PROROCKÉ "ROZPORY" V NOVOM ZÁKONE ?

1 : "NESPRÁVNA" CITÁCIA SZ PROROCTIEV :

Medzi 1 kategóriu "nesplnených" proroctiev patria starozákonné verše, ktoré sa citujú v Novom Zákone, avšak sú "nesprávne" citované, tu je zoznam :

1 : Ježiš nesprávne cituje Deuteronómium pridaním "iba" k Dt 6:13 v Lukáš 4:8;

______________

2 : Nesprávna citácia Žalmu 78 :2-3 v Matúš 13:35

_______________

3 : V Rim 10:8 Pavol nesprávne cituje Dt. 30:14 , vynecháva slová "aby si to urobil" a pridáva "to znamená slovo viery, ktoré kážeme". Tým úplne zmenil význam citovaného verša (že je potrebné riadiť sa Zákonom), aby podporil svoju doktrínu o spasení iba vierou.

______________

4 : Nesprávna citácia Jer 31:32 v Heb 8:9

"9 nie takú zmluvu, akú som uzavrel s ich otcami v ten deň, keď som ich vzal za ruku, aby som ich vyviedol z egyptskej krajiny. Lebo oni nezotrvali v mojej zmluve a ja som ich opustil, hovorí Pán." List Hebrejom 8:9

______________

5 : Nesprávna citácia Iz 28:16 v Rim 9:33

"33 ako je napísané: "Hľa, kladiem na Sione kameň úrazu a skalu pohoršenia; kto v neho verí, nebude zahanbený." List Rímanom 9:33

______________

6 : Matúš v 1:23 nesprávne cituje Iz 7:14 slovami "hľa, panna počne", zatiaľ čo v Iz 7:14 je napísané "hľa, mladé dievča počne".

______________

7 : V Matúšovi 27:9 nie je citát z Jeremiáša, ale zo Zachariáša 11: 12-13

"9 Vtedy sa splnilo, čo povedal prorok Jeremiáš: "Vzali tridsať strieborných, cenu toho, ktorého takto ocenili synovia Izraela" a dali ich za Hrnčiarovo pole; ako mi prikázal Pán." Matúš 27:9

________________

Poznámka : Nuž je pravda, že niektoré starozákonné verše boli v Novom Zákone inak citované, než ako boli citované v Starom Zákone, prečo je tomu tak ? Treba si uvedomiť, že Starý Zákon prepisovali židia. Tí boli za čias Ježiša pod nadvládou farizejov. Farizeji boli charakteristickí tým, že si do Zákona dávali vsuvky, zle prepisovali Zákon a často krát aj menili významy jednotlivých viet v Zákone. Aj z tohto dôvodu nespoznali Mesiáša, lebo ich Zákon, ktorý nesprávne prepisovali, obsahoval často krát (nie vždy a vo všetkom, avšak viacero krát) iné vety a slová ako Boží Zákon skutočne obsahoval. Apoštoli tieto chyby naprávajú, a uvádzajú také znenie veršov a slov, ktoré Boží zákon skutočne obsahoval.

A teda napríklad v pôvodnom Božom výroku sa nachádzal výraz "hľa, panna počne". Avšak vo farizejskom preklade Starého Zákona sa nachádza "hľa mladé dievča počne", zatiaľ čo v správnom apoštolskom preklade, ktorý pod vedením Ducha Svätého napráva nesprávny farizejský preklad je správne napísané "hľa panna počne".

Iný príklad, Jeremiáš prorokuje o 30 strieborných. Nesprávny farizejský preklad tento výrok Jeremiáša umiesťňuje do Zachariáša, zatiaľ čo správny apoštolský preklad to uvádza do správnej miery, a ozrejmuje, že to nie Zachariáš povedal tento výrok, ale Jeremiáš.

Niekto by sa však mohol spýtať, "prečo farizeji nesprávne prekladali Starý Zákon" ? Sú tu 2 odpovede, urobili to preto lebo neboli naplnení Duchom Svätým, ale satanom, a ten ich hnal k tomu, aby pozmenili viaceré starozákonné verše, tak aby sa nezhodovali s apoštolskými veršami, týmto chcel satan spôsobiť, aby ľudia neverili apoštolskému výkladu ale označili apoštolský výklad za nepresný, zavádzajúci a falošný, a aby sa tým pádom ani nenaplnili viaceré Ježišove proroctvá, ktoré sa naplnili výlučne skrze apoštolsky citované verše, cez farizejský starý Zákon by sa nenaplnili.

__________________


2 : STAROZÁKONNÉ VERŠE KTORÉ SA V BIBLII NENACHÁDZAJÚ :

Medzi 2 kategóriu "nesplnených" proroctiev patria starozákonné verše, ktoré sa citujú v Novom Zákone, avšak tie sa v Starom Zákone nikde nenachádzajú, tu je zoznam :

1 : Jakub cituje písmo, ktoré hovorí: "Duch, ktorý v nás prebýva, túži po závisti." Ale v Biblii takýto verš nie je. Jakub 4:5

______________

2 : Pavol cituje Boha, ktorý povedal: "Našiel som Dávida, syna Izaiho, muža podľa môjho srdca, ktorý splní všetku moju vôľu." Ale žiadny takýto citát v Starom zákone nenájdeme. Skutky 13:22

_______________

3 : Ježiš hovorí, že tým, ktorí v neho veria, budú, ako hovorí Písmo, tiecť živé vody z ich útrob. Znie to ako zábava, ale v Biblii takýto text nie je. Ján 7:38

________________

4 : "Bude sa volať Nazaretský." Matúš tvrdí, že to bolo naplnenie proroctva, no takéto proroctvo sa nikde v Starom zákone nenachádza. Matúš 2:23

________________

Poznámka : Áno je pravda, že tieto verše sa v Starom Zákone nenachádzajú, prečo potom apoštoli citovali verše, ktoré sa v Starom Zákone nenachádzajú ? Preto len zopakuje, čo som už napísal hore : "Treba si uvedomiť, že Starý Zákon prepisovali židia. Tí boli za čias Ježiša pod nadvládou farizejov. Farizeji boli charakteristickí tým, že si do Zákona dávali vsuvky, zle prepisovali Zákon a často krát aj menili významy jednotlivých viet v Zákone. Aj z tohto dôvodu nespoznali Mesiáša, lebo ich Zákon, ktorý nesprávne prepisovali, obsahoval často krát (nie vždy a vo všetkom, avšak viacero krát) iné vety a slová ako Boží Zákon skutočne obsahoval. Niektoré Starozákonné verše farizeji zo Starého Zákona vymazali - tie údajne "neexistujúce verše", ktoré citujú apoštoli. Apoštoli tieto farizejské chyby naprávajú, a uvádzajú také znenie veršov a slov, ktoré Boží zákon skutočne obsahoval.

A teda napríklad v pôvodnom Božom výroku sa nachádzal výraz "budú ho volať Nazaretský". Avšak vo farizejskom preklade Starého Zákona sa tento výraz nenachádza, pretože ho z neho farizeji vymazali. Niekto by sa však mohol spýtať, "prečo tieto verše farizeji vymazali zo Starého Zákona" ? Sú tu 2 odpovede, urobili to preto lebo neboli naplnení Duchom Svätým, ale satanom, a ten ich hnal k tomu, aby pozmenili viaceré starozákonné verše, tak aby sa nezhodovali s apoštolskými veršami, týmto chcel satan spôsobiť, aby ľudia neverili apoštolskému výkladu ale označili apoštolský výklad za nepresný, zavádzajúci a falošný, a aby sa tým pádom ani nenaplnili viaceré Ježišove proroctvá, ktoré sa naplnili výlučne skrze apoštolsky citované verše, cez farizejský starý Zákon by sa nenaplnili.

PS : Aj v Novom Zákone sa nachádza jeden citovaný verš Pavlom, kedy Pavol cituje Ježiša "lepšie je dávať ako dostávať" Sk 20:35. Tento výrok sa v evanjeliu nenachádza, pretože apoštoli nenapísali o Ježišovom živote a jeho výrokoch úplne všetko. Niektoré jeho výroky, ktoré apoštoli nespomenuli, spomenul Pavol. Potom tu zostáva ešte mnoho iných Ježišových výrokov, ktoré sa nedostali do Písma, a ktoré nespomenuli ani apoštoli ani Pavol. Tieto výroky zrejme neboli dôležité, čo je aj dôvodom, prečo nie sú v Písme spomenuté.

________________


3 : CITOVANIE ZO STAROZÁKONNÝCH APOKRYFOV

Medzi 3 kategóriu patrí citácia veršov, ktoré sa nenachádzajú v Starom Zákone ale v apokryfoch, či v pohanských spisoch

1 : Enoch, "siedmy od Adama", prorokoval, že Boh príde s 10 000 svojimi svätými "vykonať súd nad všetkými". Ale toto proroctvo je z Knihy Enochovej , nie z Biblie. Júdov list 14-15

2 : List Títovi 1:12

"Veď ktosi z nich, ich vlastný prorok, povedal: "Kréťania sú veční luhári, zlá zver, bruchá lenivé."

Skutky apoštolov 17:28

"28 Lebo v ňom žijeme, hýbeme sa a sme, ako to aj niektorí z vašich básnikov povedali: »Veď aj jeho pokolenie sme."

Poznámka : Pôvodcom citátu v 2 Tit 1:12 je krétsky básnik Epimenides (6. stor. pred Kr.) Pôvodcom citátu v Sk 17:28 sú básnici Aratos a Kleánthes (3. stor. pred Kristom). Niektoré diela pohanov v sebe obsahujú zaujímavé, užitočné a pravdivé myšlienky, preto z nich niekedy apoštoli citovali. Nie že by ich považovali za Božie dielo, a nie že by pohanskí proroci hovorili niektoré verše skrze Ducha Svätého, ale niektoré ich myšlienky boli z ich vlastnej hlavy, z ich vlastného rozumu, a boli vhodné na poúčanie, preto ich apoštoli využili. Výraz v 2 Tit 1:12 "ich vlastný prorok" znamená, že Gréci považovali Epimenidesa za proroka.

Nie všetky Starozákonné Božie vyjadrenia sa zapísali do kníh Starého Zákona. Niektoré Božie výroky zachytili aj apokryfy. Všetky tie Božie výroky, ktoré nezachytili knihy Starého zákona ale zachytili ich apokryfy, a ktoré apoštoli uznali, že by boli vhodné a užitočné na vyučovanie, tie vo svojich spisoch použili, a teda Júda využil 1 verš z knihy Henochovej. Kniha Henochova je ako celok neužitočná, a nie je inšpirovaná, preto ani nebola pridaná do Starozákonného apoštolského kánonu. Hoci kniha Henochova ako celok nie je Bohom inšpirovaná, a nachádza sa v nej viacero heréz, predsa len obsahuje v sebe aj nejaké to zrnko Božej pravdy a správnych Božích výrokov. Apoštoli oddelili nesprávne verše knihy Henochovej od tých správnych, a z tých správnych si vybrali tie verše, ktoré považovali za užitočné, tie potom použili vo svojich knihách.

_________________


4 : "NESPLNENÉ" NOVOZÁKONNÉ PROROCTVÁ

1 : Keď sú Ježiš a jeho učeníci obvinení z porušovania soboty, ospravedlňuje sa tým, že odkazuje na písmo, v ktorom boli kňazi, ktorí "znesvätili sobotu", bezúhonní. Ale v Starom zákone takýto úryvok nie je. Matúš 12:5

"A v Zákone ste nečítali, že kňazi v sobotu porušujú v chráme sobotu, a predsa sú bez viny?" Matúš 12:5

Poznámka : Ale existuje : "V sobotňajší deň budeš obetovať dva bezchybné jednoročné baránky a dve desatiny efy jemnej múky, poliatej olejom, ako potravinovú obetu a k tomu aj nápojovú obetu." Numeri 28:9. Kňazi vykonávajú obetnú prácu aj v sobotu, a predsa sú bez viny.

________________

2 : Ježiš tvrdí, že o ňom písal Mojžiš. Kde? Škoda, že nám nedal kapitolu a verš. Ján 5:46

"46 Lenže keby ste verili Mojžišovi, verili by ste aj mne, lebo on o mne písal." Ján 5:46

Poznámka : Tu "Vzbudím im proroka spomedzi ich bratov, ako si ty, svoje slová vložím do jeho úst a bude im hovoriť všetko, čo mu prikážem" Dt 18:18

Keď toto Mojžiš hovoril, mal na mysli príchod proroka Ježiša.

_________________

3 : "21: "Nikto z nich nie je stratený, iba syn zatratenia, aby sa naplnilo Písmo. Ján 17:12

Ježiš "stratil" Judáša, aby naplnil písmo. Aké písmo?

Poznámka : Tieto Písma

Ž 109:8 - "....Bože, chvála moja, nemlč, 2 lebo sa proti mne otvorili ústa hriešnika a ústa podvodníka. Hovoria proti mne lživým jazykom, 3 zahŕňajú ma nenávistnými rečami a napádajú ma bez príčiny. 4 Za moju lásku broja proti mne; ale ja sa modlím. 5 Zlom sa mi odplácajú za dobré a nenávisťou za lásku. 6 Postav nad neho hriešnika. Žalobca nech stojí po jeho pravici. 7 Keď ho budú súdiť, nech vyjde ako odsúdený a jeho modlitba nech mu bude hriechom. 8 Jeho dní nech je čím menej a jeho úrad nech prevezme iný. 9 Jeho deti nech ostanú sirotami a vdovou jeho manželka. 10 Jeho synovia nech sa voslep túlajú a nech žobrú, nech ich vyženú z ich spustošených príbytkov. 11 Nech ho úžerník oberie o celý majetok a plody jeho práce nech rozchvacujú cudzí. 12 Nech mu nik nepreukáže milosrdenstvo a nech sa nik nezľutuje nad jeho sirotami. 13 Jeho potomstvo nech vyhynie, nech je vytreté v ďalšom pokolení ich meno. 14 Pán nech pamätá na neprávosť jeho otcov a hriech jeho matky nech sa nezotrie. 15 Pán nech ich má stále pred očami a nech vyhladí ich pamiatku zo zeme. 16 Za to, že mu ani nenapadlo byť milosrdným, ale prenasledoval bedára a žobráka a skľúčeného v srdci chcel usmrtiť. 17 Miloval kliatbu, nech ho teda postihne; nechcel požehnanie, nech sa teda vzdiali od neho. 18 Preklínanie si obliekal sťa odev, nech vojde do jeho vnútra ako voda a do jeho kostí ako olej. 19 Nech mu je šatou, ktorou sa odeje, a pásom, ktorým sa vždy opáše. 20 Tak nech Pán odplatí tým, čo na mňa žalujú a zle hovoria proti mne."

Ž 41:9 - "Už ho prikvačila zlá choroba; a keď raz zaľahol, viac sa nepozbiera a nevstane." 10 Dokonca i môj priateľ, ktorému som dôveroval a ktorý jedával môj chlieb, zdvihol proti mne pätu. 11 Ale ty, Pane, zmiluj sa nado mnou; pomôž mi vstať a ja im odplatím. 12 Z toho poznám, že ma máš rád, ak môj nepriateľ už nezajasá nado mnou. 13 Ty sa ma ujmeš, lebo som nevinný, a naveky ma postavíš pred svoju tvár. 14 Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, od vekov až naveky. Staň sa. Amen.

_________________

4 : Ježiš v proroctve predpovedá zánik tohto sveta, no podľa Kaz.1:4 svet nikdy neskončí. Matúš 24:35

"35 Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú. Matúš 24:35

"1 Úvahy Dávidovho syna Kazateľa, kráľa nad Jeruzalemom. 2 Márnosť, len márnosť - hovorí Kazateľ. Márnosť, len márnosť, všetko je iba márnosť. 3 Aký osoh má človek zo všetkej svojej námahy, ktorou sa ustáva, (kým je) pod slnkom? 4 (Jedno) pokolenie prichádza, (iné) pokolenie odchádza, Zem však stojí naveky." Kazateľ 1: 1-4

Poznámka : Sú tu dve možné vysvetlenia. Prvé je to, že niektoré preklady namiesto výrazu "naveky", používajú výraz "na veky". Veky znamenajú dlhé obdobie, nie však nekonečné, a keď je pred "veky" predložka "na" je to v podstate výraz "na veky" a teda "na dlhé obdobie".

Druhé vysvetlenie je to, že ide o slovný idióm. Ak napríklad poviem "chodím cez cestu a tá cesta je večne rozbitá", nemyslím tým, že by tá cesta existovala od večnosti, a že bude existovať odteraz až navždy. Myslím tým len to, že vždy keď idem po ceste, tak vždy - večne je tá cesta rozbitá. Výraz "vždy"/"večne, sa teda vzťahuje výlučne na moje chodenie po ceste. Rovnako tak to môže byť aj v prípade Kazateľa, kde sa výraz "naveky"/"vždy" vzťahuje na rodenie a umieranie civilizácie. Inými slovami, svet bude existovať neustále/naveky, dokiaľ sa budú ľudia rodiť a umierať.

_________________

5 : "Či už existujú proroctvá, zlyhajú." 1 Kor 13:8

Pavol prorokuje, že všetky proroctvá zlyhajú. Ale keďže toto je samo o sebe proroctvo, tiež zlyhá (ak je proroctvo správne), čo z neho robí falošné proroctvo.

Poznámka : Prvý list Korinťanom 13:8-13

"8 Láska nikdy neprestáva. Ale buď proroctvá, budú zmarené; jazyky umĺknu; buď veda, bude zmarená. 9 Lebo z čiastky známe a z čiastky prorokujeme; 10 ale keď prijde to, čo je dokonalé, vtedy to z čiastky bude zmarené. 11 Keď som bol dieťa, vravel som ako dieťa, myslel som ako dieťa, rozumoval som ako dieťa. Ale keď som sa stal mužom, zanechal som detské veci. 12 Lebo teraz vidíme v zrkadle, v záhade, ale potom tvárou v tvár; teraz poznávam z čiastky, ale potom poznám dokonale tak, ako aj som poznaný. 13 A teraz zostáva viera, nádej a láska, to troje, ale najväčšia z nich je láska."

Z popisu vidíme, že nielen proroctvá budú zmarené ale aj veda bude zmarená. Veda a proroctvá budú zmarené keď príde to čo je dokonalé, a teda Ježiš Kristus. A teda až pri 2 príchode Krista, na konci sveta budú proroctvá a veda zmarené. A prečo práve vtedy ? Nuž, lebo na konci sveta všetci kresťania dostanú oslávené vzkriesené telá, a tie budú mať plné poznanie, tým pádom veda už nebude potrebná. Rovnako tak proroctvá už vtedy nebudú potrebné, lebo všetko čo bolo prorokované, sa ku koncu sveta už splní, a nové proroctvá po konci sveta už vznikať nebudú. Tým pádom pri konci sveta proroctva zaniknú, budú zmarené, už viac nebudú potrebné.

___________________

6 : Ježiš hovorí, že "prichádza hodina a už je tu, keď mŕtvi počujú hlas Božieho Syna, a tí, čo počujú, budú žiť". Ján 5:25

Poznámka : Pozrime si celý kontext :

"24 Veru, veru, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života. 25 Veru, veru, hovorím vám: Prichádza hodina, ba už je tu, keď mŕtvi počujú hlas Božieho Syna, a tí, čo ho počujú, budú žiť. 26 Lebo ako Otec má život sám v sebe, tak dal aj Synovi, aby mal život sám v sebe. 27 A dal mu aj moc súdiť, pretože je Synom človeka. 28 Nedivte sa tomu, lebo prichádza hodina, keď všetci v hroboch počujú jeho hlas 29 a vyjdú: tí, čo robili dobre, budú vzkriesení pre život a tí, čo páchali zlo, budú vzkriesení na odsúdenie. Ján 5:24-29

Takže ako vidíme, v Jn 5:24-25 Ježiš hovorí o duchovne mŕtvych na Zemi, ktorí počujú Ježišove slovo, tá chvíľa už nadišla, a bolo to v čase kedy Ježiš hlásal duchovne mrtvym ľudom v Izraeli evanjelium. V Jn 5:28-29 sa naproti tomu hovorí o poslednom súde, o tých čo sú mrtvi v hroboch. Hodina posledného súdu ešte len "prichádza" Jn 5:28, ešte neprišla.

_____________________

7 : Ježiš falošne prorokuje, že "bude jedno stádo a jeden pastier". Toto sa nikdy nestane, pokiaľ bude kresťanská viera založená na Biblii. Ján 10:16

Poznámka : Ale stane a už sa aj stalo, ibaže toto jedno stádo nepredstavuje všetkých kresťanov z radu katolíkov a protestantov, ale iba malú časť kresťanstva - charizmatické cirkvi, tie tvoria jedno stádo. Iba tie počúvajú Ježišov hlas, a teda hlas svojho pastiera, a preto iba oni sú v Ježišovom ovčinci.

____________________

8 : Ezechiel 26:14 ,21;27:36 prorokoval, že Týrus bude úplne zničený Nabuchodonozorom a už nikdy nebude postavený. Napriek tomu nebolo zničené, ako je zrejmé z týchto veršov. Skutky 21:3-4

Poznámka : Z Ezechiela nevyplýva, že Týrus bude úplne zničený Nabuchodonozorom, a už nebude nikdy postavený. Dokazovanie by tu bolo ale zdĺhavé, preto vám tu dávam odkaz na stránku kde sa tento "problém" rozoberá veľmi podrobne a detailne :

https://www.biblearchaeology.org/research/divided-kingdom/3304-ezekiel-26114-a-proof-text-for-inerrancy-or-fallibility-of-the-old-testament

___________________

9 : Ježiš falošne prorokoval, že Nathaniel uvidí otvorené nebo a na Ježiša zostúpia anjeli. Nathaniel to nikdy nevidel; ani nikto iný. Ján 1:51

" 49 Odpovedal Mu Natanael: Majstre, Ty si Syn Boží, Ty si kráľ izraelský! 50 Ježiš mu riekol: Keď som ti povedal, že som ťa videl pod figovníkom, veríš? Uvidíš väčšie veci ako tieto. 51 Potom mu povedal: Veru, veru vám hovorím: Uvidíte nebo otvorené a anjelov Božích vystupovať a zostupovať na Syna človeka." Ján 1: 49-51

Poznámka : Táto udalosť sa určite stala, ibaže nie je spomenutá v evanjeliach. Z Písma totiž vieme, že veľa vecí, ktoré Ježiš vykonal nie sú spomenuté v evanjeliach Jn 21:25 a teda nie všetko, čo Ježiš vykonal bolo aj spísané !!!

______________________

10 : Gen 49:10 hovorí, že všetci izraelskí králi budú z kmeňa Júdu, no v tomto verši vidíme, že prvý kráľ Izraela bol z kmeňa Benjamin. Skutky 13:21

"10 Neoddiali sa žezlo od Júdu, ani berla od jeho nôh, kým nepríde (Ten), ktorému prislúcha (žezlo) a ku ktorému sa pritúlia národy." Genezis 49:10

"21 Vtedy si žiadali kráľa a Boh im dal Kíšovho syna Saula, muža z Benjamínovho kmeňa, na štyridsať rokov. 22 Keď ho odstránil, povolal im za kráľa Dávida a vydal mu svedectvo" Skutky 13: 21-22

Poznámka : Verš nehovorí o tom, že všetci izraelskí králi budú z kmeňa Júdu, hovorí len o tom, že žezlo Júdu bude dedičné medzi Júdskymi kráľmi navzájom, a to až do doby kým nepríde Mesiáš. Keď totiž príde Mesiáš, on zdedí Júdske žezlo, a toto žezlo si ponechá naveky vekov sám pre seba a druhému ho neodovzdá.

Tento verš sa splnil, posledným Júdskym kráľom bol Sedekiáš v 5 storočí pred n.l. Mesiáš a teda Ježiš prišiel v 1 storočí nášho letopočtu, a toto Júdske žezlo prevzal od posledného kráľa, a teda od Sedekiáša. Ježiš si toto Júdske žezlo ponechal, a následne po Ježišovi až doteraz nepovstal, a ani nepovstane žiaden Júdsky kráľ na ktorého by prešlo žezlo Júdu.

__________________

11 : "54 Ale ako by sa potom splnilo Písmo, že to má byť takto?" 55 V tú hodinu povedal Ježiš zástupom: "Vyšli ste s mečmi a kyjmi ako na zločinca, aby ste ma zajali. Deň čo deň som sedával a učil v chráme, a nezajali ste ma. 56 Toto všetko sa stalo, aby sa splnili písma Prorokov. Vtedy ho všetci učeníci opustili a rozutekali sa."

Akí proroci? V Starom zákone takéto proroctvo neexistuje.

Poznámka : Existuje v Žalmoch, Žalm 88: 1-19 :

".....2 Pane, ty Boh mojej spásy, dňom i nocou volám k tebe. 3 Kiež prenikne k tebe moja modlitba, nakloň svoj sluch k mojej prosbe. 4 Moja duša je plná utrpenia a môj život sa priblížil k ríši smrti. 5 Už ma počítajú k tým, čo zostupujú do hrobu, majú ma za človeka, ktorému niet pomoci. 6 Moje lôžko je medzi mŕtvymi, som ako tí, čo padli a odpočívajú v hroboch, na ktorých už nepamätáš, lebo sa vymanili z tvojej náruče. 7 Hádžeš ma do hlbokej priepasti, do temravy a tône smrti. 8 Doľahlo na mňa tvoje rozhorčenie, svojimi prívalmi si ma zaplavil. 9 Odohnal si mi známych a zošklivil si ma pred nimi. Uväznený som a vyjsť nemôžem, 10 aj zrak mi slabne od zármutku. K tebe, Pane, volám deň čo deň a k tebe ruky vystieram. 11 Či mŕtvym budeš robiť zázraky? A vari ľudské tône vstanú ťa chváliť? 12 Či v hrobe bude dakto rozprávať o tvojej dobrote a na mieste zániku o tvojej vernosti? 13 Či sa v ríši tmy bude hovoriť o tvojich zázrakoch a v krajine zabudnutia o tvojej spravodlivosti? 14 Ale ja, Pane, volám k tebe, včasráno prichádza k tebe moja modlitba. 15 Prečo ma, Pane, odháňaš? Prečo predo mnou skrývaš svoju tvár? 16 Biedny som a umieram od svojej mladosti, vyčerpaný znášam tvoje hrôzy. 17 Cezo mňa sa tvoj hnev prevalil a zlomili ma tvoje hrozby. 18 Deň čo deň ma obkľučujú ako záplava a zvierajú ma zovšadiaľ. 19 Priateľov aj rodinu si odohnal odo mňa, len tma je mi dôverníkom."

"15 Prečo ma, Pane, odháňaš? Prečo predo mnou skrývaš svoju tvár?"

"O tretej hodine zvolal Ježiš mocným hlasom: "Heloi, heloi, lema sabakthani?", čo v preklade znamená: "Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?" Marek 15:34

____________________

Žalmy 22:17

"Obkľučuje ma svorka psov, obstupuje ma tlupa zlosynov. Prebodli mi ruky a nohy"

Tým že Ježiša zajali, docielilo sa i to, že ho tiež ukrižovali a tým sa naplnilo aj toto proroctvo.

___________________

10: Tieto verše tvrdia, že Mojžiš a proroci prorokovali, že Ježiš bude trpieť a vstane z mŕtvych. Ale v ktorom písme je takéto proroctvo urobené? Lukáš 24:44, 46

"44 Potom im povedal: "Toto je to, čo som vám hovoril, kým som bol ešte s vami, že sa musí splniť všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone, u Prorokov a v Žalmoch." 45 Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu, 46 a povedal im: "Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych 47 a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov" Lukáš 24: 44-47

Poznámka : Že Mesiáš bude trpieť je v týchto veršoch :

1 : "Obkľučuje ma svorka psov, obstupuje ma tlupa zlosynov. Prebodli mi ruky a nohy" Žalmy 22:17

2 : "....2 Pane, ty Boh mojej spásy, dňom i nocou volám k tebe. 3 Kiež prenikne k tebe moja modlitba, nakloň svoj sluch k mojej prosbe. 4 Moja duša je plná utrpenia a môj život sa priblížil k ríši smrti. 5 Už ma počítajú k tým, čo zostupujú do hrobu, majú ma za človeka, ktorému niet pomoci. 6 Moje lôžko je medzi mŕtvymi, som ako tí, čo padli a odpočívajú v hroboch, na ktorých už nepamätáš, lebo sa vymanili z tvojej náruče. 7 Hádžeš ma do hlbokej priepasti, do temravy a tône smrti. 8 Doľahlo na mňa tvoje rozhorčenie, svojimi prívalmi si ma zaplavil. 9 Odohnal si mi známych a zošklivil si ma pred nimi. Uväznený som a vyjsť nemôžem, 10 aj zrak mi slabne od zármutku. K tebe, Pane, volám deň čo deň a k tebe ruky vystieram. 11 Či mŕtvym budeš robiť zázraky? A vari ľudské tône vstanú ťa chváliť? 12 Či v hrobe bude dakto rozprávať o tvojej dobrote a na mieste zániku o tvojej vernosti? 13 Či sa v ríši tmy bude hovoriť o tvojich zázrakoch a v krajine zabudnutia o tvojej spravodlivosti? 14 Ale ja, Pane, volám k tebe, včasráno prichádza k tebe moja modlitba. 15 Prečo ma, Pane, odháňaš? Prečo predo mnou skrývaš svoju tvár? 16 Biedny som a umieram od svojej mladosti, vyčerpaný znášam tvoje hrôzy. 17 Cezo mňa sa tvoj hnev prevalil a zlomili ma tvoje hrozby. 18 Deň čo deň ma obkľučujú ako záplava a zvierajú ma zovšadiaľ. 19 Priateľov aj rodinu si odohnal odo mňa, len tma je mi dôverníkom."" Žalm 88: 2-19

3 : "1 Kto by uveril, čo sme počuli, a komu sa zjavilo Pánovo rameno? 2 Veď vzišiel pred ním sťa ratoliestka a ako koreň z vyschnutej zeme. Nemá podoby ani krásy, aby sme hľadeli na neho, a nemá výzoru, aby sme po ňom túžili. 3 Opovrhnutý a posledný z ľudí, muž bolestí, ktorý poznal utrpenie, pred akým si zakrývajú tvár, opovrhnutý, a preto sme si ho nevážili. 4 Vskutku on niesol naše choroby a našimi bôľmi sa on obťažil, no my sme ho pokladali za zbitého, strestaného Bohom a pokoreného. 5 On však bol prebodnutý pre naše hriechy, strýznený pre naše neprávosti, na ňom je trest pre naše blaho a jeho ranami sme uzdravení. 6 Všetci sme blúdili ako ovce, išli sme každý vlastnou cestou; a Pán na neho uvalil neprávosť nás všetkých. 7 Obetoval sa, pretože sám chcel, a neotvoril ústa; ako baránka viedli ho na zabitie a ako ovcu, čo onemie pred svojím strihačom, (a neotvoril ústa). 8 Z úzkosti a súdu ho vyrvali a kto pomyslí na jeho pokolenie? Veď bol vyťatý z krajiny živých, pre hriech svojho ľudu dostal úder smrteľný. 9 So zločincami mu dali hrob, jednako s boháčom bol v smrti, lebo nerobil násilie, ani podvod nemal v ústach. 10 Pánovi sa však páčilo zdrviť ho utrpením… Ak dá svoj život na obetu za hriech, uvidí dlhoveké potomstvo a podarí sa skrze neho vôľa Pánova. 11 Po útrapách sa jeho duša nahľadí dosýta. Môj spravodlivý služobník svojou vedomosťou ospravedlní mnohých a on ponesie ich hriechy. 12 Preto mu dám za údel mnohých a početných dostane za korisť, lebo vylial svoju dušu na smrť a pripočítali ho k hriešnikom. On však niesol hriechy mnohých a prihováral sa za zločincov." Izaiáš 53 kapitola

_______________

Že Mesiáš vstane z mŕtvych je v týchto veršoch :

1 : "8 Pána mám vždy pred očami; a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa. 9 Preto sa raduje moje srdce a moja duša plesá aj moje telo odpočíva v nádeji. 10 Lebo nenecháš moju dušu v podsvetí a nedovolíš, aby tvoj svätý videl porušenie. 11 Ukážeš mi cestu života. U teba je plnosť radosti, po tvojej pravici večná slasť." Žalmy 16: 8-11

Poznámka : Bratia, dovoľte mi otvorene vám povedať o praotcovi Dávidovi, že zomrel, pochovali ho, jeho telo videlo porušenie - rozklad, a jeho hrob je u nás až do dnešného dňa Sk 2:29. Ale on bol prorok a vedel, že Boh sa mu prísahou zaviazal posadiť potomka z jeho bedier na jeho trón; 31 videl do budúcnosti a povedal o Kristovom vzkriesení, že ani nebol ponechaný v podsvetí, ani jeho telo nevidelo porušenie.

__________________

O vzkriesení na 3 deň hovorí Ozeáš 6: 1-3 :

"1 Poďte, vráťme sa k Pánovi, lebo on nás poranil a on nás uzdraví, udrel nás, ale ošetrí. 2 Oživí nás po dvoch dňoch, na tretí deň nás vzkriesi a žiť budeme pred jeho tvárou. 3 Poznajme, usilujme sa poznať Pána: jeho východ je pripravený sťa zora a príde nám ako včasný dážď i ako dážď neskorý na zem." Ozeáš 6: 1-3

Poznámka : Boh nás ľudí poranil skrze Ježiša. Ježišovými ranami na kríži sme boli uzdravení. Ozdravil nás tým, že vzkriesil Ježiša na tretí deň ! Prvé 2 dni Ježov duch kázal evanjelium v podsvetí a spasil všetkých tých čo očakávali jeho príchod, tým sa splnil výrok "oživí nás (v podsvetí) po dvoch dňoch. Na tretí deň nás vzkriesi, pretože na tretí deň bol vzkriesený Ježiš, a tým že bol Ježiš vzkriesený, skrze jeho vzkriesenie sme aj my všetci ľudia dostali nádej a možnosť vzkriesenia Bohom ak prijmeme Ježiša za svojho Spasiteľa.

PS : Stránka sa bude postupne dopĺňať