obzvlášť záležať, nevynechávať nič, čo počul, a nedávať do výpovedí nič fiktívne. [Toto hovorí Papias o Markovi; ale s ohľadom na Matúša urobil tieto výroky]: Matúš zostavil veštby [Pánove] v hebrejskom jazyku a každý ich vyložil, ako najlepšie vedel. [Tá istá osoba používa dôkazy z Prvého Jánovho listu a z Petrovho listu podobným spôsobom. A podáva aj ďalší príbeh o žene, ktorá bola pred Pánom obvinená z mnohých hriechov, ktorý má byť prameňom v evanjeliu podľa Židom."

https://www.earlychristianwritings.com/text/papias.html Kapitola 6

Poznámka : Evanjelium Hebrejom je zaniknuté evanjelium, ktoré RKC ako kánonické nikdy neuznala.

https://en.wikipedia.org/wiki/Gospel_of_the_Hebrews

__________________

6 : JUSTIN MUČENÍK 150 - 160

"Ale prostredníctvom diabla bola nariadená smrť tým, ktorí čítajú knihy Hystaspes alebo Sibyly alebo prorokov, aby zo strachu zabránili ľuďom, ktorí ich čítajú, získať poznanie dobra a držať ich v otroctve pre seba; čo však nemohli vždy uskutočniť. Lebo nielenže ich nebojácne čítame, ale ako vidíte, prineste si ich na prehliadku s vedomím, že ich obsah sa bude páčiť všetkým."

https://www.earlychristianwritings.com/text/justinmartyr-firstapology.html Kap 44

Poznámka : Justin považuje za Bohom osvietené knihy a dáva ich na jednu úroveň spolu s knihami prorokov knihy Hystapesa a Sibyly. Tieto knihy RKC narozdiel od Justina za Bohom osvietené nikdy neuznala.

____________________

7 : MELITO ZO SARDIS 165 - 175

"V súlade s tým som pokračoval na Východ a išiel som presne tam, kde sa kázali a kde sa diali veci, o ktorých je reč ; a keď som sa presne oboznámil s knihami Starého zákona, uviedol som ich nižšie a týmto vám posielam zoznam . Ich mená sú nasledovné : Päť kníh Mojžiš-Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronómium; Jozue, Sudcovia, Rút, štyri knihy kráľov, dve knihy Kroník, kniha Dávidových žalmov, Šalamúnove príslovia, nazývaná aj Kniha múdrosti, Kazateľ, Pieseň piesní, Jób, knihy sv . proroci Izaiáš, Jeremiáš, z dvanástich obsiahnutých v jedinej knihe, Daniel, Ezechiel, Esdras. Z nich som urobil úryvky a rozdelil som ich do šiestich kníh."

https://www.earlychristianwritings.com/text/melito.html Kap 4

Poznámka : Kánon Starého Zákona, ktorý menuje Melito neobsahuje až 9 kníh ktoré obsahuje katolícky kánon Starého Zákona. Okrem toho Melitov kánon obsahuje 3 a 4 knihu kráľov, čo sú knihy, ktoré sa v katolíckom kánone nenachádzajú.

__________________

8 : KLEMENT ALEXANDRIJSKÝ 185 - 205

"keďže podobne ako deti nemajú v sebe nič dospelé, a potvrdil, že obe majú spoločné – ich bájky a ich reči – byť detinský. Božsky teda sila, ktorá prehovorila k Hermasovi zjavením, povedala: "Vízie a zjavenia sú pre tých, ktorí majú dvojitú myseľ, ktorí vo svojich srdciach pochybujú, či tieto veci sú alebo nie sú."

https://www.earlychristianwritings.com/text/clement-stromata-book1.html  Kap 29

"Ale ako práca napreduje, budeme v každej časti, berúc do úvahy rečnícke figúry uvedené prorokom, ukázať gnostický spôsob života a systematicky ho ukázať podľa pravidla pravdy. Nedala aj sila, ktorá sa zjavila Hermasovi vo videní v podobe Cirkvi, na prepis knihu, ktorú si želala dať poznať vyvoleným? A toto, hovorí, prepísal do písmena, bez toho, aby našiel, ako doplniť slabiky. A to znamenalo, že Písmo je jasné všetkým, keď sa vezme podľa holého čítania; a že toto je viera, ktorá zaberá miesto základov. Preto sa používa aj obrazný výraz "čítanie podľa písmena"; pričom chápeme, že gnostické odvíjanie Písma, keď viera už dosiahla pokročilý stav, sa prirovnáva k čítaniu podľa slabík."

https://www.earlychristianwritings.com/text/clement-stromata-book6.html Kap 15

Poznámka : Klement očividne považoval apokryf knihu Hermasovu za Bohom inšpirovanú.

__________________

"Ale niektorí z týchto "zlodejov a lupičov", ako hovorí Písmo, predpovedali väčšinou z pozorovania a pravdepodobností, ako lekári a veštci súdia z prirodzených znakov; a iných vzrušovali démoni alebo ich znepokojovali vody, fumigácie a vzduch zvláštneho druhu. Ale medzi Hebrejmi boli proroci pohnutí Božou mocou a inšpiráciou. Pred zákonom Adam prorocky hovoril o žene ao pomenovaní stvorení; Noe kázal pokánie; Abrahám, Izák a Jákob dali veľa jasných výrokov o budúcich a súčasných veciach. Súčasní so zákonom, Mojžiš a Áron; a potom prorokovali Ježiša, syna Naveho, Samuela, Gáda, Nátana, Achiáša, Samaia, Jehu, Eliáša, Michaia, Abdiua, Elizea, Abbadonai, Ámosa, Ezaiáša, Osea, Jonáša, Joela, Jeremiáša, Sofonias, syn Buziho, Ezechiela, Uriáša, Ambakuma, Nauma, Daniela, Misaela, ktorí písali sylogizmy, Aggai, Zachariáš a anjel medzi dvanástimi. Toto je celkovo päť a tridsať prorokov. A zo žien (pretože aj tieto prorokovali) Sara a Rebecca, Mariam, Debbora a Olda, teda Huldah."

https://www.earlychristianwritings.com/text/clement-stromata-book1.html Kap 21

Poznámka : Klement menuje prorokov Starého Zákona, no nespomína proroka Barucha, ktorý je v katolíckom kánone.

___________________

9 : Testamenty dvanástich patriarchov 70 - 120

"5. Preto bol Jozef pekný na pohľad a pekný na pohľad, lebo v ňom nebývala nijaká bezbožnosť; lebo v súžení ducha to tvár zvestuje. A teraz, deti moje, urobte si dobré srdce pred Pánom a vyrovnajte svoje cesty pred ľuďmi, a nájdete milosť pred Bohom i pred ľuďmi. A dávajte si pozor, aby ste nesmilnili, lebo smilstvo je matkou všetkého zla, oddeľuje od Boha a približuje Beliarovi. Lebo som videl, že je napísané v Enochovom spise, že vaši synovia budú s vami pokazení v smilstve a budú robiť zle proti Lévimu mečom. Ale nepremôžu Léviho, lebo povedie Hospodinovu vojnu a porazí všetky tvoje zástupy; a bude niekoľko rozdelených v Lévi a Judsku, a nebude nikto z vás, aby ste boli zvrchovanosťou,6. Hľa, všetko som vám predpovedal, aby som bol čistý od hriechu vašich duší."

Poznámka : Testament považuje knihu Henochovu za inšpirovaný spis. RKC knihu Henochovu za inšpirovaný spis nepovažuje.

___________________

10 : Ptolemaios 140 - 160

"Zákon bol ustanovený cez Mojžiša, moja drahá sestra Flora, nepochopil ho veľa ľudí, ktorí nemajú presné poznanie ani o tom, kto ho ustanovil, ani o jeho prikázaniach. Myslím, že vám to bude úplne jasné, keď sa o tom dozviete rozporuplné názory. Niektorí hovoria, že je to zákon daný Bohom Otcom; iní, ktorí idú opačným smerom, tvrdošijne tvrdia, že to nariadil opak, diabol, ktorý spôsobuje skazu, rovnako ako mu pripisujú stvárnenie sveta a hovoria, že on je Otec a tvorca tohto vesmíru. Obaja sú úplne v omyle; navzájom sa vyvracajú a ani jeden nedospel k pravde veci. Je totiž zrejmé, že Zákon nebol ustanovený dokonalým Bohom Otcom, pretože je druhoradý, pretože je nedokonalý a potrebuje doplnenie iným, obsahuje prikázania cudzie povahe a myšlienke takého Boha............Lebo ak Zákon nebol ustanovený samotným dokonalým Bohom, ako sme vás už uviedli, ani diablom, toto tvrdenie nemožno urobiť, zákonodarcom musí byť niekto iný ako títo dvaja. V skutočnosti je demiurgom a tvorcom tohto vesmíru a všetkého v ňom; a pretože sa od týchto dvoch bytostne líši a nachádza sa medzi nimi, právom dostal meno, medziprodukt ..............Najprv sa musíte naučiť, že celý Zákon obsiahnutý v Mojžišovom Pentateuchu nebol ustanovený jedným zákonodarcom – myslím, nie samotným Bohom, niektoré prikázania sú Mojžišove a niektoré dali iní ľudia. Slová Spasiteľa nás učia tomuto trojitému rozdeleniu. Prvá časť musí byť pripísaná iba Bohu a jeho zákonodarstvu; druhý Mojžišovi – nie v tom zmysle, že by Boh prostredníctvom neho uzákonil, ale v tom zmysle, že Mojžiš dal nejaké zákonodarstvo pod vplyvom svojich vlastných predstáv; a tretí starším ľudu, ktorí, ako sa zdá, na začiatku ustanovili nejaké vlastné prikázania. Teraz sa dozviete, ako pravdivosť tejto teórie dokazujú slová Spasiteľa"

Poznámka : Ptolemaios prijímal celý Nový Zákon, no odmietal celý Starý Zákon, pretože bol presvedčený, že Starý Zákon nebol vytvorený Bohom ale ľuďmi, Mojžišom a demiurgom, čo bola duchovná bytosť, ktorá nebola Bohom.

__________________

11 : Theodotus 150 - 180

"Dobrý je Boží súd a rozlišovanie veriacich od neveriacich a súd vopred, aby neupadli do väčšieho súdu – tento súd je opravou.41. Písmo hovorí, že nemluvňatá, ktoré sú potratené, sú vydávané anjelovi strážnemu a že ním sú cvičené a vychovávané. "A budú," hovorí, "ako verní v tomto svete sto rokov veku." Preto aj Peter v Zjavení hovorí: "A záblesk ohňa, ktorý vyskočil z tých nemluvniat a zasiahol oči žien." Lebo spravodlivý svieti, ako iskra v trstine a bude súdiť národy.42"

Poznámka : Theodotus považoval Petrovu apokalypsu za Bohom inšpirované Písmo narozdiel od RKC.

__________________

12: Skutky Petra 150 - 200

"XXIV. Ale Peter povedal: Anathema na tvoje slová proti (alebo v) Kristovi! Opovažuješ sa hovoriť takto, zatiaľ čo prorok o ňom hovorí: Kto oznámi jeho pokolenie? A iný prorok hovorí: A videli sme ho a nemal krásu ani pôvab. A: V posledných časoch sa narodí dieťa z Ducha Svätého: jeho matka nepozná muža, ani nikto nepovie, že je jeho otcom. A znova hovorí: Porodila a neporodila.[Z apokryfu Ezechiel (stratil sa)] A znova: Je to pre vás maličkosť unavených mužov? muži)? Hľa, panna počne v lone. A iný prorok hovorí, cti Otca: Ani sme nepočuli jej hlas, ani neprišla pôrodná asistentka.[Od Nanebovstúpenia Izaiáša, xi. 14] Ďalší prorok hovorí: Nezrodil sa z lona ženy, ale zostúpil z nebeského miesta. A: Bol vysekaný kameň bez rúk a pobil všetky kráľovstvá. A: Kameň, ktorý stavitelia zavrhli, stal sa uholnou hlavou; a nazýva ho kameňom vyvoleným, vzácnym. A opäť o ňom povedal prorok: A hľa, videl som podobného Syna človeka prichádzať na oblaku. A čo ešte? Ó, muži Ríma, keby ste poznali Písma prorokov, všetko by som vám vysvetlil: Podľa ktorých Písem bolo potrebné, aby sa to hovorilo v tajomstve a aby sa kráľovstvo Božie dovŕšilo."

https://www.earlychristianwritings.com/text/actspeter.html

Poznámka : Autor považuje knihu nanebovstúpenie Izaiáša za inšpirované Písmo, narozdieľ od RKC, ktorá ho považuje za apokryf.

___________________

13 : Muratoriho kánon 170-200 :

"V obehu je tiež jeden pre Laodicejčanov a ďalší pre Alexandrov, sfalšovaný pod menom Pavla a adresovaný proti kacírstvu Marciona; a je aj niekoľko ďalších, ktoré nemožno prijať do katolíckej cirkvi, lebo nie je vhodné, aby sa žlč miešala s medom. 4. List Júdov 37 a dva patriace vyššie menovanému Jánovi – alebo nesúce meno Ján – sa počítajú medzi katolícke listy . A kniha múdrosti, ktorú napísali Šalamúnovi priatelia na jeho počesť. Prijímame aj Jánovu a Petrovu apokalypsu , hoci niektorí z nás si túto druhú v Cirkvi nenechávajú prečítať. Pastor navyše písal Hermas veľmi nedávno v našich časoch v meste Rím, zatiaľ čo jeho brat biskup Plus sedel v predsedníctve Rímskej cirkvi . A preto by sa to tiež malo čítať; ale nemôže to byť zverejnené  v Cirkvi pre ľud, ani umiestnené medzi prorokov, pretože ich počet je úplný, ani medzi apoštolov až do konca vekov. Zo spisov Arsinousa, nazývaného aj Valentinus alebo Miltiades, nedostávame vôbec nič. Odmietajú sa aj tí, ktorí napísali novú Knihu žalmov pre Marciona spolu s Basilidesom a zakladateľom ázijských katafrýgov."

https://www.earlychristianwritings.com/text/muratorian.html

Poznámka : Muratoriho kánon považuje za kánonickú Petrovu apokalypsu, ktorú dnes RKC ako kánonickú neuznáva.

_____________________
7 : Rozvod v kresťanstve

RKC v KKC 2383, 2384 nepovoľuje rozvod a to ani pri cudzoložstve. RKC učí, že manželia sa v niektorých prípadoch môžu od seba fyzicky odlúčiť, nemôžu sa však rozviesť, takže manželia na papieri zostanú stále.

KKC 2383 : "Odluka manželov, (1694) pri ktorej však pretrváva manželský zväzok, môže byť oprávnená v niektorých prípadoch predvídaných kánonickým právom. Ak civilný rozvod je jediný možný spôsob, ako zaistiť určité legitímne práva, ako je starostlivosť o deti alebo ochrana majetku, môže sa tolerovať a nie je morálnym previnením."

KKC 2384 : "Rozvod je ťažkým previnením (1650) proti prirodzenému zákonu. Nárokuje si zrušiť zmluvu, ktorú manželia slobodne uzavreli, že budú žiť spolu až do smrti. Rozvod potupuje zmluvu spásy, ktorej je sviatostné manželstvo znakom. Uzavretie nového zväzku, aj keby ho civilný zákon uznával, ešte zväčšuje porušenie zmluvy: manželský partner, ktorý sa znovu zosobáši, sa v tomto prípade nachádza v situácii trvalého a verejného cudzoložstva: "Keď muž prepustí manželku, nie je mu dovolené, aby si vzal inú; ani nie je dovolené, aby si iný vzal za manželku takú, ktorú manžel odpudil."

RKC tiež v KKC 2382 povoľuje zosobášeným kresťanom ktorí sa stali vdovcami/vdovami uzatvoriť ďalšie manželstvo.

KKC 2382 : Medzi pokrstenými "platne uzavreté a [manželským úkonom] zavŕšené manželstvo [matrimonium ratum et consummatum] nemôže byť rozviazané nijakou ľudskou mocou a z nijakého dôvodu, iba smrťou".

https://www.catholic.com/qa/remarriage-after-the-death-of-a-spouse

V rozpore s učením RKC učia nasledujúce ranno kresťanské spisy :

___________________

1 : HERMASOV PASTIER 100 -160

"Hovorím mu: "Pane, dovoľ mi položiť ti ešte niekoľko otázok." "Povedz ďalej," povedal. "Pane," hovorím ja, "ak muž, ktorý má manželku vernú v Pánovi, zistí, že je cudzoložná, hreší manžel, keď s ňou žije? "Pokiaľ je nevedomý," hovorí, "nehreší, ale ak muž vie o jej hriechu a žena sa nebude kajať, ale bude pokračovať vo svojom smilstve a jej muž bude s ňou žiť." , robí sa zodpovedným za jej hriech a spolupáchateľom jej cudzoložstva. "Čo teda, Pane," hovorím ja, "urobí manžel, ak manželka bude v tomto prípade pokračovať?" "Nech sa s ňou rozvedie," hovorí, "a muž nech ostane sám.

https://www.earlychristianwritings.com/text/shepherd-lightfoot.html Mandát 4

"Ak teda, Pane," hovorím ja, "žena bude po rozvode činiť pokánie a bude sa chcieť vrátiť k svojmu manželovi, či nebude prijatá? "Určite," hovorí, "ak ju muž neprijme, hreší a privádza na seba veľký hriech; kto zhrešil a činil pokánie, musí byť prijatý, no nie často; jedno pokánie za služobníkov Božích. Pre jej pokánie by sa teda manžel nemal ženiť. Toto je spôsob konania prikázaný manželom.

https://www.earlychristianwritings.com/text/shepherd-lightfoot.html Mandát 4

Poznámka : Hermas učí o tom, že ak má muž ženu ktorá cudzoloží, a vie o tom, má sa s ňou rozviesť a žiť sám. Na druhej strane RKC dnes v KKC 2383 nepovoľuje rozvod a to ani pri cudzoložstve. RKC učí, že manželia sa v niektorých prípadoch môžu od seba fyzicky odlúčiť, nemôžu sa však rozviesť, takže manželia na papieri zostanú stále.

Hermas tiež učí o tom, že ak prepustená manželka bude robiť pokánie a bude sa chcieť vrátiť k manželovi, manžel ju má prijať a nemá sa znovu oženiť. Z toho však nepriamo vyplýva to, že ak by manželka pokánie nerobila a nechcela sa vrátiť k manželovi, manžel by sa mohol znovu oženiť. To je však v rozpore s učením RKC v KKC 2384 , ktorý zakazuje aby sa ženatý kresťan z dôvodu partnerovho cudzoložstva mohol po svadbe rozísť a znovu oženiť.

____________________

2 : ATHENAGORAS 175 - 180

"Lebo venujeme svoju pozornosť; nie na štúdiu slov, ale na predvádzaní a učení činov, aby človek buď zostal tak, ako sa narodil, alebo sa uspokojil s jedným manželstvom; lebo druhé manželstvo je len čudné cudzoložstvo. "Lebo každý, kto prepustí svoju manželku," hovorí On, "a vezme si inú, cudzoloží; nedovoliť mužovi, aby ju poslal preč, ktorej panenstvo ukončil, ani sa znova oženiť. Lebo ten, kto sa pripravuje o svoju prvú manželku, aj keď je mŕtva, je zahalený cudzoložník, ktorý sa vzpiera Božej ruke, pretože na počiatku Boh stvoril jedného muža a jednu ženu a rozpustil najprísnejšie spojenie tela s telom. na súlož rasy.

https://www.earlychristianwritings.com/text/athenagoras-plea.html Kap 33

Poznámka : Athenagoras učil, že keď kresťan raz vstúpi do manželstva, už nie je možné v jeho živote uzavrieť ďalšie manželstvo a to ani v prípade ak by sa stal vdovcom/vdovou. Na druhej strane RKC povoľuje zosobášeným kresťanom ktorí sa stali vdovcami/vdovami uzatvoriť ďalšie manželstvo.

____________________


8 : Náboženská sloboda

RKC, dnes učí, že nikoho nemožno ku kresťanstvu nútiť, donucovať, vyvíjať násilie, ak je to proti jeho presvedčeniu :

"2. Tento vatikánsky snem vyhlasuje, že ľudská osoba má právo na náboženskú slobodu. Táto sloboda pozostáva v tom, že všetci ľudia musia byť chránení pred donucovaním zo strany jednotlivcov alebo spoločenských skupín a vôbec akejkoľvek ľudskej moci tak, aby v náboženskej oblasti nik nebol nútený konať proti svojmu svedomiu a nikomu sa nebránilo konať v náležitých medziach podľa vlastného svedomia súkromne i verejne, individuálne alebo v spojení s inými"

https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/druhy-vatikansky-koncil/c/dignitatis-humanae Kapitola 1

"KKC 1907 : ......Spoločné dobro spočíva osobitne v tom, že jednotlivec môže uplatňovať prirodzené slobody, ktoré sú nevyhnutne potrebné na plný rozvoj povolania človeka, ako sú: "právo konať podľa správnej normy vlastného svedomia, právo na ochranu súkromného života a na spravodlivú slobodu, (2106) a to aj v náboženskej oblasti".

V rozpore s učením RKC, učia nasledujúce ranno kresťanské spisy :

_____________________

1 : DIDACHÉ ROK 50 - 120

"...Neodťahuj ruku od svojho syna alebo dcéry; radšej ich od mladosti učte bázni Božej."

https://www.earlychristianwritings.com/text/didache-roberts.html Kapitola 4

Poznámka : Kresťanský rodič má svoje dieťa viesť ku kresťanskému náboženstvu a pritom si môže pomáhať i fyzickými trestami. To nevyzerá moc na "náboženskú slobodu", ale skôr na vychovávanie v kresťanskej viere, ktorú ak dieťa neprijme, rodič má siahnuť k fyzickými trestom.

_____________________

2 : BARNABÁŠOV LIST 80-120

"Nebudeš odopierať ruku svojmu synovi alebo dcére, ale od ich mladosti ich budeš učiť bázni Božej."

https://www.earlychristianwritings.com/text/barnabas-lightfoot.html Kap 19:5

Poznámka : Kresťanský rodič má svoje dieťa viesť ku kresťanskému náboženstvu a pritom si môže pomáhať i fyzickými trestami. To nevyzerá moc na "náboženskú slobodu", ale skôr na vychovávanie v kresťanskej viere, ktorú ak dieťa neprijme, rodič má siahnuť k fyzickými trestom.

_____________________

3 : KLEMENT ALEXANDRIJSKÝ 185 - 205

"So všetkou svojou mocou sa teda učiteľ ľudstva, Božie Slovo, využívajúc všetky prostriedky múdrosti, venuje záchrane detí, napomínajúc, karhať, obviňovať, vyhrážať sa, liečiť, sľubovať, uprednostňovať; a ako by to bolo, mnohými opratami, obmedzovanie iracionálnych impulzov ľudstva. Keď to teda poviem stručne, Pán k nám koná tak, ako my k svojim deťom. "Máte deti? napravte ich," znie nabádanie knihy múdrosti, "a ohýbajte ich od ich mladosti. Máte dcéry? starajú sa o ich telo a nech sa vaša tvár k nim nerozjasní," - hoci milujeme naše deti nadmieru, synovia aj dcéry, nadovšetko čokoľvek iné. Lebo tí, čo hovoria s človekom len preto, aby sa mu páčili, ho málo milujú, lebo ho nebolí; zatiaľ čo tí, ktorí hovoria pre jeho dobro, hoci mu spôsobujú bolesť, mu robia dobro navždy. Nie je to bezprostredné potešenie, ale budúce potešenie, ktoré má Pán pred očami."

https://www.earlychristianwritings.com/text/clement-instructor-book1.html Kap 9

"Milosrdenstvo Pána je na každom tele, kým svoje stádo karhá, napráva a vyučuje ako pastier. Ľutuje tých, ktorí prijímajú Jeho pokyny, a tých, ktorí dychtivo hľadajú spojenie s On." A s takým vedením strážil šesťstotisíc pešiakov, ktorí boli zhromaždení v tvrdom srdci, v ktorom boli nájdení; bičovaním, ľútosťou, údermi, uzdravovaním, súcitom a disciplínou: "Lebo podľa veľkosti Jeho milosrdenstva je také Jeho pokarhanie." Lebo je naozaj šľachetné nehrešiť; ale je dobré aj pre hriešnika, aby činil pokánie; tak ako je najlepšie byť vždy v dobrom zdraví, ale dobre sa zotaviť z choroby. Preto prikazuje prostredníctvom Šalamúna: "Ubi svojho syna palicou, aby si vyslobodil jeho dušu zo smrti." A opäť: "Nezdržuj sa trestania svojho syna, ale naprav ho palicou; lebo nezomrie."

https://www.earlychristianwritings.com/text/clement-instructor-book1.html Kap 9

Poznámka : Klement učí, že je správne donucovať svojho syna na vieru aj skrze fyzické tresty.

_____________________

4 : Apoštolský cirkevný poriadok 200-330

"Neodnímeš ruku od svojho syna ani od svojej dcéry, ale budeš ich od mladosti učiť bázeň pred Bohom, lebo on hovorí: Naprav svojho syna, tak mu dáš dobrú nádej."

https://archive.org/details/oldestchurchma00scha/page/246/mode/2up?view=theater Str 270

Poznámka : Autor tu ukazuje, že je správne použiť na svoje deti aj fyzické násilie - bitku, v snahe priviesť ich k viere.9 : Spoveď kňazovi

RKC učí, že pre odpustenie hriechov je potrebné vyznať ich kňazovi :

KKC 1491 : "Sviatosť pokánia sa skladá z troch úkonov kajúcnika, ktoré tvoria jeden celok, a z kňazovho rozhrešenia. Úkony kajúcnika sú: ľútosť, spoveď čiže vyznanie hriechov kňazovi a predsavzatie vykonať zadosť učinenie a skutky zadostúčinenia."

KKC 1457 : "Podľa prikázania Cirkvi "každý veriaci, (2042) keď dosiahol vek usudzovania, je povinný úprimne sa vyspovedať zo svojich ťažkých hriechov aspoň raz do roka". Kto si je vedomý, že sa dopustil smrteľného hriechu, nesmie pristúpiť k svätému prijímaniu, ani keby pociťoval veľkú ľútosť, (1385) prv ako by prijal sviatostné rozhrešenie, ibaže by mal vážny dôvod pristúpiť k prijímaniu a nebolo by mu možné vyspovedať sa. Deti majú pristúpiť k sviatosti pokánia skôr, ako pristúpia k prvému svätému prijímaniu."

V rozpore s učením RKC, učia nasledujúce ranno kresťanské spisy :

__________________

1 : HERMASOV PASTIER 100 -160

"Po určitom čase, keď som išiel do Cumae a oslavoval Božie stvorenia pre ich veľkosť, nádheru a moc, zaspal som. A duch ma vzal a uniesol ma necestou, cez ktorú nemohol prejsť nikto, lebo to miesto bolo strmé a rozlámané na trhliny od vôd. Keď som potom prekročil rieku, prišiel som do rovinatej krajiny, kľakol som si a začal som sa modliť k Pánovi a vyznávať svoje hriechy."

https://www.earlychristianwritings.com/text/shepherd-lightfoot.html Kapitola 1

"Tvoje semeno, Hermas, zhrešilo proti Bohu a rúhalo sa Pánovi a zradilo svojich rodičov pre veľkú neprávosť, áno, dostalo meno zradcov rodičov, a predsa nič nezískalo." svojou zradou a ešte viac pridali k svojim hriechom svojvoľné skutky a nerozvážne zlo, a tak sa miera ich prestúpení naplnila. Ale oznám tieto slová všetkým svojim deťom a svojej žene, ktorá bude ako tvoja sestra. lebo ani ona sa nezdržuje používania svojho jazyka, ktorým pácha zlo. Ale keď počuje tieto slová, zdrží sa a nájde milosrdenstvo...........Potom si im oznámil všetky tieto slová, ktoré mi Majster prikázal, aby ti boli zjavené, potom im budú odpustené všetky ich hriechy, ktorými sa predtým prehrešili; áno, a všetkým svätým, ktorí zhrešili až do tohoto dňa, ak budú činiť pokánie celým svojím srdcom a odstránia zo svojho srdca dvojzmýšľanie."

https://www.earlychristianwritings.com/text/shepherd-lightfoot.html Kapitola 2

"Stále budem pokračovať, pane," hovorím, "aby som položil ďalšiu otázku." "Hovor," hovorí. "Počul som, pane," hovorím ja, "od istých učiteľov, že neexistuje žiadne iné pokánie, okrem toho, ktoré sa udialo, keď sme sa ponorili do vody a získali odpustenie svojich predchádzajúcich hriechov." Hovorí mi: "Dobre si počul, lebo je to tak. Lebo ten, kto dostal odpustenie hriechov, by už nemal hrešiť, ale prebývať v čistote."

https://www.earlychristianwritings.com/text/shepherd-lightfoot.html Kapitola 3

Poznámka : V Hermasovi sa vyznávanie hriechov kňazovi nikde nespomína, namiesto toho sa ukazuje, že Hermas vyznával svoje hriechy Bohu a nie kňazovi ! Hermas učí, že je to pokánie ktoré odpúšťa hriechy a pod pokáním má na mysli zdržiavanie sa hrešenia. Hermas považuje za sviatosť, ktorá odpúšťa hriechy krst, a IBA krst, takže tu nie je viac priestoru na akúsi spoveď kňazovi. RKC v KKC 1491 a KKC 1457 má však na toto iný názor.

_______________

2 : ARISTIDES 120-130

"Ale kresťania sú spravodliví a dobrí a pravda je im postavená pred oči a ich duch je zhovievavý; a preto, hoci poznajú chybu týchto (Grékov) a sú nimi prenasledovaní, znášajú to a znášajú; a väčšinou majú s nimi súcit ako s ľuďmi, ktorí nemajú poznanie. A na ich strane sa modlia, aby sa kajali zo svojej chyby; a keď sa stane, že jeden z nich činil pokánie, hanbí sa pred kresťanmi za skutky, ktoré vykonal; a vyznáva sa Bohu a hovorí: Toto som urobil v nevedomosti. A očisťuje si srdce a hriechy sú mu odpustené, pretože ich spáchal v nevedomosti v minulosti, keď sa rúhal a hovoril zle o pravom poznaní kresťanov. A rasa kresťanov je určite požehnanejšia ako všetci ľudia, ktorí sú na tvári zeme."

https://www.earlychristianwritings.com/text/aristides-kay.html Kapitola 17

Poznámka : Vyznávanie hriechov kňazovi sa tu nespomína, namiesto toho sa tu spomína vyznávanie hriechov Bohu, s tým že ak Bohu vyznáme svoje hriechy, tie sú odpustené. Z toho následne vyplýva to, že už nie je viac potreba pre odpustenie hriechov vyznať svoje hriechy akémusi kňazovi. V rozpore s tým však RKC učí, že pre odpustenie hriechov je potrebné vyznať ich kňazovi :

__________________

3 : JUSTIN MUČENÍK 150 - 160

"Všetci, ktorí sú presvedčení a veria, že to, čo učíme a hovoríme, je pravda, a zaväzujú sa podľa toho žiť, sú poučení, aby sa modlili a prosili Boha pôstom za odpustenie svojich hriechov, ktoré minuli, modlíme sa a postíme s nimi..............A ako tí, ktorí zhrešili a činia pokánie, uniknú svojim hriechom, hovorí prorok Izaiáš, ako som napísal vyššie; takto hovorí: "Umyte sa, očistite sa, odhoďte zo svojich duší zlé svoje skutky, učte sa dobre konať, súďte sirotu a prihovárajte sa za vdovu a poďte, pohovorme si, hovorí Pán. A keby boli vaše hriechy ako šarlát, urobím ich bielymi ako vlna, a keby boli ako karmínové, zbeliem ich ako sneh. hovoril to."

https://www.earlychristianwritings.com/text/justinmartyr-firstapology.html Kap 61

Poznámka : Justin pri odpustení hriechov spomína pôst a pokánie, a v iných veršoch aj krst, ktorý nasleduje po pôste a pokání. Spovedanie sa kňazovi však nikde nespomína. Len podotýkam, že pôst a pokánie na odpustenie hriechov učil aj Hermasov pastier, a znovu bez spomenutia akejsi spovede kňazovi. V rozpore s týmto však RKC učí, že k odpustenie hriechov je nutná aj akási spoveď kňazovi.

_______________

4 : Skutky Tomášove 200-225

"94 A keď to Mygdonia počula, povedala apoštolovi: Naozaj, môj pane, prijal som semeno tvojich slov a prinesiem ovocie ako také semeno. Apoštol hovorí: Naše duše ti vzdávajú chválu a vďaku, Pane, lebo sú tvoje, naše telá ti vzdávajú vďaky, ktoré si uznal za hodné stať sa príbytkom tvojho nebeského daru. A povedal aj tým, ktorí stáli pri: Blahoslavení svätí, ktorých duše nikdy neodsúdili, lebo ich získali a nerozdelili sa sami proti sebe: blahoslavení duchovia čistých a tí, ktorí dostali nebeskú korunu. celí zo sveta (vek), ktorý im bol ustanovený: blahoslavené sú telá svätých, lebo sa stali hodnými stať sa Božími chrámami, aby v nich mohol prebývať Kristus: blahoslavení ste, lebo máte moc odpúšťať hriechy: blahoslavení ste, ak nestratíte to, čo je vám zverené, ale radujúc sa a odchádzajúci odneste si to so sebou: blahoslavení ste svätí, lebo vám je dané prosiť a prijímať, blahoslavení ste mierni pre vás Boh sa považoval za hodného stať sa dedičmi nebeského kráľovstva. Blahoslavení tichí, lebo vy ste tí, ktorí zvíťazili nad nepriateľom, blahoslavení ste tichí, lebo uvidíte tvár Pánovu. Blahoslavení vy, ktorí hladujete pre Pána, lebo pre vás je odpočinutie uložené a vaše duše sa odteraz radujú. Blahoslavení, ktorí ste tichí, (lebo ste uznaní za hodných), aby ste boli oslobodení od hriechu [a od zámeny čistých a nečistých zvierat]. A keď to apoštol povedal pred celým zástupom, Mygdonia bola tým viac utvrdená vo viere, sláve a veľkosti Krista."

https://www.earlychristianwritings.com/text/actsthomas.html

Poznámka : Je zaujímavé že autor vo všeobecnosti o všetkých kresťanov hovorí že "blahoslavení ste, lebo máte moc odpúšťať hriechy". Podľa katolíckej mienky totiž odpúšťať hriechy môžu iba kňazi. Autor tohto diela však tento názor nezdieľal, očividne veril vo všeobecné kňazstvo veriacich 1 Pt 2:5-9; Zjv 1:6; Zjv 5:10

__________________

5 : Didaskalia 200-250

"A čo sa týka zase toho, kto je súdený, nech sa radí a zmýšľa medzi vami podobným spôsobom, a pozorujte jeho spôsoby a správanie vo svete, či ste už možno počuli veľa obvinení od neho ho, alebo či spáchal veľa trestných činov. Lebo ak sa nájde, že spáchal trestné činy, je pravdepodobné, že toto obvinenie od neho nie je pravda. Ale opäť sa môže stať, že predtým spáchal nejaký hriech, ale je nevinný v tomto súčasnom obvinení. Preto usilovne skúmajte tieto veci, aby ste mohli dať rozsudok s veľkou opatrnosťou a istotou; a súdiš oprávnene o tom, kto je uznaný vinným, a vynesieš nad ním rozsudok. Ale nech je pokarhaný každý z nich, kto sa nepodriadi tvojmu súdu a vystúpi zo zboru, kým nebude činiť pokánie a nebude prosiť biskupa alebo Cirkev a vyzná sa, že zhrešil, a je kajúcnik."

https://www.earlychristianwritings.com/text/didascalia.html

Poznámka : Autor Didaskalie učil, že kajúcnik má prosiť o odpustenie buď biskupa alebo cirkev. Autor Didaskalie teda očividne veril vo všeobecné kňazstvo veriacich, kedy moc odpúšťania nepatrí len biskupovi, ale aj cirkvi ako celku.10 : Neodpustiteľný hriech - hriech proti Duchu Svätému

RKC považuje za neodpustiteľný hriech u Boha, ak človek vedome, dobrovoľne a neustále po celý svoj život vzdoruje prijať Božiu pravdu.

KKC 1864 : "Ľuďom sa odpustí každý hriech i rúhanie, ale rúhanie proti Duchu sa neodpustí" (Mt 12,31) . Božie milosrdenstvo nemá hraníc; ale kto vedome a dobrovoľne odmieta prijať ľútosťou Božie milosrdenstvo, odmieta odpustenie svojich hriechov a spásu, ktorú mu ponúka Duch Svätý. Takáto zatvrdnutosť môže priviesť ku konečnej nekajúcnosti (2091) (impoenitentia finalis) a do večného zatratenia. (1037)"

V rozpore s učením RKC, učia nasledujúce ranno kresťanské spisy :

__________________

1 : DIDACHÉ ROK 50 - 120

"....A každého proroka, ktorý hovorí v Duchu, nebudete skúšať ani súdiť; lebo každý hriech bude odpustený, ale tento hriech nebude odpustený."

https://www.earlychristianwritings.com/text/didache-roberts.html Kapitola 11

Poznámka : Vyzerá to tak, že Didaché považovalo za hriech proti Duchu Svätému pokúšanie a súdenie Božieho proroka. RKC však dnes používa zcela iný výklad toho čo je neodpustiteľný hriech proti Duchu Svätému a tým je odmietnutie prijať Božie slovo, vzdorovité odporovanie Božej pravde a oľutovanie svojich hriechov :

__________________

2 : HERMASOV PASTIER 100 - 160

"Z prvého vrchu, ktorý bol čierny, takí sú tí, čo uverili, vzbúrenci a rúhači proti Pánovi a zradcovia Božích služobníkov. Pre týchto niet pokánia, ale aj preto sú čierni, lebo ich rasa je nezákonná. A z druhého vrchu, holého, takí sú tí, čo uverili. pokrytci a učitelia zla. A títo sú potom ako tí prví v tom, že nemajú ovocie spravodlivosti. Lebo ako je ich vrch neplodný, tak aj títo ľudia majú síce meno, ale sú bez viery a niet v nich ovocia pravdy. Pre tých sa potom ponúka pokánie, ak rýchlo činia pokánie; ale ak budú meškať, zomrie s tým prvým. "Prečo, Pane," hovorím ja, "je pre nich možné pokánie, ale nie pre tých prvých? Lebo ich skutky sú takmer rovnaké." "Preto," hovorí, "je za nich obetované pokánie, pretože sa nerúhali svojmu Pánovi a nestali sa zradcami Božích služobníkov, no z túžby po zisku sa zahrali na pokrytca a navzájom sa učili. túžby hriešnych ľudí, ale zaplatia určitú pokutu, ale je pre nich ustanovené pokánie, pretože sa nestali rúhačmi ani zradcami."

https://www.earlychristianwritings.com/text/shepherd-lightfoot.html Podobenstvo 9:16

"A to nehovorím o týchto dňoch, aby človek, ktorý zaprel, prijal pokánie; lebo je nemožné, aby bol spasený ten, kto teraz zaprie svojho Pána; ale pre tých, ktorí Ho už dávno zapreli, sa zdá, že pokánie je možné. Ak teda niekto bude činiť pokánie, nech tak urobí rýchlo, kým bude veža dokončená; ale ak nie, ženy ho zničia a usmrtia."

https://www.earlychristianwritings.com/text/shepherd-lightfoot.html Podobenstvo 9:26

Poznámka : Hermas niektoré hriechy považuje za neodpustiteľné, a teda ak ich raz človek vykoná, pôjde do pekla bez možnosti pokánia. Medzi takéto hriechy považuje "zradenie Božích služobníkov", rúhačstvo Bohu a tí čo zapreli Boha a to predovšetkým tí, ktorí tak spravili počas Hermasovej generácie, teda PO Ježišovom ukrižovaní. Toto je však v rozpore s učením RKC, ktorá všetky tieto hriechy považuje za odpustiteľné s možnosťou pokánia. Jediný hriech, ktorý považuje RKC za neodpustiteľný je v KKC 1864 rúhanie sa Duchu Svätému - neustále odporovanie pravdy.

___________________

3 : IRENEJ Z LYONU 185 - 195

"Iní zase (montanisti), aby mohli zmariť dar Ducha, ktorý bol v posledných časoch, s dobrým zaľúbením Otca, vyliaty na ľudskú rasu, nepripúšťajú tento aspekt[evanjelickej dispenzácie] prezentovanej Jánovým evanjeliom, v ktorom Pán prisľúbil, že pošle Utešiteľa; ale odkladajú naraz evanjelium aj prorockého Ducha. Naozaj úbohí muži, ktorí chcú byť pseudoprorokmi, múdri, ale ktorí odkladajú dar proroctva od Cirkvi; konajú ako tí, ktorí sa kvôli tým, ktorí prichádzajú v pokrytectve, držia stranou od spoločenstva bratov. Okrem toho musíme skonštatovať, že títo muži (montanisti) nemôžu prijať ani apoštola Pavla. Vo svojom liste Korinťanom totiž výslovne hovorí o prorockých daroch a uznáva mužov a ženy prorokujúcich v Cirkvi. Preto hrešia vo všetkých týchto jednotlivostiach proti Duchu Božiemu, upadajú do neodpustiteľného hriechu"

https://www.earlychristianwritings.com/text/irenaeus-book3.html Kap 11

Poznámka : Irenej považoval za jeden z neodpustiteľných hriechov aj to, pokiaľ neveríme tomu, že v Cirkvi sa nachádzajú ľudia, ktorí majú dar prorockého ducha.

____________________

4 : KLEMENT ALEXANDRIJSKÝ 185 - 205

"XXXIX. Ak by mal človek uniknúť nadbytočnosti bohatstva a ťažkostiam, ktoré vkladajú do spôsobu života, a mohol by si užívať večné dobro; ale malo by sa stať, buď z nevedomosti alebo nedobrovoľných okolností, po zapečatení a vykúpení upadnúť do hriechov alebo priestupkov, aby boli celkom unesení; takého človeka Boh úplne zavrhne. Lebo každému, kto sa v pravde a celým srdcom obrátil k Bohu, sú dvere otvorené a trojnásobne šťastný Otec prijíma svojho skutočne kajúceho syna. A pravé pokánie už nemá byť viazané na tie isté hriechy, za ktoré sám sebe odsúdil smrť, ale úplne ich vykoreniť z duše. Lebo po ich vyhynutí sa Boh opäť usadí v tebe............A obrátiť sa skutočne znamená skoncovať s našimi hriechmi a neobzerať sa ďalej."

https://www.earlychristianwritings.com/text/clement-richman.html Kap 39

"A nasaďte mu na ruku prsteň. "Tu je tajomstvo Najsvätejšej Trojice; čo je pečať vtlačená tým, ktorí veria. "A obujte sa mu na nohy" na "prípravu evanjelia pokoja" a na celú cestu, ktorá vedie k dobrým skutkom. Ale tých, ktorých Kristus po hriechu spáchanom od krstu nájde stratených, tých Novatus, nepriateľ Boží, rezignuje na záhubu."

https://www.earlychristianwritings.com/text/clement-fragments.html Kap 8

"Ten, kto prijal odpustenie hriechov, by už nemal viac hrešiť. Lebo okrem prvého a jediného pokánia z hriechov (toto je z predchádzajúcich hriechov v prvom a pohanskom živote myslím to v nevedomosti) sa tým, ktorí boli povolaní, hneď navrhuje pokánie, ktoré očisťuje sídlom duše pred prestúpeniami, aby sa upevnila viera. A Pán, ktorý poznal srdce a predvídal budúcnosť, predvídal ako vrtkavosť človeka, tak aj um a jemnosť diabla od počiatku, od počiatku; ako, že závidiac človeku odpustenie hriechov, predkladá služobníkom Božím isté príčiny hriechov; šikovne pracujúce šibalstvo, aby padli spolu s ním. Preto, keďže je veľmi milosrdný, zaručil sa v prípade tých, ktorí, hoci vo viere, upadnú do akéhokoľvek prestúpenia, druhého pokánia; takže ak by bol niekto pokúšaný po svojom povolaní, premožený silou a podvodom, mohol ešte dostať pokánie, z ktorého sa kajá. "Lebo ak vedome hrešíme po tom, čo sme prijali poznanie pravdy, nezostáva už žiadna obeť za hriechy, ale isté strašné hľadanie súdu a ohnivé rozhorčenie, ktoré požiera protivníkov." Ale ustavičné a postupné pokánie za hriechy sa v ničom nelíšia od prípadu tých, ktorí vôbec neverili, iba ak si uvedomujú, že hrešia. A neviem, čo z tých dvoch je najhoršie, či prípad človeka, ktorý hreší vedome, alebo toho, ktorý po oľutovaní svojich hriechov znova prestupuje. On teda, ktorý sa spomedzi pohanov a z toho starého života priklonil k viere, raz dosiahol odpustenie hriechov. Ale ten, kto zhrešil potom, na svojom pokání, hoci získal odpustenie, by sa mal báť, ako sa už neumýva na odpustenie hriechov. Lebo ten, ktorý sa "znovuzrodil nie z krvi, ani z vôle tela", musí opustiť nielen modly, ktoré predtým považoval za bohov, ale aj skutky svojho predchádzajúceho života. ; ktorá spočíva v pokání tým, že neustúpime tej istej vine.

https://www.earlychristianwritings.com/text/clement-stromata-book2.html Kap 13

Poznámka : Klement učí, že pokiaľ niekto kto sa znovuzrodil a stal kresťanom, odpadne od viery, tak takého Boh zavrhne. Klement však tvrdí, že veriaci kresťan môže odpadnúť od viery, ale iba raz. Ak sa po odpadnutí od viery stane znovu kresťanom a znovu odpadne od viery, už pre neho nie je miesto na pokánie a Boh ho zavrhne. Klement učí učenie, ktoré sa veľmi podobá učenie Hermasovho pastiera. Počet pokání z odpadnutia viery nie je viac než 1 krát.

_______________________

 5 : Skutky Jána 150 - 200

"Nech teda nie je zarmútený náš dobrý Boh, súcitný, milosrdný, svätý, čistý, nepoškvrnený, nehmotný, jediný, nemenný, jednoduchý, bezelstný, nehanebný, dokonca náš Boh Ježiš Kristus, ktorý je nad každé meno, ktoré môžeme vysloviť alebo si predstaviť, a je vznešený. Nech sa raduje s nami, že kráčame správne, nech sa raduje, lebo žijeme čisto, nech sa osvieži, lebo náš rozhovor je triezvy. Nech je bez starostlivosti, lebo žijeme kontinentálne, nech sa poteší, lebo spolu komunikujeme, nech sa usmieva, lebo sme cudní, nech je veselý, lebo ho milujeme. Toto vám teraz hovorím, bratia, pretože sa ponáhľam s prácou, ktorá je predo mnou, a už ma zdokonaľuje Pán. Lebo čo iné by som ti mohol povedať? Máte zástavu nášho Boha, máte vážne jeho dobrotu, máte jeho prítomnosť, ktorej sa nemožno vyhnúť. Ak teda už viac nehrešíte, odpustí vám, čo ste urobili v nevedomosti, ale ak ste ho potom poznali a zmiloval sa nad vami, budete opäť chodiť v podobných skutkoch, oboje prvé vám bude priložené a ani vy pred ním nebudete mať podielu ani zľutovania."

https://www.earlychristianwritings.com/text/actsjohn.html

Poznámka : Autor tu učí, že ak niekto hreší, pričom nepozná Boha a následne po spoznaní Boha začne robiť pokánie, Boh mu odpustí. pretože hrešil v nevedomosti poznania Boha. Ak už však niekto Boha spozná, pokračuje v hrešení no potom sa začne kajať, tomu už Boh podľa autora neodpustí a nezľutuje sa nad ním. To je v rozpore s tým čo učí RKC, ktorá učí, že aj ten kto hrešil poznajúc Boha, má stále nádej na odpustenie hriechov ak sa začne kajať.

__________________

6 : Skutky Pavla 150 - 200

"Blahoslavení, ktorí si zachovali krst čistý, lebo oni budú odpočívať s Otcom a so Synom."

Poznámka : Vyzerá to tak, že autor Skutkov Pavlových hájil rovnaký názor ako Hermas, či autor skutkov Jánových, a totiž, že ak niekto po krste odpadne od viery, už nebude mať nádej na spasenie. To by vysvetľovalo prečo autor kladie tak veľký dôraz na zachovanie čistoty po krste, a neblahoslaví hriešnikov, ktorí sa po odpadnutí od viery po krste znovu kajajú.

___________________

7 : Didaschalia 200-250

"Zatiaľ čo tieto veci často hovoríme a opakujeme, nie sme vinní; lebo pre mnohé učenie a počúvanie sa stáva, že človek je zahanbený, robí dobre a vyhýba sa zlu. Lebo aj Pán v Zákone povedal: Počuj, Izrael [Dt 6,4]; a až do dnes nepočuli. A v evanjeliu často ohlasuje a hovorí; Každý, kto má uši na počúvanie, nech počuje [Mt 11,15; 13,9 atď.]. Ale ani nepočuli, kto si myslel, že počul; lebo sa rýchlo vrhli do strašného zničenia herézy, na koho sa chystá vyniesť rozsudok [ii. 7]. Lebo neveríme, bratia, že keď človek (raz) zostúpi do vody, znova vykoná ohavné a špinavé skutky bezbožných pohanov. Lebo toto je zjavné a známe všetkým, že ktokoľvek po krste robí zlo, ten je už odsúdený na ohnivú gehennu."

https://www.earlychristianwritings.com/text/didascalia.html#google_vignette

"A vy ste povedali: Čo iné Boh hľadá, ak nie čisté semeno? Dávaj pozor na svojho ducha a ženu svojej mladosti neopustíš [Mal 2,14-15] . Preto žena, keď je v ceste ženám, a muž, keď z neho vychádza problém, a muž a jeho žena, keď sa snúbia a povstávajú jeden od druhého: nech sa zhromaždia bez zábran, bez kúpania, lebo sú čisté. Ale ak muž po krste skazí a poškvrní cudziu manželku alebo sa poškvrní smilnicou a vstane z nej a okúpe sa vo všetkých moriach a oceánoch a dá sa pokrstiť vo všetkých riekach, nemôže byť očistený."

https://www.earlychristianwritings.com/text/didascalia.html#google_vignette

"Niet človeka čistého od poškvrny, hoci by bol jeho život, ale jedného dňa [Jób 14,4-5 LXX] . Každému, kto uverí a dá sa pokrstiť, sú teda odpustené (s. 86) predošlé hriechy ; ale aj po krste za predpokladu, že nezhrešil smrteľným hriechom, ani nebol spolupáchateľom (toho), ale iba počul, alebo videl, alebo hovoril, a je teda vinný hriechom."

https://www.earlychristianwritings.com/text/didascalia.html#goog

Poznámka : Autor Didaschalie učil, že tí čo po krste zhrešia smrteľným hriechom, už sa nemôžu očistiť, ale už sú nenávratne odsúdený do pekla.


11 : Eucharistia ako symbolizmus

RKC v KKC 1275 a KKC 2837 učí, že Ježiš v eucharistii je denno denne obetovaný na oltároch a skutočne hmotne sa nachádza v eucharistii, a nie iba symbolicky/duchovne.

KKC 1275 : "Uvádzanie do kresťanského života sa uskutočňuje tromi sviatosťami, ktoré tvoria jeden celok: krstom, ktorý je začiatkom nového života, birmovaním, ktoré tento život posilňuje, a Eucharistiou, ktorá živí učeníka Kristovým telom a krvou, aby ho premieňala v Krista."

KKC 2837 : ........ "Nebeský Otec nás povzbudzuje, aby sme ako deti neba prosili o Chlieb z neba. Kristus "sám je chlieb, ktorý - zasiaty do Panny, vykvasený v tele, zhotovený v utrpení, upečený v peci hrobu, uložený v chrámoch a obetovaný na oltároch - každý deň poskytuje veriacim nebeský pokrm".

V rozpore s učením RKC, učia nasledujúce ranno kresťanské spisy :

________________

1 : BARNABÁŠOV LIST 80-120

"U všetkých prorokov nám dal najavo, že nechce ani obety, ani celé zápalné obeti ani obilné dary, keď povedal naraz; Čím je pre mňa množstvo vašich obetí, hovorí Pán, som plný celých zápalných obetí a tuku baránkov a krvi býkov a kôz si neprajem, hoci by ste sa mali vidieť . odo mňa. alebo kto žiadal tieto veci z tvojich rúk? Nebudete ďalej kráčať po mojom dvore. Ak donesiete jemnú múku, je márne; kadidlo je mi ohavnosťou; vaše nové mesiace a vaše sabaty nemôžem prestať. Preto tieto veci zrušil, aby nový zákon nášho Pána Ježiša Krista, oslobodený od jarma zovretia, nepriniesol obetu ľudskými rukami................Takto nám teda hovorí; Obeta Bohu je zlomené srdce, vôňa sladkej vône pre Pána je srdce, ktoré, oslavuje svojho Tvorcu. Mali by sme sa teda, bratia, presne učiť o našom spasení, aby nás ten Zlý, ktorý v nás spôsobil omyl, neodhodil z nášho života."

https://www.earlychristianwritings.com/text/barnabas-lightfoot.html Kapitola 2-3

Poznámka : Barnabáš učí o tom, že Boh zrušil obety prinášané rukami. To by následne vylučovalo aj eucharistické obety RKC, ktoré sú tiež prinášané rukami kňaza. Barnabáš ďalej upresňuje, že obeta Bohu znamená nie rukami prinášaná obeta, ale duchovná obeta skrze skutky. RKC však v KKC 1275;2837; chápe obety nie v duchovnom zmysle, ale v tom fyzickom :

________________

2 : MATHÉTOV LIST DIOGNETOVI 130-200

"Ale tí, ktorí si myslia, že Mu budú obetovať krvou, tukom a celými zápalnými obeťami a uctievať Ho takými poctami, sa mi nezdajú nijako odlišní od tých, ktorí prejavujú rovnakú úctu k hluchým obrazom; lebo jedna trieda považuje za vhodné prinášať obety veciam, ktoré sa nemôžu zúčastniť na cti, druhá trieda tomu, kto to potrebuje nič."

https://www.earlychristianwritings.com/text/diognetus-lightfoot.html Kapitola 3

Poznámka : Diognetes nespomína, že by bolo treba Boha uctievať nejakými "obetami", namiesto toho obety z uctievania Boha vylučuje. Na druhej strane katolícka eucharistia je dnes nekrvavá obeta, ktorú kňazi denno denne obetujú na oltároch.

__________________

3 : ARISTIDES 120-130

"Nemá hnev a rozhorčenie, pretože nie je nič, čo by sa mu mohlo postaviť. Nevedomosť a zábudlivosť nie sú v jeho povahe, pretože je celkom múdrosťou a rozumnosťou; a v Ňom stojí pevne všetko, čo existuje. Nevyžaduje obetu a úlitbu, dokonca ani jednu z viditeľných vecí; Od nikoho nič nevyžaduje, ale potrebujú ho všetky živé bytosti."

https://www.earlychristianwritings.com/text/aristides-kay.html Kapitola 1

"Aj tu sa (mýlia) pri presadzovaní božstva, že mu môže byť prítomná akákoľvek vec ako nedostatok; ako keď hovoria, že prijíma obetu a vyžaduje zápalné obeti, úlitby a obete ľudí a chrámy. Ale Boh nepotrebuje núdzu a žiadna z týchto vecí nie je pre Neho potrebná; a je jasné, že muži sa mýlia v týchto veciach, ktoré si predstavujú."

https://www.earlychristianwritings.com/text/aristides-kay.html Kapitola 8

Poznámka : Aristides učí, že Boh už viac nevyžaduje žiadne obete ľudí, ani chrámy (chrámy slúžili na prinášanie obiet, a katolíci v nich dodnes prinášajú eucharistickú obetu). Na druhej strane RKC dnes stále praktizuje a vyžaduje eucharistické obete.

___________________

4 : JUSTIN MUČENÍK 150 - 160

"Podľa toho, Boh, očakávajúc všetky obete, ktoré prinášame v tomto mene a ktoré nám Ježiš Kristus prikázal prinášať, tj v Eucharistii chleba a kalicha, a ktoré prinášajú kresťania na všetkých miestach sveta , svedčí o tom, že sa mu páčia. Ale on úplne odmieta tých, ktoré predkladáte vy a vaši kňazi, a hovorí: "A neprijmem vaše obete z vašich rúk, lebo od východu slnka do jeho Položenie môjho mena je oslávené medzi pohanmi (hovorí), ale vy ho znesväcujete. No aj teraz vo svojej láske k hádkam tvrdíš, že Boh neprijíma obete tých, ktorí vtedy bývali v Jeruzaleme a nazývali sa Izraelitmi, ale hovorí, že je spokojný s modlitbami jednotlivcov tohto národa, ktorí sa vtedy rozišli. a ich modlitby nazýva obete. No, pripúšťam aj to, že modlitby a vzdávanie vďaky, keď ich obetujú hodní ľudia, sú jedinou dokonalou a príjemnou obetou Bohu. Len takých sa kresťania zaviazali obetovať, a na pamiatku, uskutočnenú ich pevným a tekutým jedlom, čím sa sprítomňuje utrpenie Božieho Syna, ktoré znášal, ktorého meno spôsobili veľkňazi vášho národa a vaši učitelia."

https://www.earlychristianwritings.com/text/justinmartyr-dialoguetrypho.html Kap 117

"A utvrdím Ho vo svojom dome a v Jeho kráľovstve naveky." A Ezechiel povedal: 'V dome nebude iné knieža okrem neho'. Lebo On je vyvolený Kňaz a večný Kráľ, Kristus, nakoľko je Syn Boží; a nepredpokladajte, že Izaiáš alebo iní proroci hovoria o obetiach krvi alebo úlitbach, ktoré sa predkladajú na oltár pri Jeho druhom príchode, ale o pravdivých a duchovných chválach a vzdávaní vďaky. A nie nadarmo sme v Neho uverili a nedali sme sa zviesť na scestie tými, ktorí nás učili také náuky; ale stalo sa to vďaka úžasnému Božiemu poznaniu, aby sme sa vďaka povolaniu novej a večnej zmluvy, teda Kristovej, stali inteligentnejšími a bohabojnejšími, než ste vy, ktorí sa považujú za buďte milovníkmi Boha a rozumnými ľuďmi, ale nie sú"

https://www.earlychristianwritings.com/text/justinmartyr-dialoguetrypho.html Kap 118

"Teraz je evidentné, že v tomto proroctve je [narážka] na chlieb, ktorý nám dal jesť náš Kristus, na pamiatku, že sa stal telom pre svojich veriacich, za ktorých tiež trpel; a na kalich, ktorý nám dal piť, na pamiatku svojej vlastnej krvi, s vďakou."

https://www.earlychristianwritings.com/text/justinmartyr-dialoguetrypho.html Kap 70

Poznámka : Justin tvrdí, že jediná obeta ktorú kresťania vykonávajú sú modlitby a vzdávanie vďaky pri víne a chlebe, a to slúži na sprítomňovanie utrpenia Ježiša. Ďalej Justín upresňuje, že on chápe správne obety nie ako krvavé obety, ale ako duchovné chvály a vzdávanie vďaky. Týmto je teda zcela zrejmé, že Justín nevnímal eucharistickú obetu tak ako ju vnímajú katolíci. Ak by sa vo víne nachádzala Ježišova krv, a v chlebe Ježišove telo obsahujúce krv, išlo by tým pádom o krvavú obetu, no tú Justín vylučuje. V rozpore s tým RKC učí, že v chlebe sa nachádza skutočné Ježišove telo, a vo víne skutočná Ježišova krv :

Justín vo svojej knihe "rozhovor s Tryfom" teda jednoznačne učil, že eucharistiu treba chápať duchovne a symbolicky. Treba však priznať, že Justín počas svojho života menil svoje názory. V inej knihe zvanej "prvá apologia" totiž zastával zcela opačný názor, a totiž že chlieb a víno sú skutočným Ježišovým telom a krvou :

https://www.earlychristianwritings.com/text/justinmartyr-firstapology.html Kap 66

___________________

5 : IRENEUS Z LYONU 185 - 195

..............Keďže teda meno Syna patrí Otcovi, a keďže Cirkev prináša obety vo všemohúcom Bohu skrze Ježiša Krista, Hovorí dobre z oboch týchto dôvodov: "A na každom mieste sa obetuje môjmu menu kadidlo a čistá obeta." Teraz Ján v Apokalypse vyhlasuje, že "kadidlo" sú "modlitby svätých".

A trieda obetí vo všeobecnosti nebola odložená; lebo obe obete boli tam [medzi Židmi], aj tu [medzi kresťanmi] sú obety. Medzi ľuďmi boli obete; obete sú aj v Cirkvi: ale zmenil sa len druh, nakoľko obetu teraz neprinášajú otroci, ale slobodní. Lebo Pán je jeden a ten istý; ale povaha otrockej obety je zvláštna [sama o sebe], rovnako ako aj u slobodných, aby už samotnými obeťami mohol byť vyjadrený znak slobody. Lebo s Ním nie je nič bezúčelné, bez významu, ani bez zámeru. Z tohto dôvodu mu (Židia) skutočne zasvätili desiatky zo svojho majetku

https://www.earlychristianwritings.com/text/irenaeus-book4.html Kap 17

"2. Ale v každom ohľade márnomyseľní sú tí, ktorí pohŕdajú celým Božím dišpenzom a nepripúšťajú spásu tela a pohŕdajú jeho znovuzrodením, tvrdiac, že ​​nie je schopné neporušenia. Ale ak to skutočne nedosiahne spásu, potom nás Pán nevykúpil svojou krvou, ani kalich Eucharistie nie je spoločenstvom Jeho krvi, ani chlieb, ktorý lámeme spoločenstvom Jeho tela."

https://www.earlychristianwritings.com/text/irenaeus-book5.html Kap 2

"Keď totiž Gréci zatkli otrokov kresťanských katechumenov a potom proti nim použili silu, aby sa od nich dozvedeli nejakú tajnú vec [praktizovanú] medzi kresťanmi, títo otroci nemali čo povedať, čo by splnilo želania ich mučiteľov, až na to, že počuli od svojich učiteľov, že božské spoločenstvo bolo telom a krvou Krista, predstavujúc, že je to skutočne telo a krv, dala ich inkvizítorom odpoveď v tomto zmysle. Potom títo, za predpokladu, že je to tak, pokiaľ ide o praktiky kresťanov, o tom informovali iných Grékov a snažili sa prinútiť mučeníkov Sancta a Blandinu, aby pod vplyvom mučenia priznali, [že toto tvrdenie bolo správne ].

https://www.earlychristianwritings.com/text/irenaeus-fragments.html Kap 13

"7. Bude súdiť aj tých, ktorí spôsobujú rozkoly, ktorí nemajú lásku k Bohu a ktorí hľadia skôr na svoj vlastný prospech ako na jednotu Cirkvi; a ktorí z maličkých dôvodov alebo z akéhokoľvek dôvodu, ktorý ich napadne, rozsekajú na kusy a rozdelia veľké a slávne telo Kristovo"

https://www.earlychristianwritings.com/text/irenaeus-book4.html Kap 33

"Tí, ktorí sa zoznámili so sekundárnymi (tj pod Kristovými) ustanoveniami apoštolov, sú si vedomí toho, že Pán ustanovil novú obetu v novej zmluve, podľa [vyhlásenia] proroka Malachiáša. Lebo "od východu slnka až do západu je moje meno oslavované medzi pohanmi a na každom mieste sa obetuje môjmu menu kadidlo a čistá obeta"; ako vyhlasuje aj Ján v Apokalypse: "Kadidlo sú modlitby svätých." Potom nás Pavol opäť nabáda, "aby sme svoje telá prinášali ako živú, svätú, Bohu milú obetu, ktorá je vašou primeranou službou". A opäť: "Prinášame obetu chvály, to jest ovocie pier." Teraz tieto dary nie sú v súlade so zákonom, rukopis, ktorý Pán odňal zo stredu tým, že ho zrušil; ale sú podľa Ducha, lebo Boha musíme uctievať "v duchu a v pravde". A preto obetovanie Eucharistie nie je telesné, ale duchovné; a v tomto smere je čistý. Prinášame totiž Bohu obetu chleba a kalicha požehnania, vzdávame mu vďaky za to, že prikázal zemi prinášať tieto plody na našu potravu. A potom, keď sme obetu zdokonalili, vzývame Ducha Svätého, aby ukázal túto obetu, ako chlieb, telo Kristovo, tak kalich Kristovu krv, aby príjemcovia týchto predobrazov mohli získať odpustenie hriechov a večný život. Tí ľudia, ktorí vykonávajú tieto obety na pamiatku Pána, nezapadajú do židovských názorov"

https://www.earlychristianwritings.com/text/irenaeus-fragments.html Kap 37

Poznámka : Ireneus vo svojej 4 knihe v kap. 17 spomína eucharistickú obetu a dáva ju do kontrastu s veršom "A na každom mieste sa obetuje môjmu menu kadidlo a čistá obeta" pričom kadidlo označuje ako "modlitby svätých". Ak je teda výraz kadidlo v duchovnom zmysle, tak je pravdepodobné že aj výraz "čistá obeta" bude v duchovnom zmysle, a nie v doslovnom. Irenej tiež spomína, že Bohu obetujeme prvotiny stvorenia, a že nie je rozdiel medzi pôvodom prinášanej obety medzi Izraelcami a kresťanmi, pretože obydvaja prinášajú rovnaký druh obety. Ak by sa však Boh nachádzal v eucharistii, potom by kresťania obetovali Boha, a rozdiel medzi kresťanskou obetou a obetou Izraelcov, ktorí prinášali potravinové obety by rozdiel bol !!!

V 5 knihe v kap. 2 Ireneus ukazuje, že eucharistia a kalich je "spoločenstvom Ježišovej krvi a tela", a teda Ireneus vnímal eucharistiu skôr z duchovného hľadiska než z telesného. O tom, že Ježišov výraz "toto je moje telo" predstavuje symbolické vyjadrenie duchovného spoločenstva kresťanov s Ježišom pri slávení eucharistie, dokazujú aj Ireneove fragmenty kap. 13 "až na to, že počuli od svojich učiteľov, že božské spoločenstvo bolo telom a krvou Krista, predstavujúc, že je to vskutku telo a krv".

Irenej často krát používal výraz "Ježišove telo" v duchovnom zmysle. Tak napríklad v 4 knihe v kap 33 hovorí o tom, že heretici rozsekávajú na kusy Ježišove telo. Je zrejmé, že to myslel symbolicky, duchovne, a nie doslovne.

V kap.37 Irenej tvrdí, že obetovanie eucharistie nie je telesné, ale duchovné, a súčasne dáva eucharistickú obetu do kontrastu s duchovnou symbolickou obetou Jána a Pavla. Irenej tiež nazýva Ježišove telo a Ježišovu krv ako predobraz, čiže tým len znovu dokazuje, že ide o symbolizmy - "aby príjemcovia týchto predobrazov ".

_______________________

6 : TEOFIL Z ANTIOCHIE 180 - 185

"Ani nebolo potrebné, aby som ich vyvracal, okrem toho, že vás stále vidím v pochybách o slove pravdy. Lebo hoci si rozvážny, rád znášaš bláznov. Inak by vás nerozumní ľudia nepohnevali, aby ste sa vzdali prázdnym slovám a prisúdili sa rozšírenej fáme, v ktorej bezbožné pery falošne obviňujú nás, ktorí uctievame Boha a nazývame sa kresťanmi, tvrdiac, že ​​manželky nás všetkých sú držané spoločne a používajú sa promiskuitne; a že sa dokonca dopúšťame incestu s našimi vlastnými sestrami, a čo je najbezbožnejšie a najbarbarskejšie zo všetkého, že jeme ľudské mäso. Ale ďalej hovoria, že naša doktrína vyšla na svetlo len nedávno a že nemáme čo tvrdiť na dôkaz toho, čo prijímame ako pravdu, ani nášho učenia, ale že naša doktrína je hlúposť."

https://www.earlychristianwritings.com/text/theophilus-book3.html Kap 9

Poznámka : O kresťanoch sa šírili fámy, že jedia ľudské mäso. Pravdepodobne ide o narážku na eucharistiu, kedy pohania výraz "jedzte, toto je moje telo" to chápali tak, že v eucharistii sa nachádza skutočné Ježišove telo, ktoré následne kresťania jedia. Tým pádom pohania vnímali kresťanov ako tých, ktorí jedia ľudské mäso. Teofíl túto myšlienku rázne popiera, čím dokazuje, že Ježišove telo v eucharistii je symbolické a nie doslovné ! Ak by sa v eucharistii skutočne nachádzalo Ježišove hmotné telo, potom by skutočne išlo o jedenie ľudského mäsa, a Teofil by priznal, že pohania majú pravdu to čo o kresťanov hovoria.

___________________

7 : KLEMENT ALEXANDRIJSKÝ 185 - 205

"A ak my, ktorí predsedáme cirkvám, sme pastiermi podľa obrazu dobrého pastiera a vy ovce, nemáme považovať Pána za zachovávajúceho dôslednosť v používaní obraznej reči, keď hovorí aj o mlieku stáda? ? A tomuto významu môžeme po druhé prispôsobiť výraz: "Dal som ti piť mlieko a nedal som ti jesť, lebo ešte nemôžeš." pokiaľ ide o mäso nie ako niečo iné ako mlieko, ale v podstate rovnaké. Lebo to isté Slovo je tekuté a jemné ako mlieko, alebo pevné a kompaktné ako mäso. A ak vezmeme do úvahy tento názor, môžeme považovať ohlasovanie evanjelia, ktoré je všeobecne rozšírené, za mlieko; a ako mäso, viera, ktorá sa od poučenia zhutňuje do základu, ktorý je podstatnejší ako sluch, prirovnáva sa k mäsu a prispôsobuje sa samotnej potrave duše tohto druhu. Na inom mieste to Pán v Evanjeliu podľa Jána ukázal prostredníctvom symbolov, keď povedal: "Jedzte moje telo a pite moju krv", pričom metaforou zreteľne opísal pitné vlastnosti viery a zasľúbenia, pomocou ktorého Cirkev sa ako ľudská bytosť, ktorá pozostáva z mnohých členov, osviežuje a rastie, je zvarený a zhutnený z oboch, z viery, ktorá je telom, a z nádeje, ktorá je dušou; ako aj Pán z tela a krvi. Lebo krv viery je v skutočnosti nádej, v ktorej sa viera drží ako životná zásada."

https://www.earlychristianwritings.com/text/clement-instructor-book1.html Kap 6

Telo Kristovo, ktoré živí Slovom mláďatko, ktoré sám Pán splodil v mukách tela, ktoré Pán sám zalial do svojej vzácnej krvi. Ó úžasné narodenie! Ó, sväté zavinovačky! Slovo je všetko pre dieťa, ako pre otca, tak pre matku, pre vychovávateľa a pre opatrovateľku. "Jedzte moje telo," hovorí, "a pite moju krv." Taká je vhodná potrava, ktorú Pán obsluhuje a obetuje svoje telo a vylieva svoju krv, a pre rast detí nič nechýba. Ó úžasné tajomstvo l Je nám prikázané, aby sme odhodili starú a telesnú skazenosť, ako aj starú potravu, prijímajúc výmenou iný nový režim, režim Krista, prijímajúc Ho, ak môžeme, aby sme Ho skryli v sebe. Ale nie ste naklonení tomu rozumieť takto, ale možno všeobecnejšie. Vypočujte si to aj nasledujúcim spôsobom. Telo nám obrazne predstavuje Ducha Svätého; lebo telo bolo Ním stvorené. Krv nám ukazuje Slovo, pretože ako bohatá krv bolo Slovo vliate do života; a spojenie oboch je Pán, pokrm malých detí – Pán, ktorý je Duch a Slovo. Jedlo – to jest Pán Ježiš – to je Slovo Božie, Duch, ktorý sa stal telom, nebeské telo posvätené. Výživou je Otcovo mlieko, ktorým sme my, nemluvňatá, sýtení. Samotné Slovo, milovaný a náš živiteľ, vylialo za nás svoju krv, aby zachránilo ľudstvo; a skrze Neho sa my, veriac v Boha, utiekame k Slovu, "starostlivej hrude" Otca.

https://www.earlychristianwritings.com/text/clement-instructor-book1.html Kap 6

Poznámka : Klement Alexandrijský zreteľne učí, že Ježišove slová "jedzte moje telo a pite moju krv" treba chápať symbolicky a nie doslovne ako tomu chápu katolíci.

____________________

8 : Skutky Petrove 150 - 200

"Ale bratia nariekali (a zaprisahali) Pavla nad príchodom nášho Pána Ježiša Krista, aby nebol neprítomný vyše roka, a hovorili: Poznáme tvoju lásku k tvojim bratom; nezabudni na nás, keď tam prídeš, ani nás nezačni opúšťať, ako malé deti bez matky. A keď ho so slzami dlho prosili, ozval sa zvuk z neba a veľký hlas, ktorý hovoril: Pavol, Boží služobník je vyvolený, aby slúžil po všetky dni svojho života: rukami Nera, bezbožníka byť dokonalý pred tvojimi očami. A veľmi veľký strach padol na bratov pre hlas, ktorý prišiel z neba, a ešte viac sa utvrdili vo viere. Teraz priniesli Pavlovi chlieb a vodu na obetu, aby sa modlil a rozdával každému. Medzi ktorými si priala žena menom Rufina, aj ona, aby prijala Eucharistiu z rúk Pavla, ktorej Pavol, naplnený Božím duchom, povedal, keď sa priblížila: Rufina, nehodná prichádzaš k oltáru Boha, povstávajúceho vedľa toho, kto nie je tvojím manželom, ale cudzoložníkom a skúšajúcim prijať Božiu Eucharistiu."

https://www.earlychristianwritings.com/text/actspeter.html

Poznámka : RKC nepovoľuje nahrádzať víno pri slávení eucharistie vodou, na druhej strane ako vidíme, v skutkoch Petrových sa slávila eucharistia vodou.

__________________

9 : Celsus 178

62. Prejdime k ďalšiemu bodu. (Kresťania) Nedokážu tolerovať chrámy, oltáre alebo obrazy. V tomto sú ako Skýti, kočovné kmene Líbye, Seres, ktorí neuctievajú žiadneho boha, a niektoré ďalšie z najbarbarskejších a najbezbožnejších národov na svete.

https://www.earlychristianwritings.com/text/celsus.html

Poznámka : Oltáre slúžili na prinášanie obiet Bohu. Aj katolíci majú v kostoloch oltáre, na ktorých obetujú eucharistiu. Ak však ranní kresťania netolerovali oltáre, ako potom mohli obetovať eucharistiu a veriť tomu, že v eucharistii sa nachádza Kristus ? Riešenie je zrejme v tom, že neverili, že sa Kristus osobne nachádza v eucharistii.

__________________

10 : Origen 254

"Kresťania sa vyhýbajú stavaniu oltárov, sôch a chrámov; a toto, myslí si (Celsus) , bolo medzi nami dohodnuté ako odznak alebo rozlišovacia značka tajnej a zakázanej spoločnosti."

https://www.earlychristianwritings.com/text/celsus.html

Poznámka : Ako vidíme zo svedectva Origena kresťania sa vyhýbali stavaniu oltárov. Oltáre však v staroveku slúžili na prinášanie obiet Bohu. Aj katolíci majú v kostoloch oltáre, na ktorých obetujú eucharistiu. Ak však ranní kresťania netolerovali oltáre, ako potom mohli obetovať eucharistiu a veriť tomu, že v eucharistii sa nachádza Kristus ? Riešenie je zrejme v tom, že neverili, že sa Kristus osobne nachádza v eucharistii.

___________________

11 : Kerygmata Petrou 180 - 220

1. "Preto je ďaleko od nás veriť, že Pán všetkých, ktorý stvoril nebo a zem a všetko, čo je v nich, zdieľa svoju vládu s ostatnými, alebo že klame. Lebo ak klame, Kto potom hovorí pravdu? Alebo že robí experimenty ako v nevedomosti, lebo kto potom vie, 2. A ak uvažuje a mení svoj zámer, kto je dokonalý v chápaní a stály v pláne? Ak závidí, kto prevyšuje rivalitu? Ak zatvrdzuje srdcia, kto robí múdreho? 3. Ak robí slepým a hluchým, kto dal zrak a sluch? Ak sa dopúšťa krádeže, kto vykonáva spravodlivosť? Ak sa vysmieva, kto je úprimný? Ak je slabý, kto je všemohúci Ak je nespravodlivý, kto je spravodlivý? Ak robí zlé veci , kto bude robiť dobré? Ak koná zlo, kto bude robiť dobro ? Ak je falošný, kto je potom pravdivý? Ak prebýva vo svätostánku, kto je bez hraníc? 2. Ak má rád tuk, obete, dary a limonády, kto potom nemá núdzu a kto je svätý, čistý a dokonalý? Ak je spokojný so sviečkami a svietnikmi, kto potom umiestnil svietidlá do neba? 3. Ak prebýva v tieni, tme, búrke a dyme, kto je svetlo, ktoré osvetľuje vesmír? Ak prichádza s trúbami, výkrikmi, šípmi a šípmi, kto je tým hľadaným pokojom? 4. Ak miluje vojnu, kto si potom želá mier? Ak robí zlé veci, kto robí dobré? Ak je bez náklonnosti, kto je milovníkom mužov? Ak nie je verný svojim sľubom, komu bude dôverovať? 5. Ak miluje bezbožných, cudzoložníkov a vrahov, kto bude spravodlivým sudcom?

https://www.earlychristianwritings.com/text/kerygmatapetrou.html

Poznámka : Autor tu teda ukazuje, že Boh neprebýva vo svätostánku. Ak ale Boh neprebýva vo svätostánku, ako sa potom môže nachádzať v eucharistii, ktorá sa obetuje vo svätostánku ? Vidno teda, že ani tento kresťan neveril v Božiu osobnú prítomnosť v eucharistii.

___________________

12 : Hipolytus Rímsky 180 - 230

"A veta: "Zabila svoje zvieratá" označuje prorokov a mučeníkov, ktorí sú v každom meste a krajine každý deň zabíjaní neveriacimi ako ovce v prospech pravdy a nahlas volajú: "Pre teba sme zabíjaní. po celý deň sme boli počítaní ako ovce na zabitie." A opäť: "Namiešala si víno" do misky, čím sa myslí, že Spasiteľ, spájajúc svoje Božstvo, ako čisté víno, s telom v Panne, sa z nej narodil naraz Boh a človek bez zmätku..... "A vybavila svoj stôl:" to znamená sľúbené poznanie Najsvätejšej Trojice; vzťahuje sa aj na Jeho ctené a nepoškvrnené telo a krv, ktoré sa deň čo deň obetujú a obetujú pri duchovnom božskom stole, ako pamiatka na prvý a vždy pamätný stôl duchovnej božskej večere.........: "A tým, ktorí chcú pochopiť, povedala" - teda tým, ktorí ešte nezískali moc Ducha Svätého - "Poďte, jedzte môj chlieb a pite víno, ktoré som namiešal." pre teba;" čo znamená, že nám dal svoje božské telo a ctenú krv, aby sme ich jedli a pili na odpustenie hriechov."

https://www.earlychristianwritings.com/text/hippolytus-exegetical.html

Poznámka : "obetujú pri duchovnom božskom stole, ako pamiatka na prvý a vždy pamätný stôl duchovnej božskej večere" Takže eucharistickú  večeru treba chápať duchovne a nie telesne - doslovne, ako to robia katolíci, 

"teda tým, ktorí ešte nezískali moc Ducha Svätého - "Poďte, jedzte môj chlieb a pite víno, ktoré som namiešal." Tí čo ešte nezískali moc Ducha Svätého ho mali získať tak, že budú jesť chlieb a piť eucharistické víno. Z toho je teda zrejmé, že Hipolytus v chlebe a víne chápal získanie duševnej sily - získanie sily Ducha Svätého, a nie doslovné jedenie Krista a pitie jeho doslovnej krvi.

____________________

13 : Filipove evanjelium 180-250

"Niektorí sa boja, aby nevstali nahí. Preto chcú vstať v tele a nevedia, že nahí sú tí, ktorí nosia telo. Sú to tí, ktorí sa [...] vyzliecť, ktorí nie sú nahí. "Telo a krv nezdedia Božie kráľovstvo" (1 Kor 15, 50). Čo je to, čo nebude dediť? Toto je na nás. Ale čo je to tiež, čo bude dediť? Je to to, čo patrí Ježišovi a jeho krvi. Preto povedal: "Kto nebude jesť moje telo a piť moju krv, nemá v sebe život" (Jn 6, 53). Čo je to? Jeho telo je slovo a jeho krv je Duch Svätý. Kto to prijal, má jedlo a má nápoj a odev."

https://www.earlychristianwritings.com/text/gospelphilip.html

Poznámka : Takže eucharistické telo a krv sú v skutočnosti obrazmi pre slovo a Ducha Svätého. Ide síce o gnostický spis, no aj napriek tomu ide o cenné svedectvo, pretože vidíme, že ani gnostici nerozumeli týmto Ježišovým eucharistickým výrokom doslovne.
12 : Stavba chrámov

RKC postavila a stavia množstvo svojich chrámov po celom svete. Zopár príkladov vidíme na hore uvedenom obrázku. V rozpore s týmto konaním učia nasledujúce ranno kresťanské spisy :

___________________

1 : ARISTIDES 120-130

"Aj tu sa mýlia pri presadzovaní božstva, že mu môže byť prítomná akákoľvek vec ako nedostatok; ako keď hovoria, že prijíma obetu a vyžaduje zápalné obeti, úlitby a obete ľudí a chrámy. Ale Boh nemá núdzu a žiadna z týchto vecí nie je pre Neho potrebná; a je jasné, že muži sa mýlia v týchto veciach, ktoré si predstavujú."

https://www.earlychristianwritings.com/text/aristides-kay.html Kapitola 8

Poznámka : Boh nevyžaduje chrámy. Chrámy sú pre neho nepotrebné. Prečo teda katolíci vo veľkom stavajú drahé chrámy, keď Bohu na chrámoch nezáleží ? Prečo radšej namiesto investovania do stavby drahých chrámov neinvestujú do chudobných ? Aristides by dnes s konaním katolíkov len sotva našiel nejaké pochopenie.

____________________

2 : Celsus 178

62. Prejdime k ďalšiemu bodu. (Kresťania) Nedokážu tolerovať chrámy, oltáre alebo obrazy. V tomto sú ako Skýti, kočovné kmene Líbye, Seres, ktorí neuctievajú žiadneho boha, a niektoré ďalšie z najbarbarskejších a najbezbožnejších národov na svete.

https://www.earlychristianwritings.com/text/celsus.html

Poznámka : Ako vidíme, ranní kresťania netolerovali chrámy. Aký by asi dnes mali názor, na chrámy RKC ?

___________________

3 : Origen 254

"Kresťania sa vyhýbajú stavaniu oltárov, sôch a chrámov; a toto, myslí si (Celsus) , bolo medzi nami dohodnuté ako odznak alebo rozlišovacia značka tajnej a zakázanej spoločnosti."

https://www.earlychristianwritings.com/text/celsus.html

Poznámka : Ako vidíme zo svedectva Origena kresťania sa vyhýbali stavaniu chrámov. Aký by asi títo kresťania dnes mali názor, na chrámy RKC ?
13 : Život v bohatstve

O tom, že Vatikán a katolícka cirkev je bohatá, hromadí bohatstvo, vlastní obrovské majetky, luxusné stavby a šperky, stavia monumentálne drahé stavby, dnes už takmer nikto nepochybuje, pretože to vidíme na vlastné oči. Priemerný plat talianských kňazov sa pohybuje od 2100 - 2900 eur mesačne ! Priemerný plat Vatikánskych kardinálov sa pohybuje okolo 5000 eur mesačne ! Aj na talianske pomery ide o veľmi slušné platy a to pritom kardináli ani kňazi nesplácajú hypotéky, ani neplatia za bývanie, pretože kardináli dostávajú od cirkvi byty, kým kňazi dostávajú fary v ktorých aj bývajú. Z takýchto platov teda rozhodne biedu netrú.

https://www.churchpop.com/2019/04/10/how-much-do-priests-cardinals-and-the-pope-make-the-answer-might-surprise-you/

V rozpore s takýmto postojom RKC, učia nasledujúce ranno kresťanské spisy :

___________________

1 : DIDACHÉ ROK 50 - 120

"Dávaj každému, kto ťa prosí, a nežiadaj späť; lebo Otec chce, aby všetci dostali naše vlastné požehnania (dary zadarmo). Šťastný, kto dáva podľa prikázania, lebo je bez viny. Beda tomu, kto prijíma; lebo ak prijíma ten, kto potrebuje, je bez viny; ale ten, kto prijíma, že nemá núdzu, zaplatí pokutu, prečo a za čo dostal. A keď príde do väzenia, bude vyšetrený z vecí, ktoré urobil, a neunikne odtiaľ, kým nezaplatí do posledného haliera"

https://www.earlychristianwritings.com/text/didache-roberts.html Kapitola 1

Poznámka : Didaché učí o tom, že prijímať by mal človek len toľko koľko reálne potrebuje aby nemal núdzu. Pokiaľ však prijíma navyše je to hriech za ktorý zaplatí "pokutu". To by následne znamenalo, že človek by mal prijímať len toľko koľko potrebuje k obžive. Akékoľvek prijatie nadbytku toho, čo k živobytiu nepotrebuje, by bolo chápané ako hriech. V takom prípade by aj bohatí ľudia, ktorí vlastnia výrazne viac než k prežitiu potrebujú, boli hriešnikmi a konali hriech.

___________________

2 : BARNABÁŠOV LIST 80-120

"Nedaj sa nájsť, ako naťahuješ ruky, aby si prijímal a priťahoval ich, aby si dával. Milovať budeš ako zrenicu svojho oka každého kto ti hovorí slovo Pánovo..........prenasledovatelia dobrých ľudí, ktorí nenávidia pravdu, milujú lož, nevnímajú odmenu za spravodlivosť, nelipnú na dobrom ani na spravodlivom súde, nedbajú na vdovu a sirotu, nebudia zo strachu pred Boh, ale za to, čo je zlé; muži, od ktorých je miernosť a zhovievavosť vzdialená; milovať márne veci, snažiť sa o odplatu, neľutovať úbohého človeka, nenamáhať sa pre toho, kto je utláčaný, pripravený ohovárať, neuznávať Toho, ktorý z nich urobil vrahov detí, ničiteľov Božích stvorení, odvracajúc sa od toho čo je v núdzi, utláča postihnutého, zástancov bohatých, nespravodlivých, sudcovia chudobných, hriešnych vo všetkom."

https://www.earlychristianwritings.com/text/barnabas-lightfoot.html Kapitola 19-20

Poznámka : Barnabáš učí o tom, že kresťan by mal nie prijímať ale dávať. Zástancov bohatých označuje za nespravodlivých. Ako by asi dnes Barnabáš zareagoval keby videl ten prepych Vatikánu, a Vatikánske ospravedlňovanie bohatstva ?

___________________

3 : KLEMENT RÍMSKY 80-140

"Žezlo velebnosti Božej, nášho Pána Ježiša Krista, neprišlo v okázalosti a pýche, hoci by to mohol urobiť , ale v pokore, ako o ňom hovoril Duch Svätý........... Buďme napodobňovateľmi aj tých, ktorí chodili v kozích a ovčích kožiach a hlásali Kristov príchod. Máme na mysli Eliáša a Elizea a podobne Ezechiela, prorokov, a okrem nich aj tých mužov, ktorí dostali dobrú správu."

https://www.earlychristianwritings.com/1clement.html Kapitola 16-17

Poznámka : Klement neuznáva vystatovanie sa, ale chudobné šatstvo tých čo hlásajú evanjelium. S pápežovým honosným oblečením by zrejme veľa pochopenia nemal.

____________________

4 : HERMASOV PASTIER 100-160

"Odpovedal som jej: "Kedy teda, pani, budú užitočné na stavbu?" "Keď," odpovedala, "ich bohatstvo, ktoré zvádza ich duše na scestie, bude odrezané, potom budú užitočné pre Boha. Lebo tak ako okrúhly kameň, ak nebude odrezaný a stratí časť seba, sa nemôžu stať hranatými, tak ani tí, ktorí sú bohatí v tomto svete, ak ich bohatstvo nebude odrezané, nemôžu sa stať užitočnými pre Pána. Uč sa najprv od seba Keď si mal bohatstvo, bol si zbytočný; ale teraz si užitočný a užitočný pre život. Buďte Bohu užitoční, lebo aj ty si vzatý z tých istých kameňov."

https://www.earlychristianwritings.com/text/shepherd-lightfoot.html Kapitola 1

"Dávajte si teda pozor; ako bývaš v cudzej krajine, nepriprav si pre seba nič viac, len kompetenciu, ktorá ti postačuje, a priprav sa, že kedykoľvek ťa bude pán tohto mesta chcieť vyhnať pre tvoj odpor proti jeho zákonu, môžeš odísť z jeho mesto a odíď do svojho mesta a užívaj svoj vlastný zákon s radosťou, bez akejkoľvek urážky."

https://www.earlychristianwritings.com/text/shepherd-lightfoot.html Kapitola 1

"Hovorí mi; "Viete, že vy, služobníci Boží, bývate v cudzej krajine, lebo vaše mesto je ďaleko od tohto mesta. Ak teda poznáte svoje mesto, v ktorom budete bývať, prečo tu pripravujete polia a drahé displeje a budovy a obytné miestnosti, ktoré sú nadbytočné ?"

https://www.earlychristianwritings.com/text/shepherd-lightfoot.html Kapitola 1

"Ty, ktorý máš polia, obydlia a mnohé iné majetky, keď si ním vyvrhnutý, čo urobíš so svojím poľom a so svojím domom, a všetko ostatné, čo si si pripravil? Lebo pán tejto krajiny ti spravodlivo hovorí: Buď sa podriaď mojim zákonom, alebo odíď z mojej krajiny.........Nakupujte si teda namiesto polí duše, ktoré sú v núdzi, ako každý môže, navštevujte vdovy a siroty a nezanedbávajte ich; a vynaložte svoje bohatstvo a všetky svoje prejavy, ktoré ste dostali od Boha, na polia a domy tohto druhu.

https://www.earlychristianwritings.com/text/shepherd-lightfoot.html Kapitola 150: 4-8

Poznámka : Hermas rázne odsudzuje bohatých ako i hromadenie majetku, stavby drahých budov. Súčasne radí, aby sme žili len s tým čo potrebujeme k živobytiu - "nepriprav si pre seba nič viac, len kompetenciu, ktorá ti postačuje". Hermas by sa dnes asi zhrozil, kebyže uvidí všetok ten Vatikánsky prepych, výrazný nadbytok a monumentálne drahé stavby.

________________

5 : POLYKARP / MUČENÍCTVO POLYKARPA 110 - 160

"Ten , ktorý Ho vzkriesil z mŕtvych , vzkriesi aj nás ; ak konáme Jeho vôľu a kráčame v Jeho prikázaniach a milujeme veci, ktoré On miloval, zdržiavajúc sa každej neprávosti, žiadostivosti, lásky k peniazom"

https://www.earlychristianwritings.com/text/polycarp-lightfoot.html Kapitola 2

"Ale láska k peniazom je začiatkom všetkých problémov. Vediac teda, že sme si nič nepriniesli na svet, ani nemôžeme nič odniesť , vyzbrojme sa výzbrojou spravodlivosti a naučme sa najprv chodiť v prikázaní Pánovom"

https://www.earlychristianwritings.com/text/polycarp-lightfoot.html Kapitola 4

Poznámka : Láska k peniazom je podľa Ignáca koreňom všetkého zla. Miluje Vatikán peniaze, alebo k nim prejavuje odpor ? Na základe drahých monumentálnych budov, zlatých a veľmi drahých predmetov, ktoré Vatikán vlastní, je zrejmé, že Vatikán bohatstvom nepohŕda, ale miluje ho. Nedokáže a nechce sa ho vziať. Ak by peniaze nemiloval, nemal by problém všetky drahé predmety rozpredať, a omše slúžiť v chudobných skromných priestoroch. To však nespraví, lebo miluje prepych a bohatstvo.

__________________

6 : MATHÉTOV LIST DIOGNETOVI 130-200

"Šťastie totiž nespočíva v panovaní nad svojimi blížnymi, ani v túžbe mať viac ako slabších, ani vlastniť bohatstvo a používať silu na menejcenných; ani v týchto veciach nikto nemôže napodobňovať Boha; nie, tieto ležia mimo Jeho veľkosti."

https://www.earlychristianwritings.com/text/diognetus-lightfoot.html Kapitola 10

Poznámka : Vlastní, alebo nevlastní Vatikán bohatstvo ?

____________________

7 : JUSTIN MUČENÍK 150 - 160

"Varujeme vás, aby ste sa mali na pozore, aby vás démoni, ktorých sme obviňovali, neoklamali a celkom vás neodviedli od čítania a pochopenia toho, čo hovoríme. Lebo sa vás snažia držať za svojich otrokov a sluhov; a niekedy zjavením sa v snoch a niekedy magickými príkazmi si podmaňujú všetkých, ktorí nevyvíjajú žiadne silné protichodné úsilie o vlastnú spásu. A tak aj my, od nášho presviedčania Slovom, stojíme bokom od nich (tj démonov) a nasledujeme jediného nesplodeného Boha cez Jeho Syna - my, ktorí sme sa predtým tešili zo smilstva, ale teraz prijímame čistotu osamote; my, ktorí sme predtým používali magické umenie, zasväcujeme sa dobrému a nesplodenému Bohu; my, ktorí sme si nadovšetko vážili nadobudnutie bohatstva a majetku, teraz dávame to, čo máme, do spoločnej zásoby a komunikujeme s každým v núdzi"

https://www.earlychristianwritings.com/text/justinmartyr-firstapology.html Kap 14

Poznámka : Justin tvrdí, že kresťania majú akýsi spoločný fond, kde kresťania dávajú svoj prebytok a ktorý sa používa na ľudom v núdzi. Toto je nepochybne správny postoj. Na druhej strane, je to v rozpore s tým ako hospodári s bohatstvom RKC. RKC svoje bohatstvo a prebytok nezhromažďuje do akéhosi fondu, z ktorého by následne celý výťažok išiel na chudobných. Nie, RKC drtivé % svojho bohatstva sústredí v Talianských akciách, a svoje bohatstvo utráca na stavbu luxusných stavieb, drahých kostolov a na šperky ktoré nosia pápeži, kardináli. Na chudobných ide absolútne minimum.

________________

8 : OCTÁVIUS MINUCIUS FÉLIX 160 - 250

"Preto, ako ten, kto kráča po ceste, je tým šťastnejší, čím ľahšie kráča, tým šťastnejší je na tejto životnej ceste ten, kto sa povznáša v chudobe a nedýcha ťažko pod ťarchou bohatstva. A aj keď sme si mysleli, že bohatstvo je pre nás užitočné, mali by sme ho žiadať od Boha. Iste by nám mohol do určitej miery dopriať, čoho je to celé; ale radšej bohatstvom pohŕdame, ako by sme ho vlastnili: túžime skôr po nevinnosti, skôr prosíme o trpezlivosť, radšej by sme boli dobrí ako márnotratní; a to, že cítime a trpíme ľudské nešťastia tela, nie je trest - je to boj"

https://www.earlychristianwritings.com/text/octavius.html Kap 36

Poznámka : Octavius tvrdí, že kresťania bohatstvom pohŕdajú, čo je však v priamom rozpore s tým, ako bohatstvo vníma RKC, ktorá bohatstvom nijako nepohŕda, zhromažďujúc drahé cennosti a luxusné stavby.

________________

9 : IRENEUS Z LYONU 185 - 195

"3. Pretože medzi nimi (heretikmi) existujú omyly a zavádzajúce vplyvy a magické ilúzie sú bezbožne vytvárané v očiach ľudí; ale v Cirkvi sa súcit, nezlomnosť a pravda na pomoc a povzbudenie ľudstva nielenže prejavujú bez poplatku a odmeny, ale my sami vynakladáme svoje prostriedky na prospech druhých; a keďže tí, ktorí sa veľmi často liečia, nemajú veci, ktoré potrebujú, dostávajú ich od nás"

https://www.earlychristianwritings.com/text/irenaeus-book2.html Kap 31

"Áno, navyše, ako som povedal, mŕtvi dokonca vstali a zostali medzi nami mnoho rokov. A čo viac poviem? Nie je možné vymenovať počet darov, ktoré Cirkev [roztrúsená] po celom svete dostala od Boha v mene Ježiša Krista, ktorý bol ukrižovaný za Pontského Piláta a ktorý deň čo deň vykonáva na úžitok pohanov, ktorá neklame nikoho, ani od nich neprijíma žiadnu odmenu za takéto zázračné zásahy. Lebo ako zadarmo prijala od Boha, tak aj zadarmo slúži [iným]."

https://www.earlychristianwritings.com/text/irenaeus-book2.html Kap 32

"Nakoľko teda nazýva tých "otrokov hriechu", ktorí slúžia hriechu, ale hriech samotný určite nenazýva Bohom, tak aj tých, ktorí slúžia mamone, nazýva "otrokmi mamonu" a nenazýva mamonu Bohom. Lebo mamon je podľa židovského jazyka, ktorý používajú aj Samaritáni, žiadostivý človek a ten, kto chce mať viac, ako by mal mať."

https://www.earlychristianwritings.com/text/irenaeus-book3.html Kap 8

"1. [Apoštol] predvídajúc zlé reči neveriacich spresnil skutky, ktoré nazýva telesnými; a vysvetľuje sa, aby nezostal priestor na pochybnosti tým, ktorí nečestne prekrúcajú jeho význam, a takto v Liste Galaťanom hovorí: "Teraz sú zjavné skutky tela, ktorými sú cudzoložstvá, smilstvá, nečistota, prepych, modlárstvo, čarodejníctvo, nenávisť, sváry, žiarlivosť, hnev, napodobňovanie, nevraživosť, popudlivé reči, rozbroje, kacírstvo, závisť, opilstvo, kolotoče a podobne; pred ktorými vás varujem, ako som vás tiež varoval, že tí, ktorí robia tieto veci nebudú dedičmi kráľovstva Božieho."......... Najjasnejším spôsobom ukazuje, pre aké veci ide človek do záhuby, ak ďalej žije podľa tela; a potom, na druhej strane, [ukáže] cez aké veci je spasený. Teraz hovorí, že veci, ktoré zachraňujú, sú meno nášho Pána Ježiša Krista a Duch nášho Boha."

https://www.earlychristianwritings.com/text/irenaeus-book5.html Kap 11

Poznámka : Ireneus tvrdí, že cirkev svoju činnosť vykonáva zadarmo, a teda nie je sponzorovaná finančnými odmenami od svojich veriacich. Nielenže nedostáva peniaze od svojich veriacich, ale ešte aj sama dáva tým, ktorí majú peňazí nedostatok. Vyzerá to tak, že predstavitelia cirkvi popri cirkevnom kázaní, chodili aj do nejakého svetského zamestnania a z toho žili. A tak je to aj správne ! V rozpore s Ireneusovým učením, RKC nielenže vyberá peniaze od svojich veriacich, ale ešte k tomu aj oveľa viac než potrebuje, a tieto prebytočné peniaze dáva na stavbu drahých chrámov, a vlastnenie šperkov a zlata. Ireneus by sa nad dnešným konaním RKC zhrozil.

_____________________

10 : KLEMENT ALEXANDRIJSKÝ 185 - 205

"Ale teraz sa zistilo, že láska k peniazom je pevnosťou zla, o ktorom apoštol hovorí, že "je koreňom všetkého zla, po ktorom, hoci niektorí túžili, pomýlili sa vo viere a prebodli sa mnohými bolesťami"

https://www.earlychristianwritings.com/text/clement-instructor-book2.html

"Ale najlepším bohatstvom je chudoba túžob; a skutočnou veľkodušnosťou nie je byť hrdý na bohatstvo, ale pohŕdať ním."

https://www.earlychristianwritings.com/text/clement-instructor-book2.html Kap 3

"Najpoučnejšie teda hovorí Pavol v Skutkoch apoštolov: "Boh, ktorý stvoril svet a všetko, čo je v ňom, keďže je Pánom neba a zeme, nebýva v chrámoch vyrobených rukami, ani ho neuctievajú ľudské ruky. ako keby niečo potreboval, vidiac, že ​​on sám dáva všetkým dych, život a všetko." A Zenón, zakladateľ stoickej sekty, v tejto knihe Republiky hovorí, "že by sme nemali robiť ani chrámy, ani obrazy, pretože žiadne dielo nie je hodné bohov."A nebál sa napísať práve týmito slovami: "Nebude potrebné stavať chrámy. Lebo chrám nestojí za veľa a nemal by byť považovaný za svätý. Lebo nič nestojí za veľa a sväté, čo je práca staviteľov a mechanikov". Právom teda aj Platón, ktorý uznal svet za Boží chrám, ukázal občanom miesto v meste, kde mali byť uložené ich modly. "Nech teda už nikto," hovorí, "nezasväcuje chrámy bohom. Lebo zlato a striebro v iných štátoch, v prípade súkromných osôb a v chrámoch, je zákerným majetkom; a slonovina je telo ktorá opustila život, nie je posvätnou votívnou obetou a oceľ a mosadz sú nástrojmi vojen; ale čokoľvek chce človek zasvätiť, nech je to drevo jedného stromu, ako aj kameň pre spoločné chrámy."

https://www.earlychristianwritings.com/text/clement-stromata-book5.html Kap 11

"A ak sa niekto z vás bude úplne vyhýbať luxusu, bude sa skromnou výchovou vycvičiť k znášaniu nedobrovoľných prác, využívaním neustále dobrovoľných trápení ako cvičných cvičení na prenasledovanie; aby, keď príde na povinné práce, strachy a smútky, nezostal necvičený vo vytrvalosti. Preto nemáme žiadnu krajinu na zemi, aby sme pohŕdali pozemským majetkom. A šetrnosť je v najvyššom stupni bohatá, rovná sa neúnavným výdavkom, poskytnutým na to, čo je potrebné, a v požadovanej miere. Lebo má význam výdavky."

 https://www.earlychristianwritings.com/text/clement-stromata-book5.html

"Preto si ani my nemáme zaobstarávať drahé oblečenie o nič viac ako rôzne potraviny. Sám Pán teda rozdeľuje svoje prikázania na to, čo sa týka tela, duše a po tretie, vonkajšie veci, radí nám, aby sme poskytovali vonkajšie veci kvôli telu, a riadi telo dušou ( yukh ) a disciplinuje dušu, hovoriac: "Nemysli na svoj život ( yukh) čo budete jesť; ani za svoje telo, čo si oblečiete; lebo život je viac ako mäso a telo viac ako rúcho.".............Ak teda odoberie úzkostlivú starostlivosť o šaty a jedlo a vôbec prebytočnosti ako nepotrebné; čo si máme predstaviť, že by sa malo povedať o láske k ozdobám a farbeniu vlny a rozmanitosti farieb, a náročnosti na drahokamy a znamenitej práci so zlatom a ešte viac o umelých vlasoch a kučerách; a okrem toho o farbení očí a vytrhávaní chlpov"

https://www.earlychristianwritings.com/text/clement-instructor-book2.html Kap 11

"A ten, kto hľadí tak, aby túžil" je súdený. Preto sa hovorí: "Nebudeš túžiť." A hovorí sa, že "tento ľud Ma ctí svojimi perami, ale ich srdce je odo Mňa ďaleko". Boh má totiž úctu k samotnej myšlienke, keďže Lótova manželka, ktorá sa len dobrovoľne obrátila na svetskú zlobu, zanechal nezmyselnú masu. Dobrovoľné je buď to, čo je z túžby, alebo to, čo je z rozhodnutia, alebo to, čo je zámerom. Tieto veci sú navzájom úzko spojené - hriech, omyl, zločin. Je hriechom napríklad žiť prepychovo a neslušne; nešťastie, zraniť priateľa v nevedomosti, považovať ho za nepriateľa; a zločin, narúšať hroby alebo páchať svätokrádež."

 https://www.earlychristianwritings.com/text/clement-instructor-book2.html Kap 14-15

"XVI. Prítomnosť bohatstva v nich je smrteľná pre všetkých, jeho strata je spásna. O tom, keď je duša čistá, čiže chudobná a holá, musíme počuť, ako Spasiteľ hovorí takto: "Poď a nasleduj ma." Lebo pre čistého srdca sa teraz On stáva cestou. Ale do nečistej duše Božia milosť nenachádza žiadny vstup. A tá (duša) je nečistá, ktorá je bohatá na žiadostivosti a je v mukách mnohých svetských náklonností. Lebo ten, kto drží majetky a zlato, striebro a domy ako dary Božie; a slúžia od nich Bohu, ktorý ich dáva na spásu ľudí; a vie, že ich vlastní viac kvôli bratom ako kvôli sebe; a je nadradený ich vlastníctvu, nie otrokom vecí, ktoré vlastní; a nenosí ich vo svojej duši, ani v nich nezväzuje a neohraničuje svoj život, ale stále pracuje na nejakom dobrom a božskom diele, aj keby bol o ne nejaký čas alebo inak zbavený, je schopný s veselou mysľou znášať ich odstránenie rovnako ako ich hojnosť. Toto je ten, ktorý je požehnaný od Pána a ktorý sa stará o chudobu v duchu, vhodný dedič nebeského kráľovstva, nie ten, kto by nemohol žiť bohatý."

https://www.earlychristianwritings.com/text/clement-richman.html Kap 16

Poznámka : Klement učí, že láska k peniazom je zlo. Učí nás ním pohŕdať. Zakazuje vyzdobovať chrámy zlatom a striebrom a obliekať si drahé oblečenie (opak toho čo robí RKC). Klement považuje za hriech žiť prepychovo. Klement však neodsudzuje vlastnenie bohatstva, ale užívanie si bohatstva. Bohatstvo podľa Klementa má slúžiť na pomoc ostatným. A teda ak niekto vlastní veľké majetky a príjmy, no tieto majetky a príjmy sám nevyužíva, ale dáva ich chudobným, v takom prípade je to v poriadku. To sa však o RKC rozhodne povedať nedá. RKC má veľmi veľké množstvo penazí a bohatstva. Toto bohatstvo ide z prevažnej miery na stavbu drahých kostolov a luxusných cirkevných budov, na platy zamestnancov Vatikánu, na zlato v kostoloch, na zlaté šperky, zlaté kalichy, výzdobu kostola, drahé oblečenie knazov. Len zanedbateľné percento zo všetkých príjmov ide na pomoc chudobným.

___________________

11 : Evanjelium Hebrejov 80 - 150

"Druhý z boháčov ( hovorí sa ) mu povedal: Majstre, čo dobré môžem urobiť a žiť? Povedal mu: Človeče, naplň (čiň) zákon a prorokov. Odpovedal mu: Zachoval som ich . Povedal mu: Choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj to chudobným a poď a nasleduj ma. Ale boháč sa začal škrabať na hlave a nepáčilo sa mu to. A Pán mu povedal: Ako však hovoríš: Zachoval som zákon a prorokov? Lebo v zákone je napísané: Aj keď budeš milovať svojho blížneho ako seba samého, a hľa, mnohí tvoji bratia, synovia Abrahámovi, sú oblečení v špine, umierajú od hladu, a tvoj dom je plný mnohých dobrých vecí a nič (ti to neprospeje). A obrátil sa a povedal svojmu učeníkovi Šimonovi, ktorý sedel pri ňom: Šimon, syn Joanny, ľahšie je ťave vojsť uškom ihly, ako boháčovi vojsť do kráľovstva nebeského."

https://www.earlychristianwritings.com/text/gospelhebrews-mrjames.html

Poznámka : Text o boháčovi v evanjeliu Hebrejom je odlišný od textu o boháčovi v evanjeliách. Autor tu ukazuje, že aj keď je niekto bohatý, pričom však mnohí jeho spoluveriaci trpia v biede, dotyčnému boháčovi to nijako neprospeje a nijako nenapĺňa príkaz "miluj svojho blížneho ako seba samého". Autor tým jasne poukazuje na to, že nestačí sa zo svojho bohatstva rozdeliť len s malou časťou s chudobnými (ako to robí i RKC), a byť sám so sebou spokojný, ale je potrebné dať toľko svojho majetku, aby ani jeden spoluveriaci netrpel biedou. RKC túto podmienku nijako nespĺňa, zo svojho bohatstva nedáva na chudobných ani len 10%, pričom počet spoluveriacich katolíkov trpiacich biedu je veľmi veľa.

______________________

12 : Mara Bar-Serapion 73 - 200

"Nasledujte usilovné učenie, nie bohatstvo. Lebo čím väčší je vlastný majetok, tým väčšie je zlo, ktoré ho sprevádza . Lebo sám som si všimol, že kde je veľa majetku človeka , tak sú aj súženia, ktoré sa mu prihodia; a tam, kde sa hromadí luxus, sa zhromažďujú aj smútky; a tam, kde je hojnosť bohatstva, sa ukladá horkosť mnohých za rok. Ak sa teda budeš správať s rozumom a budeš usilovne bdieť nad svojím správaním , Boh sa nebude vyhýbať pomoci ti, ani ľudia ťa milovať. Nech ti stačí to, čo si schopný získať; a ak sa navyše dokážeš zaobísť bez majetku, budeš blahoslavený a nikto na teba nebude žiarliť"

https://www.earlychristianwritings.com/text/mara.html

Poznámka : Autor poukazuje na to, že veľký majetok so sebou prináša nešťastie a zlé skutky. Bohatstvo je doslova magnetom na zlých duchov. Prečo potom RKC hromadí a vlastní veľké majetky ? Neuvedomuje si, že ten kto vlastní veľké bohatstvo pohybuje sa na tenkom ľade ?

______________________

13 : Sibyline proroctvá 80 - 250

"Nech je utrpenie bežné, ani veľké, ani prehnané. 165 Prílišné dobro neprinieslo ľuďom to, čo je užitočné. A veľa luxusu vedie k nemiernej žiadostivosti. Veľa bohatstva je potulka a vedie človeka k bezohľadnému násiliu."

https://sacred-texts.com/cla/sib/sib04.htm

"Ale nech medzi vami nikto nie je cudzinec, pretože, vy, smrteľníci, všetci ste jednej krvi a žiadna krajina nemá pre ľudí žiadne isté miesto. Neprajte si ani sa nemodlite za bohatstvo; 135 Ale modlite sa, aby ste žili z mála vecí a nemali vôbec nič nespravodlivé. Láska k zisku je matkou všetkého zla. Netúžte po zlate alebo striebre; v nich bude dvojsečné a dušu ničiace železo."

https://sacred-texts.com/cla/sib/sib04.htm

Poznámka : Sibyla varuje pred bohatstvom a ukazuje ako bohatstvo vedie človeka k zlému. Sibyla prikazuje aby sme žili z mála. Prečo Vatikán nerešpektuje tieto Sibyline nariadenia a poučky, ale namiesto toho si veselo kopí obrovské bohatstvo ?

_____________________

14 : Petrovo kázanie 100-150

"Bohatý je ten, kto sa zmiluje nad mnohými, a kto napodobňuje Boha, dáva z toho, čo má. Lebo Boh dal všetko všetkým, zo svojich stvorení. Pochopte teda, vy bohatí, že máte slúžiť, lebo ste dostali viac, ako sami potrebujete. Naučte sa, že ostatným chýbajú veci, ktoré máte nadbytočné. Hanbite sa ponechať si veci, ktoré patria iným. Napodobňujte spravodlivosť (rovnosť) Boha a žiadny človek nebude chudobný."

https://www.earlychristianwritings.com/text/preachingpeter.html

Poznámka : Autor tu poukazuje na to, že bohatý by mali rozdať chudobným všetok svoj nadbytok chudobným a nemali by si nadbytok pre sebe ponechávať. Prečo si teda RKC necháva viac než potrebuje, prečo má nadbytok, a prečo len mizivé % zo svojho nadbytku rozdáva chudobným, namiesto toho aby rozdala všetok svoj nadbytok chudobným ?

___________________

15 : Skutky Petrove 150 - 200

"Ale verte mi, muži a bratia, vyhnal som tohto Šimona z Judey, kde svojimi čarovnými kúzlami páchal mnoho zla, ubytoval som sa v Judei u istej ženy Eubuly, ktorá bola v tomto svete váženým stavom, mala zásoby zlata a perál nemalej ceny. Tu vošiel Šimon tajne s ďalšími dvoma, ako je on sám, a nikto z domu ich dvoch nevidel, iba Šimon, a kúzlom vzali žene všetko zlato a zmizli....... A na druhý deň prišli správcovia predstavenej okolo deviatej hodiny a tiež tí mladí muži, ktorí boli ochotní predať Agrippinovi mladého satyra zlata. A keď ich hneď zajali, oznámili to predstavenej a ona v tiesni prišla k zástupkyni a veľkým hlasom oznámila všetko, čo ju postihlo. A keď ju zástupca Pompeius uvidel v úzkosti mysle, ktorá nikdy nevyšla von, okamžite vstal zo súdnej stolice a odišiel do pretória a prikázal, aby tých mužov priviedli a mučili; a keď ich mučili, priznali sa, že to urobili v službách Šimona, ktorý nás, ako povedali, k tomu presvedčil za peniaze. A byť mučený dlhý čas, priznali, že všetko, čo Eubula stratil, bolo uložené pod zemou v jaskyni na druhej strane brány, a okrem toho mnoho ďalších vecí. A keď to Pompeius počul, vstal, aby išiel k bráne s tými dvoma mužmi, z ktorých každý bol spútaný dvoma reťazami. A hľa, Šimon vošiel bránou a hľadal ich, lebo dlho otáľali. A videl prichádzať veľký zástup a tých dvoch spútaných reťazami. a on pochopil a vzal ho na útek a neukázal sa viac v Judei až do tohoto dňa. Ale Eubula, keď získala všetok svoj majetok, dala ho na službu chudobným a uverila v Pána Ježiša Krista a bola potešená. a pohŕdali týmto svetom a zriekli sa tohto sveta a dávali vdovám a sirotám a obliekali chudobných."

https://www.earlychristianwritings.com/text/actspeter.html

Poznámka : Je tu opísaný pekný príbeh. Eubula predtým ako sa stala kresťankou bola veľmi bohatá a vlastnila veľký majetok. Zlodej Šimon ju o celý tento majetok okradol. Keď s Jánovou pomocou odhalila zlodeja, uverila v Krista a stala sa kresťankou, rozhodla sa celý svoj majetok rozdať chudobným. Prečo aj RKC nejde v stopách Eubuly a nerozdá všetok svoj nadbytočný majetok chudobným ?

_____________________

16 : Skutky Jánove 150 - 200

"preto som k vám prišiel - a neočakávali, že tento čas bude navždy, lebo je to len chvíľa, a nezhromažďujte poklady na zemi, kde všetko bledne. Ani si nemyslite, že keď budete mať deti, môžete sa na ne spoľahnúť (?) a nesnažte sa kvôli nim podvádzať a preháňať. Ani, vy chudobní, netrápte sa, ak nemáte čím slúžiť pôžitkom; lebo hmotní muži, keď sú chorí, vás nazývajú šťastnými. Ani, vy bohatí, neradujte sa, že máte veľa peňazí, lebo vlastníctvom týchto vecí si zabezpečujete smútok, ktorého sa nemôžete zbaviť, keď ich stratíte; a okrem toho, kým je to u vás, bojíte sa, aby vás niekto nenapadol pre to.35 Aj ty, ktorý si nafúknutý pre tvárnosť svojho tela a si vysoký, uvidíš koniec toho zasľúbenia v hrobe; a ty, čo sa raduješ z cudzoložstva, vedz, že zákon i príroda to pomstia na tebe a pred nimi svedomie; a ty, cudzoložnica, ktorá si odporkyňa zákona, nevieš, kam nakoniec prídeš. A ty, ktorý sa nedelíš s núdznym, ale máš nahromadené peniaze, keď odchádzaš z tohto tela a potrebuješ nejaké milosrdenstvo, keď horíš v ohni, nebude mať nikoho, kto by ťa ľutoval; a ty, hnevlivý a vášnivý, vedz, že tvoj rozhovor je ako surová zver; a ty, opilec a hašter, nauč sa, že strácaš rozum tým, že si zotročený hanebnej a špinavej túžbe.36 Ty, ktorý sa raduješ zo zlata a raduješ sa zo slonoviny a drahokamov, keď padne noc, môžeš vidieť, čo miluješ? Ty, ktorý si porazený mäkkým rúchom a potom zanecháš život, budú ti tie veci prospešné na mieste, kam ideš?"

https://www.earlychristianwritings.com/text/actsjohn.html

Poznámka : Autor skutkov Jánových odsudzuje nosenie drahého oblečenia. Prečo teda RKC povoľuje svojim veriacim nosiť drahé oblečenie a prečo aj sami katolícky biskupi a pápež nosia drahé hodvábne oblečenie ?

____________________

"Teraz na ďalší (alebo iný) deň filozof Craton na trhu vyhlásil, že uvedie príklad pohŕdania bohatstvom: a predstavenie sa konalo týmto spôsobom. Presvedčil dvoch mladých mužov, najbohatších z mesta, ktorí boli bratmi, aby sa zriekli celého svojho dedičstva............A keď sa toto všetko stalo, stalo sa, že podľa toho istého príkladu dvaja ctihodní muži z mesta Efezského predali všetok svoj majetok a rozdali ho núdznym a nasledovali apoštola, ktorý išiel po mestách a kázal slovo Božie."

https://www.earlychristianwritings.com/text/actsjohn.html

Poznámka : Je tu príbeh o 2 mužoch, ktorí chceli ukázať pohŕdanie bohatstvom a to takým spôsobom, že sa zriekli všetkého svojho bohatstva a dali ho chudobným. Autor skutkov Jánových vyzdvihuje týchto mužov a nazýva ich ctihodnými. Prečo teda RKC tiež nenasleduje príklad týchto zbožných ranných kresťanov a nezriekne sa všetkého svojho nadbytočného majetku a nerozdá ho chudobným ?

___________________

17 : Skutky Ondreja 150 - 200

"Prišiel starý muž, Mikuláš, s požičanými šatami a povedal: 'Mám sedemdesiatštyri rokov a vždy som bol libertín. Pred tromi dňami som počul o tvojich zázrakoch a učení. Myslel som, že otočím nový list a potom znova, že nie. V tejto pochybnosti som vzal evanjelium a modlil som sa k Bohu, aby mi dal zabudnúť na moje staré zariadenia. O niekoľko dní som zabudol na evanjelium, ktoré som o sebe mal, a odišiel som do bordelu. Žena povedala: "Odíď, starec, odíď, ty si anjel Boží, nedotýkaj sa ma ani sa ma nepribližuj, lebo v tebe vidím veľké tajomstvo." Potom som si spomenul na evanjelium a prišiel som k vám o pomoc a odpustenie." Ondrej dlho hovoril.......a modlil sa od šiestej do deviatej hodiny. Vstal, umyl si tvár a povedal: 'Nebudem jesť, kým nebudem vedieť, či sa Boh nad týmto človekom zmiluje. ' Druhý deň sa postil, ale nemal žiadne zjavenie až do piateho dňa, keď vehementne plakal a povedal: 'Pane, získavame milosrdenstvo pre mŕtvych, a teraz tento muž, ktorý túži poznať tvoju veľkosť, prečo by sa nemal vracať a ty ho uzdravíš?' Hlas z neba povedal: Zvíťazil si nad starcom; ale ako ty sa nosíš pôstom, nech sa aj on postí, aby bol spasený. A zavolal ho a kázal zdržanlivosť. Na šiesty deň požiadal všetkých bratov, aby sa modlili za Mikuláša a oni sa modlili. Andrew potom vzal jedlo a dovolil, aby sa najedli aj ostatní. Mikuláš odišiel domov, rozdal všetok svoj majetok a šesť mesiacov žil o suchom chlebe a vode. Potom zomrel. Ondrej tam nebol, ale na mieste, kde bol, počul hlas: 'Andrej, Mikuláš, za ktorého si sa prihováral, je môj."

https://www.earlychristianwritings.com/actsandrew.html

"12 V Tesalonike bol bohatý šľachetný mladík Exoos, ktorý prišiel bez vedomia svojich rodičov a žiadal, aby mu bola ukázaná cesta pravdy. Bol poučený a veril a nasledoval Ondreja a nestaral sa o svoj svetský majetok. Rodičia sa dopočuli, že je vo Filipách a pokúsili sa ho podplatiť darčekmi, aby opustil Andrewa. Povedal: 'Keby si nemal toto bohatstvo, potom by si poznal pravého Boha a unikol jeho hnevu.' Ondrej tiež zišiel z tretieho poschodia a kázal im, ale márne: odišiel a zavrel dvere domu. Zhromaždili tlupu a prišli podpáliť dom so slovami: "Smrť synovi, ktorý opustil svojich rodičov" a priniesli fakle, trstinu a buby a podpálili dom. Rozhorelo sa to. Exoos vzal fľašu vody a modlil sa: "Pane Ježišu Kriste, v ktorých rukách je prirodzenosť všetkých živlov, ktoré zvlhčujú suché a najsuchšie vlhké, chladia horúce a najnepriaznivejšie uhasené, uhas tento oheň, aby sa tvoji služobníci nezlomili, ale viac sa zapálili pre vieru. Pokropil plamene a zomreli. "Stal sa čarodejníkom," povedali rodičia a dostali rebríky, aby vyliezli hore a zabili ich, ale Boh ich oslepil. Zostali tvrdohlaví, ale jeden občan Lysimachus povedal: "Prečo vytrvať? Boh za nich bojuje. Prestaň, aby ťa nebeský oheň nestrávil.' Dotklo sa ich to a povedali: Toto je pravý Boh. Bola už noc, ale zasvietilo svetlo a videli. Išli hore a padli pred Ondrejom a prosili o odpustenie, a ich pokánie prinútilo Lysimacha povedať: 'Naozaj Kristus, ktorého Ondrej hlása, je Syn Boží. " Obrátili sa všetci okrem rodičov mladíka, ktorí ho prekliali a vrátili sa domov a nechali všetky svoje peniaze na verejné použitie. Päťdesiat dní po tom, čo náhle zomreli, a občania, ktorí mládež milovali, mu vrátili majetok. Ondreja neopustil, ale svoje príjmy (dedičstvo po rodičoch) minul na chudobných."

Poznámka : Vidíme tu dva krásne príbehy, kedy dvaja ľudia keď sa stali kresťanmi rozdali všetok svoj majetok chudobným. Prečo aj RKC nejde v ich šlapajách prvých kresťanov a tiež nerozdá všetok svoj (nadbytočný) majetok chudobným ?

____________________

18 : Skutky Pavla 150 - 200

"A ona ho pozorne poslúchla, ale on odišiel do neba. 22 Chlapci a dievky priniesli drevo a seno na spálenie Thecly, a keď ju priviedli nahú, vladár plakal a žasol nad silou, ktorá bola v nej. Položili drevo a kat prikázal jej vrchu na hranicu, a ona urobila znamenie kríža a vystúpila na drevo. A zapálili ho, a hoci sa rozhorel veľký oheň, oheň sa jej neujal; lebo Boh sa nad ňou zľutoval a spôsobil zvuk pod zemou a hore ju zatienil oblak plný dažďa a krupobitia a všetka jeho nádoba bola vyliata, takže mnohí boli v nebezpečenstve smrti a oheň bol uhasený a Thecla bola zachovaná. 23 Pavol sa postil s Oneziforom a jeho manželkou a ich deťmi v otvorenom hrobe na ceste, ktorou idú z Ikónia do Dafné. A keď uplynulo veľa dní, keď sa postili, povedali chlapci Pavlovi: Sme hladní. A nemali za čo kúpiť chlieb, lebo Onezifor opustil majetky tohto sveta a išiel za Pavlom s celým jeho domom. Ale Pavol si vyzliekol vrchný odev a povedal: Choď, dieťa, kúp niekoľko chlebov a prines"

https://www.earlychristianwritings.com/text/actspaul.html

Poznámka : Onezifor ako kresťan opustil svoje majetky a išiel za Pavlom. Prečo aj RKC nenasleduje tento krásny príklad ranných kresťanov ?

___________________

"A keď Hermippus narazil na Pavla s vytaseným mečom, hneď prestal vidieť, takže nahlas zvolal: Milí súdruhovia, nezabúdajte na svojho priateľa Hermippa. Lebo som zhrešil, 0, Pavol, prenasledoval som nevinnú krv. Naučte sa, hlúpi a rozumní, že tento svet je ničotný, zlato je ničotné, všetky peniaze sú ničotné: Ja, ktorý som sa presýtil všelijakým majetkom, som teraz žobrákom a prosím vás všetkých: Vypočujte ma všetci moji spoločníci. a každý, kto býva v Myre. Posmieval som sa mužovi, ktorý zachránil môjho otca, posmieval som sa mužovi, ktorý vzkriesil môjho brata Diona. . . Posmieval som sa mužovi, ktorý . . . bez toho, aby mi urobil niečo zlé. Ale vy ho proste: hľa, zachránil môjho otca a vzkriesil môjho brata; môže teda spasiť aj mňa."

Poznámka : Hermippus keď prestal byť zlým, si jasne vstúpil do svedomia a uvedomil s, že všetko bohatstvo je ničotné, a všetok veľký majetok ktorý vlastnil z neho spravila duchovného chudáka a žobráka.

___________________

19 : Lucián zo Samosaty: 165 - 175

"13. "Vskutku, ľudia prišli dokonca aj z miest v Ázii, ktorých kresťania poslali na spoločné náklady, aby pomáhali, bránili a povzbudzovali hrdinu. Ukazujú neuveriteľnú rýchlosť vždy, keď sa podnikne takéto verejné opatrenie; lebo vzápätí ohovárajú všetko. Tak to bolo vtedy v prípade Peregrinusa; veľa peňazí mu prišlo od nich z dôvodu jeho uväznenia a mal z toho nemalý príjem. Úbohí úbohí sa v prvom rade presvedčili, že budú nesmrteľní a budú žiť navždy, v dôsledku čoho pohŕdajú smrťou a dokonca sa ochotne dávajú do väzby; väčšina z nich. Okrem toho ich prvý zákonník 12presvedčil ich, že sú si všetci bratia po tom, čo sa raz previnili, a to tým, že popreli gréckych bohov a uctievali samotného ukrižovaného sofistu a žili podľa jeho zákonov. Preto pohŕdajú všetkými vecami bez rozdielu a považujú ich za spoločné vlastníctvo, pričom takéto doktríny dostávajú tradične bez akýchkoľvek konkrétnych dôkazov."

https://www.earlychristianwritings.com/text/peregrinus.html

Poznámka : Keď kresťania považujú všetky veci za spoločné vlastníctvo, tak je potom zrejmé že aj majetok. Spoločný majetok teda znamená, že každý kresťan môže z bohatstva cirkvi čerpať. V prípade RKC však niečo ako spoločný majetok neexistuje. Majetok ktorý vlastní RKC, nemôže spravovať a brať si z neho každý jeden kresťan, ale iba pápež, kardináli, a vatikánsky zamestnanci.

___________________

20 : Tatianov príhovor Grékom 160 - 170

"Ako teda pripustím túto narodenosť podľa Osudu, keď vidím takých správcov Osudu? Nechcem byť kráľom; Nechcem byť bohatý; Odmietam vojenské velenie; Neznášam smilstvo; Nenásytná láska k zisku ma nenúti ísť na more; Nehádam sa o krúžky; Som oslobodený od šialeného smädu po sláve; Smrťou pohŕdam; Som nadradený každému druhu choroby; smútok nestrávi moju dušu."

https://www.earlychristianwritings.com/text/tatian-address.html

Poznámka : Tatian nechcel byť bohatým. RKC však s tým nemá problém, ona chce byť bohatá. Ak bohatá byť nechce, má k tomu príležitosť, môže rozdať celý svoj majetok chudobným, to však spraviť nechce.

___________________

21 : Sextusove vety 180-230

"(330) Veľký majetok využiješ, ak dobrovoľne rozdáš núdznym."

https://www.earlychristianwritings.com/text/sextus.html

Poznámka : Sextus hovorí, že veľký majetok využijeme tak ak ho rozdáme núdznym, pričom datie majetku na stavbu drahých chrámov a vysoké mzdy cirkevného duchovenstva nespomína. Niekto by si teda mohol myslieť a spravodlivo očakávať, že zo svojho prebytku by sme mali 99% dávať na chudobných, a len 1% pre seba. Je preto paradoxom, že RKC to dnes koná presne naopak, 99% majetku, ktorý vyzbiera od veriacich dáva na svoje vysoké mzdy a drahé chrámy a len 1% chudobným. Sextus by s takýmto správaním zrejme spokojný nebol.

__________________

"(379) Ak z celého srdca dávaš svoj chlieb hladnému, dar je malý, ale ochota je u Boha veľká."

https://www.earlychristianwritings.com/text/sextus.html

Poznámka : Dáva RKC z celého srdca chlieb hladnému, keď 99% svojich financií využíva na svoje vysoké mzdy a stavbu drahých chrámov ???

______________________

22 : Apoštolský cirkevný poriadok 200-330

"Neodvrátiš sa od núdzneho ale budeš zdieľať všetky veci so svojim bratom, a nepovieš že tie veci patria tebe. Lebo ak ste partnermi vo veciach neporušiteľných, o čo viac vo veciach porušiteľných" ?

https://archive.org/details/oldestchurchma00scha/page/246/mode/2up?view=theater Str 246

Poznámka : "Zdieľať všetky veci so svojim bratom" - Zdieľa RKC všetky veci so svojimi bratmi - veriacimi ? Nemám ten pocit. Alebo vari sa Vatikánske bohatstvo a financie rozdeľujú medzi veriacich ? No nie.

14 : Pápežstvo

RKC učí, že existuje pápež, ktorý je vodcom celej Cirkvi, ktorý má neobmedzenú moc a všetci ho musia poslúchať a podriaďovať sa mu :

KKC 882 : "Pápež, rímsky biskup a nástupca svätého Petra, (834) "je stálym a viditeľným princípom a základom jednoty biskupov, (1369) ako aj množstva veriacich". "Lebo rímsky pápež (837) má na základe svojho úradu Kristovho zástupcu a pastiera celej Cirkvi plnú, najvyššiu a univerzálnu moc nad Cirkvou, ktorú môže vždy slobodne vykonávať." 

V rozpore s učením RKC, učia nasledujúce ranno kresťanské spisy :

_________________

1 : KLEMENT RÍMSKY 80-140

"Lebo všetko ste robili bez ohľadu na osobu a chodili ste podľa Božích nariadení, podriaďovali sa svojim kniežaťom a starším medzi vami vzdávali česť, ktorá im patrí. Aj mladým ste prikázali skromné ​​a pekné myšlienky....

https://www.earlychristianwritings.com/1clement.html Kapitola 1:3

"Kvôli žiarlivosti a závisti boli najväčšie a najspravodlivejšie stĺpy Cirkvi prenasledované a prenasledované až na smrť. Položme si pred oči dobrých apoštolov. Bol Peter, ktorý pre nespravodlivú žiarlivosť nevydržal jednu, nie jednu, ale mnohé námahy, a tak vydal svoje svedectvo na svoje ustanovené miesto slávy. Pavol pre žiarlivosť a sváry svojím príkladom poukázal na cenu trpezlivej vytrvalosti. Potom bol sedemkrát vo väzbe, vyhnaný do vyhnanstva, kameňovaný, kázal na Východe i na Západe, získal si vznešenú reputáciu, ktorá bola odmenou jeho viery."

https://www.earlychristianwritings.com/1clement.html Kapitola 5

"Preto je správne a správne, bratia, aby sme boli poslušní Bohu a nie nasledovali tých, ktorí sa v arogancii a neposlušnosti postavili za vodcov v ohavnej žiarlivosti."

https://www.earlychristianwritings.com/1clement.html Kapitola 14:1

"Lebo Kristus je s tými, ktorí sú pokorní, a nie s tými, ktorí sa vyvyšujú nad stádo."

https://www.earlychristianwritings.com/1clement.html Kapitola 14:1

"Veľkí bez malého nemôžu existovať, ani malí bez veľkých. Vo všetkých veciach je určitá zmes a v tom je užitočnosť. Vezmime si ako príklad naše telo. Hlava bez nôh nie je ničím; tak aj nohy bez hlavy nie sú ničím: aj tie najmenšie údy nášho tela sú potrebné a užitočné pre celé telo, ale všetky údy sa sprisahajú a zjednocujú sa v podriadenosti, aby sa celé telo zachránilo."

https://www.earlychristianwritings.com/text/1clement-lightfoot.html Kapitola 37

"A naši apoštoli vedeli skrze nášho Pána Ježiša Krista, že bude spor o názov biskupského úradu. Preto, keď dostali úplnú predzvesť, ustanovili spomenuté osoby a potom zabezpečili pokračovanie, že ak títo zaspia, v ich službe nastúpia iní schválení muži. Teda tí, ktorí boli menovaní nimi alebo neskôr inými uznávanými mužmi so súhlasom celej Cirkvi a bezúhonne slúžili Kristovmu stádu v pokore, pokojne a so všetkou skromnosťou a dlho znášali dobrá správa so všetkými týmito mužmi, ktorých považujeme za nespravodlivo vylúčených z ich služby."

https://www.earlychristianwritings.com/text/1clement-lightfoot.html Kapitola 44

"Vezmite list blaženého apoštola Pavla. Čo vám napísal ako prvé na začiatku evanjelia? Je pravda, že ti v Duchu prikázal o sebe, Kéfasovi a Apollovi, pretože už vtedy ste sa bavili. Ale toto robenie večierkov vám prinieslo menej hriechu; lebo ste boli prívržencami apoštolov, ktorí mali veľkú povesť, a boli ste prívržencami muža v ich očiach schváleného."

https://www.earlychristianwritings.com/text/1clement-lightfoot.html Kapitola 47

Poznámka : Klement nikde nespomína, že by existovalo niečo ako pápežstvo, kedy by jeden človek mal univerzálnu vodcovskú moc nad celou svojou cirkvou. Korinťanov nevyzýva k podriaďovaniu sa akémusi rímskeho pápežovi, ale ku korintským kňazom. Klement tiež nepovažoval Petra za vodcu cirkvi, pretože rovnakú veľkú autoritu prisudzoval aj Pavlovi. Klement odmieta tých ktorí sa vyvyšujú nad stádo ako i karhá tých čo sa prehlasujú za vodcov. Z Klementových výrokov je zrejmé, že nejakému pápežstvu neholdoval. V 37 kapitole Klement učí, o tom, že hlava bez nôh je ničím a že iba telo ako celok môže fungovať. Ak by existovalo pápežstvo, pápežstvo by bola hlava, a táto hlava by mohla existovať aj bez zvyšku cirkvi - bez zvyšku tela. Klement však moc neveril tomu, že by existovala hlava, ktorá by bola nezávislá od zvyšku tela, ako by to pápežstvo vyžadovalo. V 44 kapitole Klement ďalej učí, že v budúcnosti vzniknú spory, no tieto spory majú rozsudzovať "starší", ktorí majú apoštolskú postupnosť, za súhlasu celej cirkvi ! Klement teda dáva do popredia apoštolskú postupnosť, pričom sa neodvoláva na autoritu jednej jedinej osoby - pápeža, ktorý by mal ako jediný sudcovskú moc. Klement v 44 kapitole podobne ako apoštol Pavol v 1 Kor 1:12 karhá, že niektorí kresťania sa pričlenili k Petrovi ako ku svojmu vodcovi - pápežovi.

V rozpore s Klementom, však RKC dnes v KKC 882 učí, že existuje pápež, ktorý má vodcovskú moc nad celou cirkvou !

______________

2 : IGNAC ANTIOCHIJSKÝ ROK 107 :

"Hľaďte, aby ste všetci nasledovali biskupa, ako Ježiš Kristus Otca, a presbytérium, ako by ste chceli apoštolov; a uctievajte diakonov ako inštitúciu Božiu. Nech nikto nerobí nič spojené s Cirkvou bez biskupa. Nech sa to považuje za správnu Eucharistiu, ktorú [vysluhuje] buď biskup, alebo ten, komu ju zveril. Kdekoľvek sa objaví biskup, tam nech je aj množstvo [ľudu]; rovnako ako kdekoľvek je Ježiš Kristus, tam je aj Katolícka cirkev. Bez biskupa nie je dovolené ani krstiť, ani sláviť sviatok lásky; ale čokoľvek schvaľuje, to je milé aj Bohu, aby všetko, čo sa robí, bolo bezpečné a platné."

https://www.earlychristianwritings.com/text/ignatius-smyrnaeans-roberts.html Kapitola 8

"Ignác, ktorý je tiež Theoforus, Polykarpovi, ktorý je biskupom cirkvi Smyrneanov"...

https://www.earlychristianwritings.com/text/ignatius-polycarp-lightfoot.html Kapitola 1

"Pozdravujem vášho najdôstojnejšieho biskupa a vaše veľmi ctihodné presbytérium a vašich diakonov, mojich spoluslužobníkov a vás všetkých jednotlivo"

https://www.earlychristianwritings.com/text/ignatius-smyrnaeans-longer.html Kapitola 12

"Pretože medzi všetkými existujúcimi bytosťami nie je nikto, kto by bol nad Bohom, alebo sa mu dokonca podobal. Ani v Cirkvi nie je nikto väčší ako biskup, ktorý ako kňaz slúži Bohu za spásu celého sveta. ani, ešte raz, je medzi vladármi niekto, kto by sa porovnával s kráľom, ktorý zabezpečuje pokoj a dobrý poriadok tým, nad ktorými vládne."

https://www.earlychristianwritings.com/text/ignatius-smyrnaeans-longer.html Kapitola 9

Poznámka : Ignác podľa všetkého neveril v pápežstvo. Jednak vo svojich listoch pápežstvo nespomína, a jednak za najväčšiu osobu v Cirkvi považuje biskupa, čím je zrejmé, že nad biskupom už viac neexistuje ešte niekto vyšší - akýsi pápež. Je tiež jasné, že pod výrazom "biskup" nemá na mysli "jedného univerzálneho vodcovského rímskeho biskupa", pretože pod výrazom "biskup" označoval jednotlivých biskupov v rôznych cirkvách. V rozpore s Ignácom však RKC dnes v KKC 882 učí, že existuje pápež, ktorý má vodcovskú moc nad celou cirkvou !

_________________

3 : POLYKARP / MUČENÍCTVO POLYKARPA 110 - 160

"Podobne aj mladší musia byť vo všetkom bezúhonní, dbať na čistotu pred všetkým a obmedzovať sa od každého zla. Lebo je dobré vyhýbať sa žiadostivosti vo svete, lebo každá žiadostivosť bojuje proti Duchu , a ani smilníci , ani zženštilí, ani poškvrňujú ľudí, nezdedia kráľovstvo Božie , ani tí, čo nerobia veci. Preto je správne zdržať sa všetkých týchto vecí a podriaďovať sa presbyterom a diakonom ako Bohu a Kristovi. Panny musia chodiť s bezúhonným a čistým svedomím."

https://www.earlychristianwritings.com/text/polycarp-lightfoot.html Kap 5

Poznámka : Polykarp pápežstvo nespomína. Namiesto toho spomína len presbytérium a diakonov. Učí aby sme sa presbytériu a diakonom podriaďovali ako Bohu, a teda im dáva tu najvyššiu zákonodárnu moc. Z toho následne vyplýva, že už nikto väčší nad nich existovať nemôže takže ani žiaden pápež. V rozpore s Polykarpom však RKC dnes v KKC 882 učí, že existuje pápež, ktorý má vodcovskú moc nad celou cirkvou !

_______________

4 : MATHÉTOV LIST DIOGNETOVI 130-200

"Moje nie sú žiadne cudzie reči ani zvrátené otázky, ale keďže som bol učeníkom apoštolov, prichádzam dopredu ako učiteľ pohanov a dôstojne im slúžim, pretože sa prezentujú ako učeníci pravdy, odovzdané......... Nato sa spieva bázeň pred zákonom a uznáva sa milosť prorokov, upevňuje sa viera v evanjeliá, zachováva sa tradícia apoštolov a jasá radosť Cirkvi. Ak nebudeš zarmucovať túto milosť, porozumieš rečiam, ktoré Slovo vedie ústami tých, ktorých si želá, keď chce. Lebo vo všetkom, čo sme vôľou prikazujúceho Slova boli pohnutí vyslovovať s mnohými bolesťami, stávame sa s vami podielnikmi, skrze lásku k veciam, ktoré nám boli zjavené."

https://www.earlychristianwritings.com/text/diognetus-lightfoot.html Kapitola 11

Poznámka : Diognet ako zachovávateľ učenia apoštolov nespomína akéhosi pápeža, ktorému by sa podriaďovala celá Cirkev. Namiesto toho prezentuje pravoslávny príklad, teda to že učeníci mali svojich učeníkov, ktorých učili svoju náuku a tí ju zas odovzdávali ďalším svojim učeníkom. Diognet pritom počas histórie nebol pápežom - rímskym biskupom.

_________________

5 : PAPIÁŠ 110 - 140

"Ale nebudem ochotný odložiť spolu s mojimi výkladmi akékoľvek pokyny, ktoré som s obozretnosťou dostal kedykoľvek od starších a starostlivo som si ich uložil do pamäte, pričom som vás zároveň uistil o ich pravde. Lebo som nemal ako zástup záľubu v tých, čo veľa hovorili, ale v tých, čo učili pravdu; ani v tých, ktorí hovorili cudzie prikázania, ale v tých, ktorí si nacvičovali prikázania dané Pánom viere a vychádzali zo samej pravdy. Ak teda prišiel niekto, kto chodil so staršími, spýtal som sa krátko po ich slovách, čo povedal Ondrej alebo Peter, alebo čo povedal Filip, alebo Tomáš, alebo Jakub, alebo Ján alebo Matúš alebo ktorýkoľvek iný z Pánových učeníkov: čo hovorí Aristion a presbyter Ján, učeníci Pánovi."

https://www.earlychristianwritings.com/text/papias.html Kapitola 1

"[Pápias, ktorého teraz spomíname, tvrdí, že slová apoštolov dostal od tých, ktorí ich sprevádzali, a navyše tvrdí, že osobne počul Aristiona a presbytera Jána. Preto ich často spomína menom a vo svojich spisoch uvádza ich tradície."

https://www.earlychristianwritings.com/text/papias.html Kapitola 6

Poznámka : Je zaujímavé, že Papiáš zisťoval kresťanské učenie na základe učeníkov jednotlivých apoštolov. Prečo by Papiáš zisťoval kresťanské učenie na základe viacero učeníkov jednotlivých apoštolov, keď jednoduchšou a efektívnejšou možnosťou by bolo spýtať sa na celé kresťanské učenie jedného apoštola, respektíve pápeža, alebo aspoň učeníkov jedného pápeža ? Papiáš očividne neveril v niečo ako pápežstvo, namiesto toho zastával názor, že kresťanské učenie sa odovzdáva po všetkých cirkvách, po jednotlivých učeníkov z generácie na generáciu. V rozpore s Papiášom, však RKC dnes v KKC 882 učí, že existuje pápež, ktorý má vodcovskú moc nad celou cirkvou a jedine on má patent na pravdu !

__________________

6 : HEGESIPUS 165 - 175

"... Až do toho obdobia zostala Cirkev ako panna čistá a neskazená: lebo ak existovali ľudia, ktorí boli ochotní zasahovať do zdravého pravidla kázania spásy, stále číhali na nejakom tmavom mieste úkrytu, resp. iné. Keď však posvätná skupina apoštolov rôznymi spôsobmi uzavrela ich životy a generácia ľudí, ktorým sa zaviazalo počúvať Božiu múdrosť na vlastné uši, odišla, potom sa konfederácia bezbožných omylov ujala. povstali cez zradu falošných učiteľov, ktorí, vidiac, že ​​nikto z apoštolov už neprežil, sa napokon pokúsili s holou a zdvihnutou hlavou postaviť sa proti kázaniu pravdy kázaním "falošne nazývaného poznania"."

https://www.earlychristianwritings.com/text/hegesippus.html Kap 1

"A cirkev Korinťanov pokračovala v pravoslávnej viere až do doby, keď bol Primus biskupom v Korinte. S týmito bratmi som sa stýkal na svojej ceste do Ríma, keď som strávil niekoľko dní u Korinťanov, počas ktorých sme sa vzájomne občerstvili pravoslávnou vierou. Po príchode do Ríma som zostavil zoznam postupnosti biskupov až po Aniceta, ktorého diakonom bol Eleutherus. Po Anicetovi nasledoval Soter a po ňom prišiel Eleutherus. Ale v prípade každého nástupníctva a v každom meste je stav vecí v súlade s učením Zákona a prorokov a Pána...."

https://www.earlychristianwritings.com/text/hegesippus.html Kap 1

Poznámka : Hegesipus hovorí o tom, že bludná náuka do Cirkvi sa primiešala do Cirkvi potom čo zomrel posledný Kristov apoštol. Ak by existovalo pápežstvo, tak by sa dedenie pravého učenia dedilo skrze rímskych biskupov a ich nasledovníkov, a teda stĺpom a oporou pravdy by boli rímsky biskupi a ich nasledovníci a nie Kristovi apoštoli. Hegesipus však ukazuje na to, že týmito stĺpmi a oporami pravdy boli žijúci Kristovi apoštoli, lebo práve po ich smrti sa do Cirkvi dostali rozkoly a falošné učenia.

Je tiež zaujímavé, že Hegesipus označuje rímskych cirkevných panovníkov za "biskupov", pričom nepoužíva výraz "pápeži". Hegesipus teda používa výraz "biskup", pomenovanie ktoré sa nijako nelíši od pomenovania ostatných cirkevných predstavených. A to je čudné. Ak by bol rímsky biskup vodcom celej Cirkvi, určite by mal nejaké výsostne pomenovanie, ktoré ostatní nemajú a nezdieľal to isté pomenovanie čo ostatní. Aj v súčastnosti, aj v minulosti to totiž fungovalo tak, že vodcovia mali iné mená než obyčajní ľudia. V minulosti to boli pomenovania ako "kráľ", veľkňaz, náčelník. Dnes sú to zas výrazy ako pápež arcibiskup, premiér, prezident, proste tituly, ktoré vlastnia len oni, a nikto iný okrem nich. Tým sa vyjadruje ich vodcovstvo.

__________________

7 : IRENEUS Z LYONA 185 - 195 

"1. Cerdo bol ten, kto prevzal svoj systém od nasledovníkov Šimona a prišiel žiť do Ríma v čase Hygina, ktorý bol na deviatom mieste v biskupskej postupnosti od apoštolov smerom nadol. Učil, že Boh ohlasovaný zákonom a prorokmi nie je Otcom nášho Pána Ježiša Krista. Lebo prvé bolo známe, ale druhé neznáme; zatiaľ čo jeden bol tiež spravodlivý, ale druhý dobrotivý."

https://www.earlychristianwritings.com/text/irenaeus-book1.html Kap 27

"A keď sa blažený Polykarp zdržiaval v Ríme za čias Aniceta, hoci medzi nimi vznikla mierna kontroverzia v niektorých iných bodoch, hneď boli jeden k druhému naklonení [pokiaľ ide o vec], nechceli, aby medzi nimi na tejto hlave vznikla nejaká hádka. Lebo ani Anicetus nemohol presvedčiť Polykarpa, aby sa vzdal zachovávania svojím vlastným spôsobom, keďže tieto veci vždy dodržiaval Ján, učeník nášho Pána, a iní apoštoli, s ktorými sa zhováral; na druhej strane ani Polykarp nedokázal presvedčiť Aniceta, aby dodržal [zachovávanie, ktoré mu stálo v ceste], pretože tvrdil, že je povinný dodržiavať zvyky presbyterov, ktorí mu predchádzali. A v tomto stave vecí mali medzi sebou spoločenstvo; a Anicetus pripustil Polykarpovi v Cirkvi slávenie Eucharistie, aby mu prejavil úctu"

https://www.earlychristianwritings.com/text/irenaeus-fragments.html Kap 3

"1. Pokiaľ ide o tých (Marcionitov), ​​ktorí tvrdia, že iba Pavol poznal pravdu a že tajomstvo sa mu zjavilo zjavením, nech ich sám Pavol usvedčí, keď hovorí, že jeden a ten istý Boh spôsobil v Petrovi apoštolát obriezky a v sebe pre pohanov. Peter bol teda apoštolom práve toho Boha, ktorým bol aj Pavol; a Toho, ktorého Peter hlásal ako Boha medzi obrezanými, a podobne aj Syna Božieho, vyhlásil Pavol aj medzi pohanmi. Lebo náš Pán nikdy neprišiel zachrániť Pavla sám, ani Boh nie je natoľko obmedzený v možnostiach, aby mal iba jedného apoštola, ktorý poznal dispenzáciu svojho Syna. A znova, keď Pavol hovorí: "Aké krásne sú nohy tých, ktorí prinášajú radostné zvesti o dobrých veciach a hlásajú evanjelium pokoja," jasne ukazuje, že to nebol len jeden, ale bolo veľa tých, ktorí hlásali pravdu. A opäť, v Liste Korinťanom, keď rozprával o všetkých, ktorí videli Boha po vzkriesení, v pokračovaní hovorí: "Ale či som to bol ja, alebo oni, tak kážeme, a tak ste uverili," uznávajúc ako jedno a to isté, kázanie všetkých, ktorí videli Boha po vzkriesení z mŕtvych."

https://www.earlychristianwritings.com/text/irenaeus-book3.html Kap 13

"2. Keďže by však bolo veľmi únavné, v takom zväzku, ako je tento, vypočítať postupnosti všetkých cirkví, zmiatli sme všetkých tých, ktorí akýmkoľvek spôsobom, či už zlým sebauspokojením, márnomyseľnosťou alebo zaslepenosťou a zvráteným názorom sa schádzať na nepovolené schôdze; [hovorím, že to robíme] tým, že poukazujeme na tradíciu odvodenú od apoštolov veľmi veľkej, prastarej a všeobecne známej Cirkvi, ktorú založili a zorganizovali v Ríme dvaja najslávnejší apoštoli, Peter a Pavol; ako aj [poukázaním] na vieru hlásanú ľuďom, ktorá sa do našej doby dostáva prostredníctvom biskupských postupností. Lebo je nevyhnutné, aby každá Cirkev súhlasila s touto Cirkvou pre jej prednostnú autoritu, teda veriaci všade,"

https://www.earlychristianwritings.com/text/irenaeus-book3.html Kap 2

"3. Blahoslavení apoštoli potom, keď založili a vybudovali Cirkev, zverili do rúk Linusa biskupský úrad. O tomto Linusovi sa Pavol zmieňuje v listoch Timotejovi. Po ňom nasledoval Anacletus; a po ňom, na treťom mieste od apoštolov, bolo biskupstvo pridelené Klementovi. O tomto mužovi, ako videl blažených apoštolov a bol s nimi oboznámený, by sa dalo povedať, že má [v ušiach] stále ozvenu kázania apoštolov a ich tradície má pred očami. Nebol v tom ani sám, pretože zostalo mnoho ľudí, ktorí dostali pokyny od apoštolov. V čase tohto Klimenta, medzi bratmi v Korinte došlo k nemalým nezhodám, cirkev v Ríme poslala Korinťanom najsilnejší list, v ktorom ich nabádala k pokoju a obnovovala ich vieru, a hlásajúc tradíciu, ktorú nedávno prijala od apoštolov, ohlasujúc jediného Boha, všemohúceho, Stvoriteľa neba a zeme, Stvoriteľa človeka, ktorý priviedol potopu a povolal Abraháma, ktorý viedol ľud z krajiny Egypt, hovoril s Mojžišom, vydal zákon, poslal prorokov a ktorý pripravil oheň diablovi a jeho anjelom. Z tohto dokumentu, ktokoľvek sa tak rozhodne, sa môže dozvedieť, že On, Otec nášho Pána Ježiša Krista, bol kázaný cirkvami, a môže tiež pochopiť apoštolskú tradíciu Cirkvi, keďže tento list je staršieho dáta ako títo muži ktorí teraz šíria klamstvo a ktorí vyvolávajú existenciu iného boha mimo Stvoriteľa a Tvorcu všetkých existujúcich vecí. Po tomto Klementovi tam nastúpil Evaristus. Alexander nasledoval Evarista; potom, šiesty od apoštolov, bol vymenovaný Sixtus; po ňom Telefor, ktorý bol slávne umučený; potom Hyginus; po ňom Pius; potom po ňom Anicetus. Sorer, ktorý nastúpil po Anicetovi, teraz Eleutherius, na dvanástom mieste od apoštolov, drží dedičstvo biskupstva. V tomto poradí a v tejto postupnosti sa k nám dostala cirkevná tradícia od apoštolov a kázanie pravdy. A to je najhojnejším dôkazom toho, že existuje jedna a tá istá oživujúca viera, ktorá sa až doteraz zachovala v Cirkvi od apoštolov a odovzdávala sa v pravde."

https://www.earlychristianwritings.com/text/irenaeus-book3.html Kap 3

"Existuje tiež veľmi silný Polykarpov list napísaný Filipanom, z ktorého sa tí, ktorí sa tak rozhodnú a majú strach o svoje spasenie, môžu naučiť charakter jeho viery a kázanie pravdy. Potom opäť Cirkev v Efeze, ktorú založil Pavol a v ktorej Ján zostal natrvalo až do Trajánových čias, je skutočným svedkom tradície apoštolov."

https://www.earlychristianwritings.com/text/irenaeus-book3.html Kap 3

"4. Ale Polykarp bol nielen poučený od apoštolov a zhováral sa s mnohými, ktorí videli Krista, ale bol tiež apoštolmi v Ázii vymenovaný za biskupa cirkvi v Smyrne, ktorého som tiež videl v ranej mladosti, pretože zostal [na zemi] veľmi dlho, a keď veľmi starý muž, slávne a vznešene trpiaci mučeníctvom, odišiel z tohto života, vždy učil veci, ktoré sa naučil od apoštolov a ktoré odovzdala Cirkev, a ktoré jediné sú pravdivé. O týchto veciach svedčia všetky ázijské cirkvi, ako aj tí muži, ktorí sa stali nástupcami Polykarpa až do súčasnosti, muž, ktorý mal oveľa väčšiu váhu a vytrvalejší svedok pravdy než Valentinus a Marcion a zvyšok heretikov"

https://www.earlychristianwritings.com/text/irenaeus-book3.html Kap 3

"1. Keďže máme takéto dôkazy, nie je potrebné hľadať pravdu medzi inými, ktorú možno ľahko získať od Cirkvi; keďže apoštoli ako boháč [skladajúci svoje peniaze] do banky bohato zverili do jej rúk všetko, čo sa týkalo pravdy, takže každý, kto chce, môže z nej čerpať vodu života. Lebo ona je vstupom do života; všetci ostatní sú zlodeji a lupiči. Z tohto dôvodu sme povinní sa im vyhnúť ale s najvyššou usilovnosťou voliť to, čo sa týka Cirkvi, a držať sa tradície pravdy. Ako je to s prípadom? Predpokladajme, že medzi nami vznikne spor týkajúci sa nejakej dôležitej otázky, či by sme sa nemali uchýliť k najstarším cirkvám, s ktorými sa apoštoli neustále stýkali, a naučiť sa od nich, čo je isté a jasné v súvislosti s touto otázkou? Lebo ako by to malo byť, keby nám sami apoštoli nezanechali spisy? Nebolo by potrebné [v tom prípade] nasledovať tradíciu, ktorú odovzdali tým, ktorým zverili cirkvi?"

https://www.earlychristianwritings.com/text/irenaeus-book3.html Kap 4

Poznámka : Toto sú všetky verše, ktoré sa nejako dotýkajú pápežstva a dá sa z nich vyvodiť to, aký názor mal Ireneus na pápežstvo. Tak poďme na to pekne postupne. V prvej knihe v kap. 27 sa Ireneus zmieňuje o rímskej postupnosti biskupov až k Hyginovi (9 pápež). Už to, že Ireneus týchto tkzv. "pápežov" označuje za "biskupov" svedčí o tom, že boli rovnakými biskupmi ako ostatní biskupi v iných cirkvách. Ak by rímsky nástupcovia boli niečo viac, mali by inakší titul, a nie rovnaký titul ako ostatní. Z Ireneusových fragmentov v kap. 3 vyplýva, že Anicetus ktorý bol rímskym pápežom, nedokázal Polykarpa presvedčiť ohľadom niektorých doktrín, z čoho je zrejmé, že Anicetus zrejme nebol pápežom, pretože pápež by mal neobmedzenú moc a všetci by ho museli poslúchať, lenže Polykarp sa mu nepodriaďoval vo všetkom, ale robil si podľa seba.  Ireneus však Polykarpa v 3 knihe v kap. 3 označuje ako za toho ktorý vždy zachovával tradíciu apoštolov. Z toho by potom vyplývalo, že Polykarp ktorý nebol podriadený pápežovi Anicetovi neporušoval apoštolskú tradíciu. Vo svojej tretej knihe v kap. 13 Ireneus hovorí o tom, že Boh nemá len jedného apoštola, ktorý pozná celú pravdu, ale že viacero apoštolov pozná celú pravdu. Ak by však existovalo pápežstvo a apoštol Peter bol prvým pápežom, tak by to znamenalo, že celú pravdu musel poznať iba Peter, zatiaľ čo ostatní apoštoli by celú pravdu nepoznali, a preto by museli byť podradení Petrovi a jeho nástupcom. To sa však ako potvrdzuje Ireneus, neudialo.

V 3 knihe v kap. 2 Ireneus hovorí o tom, že všetky cirkvi musia súhlasiť s rímskou cirkvou. V 3 knihe o kapitolu ďalej Ireneus vysvetľuje prečo majú byť všetky cirkvi v zhode s rímskou cirkvou, je to preto, lebo v rímskej cirkvi sa zachovala skrze biskupskú postupnosť neprerušovaná a nezmenená pravda. Autorita rímskej cirkvi teda nebola preto, že by dostala akési vládnuce vodcovské žezlo od Ježiša, ale preto, že sa v nej šírila apoštolská pravda bez toho aby sa táto pravda prekrútila. Rímska cirkev však nebola jedinou cirkvou v tom čase, v ktorej sa zachovala tá správna tradícia apoštolov. Ireneus totiž v 3 knihe v kap. 3 tvrdí, že aj v cirkvi v Efeze sa zachovala nefalšovaná pravda od apoštolov. Okrem Efezskej cirkvi aj cirkev v Smyrne na čele s Polykarpom a jeho nástupcami, ako i ostatné ázijské cirkvi sú podľa Ireneja zachovávateľmi neporušenej tradície. Na otázku čo spraviť ak v cirkvi vznikne spor Ireneus odpovedá "či by sme sa nemali uchýliť k najstarším cirkvám, s ktorými sa apoštoli neustále stýkali ?". A teda nielen rímska cirkev mala patent na rozsudzovanie, ale aj ostatné apoštolské cirkvi (ktoré Ireneus zmieňoval ako tie čo zachovali apoštolskú tradíciu) s ktorými sa apoštoli stýkali a v ktorých sa zachovala neporušená cirkevná tradícia. Inak povedané, v Ireneových časoch, nemali byť všetky cirkvi v zhode iba s rímskou cirkvou, ale aj s ostatnými apoštolskými cirkvami o ktorých sa zmienil Ireneus, pretože vo všetkých týchto cirkvách sa zachovala neporušená správna apoštolská tradícia.

Čo už však Irenej nevedel bolo to, že o pár storočí neskôr rímska cirkev spolu s východnými cirkvami zcela odpadnú od pravdy a primiešajú do apoštolskej tradície množstvo pohanských prvkov, ako i to, že medzi východnými cirkvami ktoré Irenej vychvaľoval a rímskou cirkvou nastane schizma a rozpory.

____________________

8 : TEOFIL Z ANTIOCHIE 180 - 185

"Usilujte sa aj o rozoslanie kópií našej epištoly do zahraničia medzi všetky cirkvi, aby tí, ktorí ľahko oklamú svoju vlastnú dušu, nemohli zvaľovať vinu na nás. Chceli by sme, aby ste vedeli, že aj v Alexandrii oslavujú sviatok v rovnaký deň ako my. Lebo veľkonočné listy posielame od nás im a oni nám, aby sme svätý deň slávili jednotne a spoločne."

https://www.earlychristianwritings.com/text/theophiluscaesarea.html Kap 1

"Dodnes sa zachoval spis o tých, ktorí boli zvolaní v Palestíne, ktorým predsedal Theophilus, biskup cézarejskej diecézy, a Narcis, biskup Jeruzalema; a podobne je tu aj ďalší z tých v Ríme v rovnakom spore, ktorý uvádza Viktora za biskupa; a je tu jeden z biskupov Pontského, ktorému Palmas predsedal ako najstarší; a diecézy Galie, ktorých bol Ireneus biskupom; a ešte iní z tých v Osrhoene a tamojších mestách; a najmä Bacchylla, biskupa korintskej cirkvi; a mnohých ďalších, ktorí vyjadrili jeden a ten istý názor a úsudok a dali rovnaký hlas."

https://www.earlychristianwritings.com/text/irenaeus-eusebius.html Kap 4

Poznámka : Z Ireneových spisov, ktoré cituje Eusébius, vieme, že Teofílius z Antiochie predsedal koncilu v Palestíne za asistencie Narcisa, biskupa z Jeruzalema, ohľadom otázky slávenia Veľkej noci. V Rímskom koncile zas bol predseda Palmas, biskup z Pontu za asistencie rímskeho biskupa Viktora (katolíci ho označujú za pápeža). V koncily v Galii zas bol predsedom biskup Irenej. To čo z tohto vyplýva je to, že ak vznikla nejaká sporná otázka, tak každá diecéza si usporiadala svoj vlastný koncil, kde mala svojho vlastného "vodcu". Nebolo to teda tak, že by rímsky pápež predsedal a bol hlavným vodcom všetkých koncilov. Naopak, každá diecéza mala svojho vlastného vodcu, a rímsky "pápež" Viktor, bol jedným z hlavných vodcov IBA vo svojej vlastnej diecéze "Rímskej diecéze".

___________________

9 : Dionýz Korintský 165 - 175

"Lebo to bolo od začiatku vaším zvykom, robiť dobro všetkým bratom rôznymi spôsobmi a posielať prostriedky do mnohých zborov, ktoré sú v každom meste, a tak osviežiť chudobu núdznych a poskytnúť dotácie bratom, ktorí sú v baniach. Prostredníctvom prostriedkov, ktoré ste od začiatku posielali, vy, Rímania, zachovávajte zvyk Rimanov odovzdaný otcom, ktorý váš blahoslavený biskup Sorer nielen zachoval, ale pridal k nemu, posielajúc svätým nádherný dar a napomínajúc blahoslavenými slovami tých bratov, ktorí idú hore do Ríma ako láskavý otec svojich detí."

https://www.earlychristianwritings.com/text/dionysius.html

Poznámka : Dionýz nazýva rímskeho pápeža Sorera výrazom "biskup". Nedáva mu teda žiaden vyšší titul ako napríklad "arcibiskup"; "vodca biskupov", "pápež", ale titul "biskup" ktorými sa nazývali všetci jednotliví predstavení svojich cirkví. Z toho je teda zrejmé, že Dionýz Sorera za žiadneho vodcu a pápeža nepovažoval !

__________________

10 : List z Viedne a Lyonu 178

"Potom nakoniec svätí svedkovia trpeli mučením, ktoré sa nedalo ani opísať, Satan sa horlivo usiloval o to, aby uznali niektoré zlé správy. Ale vo veľkej miere celý hnev davu, generála a vojakov padol na Sancta, diakona z Viedne a na Maturusa, novoosvieteného, ​​no vznešeného bojovníka, a na Attala, rodáka z Pergamu, ktorý bol vždy pilierom a základom tamojšej cirkvi, a na Blandinu, prostredníctvom ktorej Kristus ukázal, že veci, ktoré ľudia sa zdajú byť zlomyseľní, zdeformovaní a opovrhnutí, sú u Boha považovaní za hodných veľkej slávy pre lásku k Nemu - lásku, ktorá nie je len chvastúnstvom, ale ukazuje sa v sile, ktorú vykonáva nad životom."

Poznámka : Attala bol pilierom a základom Pergamskej cirkvi. No moment !!! Nemal by byť podľa katolíckeho učenia základom a pilierom pravdy každej kresťanskej cirkvi pápež ? Vyzerá to teda skôr, že autor listu z Viedne razil presvedčenie že základom a pilierom pravdy sú miestni biskupovia svojich cirkví, než nejaký pápež.....

___________________

11 : Celsus 176

"10. Kresťanov bolo spočiatku málo a mali rovnaké názory; ale keď sa z nich stal veľký zástup, boli rozdelení a oddelení, pričom každý si želal mať svoju vlastnú individuálnu stranu, pretože to bolo ich cieľom od začiatku. "12. Keďže sú takto oddelení svojimi číslami, navzájom sa (názorovo) zamieňajú, pričom stále majú, takpovediac, jedno meno spoločné, ak si ho ešte zachovávajú. A to je jediná vec, ktorú sa ešte hanbia opustiť, zatiaľ čo iné záležitosti určujú rôzne sekty inak."

https://www.earlychristianwritings.com/text/celsus.html

Poznámka : Grécky historik Celsus nám tu hovorí, že kresťanstvo bolo v jeho čase názorovo oddelené. Skutočne, kresťanstvo ako ho opísal Celsus, pripomína skôr protestantský systém, s množstvom denominácii, kedy každá učí iné učenie. Má na míle ďaleko k pápežskému systému, kedy existuje len jedna jediná vodcovská cirkev, a všetky ostatné cirkvi sa jej názorovo podriaďujú. Ak by v tej dobe existovalo pápežstvo, prečo potom existovala taká názorovo odlišnosť medzi jednotlivými cirkvami ? Vidím to len na 2 možnosti : Buď pápežstvo neexistovalo, alebo existovalo, ale takmer žiadna cirkevná denominácia sa mu názorovo nepodriaďovala.

_________________

12 : Hipolytus Rímsky 180 - 230

"1. Niektorí iní potajomky zavádzajú inú doktrínu, ktorí sa stali učeníkmi jedného Noeta, ktorý bol rodákom zo Smyrny, (a ktorý žil len nedávno). Táto osoba bola veľmi nafúknutá a nafúknutá pýchou, inšpirovaná domýšľavosťou cudzieho ducha. Tvrdil, že Kristus je sám Otec a že sám Otec sa narodil, trpel a zomrel. Vidíte, aká pýcha srdca a aký zvláštny nafúknutý duch sa doňho vtĺkli. Na základe jeho ďalších činov je nám teda už daný dôkaz, že nehovoril s čistým duchom; lebo ten, kto sa rúha Duchu Svätému, je vyhnaný zo svätého dedičstva. Tvrdil, že on sám je Mojžiš a že Áron je jeho brat. Keď to počuli blahoslavení presbyteri, predvolali ho pred Cirkev a vyšetrili. Najprv však poprel, že by mal takéto názory. Potom sa však uchýlil medzi niektorých a zhromaždil okolo seba ďalších, ktorí prijali rovnakú chybu, a potom si želal svoju dogmu otvorene presadzovať ako správnu. A blažení presbyteri si ho znova zavolali pred seba a vyšetrili ho. Ale on sa postavil proti nim a povedal: "Čo zlého teda robím, keď oslavujem Krista?" A presbyteri mu odpovedali: "Aj my v pravde poznáme jedného Boha, poznáme Krista; vieme, že Syn trpel, ako trpel, a zomrel, ako zomrel, a tretieho dňa vstal z mŕtvych a je pri sv. pravica Otca a prichádza súdiť živých i mŕtvych. Potom, keď ho vyšetrili, vylúčili ho z Cirkvi. A bol unesený do takej hrdosti, že založil školu."

https://www.earlychristianwritings.com/text/hippolytus-dogmatical.html

Poznámka : Je zvláštne, že herézy vyšetrujú a odsudzujú presbyteri ako celok, a nie pápež. Ak by pápež naozaj v tej dobe existoval, zrejme by to bol práve on, ktorý by mal rozhodujúce slovo a ktorý by súdil a odsudzoval herézy a vylučoval z cirkvi.

__________________

"19. A že to, čo oddávna hovoril zákon a proroci, bolo všetko zapečatené a že to ľudia nepoznali, Izaiáš vyhlasuje, keď hovorí: "A knihu zapečatenú odovzdajú tomu, kto sa učí, povie mu: Prečítaj si toto a on povie: Nemôžem to prečítať, lebo je to zapečatené." Bolo potrebné a potrebné, aby veci, o ktorých hovorili proroci, boli zapečatené neveriacim farizejom, ktorí si mysleli, že rozumeli litere zákona, a aby boli otvorené pre veriacich. Veci, ktoré boli odpradávna zapečatené, sú teraz milosťou Boha, Pána, všetky otvorené pre svätých.20. Lebo On sám bol dokonalou Pečaťou a Cirkev je kľúčom: "Kto otvára, a nikto nezatvára, a zatvára, a nikto neotvára," ako hovorí Ján."

https://www.earlychristianwritings.com/text/hippolytus-exegetical.html

Poznámka : Hipolytus ako kľúč k tajomstvám videl Krista a Cirkev ako celok. Kde zmizol pápež ?

__________________

"Teraz sa zdá byť účelné, a to aj na úkor zdĺhavejšieho vyšetrovania, neznižovať sa o prácu; pretože nezanecháme za sebou žiadneho maličkého pomocníka ľudského života proti opakovaniu sa omylov, keď všetci budú v očividnom svetle vidieť tajné obrady týchto mužov a tajné orgie, ktoré, keď si ponechajú pod kontrolou, dodávajú. len pre zasvätených. Ale nikto to nevyvráti, iba Duch Svätý odkázaný Cirkvi, ktorého apoštoli, keď ho v prvom rade prijali, odovzdali tým, ktorí právom uverili. Ale my, ako ich nástupcovia a ako účastníci tejto milosti, veľkňazstva a učiteľského úradu, ako aj ako povestní strážcovia Cirkvi, nesmieme mať nedostatok bdelosti alebo sklon potláčať správnu náuku. Avšak ani pri namáhaní sa s každou energiou tela a duše sa neunavíme v našom úsilí primerane poskytnúť nášmu Božskému dobrodincovi primeraný návrat; a napriek tomu Ho neodplácame tak slušne, okrem toho, že nie sme ľahostajní pri plnení dôvery, ktorá nám bola zverená, ale dávame pozor, aby sme dokončili mieru našej konkrétnej príležitosti a poskytli všetkým bez nevôle čokoľvek, čo nám Duch Svätý poskytne, nielen vynárať na svetlo prostredníctvom nášho vyvracania veci cudzie (nášmu predmetu), ale aj všetko, čo pravda prijala milosťou Otca a slúžila ľuďom. Aj tieto, ilustrujúce argumentmi a vytvárajúce svedectvo listami, budeme nehanebne vyhlasovať. Aby sme im teda, ako sme už uviedli, dokázali ateistov, a to tak v názore, ako aj v ich spôsobe (riešenia otázky), ako aj v skutočnosti, a (aby sme ukázali), odkiaľ pochádzajú ich pokusy o teórie k nim a že sa snažili upevniť svoje princípy, pričom nič nebrali zo svätých Písiem – ani zo zachovania postupnosti žiadneho svätca sa bezhlavo ponáhľali s týmto názorom"

https://www.earlychristianwritings.com/text/hippolytus1.html

Poznámka : Takže je to Duch Svätý a apoštolské nástupníctvo ako celok (keď je hromada apoštolských nástupcov združených dohromady), ktoré majú usvedčujúce slovo. Hipolytus vidí dokazovanie pravdy skrze Písmo a apoštolskú postupnosť, pápežstvo nespomína. Hipolytus teda očividne veril v doktrínu, ktorú hlása dnešná pravoslávna cirkev. Všimnime si že Hipolytus Rímsky mal byť rímsky biskup, podľa katolíkov jeden z pápežov. No jeho názory moc pápežstvo nepodporujú.

__________________

13 : Eusébius 275-339

"2 Z tohto dôvodu sa konali synody a zhromaždenia biskupov a všetky s jedným súhlasom prostredníctvom vzájomnej korešpondencie čerpali cirkevné nariadenie, aby sa tajomstvo Pánovho zmŕtvychvstania neslávilo iba v Pánov deň a aby sme len v tento deň zachovávali koniec veľkonočného pôstu. Dodnes sa zachoval spis tých, ktorí sa vtedy zhromaždili v Palestíne, ktorým predsedali Teofil, biskup z Cézarey, a Narcis, biskup jeruzalemský. A existuje aj ďalší spis tých, ktorí sa zhromaždili v Ríme, aby zvážili tú istú otázku, ktorý nesie meno biskup Viktor; aj biskupov v Ponte, ktorým Palmas ako najstarší predsedal; a farnosti v Galii, ktorých bol Irenaeus biskupom, a farnosti v Osrhoëne a tamojších mestách; a osobný list Bacchyla, biskupa cirkvi v Korinte a mnohých ďalších, ktorí vyslovili rovnaký názor a úsudok a dali rovnaký hlas."

https://www.earlychristianwritings.com/text/victor.html

Poznámka : Riešil sa spor kedy oslavovať veľkú noc. Tento problém sa riešil tak že na mnohých miestach - v Palestíne, Ríme, Ponte, Galii, Osrhoene, Korinte, sa vykonali miestne synódy a na základe výsledkov týchto synód sa potom dospelo k riešeniu problému. Veľmi to pripomína dnešné pravoslávne riešenie sporných otázok. Pokiaľ by však existovalo pápežstvo, nestačila azda jedna synóda v Ríme pod velením pápeža ktorá by rozriešila túto otázku ? K čomu bolo potrebných 6 synód, pokiaľ by ostatné synódy nemali mať rovnako silný hlas ako synóda v Ríme pod velením rímskeho biskupa ? Naozaj to vyzerá, že každá synóda mala rovnako silný hlas, pričom to či návrh prejde alebo nie, záležalo od toho na čom sa dohodla väčšina synód.

_____________________

14 : Antimontanistický spis 193

"A arogantný duch ich naučil hanobiť celú všeobecnú Cirkev pod nebom, pretože duch falošného proroctva nedostal od nej ani poctu, ani do nej nevstúpil.10 Veriaci v Ázii sa totiž často stretávali na mnohých miestach v Ázii, aby uvažovali o tejto veci, 243 a skúmali nové výroky a vyhlasovali ich za profánne a odmietali herézu, a tak boli títo ľudia vylúčení z Cirkvi a vylúčení zo spoločenstva."

https://www.earlychristianwritings.com/text/antimontanist.html

Poznámka : "Veriaci v Ázii sa totiž často stretávali na mnohých miestach v Ázii, aby uvažovali o tejto veci" A teda kresťania riešili sporné otázky nie na jednom mieste u jedného človeka - pápeža, ale na mnohých miestach skrze mnohé synódy - pozri poznámku k Eusébiovi.
15 : Ako sa postiť

Pôstna disciplína schválená na 8. zasadaní Konferencie biskupov ČSFR v Brne dňa 20. januára 1992 pre všetky diecézy dáva možnosť vybrať si v pôstne dni (okrem 2 dní v roku) aj inú formu pokánie než pôst bez nejedenia mäsa :

§ 1 - Popolcová streda a Veľký piatok sú dňami zdržovania sa mäsitých pokrmov a pôstu./§ 2 - Všetky piatky v roku sú dňami pokánia. Veriaci v tieto dni konajú pokánie niektorým z nasledujúcich spôsobov:

(1) zdržovanie sa mäsitého pokrmu, / (2) skutok nábožnosti: účasť na svätej omši alebo krížová cesta alebo bolestný ruženec,/ (3) čítanie Svätého písma trvajúce aspoň 10 minút,/ (4) skutok lásky k blížnemu: návšteva chorého s konkrétnym prejavom pomoci alebo návšteva cintorína spojená s modlitbou za zosnulých alebo hmotná pomoc chudobným či viacdetným rodinám a pod./ (5) zrieknutie sa sledovania televíznych programov (okrem správ) alebo fajčenia alebo alkoholických nápojov alebo iné sebazaprenie.

https://www.farar.inky.sk/FAQ.htm#piatokmaso0 

V rozpore s učením RKC učia nasledujúce ranno kresťanské spisy :

__________________

1 : HERMASOV PASTIER 100 -160

"Hovorím mu: Pane, všetko, čo mi prikážeš, dodržím, lebo viem, že si so mnou. "Budem s tebou," hovorí on, "pretože máš takú horlivosť konať dobro; áno, a ja budem so všetkými," hovorí on, "s každým, kto má takú horlivosť ako je táto. Tento pôst je veľmi dobrý, hovorí, ak sa zachovávajú prikázania Hospodinove. Toto je teda spôsob, ako sa budete držať tohto pôstu, ktorý sa chystáte pozorovať]. Predovšetkým sa chráň od každého zlého slova a každej zlej žiadostivosti a očisti si srdce od všetkých márností tohto sveta. Ak zachováš tieto veci, tento pôst bude pre teba dokonalý.

A tak urobíš. Po splnení toho, čo je napísané, v ten deň, nebudeš jesť nič okrem chleba a vody; a zo svojho mäsa, ktoré by si zjedol, spočítaš sumu útraty toho dňa, ktorú by si vynaložil, a dáš ho vdove alebo sirote alebo chudobnému, a tak budeš pokor svoju dušu, aby ten, kto prijal z tvojho poníženia, uspokojil svoju dušu a mohol sa za teba modliť k Pánovi. Ak teda vykonáš tento pôst, ako som ti prikázal, tvoja obeta bude milá v očiach Boha a tento pôst bude zaznamenaný; a takto vykonaná služba je krásna a radostná a prijateľná Pánovi. Toto budeš zachovávať ty i tvoje deti i celá tvoja domácnosť; a keď ich pozoruješ, budeš požehnaný; áno, a všetci, ktorí ich počujú a zachovávajú, budú požehnaní a dostanú čokoľvek, o čo budú prosiť od Pána."

https://www.earlychristianwritings.com/text/shepherd-lightfoot.html Podobenstvo 5

Poznámka : Hermas vidí správny pôst v zdŕžaní sa jedenia mäsa a byť len na chlebe a vode. Na druhej strane Pôstna disciplína schválená na 8. zasadaní Konferencie biskupov ČSFR v Brne dňa 20. januára 1992 pre všetky diecézy dáva možnosť vybrať si v pôstne dni (okrem 2 dní v roku) aj inú formu pokánie než pôst bez nejedenia mäsa :

__________________16 : Spasenie nekresťanov / postoj ku nekresťanom / ekumenizmus RKC

RKC má dnes k nekresťanom veľmi pozitívny postoj. V KKC 597 a v Nostra Aetate učí, že aj Židia sú Božími deťmi, ktorí nie sú Bohom zavrhnutí, ale kráčajú po ceste spásy a ku ktorým treba prejavovať úctu. Plán spásy zahŕňa aj moslimov, ktorí sa údajne kľaňajú tomu istému Bohu čo my (?!) KKC 841. V KKC 846 RKC učí, že spasiť sa môžu aj všetci vyznávači iných náboženstiev (okrem ateistov), za podmienky že robia dobré skutky, a ktorí úprimne neveria, že RKC založil Boh pre spásu nevyhnutnú. Povinnosť vstúpiť do RKC tak majú len tí, ktorí úprimne veria že RKC založil Boh pre spásu nevyhnutnú. Ak teda nekresťan vie a verí tomu, že RKC založil Boh pre spásu nevyhnutnú a napriek tomu odmieta z osobných dovodov do RKC vstúpiť, potom iba v takomto prípade nemôže byť spasený.

KKC 597 : .......Takisto Cirkev na Druhom vatikánskom koncile vyhlásila: "To, čo sa spáchalo pri Kristovom umučení, nemožno bez rozdielu pripísať ani všetkým Židom, čo vtedy žili, ani dnešným Židom... (839) Židov neslobodno predstavovať ako Bohom zavrhnutých ani ako prekliatych, ako keby to vyplývalo zo Svätého písma."

KKC 841 : "Vzťahy Cirkvi k moslimom. "Plán spásy zahŕňa aj tých, čo uznávajú Stvoriteľa, a medzi nimi predovšetkým moslimov, ktorí tvrdia, že sa pridŕžajú Abrahámovej viery a spolu s nami sa klaňajú jedinému, milosrdnému Bohu, ktorý bude v posledný deň súdiť ľudí."

KKC 846 : "Ako treba chápať toto tvrdenie, ktoré často opakovali cirkevní Otcovia? Ak je formulované kladne, znamená, že všetka spása pochádza od Krista Hlavy prostredníctvom Cirkvi, ktorá je jeho telom: Koncil na základe Svätého písma a Tradície učí, že táto putujúca Cirkev je nevyhnutne potrebná na spásu. Lebo len Kristus, ktorý sa nám stáva prítomným vo svojom tele, ktorým je Cirkev, je prostredníkom a cestou k spáse. Keď však výslovne zdôraznil nevyhnutnú potrebu viery a krstu, tým súčasne potvrdil nevyhnutnú potrebu Cirkvi, (161, 1257) do ktorej ľudia vstupujú krstom akoby cez bránu. Preto by sa nemohli spasiť tí ľudia, ktorí by vedeli, že Katolícku cirkev založil Boh skrze Ježiša Krista ako nevyhnutne potrebnú, a predsa by nechceli do nej vstúpiť alebo v nej vytrvať."

Z 2 Vatikánskeho koncilu NOSTRA AETATE :

"3. Cirkev sa s úctou pozerá i na moslimov, klaňajúcich sa jedinému, živému, jestvujúcemu, milosrdnému a všemohúcemu Bohu, Stvoriteľovi neba i zeme, ktorý prehovoril k ľuďom......... Keďže teda kresťania a Źidia majú také veľké spoločné duchovné dedičstvo, tento posvätný cirkevný snem chce napomáhať a odporúčať ich vzájomné poznávanie a úctu, čo možno docieliť najmä biblickými a teologickými štúdiami a bratským dialógom."

https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/druhy-vatikansky-koncil/c/nostra-aetate

V rozpore s učením RKC, učia nasledujúce ranno kresťanské spisy :

___________________

1 : IGNAC ANTIOCHIJSKÝ ROK 107 :

"Nebuďme teda necitliví voči Jeho láskavosti. Lebo keby nás odmenil podľa našich skutkov, prestali by sme nimi byť. Preto, keď sme sa stali Jeho učeníkmi, naučme sa žiť podľa zásad kresťanstva. Lebo ktokoľvek sa volá iným menom okrem tohto (kresťan), nie je z Boha. Odložte teda zlý, starý, kyslý kvas a premeňte sa na nový kvas, ktorým je Ježiš Kristus......... Je absurdné hovoriť o Ježišovi Kristovi jazykom a v mysli si vážiť judaizmus, ktorý už skončil. Lebo tam, kde je kresťanstvo, nemôže byť judaizmus"

https://www.earlychristianwritings.com/text/ignatius-magnesians-longer.html Kapitola X

Poznámka : Ignác bol toho názoru, že všetky náboženstva okrem kresťanstva nie sú z Boha, z čoho je teda nepriamo zrejmé, že sú od satana a tým pádom nebudú spasení. Ignác varuje pred vážením si judaizmu. Na druhej strane, RKC dnes v KKC597 a KKC 841, ako i v dokumentoch 2 Vatikánskeho koncilu tvrdí, že aj nekresťanské náboženstva sú od Boha, majú možnosť spasenia a treba k nim pestovať úctu a vážiť si ich.

___________________

2 : JUSTIN MUČENÍK 150 - 160

"Neboj sa tých, čo ťa zabíjajú, a potom už nemôžu urobiť viac, ale boj sa Toho, ktorý je schopný po smrti uvrhnite dušu aj telo do pekla." A peklo je miesto, kde majú byť potrestaní tí, ktorí žili bezbožne a ktorí neveria, že to, čo nás Boh naučil od Krista, sa stane.

https://www.earlychristianwritings.com/text/justinmartyr-firstapology.html Kap 19

"Lebo (vy Gréci) ani sa nedopustíte previnenia voči svojim otcom, ak teraz prejavíte túžbu vydať sa do toho, čo je celkom v rozpore s ich omylom, pretože je dosť pravdepodobné, že oni sami teraz nariekajú v háde a robia pokánie príliš neskoro. A keby bolo možné, aby vám odtiaľto ukázali, čo ich postihlo po skončení tohto života, vedeli by ste, z akých hrozných neduhov vás chceli vyslobodiť. Ale teraz, keďže v tomto súčasnom živote nie je možné, aby ste sa učili buď od nich, alebo od tých, ktorí tu vyhlasujú, že vyučujú filozofiu, ktorá sa falošne nazýva, z toho vyplýva ako jediná vec, ktorú musíte urobiť: aby ste sa zriekli omylu svojich otcov a čítali proroctvá svätopiscov a nevyžadovali od nich výnimočnú dikciu (lebo záležitosti nášho náboženstva spočívajú v skutkoch, nie v slovách) a naučili sa z nich, čo vám dá večný život. Lebo tí, ktorí bezočivo hanobia meno filozofie, sú usvedčení z toho, že nevedia vôbec nič, pretože sú sami nútení, hoci neochotne, priznať sa, pretože nielenže spolu nesúhlasia, ale niekedy aj vyjadrovali svoje názory jedným spôsobom, niekedy v inom."

https://www.earlychristianwritings.com/text/justinmartyr-hortatory.html Kap 35

"Ďalej si myslím, že tí zo semena Abrahámovho, ktorí žijú podľa zákona a neveria v tohto Krista pred smrťou, podobne nebudú spasení, a najmä tí, ktorí v synagógach anathematizovali a robia kliatbu práve tohto Krista a všetko, čím by mohli získať spásu a uniknúť pomste ohňa."

https://www.earlychristianwritings.com/text/justinmartyr-dialoguetrypho.html Kap 47

Poznámka : Justin učil, že Gréci a Izraeliti pravdepodobne skončili v pekle, za to, že mali nesprávne poznanie. Justin teda neveril na ich spasenie. Na druhej strane RKC v rozpore s Justinom, pripúšťa možnosť, že aj nekresťania, teda aj nábožní Gréci budú spasení, ak konajú dobré skutky, hoci neveria v Ježiša.

_______________

3 : IRENEJ Z LYONU 185 - 195 

"Držiac sa teda tohto pravidla, ľahko ukážeme, bez ohľadu na veľkú rozmanitosť a množstvo ich názorov, že títo muži sa odchýlili od pravdy; lebo takmer všetky rôzne sekty heretikov pripúšťajú, že je jeden Boh; ale potom svojimi zhubnými doktrínami zmenia [túto pravdu na omyl], tak ako to robia pohania modlárstvom, čím sa ukážu ako nevďační voči Tomu, ktorý ich stvoril. Navyše pohŕdajú Božím dielom, hovoria proti vlastnej spáse, stávajú sa svojimi najhorúcejšími žalobcami a sú falošnými svedkami [proti sebe]. Napriek tomu, akokoľvek sa zdráhajú, títo muži jedného dňa vstanú v tele, aby vyznali moc Toho, ktorý ich kriesi z mŕtvych; ale nebudú počítaní medzi spravodlivých pre svoju neveru."

https://www.earlychristianwritings.com/text/irenaeus-book1.html Kap 22

"2. S týmto smerom súhlasia mnohé národy tých barbarov, ktorí veria v Krista, majúc spásu vpísanú vo svojich srdciach Duchom, bez papiera a atramentu, a starostlivo zachovávajúc starodávnu tradíciu, veria v jedného Boha, Stvoriteľa neba a zem a všetko, čo je na nej, skrze Krista Ježiša, Syna Božieho; ktorý sa pre svoju nesmiernu lásku k svojmu stvoreniu poklonil, aby sa narodil z panny, sám zjednotil človeka skrze seba s Bohom, trpel pod Pontským Pilátom, vstal a bol vznešený v nádhere, príde v sláva, Spasiteľ spasených a Sudca súdených a posiela do večného ohňa tých, ktorí premieňajú pravdu a pohŕdajú Jeho Otcom a Jeho príchodom."

https://www.earlychristianwritings.com/text/irenaeus-book3.html Kap 4

"3. Lebo Stvoriteľom sveta je naozaj Slovo Božie: a to je náš Pán, ktorý sa v posledných časoch stal človekom, existujúcim na tomto svete a ktorý neviditeľným spôsobom obsahuje všetko stvorené a je vlastný celé stvorenie, pretože Slovo Božie riadi a zariaďuje všetky veci; a preto prišiel ku Svojmu viditeľne a stal sa telom a visel na strome, aby v sebe mohol zhrnúť všetky veci. "A Jeho vlastný ľud (Židia) Ho neprijal," ako to povedal Mojžiš medzi ľudom: "A tvoj život bude visieť pred tvojimi očami a neuveríš svojmu životu." Preto tí, ktorí Ho neprijali (Židia), nedostali život. "Ale tým, ktorí Ho prijali, dal moc stať sa Božími synmi."

https://www.earlychristianwritings.com/text/irenaeus-book5.html Kap 18

"Justín skutočne poznamenal: Satan sa pred zjavením Pána nikdy neodvážil rúhať sa Bohu, keďže ešte nepoznal vlastnú vetu, pretože bola obsiahnutá v podobenstvách a alegóriách; ale že po Pánovom zjavení, keď zo slov Krista a jeho apoštolov jasne zistil, že je preňho pripravený večný oheň, keď z vlastnej vôle odpadol od Boha, a podobne aj pre všetkých, ktorí nekajúcne pokračujú v odpadlíctve. Teraz sa prostredníctvom takýchto ľudí rúha Pánovi, ktorý [naňho] privádza súd ako už odsúdeného, ​​a pripisuje vinu za jeho odpadnutie svojmu Tvorcovi, nie na vlastnú dobrovoľnú dispozíciu."

https://www.earlychristianwritings.com/text/irenaeus-book5.html Kap 26

"1. Ak teda Otec nevykonáva súd, [z toho vyplýva], že súd mu nepatrí, alebo že súhlasí so všetkými tými skutkami, ktoré sa dejú; a ak nebude súdiť, všetky osoby si budú rovné a budú účtované v rovnakom stave. Kristov príchod bude teda bezpredmetný, áno, absurdný, keďže [v tom prípade] nevykonáva žiadnu súdnu moc. Lebo "prišiel rozdeliť muža proti jeho otcovi a dcéru proti matke a nevestu proti svokre," a keď sú dvaja na jednej posteli, vziať jedného a opustiť druhú; a o dvoch ženách, ktoré melú v mlyne, aby jednu vzali a druhú nechali: [tiež] v čase konca prikázali žencom, aby najprv pozbierali kúkoľ, zviazali ho do snopov a spálili neuhasiteľným ohňom , ale zbierať pšenicu do stodoly; a povolať baránkov do kráľovstva pripraveného pre nich, ale poslať kozliatka do večného ohňa, ktorý pripravil Jeho Otec pre diabla a jeho anjelov. A prečo je to tak? Prišlo Slovo pre skazu a pre vzkriesenie mnohých? Za skazu určite tých, ktorí Mu neveria, ktorým tiež v súdny deň pohrozil väčším zatratením, než je Sodoma a Gomora; ale za vzkriesenie veriacich a tých, ktorí plnia vôľu Jeho Otca v nebesiach. Ak potom príchod Syna prichádza skutočne rovnako ku všetkým, ale slúži na to, aby súdil a oddeľoval veriacich od neveriacich, pretože ako tí, ktorí veria, konajú Jeho vôľu podľa vlastného výberu, a ako [tiež] podľa vlastného výberu, neposlušní nesúhlasia s Jeho učením; je zjavné, že Jeho Otec urobil všetko v podobnom stave, každý človek má vlastnú voľbu a slobodné chápanie; a že má ohľad na všetky veci a nad všetkým vykonáva prozreteľnosť, "dá svojmu slnku vychádzať na zlých i na dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých"."

https://www.earlychristianwritings.com/text/irenaeus-book5.html Kap 27

Poznámka : Irenej nikde vo svojich knihách nespomína, že by sa mohli spasiť aj niektorí nekresťania, ktorí neveria v Ježiša. Namiesto toho odsudzuje polyteistické náboženstva ktoré majú viacerých Bohov do pekla. Súčasne do pekla bez výnimky odsudzuje všetkých tých, ktorí pohŕdajú Jeho príchodom (tu patria v podstate všetci nekresťania) a tých, ktorí mu neveria (tu patria v podstate všetci nekresťania). V 5 knihe v kap 18 označuje Židov ako za nespasených.

____________________

4 : TEOFIL Z ANTIOCHIE 180 - 195

"Ale na neveriacich a opovrhujúcich, ktorí neposlúchajú pravdu, ale sú poslušní neprávosti, keď budú naplnení cudzoložstvami a smilstvami, špinou, chamtivosťou a nezákonným modlárstvom, príde hnev a hnev, súženie a úzkosť a pri poslednom večnom ohni získa takých mužov. Keďže si povedal: "Ukáž mi svojho Boha," toto je môj Boh a radím ti, aby si sa Ho bál a dôveroval Mu."

https://www.earlychristianwritings.com/text/theophilus-book1.html Kap 14

Poznámka : Teofíl pri diskusii s nekresťanským oponentom (Grékom) sa mu vyhráža, že Boh pošle neveriacich a tých, ktorí neposlúchajú pravdu do večného ohňa. Hneď na to Grékovi prikazuje aby sa bál a dôveroval kresťanskému Bohu. Z toho je teda zrejmé, že Teofíl zastáva názor, že nekresťania ak neuveria a nepríjmu kresťanského Boha nebudú spasení, ale skončia vo večnom ohni. Teofíl by dnes zrejme nemal veľa pochopenia s učením RKC, ktorá dnes otvára spásu pre jednotlivé nekresťanské náboženstva.

___________________

5 : KLEMENT ALEXANDRIJSKÝ 185 - 205

"A teraz sa musíme pozrieť aj na to, že ak niekedy tí, ktorí nevedia dobre robiť, dobre žijú; lebo si posvietili na dobro. Niektorí sa tiež dobre zamerali na slovo pravdy prostredníctvom porozumenia. "Ale Abrahám nebol ospravedlnený zo skutkov, ale z viery." Po skončení života im to teda neprináša žiadnu výhodu, aj keď teraz konajú dobré skutky, ak neveria ( V Ježiša ). Preto bolo aj Písmo preložené do reči Grékov, aby sa nikdy nemohli odvolávať na výhovorku nevedomosti, keďže môžu počuť aj to, čo máme v rukách, ak si to len želajú. Jeden hovorí pravdu, iným spôsobom sa pravda vykladá. Hádať pravdu je jedna vec a pravda samotná druhá. Podoba je jedna vec, vec samotná druhá. A jeden vyplýva z učenia a praxe, druhý z moci a viery. Lebo učenie o zbožnosti je dar, ale viera je milosť. "Lebo ak konáme vôľu Božiu, poznávame vôľu Božiu." "Otvorte teda," hovorí Písmo, "brány spravodlivosti a vojdem a vyznám sa Pánovi." Ale ciest k spravodlivosti (keďže Boh zachraňuje mnohými spôsobmi, lebo je dobrý) je mnoho a rôzne a vedú k Pánovej ceste a bráne. A ak sa spýtate na kráľovský a pravý vchod, budete počuť: "Toto je brána Pánova, spravodliví ňou vchádzajú." Aj keď je mnoho brán otvorených, tá spravodlivosť je v Kristovi, cez ktorú vchádzajú všetci blažení a usmerňujú svoje kroky vo svätosti poznania."

https://www.earlychristianwritings.com/text/clement-stromata-book1.html Kap 7

Poznámka : Klement učil, že Gréci, ktorí konajú dobré skutky no odmietli Ježiša, ich dobré skutky im nijako neprospejú, z čoho je zrejmé, že nebudú spasení. Klement teda jasne učil, že tí čo odmietnu uveriť v Ježiša sa nespasia, narozdiel od RKC, ktorá učí, že aj tí ktorí odmietnu uveriť v Ježiša, ak konajú dobré skutky môžu byť spasení.

____________________

6 : Testamenty dvanástich patriarchov 70 - 120

"Siedmy (7) je duch nespravodlivosti, s ktorým sú krádeže a krádeže, aby človek vykonal túžbu svojho srdca; lebo nespravodlivosť pôsobí spolu s inými duchmi pomocou remesla. Okrem toho všetkého je duch spánku, ôsmy (8) duch spojený s omylom a fantáziou. A tak zahynie každý mládenec, ktorý si zatemní myseľ od pravdy a nepochopí Boží zákon a neposlúchne napomenutia svojich otcov, ako sa to stalo aj mne v mladosti."

https://www.earlychristianwritings.com/text/patriarchs.html Kap 1

Poznámka : Testament učí, že každý kto nepochopí Boží zákon bude odsúdený a teda zahynie. Tým by sa zo spásy vylučovali aj všetci nekresťania, pretože nekresťania sú tí, ktorí neprijali a nepochopili Božiemu zákonu a nenašli ho, pretože buď zle hľadali, alebo nehľadali vôbec.

______________________

7 : Sibyline proroctvá 80-250

"45 A každý národ sa bude potom v nesmrteľných zápasoch snažiť o skvelé víťazstvo. Nikto tam nemôže bez hanby za striebro kúpiť korunu. 50 Lebo im čistý Kristus odsúdi To, čo patrí, a korunuje schválených a dá nesmrteľnú cenu svojim mučeníkom , ktorí pokračujú v zápase až do smrti. A cudným mužom, ktorí dobre bežia svoj závod, 55 dá neporušiteľnú odmenu ceny a všetkým ľuďom pridelí to, čo patrí, a tiež cudzím národom, ktoré žijú svätým životom a poznajú jedného Boha. A tí, ktorí majú ohľad na manželstvá 60 a držia sa ďaleko od cudzoložstva, im dá bohaté dary, večnú nádej. Lebo každá ľudská duša je Božím darom zadarmo, a nie je správne, že ju ľudia poškvrnia ohavnými skutkami."

https://sacred-texts.com/cla/sib/sib04.htm

"Príde k Neporušiteľným 300 V sláve s čistými anjelmi a bude sedieť po pravici na veľkej súdnej stolici, aby súdil život zbožných a cestu bezbožných ľudí. A Mojžiš, veľký priateľ Najvyššieho, príde oblečený v tele 305 Príde aj sám veľký Abrahám, Izák a Jákob, Jozua, Daniel, Eliáš, Habakuk a Jonáš a Tí, ktorých Hebreji zabili. Ale on zničí Hebrejov po Jeremiášovi, všetkých 310, ktorí majú byť súdení na súdnej stolici, tú hodnú odplatu, ktorú môžu dostať a zaplatiť za všetko, čo každý urobil v smrteľnom živote. A potom všetci prejdú cez horiaci potok Neuhasiteľný plameň; ale všetci spravodliví 315 budú spasení; a bezbožní okrem toho na všetky veky zahynú, všetci, ktorí páchali zlo a páchali vraždy, a všetci, ktorí sú na tom spolupáchatelia, klamári a zlodeji a ničitelia domova, 320 prefíkaní a strašní a paraziti a rozvracači manželstiev sa valia ohavné slová, hrôza, rozpustilí, nezákonní a modloslužobníci; A všetci, ktorí opustili veľkého nesmrteľného Boha, stali sa rúhačmi, zbožne ublížili, 325 ničili vieru a zabíjali spravodlivých , a to všetko s nehanebnosťou klamliví a dvojtvárni ako presbyteri a ctihodní služobníci, ktorí vedome. Vydávajte nespravodlivé súdy, podriaďujte sa falošným slovám 330 Škodlivejší ako leopardi a vlci a odpornejší; a chorých, ktorí sú nesmierne hrdí"

https://sacred-texts.com/cla/sib/sib04.htm

Poznámka : Sibyla si myslela, že aj nekresťania môžu byť spasení, ale výlučne tí, ktorí veria v jedného nesmrteľného Boha. Tých čo veria vo viacerých Bohoch tých považuje Sibyla za modloslužobníkov a nespasených. Tým pádom z hry vypadávajú všetky polyteistické náboženstva.

_____________________

8 : Evanjelium Jakuba 100 - 150

"Ale ja som mu odpovedal: "Pane, ak chceš, môžeme ťa poslúchnuť, lebo sme opustili svojich otcov, svoje matky a svoje dediny a nasledovali sme ťa. Daj nám teda, aby sme neboli pokúšaní diablom, zlý." Ty, pre ktorého je Duch obopínajúcou stenou? Ak zvážite, ako dlho existoval svet pred vami a ako dlho bude existovať po vás, zistíte, že váš život je jeden jediný deň a vaše utrpenia jedna jediná hodina. Lebo dobro do sveta nevstúpi. Pohŕdaj preto smrťou a mysli na život! Pamätaj na môj kríž a moju smrť a budeš žiť!" Ale ja som mu odpovedal: Pane, nespomínaj nám kríž a smrť, lebo sú ďaleko od teba. Pán odpovedal a riekol: "Veru, hovorím vám, nikto nebude spasený, ak neuverí v môj kríž."

https://www.earlychristianwritings.com/text/secretjames.html

Poznámka : Tu v Jakubovom evanjeliu Ježiš hovorí, že nikto kto v neho neuverí sa nespasí. Tým pádom by sa zo spasenia vylúčili všetci nekresťania.

_______________________

9 : Druhý Klementov list 130 - 160

"Akú chválu mu teda vzdáme? Alebo akú odplatu za tie veci, ktoré sme dostali? My, ktorí sme boli zmrzačení vo svojom rozume a klaňali sme sa pajám a kameňom, zlatu, striebru a bronzu, ľudským dielam; a celý náš život nebol nič iné ako smrť. Zatiaľ čo sme boli takto zahalení do tmy a utláčaní touto hustou hmlou v našom videní, vrátili sme zrak a odložili sme z Jeho vôle oblak, do ktorého sme boli zahalení. Lebo sa nad nami zmiloval a vo svojom súcite nás zachránil, keď v nás videl mnoho bludov a zatratenia, aj keď sme nemali nádej na spasenie, okrem toho, čo prišlo od Neho."

https://www.earlychristianwritings.com/text/2clement-lightfoot.html

Poznámka : Klement tu tvrdí, že istý čas aj on sám žil tak, že sa kľaňal soškám, sochám a iným predmetom. Tvrdí, že v takomto stave v akom bol by nemal nádej na spasenie. Z toho je teda zcela zrejmé, že každé náboženstvo ktoré využíva modly nebude spasené. Tým sa automaticky zo spásy dostávajú všetci starovekí Rímania, Gréci a ostatné národy, ktoré používali k uctievaniu svojho Boha/Bohov modly.

____________________

10 : Svedectvo Pravdy 150 - 200

"Aj v knihe, ktorá sa volá "Exodus", je napísané takto: "Sporil sa proti mágom, keď bolo miesto plné hadov podľa ich bezbožnosti, a palica, ktorú mal Mojžiš v ruke, sa stala hadom, (a) pohltilo hady kúzelníkov." Opäť je napísané (Nm 21:9): "Urobil bronzového hada (a zavesil ho na tyč ..... ktorý pre toho, kto bude hľadieť na tohto medeného hada, nikto ho nezničí a ten, kto uverí v tohto medeného hada, bude spasený." Lebo toto je Kristus; tí, čo v neho uverili, dostali život. Tí, ktorí neverili, zomrú."

https://www.earlychristianwritings.com/text/truth.html

Poznámka : Autor svedectvá pravdy vykresľoval Krista ako toho, ktorý učil, že tí čo v neho neuverili zahynú a pričom neuvádzal žiadne výnimky. V takomto prípade by potom zo spásy boli vylúčení všetci nekresťania.

_________________

11 : Skutky Pavla 150 - 200

"24 A čo sa týka toho, čo hovoria, že niet vzkriesenia tela, oni naozaj nebudú mať vzkriesenie k životu ale k súdu, 25 pretože neveria v toho, ktorý vstal z mŕtvych, veriaci ani chápania, 26 lebo nevedia, ó, Korinťania, semienka pšenice alebo iných semien (obilia), ako sú holé vrhané do zeme a ako sú skazené a vstávajú z vôle Božej s telami a oblečené. 27 A nielen to [telo], ktoré je vrhnuté, znovu vstáva, ale aj mnohonásobne viac samo požehnanie [tj plodné a prosperujúce]."

https://www.earlychristianwritings.com/text/actspaul.html

"36 Ale Tryphaena, ktorá stála pri aréne, pri vchode omdlela, takže jej služobnice povedali: Kráľovná Tryphaena je mŕtva! A guvernér zastavil hry a celé mesto sa zľaklo a Alexander padajúci k nohám guvernéra povedal: Zmiluj sa nado mnou a nad mestom a prepusti odsúdenú, aby mesto nezahynulo s ňou; lebo ak to Caesar počuje, snáď zničí nás aj mesto, lebo jeho príbuzná, kráľovná Tryphaena, zomrela pri vchode.37 A vladár zavolal Theclu spomedzi zvierat a povedal jej: Kto si ty? a čo máš o sebe, že sa ťa nedotkla ani jedna zo zvierat? Ale ona povedala: Som služobnica živého Boha; a čo mám o sebe, je to, že som uveril v toho jeho Syna, v ktorom má Boh zaľúbenie; pre ktorého sa ma nedotkla ani jedna zo zvierat. Lebo on jediný je cieľom (alebo cestou) spásy a podstatou života nesmrteľný; lebo pre zmietaných je útočiskom, utláčanou úľavou, zúfalým prístreškom a jedným slovom, každý, kto v neho neverí, nebude žiť, ale naveky zomrie."

https://www.earlychristianwritings.com/text/actspaul.html

Poznámka : Autor skutkov Pavlových jasne vyjadril svoj názor, že tí čo neveria v Ježiša nebudú spasení a nevymenoval pritom žiadne výnimky !!! Tým pádom sa zo spásy automaticky vylučujú všetci nekresťania, ktorí o Ježišovi počuli, ale neuverili v neho.

_________________

12 : Celsus 178

"Oni [kresťania] napríklad predpokladajú, že ich mesiáš sa vráti ako dobyvateľ na oblakoch a že vo svojom boji s kniežatami vzduchu bude pršať oheň na zem a že celý svet, s výnimkou veriacich kresťanov pohltí oheň. Zaujímavý nápad – a sotva originálny. Nápad prišiel od Grékov a iných – konkrétne, že po cykloch rokov a vďaka náhodným spojeniam určitých hviezd dochádza k požiarom a záplavám , a že po poslednej potope, v dobe Deucalion, si cyklus vyžaduje požiar v súlade so striedavou postupnosťou...To je zodpovedné za hlúpy názor niektorých kresťanov, že Boh zostúpi a dá na zem oheň. " (77).

https://www.earlychristianwritings.com/text/celsus3.html

Poznámka : Celsus grécky historik nás tu učí, že kresťania považovali za spasených iba veriacich kresťanov, a všetkých nekresťanov za zatratených.

__________________

13 : Origen 254

"Predstavuje si (Celsus) tiež, že z toho vyplýva, že opustil svoj vlastný príbytok. Ak by ste zmenili jedinú, čo i len tú najmenšiu z vecí na zemi, všetky veci by sa prevrátili a zmizli. Boh, keďže je medzi ľuďmi neznámy, a preto sa považuje za toho, že má menej, ako mu patrí, chcel by sa dať poznať a súdiť tých, ktorí v neho veria, aj tých, ktorí neveria, ako tí ľudstva, ktoré sa nedávno dostalo do vlastníctva bohatstva a ktoré dáva najavo svoje bohatstvo; a tak svedčia o prílišnej, ale veľmi smrteľnej ctižiadosti zo strany Boha. Nie, dokonca ani s túžbou skúšať tých, ktorí v Neho veria alebo neveria, On sám svojou nevýslovnou a božskou mocou prijíma príbytok v určitých jednotlivcoch alebo posiela svojho Krista. Boh sa nechce dať poznať pre seba, ale preto, že nám chce dať poznanie seba samého pre našu spásu, aby tí, ktorí to prijmú, sa stali cnostnými a boli spasení, zatiaľ čo tí, ktorí urobia neprijatie sa môžu ukázať ako zlí a môže byť potrestaní."

https://www.earlychristianwritings.com/text/celsus.html

Poznámka : Origen tu komentuje Celsusove výroky. Origen nás tu učí, že tí ktorí príjmu Boha skrze Krista, budú spasení, zatiaľ čo tí, ktorí tak nespravia sú označení ako zlí a budú potrestaní. Z toho teda vyplýva, že všetci nekresťania, ktorí neprijali Krista budú označení za zlých a teda i zatratení.

__________________

14 : Hipolytus Rímsky 180 - 230

A túto slepotu očí na teba nepoškvrnil neprávom. Ale pretože si zakryl Kristove oči (a tak si Ho bil, aj z tohto dôvodu ohýbaš chrbát do otroctva. A keďže si v rozhorčení vylial Jeho krv, počuj, aká bude tvoja odplata: "Vylej na nich svoje rozhorčenie a nech ich zmocní sa tvoj hnev; a "Nech je ich obydlie pusté," v podstate ich slávny chrám. 7. Ale prečo nám, ó, prorok, povedz a z akého dôvodu bol chrám spustošený? Bolo to kvôli tej starodávnej výrobe teľaťa? Bolo to kvôli modlárstvu ľudí? Bolo to pre krv prorokov? Bolo to pre cudzoložstvo a smilstvo Izraela? V žiadnom prípade, hovorí; lebo vo všetkých týchto prestúpeniach vždy našli odpustenie a dobrotu; ale bolo to preto, že zabili Syna svojho Dobrodinca, lebo On je večný s Otcom. Odtiaľ hovorí: "Otče, nech spustoší ich chrám, lebo prenasledovali Toho, ktorého si z vlastnej vôle bil pre spásu sveta." to znamená, že ma prenasledovali násilnou a nespravodlivou smrťou, "a pridali k bolestiam mojich rán." V minulosti som mal ako Milovník človeka bolesť pre blúdenie pohanov; ale k tejto bolesti pridali ďalšiu tým, že aj sami zablúdili. Preto "pridaj neprávosť k ich neprávosti a súženie k súženiu a nech nevojdú do tvojej spravodlivosti", teda do tvojho kráľovstva; ale "nech sú vymazaní z knihy živých a nie sú zapísaní so spravodlivými", teda so svojimi svätými otcami a patriarchami.

https://www.earlychristianwritings.com/text/hippolytus-dogmatical.html

Poznámka : Hipolytus odsudzuje Izraelitov ktorí neprijali Ježiša, a označuje ich za nespasených, pričom neuvádza žiadne výnimky !

__________________

"17. A preto Gabriel hovorí: "A pomazať Najsvätejšieho." A Najsvätejší nie je nikto iný, iba samotný Boží Syn, ktorý keď prišiel a zjavil sa, povedal im: "Duch Pánov je nado mnou, pretože ma pomazal." a tak ďalej. Každý, kto teda uveril v nebeského kňaza, bol očistený tým istým kňazom a ich hriechy boli zmazané. A každý, kto v Neho neverí a pohŕda Ním ako človekom, mal svoje hriechy spečatené ako tie, ktoré nemožno sňať; odkiaľ anjel predvídajúc, že ​​nie všetci v Neho majú veriť, povedal: "Dokonať hriechy a zapečatiť hriechy." Lebo tí, ktorí Mu neprestávali veriť, až do konca, ich hriechy neboli skončené, ale zapečatené, aby boli uchované na súd. Ale tí, ktorí v Neho uveria, ako Ten, kto je schopný odpustiť hriechy, nech sú ich hriechy vymazané. Preto hovorí: "A zapečatiť videnie a prorok."

https://www.earlychristianwritings.com/text/hippolytus-exegetical.html

Poznámka : Tak a tu to máme čierne na bielom, každý kto v neho neverí, bude nespasený a to bez uvedenia výnimky.

________________

15 : Skutky Tomášove 200-225

"Ak sa ich teda zbavíte, oslobodíte sa od starostí, smútku a strachu a zostane vo vás to, čo povedal Spasiteľ: Nemysli na zajtra, lebo zajtrajšok bude myslieť na veci samé. Pamätaj tiež na slovo toho, o ktorom som hovoril: Pozri na havrany a vidz vtáctvo nebeské, že nesejú, ani nežnú, ani nezhromažďujú do stodôl, a Boh im udeľuje. o čo viac vám, vy maloverní? Ale očakávajte jeho príhod a dúfajte v neho a verte v jeho meno. Lebo on je sudcom živých a mŕtvych a dáva každému podľa jeho skutkov a pri jeho príchode a jeho neskoršom príchode nikto nemá žiadne slovo ospravedlnenia, keď má byť súdený ním, ako keby nebol počul. Lebo jeho zvestovatelia hlásajú v štyroch svetových štvrtiach (podnebiach). Čiňte teda pokánie a verte zasľúbeniu a prijmite jarmo miernosti a ľahké bremeno, aby ste žili a nezomreli. Tieto veci sa dostanú, tieto zachovajú. Vyjdi z tmy, aby ťa mohlo prijať svetlo! Poďte k tomu, ktorý je naozaj dobrý, aby ste od neho prijali milosť a vložili si jeho znamenie do svojich duší."

https://www.earlychristianwritings.com/text/actsthomas.html

Poznámka : Autor skutkov veril tomu, že pohania nemajú ospravedlnenie ak nepríjmu Krista. Podľa autora už len samotné kresťanské hlásanie je dostatočné silné na to aby pohania uverili, a preto tí ktorí kresťanskému hlásaniu neuveria, nebudú mať výhovorky na poslednom súde a zomrú.

________________

16 : Didaskalia 200-250

"A v porovnaní s nimi, ktorí sa mýlia, akú výhovorku máš ty ? Lebo pohania, keď denne vstávajú zo spánku, vojdú ráno uctievať a slúžiť svojim modlám; a predovšetkým za svojimi dielami a záväzkami idú prví a uctievajú svoje modly....... A tak aj oni, ktorí sú márne nazývaní Židmi, zostanú nečinní jeden deň po šiestej a zhromaždia sa v ich synagóge; a nikdy sa nestiahnu ani nezanedbávajú ich synagógu, ani nezanedbávajú ich (dni) nečinnosti – dokonca ani oni ktorí sú pre svoju neveru zbavení moci slova, a samotného mena, ktorým sa nazývajú Židia: pre 'Žida' sa vykladá 'priznanie', ale toto nie sú spovedníci, keďže oni nevyznávajú Kristovo umučenie, ktorý prestupujú Zákon, ktorý spôsobili, aby nečinili pokánie a boli spasení. Ak potom oni ktorí nie sú spasení, venujú vždy starostlivosť veciam, v ktorých nie je zisk a ktoré im nič neprospievajú, akú výhovorku máš pred Pánom Bohom, ty ktorý sa sťahuješ zo zhromaždenia Cirkvi ?

https://www.earlychristianwritings.com/text/didascalia.html

Poznámka : Autor Didaskalie označuje Izraelitov ako aj ostatných pohanov za nespasených a nerobí pritom žiadne výnimky.
17 : Manželstvo len za účelom plodenia detí

RKC učí, že Boh učinil manželstvo nielen na účel plodenia detí, ale i pre potešenie z rozkoší tela.

KKC 2362 : "Úkony, ktorými sa manželia intímne a čisto medzi sebou spájajú, sú čestné a dôstojné a, ak sa konajú spôsobom skutočne ľudským, vyjadrujú a napomáhajú vzájomné darovanie sa, ktorým sa navzájom radostne a vďačne obohacujú." Sexualita je prameňom radosti a potešenia: "Sám Stvoriteľ... ustanovil tiež, aby manželia v tejto úlohe [plodenia] nachádzali rozkoš a šťastie tela i ducha. Manželia teda nerobia nič zlé, keď túto rozkoš hľadajú a tešia sa z nej. Prijímajú to, čo im Stvoriteľ určil. Ale aj manželia sa musia vedieť udržať v medziach správnej umiernenosti."

V rozpore s učením RKC učia nasledujúce ranno kresťanské spisy :

__________________

1 : ATHENAGORAS 175 - 185

"Preto, majúc nádej na večný život, pohŕdame vecami tohto života, ba až k rozkošiam duše, každý z nás ju považuje za svoju manželku, s ktorou sa oženil podľa nami stanovených zákonov, a to len pre účel mať deti."

https://www.earlychristianwritings.com/text/athenagoras-plea.html Kap 33

Poznámka : Je zaujímavé, že Athenagoras považuje účel manželstva iba na účel plodenia detí. To je v rozpore s učením dnešnej RKC, ktorá učí, že Boh učinil manželstvo nielen na účel plodenia detí, ale i potešenie z rozkoší tela. Athenagoras ktorý vidím zmysel manželstva IBA v plodení detí, by asi tiež nemal veľa pochopenia s učením RKC, ktorá dovoľuje katolíkom špekulovať, sledovať a mať sex v tkzv. neplodné dni, kedy je šanca na otehotnenie najmenšia. Sex v neplodné dni, totiž neslúži primárne na splodenie potomka, ale iba na vzájomné manželské milovanie sa, a docieliť najmenšej pravdepodobnosti otehotnenia. Athenagoras by s týmto rozhodne nesúhlasil a nepovoľoval to, hoci RKC to v KKC 2370 povoľuje :

KKC 2370 : "Periodická zdržanlivosť a metódy regulácie plodenia založené na sebapozorovaní a využívaní neplodných období sú v súlade s objektívnymi kritériami morálnosti. Tieto metódy rešpektujú telo manželov, napomáhajú ich vzájomnú nežnosť a podporujú výchovu k pravej slobode"

_____________________

2 : KLEMENT ALEXANDRIJSKÝ 185 - 205

"71. Po ukončení demonštrácie týchto vecí, citujme teraz všetky Písma, ktoré sa stavajú proti týmto heretickým sofistom, a ukážme správne pravidlo zdržanlivosti, ktoré sa zachováva na základe rozumu. Človek chápavý to zistí konkrétne Písmo, ktoré sa zaoberá každou jednotlivou herézou a v pravý čas ho bude citovať, aby vyvrátilo tých, ktorí učia učenie, ktoré je v rozpore s prikázaniami. Zákon, ako sme už povedali, od začiatku stanovuje príkaz: "Nebudeš túžiť po žene svojho blížneho," dávno pred Pánovým veľmi podobným výrokom v Novom zákone, kde je tá istá myšlienka vyjadrená v jeho z vlastných úst: "Počuli ste, že zákon prikazuje: Nescudzoložíš. Ja však hovorím: Nebudeš túžiť."9 Že zákon mienil manželov, aby spolunažívali so svojimi manželkami sebaovládaním a len za účelom splodenia deti je zrejmé zo zákazu, ktorý slobodnému mužovi zakazuje mať bezprostredný sexuálny styk so zajatou ženou. Ak po nej muž počne túžbu, je nariadený smútiť tridsať dní, kým si ona má dať ostrihať vlasy; ak potom túžba nepominie, potom môžu pristúpiť k splodeniu detí, pretože určený čas umožňuje otestovať ohromujúci impulz a stať sa racionálnym aktom vôle."

https://www.earlychristianwritings.com/text/clement-stromata-book3-english.html Kap 11

"Pozná aj záhady pôstu tých dní - myslím štvrtý a príprava. Lebo jeden má meno od Hermesa a druhý od Afrodity. Vo svojom živote sa postí v úcte k žiadostivosti a zmyselnosti, z ktorej vyrastajú všetky neresti. Lebo už sme vyššie často ukazovali tri druhy smilstva podľa apoštola: lásku k rozkoši, lásku k peniazom, modlárstvo. Postí sa teda podľa Zákona, zdržiavajúc sa zlých skutkov a podľa dokonalosti evanjelia od zlých myšlienok. Pokušenia sú naňho kladené nie pre jeho očistenie, ale, ako sme už povedali, pre dobro jeho blížnych, ak ich skúšajúc útrapami a bolesťami pohŕdal a prešiel nimi."

https://www.earlychristianwritings.com/text/clement-stromata-book7.html Kap 12

Poznámka : Aj Klement vnímal účel manželstva len na plodenie detí a nie aj na potešenie z milostných hrátok v manželstve ako tomu chápe RKC. Podľa Klementa je láska k rozkoši zlá. Klement učí, aby sa kresťan v manželstve sebaovládal a miloval sa so svojou manželkou len pri účele splodenia dieťata. Z toho je celkom zrejmé, že RKC  bežne povolené milostné praktiky ako bozkávanie sa ktoré nevedie k potomstvu, alebo sex len v "neplodné dni" ktoré majú za účel zámerne minimalizovať pravdepodobnosť počatia, by u Klementa nenašli pochopenie.

__________________

3 : Skutky Pavla 150 - 200

"Blahoslavení, ktorí vlastnia svoje manželky, akoby ich nemali, lebo oni zdedia Boha."

https://www.earlychristianwritings.com/text/actspaul.html

Poznámka : Výraz "ktorí vlastnia svoje manželky, akoby ich nemali" neznamená, že kresťania nemôžu vstúpiť do manželstva a plodiť deti, veď to by kresťania potom vymreli. Daný výraz znamená to, že manželstvo slúži IBA na plodenie detí, a nie na milovanie sa. Autor Skutkov Pavlových teda háji rovnaký názor ako Klement Alexandrijský či Athenagoras, a teda že manžel sa má milovať s manželkou IBA za účelom plodenia detí, a nie aj za účelom radosti z milovania sa. Ak teda manželský pár chce splodiť dve deti, a splodí dve deti, a ďaľšie splodiť už nechce, tak majú spolu žiť už iba ako brat a sestra a zakázané je aj bozkávanie sa a držanie sa za ruky...18 : Obety Starého Zákona

1 : KLEMENT RÍMSKY 80-140

"Keďže sú tieto veci vopred zjavné a my sme pátrali do hlbín Božského poznania, mali by sme robiť všetky veci podľa poriadku, koľko nám Majster prikázal vykonávať v ich určený čas. Obetné obete a služby, ktoré prikázal vykonávať opatrne a nie unáhlene alebo neusporiadane, ale v určený čas. A kde a od koho ich chce vykonať, on sám určil svojou najvyššou vôľou, aby všetko, čo sa robí s nábožnosťou podľa Jeho dobrej vôle, bolo prijateľné Jeho vôli. Milí a požehnaní sú teda tí, ktorí prinášajú svoje obetné dary v ustanovených časoch, lebo kým sa riadia ustanoveniami Majstra, nemôžu sa pokaziť. Lebo veľkňazovi boli pridelené jeho náležité služby a kňazom je určený ich správny úrad a levitom je stanovená ich správna služba. Laik je viazaný laickými nariadeniami....... Nie na každom mieste, bratia, sa neprinášajú ustavičné denné obety ani dobrovoľné obete, ani obety za hriech a obete za vinu, ale len v Jeruzaleme. A ani tam sa obetný dar neprináša na každom mieste, ale pred svätyňou v nádvorí oltára; a to tiež prostredníctvom veľkňaza a vyššie uvedených služobníkov, potom bola obeť, ktorá má byť obetovaná, skontrolovaná na škvrny."

https://www.earlychristianwritings.com/1clement.html Kapitola 40-41

Poznámka : Klement veril tomu, že treba stále prinášať fyzické zvieracie obety. Očividne však neišlo o eucharistickú obetu, pretože Klement spomína úrad levitov, veľknaza, ako i to, že obety sa vykonávajú výlučne v Jeruzaleme, a kontrolujú sa na "škvrny" čo sedí jedine na starozákonné zvieracie obety. Toto Klementovo učenie je však výrazne v protiklade s učením RKC, ktorá učí o tom, že starozákonné zvieracie obety Kristovým umučením zanikli.

___________________19 : Kremácia/spopolnenie

RKC dnes povoľuje kremáciu kresťana, ak nie je prejavom úmyslu spochybniť vieru vo vzkriesenie tela."

KKC 2301 : "Pitva mŕtvol môže byť morálne prípustná z dôvodu zákonom oprávneného vyšetrenia alebo vedeckého výskumu. (2296) Bezplatné darovanie orgánov po smrti je dovolené a môže byť záslužné. Cirkev dovoľuje kremáciu, ak nie je prejavom úmyslu spochybniť vieru vo vzkriesenie tela."

V rozpore s učením RKC učia nasledujúce ranno kresťanské spisy :

_______________

1 : ARISTIDES 120-130

"A vždy, keď niektorý z ich chudobných odchádza zo sveta, každý z nich podľa svojich možností naňho dbá a starostlivo sa postará o jeho pohreb."

https://www.earlychristianwritings.com/text/aristides-kay.html Kapitola 15

Poznámka : Ranní kresťania pochovávali svojich mŕtvych do zeme v truhle. Pohreby zvykli byť preto finančne nákladné, preto chudobní kresťania často krát nemali na pohreb. Ranní kresťania teda nielenže nepraktizovali kremáciu, ale ešte aj dotovali pohreby ostatných kresťanov. Na druhej strane RKC ako kresťanská inštitúcia dnes finančne nedotuje pohreby svojich veriacich a ešte k tomu kremáciu povoľuje. Síce vyslúži pohrebný obrad, no finančne nezasponzoruje náklady kresťana na pohreb, ktoré dnes zvyknú byť do niekoľko stoviek eur !

________________

2 : OCTÁVIUS MINUCIUS FÉLIX 160 - 250

"Ani, ako veríte, sa nebojíme žiadnej straty z hrobu, ale prijímame starý a lepší zvyk pochovávať do zeme."

https://www.earlychristianwritings.com/text/octavius.html Kap 34

Poznámka : Octavius nám ukazuje, že kresťania pochovávali do zeme, pričom kremáciu nespomína. Je teda zrejmé, že prví kresťania nespopolňovali mŕtvych, hoci kremácia bola oproti klasickému pochovávaniu do zeme oveľa lacnejšia a jednoduchšia. Na druhej strane v rozpore s týmto kresťanským pravidlom, RKC v KKC 2301 povoľuje kremáciu.

_________________

3 : IRENEJ Z LYONU 185 - 195

Preto sme si vytvorili vieru, že aj [naše] telá opäť vstanú. Lebo hoci idú do skazy, predsa nezahynú; lebo zem, prijímajúc ostatky, uchováva ich, aj ako úrodné semeno zmiešané s úrodnejšou pôdou. Opäť, ako sa zasieva holé zrno a vyklíčiac z príkazu Božieho, jeho Stvoriteľ znovu vstane, oblečený a slávny, ale nie skôr, ako zomrie a podstúpi rozklad a nezmieša sa so zemou; tak [z toho vidno, že] sme neprežívali márnu vieru vo vzkriesenie tela. Ale hoci je rozpustený v určenom čase, kvôli prvotnej neposlušnosti, je umiestnený akoby v tégliku zeme, aby bol znovu preliaty; nie teda ako toto porušiteľné [telo], ale čisté a už nepodliehajúce rozkladu: takže každému telu bude prinavrátená jeho vlastná duša; a keď sa do toho oblečie

https://www.earlychristianwritings.com/text/irenaeus-fragments.html Kap 12

Poznámka : Irenej je ďalším z kresťanov ktorí dokazujú, že kresťania mŕtvych pochovávali do zeme a nespaľovali ich na popol. Kremáciu vo svojich knihách Irenej nikde nespomína.

____________________20 : Zoznam rozdielných výkladov biblických veršov ranných kresťanov v porovnaní s dnešnou RKC 

1 : Modlitba Otčenášu

DIDACHÉ ROK 50 - 120

"Nemodlite sa ako pokrytci, ale ako prikázal Pán vo svojom evanjeliu, takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo tvoje. Buď vôľa tvoja ako v nebi, tak aj na zemi. Chlieb náš každodenný (potrebný) daj nám dnes a odpusť nám náš dlh, ako aj my odpúšťame svojim dlžníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoja je moc a sláva na veky"

https://www.earlychristianwritings.com/text/didache-roberts.html Kapitola 8

Poznámka : Výraz "lebo Tvoja je moc a sláva na veky" sa v katolíckej biblii nenachádza a preho ho dnes katolíci pri modlitbe Otčenášovi ani nevyslovujú !

_______________

2 : Nečisté jedlá v Starom Zákone

BARNABÁŠOV LIST 80-120

"Ale ako povedal Mojžiš; Nebudete jesť záťahovú sieť, ani orla, ani sokola, ani vranu, ani žiadnu rybu, ktorá nemá na sebe šupinu , prijal vo svojom chápaní tri nariadenia. Áno a ešte ďalej im hovorí v Deuteronómiu; A dám tomuto ľudu ako zmluvu svoje ustanovenia. Nie je teda Božím prikázaním, aby nehryzli zubami, ale Mojžiš to povedal v duchu. A nebudeš jesť, hovorí On, ani jahňa, ani polypus , ani sépiu - nestaneš sa podobný mužom, ktorí sú zúfalo zlí a sú už odsúdení na smrť, ako sú tieto ryby samé prekliate a plávajú v hlbinách, neplávajú na hladine ako ostatné, ale prebývajú na zem pod hlbokým morom. Nebudeš jesť ani zajaca. Prečo tak? Nenájdu ťa za kaziteľa chlapcov a nebudeš ako také osoby; lebo zajac dostane každý rok jeden priechod v tele; lebo podľa počtu rokov života má práve toľko otvorov.............Ani hyenu nebudeš jesť; Nestaneš sa cudzoložníkom alebo smilníkom , hovorí On, ani sa nebudeš podobať takým osobám. Prečo tak? Pretože toto zviera z roka na rok mení svoju povahu a raz sa stáva samcom a raz samicou."

https://www.earlychristianwritings.com/text/barnabas-lightfoot.html Kapitola 10-11

________________

IRENEUS Z LYONU 185 - 195

"A tiež, ako je zvykom, označujeme ľudí tohto druhu (gnostikov) za dobytok a iracionálne zvery. 4. Toto všetko zákon obrazne predpovedal, pričom človeka ohraničuje [rôznymi] zvieratami: ktorékoľvek z nich, hovorí [Písmo], má dvojité kopyto a prežúva, vyhlasuje za čisté; ale čokoľvek z nich nemá jednu alebo druhú z týchto [vlastností], odloží sa to ako nečisté. Kto sú potom čistí? Tí, ktorí kráčajú vierou stále smerom k Otcovi a Synovi; lebo toto sa označuje stálosťou tých, ktoré delia kopyto; a dňom i nocou rozjímali o slovách Božích, aby sa ozdobili dobrými skutkami, lebo to je zmysel prežúvavcov. Nečisté sú však tie, ktoré nerozdeľujú kopytá, ani neprežúvajú; to znamená tých, ktorí neveria v Boha, ani nerozmýšľajú o jeho slovách, a to je ohavnosť pohanov. Ale pokiaľ ide o zvieratá, ktoré skutočne prežúvajú, ale nemajú dvojité kopyto a samy sú nečisté, máme v nich obrazný opis Židov, ktorí určite majú v ústach Božie slová, ale nie upevniť ich zakorenenú stálosť v Otcovi a v Synovi; preto sú nestabilnou generáciou. Zvieratám, ktoré majú kopyto v jednom kuse, sa ľahko skĺzne; ale tí, ktorí to majú rozdelené, majú väčšiu istotu, ich rozštiepené kopytá idú za sebou pri postupe a jedno podopiera druhé. Podobne sú nečistí aj tí, ktorí majú dvojité kopyto, ale neprežúvajú sa: to je jasný znak všetkých heretikov a tých, ktorí nerozjímajú o slovách Božích, ani nie sú ozdobení skutkami spravodlivosti; ktorému aj Pán hovorí: Prečo ma voláš Pane? Pane, a či nerobíš veci, ktoré ti hovorím? "Lebo ľudia tohto druhu skutočne hovoria, že veria v Otca a Syna, ale nikdy nerozmýšľajú tak, ako by mali, o Božích veciach, ani ich nezdobia skutky spravodlivosti, ale ako som už spozoroval, osvojili si životy svíň a psov, oddali sa špine, obžerstvu a nerozvážnosti všetkého druhu. Preto apoštol spravodlivo nazval všetkých takých "telesných" a "zvierat", ktorí svojou vlastnou neverou a prepychom neprijímajú Božieho Ducha a vo svojich rôznych fázach na východ od seba životodarné Slovo a hlúpo kráčajú za svojimi žiadosťami: aj proroci o nich hovorili ako o bremenoch. a divé zvery; zvyk ich podobne vnímal vo svetle dobytka a nerozumných tvorov; a zákon ich vyhlásil za nečistých."

https://www.earlychristianwritings.com/text/irenaeus-book5.html Kap 8

___________________

KLEMENT ALEXANDRIJSKÝ 185 - 205

"Ďalej hovorí: "Nemáš jesť šarkana alebo rýchlokrídleho dravého vtáka alebo orla," čo znamená: Nepriblížiš sa k ľuďom, ktorí sa živia znásilnením. A ďalšie veci sú tiež vystavené obrazne.S kým sa teda máme spájať? So spravodlivými, hovorí znova, hovorí obrazne; lebo všetko, "čo rozdeľuje kopyto a prežúva, je čisté". Rozdelenie kopýt totiž naznačuje rovnováhu spravodlivosti a prežúvanie poukazuje na správnu potravu spravodlivosti, slovo, ktoré prichádza zvonku, ako jedlo, na základe pokynu, ale z mysle, ako zo žalúdka, sa vracia do rozumu. spomínanie. A duchovný človek, ktorý má slovo v ústach, premýšľa nad duchovným pokrmom; a spravodlivosť správne rozdeľuje kopyto, pretože nás posväcuje v tomto živote a posiela nás na cestu do budúceho sveta."

https://www.earlychristianwritings.com/text/clement-instructor-book3.html Kap 11

Poznámka : Barnabáš, Ireneus a Klement chápali Božie príkazy pre Izraelitov v Lv 11:1-35 ako duchovné, a nie ako fyzické. Na druhej strane katolícky preklad biblie vo vysvetlivkách chápe tieto príkazy ako doslovné.

https://www.mojabiblia.sk/svatepismo/3/kniha-levitikus-kapitola-11/katolicky-preklad/

__________________

3 : Rozdielný biblický preklad

Evanjelium Hebrejov 80 - 150

"Druhý z boháčov ( hovorí sa ) mu povedal: Majstre, čo dobré môžem urobiť a žiť? Povedal mu: Človeče, naplň (čiň) zákon a prorokov. Odpovedal mu: Zachoval som ich . Povedal mu: Choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj to chudobným a poď a nasleduj ma. Ale boháč sa začal škrabať na hlave a nepáčilo sa mu to. A Pán mu povedal: Ako však hovoríš: Zachoval som zákon a prorokov? Lebo v zákone je napísané: Aj keď budeš milovať svojho blížneho ako seba samého, a hľa, mnohí tvoji bratia, synovia Abrahámovi, sú oblečení v špine, umierajú od hladu, a tvoj dom je plný mnohých dobrých vecí a nič (ti to neprospeje). A obrátil sa a povedal svojmu učeníkovi Šimonovi, ktorý sedel pri ňom: Šimon, syn Joanny, ľahšie je ťave vojsť uškom ihly, ako boháčovi vojsť do kráľovstva nebeského."

https://www.earlychristianwritings.com/text/gospelhebrews-mrjames.html

Poznámka : Evanjelium Hebrejov opisuje príbeh z Lk 18:24, ibaže používa iné slová a výrazy než katolícky preklad.

___________________

Petrova apokalypsa 100 - 150

"A keď Pán sedel na Olivovej hore, prišli k nemu jeho učeníci. A my sme ho niekoľkokrát prosili a modlili sme sa k nemu: Oznám nám, aké sú znamenia tvojho príchodu a konca sveta, aby sme postrehli a poznačili čas tvojho príchodu a poučili tých, ktorí prídu potom.........A náš Pán nám odpovedal: Dávajte si pozor, aby vás nikto nezviedol, aby ste nepochybovali a neslúžili iným bohom. Mnohí prídu v mojom mene a budú hovoriť: Ja som Kristus. Neverte im, ani sa k nim nepribližujte. Lebo príchod Syna Božieho nebude jasný (tj predvídateľný); ale ako blesk, ktorý svieti od východu na západ, tak prídem na nebeské oblaky s veľkým zástupom vo svojej velebnosti; s mojím krížom idúcim pred mojou tvárou prídem vo svojej velebnosti, žiariac sedemkrát viac ako slnko,...........A vy si vezmite jeho podobu (naučte sa podobenstvo) z figovníka: akonáhle vyrastie jeho výhonok a vyrastú vetvičky, príde koniec sveta. A ja, Peter, som odpovedal a riekol som mu: Vylož mi o figovníku, podľa ktorého ho poznáme; lebo figovník po všetky svoje dni vyháňa výhonky a každý rok prináša svoje ovocie svojmu pánovi. Čo teda znamená podobenstvo o figovníku?.....A Majster (Pán) mi odpovedal a riekol: Nerozumieš, že figovník je dom Izraela? Dokonca ako človek, ktorý zasadil vo svojej záhrade figovník a nepriniesol žiadne ovocie. A hľadal jeho ovocie mnoho rokov, a keď ho nenašiel, povedal správcovi svojej záhrady: Vypeň tento figovník, aby našu pôdu nezmenšil. A záhradník povedal Bohu: (Nechaj nás), aby sme ju zbavili buriny a obkopali okolo nej zem a zaliali ju. Ak potom neprinesie ovocie, ihneď odstránime jej korene zo záhrady a na jej miesto zasadíme iné. Či si nepochopil, že figovník je dom Izraela? Veru, hovorím ti, keď jeho vetvičky vyrašia v posledných dňoch, vtedy prídu predstieraní Kristovia a prebudia očakávanie hovoriace: Ja som Kristus, že som teraz prišiel na svet. A keď (Izrael) spoznajú bezbožnosť svojich skutkov, odvrátia sa za nimi a zaprú toho, [ktorého naši otcovia chválili], aj prvého Krista, ktorého ukrižovali a v ňom zhrešil veľkým hriechom. Ale tento podvodník nie je Kristus. A keď ho odmietnu, zabije mečom a bude veľa mučeníkov. Vtedy vystrelia vetvičky figovníka, to je dom Izraelov, mnohí sa stanú mučeníkmi z jeho ruky. Enoch a Eliáš budú poslaní, aby ich naučili, že toto je zvodca, ktorý musí prísť na svet a robiť znamenia a zázraky, aby oklamal. A preto tí, čo zomrú jeho rukou, budú mučeníkmi, a budú započítaní medzi dobrých a spravodlivých mučeníkov, ktorí sa páčili Bohu vo svojom živote."

https://www.earlychristianwritings.com/text/apocalypsepeter-mrjames.html

Poznámka : Zvýraznené verše, ktoré uvádza Petrova apokalypsa sa nenachádzajú v katolíckej biblii.

__________________

Marcion 130 - 140

"A stalo sa, keď sa na istom mieste modlil k Otcovi, keď prestal, jeden z jeho učeníkov mu povedal: Pane, nauč nás modliť sa, ako učil aj Ján jeho učeníci.2 A povedal im: Keď sa modlíte, povedzte: Otče, nech na nás zostúpi tvoj Duch Svätý. Posväť sa meno tvoje. Príď kráľovstvo tvoje. Buď vôľa tvoja ako v nebi, tak aj na zemi.3 Chlieb náš daj nám deň čo deň.4 A odpusť nám naše hriechy; lebo aj my odpúšťame každému, kto je nám dlžný. A neuveď nás do pokušenia."

https://www.earlychristianwritings.com/text/marcion3.html 

Poznámka : Výraz "Otče, nech na nás zostúpi tvoj Duch Svätý" sa v katolíckom preklade nenachádza.

___________________

Petrovo kázanie 100 - 150

"Vyvolil som si vás dvanástich a usúdil som, že ste ma hodní učeníci, ktorých si Pán prial, a ktorí vás považujú za verných apoštolov; posielam vás do sveta hlásať evanjelium ľuďom po celom svete, aby vedeli, že je jeden Boh; zvestovať vierou vo mňa [Krista], čo bude, aby tí, čo počuli a uverili, boli spasení, a aby tí, čo neuverili, počuli a vydali svedectvo, nemajúc žiadnu obranu, aby povedali : nepočuli sme'...A všetkým rozumným dušiam už bolo povedané: Ktokoľvek z vás urobil niečo v nevedomosti a jasne nepoznajúc Boha, budú mu odpustené všetky jeho hriechy."

https://www.earlychristianwritings.com/text/preachingpeter.html

Poznámka : Autor parafrázuje Mk 16 : 15-19. Zvýraznený verš sa však v katolíckom preklade nenachádza.

____________________

Druhý Klementov list 130 - 160

"Očakávajme teda kráľovstvo Božie v láske a spravodlivosti, lebo nepoznáme deň Božieho zjavenia. Lebo sám Pán, keď sa ho jedna osoba opýtala, kedy príde jeho kráľovstvo, povedal: " Kedy budú tí dvaja jedno a navonok ako vnútro a muž so ženou, ani muž, ani žena."

https://www.earlychristianwritings.com/text/2clement-lightfoot.html

Poznámka : Klement tu uvádza Ježišov výrok, ktorý sa v katolíckom preklade v evanjeliách nenachádza.
21 : Celosvetová potopa

RKC dnes moc neverí tomu, že celosvetová potopa sa naozaj stala. Z katechizmu sa síce nedá vyčítať, čo RKC učí o celosvetovej potope, a či ju považuje len za symbol alebo nie, no na základe názorov katolíkov, a kňazov, z ktorých mnohí v doslovnosť celosvetovej potopy neveria, ale považujú len za symbol, je zrejmé, že RKC povoľuje v učení o celosvetovej potope "voľnosť". Kto chce, môže v nu veriť, kto nechce nemusí. Väčšina katolíckych kňazov a katolíkov ju preto dnes považuje len za akúsi metaforu, symbol a nie za reálnu udalosť ktorá sa odohrala.

https://www.quora.com/Does-the-Catholic-church-believe-that-great-flood-and-Noahs-ark-were-real

https://www.quora.com/What-does-the-Catholic-Church-teach-about-Noahs-flood

V rozpore s učením RKC učia nasledujúce ranno kresťanské spisy :

________________

1 : JUSTIN MUČENÍK 150 - 160

"Lebo toto je ten národ, ktorý Boh dávnych čias zasľúbil Abrahámovi, keď vyhlásil, že ho urobí otcom mnohých národov; Nemyslím tým však Arabov, Egypťanov alebo Idumejcov, keďže Izmael sa stal otcom mocného národa a Ezau tiež; a teraz je veľké množstvo Ammóncov. Noe bol navyše otcom Abraháma a vlastne všetkých ľudí; a iní boli predkami iných. Akú väčšiu mieru milosti teda udelil Kristus Abrahámovi?"

https://www.earlychristianwritings.com/text/justinmartyr-dialoguetrypho.html Kap 119

"Preto Boh odďaľuje spôsobenie zmätku a zničenia celého sveta, čím zlí anjeli, démoni a ľudia prestanú existovať, kvôli semenu kresťanov, ktorí vedia, že sú príčinou zachovania prírody. Pretože, keby to tak nebolo, nebolo by možné, aby ste robili tieto veci a boli by ste poháňaní zlými duchmi; ale oheň súdu by zostúpil a úplne rozpustil všetky veci, aj keď predtým potopa nezanechala nikoho okrem neho len s jeho rodinou, ktorý sa u nás volá Noe, a od teba Deucalion, z ktorého opäť vzišlo také obrovské množstvo, niektorí z sú zlí a iní dobrí."

https://www.earlychristianwritings.com/text/justinmartyr-secondapology.html Kap 7

Poznámka : Justin učí, že všetci ľudia pochádzajú od Noeho, čo by bolo možné len vtedy ak by vo svete nastala obrovská apokalypsa ktorá všetkých ľudí zahubila a prežil by iba Noe. V Kap 7 píše, že prišla veľká potopa a prežil iba Noe s rodinou. Toto je možné len pri doslovnom čítaní Genezis, a uznaní, že k celosvetovej potope naozaj došlo tak ako je to opísané v biblii. Justin teda veril, že celosvetová potopa kedy prežil len Noe s rodinou sa naozaj stala. Na druhej strane RKC dnes moc neverí tomu, že celosvetová potopa sa naozaj stala.

_______________

2 : MELITO ZO SARDIS 165 - 175

"tiež urobil svietidlá, aby sa Jeho diela navzájom videli; a ukrýva sa vo svojej moci pred všetkými svojimi skutkami, pretože žiadnej bytosti podliehajúcej zmene nie je dovolené vidieť Toho, ktorý sa nemení. Ale takí, ktorí si uvedomujú Jeho slová a sú prijatí do tej zmluvy, ktorá je nezmeniteľná, "oni" vidia Boha - pokiaľ je pre nich možné Ho vidieť. Aj títo budú mať moc uniknúť zničeniu, keď potopa ohňa príde na celý svet. Lebo bola raz povodeň a vietor a veľmoži boli zmietnutí prudkým výbuchom zo severu, ale spravodliví zostali, aby ukázali pravdu. V inom čase opäť prišla záplava vôd a všetci ľudia a zvieratá zahynuli v množstve vôd, ale spravodliví boli na Boží príkaz zachránení v drevenej truhle. Tak bude aj v poslednom čase: bude ohnivá potopa a zhorí zem i jej vrchy; a ľudstvo bude spálené spolu s modlami, ktoré si urobili, a vyrezávanými obrazmi, ktorým sa klaňali; a more bude spálené aj s jeho ostrovmi; ale spravodlivý bude uchránený od hnevu, ako boli ich spoločníci z korábu z vôd potopy."

https://www.earlychristianwritings.com/text/melito.html Kap 1

Poznámka : Melito teda očividne veril, že celosvetová potopa s Noeho korábom sa naozaj odohrala. Na druhej strane RKC dnes moc neverí tomu, že celosvetová potopa sa naozaj stala. Z katechizmu sa síce nedá vyčítať, čo RKC učí o celosvetovej potope, a či ju považuje len za symbol alebo nie, no na základe názorov katolíkov, a kňazov, z ktorých mnohí v doslovnosť celosvetovej potopy neveria, ale považujú len za symbol, je zrejmé, že RKC povoľuje v učení o celosvetovej potope "voľnosť". Kto chce, môže v ňu veriť, kto nechce nemusí. Väčšina katolíckych kňazov a katolíkov ju preto dnes považuje len za akúsi metaforu, symbol a nie za reálnu udalosť ktorá sa odohrala, za akú ju považoval Melito.

___________________

3 : IRENEUS Z LYONA 185 - 195

"2. A preto je v tejto šelme, keď príde, rekapitulácia všelijakých neprávostí a každého podvodu, aby všetka odpadlícka sila, prúdiaca do neho (satana) a zavretá v ňom, bola poslaná do pece oheň. Preto bude jeho meno vhodne mať číslo šesťstošesťdesiatšesť, pretože vo svojej osobe zhŕňa všetku zmes zla, ku ktorej došlo pred potopou v dôsledku odpadnutia anjelov. Lebo Noach mal šesťsto rokov, keď prišla na zem potopa, ktorá zmietla vzbúrený svet kvôli tej najneslávnejšej generácii, ktorá žila v časoch Noeho." 

 https://www.earlychristianwritings.com/text/irenaeus-book5.html Kap 28

"On, ktorý je nad každým kniežatstvom, mocou, nadvládou a cnosťou: On je Otec, On je Boh, On Zakladateľ, On Stvoriteľ, On Stvoriteľ, ktorý stvoril tieto veci. Sám od neho, to znamená skrze Jeho Slovo a Jeho Múdrosť – nebo a zem, a moria a všetko, čo je v nich: On je spravodlivý; On je dobrý; On je ten, kto vytvoril človeka, ktorý zasadil raj, ktorý stvoril svet, ktorý dal vzniknúť potope, ktorý zachránil Noeho; On je Boh Abrahámov, Boh Izákov a Boh Jakubov, Boh živých: To je ten, koho hlása zákon, koho zvestujú proroci, koho zjavuje Kristus, koho nám apoštoli oznamujú, a v ktorých Cirkev verí."

https://www.earlychristianwritings.com/text/irenaeus-book2.html Kap 30

"Lebo živé bytosti sú štvoruholníkové a evanjelium štvoruholníkové, ako aj smer, ktorým sa riadi Pán. Z tohto dôvodu boli štyri hlavné zmluvy dané ľudskej rase: jedna, pred potopou, pod Adamom; druhá po potope, za Noeho; tretia, udelenie zákona za Mojžiša; štvrtá, to, čo obnovuje človeka a zhŕňa v sebe všetky veci pomocou evanjelia, pozdvihuje a nesie ľudí na nebeské kráľovstvo."

https://www.earlychristianwritings.com/text/irenaeus-book3.html Kap 11

Poznámka : Aj Ireneus veril tomu, že k celosvetovej potope naozaj došlo.

________________

4 : TEOFIL Z ANTIOCHIE 180 - 185

"Po potope bol opäť počiatok miest a kráľov, a to takto: Prvým mestom bol Babylon, Erech, Akkad a Kalne v krajine Šineár. A ich kráľ sa volal Nebroth [Nimrod]. Od nich pochádza Asshur, od ktorého majú meno aj Asýrčania. "

https://www.earlychristianwritings.com/text/theophilus-book2.html Kap 31

"A Mojžiš ukázal, že potopa trvala štyridsať dní a štyridsať nocí, bystriny sa valili z neba a z prameňov hlbín sa rozliali, takže voda prevyšovala každý vysoký kopec o 15 lakťov. A tak bola zničená rasa všetkých ľudí, ktorí vtedy boli, a len tí, ktorí boli chránení v arche, boli zachránení; a týchto, už sme povedali, bolo osem. A pozostatky archy sú dodnes k videniu v arabských horách. Toto je teda v súhrne história potopy."

https://www.earlychristianwritings.com/text/theophilus-book3.html Kap 18

Poznámka : Teofil uvádza, že po potope znovu vznikal počiatok miest a kráľov. To dáva zmysel, pretože ak sa celosvetová potopa naozaj odohrala, potom všetky mestá a králi zomreli, a po potope sa museli mestá znovu vystavať a králi znovu dosadí od začiatku.

Teofil tiež potvrdzuje, že potopa trvala 40 dní a nocí, a vody boli nad každý kopec 15 lakťov. Všetci ľudia boli zničení okrem 8 ľudí. Dokonca Teofil tvrdí, že v arabských horách je dodnes vidno pozostatky archy, z čoho je zrejmé, že archa musela byť skutočná a nie len nejaký "symbol" ako dnes učí RKC.

_________________

5 : Sibyline proroctvá 80 - 250

"A neskôr ešte iná oveľa horšia rasa150 [z mužov, ktorým stvoril potom nič dobré]Nesmrteľný sa sformoval, pretože spôsobili veľa zla. Boli totiž oveľa násilnejší ako tí obri zvrhlí, sršali sprostými jazykmi. Slobodný medzi všetkými ľuďmi, najspravodlivejší a najpravdivejší,155 Bol najvernejší Noe, plný starostlivosti o najušľachtilejšie diela. A k nemu sám Boh z neba takto prehovoril: "Noe, buď dobrej mysle v sebe a všetkému ľudu, káž pokánie, aby všetci boli spasení. " úplne zničím s mohutnými záplavami vôd. Rýchlo teraz postav neporušený dom. Ponúknem ti rám z dosiek silných a odolných voči mokru.165 Vložím do tvojho srdca rozum, a rafinovanú zručnosť a pravidlo merania a poriadku; a pre všetko sa budem starať, aby si bol spasený ty i všetci, ktorí s tebou bývajú. A ja som Ten, ktorý je, a v tvojom srdci"

https://sacred-texts.com/cla/sib/sib03.htm

"Ó SVET ľudí roztrúsených a dlhých múrov, obrovské mestá a nespočetné národy, na celom východe a západe, na juhu a na severe, rozdelené rôznymi jazykmi5 a kráľovstvami; ostatné veci, tie najhoršie, teraz sa chystám hovoriť proti vám. Lebo od čias, keď na dávnejších ľuďoch prišla potopa a sám Všemohúci zničil to pokolenie mnohými vodami, potom10 priviedol ešte ďalšie pokolenie neúnavných; a oni, postavili sa proti nebu, postavili do výšky nevýslovnú vežu; a jazyky všetkých sa opäť rozviazali; A vrhol sa na nich hnev Najvyššieho Boha,15 ktorým bola veža nevýslovne veľká Spadol; a proti sebe vyvolali zlý spor."

https://sacred-texts.com/cla/sib/sib11.htm

________________

6 : Celsus 178

"Boh neprináša nápravu svetu, ako keby bol nejakým nekvalifikovaným robotníkom, ktorý nie je schopný niečo poriadne postaviť na prvýkrát; Boh nepotrebuje očisťovať to, čo vybudoval potopou alebo požiarom (ako učia kresťania ). Takisto ich fantastický príbeh – ktorý preberajú od Židov – týkajúci sa potopy a stavby obrovskej archy a obchodu o tom, že posolstvo, ktoré holubica priniesla späť k tým, čo prežili potopu (alebo to bola stará vrana?). Toto nie je nič iné ako ponížená a nezmyselná verzia mýtu o Deukalione, o ktorej som si istý, že by nechceli vyjsť na svetlo." (80)."

https://www.earlychristianwritings.com/text/celsus.html

Na ďalšom mieste (kresťania) hovoria o potope a o príšernej arche, ktorá má v sebe všetky veci, a o holubici a vrane ako poslov, falšujú a bezohľadne menia príbeh o Deukalione; nepredpokladám, že by tieto veci vyšli najavo, ale predstavovali si, že vymýšľajú príbehy len pre malé deti.

https://www.earlychristianwritings.com/text/celsus.html

__________________

7 : Hipolytus Rímsky 180 - 230

Čo sa týka hory Kardu, je na východe, v krajine synov Rabana a Orientálci ju nazývajú hora Godash; Arabi a Peržania ho nazývajú Ararat. A je tu mesto menom Kardu a po ňom sa volá ten kopec, ktorý je skutočne veľmi vysoký a neprístupný, na ktorého vrchol sa nikdy nikomu nepodarilo vystúpiť kvôli násilnostiam vetrov a búrok, ktoré vždy prevládať tam. A ak sa niekto pokúsi vystúpiť naň, sú tu démoni, ktorí sa na neho vrhnú a zvrhnú ho strmhlav dolu z hrebeňa hory do roviny, takže zomrie. Nikto navyše nevie, čo je na vrchole hory, okrem toho, že určité pozostatky dreva archy tam stále ležia na povrchu vrcholu hory.

https://www.earlychristianwritings.com/text/hippolytus-exegetical.html

A Pán povedal: "A privediem na zem vody potopy, aby som zničil každé telo," ..........Preto dal Boh Noemovi znamenie a informoval ho o príchode potopy a o zničení (zlých).A Boh Najvyšší mu prikázal zostúpiť zo svätého vrchu, on a jeho synovia a ženy jeho synov, a postaviť trojposchodovú loď. Spodné poschodie bolo určené pre divoké a nebezpečné zvieratá. Medzi nimi boli kolíky alebo drevené trámy, ktoré ich oddeľovali od seba a bránili im vo vzájomnom styku. Stredné poschodie bolo určené pre vtáky a ich rôzne rody. Potom bolo horné poschodie pre samotného Noeho a jeho synov – pre jeho vlastnú manželku a manželky jeho synov. Noe tiež urobil dvere na lodi na východnej strane. Postavil tiež nádrže na vodu a sklady proviantu. Keď teda ukončil stavbu lode, Noe so svojimi synmi Semom, Chainom a Jafetom vstúpil do jaskyne nánosov.A pri prvom prístupe skutočne šťastne našli telá otcov, Adama, Setha, Enoša, Kainana, Mahaliela, Jareda, Mathusalacha a Lámecha. Tých osem tiel bolo na mieste nánosov, totiž tie Adama, Seta, Enóša, Kainana, Mahaliela, Jareda, Mathusalacha a Lámecha. Noe navyše vzal telo Adama. A jeho synovia vzali so sebou obetné dary. Sem nosil zlato, reťazovú myrhu a kadidlo Japheth. Potom opustili jaskyňu nánosov a preniesli obete a telo Adama na svätý vrch."

https://www.earlychristianwritings.com/text/hippolytus-exegetical.html22 : Dočasný trest pre nespasených 

RKC v KKC 1035 učí, že nespasení idú po smrti do pekla, kde večne trpia.

KKC 1035 : "Učenie Cirkvi potvrdzuje, že jestvuje peklo (393) a že je večné. Duše tých, čo zomierajú v stave smrteľného hriechu, zostupujú hneď po smrti do pekla, kde trpia pekelné muky, "večný oheň". Hlavný trest pekla spočíva vo večnej odlúčenosti od Boha, lebo jedine v ňom môže mať človek život a blaženosť, pre ktoré bol stvorený a po ktorých túži."

V rozpore s učením RKC učia nasledujúce ranno kresťanské spisy :

____________________

1 : IRENEJ Z LONU 185 - 195 

"1. Pán s veľmi veľkou plnosťou učil, že duše nielenže pokračujú v existencii, nie prechodom z tela do tela, ale že si zachovávajú rovnakú formu [vo svojom oddelenom stave], akú malo telo, na ktoré boli prispôsobené, a že si pamätajú skutky, ktoré robili v tomto stave existencie a od ktorých teraz prestali – v príbehu, ktorý je zaznamenaný o boháčovi a o Lazarovi, ktorý našiel odpočinok v lone Abraháma. V tejto správe uvádza, že boháč poznal Lazara po smrti a Abraháma podobným spôsobom a že každá z týchto osôb pokračovala vo svojom správnom postavení a že boháč požiadal Lazara, aby bol poslaný, aby ho vyslobodil [Lazara], ktorého [predtým] neobdaroval ani omrvinkou z jeho stola. Hovorí nám aj o odpovedi, ktorú dal Abrahám..... ktorý prikázal tým, ktorí nechceli prísť na to miesto múk, aby uverili Mojžišovi a prorokom a prijali kázanie Toho, ktorý mal vstať z mŕtvych. Týmito vecami sa teda jasne vyhlasuje, že duše naďalej existujú, že neprechádzajú z tela do tela, že majú podobu človeka, aby mohli byť rozpoznané a uchovať si spomienku na veci v tomto svete; navyše, že dar proroctva mal Abrahám a že každá trieda duší dostáva príbytok, aký si zaslúžila, ešte pred súdom."

https://www.earlychristianwritings.com/text/irenaeus-book2.html Kap 34

"A preto ten, kto zachová život, ktorý mu bol darovaný, a bude ďakovať Tomu, ktorý ho dal, dostane tiež dĺžku dní na veky vekov. Ale ten, kto to odmietne a ukáže sa ako nevďačný svojmu Tvorcovi, keďže bol stvorený a nepoznal Toho, ktorý mu dal [dar], sám sa zbavuje [privilégia] pokračovania na veky vekov. A preto Pán povedal tým, ktorí sa voči Nemu ukázali ako nevďační: "Ak ste neboli verní v malom, kto ti dá to, čo je skvelé? " čo naznačuje, že tí, ktorí sa v tomto krátkom dočasnom živote ukázali ako nevďační voči Tomu, ktorý to udelil, spravodlivo nedostanú od Neho dlhé dni na veky vekov."

https://www.earlychristianwritings.com/text/irenaeus-book2.html Kap 34

Poznámka : Irenej síce v 2 knihe v kap. 34 tvrdí, že nespasení sú trýznení v ohni, no nikde neupriamuje ako dlho takto budú mučení. O pár veršov ďalej v tej istej knihe a kapitole však definuje, že kým spasení budú žiť na veky vekov, tak nespasení nebudú žiť na veky vekov. Ak však nespasení nebudú žiť na veky vekov, nemôžu byť následne ani večne týraní v pekle. Takže Irenej nikde vo svojich knihách nepíše o tom, že by nespasení boli večne pri vedomí týraní v ohni, ale namiesto toho definuje, že nespasení nebudú žiť na veky vekov. Preto to teda vyzerá tak, že Irenej zastával názor, že nespasení síce budú vedome mučení, ale iba na určitý čas a nie po celú večnosť.

____________________


23 : Kľaňanie sa pápežovi/Márii/stvoreniu

Katolíci sa bežne kľaňajú pápežovi, Márii, či inému stvoreniu. V rozpore s touto praxou učia nasledujúce ranno kresťanské spisy : 

___________________

1 : TEOFILIUS Z ANTIOCHIE  180 - 185

"Preto budem radšej ctiť kráľa [ako tvojich bohov] a nebudem sa mu klaňať, ale modliť sa zaňho. Ale Boha, živého a pravého Boha, uctievam, vediac, že ​​kráľa stvoril On. Povieš mi teda: "Prečo neuctievaš kráľa?" Pretože nie je stvorený na to, aby bol uctievaný, ale aby bol uctievaný so zákonnou cťou, pretože nie je bohom, ale Bohom ustanoveným človekom, ktorý nemá byť uctievaný, ale spravodlivo súdiť. Lebo istým spôsobom mu Boh zveril jeho vládu: ako nebude mať tých, ktorí sa nazývajú kráľmi, ktorých ustanovil pod seba; lebo "kráľ" je jeho titul a iný ho nesmie používať; tak ani nie je dovolené, aby bol uctievaný niekto okrem Boha"

https://www.earlychristianwritings.com/text/theophilus-book1.html Kap 11

___________________

2 : Skutky Jánove 150 - 200

"24 A Kleopatra vošla s Jánom do svojej spálne a uvidela Lykomeda mŕtveho pre ňu, nemala silu hovoriť (trpela vo svojom hlase), zaťala zuby, hrýzla si jazyk, zavrela oči a tiekli slzy. pokoj dával pozor na apoštola. Ale Ján mal súcit s Kleopatrou, keď videl, že ani nezúrila, ani nebola bez seba, a vzýval dokonalé a blahosklonné milosrdenstvo, hovoriac: Pane Ježišu Kriste, vidíš tlak smútku, vidíš potrebu; vidíš Kleopatru, ako v tichosti kričí svoju dušu, lebo v sebe obmedzuje šialenstvo, ktoré sa nedá zniesť; a viem, že pre Lykomeda aj ona zomrie na jeho tele. A potichu povedala Johnovi: To mám na mysli, majster, a nič iné. Apoštol išiel na pohovku, na ktorej ležal Lykomedes, chytil Kleopatru za ruku a povedal: Kleopatra, pre zástup, ktorý je prítomný, a pre tvojich príbuzných, ktorí vošli, so silným plačom povedz svojmu manželovi: Vstaň a oslavuj meno Božie, lebo mŕtvych vracia mŕtvym. Išla k svojmu mužovi a povedala mu, ako ju naučili, a hneď ho vzkriesila. A keď vstal, padol na dlážku a pobozkal Jánove nohy, ale on ho zodvihol a povedal: Ó človeče, nepobozkaj moje nohy, ale nohy Boha, z moci ktorého ste obaja vstali.25"

https://www.earlychristianwritings.com/text/actsjohn.html

Poznámka : Ján odmieta Lykomedosove kľananie a bozkávane jeho nôh. Na druhej strane, dnešní pápeži s tým problém nemajú.

__________________

3 : Skutky Pilátove 150-255 nl

"A všetci učitelia povedali všetkému ľudu Pánovmu: Ak sa to stalo od Pána a je to podivuhodné v našich očiach, určite poznáte, dom Jákobov, že je napísané: Prekliaty je každý čo visí na strome. A iné Písmo učí: Bohovia, ktorí nestvorili nebo a zem, zahynú.A kňazi a leviti si povedali: Ak jeho pamiatka vytrvá až do Sommosa (kopt. Soum), ktorý sa volá Jóbel (tj. Jubileum), vedzte, že zvíťazí naveky a vzbudí si nový ľud. Predstavitelia synagógy, kňazi a leviti napomenuli celý Izrael: Prekliaty je ten, kto sa bude klaňať tomu, čo urobila ľudská ruka, a prekliaty muž, ktorý sa bude klaňať tvorom vedľa Stvoriteľa. A všetok ľud povedal: Amen, Amen."

https://www.earlychristianwritings.com/text/gospelnicodemus.html

Poznámka : Ak je ten kto sa kľania stvoreniu prekliaty, prečo sa potom katolíci kľaňajú pápežovi a Márii ?
24 : Vedecký opis sveta ranných kresťanov

Ranní kresťania uvádzali viacero vedeckých opisov sveta s ktorými by dnešná RKC zrejme nesúhlasila :

_______________

1 : TEOFILIUS Z ANTIOCHIE 180 - 185

A : malé slnko

"Lebo ako dušu v človeku nevidno, pretože je pre ľudí neviditeľná, ale je vnímaná pohybom tela, tak Boha skutočne nemožno vidieť ľudskými očami, ale možno ho vidieť a vnímať prostredníctvom Jeho prozreteľnosti a skutkov. Lebo podobne ako každý človek, keď uvidí na mori vystrojenú loď a plaviacu sa k prístavu, nepochybne usúdi, že je v nej lodivod, ktorý ju riadi; tak musíme vnímať, že Boh je vládcom [pilotom] celého vesmíru, hoci nie je viditeľný pre oči tela, pretože je nepochopiteľný. Lebo ak človek nemôže hľadieť na slnko, hoci je to veľmi malé nebeské teleso, pre jeho nesmiernu horúčavu a silu, ako by nemohol byť smrteľný človek oveľa neschopnejší čeliť Božej sláve, ktorá je nevysloviteľná?"

https://www.earlychristianwritings.com/text/theophilus-book1.html Kap 5

Poznámka : Teofil označuje slnko za veľmi malé teleso. Lenže podľa dnešných "vedeckých predstáv" ktoré zastáva aj RKC, slnko je stovky násobne väčšie než naša Zem !

________________

B : Svet má 6000 rokov

"A od založenia sveta sa takto sleduje celý čas, pokiaľ ide o jeho hlavné epochy. Od stvorenia sveta po potopu uplynulo 2242 rokov. A od potopy až po čas, keď náš predok Abrahám splodil syna, 1036 rokov. A od Izáka, Abrahámovho syna, až po čas, keď ľud býval s Mojžišom na púšti, 660 rokov. A od smrti Mojžiša a vlády Jozuu, syna Núnovho, po smrť patriarchu Dávida, 498 rokov. A od Dávidovej smrti a Šalamúnovej vlády až po pobyt ľudu v babylonskej krajine 518 rokov 6 mesiacov 10 dní. A od vlády Kýra po smrť cisára Aurelia Vera 744 rokov. Všetky roky od stvorenia sveta predstavujú spolu 5698 rokov a nepárne mesiace a dni."

https://www.earlychristianwritings.com/text/theophilus-book3.html Kap 28

Poznámka : Teofil z Antiochie učil, že od stvorenia sveta ubehlo 5698 rokov. Svet by teda v jeho časoch nebol starší než 6000 rokov ! To je zcela iný pohľad na vek Zeme, než aký má dnes RKC, ktorá verí vedcom, ktorí tvrdia, že Zem má miliardy rokov.

__________________

C : Hromy a blesky sú tlmené

" (Boh)"ktorý spôsobuje, že výpary vystupujú z končín zeme, robí blesky dažďu; ktorý zosiela svoj hrom, aby vydesil, a predpovedá bleskom hukot hromu, aby žiadna duša neomdlela náhlym šokom; preto mierni násilie bleskov, ktoré šľahajú z neba, že nestrávi zem; lebo ak by blesku dovolil všetku jeho silu, spálil by zem; a keby hromu dovolil všetku svoju silu, zvrhol by všetky diela, ktoré sú v ňom."

https://www.earlychristianwritings.com/text/theophilus-book1.html Kap 6

Poznámka : Teofil predpokladal, že blesky neudierajú v plnej sile, ale sú z prevažnej miery Bohom tlmené. Z vedeckého stanoviska (ktoré zastáva aj RKC) to však nie je správne, pretože blesky udierajú vo svojej plnej sile, bez toho aby boli tlmené - vychrlia všetku energiu ktorú nahromadili.

__________________

D : Zem stvorená za 7 doslovných dní :

"No, počiatok stvorenia je svetlo; keďže svetlo ukazuje veci, ktoré sú stvorené. Preto sa hovorí: "A Boh povedal: Nech je svetlo, a bolo svetlo, a Boh videl svetlo, že je dobré," zjavne dobré pre človeka. "A Boh oddelil svetlo od tmy a Boh nazval svetlo dňom a tmu nazval nocou. A bol večer a ráno, prvý deň............. A bol večer a bolo ráno šiesty deň. A dokonané boli nebo a zem i celý ich zástup. A na šiesty deň Boh dokončil svoje diela, ktoré urobil, a na siedmy deň odpočíval od všetkých svojich diel, ktoré urobil. A Boh požehnal siedmy deň a posvätil ho pretože v ňom odpočíval od všetkých svojich diel, ktoré Boh začal vytvárať."

Z tejto šesťdňovej práce nikto nemôže poskytnúť hodné vysvetlenie a opis všetkých jej častí, hoci by mal desaťtisíc jazykov a desaťtisíc úst; Nie, hoci by mal žiť desaťtisíc rokov a pobývať v tomto živote, ani tak nemohol povedať nič, čo by bolo hodné týchto vecí, pre nesmiernu veľkosť a bohatstvo Božej múdrosti, ktorá je v práci šiestich dní vyššie vyrozprávaná............. Navyše (heretici) hovorili o siedmom dni, ktorý uznávajú všetci ľudia, ale väčšina nevie, že to, čo sa medzi Hebrejmi nazýva "sabat", je do gréčtiny preložené ako "siedmy"

https://www.earlychristianwritings.com/text/theophilus-book2.html Kap 11

____________________

Poznámka : Teofil narozdiel od dnešnej RKC veril tomu, že Zem bola stvorená za 7 doslovných dní.

___________________

2 : IRENEUS Z LYONU 185 - 195 

A : Zem má 6000 rokov

"3. Lebo za koľko dní bol tento svet stvorený, za toľko tisíc rokov sa uzavrie. A z tohto dôvodu Písmo hovorí: "Tak boli dokončené nebo a zem a všetky ich ozdoby. A Boh šiesty deň ukončil skutky, ktoré urobil; a Boh odpočinul siedmeho dňa od všetkých svojich Tvorieb." Toto je opis vecí, ktoré boli predtým stvorené, ako aj proroctvo o tom, čo má prísť. Lebo deň Pánov je ako tisíc rokov; a za šesť dní boli stvorené veci dokončené: je teda zrejmé, že sa skončia v šiestom tisíci roku."

https://www.earlychristianwritings.com/text/irenaeus-book5.html Kap 28

Poznámka : Ireneus uvádza že svet Boh stvoril za 6 dní, a preto za 6000 rokov od jeho stvorenia sa svet skončí - nastane koniec sveta. Podľa Ireneusa teda nielenže stvorenie sveta trvalo len 6 dní, ale ani svet v čase Irenea nebol starší než 6000 rokov.

_____________________

3 : KLEMENT ALEXANDRIJSKÝ 185 - 205

A : Zem stvorená za 7 doslovných dní 

Až potom, keď zomrel otec a matka, syn a dcéra, bolo dovolené vstúpiť kňazovi, pretože títo boli príbuzní len telom a semenom, ktorému bol kňaz zaviazaný za bezprostrednú príčinu svojho vstupu do života. A očisťujú sa sedem dní, obdobie, v ktorom bolo stvorenie zavŕšené. Lebo siedmy deň sa slávi odpočinok; a ôsmeho prináša zmierenie, ako sa píše v Ezechielovi, podľa ktorého zmierenia sa má prijať zasľúbenie.

https://www.earlychristianwritings.com/text/clement-stromata-book4.html Kap 25

"Preto Šalamún tiež hovorí, že pred nebom a zemou a všetkými existenciami povstala múdrosť vo Všemohúcom; účasť na ktorej - myslím tým, čo je mocou, nie tou podstatou - učí človeka poznávať veci božské a ľudské chápaním. Po dosiahnutí tohto bodu musíme mimochodom spomenúť tieto veci; keďže sa diskusia obrátila na siedmu a ôsmu. Ôsme sa môže ukázať ako správne siedme a siedme zjavne šieste a to druhé je správne sabat a siedmy deň práce. Lebo stvorenie sveta bolo ukončené za šesť dní. Pohyb slnka od slnovratu k slnovratu je totiž ukončený za šesť mesiacov -- v priebehu ktorých raz opadajú listy a inokedy rastliny dozrievajú puky a semená."

https://www.earlychristianwritings.com/text/clement-stromata-book6.html Kap 16

___________________

B : Prvý človek Adam žil pred 6000 rokmi 

"A podľa mňa po týchto detailoch už nič nemusí stáť v ceste uvádzaniu období rímskych cisárov, aby sa preukázalo narodenie Spasiteľa. Augustus, štyridsaťtri rokov; Tiberius, dvadsaťdva rokov; Caius, štyri roky; Claudius, štrnásť rokov; Nero, štrnásť rokov; Galba, jeden rok; Vespasianus, desať rokov; Titus, tri roky; Domitian, pätnásť rokov; Nerva, jeden rok; Trajan, devätnásť rokov; Adrian, dvadsaťjeden rokov; Antoninus, dvadsaťjeden rokov; podobne opäť Antoninus a Commodus, tridsaťdva. Celkovo je od Augusta po Commoda dvestodvadsaťdva rokov; a od Adama do smrti Commoda päťtisícsedemstoosemdesiatštyri rokov, dva mesiace, dvanásť dní.

https://www.earlychristianwritings.com/text/clement-stromata-book1.html Kap 21

_____________________

4 : SKUTKY PILATA 150 - 255

A : Zem má 6000 rokov

"Lebo po jeho umučení sme my, náčelníci kňazov, lebo sme žasli nad znameniami, ktoré sa udiali o ňom, otvorili sme Bibliu a skúmali sme všetky pokolenia až po pokolenie Jozefa a Máriu, matku Kristovu, a zistili sme, že odo dňa, keď Boh stvoril nebo a zem a prvého človeka, od toho času po potopu uplynulo 2212 rokov a od potopy po stavbu veže 531 rokov a od postavenia veže po Abraháma 606 rokov: a od Abraháma po príchod synov Izraelových z Egypta 470 rokov a od odchodu synov Izraelových z Egypta po stavbu chrámu 511 rokov a od stavby chrámu po zničenie ten istý chrám 464 rokov: zatiaľ sme našli v Biblii Esdras: a pýtajúc sa od spálenia chrámu po príchod Krista a jeho narodenie sme zistili, že je to 636 rokov, čo spolu bolo päťtisícpäťsto rokov ako našli sme v Biblii napísané, že archanjel Michael predtým oznámil Setovi, tretiemu synovi Adamovmu, že po päťtisíc a pol tisíc rokoch má prísť Kristus, Syn Boží."

https://www.earlychristianwritings.com/text/gospelnicodemus.html

Poznámka : Autor počíta časové obdobie od prvého človeka Adama až po Krista, a vypočítal že odvtedy ubehlo 5500 rokov.
25 : Uctievanie panny Márie 

Katolíci uctievajú Máriu tým že : stavajú jej modlitebné kaplnky a modlia sa k nej / pomenovávajú po nej kostoly / pod Máriinu ochranu zasväcujú jednotlivé štáty / v Máriinom mene vyháňajú démonov / oslavujú sviatky Márie / vytvárajú množstvo sôch, sošiek, obrazov Márie a zaplňujú tým kostoly i svoje domovy / konajú každoročne viacero Márianských pútí /modlia sa k Mariánske modlitby a k skrze Mariánsky ruženec / Kľanajú sa pred Máriou / Množstvo titulov, ktoré Nový Zákon pripisoval IBA Ježišovi, katolíci začínali pripisovať aj Márii, takže Ježiš už nie je výlučný vlastník týchto titulov, ale "delí sa" s nimi s Máriou. Ježiš ako Spasiteľ, Záchranca Jn 4, 42; Sk 4,11-12; Hebr 14,25; Oz 13,4 - Mária Záchrankyňa. Ježiš ako trpiaci služobník Sk14,22; 1Pt2,21-24; Hebr 13,12 - Mária trpiaca služobnica. Ježiš ako jediný Prostredník Iz 53,12; Rim8,34; Hebr8,6 a 12,24 - Mária Prostrednica. Ježiš Obhájca 1Jn2,1-2; Hebr9,24 - Mária Obhájkyňa. Ježiš Vykupiteľ Ž31,5; Tit2,13-14; Zjv5,9 - Mária Spoluvykupiteľka. Ježiš Bezhriešny 2Kor5,21; Mt19,17; 1Jn3,5; Rim3,23 - Mária Bezhriešna, Nepoškvrnené počatie. Ježiš Všadeprítomný Ž139,7-9; Hebr13,5; Mt28,20 - Mária Všadeprítomná. Ježiš Hoden uctievania Ex 20,4-5; Sk 10,24-26; Zjv 22,8-9 - Mária Hodná uctievania. Ježiš Kráľ pokoja Iz 9,6; Kol 1,19-20 - Mária Kráľovná pokoja. Ježiš Kráľ Kráľov 1Tim 6,15-16; Flp 2,9-11 - Mária Kráľovná Kráľovien. Ježiš Nový Adam 1kor 15,22; 1Kor 15,45 - Mária Nová Eva. Ježiš vzatý do neba v tele Jn 6,62; Ef 4,8-10; 1Kor 15,14 - Mária vzatá do neba v tele. Ježiš Ochranca Ž 59,11; Ž 119,114; Prís 3,5 - Mária Ochrankyňa. Ježiš Ranná Hviezda 2Pt, 1-19; Zjv 22,16 - Mária Ranná Hviezda. Ježiš rozmliaždi satana Rim 16,20; 1Jn 3,8 - Mária rozmlaždi satana. Ježiš Kráľ národov Jer 10,7; Zjv 15,3 - Mária matka všetkých národov

Toto teda nemá nič spoločné so "ctením", ale toto je už uctievanie !!!

V rozpore s touto praxou učia nasledujúce kresťanské spisy :

___________________

1 : TEOFILUS Z ANTIOCHIE 180 - 185

"Preto budem radšej ctiť kráľa [ako tvojich bohov] a nebudem sa mu klaňať, ale modliť sa zaňho. Ale Boha, živého a pravého Boha, uctievam, vediac, že ​​kráľa stvoril On. Povieš mi teda: "Prečo neuctievaš kráľa?" Pretože nie je stvorený na to, aby bol uctievaný, ale aby bol uctievaný so zákonnou cťou, pretože nie je bohom, ale Bohom ustanoveným človekom, ktorý nemá byť uctievaný, ale spravodlivo súdiť. Lebo istým spôsobom mu Boh zveril jeho vládu: ako nebude mať tých, ktorí sa nazývajú kráľmi, ktorých ustanovil pod seba; lebo "kráľ" je jeho titul a iný ho nesmie používať; tak ani nie je dovolené, aby bol uctievaný niekto okrem Boha"

https://www.earlychristianwritings.com/text/theophilus-book1.html Kap 11

"Boží zákon teda zakazuje uctievať nielen modly, ale aj nebeské telesá, slnko, mesiac alebo iné hviezdy; áno, ani nebo, ani zem, ani more, ani fontány, ani rieky, sa nesmú uctievať, ale musíme slúžiť vo svätosti srdca a úprimnosti zámeru IBA živému a pravému Bohu, ktorý je tiež Tvorcom vesmíru"

https://www.earlychristianwritings.com/text/theophilus-book2.html Kap 35

Poznámka : Teofíl pri otázke uctievania, nielenže nespomína aby sme uctievali pannu Máriu, ale ešte k tomu aj jasne definuje, že iba Boha máme uctievať, čím automaticky Máriu z uctievania vylučuje. Prečo teda katolíci tento Teofilov príkaz nerešpektujú a uctievajú Máriu ?

___________________

2 : HERAKLEON 150 - 180

"Komentár k Jánovi 4:21 (V Jánovi sa píše: "Ježiš jej povedal: 'Ver mi, žena, prichádza hodina, keď ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme nebudete uctievať Otca.'") Hora predstavuje Diabla alebo jeho svet, keďže Diabol bol jednou časťou celej hmoty, ale svet je úplným vrchom zla, opusteným príbytkom zvierat, ktorému sa klaňajú všetci, ktorí žili pred zákonom, a všetci pohania. Ale Jeruzalem predstavuje stvorenie alebo Stvoriteľa, ktorého Židia uctievajú. . . Vrch je stvorenie, ktoré uctievajú pohania, ale Jeruzalem je stvoriteľ, ktorému slúžia Židia. Vy, ktorí ste duchovní, by ste teda nemali uctievať ani stvorenie, ani remeselníka, ale Otca pravdy.

Komentár k Jánovi 4:22 (V Jánovi: "Vy sa klaniate tomu, čo nepoznáte, my sa klaniame tomu, čo vieme, lebo spása je zo Židov.") "vy" znamená Židov a pohanov. . . Nesmieme uctievať ako Gréci, ktorí veria vo veci hmoty a slúžiť drevu a kameňu, ani uctievať božstvo ako Židia. Tí, ktorí si myslia, že len oni poznajú Boha, ho nepoznajú a uctievajú anjelov a mesiac."

https://www.earlychristianwritings.com/text/heracleon.html

Poznámka : Herakleon učí, že nemožno uctievať žiadne stvorenie, ani anjelov a pochopiteľne teda ani Máriu. Prečo teda katolíci uctievajú anjelov a Máriu ?26 : Tradícia vs Sola Scriptura

Niektoré učenia RKC v Písme - biblii, nenájdete. RKC preto tvrdí, že okrem písaného slova - biblického kánonu, niektoré učenia sa do biblie nezapísali, ale kolovali v ústnej forme. Nezapísané Božie slovo do biblie kolujúce v ústnej forme RKC dnes nazýva aj ako "posvätná Tradícia".

KKC 95 : "Je teda zrejmé, že posvätná Tradícia, Sväté písmo a Učiteľský úrad Cirkvi podľa nanajvýš múdreho Božieho rozhodnutia tak navzájom súvisia a sú spojené, že jedno bez druhých by neobstálo a všetky spolu, každé svojím spôsobom, pôsobením jediného Ducha Svätého účinne prispievajú k spáse duší."

V rozpore s učením RKC učia nasledujúce ranno kresťanské spisy :

_____________________

1 : IRENEJ Z LYONU 185 - 195

"1. Od nikoho iného sme sa nenaučili plánu našej spásy, než od tých, skrze ktorých k nám zostúpilo evanjelium, ktoré oni kedysi verejne ohlasovali a neskôr z vôle Božej, ktoré nám boli odovzdané v Písme, aby boli základom a pilierom našej viery. "

https://www.earlychristianwritings.com/text/irenaeus-book3.html Kap 1

"1. Keď sú však vyvrátené z Písma, obrátia sa a obviňujú tie isté Písma, ako keby neboli správne ani autority, a [tvrdia], že sú nejednoznačné a že z nich nemožno vylúštiť pravdu. od tých, ktorí nepoznajú tradície. Lebo [tvrdia], že pravda nebola doručená prostredníctvom písomných dokumentov, ale vivâ voce:preto aj Pavol vyhlásil: "My však hovoríme múdrosť medzi dokonalými, ale nie múdrosť tohto sveta." A táto múdrosť každý z nich tvrdí, že je fikciou jeho vlastného vynálezu; aby podľa ich predstáv pravda raz správne sídlila vo Valentinovi, inokedy v Marcionovi, inokedy v Cerinthuse, potom v Basilides, alebo bola dokonca ľahostajná v akomkoľvek inom protivníkovi, ktorý nemohol povedať nič o spasení. . Lebo každý z týchto ľudí, ktorí sú úplne zvrátení a kazia systém pravdy, sa nehanbí kázať sám seba. Ale opäť, keď ich odkazujeme na tradíciu, ktorá pochádza od apoštolov a ktorá sa zachováva prostredníctvom postupnosti presbyterov v cirkvách, namietajú proti tradícii a hovoria, že oni sami sú múdrejší nielen presbyteri, ale dokonca aj ako apoštoli, pretože objavili nefalšovanú pravdu."

https://www.earlychristianwritings.com/text/irenaeus-book3.html Kap 2

"2. Tí, ktorí teda opúšťajú kázanie Cirkvi, spochybňujú poznanie svätých presbyterov, neberúc do úvahy, o koľko väčším dôsledkom je nábožný človek, dokonca aj v súkromnom postavení, ako rúhavý a drzý sofista. . Takí sú všetci heretici a tí, ktorí si myslia, že narazili na niečo viac, čo presahuje pravdu, takže nasledujúc už spomenuté veci, postupujúc rôzne, harmonicky a hlúpo, nedržiac sa stále toho istého. názory na tie isté veci, ako sú slepci vedení slepými, zaslúžene upadnú do priekopy nevedomosti, ktorá im leží v ceste, stále hľadajúc a nikdy sa nedozvediace pravdu. Preto sa patrí vyhýbať sa ich doktrínam a dávať si pozor, aby sme od nich neutrpeli nejaké zranenie; ale utiecť do Cirkvi a nechať sa vychovať v jej lone a živiť sa Pánovým Písmom. Lebo Cirkev bola zasadená ako záhrada (raj) v tomto svete; preto hovorí Duch Boží: "Môžeš jesť zo všetkých stromov záhrady," to jest Jedzte z každého Písma Pána; ale nebudete jesť s povznesenou mysľou ani sa nedotknete žiadneho kacírskeho rozporu"

https://www.earlychristianwritings.com/text/irenaeus-book5.html Kap 20

Poznámka : Ireneus v 3 knihe v kap. 1 označuje Písmo za základ a stĺp viery. V 3 knihe v kap.2 Ireneus kritizuje tých, ktorí tvrdia, že Božia pravda sa nešíri skrze Písmo ale skrze "ústne podanie - viva voce". Ireneus okrem Písma uznáva aj "tradíciu" no táto tradícia v sebe nepredstavuje "šírenie nezapísaného Božieho slova ústnym spôsobom", ale postupnosť biskupov. Podľa Ireneusa sa teda všetka spásonosná pravda nachádza v Písme, avšak toto Písmo majú vykladať biskupi s apoštolskou postupnosťou.

V 5 knihe v kap.20 dáva Ireneus všetky stromy života z ktorých žil Adam, do kontrastu so všetkými Písmami, čím naznačuje, že Písmo predstavuje všetky potrebné stromy života a spásy pre človeka, a nielen niektoré.

___________________

2 : KLEMENT ALEXANDRIJSKÝ 185 - 205

"Ó, Kráľ, veľký Darca dobrých darov ľuďom, Pane dobra, Otec, všetkého Stvoriteľa, ktorý si nebesá a nebeskú ozdobu svojím slovom vhodne uspôsobil, jediný urobil; Kto splodil slniečko a deň; Kto si určil svoje cesty k hviezdam, a ako si zem a more udržia svoje miesto.......Mal by prísť podľa dobre usporiadaného plánu; Zo zmätenej hromady, ktorá stvorila túto usporiadanú guľu a z beztvarej hmoty hmoty zdobil vesmír;- Daj mi život a buď ten život prežitý, užívaj si svoju milosť; dovoľ mi konať a hovoriť vo všetkom tak, ako učí Tvoje Sväté Písmo;"

https://www.earlychristianwritings.com/text/clement-instructor-book3.html Kap 12

Poznámka : "dovoľ mi konať a hovoriť vo všetkom tak, ako učí Tvoje Sväté Písmo;" - ak všetky činy a slova kresťana majú vychádzať z Písma, potom je zrejmé, že neexistuje ešte nejaké iné učenie, nepísaná Tradícia, pretože potom by Písmo netvorilo všetky činy a slová kresťana, ale len niektoré.

___________________

"bolo dokončené uprostred čias Tiberia. A to apoštolov, ktorí prijali službu Pavla, končí Nerom. Neskôr, v časoch kráľa Adriána, povstali tí, ktorí vynašli herézy; a siahali až do veku kajky Antonina, ako napríklad Basilides, hoci ten tvrdí (ako sa chvália) za svojho pána Glauciasa, tlmočníka Petra. Podobne tvrdia, že Valentinus bol poslucháčom Theudasa. A on bol Pavlovým žiakom. Lebo Marcion, ktorý povstal v rovnakom veku s nimi, žil ako starý muž s mladšími [kacírmi]. A po ňom Šimon na chvíľu počul Petrovo kázanie. Ak je to tak, z vysokej starobylosti a dokonalej pravdy Cirkvi je evidentné, že tieto neskoršie herézy a tie, ktoré po nich ešte nasledujú, boli nové vynálezy sfalšované [pravdy].Z toho, čo bolo povedané, teda usudzujem, že pravá Cirkev, tá skutočne stará, je jedna a že sú v nej zapísaní tí, ktorí sú podľa Božieho zámeru spravodliví. Lebo práve preto, že Boh je jeden a Pán je jediný, je chválené to, čo je v najvyššej miere úctyhodné, v dôsledku svojej jedinečnosti, ktorá je napodobňovaním jediného prvého princípu. V povahe jedinej je teda spojená v spoločnom dedičstve jediná Cirkev, ktorú sa snažia rozdeliť na mnohé sekty. Preto v podstate a myšlienke, v pôvode, v popredí hovoríme, že staroveká a katolícka cirkev je sama, zhromažďuje sa do jednoty jedinej viery, ktorá vyplýva zo zvláštnych Testamentov, alebo skôr z jediného Testamentu (Nového Zákona)."

https://www.earlychristianwritings.com/text/clement-stromata-book7.html Kap 17

Poznámka : Klement tu tvrdí, že viera cirkvi vyplýva z Nového Zákona, pričom akúsi nepísanú Tradíciu na ktorej by bolo tiež založené učenie cirkvi nikde vo svojich spisoch nespomenul.

____________________

"Tak ani človek, ktorý bol obdarovaný svetským bohatstvom, sa hneď na začiatku nevyhlási za vylúčený zo Spasiteľových zoznamov, za predpokladu, že je veriaci a uvažuje o veľkosti Božej filantropie; ani nech na druhej strane neočakáva, že sa chopí koruny nesmrteľnosti bez námahy, pokračovať bez školenia a bez súťaží. Ale nech ide a dá sa pod Slovo ako jeho tréner a Kristus, predseda súťaže; a za jeho predpísané jedlo a pitie nech má Nový zákon Pánov; a pri cvičeniach prikázania; a pre eleganciu a ozdobu pekné povahy, lásku, vieru, nádej, poznanie pravdy, miernosť, miernosť, ľútosť, vážnosť, takže keď zatrúbi posledná trúba, dá sa znamenie k preteku a odchodu, zo štadióna života, nech sa s čistým svedomím víťazne postaví pred sudcu, ktorý udeľuje odmeny, uznane hodný vlasti na výsosti, do ktorej sa vracia s korunami a chválami anjelov." 

https://www.earlychristianwritings.com/text/clement-richman.html Kap 3

Poznámka : Klement tu obrazne vykresľuje človeka kresťana ako športovca, ktorý aby bol v športe úspešný, musí mať ako trénera Krista, ako jedlo a pitie čerpanie z Nového Zákona, tj. Písma, dodržiavanie prikázaní, lásku, vieru, nádej, poznanie pravdy, miernosť, miernosť, ľútosť, vážnosť. Zaujímavé je však, že Klement nikde v tom čo by športovec potreboval, nespomína akúsi nepísanú ústnu Tradíciu, pričom ak by existovala a bola k spaseniu potrebná, spomenúť by ju mal, no nespomenul ako tu, ako ani inde vo svojich knihách.

______________________

3 : SKUTKY PILATA 150 - 255

"Ja Ananiáš (Aeneas Copt., Emaus Lat.), ochranca, prétoriánska hodnosť, vyučený v zákone, som z Božích Písiem spoznal nášho Pána Ježiša Krista a priblížil som sa k nemu vierou a bol som uznaný za hodného svätého krstu: "

https://www.earlychristianwritings.com/text/gospelnicodemus.html

Poznámka : Ananiáš hovorí, že z Písma spoznal Krista a že mu to stačilo k tomu aby bol hodný svätého krstu. Akúsi potrebu nepísanej Tradície nespomína. Z toho j teda zrejmé, že samotné Písmo je dostačujúce k spaseniu = Sola Scriptura.

_____________________

4 : Hipolytus Rímsky 180 - 230

"Aby sme im (heretikom) teda, ako sme už uviedli, dokázali ateistov, a to tak v názore, ako aj v ich spôsobe (riešenia otázky), ako aj v skutočnosti, a (aby sme ukázali), odkiaľ pochádzajú ich pokusy o teórie k nim a že sa snažili upevniť svoje princípy, pričom nič nebrali zo svätých Písiem – ani zo zachovania postupnosti žiadneho svätca sa bezhlavo ponáhľali s týmto názorom"

https://www.earlychristianwritings.com/text/hippolytus1.html

Poznámka : Hipolytus vidí dokazovanie pravdy skrze Písmo a apoštolskú postupnosť, akúsi ústnu nepísanú Tradíciu nespomína. Hipolytus teda očividne veril tomu, že pravda sa dá dokázať výlučne tak, ak budeme citovať z Písma, pričom z Písma mal citovať niektorí z apoštolských nástupcov.

_____________________

"A teraz, keď bol Noetus vyvrátený, vráťme sa k samotnému prejavu pravdy, aby sme mohli ustanoviť pravdu, proti ktorej sa postavili všetky tieto mocné herézy bez toho, aby sme mohli niečo povedať k účelu. 9. Je, bratia, jeden Boh, ktorého poznanie získavame zo Svätého písma a nie z iného zdroja. Lebo ako človek, ak chce byť zručný v múdrosti tohto sveta, zistí, že sa k nej nedokáže dostať iným spôsobom, než ovládaním dogiem filozofov, tak aj my všetci, ktorí sa chceme venovať zbožnosti, budeme neschopný naučiť sa jeho praktizovanie z inej oblasti ako z Božích veštcov. Čokoľvek teda, hlása Sväté písmo, vezmime na to; a nech už učia čokoľvek, tieto sa učíme; a verme, ako chce Otec, aby bola naša viera; a ako chce, aby bol Syn oslávený, oslavujme Ho; a ako chce, aby bol udelený Duch Svätý, prijmime Ho. Nie podľa našej vlastnej vôle, ani podľa vlastnej mysle, ani ešte tak, že by sme násilne používali to, čo nám dal Boh, ale ako sa rozhodol učiť ich Svätým písmom, tak ich heretikov rozlišujme."

https://www.earlychristianwritings.com/text/hippolytus-dogmatical.html

Poznámka : Takže ako vidíme poznanie Boha sa dá výlučne z Písma a zo žiadného iného zdroja. Tí ktorí sa chcú naučiť zbožnosti sa tak nenaučia inak ako z Písma a heretikov neusvedčia inak než z Písma.

_________________

5 : Apoštolský cirkevný poriadok 200-330

"Peter povedal, muži a bratia, všetky zostávajúce prikázania svätých písiem sú dostatočné na to, aby vás učili; ale dovoľte nám aby sme ich oznámili tým komu sú určené".

https://archive.org/details/oldestchurchma00scha/page/246/mode/2up?view=theater Str 254

Poznámka : Peter dokazuje, že prikázania Písma sú dostatočné na vyučovanie, tým pádom už nie je potreba pridávania príkazov vo forme "ústnej Tradície", to by potom prikázania Písma už viac neboli dostatočné, ale k dostatočnosti by potrebovali ešte aj ústnu Tradíciu.


27 : Modlitba ruženca

1 : KLEMENT ALEXANDRIJSKÝ 185 - 205

"Lebo strašný vo svojom zničení je skromný človek." A s drobnosťami je to ako so starými topánkami: všetko ostatné je opotrebované zlom; len jazyk je ponechaný na zničenie. Preto Múdrosť dáva tieto najužitočnejšie nabádania: "Nehovorte maličkosti (nepodstatné veci) v zhromaždení starších." Ďalej, odstraňujúc ľahkomyseľnosť, počnúc Bohom, stanovuje zákon pre naše nariadenie do istej miery takto: "Neopakujte svoje slová vo svojej modlitbe."

https://www.earlychristianwritings.com/text/clement-instructor-book2.html Kap 7

Poznámka : Modlitba ruženca je založená na tom, že sa jednotlivé vety opakujú aj 50 krát za sebou ako mantra. Klement takýto typ modlitby neuznáva.

______________________28 : O morálke 

1 : KLEMENT ALEXANDRIJSKÝ 185 - 205

A : HOLENIE SA

"Ale pre toho, kto je muž, aby sa pre jemný efekt česal a oholil žiletkou, aby si upravil chĺpky na zrkadlo, aby si oholil líca, vytrhal z nich chĺpky a uhladil ich, ako ženský! A popravde, ak by ste ich nevideli nahých, považovali by ste ich za ženy.........Ale všetky vlasy na tvojej hlave sú spočítané," hovorí Pán; tie na brade sú tiež očíslované a tie na celom tele. Nesmie teda dôjsť k žiadnemu vytrhávaniu, čo je v rozpore s Božím ustanovením, ktoré ich započítalo podľa Jeho vôle"

https://www.earlychristianwritings.com/text/clement-instructor-book3.html Kap 3

Poznámka : Klement považoval holenie sa u mužov za zženštilé a niečo čo je v rozpore s Božím nariadením. To sa týkalo predovšetkým holenia brady. Holenie bokombrad a fúzov na tvári Klement povoľoval. Na druhej strane RKC nepovažuje za nesprávne, ak si muž holí bradu.

_________________

B : MAĽOVANIE VLASOV

"Čím viac sa teda človek ponáhľa ku koncu, tým je skutočne úctyhodný, keď má za svojho seniora samotného Boha, pretože On je večný starec, ktorý je starší ako všetko. Proroctvo ho nazvalo "Starodávnym dňom a vlasy Jeho hlavy boli ako čistá vlna," hovorí prorok. "A nikto iný," hovorí Pán, "nemôže urobiť vlasy bielymi alebo čiernymi." Ako teda títo bezbožníci súperia s Bohom, alebo sa Mu násilne stavajú proti nemu, keď premieňajú ním biele vlasy? "Koruna starých ľudí je veľká skúsenosť," hovorí Písmo; a ošúchané vlasy ich tváre sú kvetom veľkej skúsenosti. Ale tieto dehonestujú úctu k veku, hlavu pokrytú šedinami. Nie je, nie je možné, aby ukázal hlavu pravdivú, kto má podvodnú hlavu."

https://www.earlychristianwritings.com/text/clement-instructor-book3.html Kap 3

Poznámka : Klement považoval za bezbožnosť ak si niekto farbil vlasy. Na druhej strane RKC nepovažuje za bezbožné, ak si muž zafarbí vlasy.

__________________

C : FARBENIE ODEVOV

"Odmietnuť treba aj farbenie odevov. Je totiž vzdialená nevyhnutnosti aj pravde, okrem toho, že z nej pramení výčitka v spôsoboch. Lebo používanie farieb nie je prospešné, lebo neslúžia proti chladu; ani nemá nič, čo by zakrývalo viac ako iné oblečenie, okrem samotného opprorium. A príjemnosť farby sužuje chamtivé oči a roznecuje ich k nezmyselnej slepote. Ale pre tých, ktorí sú vo vnútri bieli a nezafarbení, je najvhodnejšie použiť biele a jednoduché odevy. Preto prorok Daniel jasne hovorí: "Tróny boli usadené a na nich sedel jeden ako Staroveký dní a Jeho odev bol biely ako sneh." Apokalypsa tiež hovorí, že sám Pán sa zjavil v takomto rúchu. Hovorí tiež: "Videl som duše tých, ktorí boli svedkami...... A náš život by mal byť niečím, nie len slávnosťou. Preto sardské farbivo a iné olivové a ďalšie zelené, ružové a šarlátové a desaťtisíc iných farbív bolo vynájdených s veľkými problémami pre zlomyseľnú zmyselnosť. Takéto oblečenie je na pozeranie, nie na zakrytie. Aj odevy spestrené zlatom a tie, ktoré sú fialové, a ten luxusný kúsok, ktorý má meno podľa šeliem (vyobrazené na ňom), a to šafranové rúcho máčané v masti a tie drahé a mnohofarebné odevy rozširujúce sa membrány, s ktorými sa máme rozlúčiť, so samotným umením. Farby, namaľované? Inštruktor výslovne nabáda: "Nechváľ sa oblečením svojho odevu a nevzrušuj sa pre akúkoľvek slávu, pretože je to nezákonné.".............Blahoslavený Ján, ktorý pohŕdal zámkami oviec ako pochúťkami luxusu, si vybral "ťaviu srsť" a bol v nej oblečený, čím sa stal príkladom šetrnosti a jednoduchosti života. Lebo aj "jedol kobylky a divý med", sladké a duchovné jedlá; pripravoval, ako on, pokorné a čisté cesty Pánove. Ako je možné, že si mohol obliecť purpurové rúcho, ktorý sa odvrátil od okázalosti miest a utiahol sa do samoty púšte, aby žil v pokoji s Bohom, ďaleko od všetkých ľahkomyseľných záležitostí – od všetkých falošných prejavov dobra – -zo všetkej podlosti? A Izaiáš, ďalší prorok, bol nahý a bosý a často bol odetý vo vrecovine, v rúchu pokory. A ak zavoláte Jeremiáša, mal len "ľanový pás".

https://www.earlychristianwritings.com/text/clement-instructor-book2.html Kap 11

Poznámka : Klement považoval za bezbožné farbenie odevov ako aj nosenie zafarbených odevov.

___________________

D : IMITÁCIA

"Pretože všetky formy reči vychádzajú z mysle a spôsobov, smiešne výrazy sa nedali vysloviť, nevychádzali zo smiešnych praktík. V tomto prípade totiž platí výrok: "Nie je dobrý strom, ktorý rodí zlé ovocie, ani zlý strom, ktorý rodí dobré ovocie". Lebo reč je ovocím mysle. Ak teda majú byť z našej spoločnosti vypudené vrtochy, my sami nesmieme v žiadnom prípade nechať vyvolávať smiech. Bolo absurdné nájsť imitátorov vecí, ktorých poslucháčmi je zakázané; a ešte absurdnejšie, keď sa človek pustí do toho, že sa zo seba stane terčom posmechu, teda urážky a posmechu. Lebo ak by sme nevydržali robiť smiešnu postavu, akú vidíme niektorých robiť v procesiách, ako by sme mohli s akoukoľvek slušnosťou zniesť, aby sa z vnútorného človeka urobila smiešna postava, a to do jeho tváre? Preto by sme nikdy nemali z vlastnej vôle nadobudnúť smiešny charakter."

https://www.earlychristianwritings.com/text/clement-instructor-book2.html Kap 5 

Poznámka : Klement považoval imitáciu za smiešnu a nehodnú života kresťana. Tým pádom kresťanovi bolo zakázané zo seba robiť šaša, pracovať v cirkuse, atd...

____________________

E : ZAHAĽOVANIE TELA

"Tak ako sa teda pri výrobe nášho oblečenia musíme vyhýbať všetkým zvláštnostiam, tak aj pri ich používaní si musíme dávať pozor na extravaganciu. Lebo ani sa nesluší, aby šaty siahali nad kolená, ako sa hovorí v prípade Lacedemonských panien; ani sa nestáva, aby bola niektorá časť ženy odhalená. Aj keď môžeš s veľkou slušnosťou použiť jazyk adresovaný tomu, kto povedal: "Tvoja ruka je krásna, áno, ale nie je určená na pohľad verejnosti. Máš krásne stehná, ale odpoveď bola len pre môjho manžela." tvár je pekná. Áno, ale len pre toho, kto si ma vzal za ženu." Ale neprajem si, aby cudné ženy mali dôvod na takéto chvály tým, ktorí chválami lovia dôvody na nedôveru; a to nielen preto, že je zakázané odhaľovať členok, ale pretože bolo tiež nariadené, aby bola hlava zahalená a tvár zakrytá; lebo je zlé, že krása je osídlom ľudí."

https://www.earlychristianwritings.com/text/clement-instructor-book2.html Kap 11

"Žena a muž majú chodiť do kostola slušne oblečení, prirodzeným krokom, objímajúci ticho, s nepredstieranou láskou, čistí na tele, čistí v srdci, schopní modliť sa k Bohu. Nech to žena pozoruje ďalej. Nech je celá prikrytá, pokiaľ náhodou nie je doma. Pretože tento štýl obliekania je vážny a chráni pred pohľadom. A nikdy nepadne, kto jej kladie pred oči skromnosť a šál; ani nepozve iného, ​​aby upadol do hriechu tým, že odkryje svoju tvár. Lebo toto je prianie Slova, pretože sa pre ňu stáva zahalenou modlitbou"

https://www.earlychristianwritings.com/text/clement-instructor-book3.html Kap 11

Poznámka : Klement učil, že ženy by mali chodiť na verejnosti zahalené, je to v podstate rovnaký štýl obliekania ako chodia ženy oblečené dnes v Saudskej Arábii, alebo v starovekom Izraeli v 1 storočí. Klement by sa dnes zrejme zhrozil, pretože RKC neučí o tom, aby kresťanky chodili zahalené, namiesto toho aj do kostola prijímajú množstvo žien, ktoré sú oblečené veľmi voľne s krátkymi šatami, s holými členkami, bez zahalenia tváre, a to predovšetkým cez letné mesiace.

_____________________

F : MAKE UP 

"Takže tie ženy, ktoré nosia zlato, zamestnávajú sa kučeravými vlasmi, natierajú si líca, maľujú si oči a farbia si vlasy a praktizujú iné zhubné umenie luxusu, zakrývajúc si pokrývku tela v skutočnosti , napodobňujú Egypťanov, aby prilákali svojich zaľúbených milencov........."Ženu, ktorá si farbí vlasy nažlto, komický básnik Menander vyháňa z domu: "Teraz vypadni z tohto domu, lebo žiadna cudná žena by si nemala nechať zožltnúť vlasy," ani by som dodal, že by jej zašpinili líca ani sa nenamaľovali jej oči. Nevedomí úbohí ničia svoju vlastnú krásu zavádzaním toho, čo je falošné. Na úsvite dňa, keď sa mandľujú, driapu a omieľajú sa určitými kompozíciami, ochladzujú pokožku, rozbrázdia mäso jedmi a kuriózne pripravenými výplachmi, čím kazia svoju vlastnú krásu. Preto sa zdá, že sú žlté od používania kozmetiky a sú náchylné na choroby, ich mäso, ktoré bolo zatienené jedmi, je teraz v stave topenia. Takže zneucťujú Stvoriteľa ľudí, ako keby krása, ktorú dal Ním, nemala žiadnu cenu".........nezaslúžia si zahynúť tí, ktorí používajú krokodílie výkaly a mastia sa penou hnilobného humoru, obočie si farbia sadzami a líca si potierajú bielym olovom. ? Ako teda títo, ktorí sú ohavní pre svoju módu aj pohanským básnikom, nebudú odmietnutí pravdou?............Nie je to príšerné, že kým kone, vtáky a ostatné zvieratá vychádzajú a spútavajú sa z trávy a lúk, radovať sa z ozdoby, ktorá je im vlastná, z hrivy, prirodzenej farby a rozmanitého operenia; Žena, ako keby bola podradená brutálnemu stvoreniu, by sa mala považovať za takú nemilú, že potrebuje cudziu, kúpenú a namaľovanú krásu?"

https://www.earlychristianwritings.com/text/clement-instructor-book3.html Kap 2

Poznámka : Klement považuje za bezbožnosť ak si človek na seba dáva make up a maľuje sa. Na druhej strane RKC make up a maľovanie sa nijako neodsudzuje ale povoľuje.

_____________________

2 : Testamenty dvanástich patriarchov 70 - 120

"Lebo okrem toho mi o nich anjel Boží povedal a naučil ma, že ženy sú premožené duchom smilstva viac ako muži a vo svojom srdci vymýšľajú proti mužom a pomocou svojej ozdoby oklamú najprv svoju myseľ a pohľadom oka vštepujú jed a potom ich vezmú do zajatia ich skutkami, lebo žena nemôže premôcť muža silou. Preto utekajte pred smilstvom, deti moje, a prikážte svojim ženám a svojim dcéram, aby si nezdobili hlavu a svoju tvár, lebo každá žena, ktorá v týchto veciach koná ľstivo, bude odkázaná na večný trest. Lebo takto zlákali Strážcov pred potopou; a keď ich títo neustále pozorovali, upadli do túžby jeden po druhom a poňali ten čin vo svojej mysli a zmenili sa do podoby mužov a zjavili sa im na ich kongrese so svojimi manželmi; a ženy, ktoré mali v mysli túžbu po svojich zjaveniach, porodili obrov, pretože Strážcovia sa im javili ako siahajúci až do neba. Pozor teda na smilstvo; a ak chceš byť čistý vo svojej mysli, chráň svoje zmysly pred každou ženou."

Poznámka : Testament považuje maľovanie tváre ženy - MAKE UP za niečo čo zvádza mužov na hriech. Odsudzuje tento čin a posiela ho do pekla.

_____________________

3 : Didaskalia 200-250

"A ak by si sa chcel páčiť Bohu a nie ľudom, hľadaj a dúfaj v život a odpočinok večný, nezdob svoju prirodzenú krásu, ktorá ti je daná od Boha, ale s pokorou zanedbávaj to pred ľuďmi. Rovnako tak nebudeš živiť vlasy svojej hlavy, ale ty odstrihneš ich; a nebudeš ich česať a zdobiť, ani pomazávať, aby si na seba nepriviedol také ženy, ktoré sa chytia do pasce alebo sa nechajú oklamať žiadostivosťou. Neobleč sa do pekného rúcha ani si nedaj obuť na svoje nohy topánky, ktoré sú vyrobené podľa žiadostivosti bláznovstva; ani si nedaj na svoje prsty zlaté obrúčky, za týmito všetkými vecmi sú úskoky smilstva.... Lebo tebe, vernému mužovi Božiemu, to nie je dovolené aby si vyživil vlasy tvojej hlavy a rozčesal ich a uhladil...ani ich neupravíš a neozdobíš, ani upraviť ich tak, aby boli krásne. A nezničíš si chlpy tvojej brady [porov. Lev 19,27], (s. 4) ani nepremeníš prirodzenú podobu tvojej tváre a zmeniť ju na inú, ako ju Boh stvoril, pretože sa chceš páčiť ľuďom. Ale ak robíš tieto veci, tvoja duša bude zbavená života a ty budeš odmietnutý pred Pane Boha. Ako človek, ktorý by sa páčil Bohu, dávajte si pozor na takéto veci; a vyhýbajte sa všetkému, čo Pán nenávidí."

Poznámka : Autor Didaskalie považoval za hriešne a necudné množstvo vecí, ktoré sa dnes v RKC považujú za absolútne normálne. Autor odsudzoval : nechať si narásť dlhé vlasy / nosenie peknej obuvy - topánok / nosenie zlatých prstenov / česanie vlasov / holenie brady / make up na tvár / . Autor si totiž myslel, že tieto veci vyvolávajú žiadostivosť u druhého pohlavia a preto by kresťan nemal chodiť takto na verejnosti, aby nevyvolával pokušenie. V podstate, súhlasím s jeho názorom.29 : Sex v tehotenstve 

1 : KLEMENT ALEXANDRIJSKÝ 185 - 205

"konkrétne Písmo, ktoré sa zaoberá každou jednotlivou herézou a v pravý čas ho bude citovať, aby vyvrátilo tých, ktorí učia učenie, ktoré je v rozpore s prikázaniami. Zákon, ako sme už povedali, od začiatku stanovuje príkaz: "Nebudeš túžiť po žene svojho blížneho," dávno pred Pánovým veľmi podobným výrokom v Novom zákone, kde je tá istá myšlienka vyjadrená v jeho z vlastných úst: "Počuli ste, že zákon prikazuje: Nescudzoložíš. Ja však hovorím: Nebudeš túžiť."9 Že zákon mienil manželov, aby spolunažívali so svojimi manželkami sebaovládaním a len za účelom splodenia deti je zrejmé zo zákazu, ktorý slobodnému mužovi zakazuje mať bezprostredný sexuálny styk so zajatou ženou. Ak po nej muž počne túžbu, je nariadený smútiť tridsať dní, kým si ona má dať ostrihať vlasy; ak potom túžba nepominie, potom môžu pristúpiť k splodeniu detí, pretože určený čas umožňuje otestovať ohromujúci impulz a stať sa racionálnym aktom vôle."Z tohto dôvodu ste nemohli poukázať na žiadne miesto v Písme, kde sa niekto zo starých priblížil k tehotnej žene; neskôr, keď sa dieťa narodí a odstaví, možno zistíte, že manželské vzťahy medzi manželmi a manželkami boli obnovené."

https://www.earlychristianwritings.com/text/clement-stromata-book3-english.html Kap 11

"autem generationis degenerat, ineptumque redditur, si matricis sulcis privetur. Neque vero ullum unquam induxit veterum Hebraeorum coeuntem cum sua uxore praegnante. Sola enim voluptas, si quis ea etiam utatur in conjugio, est praeter leges, et injusta, eta ratione aliena. Rursus autem Moyses abducit viros a praegnantibus, quousque pepererint." - "ale generácia zdegeneruje a stane sa neužitočnou, ak bude zbavená brázdy matky. V skutočnosti Mojžiš nikdy neuviedol žiadneho zo starých Hebrejov do stretnutia so svojou tehotnou manželkou. Lebo jediné potešenie, ak ho niekto používa aj v manželstve, je v rozpore so zákonmi, nespravodlivé a podľa cudzieho dôvodu. Mojžiš opäť odoberie mužov tehotným, kým neporodia."

https://www.earlychristianwritings.com/text/clement-instructor-book2.html

Poznámka : Klement nesúhlasil so sexom v tehotenstve. Na druhej strane RKC sex v tehotenstve povoľuje 

https://www.catholic.com/qa/sex-during-pregnancy-not-sinful

___________________


30 : Celibát v cirkvi

V RKC sa kňazi vyberajú zo slobodných mužov. Kňazi majú povinnosť nevstúpiť do manželstva a nesplodiť deti.

KKC 1579 : Všetci vysvätení služobníci Latinskej cirkvi, okrem trvalých diakonov, sa normálne vyberajú spomedzi veriacich mužov, ktorí sú slobodní a chcú zachovávať celibát "pre nebeské kráľovstvo" (1618)

V rozpore s týmto učením RKC učia nasledujúce ranno kresťanské spisy :

________________

1 : KLEMENT ALEXANDRIJSKÝ 185 - 205

"74. Preto Pavol hovorí proti ľuďom, ktorí sú ako tí, o ktorých som sa zmienil, keď hovorí: "Vy teda máte tieto zasľúbenia, milovaní; očisťme sa od každej poškvrny tela a ducha a zdokonaľme svätosť v bázni Božej." "Lebo na teba žiarlim božskou žiarlivosťou, lebo som ťa zasnúbil jednému manželovi, aby som Kristovi daroval čistú pannu." Cirkev sa nemôže vydať za iného, ​​keď získala ženícha; ale každý z nás má individuálne právo vziať si ženu, ktorú si želá podľa zákona; Mám na mysli prvé manželstvo. "Bojím sa, aby tak, ako had vo svojej chytrosti oklamal Evu, sa aj vaše myšlienky nepokazili z jednoduchosti, ktorá je ku Kristovi," povedal apoštol ako veľmi opatrný a svedomitý učiteľ."

https://www.earlychristianwritings.com/text/clement-stromata-book3-english.html Kap 11

Poznámka : "ale každý z nás má individuálne právo vziať si ženu, ktorú si želá podľa zákona" - ak každý z kresťanov, tak potom je zrejmé že i kňazi, pretože Klement neuvádza výnimky.

__________________

"89. Ale ak sa niekto odváži nazvať manželstvo smilstvom, opäť upadá do rúhania proti zákonu a Pánovi. Lebo ako sa žiadostivosť nazýva smilstvom, pretože je v protiklade k spokojnosti s tým, čo človek vlastní, a ako je modloslužba vzdanie sa jediného Boha, aby objal mnohých bohov, tak smilstvo je odpadnutím od slobodného manželstva s viacerými. Lebo, ako sme poznamenali, apoštol používa slová smilstvo a cudzoložstvo v ; tri zmysly. O tejto veci prorok hovorí: "Boli ste zapredaní svojim hriechom." A znova: "Bol si poškvrnený v cudzej krajine." Tu považuje za poškvrnu spojenie, ktoré je späté s cudzím telom a nie s tým, ktoré je v manželstve udelené za účelom plodenia. Preto ten apoštol! tiež hovorí: "Prajem si teda, aby sa mladšie ženy vydali a porodili deti, starajte sa o ich domy a nedávajte protivníkovi príležitosť na zneužívanie; lebo niektorí už odbočili za Satanom."90. A skutočne úplne schvaľuje muža, ktorý je manželom jednej ženy, či už je to presbyter, diakon alebo laik, ak svoje manželstvo vedie bez viny."

https://www.earlychristianwritings.com/text/clement-stromata-book3-english.html Kap 12

"108. Pri plnení tejto povinnosti je pomocníčkou v dome a v kresťanskej viere. A apoštol vyjadruje to isté ešte jasnejšie takto: "Vydatým prikazujem, ale nie ja, ale Pán, aby manželka nebola odlúčená od manžela (a ak je odlúčená, nech zostane nevydatá alebo nech sa zmieri k jej manželovi) a aby manžel neopúšťal svoju manželku. Ale ostatným hovorím, nie Pán: Ak niekto brat...," 'až po slová "ale teraz sú svätí." Čo majú povedať na tieto slová, títo ľudia, ktorí znevažujú zákon a hovoria, ako keby manželstvo bolo povolené len zákonom a nie je v súlade s Novým zákonom? Akú odpoveď na tieto pokyny majú tí, ktorí ustupujú pred stykom a narodením? Ustanovuje totiž aj to, že biskupom, ktorý má riadiť Cirkev, musí byť človek, ktorý dobre spravuje svoju domácnosť. Dom, ktorý sa páči Pánovi, pozostáva z manželstva s jednou manželkou."

https://www.earlychristianwritings.com/text/clement-stromata-book3-english.html  Kap 18

Poznámka : Klement tu potvrdzuje že aj kňaz ako presbyter môže byť v manželstve.

_________________

"Alebo pohŕdajú aj apoštolmi? Peter a Filip mali deti a Filip vydal svoje dcéry.53. Ani Pavol neváhal v jednom liste osloviť svoju manželku. Jediný dôvod, prečo ju nevzal so sebou, bol ten, že by to bola pre jeho službu nepríjemnosť. Preto v liste hovorí: "Nemáme právo vziať si so sebou manželku, ktorá je sestrou ako ostatní apoštoli?" Títo sa však v súlade so svojou osobitnou službou venovali kázaniu bez akéhokoľvek rozptyľovania a brali so sebou svoje manželky nie ako ženy, s ktorými mali manželský zväzok, ale ako sestry, aby mohli byť ich spoluslužobníkmi pri riešení problémov, gazdinky. Cez ne preniklo Pánovo učenie aj do ženských priestorov bez toho, aby to vyvolalo pohoršenie."

https://www.earlychristianwritings.com/text/clement-stromata-book3-english.html Kap 6

Poznámka : Klement potvrdzuje, že aj apoštoli mali ženy. Pavol si však manželku počas svojho kázania nezobral, pretože by ho rozptyľovala. Peter a Filip si manželky zobrali, no nežili s nimi sexuálne, ale len ako brat a sestra. Klementov postoj k manželstvu bol taký, že kresťan by nemal sexuálne žiť so svojou manželkou, ale iba vtedy ak chce počať deti. Tým pádom aj apoštoli, kňazi, keď už počali deti na ktoré mali právo aj ako kňazi, no ďalšie deti už mať nechceli, mali zostať v manželstve, ale už bez sexuálneho styku iba ako brat a sestra.

__________________

2 : DIDASKALIA 200-250

"Ale vyžaduje sa, aby bol biskup takto - muž, ktorý si vzal jednu ženu, ktorý dobre spravoval svoj dom [1Tim 3.2, 4]. A tak nech je dokázaný, keď dostane príkaz rúk sedieť v úrade biskupstva, a či je cudný, a či je aj jeho manželka veriaca a cudná; a či on vychoval svoje deti v bázni Božej a napomínal a učil ich; a či sa ho jeho domácnosť bojí a ctí ho, a všetci ho poslúchajú ? Lebo ak ho jeho domáci v tele neposlúchajú, ako sa stanú jemu podriadení tí, ktorí sú mimo jeho domu ?" [1 Tim 3,4-5]"

https://www.earlychristianwritings.com/text/didascalia.html

Poznámka : Autor Didaskalie teda učil, že biskup má byť ženatý a má sa vedieť starať o deti a domácnosť.

____________________

3 : Apoštolský cirkevný poriadok 200-330

"ak (biskup) nemá ženu, je to dobrá vec, ale ak si vzal ženu, ktorá má deti, nech s ňou býva, vytrvalo pokračuje v každej náuke, vie dobre vysvetľovať písma"

https://archive.org/details/oldestchurchma00scha/page/246/mode/2up?view=theater Str 254

Poznámka : Autor povoľuje biskupovi mať ženu.31 : Odpustenie hriechov po smrti 

KKC učí, že len v tomto živote je čas a možnosť na prijatie pokánia a spasenia :

KKC 1021 : "Smrťou sa končí život človeka ako čas otvorený na prijatie alebo odmietnutie Božej milosti, ktorá sa stala zjavnou v Kristovi. Nový zákon hovorí o súde (1038) najmä z hľadiska konečného stretnutia s Kristom pri jeho druhom príchode, ale viac ráz hovorí aj o odplate bezprostredne po smrti každého človeka podľa jeho skutkov a jeho viery. (679) Podobenstvo o chudobnom Lazárovi a Kristove slová kajúcemu zločincovi na kríži, ako aj iné texty Nového zákona hovoria o konečnom osude duše, ktorý môže byť v jednotlivých prípadoch odlišný."

V rozpore s týmto učením RKC učia nasledujúce ranno kresťanské spisy :

__________________

1 : KLEMENT ALEXANDRIJSKÝ 185 - 205

"A bolo tiež ukázané v druhej knihe Stromata, že apoštoli, nasledujúc Pána, kázali evanjelium tým v Hádes. Podľa mňa bolo nevyhnutné, aby ako tu, tak aj tam, najlepší z učeníkov napodobňovali Majstra; aby priviedol k pokániu tých, ktorí patria Hebrejom a oni pohanom; to znamená tých, ktorí žili v spravodlivosti podľa Zákona a Filozofie, ktorí ukončili život nie dokonale, ale hriešne...........Ak teda Pán zostúpil do Hádu za iným účelom, len aby kázal Evanjelium, ako zostúpil; bolo to buď kázať evanjelium všetkým, alebo len Hebrejom. Ak teda všetkým, potom všetci, ktorí veria, budú spasení, hoci môžu byť z pohanov, keď tam zložia svoje vyznanie;.............,Čo potom? Nezískala sa tá istá výnimka v Háde, aby aj tam všetky duše, keď počuli ohlasovanie, mohli buď prejaviť pokánie, alebo priznať, že ich trest bol spravodlivý, pretože neverili?............... Pán hlásal evanjelium tým v Hádes. V súlade s tým Písmo hovorí: "Hádes hovorí : Nevideli sme Jeho podobu, ale počuli sme Jeho hlas." Nie je to jednoznačne miesto, ktoré, ako hovoria vyššie uvedené slová, počulo hlas, ale tí, ktorí boli uvrhnutí do Hádu a odovzdali sa zničeniu ako osoby, ktoré sa dobrovoľne vrhli z lode do mora. Sú to teda tí, ktorí počujú božskú silu a hlas.........Pán kázal Evanjelium tým, ktorí zahynuli pri potope, alebo skôr boli pripútaní, a tým, ktorí boli "v stráži "?............Pre tých, ktorí odišli pred príchodom Pána (bez toho, aby sa im kázalo Evanjelium a nedali si od seba žiadnu pôdu, či už verili alebo neverili), sa nejednalo o žiadnu obyčajnú svojvôľu, aby získali buď spasenie, alebo trest. Lebo nie je správne, aby boli odsúdení bez súdu a aby len tí, ktorí žili po príchode, mali výhodu božskej spravodlivosti. Všetkým rozumným dušiam však bolo povedané zhora: "Čokoľvek z vás urobil v nevedomosti, bez toho, aby jasne poznal Boha, ak sa pri vedomí kajá, budú mu odpustené všetky hriechy." "Ale Hospodin bol útočiskom chudobným, pomoc v pravý čas aj v súžení." Tí, ktorí boli v súžení, mali evanjelium hlásané podľa času. A preto povedal: "Ak teda kázal evanjelium tým v tele, aby neboli nespravodlivo odsúdení, ako si možno predstaviť, že z toho istého dôvodu nekázal evanjelium tým, ktorí pred Jeho príchodom odišli z tohto života? "Lebo spravodlivý Pán miluje spravodlivosť, jeho tvár hľadí na úprimnosť." "Ale kto miluje zlo, nenávidí svoju dušu. "Ak teda pri potope zahynulo všetko hriešne telo, ktoré bolo potrestané za nápravu, musíme najprv veriť, že Božia vôľa, ktorá je disciplinárna a dobročinná, zachráni tých, ktorí sa k Nemu obrátia. Potom ani jemnejšia substancia, duša, nemohla nikdy utrpieť žiadne zranenie od hrubšieho živlu vody, pretože jej jemná a jednoduchá povaha ju robí nehmatateľnou, nazývanou ako netelesná. Ale čokoľvek je hrubé, spôsobené hriechom, toto je zavrhnuté spolu s telesným duchom, ktorý sa obracia proti duši.

https://www.earlychristianwritings.com/text/clement-stromata-book6.html Kap 6

Poznámka : Vyzerá to tak, že Klement veril, že tí čo zomreli pred Kristom v hriešnom stave, ako tí čo zomreli pri potope nepoznajúc Krista a jeho evanjelium, stále mali možnosť na obrátenie a to i v Hádese do ktorého po svojej smrti zostúpili. Kristus a jeho apoštoli im totiž prišili zvestovať svoje evanjelium, a tí čo ho prijali získali odpustenie hriechov.

___________________


32 : Bezhriešna Mária 

RKC učí, že Mária bola bez dedičného a osobného hriechu :

KKC 491 : "Cirkev si v priebehu storočí uvedomila, že Mária, ktorú Boh naplnil milosťou, (411) bola vykúpená už od svojho počatia. Dogma o Nepoškvrnenom počatí, ktorú v roku 1854 vyhlásil pápež Pius IX., vyznáva, že:"preblahoslavená Panna Mária bola v prvej chvíli svojho počatia osobitnou milosťou a výsadou všemohúceho Boha, vzhľadom na zásluhy Ježiša Krista, Spasiteľa ľudského pokolenia, uchránená nedotknutá od akejkoľvek škvrny dedičného hriechu."

KKC 493 : "Otcovia východnej tradície nazývajú Božiu Matku "Celá svätá" (po grécky Panagia) a oslavujú ju ako "uchránenú od akejkoľvek škvrny hriechu, akoby Duchom Svätým stvárnenú a utvorenú ako nové stvorenie". Z Božej milosti Mária počas celého svojho života zostala čistá od akéhokoľvek osobného hriechu."

V rozpore s tým učia nasledujúce ranno kresťanské spisy :

___________________

1 : Evanjelium Nazorejcov 100 - 160

"Hľa, matka Pána a jeho bratia mu povedali: Ján Krstiteľ krstí na odpustenie hriechov, poďme a dajme sa mu pokrstiť. Ale on im povedal: Čím som zhrešil, že som mal ísť a dať sa mu pokrstiť? Pokiaľ to, čo som povedal, nie je nevedomosť (hriech nevedomosti)."

https://www.earlychristianwritings.com/text/nazoreans-ogg.html

Poznámka : Mária a Ježišovi bratia sa tu prezentujú ako tí, ktorí zhrešili a potrebujú krst na odpustenie hriechov.

__________________

2 : Pavlovo Kázanie 150 - 350

Pavlovo kázanie ( lat. Praedicatio Pauli ) je text, na ktorý sa odvoláva kniha De Rebaptisme alebo De Baptismo Haereticorum [1] ("O krste heretikov", datovaná do 3. storočia). Pavlovo kázanie je podľa Pseudo-Cypriána " kacírsky falzifikát ", ktorý okrem iného tvrdí, že Ježiš kedysi vyznal svoje hriechy . Ježišov krst by sa mal vykonať, aby ho očistil od hriechu. Tieto tvrdenia boli v rozpore s protoortodoxným učením, že Ježiš a jeho matka Mária boli vždy bez hriechov.

https://en.wikipedia.org/wiki/Preaching_of_Paul

Poznámka : Suma sumárov, Pavlove kázanie považuje Máriu za hriešnu.

___________________

3 : Didascalia 200-250

"Uč teda, biskup, uč a karhaj a rozväzuj odpustením. A poznaj svoje miesto, že je to miesto Všemohúceho Boha a že si dostal právomoc odpúšťať hriechy. Lebo vám, biskupom, bolo povedané: Všetko, čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi; a všetko, čo rozviažete, bude rozviazané ? [Mt 18,18] Ako teda máš moc rozpútať, poznaj seba samého, svoje spôsoby a svoj rozhovor (s. 22) v tomto živote, aby boli hodní tvojho miesta. Ale bez hriechu niet nikoho medzi ľuďmi lebo je napísané: Niet človeka čistého od poškvrny, hoci by bol na svete len jedného dňa. [Jób 14,4-5] Preto bol napísaný život a spôsob rozhovoru spravodlivých a patriarchov, aby sa vedelo, že v každom z nich sa našiel aspoň nejaký malý hriech; aby sa dalo pochopiť, že Pán Boh sám je bez hriechu, ako povedal v Dávidovi ?"

https://www.earlychristianwritings.com/text/didascalia.html

Poznámka : Autor Didascalie teda učil jasne, že nikto nie je bez hriechu, iba Boh, pričom okrem Boha neuvádza žiadne iné výnimky. Z toho je teda zrejmé, že aj Mária ako človek musela mať hriech.
33 : KRST PONORENÍM

V katolíckej cirkvi sa na základe KKC 1240 krstí trojnásobným liatím vody na hlavu :

KKC 1240 : "V Latinskej cirkvi vysluhovateľ toto trojnásobné liatie vody sprevádza slovami: "M., ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého." Vo východných liturgiách je katechumen obrátený na východ a kňaz hovorí: "Krstí sa Boží služobník M. v mene Otca i Syna i Svätého Ducha." A pri vzývaní každej osoby Najsvätejšej Trojice ho ponorí do vody a opäť ho z nej vyzdvihne."

V rozpore s týmto učia nasledujúce ranno kresťanské spisy :

__________________

Skutky Petrove 150 - 200

"a ako si ho Pán vyvolil spomedzi apoštolov, a kvôli čomu sa plavil do Itálie a denne mu oznamoval slovo Božie. A zvažujúc ho, podľa chôdze poznal, že je jednotný vo viere a že je dôstojným služobníkom (diakonom).Teraz, keď nastal pokoj na lodi v Hadrii (Jadran), Theon to ukázal Petrovi a povedal mu: Ak ma uznáš za hodného, ​​koho môžeš pokrstiť pečaťou Pána, máš príležitosť. Lebo všetci, čo boli na lodi, opití zaspali. A Peter zostúpil na povraze lode a pokrstil Theona v mene Otca i Syna i Ducha Svätého, a on vystúpil z vody, radujúc sa s veľkou radosťou, a Peter sa tiež radoval, že Boh uznal Theona za hodného svojho názvu."

https://www.earlychristianwritings.com/text/actspeter.html

Poznámka : Peter bol s Theonom na lodi, keď zrazu Theon požiadal Petra o krst. Obaja teda vystúpili povrazom lode do mora a Peter ho pokrstil ponorením, a potom Theon vystúpil z vody a vrátili sa povrazmi na loď. Ak bol krst liatím právoplatným krstom, prečo Peter nepokrstil Theona na lodi liatím vody z kýbla ? Bolo by to oveľa jednoduchšie a praktickejšie než vstupovať do mora na povrazoch lode. To že tak nespravil, je skôr dôkazom toho, že iba krst ponorením bol vnímaný ako právoplatný krst, a ponoriť celý do vody sa dalo len pri zostúpení do morskej hladiny, na lodi sa to teda nedalo, a preto boli obaja prinútení zostúpiť do morskej hladiny na povrazoch.

______________________

Didaskalia 200-250

"Tých, ktorí sa ti páčia spomedzi všetkých ľudí, si vyberieš a vymenuješ za diakonov, muž pre výkon väčšiny požadovaných vecí, ale žena pre službu žien. Lebo sú domy, do ktorých nemôžeš pre pohanov poslať k ženám diakona, ale smieš poslať diakonku. Aj preto, že v mnohých iných veciach sa vyžaduje úrad diakonky. V prvom rade, keď ženy zostupujú do vody, tie, ktoré zostupujú do vody, by mali byť pomazané diakonkou olejom pomazania; a tam, kde nie je po ruke žiadna žena a najmä diakonka, ten, kto krstí, musí nevyhnutne pomazať tú, ktorá sa krstí.....nech nad nimi človek vysloví vo vode vzývanie božských mien. A keď krstená vystúpi z vody, nech ju diakonka prijme a poučí ako má byť pečať krstu (udržiavaná) neporušená v čistote a svätosti."

https://www.earlychristianwritings.com/text/didascalia.html#goog

Poznámka : Opisuje sa tu krst kresťanov pričom sa tu ukazuje, že kresťania pri krste zostupovali do vody a vystupovali z vody, čiže boli do vody svojim telom ponorení. Iný typ krstu sa tu neopisuje ! To je v rozpore s tým ako dnes krstí RKC, tá neponára pri krste krstiteľov, ale im len leje vodu na hlavu pri oltári.34 : Tvorba nábožných obrazov/sošiek

RKC na základe KKC 2132 povoľuje uctievanie anjelov, Máriu, svätých skrze obrazy, sochy, sošky.

KKC 2132 : "Kresťanské uctievanie obrazov nie je v rozpore s prvým prikázaním, ktoré zakazuje modly. Veď "úcta k obrazu prechádza na vzor" a "kto uctieva obraz, uctieva osobu, ktorá je na ňom namaľovaná." Úcta, ktorá sa vzdáva posvätným obrazom, je "nábožná úcta", a nie adorácia, ktorá patrí jedine Bohu. "Náboženský kult sa nepreukazuje obrazom, nakoľko sa berú do úvahy v sebe samých ako nejaké veci, ale nakoľko sú obrazmi, ktoré vedú k vtelenému Bohu. No úkon [úcty], ktorý smeruje k obrazu ako obrazu, sa nezastavuje pri ňom, ale smeruje k tomu, koho je obrazom."

V rozpore s týmto učia nasledujúce ranno kresťanské spisy :

___________________

1 : SKUTKY JÁNA 150 - 200

"Lykomedes, ktorý mal priateľa, ktorý bol šikovný maliar, k nemu rýchlo pristúpil a povedal mu: Vidíš ma, ako sa veľmi ponáhľam k tebe, príď rýchlo do môjho domu a maľuj muža, ktorého vám ukážem bez toho, aby o tom vedel. A maliar.....povedal Lykomedovi: Ukáž mi ho a zvyšok sa nestaraj. A Lykomedes ukázal na Jána maliara, priviedol ho k nemu a zavrel ho do miestnosti, z ktorej bolo vidieť Kristovho apoštola. A Lykomedes bol s blaženým mužom, hodoval na viere a poznaní nášho Boha a ešte viac sa radoval z myšlienky, že by ho mal mať na portréte.27 Maliar teda v prvý deň urobil jeho obrys a odišiel. A na ďalšom ho namaľoval svojimi farbami, a tak doručil portrét na jeho veľkú radosť Lycomedovi. A lež to vzal, postavil si to vo svojej obývačke a zavesil girlandami, takže keď to John zbadal, povedal mu: Moje milované dieťa, čo robíš vždy, keď prichádzaš z kúpeľa? sám do tvojej spálne? či sa nemodlím s tebou a ostatnými bratmi? alebo pred nami niečo skrývaš? A keď to povedal a žartovne sa s ním rozprával, vošiel do spálne a uvidel portrét starca, korunovaného girlandami a lampami a oltármi. A zavolal ho a povedal: Lycomedes, čo myslíš tým portrétom? môže to byť jeden z tvojich bohov, ktorý je tu namaľovaný? lebo vidím, že stále žiješ pohanským spôsobom. A Lykomedes mu odpovedal: Jediným mojím Bohom je ten, ktorý ma vzkriesil zo smrti s mojou ženou, ale ak popri tom Bohu je správne, aby sa bohmi nazývali muži, ktorí nám prospeli, si to ty, otče. Mal som namaľovaný portrét, ktorého korunujem, milujem a vážim si ho, že sa stal mojím dobrým sprievodcom.28 A Ján, ktorý nikdy nevidel svoju tvár, mu povedal: Posmievaš sa mi, dieťa, mám takú tvar? tvoj Pán? ako ma môžeš presvedčiť, že ten portrét je ako ja? A Lycomedes mu priniesol zrkadlo. A keď sa videl v zrkadle a vážne sa pozrel na portrét, povedal: Ako žije Pán Ježiš Kristus, portrét je ako ja, ale nie ako ja, dieťa, ale ako môj telesný obraz; lebo ak ma tento maliar, ktorý napodobnil túto moju tvár, bude chcieť nakresliť portrét, bude bezradný,farby, ktoré sú ti teraz dané, a dosky a omietka (?) a lepidlo (?), a poloha môjho tvaru, a staroba a mladosť a všetky veci, ktoré sa vidia očami.29 Ale staň sa mi dobrým maliarom, Lykomedes. Máš farby, ktoré ti dáva skrze mňa, ktorý si nás všetkých maľujem pre seba, dokonca aj Ježiša, ktorý pozná tvary a výzory a postoje a dispozície a typy našich duší. A farby, ktorými ťa natieram, sú tieto: viera v Boha, poznanie, zbožná bázeň, priateľstvo, spoločenstvo, miernosť, láskavosť, bratská láska, čistota, jednoduchosť, pokoj, nebojácnosť, smútok, striedmosť a celá tá skupina farieb maľuje podobu tvojej duše a už teraz dvíha tvoje zvrhnuté údy a vyrovnáva tie, čo boli pozdvihnuté, a ošetruje tvoje modriny a lieči tvoje rany a upravuje tvoje vlasy, ktoré máš upravené, a umýva tvoju tvár, a čisťuje tvoje oči a prečisťuje tvoje útroby a vyprázdňuje tvoje brucho, a odreže to, čo je pod ním; a jedným slovom, keď sa celá spoločnosť a zmiešanie takých farieb spojí do tvojej duše, predloží to nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi neohrozenú, celistvú (nevyhladenú) a pevnú formu. Ale to, čo si teraz urobil, je detinské a nedokonalé: nakreslil si mŕtvu podobu mŕtveho."

https://www.earlychristianwritings.com/text/actsjohn.html

Poznámka : Lykomedes si Jána obľúbil až do takej miery, že mu spravil obraz, ktorý ovešal ozdobami a skrze tento obraz vzdával Jánovi svoju lásku. Ján však takéto správanie odsudzuje ako pohanské a detinské. Keď si dnes pozrieme správanie katolíkov ich správanie je takmer rovnaké. Tiež si z niektorých ľudí spravili svätcov, vytvorili im obrazy, tieto obrazy ovešali ozdobami a skrze tieto obrazy im vyjadrujú svoju prehnanú lásku k nim.

___________________

2 : Celsus 178

62. Prejdime k ďalšiemu bodu. (Kresťania) Nedokážu tolerovať chrámy, oltáre alebo obrazy. V tomto sú ako Skýti, kočovné kmene Líbye, Seres, ktorí neuctievajú žiadneho boha, a niektoré ďalšie z najbarbarskejších a najbezbožnejších národov na svete.

https://www.earlychristianwritings.com/text/celsus.html

Poznámka : Ak kresťania netolerovali obrazy, ako by ich mohli uctievať a skrze nich sa modliť k Bohu, tak ako to robia dnešní katolíci ?

__________________

3 : Origen 254

"Kresťania sa vyhýbajú stavaniu oltárov, sôch a chrámov; a toto, myslí si (Celsus) , bolo medzi nami dohodnuté ako odznak alebo rozlišovacia značka tajnej a zakázanej spoločnosti."

https://www.earlychristianwritings.com/text/celsus.html

Poznámka : Ako vidíme zo svedectva Origena kresťania sa vyhýbali stavaniu sôch. Ako by ich potom mohli uctievať a skrze nich sa modliť k Bohu, tak ako to robia dnešní katolíci ?
35 : NIKOMU NEHOVORTE OTEC V DUCHOVNOM ZMYSLE 

V RKC sa často krát pápež, alebo cirkevní predstavení prezývajú ako "otec" v duchovnom zmysle, napr. otec Patrik. V rozpore s týmto učia nasledujúce ranno kresťanské spisy : 

________________

1 : Theodotus 150 - 180

"Postupujúc od viery a strachu k poznaniu, človek vie, ako povedať Pane, Pane; ale nie ako Jeho otrok, naučil sa hovoriť, Otče náš. Keď oslobodil ducha otroctva, ktorý vyvoláva strach, a postúpil láskou k adopcii, teraz z lásky uctieva Toho, ktorého sa predtým bál. Lebo sa už nezdržiava toho, čoho by sa mal zdržať zo strachu, ale z lásky priľne k prikázaniam. Hovorí sa, že "sám Duch svedčí, keď voláme, Abba, Otče".20. Teraz nás Pán vykupuje svojou vzácnou krvou, oslobodzuje nás od našich starých trpkých pánov, čiže od našich hriechov, pre ktoré nad nami vládli duchovné sily zla. Preto nás vedie do slobody Otca, synov, ktorí sú spoludedičmi a priateľmi. "Lebo," hovorí Pán, "tí, čo plnia vôľu môjho Otca, sú moji bratia a spoludedičia." "Nikoho teda nenazývajte otcom na zemi." Lebo sú to páni, ktorí sú na zemi. Ale v nebi je Otec, ktorého je celá rodina v nebi aj na zemi. Lebo láska vládne ochotným srdciam, no bojte sa nechcených. Jeden druh strachu je základný; ale ten druhý, vedie nás ako pedagóga k dobru, privádza nás ku Kristovi a zachraňuje."

https://www.earlychristianwritings.com/text/theodotus.html

________________

2 : Výklad vedomostí 150 - 200

Toto je jeho učenie: Nevolajte otca na zemi. Váš Otec, ktorý je na nebesiach, je jeden. Si svetlo sveta. Sú to moji bratia a moji spoločníci, ktorí plnia vôľu Otca. Načo vám je, ak získate svet a prídete o svoju dušu? Lebo keď sme boli v tme, zvykli sme mnohých nazývať "otec", keďže sme nepoznali pravého Otca."

https://www.earlychristianwritings.com/text/interpretation.html

________________36 : Prehnaná starostlivosť o mrtvych :

V RKC je prehnaná starostlivosť o mŕtvych bežným javom. Mŕtvy pápeži bývajú pochovávaní v drahých hrobkách majúc na sebe drahé šaty. Niektoré kosti katolíckych svätcov zas bývajú korunované, uctievané a starostlivo opatrované. Nakoniec aj mnoho katolíkov ak zomrú, nie sú len tak pohodení do vykopanej jamy a prikrytý hlinou, ale nad vykopanou jamou majú postavené drahé mramorové/žulové pomníky, ktoré stoja aj do 1000 eur. Katolíci zvyknú na svojich pozostalých minúť nemalé množstvo peňazí.

V rozpore s touto praxou učia nasledujúce ranno kresťanské spisy :

_________________

1 : SKUTKY PETRA 150 - 200

"A keď zástup, ktorý stál okolo, vyslovil Amen veľkým zvukom, Peter spolu s Amen odovzdal svojho ducha Pánovi. A Marcellus od nikoho nežiadal dovolenie, lebo nebolo možné, keď videl, že Peter sa vzdal ducha, sňal ho vlastnými rukami z kríža a umyl ho v mlieku a víne a nasekal jemných sedem mín mastichy a ďalších päťdesiat z myrhy, aloe a indického listu a navoňal (nabalzamoval) jeho telo a naplnil drahocennú mramorovú rakvu attickým medom a uložil ju do svojej vlastnej hrobky. Ale Peter sa v noci zjavil Marcelovi a povedal: Marcellus, počul si, že Pán hovorí: Nech sa mŕtvi pochovávajú z vlastných mŕtvych? A keď Marcellus povedal: Áno, Peter mu povedal: To, čo si minul na mŕtvych, si stratil, lebo si živý, ako mŕtvy sa staráš o mŕtvych. A Marcellus sa prebudil a oznámil bratom, že sa zjavil Peter, a bol s tými, ktorí boli upevnení vo viere Kristovej od Petra, pričom sám bol ešte viac upevnený až do príchodu Pavla do Ríma.."

https://www.earlychristianwritings.com/text/actspeter.html

Poznámka : Vyzerá to tak, že Pavol si želal aby jeho pohreb bol čo možno finančne najmenej zaťažujúci. Všetko čo si Pavol želal bolo byť pochovaný do vykopanej jamy v skromnom oblečení. Všetko ostatné považoval za zbytočnosť, ba dokonca za nadbytočné a nežiadúce !

_________________37 : SAMOPOKRSTENIE

katechizmus katolíckej cirkvi uvádza, že krstiť môže biskup, kňaz aj diakon a len v prípade nevyhnutnosti môže krstiť každý, dokonca aj nepokrstený človek, ak má potrebný úmysel:

KKC 1256 : "Riadnymi vysluhovateľmi krstu sú biskup a kňaz(1239-1240) a v Latinskej cirkvi aj diakon. V prípade nevyhnutnosti môže krstiť každý, aj nepokrstený človek, ak má potrebný úmysel a použije trojičnú krstnú formulu. (1752)"

Samopokrstenie RKC nepovoľuje a ani ako právoplatný krst neuznáva. V rozpore s týmto učením učia nasledujúce ranno kresťanské spisy :

_____________________

1 : Skutky Pavla 150 - 200

"32 Tu nastal vrav a hlas šeliem a krik ľudu a žien, ktoré sedeli spolu, a niektorí hovorili: Priveďte svätokrádežnú! a ženy povedali: Preč s mestom pre tento nezákonný čin! preč s nami, ty prokonzul ! je to trpký pohľad, zlý úsudok!38 Ale Thecla, keď bola vyňatá z ruky Tryfaeny, bola vyzlečená a nasadená na ňu pásom a hodená na štadión, a postavili proti nej levy a medvede. A divoká levica, ktorá k nej bežala, si ľahla k jej nohám a tlačenica žien nahlas plakala. A pribehol na ňu medveď; ale levica pribehla a stretla sa s ním a roztrhla medveďa na kusy. A opäť sa na ňu rozbehol lev, vycvičený proti mužom, ktorý patril Alexandrovi, a levica s ním zápasila a bola zabitá spolu s ním. A ženy nariekali ešte viac, keď videli, že aj levica, ktorá jej pomáhala, je mŕtva. Potom nasadili mnoho zvierat, kým ona stála, vystrela ruky a modlila sa. A keď skončila svoju modlitbu, otočila sa a uvidela veľkú nádrž plnú vody a povedala: Teraz je čas, aby som sa umyla. A hodila sa dnu a povedala: V meno Ježiša Krista sa krstím v posledný deň."

https://www.earlychristianwritings.com/text/actspaul.html

Poznámka : Kresťanská mučeníčka Thecla sa samopokrstila.

____________________38 : Podriadenosť ženy manželovi / Učenie žien :

V čom sa dnes katolícke ženy podriaďujú svojím manželom ? No vo viere to nie je, pretože tam sú povinné počúvať svojho pápeža či miestneho biskupa. A vo svetských veciach sa katolícke manželky tiež mužom nepodriaďujú, ale v každom katolíckom manželstve má muž aj žena v otázke rozhodovania svetských vecí rovnakú váhu. V rozpore s týmto učia nasledujúce ranno kresťanské spisy :

____________________

1 : Klement Alexandrijský

. . . .. Lebo nič nie je lepšie a vznešenejšie, ako keď sa ako manželia držíte v dome, harmonicky vo svojich citoch." Vládnucou mocou je teda hlava. A ak "Pán je hlavou muža a muž je hlavou ženy," muž, "ktorý je obrazom a slávou Boha, je pánom ženy." Preto aj v Liste Efezanom je napísané: "Podriaďujeme sa jeden druhému v bázni Božej." Ženy, podriaďujte sa svojim mužom ako Pánovi. Lebo muž je hlavou ženy, ako aj Kristus je hlavou Cirkvi; a On je Spasiteľ tela."

https://www.earlychristianwritings.com/text/clement-stromata-book4.html Kap 8

"Apoštol v liste Títovi s pôvabom hovorí: "aby sa kajky chovali bohabojne, neohovárali, nezotročili veľa vína, aby radili mladým ženám, aby milovali svojich manželov, milovali svoje deti, boli rozvážne, cudné, hospodárky, dobré, poddané svojim vlastným mužom, aby sa nerúhali Božiemu slovu."

https://www.earlychristianwritings.com/text/clement-stromata-book4.html Kap 20

_____________________

2 : Didaskalia 200-250

"Lebo náš Pán prirovnal slovo svojej zvesti k horčici; ale horčica, pokiaľ nie je šikovne temperovaná, je horká a ostrá pre tých, ktorí ju používajú. Preto náš Pán v evanjeliu povedal vdovám a všetkým laikom: Nehádžte svoje perly pred svine, aby ich nepošliapali a neobrátili sa proti vám a neroztrhali vás [Mt 7,6]. Keď totiž pohania, ktorí sú poučovaní, počujú Božie slovo nevhodne povedané, ako by malo byť, na budovanie večného života – a tým skôr, že im ho hovorí žena....... budú sa posmievať, namiesto toho, aby tlieskali slovu doktríny; a za hriech ju čaká ťažký súd.[iii. 6] Preto nie je správne ani potrebné, aby ženy boli učiteľkami, a to najmä v súvislosti s menom Krista a vykúpením jeho umučenia. Lebo nie ste na to ustanovené, ženy a najmä vdovy, aby ste učili, ale aby ste sa modlili a prosili Pána Boha. Lebo On, Pán Boh, Ježiš Kristus, náš Učiteľ, nám poslal Dvanástich, aby sme učili ľud i pohanov; a boli s nami učeníčky Mária Magdaléna a Mária, dcéra Jakubova a druhá Mária; ale neposlal ich, aby učili ľudí s nami. Ak by sa totiž vyžadovalo, aby ženy učili, náš Majster by im sám prikázal, aby s nami dávali pokyny."

Poznámka : Autor Didaskalie zakazoval aby ženy vyučovali náboženstvo. V RKC však aj ženy - katechétky, náboženstvo vyučujú.

https://www.earlychristianwritings.com/text/didascalia.html#goog

Didaskalia 200-250

"Pokyn pre ženy, že majú potešiť a ctiť svojich manželov osamote, starostlivo sa starajú a múdro za prácu svojich domov s pozornosťou; a nemali by sa kúpať s mužmi; a že by sa nemali zdobiť a stať sa príčinou potknutia ľudí a chytiť ich do pasce; a to mali by byť cudné a tiché a nehádať sa so svojimi manželmi. A nech sa žena podriadí aj svojmu manželovi; pretože hlava ženy je muž a hlava človeka [Ef 5,23; 1Kor 11,3], ktorý chodí na ceste spravodlivosti je Kristus. Po Pánovi všemohúcom náš Boh a Otec svetov, súčasnosti a toho, čo má prísť a Pán každého dychu a všetkých síl a Jeho živý a Duch Svätý, ktorému je sláva a česť na veky, Amen -- žena, boj sa svojho muža a vzdávaj mu úcty a poteš ho samého a buď pripravená slúžiť mu; a nechať tvoje ruky buď (vystreté) na vlnu a tvoja myseľ bude na vretene, ako sa hovorí v Múdrosti? 10Statočná žena, ktorá sa tak nájde, lebo je cennejšia ako drahé kamene veľkej ceny; 11a srdce jej manžela sa na ňu spolieha a zásoby nie sú nedostatočné jej, 12 lebo ona je pomocníčkou svojmu mužovi vo všetkom, a spôsobí, že mu v živote nič nechýba. 1"

https://www.earlychristianwritings.com/text/didascalia.html

Poznámka : Autor Didaskalia opisuje podriadenosť ženy voči mužovi, ktorá veľmi pripomína, ba povedal by som, že je až totožná s rovnoprávnosťou žien voči svojmu manželovi v arabských krajinách.


PS : Stránka sa bude postupne doplňovať