HISTORICKÉ "ROZPORY" V NOVOM ZÁKONE

1 : Kedy sa narodil Ježiš ?

Pred rokom 4 pred Kristom. Ježiš sa narodil za vlády Herodesa Veľkého, ktorý zomrel v roku 4 pred Kristom. ( Wikipedia: Herodes Veľký ) Mt 2:1 / Po roku 6 CE. Quirinius (Cyrenius) sa stal miestodržiteľom Sýrie v roku 6, deväť rokov po smrti kráľa Herodesa.( Wikipedia: Quirinius ) Lk 2: 1-4

Poznámka : Dám tu vysvetlenie z katolíckeho zdroja :

"Náš kresťanský letopočet (aera Dionysia) kladie Ježišovo narodenie o niekoľko rokov neskôr, ako sa Ježiš skutočne narodil. Narodil sa totiž ešte za kráľa Herodesa Veľkého a ten kraľoval nad Judeou, Idumeou a Samáriou od roku 37 do roku 4 pred Kr. Zomrel krátko pred Veľkou nocou (začiatkom apríla) roku 4 pred Kr. v Jerichu, kde strávil zimu ťažko chorý. Ježiš sa teda narodil ešte pred rokom 6 alebo 7 pred kresťanským letopočtom. Chybu v počítaní urobil mních Dionýzius v 6. storočí.

Quirinius (Publius Suplicius) stál dvakrát na čele Sýrie. V oboch prípadoch sa konalo sčítanie ľudu, prvýkrát v rokoch 8-4 pred Kr. a druhýkrát okolo roku 6 po Kr. Lukáš hovorí o prvom sčítaní ľudu. Podľa toho treba upraviť aj rok narodenia Krista. Pôvodca nášho letopočtu Dionýz Exiguus (zomrel roku 544) určil rok narodenia omylom o 5 až 8 rokov neskôr. Kristus sa narodil asi o 7 rokov skôr, čo zodpovedá roku 747 od založenia Ríma, a nie 754, ako to mylne vypočítal Dionýzius."

https://www.mojabiblia.sk/svatepismo/40/evanjelium-podla-matusa-kapitola-2/

https://www.mojabiblia.sk/svatepismo/42/evanjelium-podla-lukasa-kapitola-2/

__________________


2 : Herodesovo vraždenie novonarodencov v Betleheme

Herodes zabíja všetkých chlapcov v Betleheme a jeho okolí, ktorí majú dva a menej rokov. Taký masaker by určite mal poznamenali súčasní historici. Napriek tomu to nespomenul ani Josephus, ktorý podrobne dokumentoval Herodesov život Mt 2:16

Poznámka : Betlehem bola malá dedinka, ktorá v 1 storočí nemala viac ako 1000 obyvateľov. Počet chlapcov pod 2 roky bol preto pravdepodobne menej ako 15. Neišlo teda o žiadnu veľkú udalosť. Takáto udalosť má teda len 1 autora ktorý ju spomenul, a ňou bol Izraelita Lukáš. Aj v histórii dnes veľa malých udalostí nemá viac ako 1 autora, ktorý sa o danej udalosti zmieni. Prečo sa teda skeptikovi zdá čudné, že túto malú udalosť spomenul len 1 autor ? Možno to bude kvôli tomu, že Josephus podrobne dokumentoval Herodesov život, a takúto udalosť nespomenul. Ok, uvedomme si ale, že Josephus bol Izraelita, ktorý sa hlásil k farizejom. A z Nového Zákona veľmi dobre vieme, že farizeji robili všetko preto aby ľud neuveril v Ježiša. Je preto dosť pravdepodobné, že Herodes zámerne nespomenul túto udalosť, pretože táto udalosť kebyže sa stalo mala niesť naplnenie mesiášskeho proroctva Mt 2:18

Druhou možnosťou je to, že o tom napísal, ale jeho dielo sa nám nezachovalo, predsa len vyše 90% starovekých diel sa nám dnes nezachovalo.

____________________


3 : Had na Malte

Pavol je pohryznutý jedovatým hadom. Domorodí Malťania, si mysleli, že musí byť vrahom, pretože bol pokúsaný; ale potom zmenili názor na myšlienku, že je bohom, pretože nezomrel. Hadí príbeh je od tej doby obzvlášť zaujímavý, pretože nie sú na Malte jedovaté hady a neexistuje dôkaz o ich existencii v minulosti. Sk 28: 3-6

Skutky apoštolov 28 : 3-6

"3 Keď Pavol nazbieral hŕbu raždia a prikladal na oheň, hodila sa mu na ruku vretenica, ktorá unikala pred horúčavou. 4 Keď domorodci videli zviera, ako mu visí na ruke, hovorili si: "Tento človek je určite vrah, hoci sa zachránil z mora, pomsta mu nedovolila žiť." 5 Ale on striasol zviera do ohňa a nič zlé sa mu nestalo. 6 Oni čakali, že opuchne alebo naraz padne a umrie. Ale keď už dlho čakali a videli, že sa s ním nič zlé nedeje, zmenili mienku a hovorili, že je boh."

Poznámka : Jedovatí hady sa na Malte nenachádzali ani v čase Pavla. Tohto jedovatého hada zrejme na Pavla poslal Boh. Had mal Pavla pokúsať, no Pavol mal prežiť (Boh ho ochránil) zrejme preto, aby Pavol na Malťanov zapôsobil a mohol tak úspešnejšie šíriť evanjelium na Malte.

____________________


4 : Tma po celej Zemi Mt 27:45; vzkriesených mŕtvych Mt 27:52; sčítanie ľudu Lk 2: 1-4. Je to čudné, že neexistuje žiadny záznam o žiadnej z týchto mimoriadných udalostí mimo evanjelií.

Evanjelium podľa Matúša 27: 45-52

"45 Od dvanástej hodiny nastala tma po celej zemi až do tretej hodiny popoludní. 46 Okolo tretej hodiny zvolal Ježiš mocným hlasom: "Eli, Eli, lema sabakthani?", čo znamená: "Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?" 47 Keď to počuli niektorí z tých, čo tam stáli, vraveli: "Volá Eliáša." 48 Jeden z nich hneď odbehol, vzal špongiu, naplnil ju octom, nastokol na trstinu a dával mu piť. 49 Ale ostatní hovorili: "Počkaj, nech uvidíme, či ho Eliáš príde vyslobodiť." 50 Ježiš však znova zvolal mocným hlasom a vydýchol dušu. 51 A hľa, chrámová opona sa roztrhla vo dvoje odvrchu až dospodku. Zem sa triasla a skaly sa pukali. 52 Otvorili sa hroby a mnohé telá zosnulých svätých vstali z mŕtvych. 53 Vyšli z hrobov a po jeho vzkriesení prišli do svätého mesta a ukázali sa mnohým."

Evanjelium podľa Lukáša 2: 1-4

"1 V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. 2 Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Kvirínius. 3 A všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta. 4 Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazaret do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu,"

Poznámka : Výrazy "celej Zemi" a "celom svete" sa vzťahovali len na vtedajší známy svet/Zem, v tomto prípade teda išlo len o Izraelské územie. Sčítanie obyvateľstva teda bolo len na Izraelskom území, a tma bola tiež len na území Izraela. Ako sme si už hovorili, Izraelci sa delili na študovaných a neštudovaných. Farizeji a zákonníci zvykli byť tí študovaní, zatiaľ čo bežné obyvateľstvo neštudované. Niektorí z bežného obyvateľstva boli extrémne neštudovaní, niektorí z nich po celý život ani neopustili Izrael, ba dokonca niektorí ani len svoju osadu. Pre takýchto ľudí preto ich obydlie predstavovali "celý svet". Je to dačo podobné ako u dnešných kmeňov Papua Novej Guiney. Pre nich je ich známe územie, ktoré často krát nepresahuje desiatky kilometrov od ich obydlia, ako keby celý svet !

Takže, sčítanie ľudu sa dialo len v Izraeli. Toto sčítanie spomínajú "len" evanjelisti. Židovskí historici ho nespomínajú, buď preto lebo keby ho spomenuli, potvrdili by tým historickosť evanjelií, a to nechceli, oni chceli evanjeliá zdiskreditovať a ukázať ako historicky nesprávne. Alebo, druhá možnosť je tá, že o tom napísali, ibaže ich diela sa nezachovali - 90% všetkých pravekých historických diel sa dodnes nezachovalo. Hore uvedené sa vzťahuje aj na "tmu v Izraeli" a vzkriesenie niekoľkých mŕtvych v Jeruzaleme.

Čo sa týka "tmy v Izraeli" išlo zrejmé o taký typ tmy, ktorí videli iba Izraeliti. Okolité národy zo svojho územia teda nevideli, že by v tom čase bola v Izraeli tma a zrejme to nevideli ani cudzinci v Izraeli, ale iba Izraeliti videli túto tmu vo svojej krajine. A možno aj z Izraelitov, len časť obyvateľstva videla túto tmu, možno len tí ktorí zapríčinili Ježišove ukrižovanie. To by dávalo odpoved, prečo o tejto mimoriadnej udalosti neexistujú iné záznamy okrem evanjelií.

____________________


5 : Ježiš tiež veril príbehu o zničení Sodomy. Lk 17: 29-32

Evanjelium podľa Lukáša 17:29

"Ale v ten istý deň, keď Lot vyšiel zo Sodomy, pršal oheň a síra z neba a všetkých ich zničil"

Poznámka : Nové vedecké objavy začínajú naznačovať existenciu rozsiahlej apokalypsy v tých dobách pri území Sodomy, citujem z článku : "Nový výskum zistil, že silný výbuch meteoru, ktorý sa zrazil s atmosférou, mohol pred 3 700 rokmi zničiť civilizáciu doby bronzovej pozdĺž severnej strany Mŕtveho mora. Zatiaľ čo nálezy pochádzajú z vykopávok archeologického náleziska Tall el-Hammam v Jordánsku, mnohí veria, že to isté miesto bolo kedysi známe ako Sodoma. Archeológ Phillip J. Silvia z Trinity Southwest University v Albuquerque spolupracuje s tímom, ktorý skúma nálezisko už viac ako 13 rokov a svoju správu predstavil minulý mesiac na výročnom stretnutí amerických škôl orientálneho výskumu. Vzorky z miesta ukazujú, že extrémne horúca, výbušná udalosť zrovnala so zemou oblasť s rozlohou takmer 200 štvorcových míľ vrátane Stredného Ghoru - kruhovej planiny na sever od Mŕtveho mora."

https://www.forbes.com/sites/ericmack/2018/12/04/new-science-suggests-biblical-city-of-sodom-was-smote-by-an-exploding-meteor/?sh=7b4f9e915c67