BIBLICKÝ EXODUS / ŽIDOVSKÝ EXODUS

1 : Príchod Jozefa a jeho bratov so ženami a deťmi do Egypta - spolu 72 ľudí Ex 1: 1-5

Historické dôkazy :

Skupina západoázijských cudzincov, možno Kanaáncov, označených ako Aamu vrátane popredného muža s núbijským kozorožcom označeným ako Abisha Hyksos. Hrobka úradníka 12. dynastie Chnumhotepa II v Beni Hasan - asi 1890 pred Kr.

https://en.wikipedia.org/wiki/Hyksos

Maľba možno zobrazuje príchod prvých Izraelitov do Egypta, nasvedčuje tomu niekoľko faktov :

1 : Udalosť sa odohrala v roku 1890 pred Kr. čo sedí s biblickou dobou kedy Jozefovi bratia s rodinami vstúpili do Egypta.

2 : Jozefovi bratia vstúpili do Egypta s rodinami. Ex 1: 1-5. Maľba tiež zobrazuje príchod mužov s rodinami - ženami a deťmi.

3 : Osoby na maľbe majú jemne opálenú pokožku, ktorá je typická pre Izraelitov. Ich odev tvoria pestrofarebné tuniky. Nie je bez zaujímavosti, že pestrofarebnú tuniku nosil aj sám Jozef Gn 37:3. Pestrofarebná tunika znamenala istú hodnosť, Izák dal takúto tuniku ušiť iba Jozefovi Gn 37:3, ostatní bratia mali obyčajné odevy. Keď si Jozef získal obľubu u faraóna a zbohatol, možno bol natoľko bohatý, že dal svojmu klanu ušiť také isté farebné tuniky aké nosil i on sám.

4 : Kto to boli tí "Aamu" ? Aamu bolo egyptské meno používané na označenie západoázijských cudzincov v staroveku. Hoci nezanechali žiadne nápisy vo svojom vlastnom jazyku, niektoré z ich osobných mien sa objavili v egyptských záznamoch, ktoré sa syntakticky a lexikálne zhodujú so západosemitskými dialektmi. Aamu z tohto reliéfu sú ďalej označovaní ako pochádzajúci z oblasti Shu , ktorú možno s určitou neistotou identifikovať s oblasťou Moab v južnej Palestíne (región) okolo rieky Jordán alebo všeobecne južná Levanta, východne od rieky Jordán a Červeného mora.

Abrahám mohol byť príbuzný ľuďom zo západnej Ázie, o ktorých je známe, že navštívili Egypt v druhom tisícročí pred Kristom, ako napríklad Aamu alebo Retjenu. David Rohl navrhol stotožniť Abraháma s Aamu , dobre známymi v egyptských zdrojoch ako ľudia zo západnej Ázie. V egyptčine sa čítanie druhého alefu, keď sú v slove dve po sebe idúce alefy, zmení na "r" alebo "l", takže slovo Aamu , o ktorom sa tradične predpokladalo, že znamená Amorejcov , môže v skutočnosti byť čítaný ako "Aramu", odkazujúc na Aramejcov a spájaný s Abrahámom prostredníctvom mena, ktoré dostal jeho ľud. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Aamu

A kto to boli "Hyksosi" ? V Aegyptiaca , dejinách Egypta napísaných grécko-egyptským kňazom a historikom Manethom v 3. storočí pred Kristom, sa termín Hyksós etnicky používa na označenie ľudí pravdepodobne západného semitského, levantského pôvodu. Zatiaľ čo Manetho vykresľoval Hyksósov ako útočníkov a utláčateľov, táto interpretácia je v modernej egyptológii spochybňovaná. Namiesto toho mohli vláde Hyksós predchádzať skupiny kanaánskych národov, ktoré sa postupne usadili v delte Nílu od konca dvanástej dynastie a ktoré sa mohli oddeliť od rozpadajúcej sa a nestabilnej egyptskej kontroly v určitom bode počas trinástej dynastie. Inak povedané, Hyksósy mohli byť Kanáánci a teda Izraeliti.

https://en.wikipedia.org/wiki/Hyksos

Výraz "Hyksós" je odvodený z gréčtiny Ὑκσώς Hyksôs. Židovský historik Josephus z prvého storočia nášho letopočtu uvádza toto meno vo význame "králi pastierov" alebo "zajatí pastieri" vo svojom spise Contra Apion (Proti Apionovi), opisuje Hyksósov ako Židov, ako sa objavili v helenistickom egyptskom historikovi Manetho.

___________________

Záverom : Maľba môže zobrazovať príchod Izraelitov do Egypta, no museli by sme uznať 1 fakt a totiž že prví Izraelci, ktorí vstúpili do Egypta neboli u Egypťanov známy ako "Izraeliti", Egypťania ich tak nenazývali. Namiesto toho im dali prezývku "Aamu" (možno odvodenina od "Abraháma) a "Hyksós" - zajatí pastieri.

____________________

Ďaľším náznakom pobytu Izraelitov v Egypte ešte pred Exodusom, ako i tomu, že Izraleiti predstavovali "Hyksósov, môže byť nájdená faraónska pečať s názvom "Yaqub-Har" datovaná do obdobia 17-16 storočia BC, čo je obdobie kedy mali nad severným Egyptom nadvládu Hyksósi. Yaqub, a teda Jakub, je totiž semitské meno. Keď teda jeden z faraónov Hyksósov používal semitské meno, je možné, že to bol jeden z Izraelitov.

https://en.wikipedia.org/wiki/Yaqub-Har


2 : Jozef v obľube u faraóna Gn 40:13

Historické dôkazy :

Predstavuje táto socha Jozefa, ktorú mu dal vyhotoviť faraón ? 

https://www.express.co.uk/news/world/1281783/egypt-bible-discovery-joseph-coat-jacob-jesus-christ-tomb-goshen-nile-god-proof-spt

Mohlo by tomu nasvedčovať niekoľko faktov :

1 : Socha sa datuje do 12 dynastie (1991 BC – 1802 BC) teda do obdobia ktoré by sa dalo zladiť s Jozefovým pobytom v Egypte

2 : Hubovitý účes bol typický pre znázorňovanie Hyksósov

https://en.wikipedia.org/wiki/Avaris

A tí ako sme si už hovorili boli tými, ktorí boli znázornení pri príchode do Egypta a boli to pravdepodobne Izraelci. Socha má na bočnom pleci farebné farby, čo by mohlo byť odkazom na farebnú tuniku, ktorú nosil Jozef Gn 37:3 a ktorou sú tiež vyobrazení "Hyksósi" na egyptskej maľbe z roku 1900 pred Kr.

Existuje aj ďaľší dôkaz, že socha bola "Hyksós". Našla sa totiž iba vrchná časť sochy (spodná časť preto musela byť zničená), a aj vrchná časť sochy nesie známky cudzieho poškodenia. Hyksósi dobyli a ovládali severný Egypt v rokoch 1650-1550 pred Kristom. Po roku 1550 boli zo severného Egypta vyhnaní Ahmosom I. Je možné, že to bol práve Ahmos I ktorý dal zničiť tieto sochy a to ako odplatu "Hyksósom" za to, že ovládali severný Egypt od roku 1650-1550 pred Kristom. Stavba sochy Hyksósa teda bola ešte v dobe kedy Hyksósi Egypt nedobyli. Po určitom čase však Egypt dobyli, no po čase znovu o nadvládu prišli. Faraón potom z pomsty zničil všetky sochy Hyksósov na ktoré narazil, pretože to bolí cudzinci, ktorí dobyli severný Egypt. To by dávalo zmysel prečo bola socha postavená no potom zničená.

3 : Vládnúca palica "throwing stick", "cep", je záslužný znak, ktorý sa dával za "úrodu".

https://en.wikipedia.org/wiki/Crook_and_flail

O Jozefovi vieme, že pomohol Egyptu vyhnúť sa hladu Gn 41: 28-38, a faraón ho nazval "živiteľom ľudu" Gn 41:45. Jozef bol teda vhodným adeptom, ktorý by od faraóna zdedil sochu a "cep" ako symbol úrody.

_______________

Záverom : Socha pochádza z obdobia 1991 BC – 1802 BC, predstavuje "Hyksósa" a vlastní cep za úrodu. Je preto nemálo pravdepodobné, že táto socha nie je nikto iný ako biblický Jozef.


3 : Kedy sa odohral Exodus ?

1. kniha kráľov 6:1

"V štyristoosemdesiatom roku po východe synov Izraela z egyptskej krajiny, vo štvrtom roku Šalamúnovho kraľovania nad Izraelom, v mesiaci ziv - to je druhý mesiac - začal stavať Pánovi dom."

Poznámka : 4. rok panovania Šalamúna bol rok 968 pr. Kr. Podľa toho Izraeliti vyšli z Egypta v roku 1448 BC.

_________________

Kniha Exodus 12:40

"Izraeliti bývali v Egypte štyristotridsať rokov."

Poznámka : Ak bol teda Exodus v roku 1448 BC, tak príchod prvých Izraelitov do Egypta by bol v roku 1448+430 = 1878 BCTo veľmi sedí s egyptskou maľbou o ktorej sme si už hovorli a ktorá sa datuje okolo roku 1890 BC. Samozrejme, je to len hrubý odhad, kľudne preto od tohoto dátumu môže byť rozptyl 12 rokov presne sediac na 1878 BC.

_________________

Ak poznáme obdobie Exodu 1448 BC, vieme určiť faraóna Exodu a aj ostatné údaje - časovú os !

______________________


4 : Preplnená krajina Izraelitmi :

"6 Keď Jozef zomrel i jeho bratia a celé to pokolenie, 7 Izraeliti sa veľmi rozmnožili, a rozrástli a boli takí mocní, že krajina bola nimi preplnená." Exodus 1:6

Poznámka : Zastávam názor, že Izraeliti boli "Hyksósi". Tí v rokoch 1648 - 1540 BC ovládali severný Egypt. V 18 storočí bola ich populácia cez pól milióna, čiže v čase Exodu v roku 1446 vidím ako reálne, že ich populácia mohla dosahovať aj cez milión.

https://www.privatetoursinegypt.com/Hyksos-Invasion-attraction216

https://sk.wikipedia.org/wiki/Hyks%C3%B3si

"že krajina bola nimi preplnená" - pod výrazom krajina treba chápať istý úsek územia, región v tomto prípade severný Egypt. V biblii sa pod výrazom "krajina" nie vždy myslí celý štát, ale niekedy len istý región daného štátu. To vidíme pekne v Mt 4:15 kde sa hovorí o krajine Zabudol a krajine Naftaly. Obydve tieto miesta netvorili krajiny, ale boli to len lokálne regióny jednej veľkej krajiny Izraela.

Evanjelium podľa Matúša 4:15

"Krajina Zabulon a krajina Neftali, na ceste k moru, za Jordánom, Galilea pohanov!"

___________________


5 : Egyptský kráľ ktorý Jozefa nepoznal 

"8 Keď potom v Egypte nastúpil nový kráľ, ktorý Jozefa nepoznal" Exodus 1:8

Faraón, ktorý Jozefa nepoznal a dal zabiť Hebrejských novonarodencov a uvrhol Izraelcov do otroctva bol Ahmosis 1 , ktorý vládol v 1550 –1525 BC. Jozefa "nepoznal", čiže mu bol ukradnutý, rovnako ako "Hyksósi" ktorých nenávidel. Bol to totiž Ahmosis I, ktorý sa zaslúžil o zosadenie Hyksósov v Hornom Egypte a dobytie ich hlavného mesta Avaris. A Jozef patril k "Hyksosom". Nie je teda žiadnou náhodou, že rozprávanie o útlaku Izraelitov začína za úradovania Ahmosisa I. Ahmosis I bol totiž prvým faraónom ktorému sa podarilo zosadiť Hyksósov z Horného Egypta a preto ako prvý faraón sa na nich mohol pomstiť. Nie je teda žiadnou náhodou, že utláčanie Izraelitov začína od panovania Ahmosisa I. Predchádzajúci faraóni totiž nemali dôvod vyvršovať svoj hnev na Hyksósov, a to jednak preto, že v období 1650-1550 Hyksósi vládli Hornému Egyptu a neboli faraonom podmanení, a jednak preto, že v období 1900-1650 Hyksósi nedobyli Horný Egypt, takže nebol dôvod mať voči ním takú nenávisť.

https://en.wikipedia.org/wiki/Ahmose_I

___________________


6 : Izraeliti pod jarmom práce

"11 I ustanovili nad ním pracovných dozorcov, aby ho utláčali ťažkými robotami: staval totiž faraónovi zásobovacie mestá Pitom a Rameses. 12 Ale čím viac ho utláčali, tým väčšmi sa rozmnožoval a rozrastal, takže sa Izraelitov priam desili. 13 Preto Egypťania neľudsky hnali Izraelitov do práce 14 a ich život robili neznesiteľným ťažkou robotou s hlinou a tehlami a rozličnými poľnými prácami - všetkými robotami, do ktorých ich násilne nútili." Exodus 1: 11-14

Ak si znovu pozrieme časovú os, vidíme, že faraón, ktorý začal ako prvý utláčať Izraelitov (Hyksósov) bol Ahmosis I v roku 1526 BC. Toto utláčanie trvalo až do čias Exodu, a teda až do roku 1446 BC. Ak si pozrieme obdobie 1526-1446 BC, vidíme, že v ňom panovali veľké stavebné činnosti, dostatočné na zamestnanie státisícov otrokov :

Ahmose I 1549-1524 BC- znovu otvoril kameňolomy , bane a obchodné cesty a začal masívne stavebné projekty takého typu, aké sa neuskutočnili od čias Strednej ríše . Tento stavebný program vyvrcholil postavením poslednej pyramídy postavenej pôvodnými egyptskými vládcami.

https://en.wikipedia.org/wiki/Ahmose_I

Amenhotep 1526-1503 BC - Pokračoval v prestavbe chrámov v Hornom Egypte a

https://en.wikipedia.org/wiki/Amenhotep_I

Thutmose I 1503 - 1493 BC organizoval veľké stavebné projekty počas svojej vlády, vrátane mnohých chrámov a hrobiek, ale jeho najväčšie projekty boli v chráme v Karnaku pod dohľadom architekta Ineniho

https://en.wikipedia.org/wiki/Thutmose_I

Thutmose II 1493 - 1479 BC - slabá výstavba v Elefantine a Núbii

https://nmec.gov.eg/mummies-hall/thutmose-ii/

Hatšeput - 1479-1458 BC - Hatšepsut bola jedným z najplodnejších staviteľov v starovekom Egypte, ktorý zadal stovky stavebných projektov v Hornom aj Dolnom Egypte . Mnohé z týchto stavebných projektov boli chrámy na vybudovanie jej náboženskej základne a legitimity nad rámec jej postavenia ako Božej manželky Amona

https://en.wikipedia.org/wiki/Hatshepsut

Thutmose III - 1479 - 1425 BC - Postavil viac ako 50 chrámov

https://en.wikipedia.org/wiki/Thutmose_III

_________________


7 : Faraónova dcéra sa stará o Mojžiša

"5 Tu prišla k Nílu faraónova dcéra vykúpať sa. Kým jej sprievodkyne chodili sem-tam po brehu Nílu, ona zbadala medzi trstinou košík. Poslala svoju slúžku, aby ho priniesla." Exodus 2:5

Poznámka : Ako sme si už povedali, faraón Ahmosis I bol faraónom, ktorý nariadil v čase narodenia Mojžiša zabiť všetkých narodených Izraelských novonarodencov. Ahmosis I mal tri dcéry, jednou z nich bola i Meritamun. Možno to bola ona, ktorá si potajomky adoptovala Mojžiša. Je vcelku zaujímavé, že jeden z titulov faraónovej dcéry Meritamun bol titul "Matka titulovaného kráľa", aj keď je zrejmé, že na základe egyptských kráľov, nikdy nebola matkou kráľa.

https://en.wikipedia.org/wiki/Ahmose-Meritamun

Môže sa preto titul "matka titulovaného kráľa" vzťahovať na Mojžiša ? Ak si Meritamun adoptovala Mojžiša, potom sa stala jeho matkou. A niektorí Egypťania mohli považovať Mojžiša za vodcu - kráľa Izraelitov, preto dali Meritamun titul "matka titulovaného kráľa".

___________________


8 : Vlastnosti faraóna Exodu Thutmose III

1 : Bol to jeden z najväčších dobyvateľov v dejinách Egypta. Bol spomedzi kráľov tohto mena najvýznamnejší a podľa historikov, ktorí zamieňajú panovnícku slávu s dobyvateľskými úspechmi, dokonca zo všetkých kráľov najväčší.

https://sk.wikipedia.org/wiki/Thutmose_III

Poznámka : Ideálny typ faraóna, ktorého sa Boh rozhodol ponížiť.

2 : "Thutmose čakal 22 rokov, kým sa stal plnoprávnym vládcom. Po svojom nástupe na trón nechal odstrániť Hatšepsutine meno zo stĺpov a chrámov."

https://sk.wikipedia.org/wiki/Thutmose_III

Poznámka : Typ panovníka, ktorý zvykol jemu nepohodlné veci odstraňovať. Je teda vysoko pravdepodobné, že takýto typ panovníka by nechal odstrániť akúkoľvek zmienku o Izraelskom Exode a 10 egyptských rán.

3 : Letopisy Thutmose III sa skladajú z mnohých nápisov staroegyptských vojenských záznamov zozbieraných z ťažení armád Thutmose III. 18. dynastie v Syro-Palestíne , od kráľovských rokov 22 (1458 pred Kristom) do 42 (1438 pred Kristom). Najpodrobnejší a najextravagantnejší nápis na stene v Karnaku opisuje prvé ťaženie Thutmose III v roku 23, čo bola bitka pri Megiddo . Pred svojou smrťou sa Thutmose III zúčastnil celkom sedemnástich kampaní. [3] Zvyšné nápisy kampane Thutmose III obsahujú iba stručné informácie a je jasne vidieť rozdiel v ich popisných štýloch. Zatiaľ čo kampaň Megiddo sa vo veľkej miere zameriava na detaily, zdá sa, že ostatné nápisy kampane sa zameriavajú na vojnové ceny. Ako plynú roky vlády Thutmose III., nápisy na stene v Karnaku sú menej popisné.

https://en.wikipedia.org/wiki/Annals_of_Thutmose_III

Poznámka : Plynutím vlády Thutmose III jeho úspechy slabli. To dáva zmysel, keďže v roku 1446 nastal Exodus a značná časť faraónovej armády bola zničená v Červenom mori Ex 15:4. Preto po roku 1446 aj vojenské úspechy Thutmose III stále viac a viac slabli.

___________________


9 : 10 Egyptských rán :

10 Egyptských rán ktorými Boh ničil Egypt sa odohrali tesne pred Exodusom, a teda v roku 1446 BC. Ich následky sú opísané v 7-11 kapitole knihy Exodus. 10 Egyptských rán sú z historického hľadiska len slabšie preukázané. Je to ale z veľkej časti spôsobené nasledujúcimi faktormi :

1 : 10 Egyptských rán sa odohralo za vlády Thutmosise III, ktorý ako sme si ukázali, bol veľmi pyšným panovníkom a mazanie nepohodlných faktov mu nebolo cudzie. Je teda zcela zrejmé, že ak by sa 10 Egyptských rán odohralo, určite by vynaložil celé svoje úsilie aj na vymazanie tejto udalosti.

2 : Gramotnosť v Egypte v roku 1446 BC bola minimálna, veľmi málo ľudí preto zapisovalo jednotlivé udalosti. Udalosti sa šírila z pokolenia na pokolenie predovšetkým ústnou formou - ústnym tradovaním.

3 : Udalosť sa odohrala v roku 1446 BC, čo je pred 3446 rokmi. Len veľmi málo písomných a grafických záznamov dokáže prežiť tak dlhú dobu. Z toho teda vyplýva to, že ak aj nejaké písomno grafické záznamy o 10 Egyptských ranách existovali, drtivé % z nich vplyvom času zanikli, lebo sa ich nepodarilo uchovať v neporušenej forme 3446 rokov.

________________

Kvôli bodom 1-3 existujú len 2 historické zmienky o 10 egyptských ranách, jedna priama a druhá nepriama. Priamou historickou zmienkou je kniha Exodus, tou nepriamou papyrus Ipuwer. Papyrus Ipuwer bol na základe C16 datovaný do roku 1250 BC, avšak jeho text sa na základe obsahu datuje do ešte staršieho obdobia. Tým pádom Ipuwer Papyrus nie je originál, je to len neskorší odpis. Je to dačo rovnaké ako so Sinajským kodexom. Ten sa na základe C16 datuje na rok 450 n.l, avšak text v nom opisuje udalosti, ktoré sa odohrali v roku 30-70 n.l. Sinajský kodex preto rovnako ako Ipuwer Papyrus je len neskorší odpis, nie je to originál. Udalosti Ipuwer Papyrusu sú teda určite staršie ako rok 1250 BC, avšak pravdepodobne mladšie ako rok 1600 BC, čiže udalosti v nich sa možu vzťahovať aj na obdobie v roku 1446 BC.

Ipuwer papyrus sa skladá z 16 kapitol, opisuje nárek nad Egyptom a katastrofické veci, ktoré zasiahli Egypt. Viaceré z opísaných katastrof sedia na 10 Egyptských rán. Preto niektorí biblisti vyjadrili presvedčenie, že papyrus opisuje 10 Egyptských rán.

https://en.wikipedia.org/wiki/Ipuwer_Papyrus

 

IPUWER PAPYRUS 

Oddiel I

[. .] Dvere [strážcovia] hovoria: "Poďme a vylúpime."Cukrári [. . .].Umývač odmieta niesť svoj náklad [. . .]Vtáky [lapače] sa postavili do bojovej línie [. . . obyvatelia] Delty nosia štíty.Pivovarníci [. . .] smutný. Muž považuje svojho syna za svojho nepriateľa. Zmätok [. . .] ďalší. Príďte a zvíťazte; sudca [. . .] čo bolo pre vás ustanovené v čase Hora, vo veku [Ennead . . .]. Cnostný človek smúti kvôli tomu, čo sa stalo v krajine [. . .] ide [. . .] kmene púšte sa všade stali Egypťanmi. Naozaj, tvár je bledá; [. . .] dosiahlo to, čo predkovia predpovedali [plod . . .] zem je plná spoločníkov a človek ide orať so svojím štítom.Vskutku, pokorní hovoria: ["Ten, kto je . . . tvár je ako dobre urodzený muž."Naozaj, [tvár] je bledá; lukostrelec je pripravený, neprávosti sú všade a niet žiadneho muža včerajška. Vskutku, lupič [. . .] všade a sluha berie, čo nájde.Vskutku, Níl sa prelieva, no nikto ho neorá. Každý hovorí: "Nevieme, čo sa stane v celej krajine. Vskutku, ženy sú neplodné a žiadna nepočne. Chnum už nerobí (mužov) kvôli stavu pôdy.

Poznámka : Dvere [strážcovia] hovoria: "Poďme a vylúpime.......a sluha berie, čo nájde - 2. Mojžišova 12:36 - "Hospodin naklonil Egypťanom ľudu a dali im, o čo prosili; tak vyplienili Egypťanov."

"Chnum už nerobí (mužov) kvôli stavu pôdy." - Exodus 10:14 - Nikdy predtým nebola taká pohroma kobyliek a ani nebude. 15 Pokryli celú zem, až bola čierna. Zožrali všetko, čo zostalo po krúpach – všetko, čo rástlo na poliach, aj ovocie na stromoch.

__________________

Oddiel II

Vskutku, chudobní ľudia sa stali vlastníkmi bohatstva a ten, kto si nedokázal vyrobiť sandále, je teraz majiteľom bohatstva.Vskutku, otroci mužov, ich srdcia sú smutné a sudcovia sa nebratria so svojimi ľuďmi, keď kričia.Vskutku, [srdcia] sú násilné, mor je v celej krajine, krv je všade, smrť nechýba a múmiové plátno hovorí ešte skôr, ako sa k nemu človek priblíži.V rieke je skutočne pochovaných veľa mŕtvych; potok je hrobkou a z miesta balzamovania sa stal potok.V skutočnosti sú šľachtici v núdzi, zatiaľ čo chudobný je plný radosti. Každé mesto hovorí: "Potlačme mocných medzi nami."Vskutku, muži sú ako ibisy. Špina je po celej krajine a v týchto časoch skutočne nie je nikto, kto by mal biele šaty.Vskutku, krajina sa točí ako hrnčiarsky kruh; lupič je vlastníkom bohatstva a [bohatý sa stal] lúpežníkom.Skutočne, verní služobníci sú [. . .]; chudák [sťažuje sa]: "Aké hrozné! Čo mám robiť?"Naozaj, rieka je krv, no ľudia z nej pijú. Muži sa vzďaľujú od ľudských bytostí a žíznia po vode.Brány, stĺpy a múry sú skutočne vypálené, zatiaľ čo sála paláca stojí pevne a trvá.Vskutku, loď [južanov] sa rozpadla; mestá sú zničené a Horný Egypt sa stal prázdnym odpadom.Vskutku, krokodíly [sú presýtené] rybami, ktoré si ulovili, lebo ľudia k nim chodia sami od seba; je to zničenie zeme. Muži hovoria: "Nechoďte sem; hľa, je to sieť." Hľa, ľudia kráčajú [po vode] ako ryby, a vystrašený človek to od hrôzy nerozozná.Naozaj, mužov je málo a ten, kto položí svojho brata do zeme, je všade. Keď múdry hovorí, [bez meškania uteká].Vskutku, urodzený muž [. . .] pre nedostatok uznania a dieťa jeho pani sa stalo synom jeho slúžky.

Poznámka : Chudobní ľudia sa stali vlastníkmi bohatstva a ten, kto si nemohol vyrobiť sandále, je teraz vlastníkom bohatstva Exodus 12:35 - "Izraeliti urobili, ako im Mojžiš prikázal, a požiadali Egypťanov o strieborné a zlaté predmety a oblečenie. . 36 Hospodin priaznivo naklonil Egypťanov k ľudu a dali im, o čo prosili. tak vyplienili Egypťanov."

"mor je v celej krajine, krv je všade": Exodus 7:17 – "Palicou, ktorú mám v ruke, udriem na vodu Nílu a tá sa premení na krv. 18 Ryby v Níle zomrú a rieka zapácha; Egypťania nebudú môcť piť jeho vodu." "

"Rieka je krv, ale ľudia z nej pijú" : Exodus 7:24 - A všetci Egypťania kopali pozdĺž Nílu, aby získali pitnú vodu, pretože nemohli piť vodu z rieky.

________________

Oddiel III

Vskutku, púšť je po celej krajine, nomovia sú zničení a do Egypta prišli barbari zo zahraničia.Vskutku, muži prichádzajú [. . .] a skutočne, nikde nie sú žiadni Egypťania.Vskutku, zlato a lapis lazuli, striebro a tyrkys, karneol a ametyst, Ibhet-kameň a [. . .] sú navlečené na krku slúžok. Dobré veci sú po celej krajine, (zatiaľ) gazdinky hovoria: "Ach, keby sme mali niečo na jedenie!"Naozaj, [. . .] šľachtičné. Ich telá sú v smutnej situácii pre ich handry a ich srdce klesá, keď sa zdravia. Vskutku, truhlice ebenového dreva sú rozbité a vzácne ssnDm-drevo je rozštiepené v posteliach [. . .].Skutočne, stavitelia [pyramíd sa stali] kultivujúcimi a tí, ktorí boli v posvätnej kôre, sú teraz [k nej] pripútaní. Dnes sa skutočne nikto nebude plaviť na sever do Byblosu; čo urobíme pre cédrové stromy pre naše múmie a s produktmi, z ktorých sú pochovávaní kňazi a s olejom, z ktorého sa balzamujú [náčelníci] až do Keftiu? Už viac neprichádzajú; zlato chýba [. . .] a materiály pre každý druh remesla skončili. [. . .] paláca je vydrancovaný. Ako často prichádzajú ľudia z oáz so svojimi festivalovými koreninami, rohožami a šupkami, s čerstvými rastlinami rdmt, masťou vtákov. . . ? Skutočne, Elephantine a Thinis […] z Horného Egypta, (ale) bez platenia daní kvôli občianskym sporom. Chýba obilie, drevené uhlie, irtyw-ovocie, m'w-drevo, nwt-drevo a drevina. Práca remeselníkov a [. . .] sú ziskom paláca. Na aký účel slúži pokladnica bez jej výnosov? Skutočne šťastné je srdce kráľa, keď k nemu príde pravda! A každá cudzia krajina [príde]! To je náš osud a to je naše šťastie! Čo s tým môžeme urobiť? Všetko je skaza!Vskutku, smiech zanikol a už sa nevytvára; je to stonanie, ktoré je po celej krajine, zmiešané so sťažnosťami.

Poznámka : zlato a lapis lazuli, striebro a tyrkys, karneol a ametyst, kameň Ibhet a [. . .] sú navlečené na krku slúžok : Exodus 12:35 – Izraeliti urobili podľa Mojžišovho rozkazu a požiadali Egypťanov o strieborné a zlaté predmety a o oblečenie. 36 Hospodin priaznivo naklonil Egypťanov k ľudu a dali im, o čo prosili. tak vyplienili Egypťanov.

___________________

Oddiel IV

"Vskutku, každý mŕtvy je ako dobre narodený muž. Tí, čo boli Egypťania, sa stali cudzincami a sú odsunutí.Vskutku, vlasy [vypadli] každému a dôstojného muža už nemožno rozoznať od toho, kto je nikto.Naozaj, [. . .] kvôli hluku; hluk nie je [. . .] v rokoch hluku a hluku nie je konca.Naozaj, veľkí a malí [hovoria]: "Prial by som si, aby som zomrel. Malé deti hovoria: "Nemal mi spôsobiť, aby som žil."Vskutku, deti kniežat sú rozbité na múroch a deti šije sú položené na vyvýšeninách. Vskutku, tí, ktorí boli na mieste balzamovania, sú vyložení na vyvýšeninu a tajomstvá balzamovačov sú kvôli tomu zavrhnuté.Vskutku, to, čo bolo včera videné, zahynulo a krajina zostala napospas svojej slabosti ako strihanie ľanu.Skutočne, celá delta nebude skrytá a Dolný Egypt vkladá dôveru do vyšliapaných ciest. Čo môže človek robiť? Nie [. . .] existujú kdekoľvek a muži hovoria: "Zánik na tajnom mieste!" Hľa, je to v rukách tých, ktorí to nevedia, ako tých, ktorí to vedia. Obyvatelia púšte sú zruční v remeslách delty.Vskutku, občania sú vystavení kukuričným gumám a tí, ktorí si obliekali jemnú bielizeň, sú bití. . . Tí, ktorí nikdy nevideli deň, odišli bez zábran; tie, čo boli na manželských posteliach, nech ležia na pltiach. Hovorím: "Je to pre mňa príliš ťažké" o pltiach s myrhou . Naplňte ich nádobami naplnenými [. . . Nech] poznajú palanquin. Čo sa týka komorníka, ten je zničený. Neexistujú na to žiadne prostriedky; šľachtičné trpia ako slúžky, miništranti sú pri tkáčskych stavoch v tkáčskych miestnostiach a to, čo spievajú bohyni spevokolu, je smútok. Hovorcovia [. . .] kukuričné ​​kaučuky. Vskutku, všetky otrokyne sú slobodné so svojimi jazykmi, a keď hovorí ich pani, je to pre slúžky nepríjemné. Vskutku, stromy sú vyrúbané a konáre odrezané."

Poznámka: "stromy sú vyrúbané a konáre odrezané" : 2. Mojžišova 9:25 – V celom Egypte krupobitie bilo všetko na poliach – ľudí aj zvieratá; porazilo všetko, čo rástlo na poliach, a olúpilo každý strom.

"Skutočne, každý mŕtvy je ako dobre narodený človek. Tí, čo boli Egypťania, sa stali cudzincami a sú odsunutí nabok" - čo by mohlo znamenať, že Egypt ovládli cudzinci, čo by sedelo s 10 morovými ranami kedy Izraeliti si podmanili Egypt.

__________________

Sekcia V

"Oddelil som ho a jeho domácich otrokov a muži, keď to počujú, povedia: "Väčšine detí chýbajú koláče; nie je jedlo [. . .]. Ako to chutí dnes?"Vskutku, magnáti sú hladní a hynú, stúpenci sú prenasledovaní [. . .] kvôli sťažnostiam.Vrúcny muž skutočne hovorí: "Keby som vedel, kde je Boh, slúžil by som mu.Skutočne, [Pravo] preniká krajinou v mene, ale to, čo ľudia robia, keď sa jej zverujú, je nesprávne.Vskutku, bežci bojujú o korisť [zbojníka] a všetok jeho majetok je unesený.Naozaj, všetky zvieratá, ich srdcia plačú; dobytok stoná kvôli stavu pôdy.Vskutku, deti kniežat sú rozbité na múroch a deti šije sú položené na vyvýšeninách. Khnum zastonal kvôli svojej únave.Vskutku, teror zabíja; vystrašený muž odporuje tomu, čo sa robí proti vašim nepriateľom. Navyše, tých pár je spokojných, zatiaľ čo zvyšok áno. . . Je to tak, že nasledujeme krokodíla a rozštiepime ho? Je to zabitím leva pečeného na ohni? [Je to] kropením pre Ptaha a užívaním [. . .]? Prečo mu dávaš? Nedá sa k nemu dostať. Je to bieda, ktorú mu dávaš.Pravdaže, otroci. . . po celej krajine a silný muž posiela všetkým; muž udrie brata z matkinej strany. Čo je to, čo sa urobilo? Hovorím so zničeným mužom.Vskutku, spôsoby sú [. . .], cesty sú sledované; ľudia sedia v kríkoch, kým nepríde zaostalý pútnik, aby vyplienil jeho bremeno, a čo je na ňom, je odobraté. Je ubitý údermi palicou a zavraždený.Vskutku, to, čo bolo včera vidieť, zahynulo a krajina zostala napospas svojej slabosti, ako je rúbanie ľanu, prichádzajúci a odchádzajúci prostí ľudia v rozklade [. . .]."

Poznámka: "všetky zvieratá, ich srdcia plačú; dobytok narieka pre stav krajiny" : Exodus 9:2 - Ak ich odmietneš pustiť a budeš ich zdržiavať, ruka Hospodinova privedie hroznú ranu na tvoj dobytok na poli — na tvoje kone. , osly a ťavy a na váš dobytok, ovce a kozy.

"Synovia kniežat sú rozbití na múry a deti šije sú položené na vyvýšenine" : Exodus 12:29 - "O polnoci Pán pobil všetko prvorodené v Egypte, od prvorodeného faraóna , ktorý sedel. na trón, prvorodenému väzňovi, ktorý bol v žalári, a prvorodenému zo všetkého dobytka. 30 Faraón a všetci jeho kniežatá a všetci Egypťania vstali v noci a v Egypte sa rozliehal hlasný nárek, lebo nebolo domu, v ktorom by nebol niekto mŕtvy."

___________________

Oddiel VII

Hľa, oheň vystúpil na výsosť a jeho oheň vychádza na nepriateľov zeme.Hľa, urobili sa veci, ktoré sa už dávno nestali; kráľ bol zosadený rabom.Hľa, ten, ktorý bol pochovaný ako sokol [je zbavený] bier, a to, čo pyramída skrývala, sa vyprázdnilo.Hľa, stalo sa, že zem bola zbavená kráľovského panstva niekoľkými bezprávnymi mužmi.Hľa, ľudia upadli do vzbury proti Uraeom, [. . .] z Re, dokonca aj tá, ktorá robí dve krajiny spokojnými.Hľa, tajomstvo krajiny, ktorej hranice boli neznáme, je odhalené a Rezidencia je o chvíľu zvrhnutá.Hľa, Egypt upadol do liatej vody, a ten, kto lial vodu na zem, uniesol silného muža v biede.Hľa, had je vytiahnutý z jeho diery a sú odhalené tajomstvá kráľov Horného a Dolného Egypta.Hľa, Sídlo sa bojí pre nedostatok a [muži chodia] bez odporu, aby vyvolávali spory. Hľa, krajina sa zauzlila konfederáciami a zbabelec berie statočnému mužovi majetok.Hľa, had [. . .] mŕtvy: ten, kto si nedokázal vyrobiť sarkofág, je teraz majiteľom hrobky.Hľa, majitelia hrobov sú vyhodení na vyvýšeninu, zatiaľ čo ten, kto si nemohol vyrobiť truhlu, je teraz [vlastníkom] pokladnice.Hľa, toto sa stalo ľuďom; ten, kto si nemohol postaviť izbu, je teraz majiteľom stien.Hľa, sudcovia krajiny sú vyhnaní po celej krajine: [. . .] sú vyhnaní z palácov.Hľa, vznešené dámy sú teraz na pltiach a magnáti sú v robotníctve, kým ten, kto nemohol spať ani na stenách, je teraz majiteľom postele.Hľa, majiteľ bohatstva teraz trávi noc smädný, zatiaľ čo ten, kto si kedysi vyžobral pre seba svoje droby, je teraz majiteľom preplnených misiek.Hľa, majitelia rúch sú teraz v handrách, zatiaľ čo ten, kto si nevedel sám tkať, je teraz majiteľom jemného plátna.Hľa, ten, kto si nemohol postaviť loď, je teraz vlastníkom flotily; ich bývalý majiteľ sa na ne pozerá, ale nie sú jeho.Hľa, ten, kto nemal tieň, je teraz vlastníkom tieňa, zatiaľ čo bývalí vlastníci tieňa sú teraz v plnom prúde búrky.Hľa, ten, kto nevedel o lýre, je teraz majiteľom harfy, zatiaľ čo ten, kto nikdy nespieval pre seba, sa teraz chváli bohyňou spevu.Hľa, tí, ktorí vlastnili medené stojany [. . .] ani jeden z jeho pohárov nebol ozdobený.

Poznámka : Zvýraznené verše možu byť odkazom na vydrancovanie Egypťanov Izraelitmi Ex 12:35

__________________

Oddiel VIII

Hľa, človek je šťastný, keď jedáva svoje jedlo. Jedzte svoj majetok s radosťou a bez prekážok, lebo človeku je dobré jesť svoj pokrm; Boh to prikazuje pre toho, koho si obľúbil [. . .].[Hľa, ten, kto nepoznal] svojho boha, mu teraz ponúka kadidlo iného, ​​[ktorého] nepozná.[Hľa,] veľké dámy, kedysi majiteľky bohatstva, teraz dávajú svoje deti za postele.............

Poznámka : Možný výklad zvýrazneného verša je nasledovný : Ten ktorý v Egypte nepoznal svojho Boha, a teda Izrael, teraz (vďaka Egyptským ranám) spoznal svojho Boha, a uctieva ho kadidlom, ktoré predtým používal na uctievanie egyptských Bohov, ktorých však teraz už nepozná, pretože sa ich zriekol a prijal kult Jahveho.

_________________

Oddiel IX

[Hľa] tí, čo kedysi vlastnili postele, sú teraz na zemi, kým ten, čo kedysi spal v biede, si teraz kladie podložku.Hľa, šľachtičné hladujú, kým sa kňazi nasýtia tým, čo je pre nich pripravené.Hľa, žiadne úrady nie sú na svojom mieste, ako náhodne beží stádo bez pastiera.Hľa, dobytok sa zatúla a nemá ho kto zbierať, ale každý si donáša tie, ktoré sú označené jeho menom.Hľa, muž je zabitý vedľa svojho brata, ktorý uteká a opúšťa ho, aby si zachránil kožu.Hľa, ten, kto nemal jarmo volov, je teraz majiteľom stáda, a kto si nenašiel oráča, je teraz majiteľom dobytka.Hľa, ten, kto nemal obilia, je teraz vlastníkom sýpok a ten, kto si musel požičať kukuricu, je teraz ten, kto ju vydáva.Hľa, ten, kto nemal závislých, je teraz vlastníkom nevoľníkov a ten, ktorý bol [magnátom], teraz vykonáva svoje vlastné úlohy.Hľa, silní mužovia krajiny, o stave ľudu sa nehovorí. Všetko je skaza!Hľa, žiadni remeselníci nepracujú, lebo nepriatelia krajiny ochudobnili jej remeselníkov.[Hľa, ten, čo kedysi zaznamenal] úrodu, teraz o nej nič nevie, kým ten, kto nikdy neoral, je teraz vlastníkom obilia; žatva] prebieha, ale nie je ohlásená. Pisár [sedí vo svojej kancelárii], ale má v nej ruky [zaháľané].Zničené je [. . .] v tom čase a človek sa pozerá [na svojho priateľa ako] na protivníka. Neduživý človek vnáša chlad do toho, čo je horúce. . .] strach [. . ... .]. Chudobní muži [. . . krajina] nie je jasná kvôli tomu.

Poznámka : Možný odkaz na vydrancovanie Egypta Izraelitmi hromadné zničenie Egyptskej úrody vplyvom Egyptských rán.

_________________

Oddiel X

Zničené je [. . .] ich potrava sa im odoberá [. . . cez] strach z jeho hrôzy. Obyčajný prosí [. . .] posol, ale nie [. . .] čas. Je zajatý naložený tovarom a [všetok jeho majetok] je odobratý. [. . .] okolo jeho dverí prechádzajú muži [. . .] vonkajšia strana steny, kôlňa a miestnosti so sokolmi. Je to obyčajný človek, ktorý bude ostražitý, deň mu svitol bez toho, aby sa ho bál. Muži bežia kvôli [. . . lebo] chrám hlavy, napnutý cez tkané plátno v dome. Vyrábajú stany, presne ako ľudia z púšte.

Poznámka : "potrava sa im odoberá [. . . cez] strach z jeho hrôzy" Obyčajný prosí [. . .] posol, ale nie [. . .] čas. Je zajatý naložený tovarom a [všetok jeho majetok] je odobratý. - Egypťanom Izraeliti odobrali dobytok vplyvom strachu z jeho hrôzy (Egyptské rany).

Zdroj na text papyrusu : https://www.bibleblender.com/2020/biblical-lessons/biblical-history/ancient-texts/complete-translation-ancient-egypt-ipuwer-papyrus

__________________


10 : Dobytie Kanánu Jozuem

O dobytí Kanánu Jozuem hovorí priamo kniha Jozue, a nepriamo aj Amarnské listy - AL. AL obsahuje celkom 382 tabuliek korenšpondencie egyptského dvora ako s egyptskými vazalmi a správcami, tak i s vzdialenými krajinami jako Babylon, Chetity, Mari a rôznými Kanánskými štátmi z 14. storočia BC. Ich vznik sa datuje do obdobia 1360–1332 BC. Niektoré AL sú z biblického hľadiska zaujímavé preto, lebo poukazujú na pomerne rýchle dobytie Kanánu (behom 30 rokov) istými "Abiru", čo by mohlo poukazovať na biblických "Hebrejcov". Rýchle dobytie Kanánu Abiru v dobe 1360-1332 BC by sa celkom dobre dalo zladiť s biblickým opisom dobytia Kanánu.

https://cs.wikipedia.org/wiki/El-amarnsk%C3%A9_dopisy

https://en.wikipedia.org/wiki/Amarna_letters

Exodus sa odohral v roku 1446. Izraeliti blúdili po púšti 40 rokov Sk 7:36;Sk 7:42. V roku 1406 teda doblúdili z púšte a stáli pred hranicami Južného Kanánu. V tom roku kedy doblúdili z púšte a videli krajinu Kanán zomrel aj Mojžiš Dt 32: 49-52. Biblia neuvádza presný dátum kedy Izraeliti začali s dobytím Kanánu. Joz 1: 1-3 uvádza len to, že sa tak stalo po Mojžišovej smrti, no nepíše sa tam po akom presnom období Izraeliti začali dobýjať Kanán. Píše sa len "Po Mojžišovej smrti, Izraelti vstúpili do Kanánu", nepíše sa tam "Hneď po Mojžišovej smrti Izraeliti vstúpili do Kanánu.... alebo, "pár dní/ pár rokov, po Mojžišovej smrti vstúpili do Kanánu".

Kniha Jozue 1: 1-2

"1 Po smrti Pánovho služobníka Mojžiša Pán povedal Mojžišovmu služobníkovi, Nunovmu synovi Jozuemu: 2 "Môj služobník Mojžiš je mŕtvy. Preto teraz vstaň a prejdi cez tento Jordán - ty aj všetok tento ľud - do krajiny, ktorú ja dám Izraelovým synom."

Tým pádom nevieme po akej dobe po smrti Mojžiša Izraeliti začali s dobýjaním Kanánu. Aby sme to však zladili s Amarnskými listami, Izraeliti by až 46 rokov (1406-46=1360) po smrti Mojžiša začali s dobýjaním Kanánu. To by teda znamenalo, že po smrti Mojžiša sa Izraeliti usadili na južnej hranici Kanánu, a tam prečkali 46 rokov. Až po 46 rokov prešli z usadlíckeho štýlu života na dobýjačný štýl a začali dobýjať Kanán.


Dobytie, územie po území :

Nižšie je uvedený zoznam obsahu Amarnských listov, usporiadaný abecedne podľa mesta (buď list pochádza z daného mesta, alebo je mesto opísané v listoch vládcov iných miest). Pre každé mesto alebo región je uvedené krátke zhrnutie, ako je opísané v listoch z Amarny (niekedy sú obsiahnuté vo viac ako jednom liste – uvádzame citácie EA) a potom sa porovnáva s biblickou správou. (Pre popísané mestá je poskytnutá mapa.)

1. Acco

Amarna: Acco pomáha kanaánskemu vojnovému úsiliu proti Habiru, ale očividne sa neskôr prikloní na ich stranu a má povolenú priazeň (EA 88, 366).

Biblia: Izraelitom sa nepodarilo vyhnať obyvateľov Acco a dovoliť im zostať v krajine (Sudcovia 1:31).

2. Achshaph

Amarna: Kráľ Achshaph prichádza bojovať v koalícii proti Habiru (EA 366).

Biblia: Kráľ z Achšafu sa pripojí ku koalícii, aby vyviedol zinscenovanú bitku proti Izraelitom, ale je zabitý (Jozua 11:1; 12:20).

3. Aijalon

Amarna: Nepriateľ má kontrolu nad krajinou Aijalon (EA 287).

Biblia: Ajjalón sa objavuje vo veľkej zinscenovanej pozemnej bitke, kde Izrael dobyje "Aijalon s otvorenou krajinou okolo neho" (Jozua 10:12; 21:24).

4. Aškelon

Amarna: Krajina Ashkelon je teraz spojená s nepriateľom (EA 287).

Biblia: Aškelon obsadili Izraeliti (Sudcovia 1:18).

5. Beth-Shean

Amarna: V Beth-Sheane je pripravená a umiestnená silná posádka – nič nenaznačuje, že by bola dobytá (EA 289).

Biblia: Izraeliti sa trápia železnými vozmi umiestnenými v Bét-Šeane a nedokážu vyhnať obyvateľov (Jozua 17:16; Sudcovia 1:27).

6. Gezer

Amarna: Kráľ Gezeru bojuje proti Habiru, ale zdá sa, že proti nemu existuje hnutie jeho vlastných ľudí (vrátane jeho vlastného brata), ktorí ho zrejme zvrhnú a nakoniec pomáhajú nepriateľovi (EA 271, 287, 298, 299).

Biblia: Kráľ Gezeru je zabitý, ale z nejakého neznámeho dôvodu môžu Kanaánci z tejto oblasti zostať a vzdať hold Izraelu (Jozua 10:33; 12:12; 16:10).

7. Gebald (Byblos)

Amarna: Kráľ Gebalu sa obáva potenciálu Habiru zaútočiť na mesto. Neexistujú však žiadne dôkazy o tom, že to tak bolo (EA 68, 73, 74, 76, 77, 88, 90, 121, 188).

Biblia: Jozua informuje Izraelitov, že severné krajiny, vrátane Gebalu, ešte musia byť dobyté (Jozua 13:5). Neexistuje však žiadne vyhlásenie, že niekedy boli.

8. Hazor

Amarna: Kráľ Týru, ktorý píše o susednom Sidon, poznamenáva, že Hazor je odovzdaný Habiru (EA 148, 228).

Biblia: Jozua dobyje Chazor a prenasleduje nepriateľa až do Sidonu (Jozua 11:1-13).

9. Hebron

Amarna: Hebron v spojení s Jeruzalemom a Lachishom je vo vojne s Habiru (EA 271, 284, 366).

Biblia: Kráľ Hebronu v spojení s kráľom Jeruzalema a kráľom Lachiša sa zúčastňuje zinscenovanej pozemnej bitky, kde sú všetci porazení (Jozua 10:5). Územie Hebronu je neskôr napadnuté a dobyté (verše 33, 36-37).

10. Jeruzalem

Amarna: Jeruzalem a jeho územie je zrejme jedným z posledných zostávajúcich miest, ktoré budú napadnuté (EA 286, 287, 288). Všimnite si tiež fragment vypálenej kanaánskej tabuľky podobného štýlu objavený pri vykopávkach Dr. Eilata Mazara v Jeruzaleme (predpokladá sa, že je dielom toho istého pisára listov Abdi-Heba, teda pochádza z rovnakého obdobia).

Biblia: Jeruzalem je jedným z posledných miest, ktoré bolo napadnuté a dobyté (Sudcovia 1:8). Keď je mesto nakoniec dobyté na začiatku obdobia sudcov, je spálené (rovnaký verš).

11. Lachish

Amarna: Habiru zabili vodcu Lachish a získali kontrolu nad mestom (EA 287, 288, 329, 330, 333).

Biblia: Izraeliti zabili kráľa Lachiša v samostatnej pozemnej bitke a neskôr dobyli mesto (Jozua 10:23-26, 31-32).

12. Megiddo

Amarna: Megiddo je napadnutý a porazený skupinou spojenou s Habiru (EA 243, 244, 246).

Biblia: Kráľ Megidda je zabitý, ale Kanaánci udržujú mesto (Jozua 12:21; Sudcovia 1:27).

13. Šechem

Amarna: Habiruovi odovzdal krajinu Sichem jej vládca Labayu (EA 289).

Biblia: Neexistuje žiadny popis útoku na Sichem, ale Izraeliti majú nad ním plnú kontrolu (Jozua 24:1).

14. Shiloh

Amarna: Habiru zaútočili na Shiloh (EA 288).

Biblia: Neexistuje žiadny popis útoku na Šílo, ale Izraeliti ho zjavne získali a založili ho ako miesto svätostánku (Jozua 18:1).

15. Sidon

Amarna: Kráľ Sidonu píše, že jeho okolité mestá sa pripojili k Habiru (EA 144).

Biblia: Kým bitka zasiahla až na sever k hraniciam Sidonu, Kanaánci zostali v tomto meste (Jozua 11:8; Sudcovia 1:31).

https://armstronginstitute.org/881-the-amarna-letters-proof-of-israels-invasion-of-canaan


Kto to boli Habiru ?

Britannica k tomu píše nasledovné : "Hyksósovia mohli zahŕňať prvky zoskupenia ľudí, prevažne semitských, nazývaných Habiru resp.Hapiru (egyptsky ʿApiru). (Výraz Habiru, čo znamená "outsideri", bol aplikovaný na nomádov, utečencov, banditov a robotníkov podradného postavenia; toto slovo etymologicky súvisí s "hebrejčinou" a vzťah Habiru [a vyššie uvedených Hyksósov]"

https://www.britannica.com/place/Palestine/History#ref478782

Tieto vlastnosti by veľmi dobre sedeli na biblických Izraelitov. Hovorili sme si už, že Hyksósovia boli Izraeliti. V Egypte boli títo Hyksósi a teda Izraeliti zotročovaní v podradnom postavení, čím boli vnímaní ako robotníci podradného postavenia. Následne utiekli z Egypta takže boli vnímaní ako utečenci. Potom sa na 46 rokov usadili na Južnej hranici Kanánu, takže boli vnímaní aj ako nomádi - usadlíci na púšti bez vlastného štátu. Potom začali násilne dobýjať Kanán čím boli vnímaní ako bandity. Všetky tieto vlastnosti by sedeli na Izraelitov. Výraz "Apiru" má aj etymologickú podobnosť s "hebrejčinou".

Niektorí historici preto vidia potencionálnu príbuznosť "Apiru" s Hebrejmi. Viacerí však takúto možnosť nepripúšťajú, a to preto, lebo "Apiru" nemali spoločný jazyk, a nebol to jednotný klan. V tom však ja osobne nevidím problém, pretože sme si už vysvetlili, že Izraeliti boli Hyksósi, a v čase Exodu ešte nemali Izraelský jazyk, a netvorili jedno etnikum, ale bola to zmes viacerých národov a náboženstiev.

https://en.wikipedia.org/wiki/%CA%BFApiru


Záverom : Z Amarnských tabuliek EA290; EA286;EA284;EA288;EA88;EA144 vyplýva, že Kanánska krajina bola dobytá Habiru - Hebrejmi. Z Amarnských tabuliek EA76; EA288; EA215;EA90 zas vyplýva to, že Kanánskí správcovia prosili faraona o pomoc, no jeho pomoc bola nedostatočná. Vojská Habiru nemohli byť moc veľké, lebo dobýjanie malej krajiny Kanánu Habiru na základe Amarnských tabuliek sa odhaduje až na 30 rokov, pričom obyvateľstvo Kanánu v tom čase tvorilo len niečo cez 50 tisíc obyvateľov ! Veľká Egyptská riša určiťe nemohla mať veľké problémy s potlačením zopár desatisícovej armády Habiru. Prečo teda faraón nepotlačil vojenský vpád Habiru a nepomohol Kanáncom v obrane ? Osobne si myslím, že to je kvôli tomu, že faraón vedel, že Habiru boli tí Hebrejci ktorým sa podarilo utiecť z Egypta, prežiť na Sinajskej púšti a vstúpiť do Kanánu. Určite počul aj o tom, čo sa stalo jeho predchocovi, keď na Izraelitov poslal armádu ktorá zahynula v červenom mori. Očividne teda faraón veril tomu, že bohovia sú Hebrejom naklonení, a preto s nimi ani moc nechcel ísť do boja a bojovať proti nim. To by vysvetľovalo, prečo faraon odmietol dať pomoc svojmu vazalskému štátu Kanánu, ktorého začali dobýjať Habiru - Hebreji.

______________________11 : Slnečný Boh Amenhotepa IV a Jozuovo zastavenie slnka

Faraón Amenhotep IV vládol v rokoch 1351-1334 BC. V tom čase sa odohralo aj Jozuovo dobýjanie Kanánu znázornené v Amarnských listoch, ktoré sa datujú do roku 1360-1330 BC. Ako faraón je Amenhotep IV známy tým, že opustil egyptský tradičný polyteizmus a zaviedol atenizmus alebo uctievanie sústredené okolo Atona, slnečného boha, predtým v Egypte málo významného, z ktorého z nie objasnených príčin spravil hlavného Egyptského Boha ktorému sú všetci ostatní bohovia podriadení.

https://en.wikipedia.org/wiki/Akhenaten

Otázkou zostáva prečo sa Amenhotep IV rozhodol pre ustanovenie predtým neznámeho Boha Atona za hlavného Boha Egypta ? Mám k tomu nasledujúcu hypotézu :

Jozuovo dobýjanie Kanánu sa odohralo v rokoch 1360-1330 BC, a teda počas života faraóna. V Joz 10: 1-13 vidíme, že Izraeliti pri dobýjaní Kanánu vyhrali proti veľkej armáde nepriateľa, proti piatim kráľom Kanánu Joz 10:3-4. Táto Kanánska armáda musela byť očividne oveľa početnejšia ako Izraelská armáda, inak by Jozue pred nimi nemal strach a Pán by Jozuemu nebol povedal "Nestrachuj sa pred nimi! Veď som ich dal do tvojich rúk" Joz 10:8. Izraeliti túto vojnu napokon vyhrali, no počas vojny sa stalo nasledovné znamenie, a totiž slnko zostalo stáť na oblohe, a dokiaľ slnko stálo na oblohe Izraeliti pobýjali svojich nepriateľov Joz 10: 12-13. Vyzerá to teda tak, že stojaté slnko bolo v tomto prípade príčinou prečo sa Izraelitom podarilo poraziť nepriateľskú armádu, ktorá ich v počte mnohonásobne prevyšovala. Myslím, že keď sa faraón Amenhotep IV dozvedel o tejto udalosti, o tom aký veľký vplyv malo slnko na to, že malá armáda Izraelitov dokázala poraziť tak veľkú armádu, vyvolalo to v ňom taký údiv a obdiv k slnku, že začal považovať slnko za hlavného Boha, a ustanovil tak slnečného Boha Atona za hlavného Boha Egypta. Rozhodne sa teda vo faraónovej dobe museli udiať nejaké pozoruhodné javy na slnku, a to priviedlo faraóna k vyzdvihnutiu slnečného božstva. A "zhodou náhod" sa takáto pozoruhodná udalosť so slnkom, udiala práve za čias Jozueho ako čítame v biblii.

Kniha Jozue 10 : 1-13

1 Aj jeruzalemský kráľ Adonisedek sa dozvedel, že Jozue dobyl Hai a vykonal na ňom kliatbu - ako urobil s Jerichom a jeho kráľom, tak urobil aj s Haiom a jeho kráľom - a že Gabaončania uzavreli s Izraelitmi mier a mohli zostať medzi nimi. 2 I veľmi sa báli. Veď Gabaon bol veľké mesto ako niektoré z kráľovských miest, ba bol väčší ako Hai a mal udatných mužov. 3 Preto jeruzalemský kráľ Adonisedek poslal hebronskému kráľovi Ohamovi, jerimotskému kráľovi Faramovi, lachišskému kráľovi Jafimu a eglonskému kráľovi Dabirovi odkaz: 4 "Príďte hore ku mne a pomôžte mi dobyť Gabaon, lebo uzavrel mier s Jozuem a s Izraelovými synmi!" 5 Piati amorejskí králi, totiž jeruzalemský kráľ, hebronský kráľ, jerimotský kráľ, lachišský kráľ a eglonský kráľ, sa spojili a tiahli hore so všetkými svojimi vojskami. Obliehali Gabaon a útočili naň. 6 Tu poslali gabaonskí mužovia Jozuemu do galgalského tábora odkaz: "Neodťahuj svoje ochranné ruky od svojich služobníkov! Príď čím skôr hore k nám a zachráň nás! Pomôž nám, lebo sa proti nám zhromaždili všetci amorejskí králi, ktorí bývajú na vrchovine." 7 Jozue vytiahol z Galgaly hore a s ním všetci bojovníci, všetko udatní mužovia. 8 A Pán povedal Jozuemu: "Nestrachuj sa pred nimi! Veď som ich dal do tvojich rúk! Nikto z nich ti neodolá." 9 Tu ich Jozue odrazu prepadol - celú noc totiž tiahol z Galgaly hore - 10 a Pán ich uviedol do zmätku, takže im spôsobil pri Gabaone veľkú porážku. Potom ich prenasledovali po ceste vystupujúcej k Bethoronu a bili ich až do Azeky a až do Makedy. 11 Ako utekali pred Izraelitmi, boli práve na zostupe z Bethorona, keď Pán dopustil, že na nich padali z neba veľké kamene až po Azeku. A viac bolo tých, čo prišli o život pri ľadovci, ako tých, čo pobili Izraelovi synovia. 12 Vtedy zvolal Jozue k Pánovi - totiž v ten deň, keď Pán vydal Amorejčanov do rúk synov Izraela - a povedal pred Izraelitmi: "Slnko, zastav sa nad Gabaonom a mesiac, nad údolím Ajalon!" 13 A slnko zostalo stáť i mesiac sa zastavil, kým sa ľud nevypomstil na svojich nepriateľoch. Či to nie je napísané v "Knihe spravodlivých"? Slnko sa zastavilo uprostred neba a neponáhľalo sa zapadnúť skoro celý deň.
PS : článok sa bude postupne doplnať