KRESŤANSKÍ MUČENÍCI

Počas histórie ľudstva existovali tisícky rôznych náboženstiev. 99,9% z nich buď vymreli, alebo sa nedokázali vo svete presadiť a dnes ich preto vyznáva ani nie 1% populácie. Kresťanstvo sa radí medzi tých 0,1% náboženstiev, ktoré nielen prežili, ale ktoré sa aj rozšírili do celého sveta. Je to takým malým zázrakom, že sa to podarilo práve kresťanstvu. A to platí 2 násobne, keď si uvedomíme že kresťanstvo bolo od svojho počiatku, až do milánskeho ediktu v roku 313 prenasledované a opovrhované a napriek prenasledovaniu sa nerozpadlo.

Spisy, ktoré učia o kresťanskom prenasledovaní, opovrhnutí, nepríjemnostiach spojených s kresťanstvom a mučeníctve sú nasledujúce :

1 : Novozákonné spisy : Skutky apoštolov 80, Zjavenie Jána 95; Druhý list Korinťanom 54; List Galaťanom 50-60; Prvý a druhý list Solúnčanom 50-60 / Druhý list Timotejovi 50-60

2 : Pohanské spisy : Plínius mladší cisárovi Trajánovi 111 - 112 / Celsus 170 - 180 / Tacitus 115 / Suetonius 115

3 : Mimobiblické kresťanské spisy : Ignác Antiochijský 107 / Mučeníctvo Polykarpa 110-160 / Mathétov list Diognetovi 130 - 200 / Aristides 120-130 / Justín Martýr 150-160 / Octávius Minúcius Félix 160-250 / Hegesipus 165-175 / Athenagoras 175-180 / Irenej z Lyonu 185-190 / List z Viedne a Lyonu 178 / Skutky Petra 150-200 / Skutky Jána 150-20 / Skutky Pavla 150-200 / Skutky Ondreja 150-200 / Skutky Petra a Dvanástich 150-225

________________

Vývoj počtu kresťanov od roku 30 - 300 je nasledujúci :

__________________

Z pohanských spisoch :

1 : Plínius mladší cisárovi Trajánovi 111 - 112

"Mojou praxou, môj pane, je obrátiť sa na vás so všetkými záležitosťami, o ktorých mám pochybnosti. Lebo kto môže lepšie usmerniť moje váhanie alebo informovať moju nevedomosť? Nikdy som sa nezúčastnil súdnych procesov s kresťanmi. Preto neviem, aké trestné činy sa v praxi trestajú alebo vyšetrujú a v akom rozsahu. A ja som ani trochu neváhal, či by sa malo rozlišovať medzi veľmi mladými a vyspelejšími z dôvodu veku alebo bez rozdielu; či sa má udeliť milosť za pokánie, alebo ak bol človek kedysi kresťanom, nerobí mu dobre, že ním prestal byť; či sa má trestať samotné meno aj bez priestupkov, alebo len priestupky spojené s menom. Medzitým som v prípade tých, ktorí mi boli odsúdení za kresťanov, pozoroval nasledujúci postup: Vypočúval som ich, či sú kresťania; tých, čo sa priznali, som vypočúval druhý a tretí raz a vyhrážal sa im trestom; tých, ktorí zotrvali, som nariadil popraviť."

https://www.earlychristianwritings.com/text/pliny.html

2 : Celsus 175

"69. Iste nehovoríš, že keby Rimania v súlade s tvojím želaním zanedbávali svoje obvyklé povinnosti voči bohom a ľuďom a mali by uctievať Najvyššieho, alebo ho nazvať akokoľvek chceš, že by zostúpil a bojoval za nich, aby nepotrebovali inú pomoc ako jeho. Lebo ten istý Boh, ako vy sami hovoríte, odpradávna sľúbil toto a ešte oveľa viac tým, ktorí mu slúžili, a sami vidíte, ako pomohol im (židom) a vám (kresťanom) ! Namiesto toho, aby boli pánmi celého sveta, im nezostane ani ten kúsok zeme alebo dom; a pokiaľ ide o vás (kresťanov), ak niekto z vás prestúpi hoci aj v skrytosti, je vyhľadaný a potrestaný smrťou."

https://www.earlychristianwritings.com/text/celsus.html

3 : Suetonius 115

"Keďže Židia na popud Christa robili neustále nepokoje, vyhnal ich z Ríma." The Life of Claudius 25,4

https://www.earlychristianwritings.com/suetonius.html

4 : Tacitus 115

"To boli skutočne opatrenia ľudskej múdrosti. Ďalšou vecou bolo hľadanie prostriedkov na zmierenie bohov, a tak sa uchýlili k Sibylinským knihám, podľa ktorých sa modlili Vulcanus, Ceres a Proserpina. Aj Juno prosili matróny najprv na Kapitole, potom na najbližšej časti pobrežia, odkiaľ sa získavala voda na pokropenie vejára a obrazu bohyne. A tam boli posvätné hostiny a nočné bdenie, ktoré slávili vydaté ženy. Ale všetko ľudské úsilie, všetky prepychové dary cisára a zmierenia bohov nezahnali zlovestnú vieru, že požiar bol výsledkom rozkazu. V dôsledku toho, aby sa Nero zbavil hlásenia, upevnil vinu a uvalil tie najlepšie muky na triedu, ktorá bola nenávidená pre ich ohavnosti a ktorú ľud nazýval kresťanmi. Christus, od ktorého toto meno pochádzalo, utrpel za vlády Tiberia z rúk jedného z našich prokurátorov Pontia Pilata najvyšší trest a nanajvýš zlomyseľná povera, nateraz preverená, opäť prepukla nielen v Judei, prvý zdroj zla, ale dokonca aj v Ríme, kde všetky veci ohavné a hanebné zo všetkých častí sveta nachádzajú svoj stred a stávajú sa populárnymi. V súlade s tým boli najprv zatknutí všetci, ktorí sa priznali; potom, na základe ich informácií, bolo odsúdené obrovské množstvo ľudí, ani nie tak zo zločinu vypálenia mesta, ako skôr z nenávisti voči ľudstvu. K ich smrti sa pridal výsmech každého druhu. Pokryté kožou šeliem boli roztrhané psami a zahynuli, alebo boli pribité na kríže, alebo boli odsúdené na oheň a spálené, aby slúžili ako nočné osvetlenie, keď denné svetlo vypršalo

https://www.earlychristianwritings.com/tacitus.html

___________________


Z biblických spisoch : 

Skutky apoštolov 8:1

"Šavol schvaľoval, že ho zabili. V ten deň sa začalo veľké prenasledovanie Cirkvi v Jeruzaleme a všetci sa okrem apoštolov rozpŕchli po krajoch Judey a Samárie."

List Rimanom 8:35

"Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč ?"

1. list Solúnčanom 2:15

"Oni zabili Pána Ježiša aj prorokov a nás prenasledovali. Bohu sa nepáčia, všetkým ľuďom odporujú"

2. list Solúnčanom 1:4

"A tak sa aj my vami chválime po Božích cirkvách: pre vašu vytrvalosť a vieru vo všetkých prenasledovaniach a súženiach, ktoré znášate"

2. list Timotejovi 3:11

"prenasledovania a utrpenia, ktoré ma stihli v Antiochii, Ikóniu a v Lystre. A aké prenasledovania som podstúpil! Ale Pán ma vyslobodil zo všetkých."

Zjavenie apoštola Jána 6: 9-11

"9 Keď otvoril piatu pečať, videl som pod oltárom duše zabitých pre Božie slovo a pre svedectvo, ktoré vydali. 10 A zvolali mohutným hlasom: "Dokedy, Pane, svätý a pravdivý, nebudeš súdiť a pomstiť našu krv na tých, čo obývajú zem?" 11 Každý z nich dostal biele rúcho a povedali im, aby ešte krátky čas odpočívali, kým sa nenaplní počet aj ich spoluslužobníkov a ich bratov, ktorí majú byť zabití ako oni."

2. list Korinťanom 12:10

"Preto mám záľubu v slabostiach, v potupe, v núdzi, v prenasledovaní a v úzkostiach pre Krista; lebo keď som slabý, vtedy som silný."

List Galaťanom 1:13

"Veď ste počuli, ako som si kedysi počínal v židovstve: že som veľmi prenasledoval Božiu Cirkev a nivočil som ju."

_____________________


Z mimobiblických kresťanských spisoch :

1 : Ignác Antiochijský 107

"Píšem cirkvám a všetkým im vnucujem, že dobrovoľne zomriem za Boha, ak mi v tom nebudete brániť. Úpenlivo vás prosím, aby ste voči mne neprejavovali neprimeranú dobrú vôľu. Dovoľte mi, aby som sa stal potravou pre divé zvery, prostredníctvom ktorých mi bude udelené dosiahnuť Boha. Ja som pšenica Božia a nechaj ma obrúsiť zubami divej zveri, aby som našiel čistý chlieb Kristov. Radšej nalákaj divú zver, aby sa mi stali hrobom a nezostali z môjho tela nič; aby som, keď zaspím [v smrti], nebol som nikomu na obtiaž. Potom naozaj budem Kristovým učeníkom, keď svet neuvidí toľko ako moje telo. Pros Krista za mňa, aby som týmito nástrojmi našiel obetu [Bohu]. Nedávam vám prikázania ako Peter a Pavol. Boli to apoštoli; Som len odsúdený človek: oni boli slobodní, kým ja som až doteraz sluha. Ale keď budem trpieť, budem Ježišovým oslobodeným mužom a vstanem znovu emancipovaný v Ňom. A teraz, ako väzeň, sa učím netúžiť po ničom svetskom alebo márnomyseľnom."

https://www.earlychristianwritings.com/text/ignatius-romans-longer.html

___________________

2 : Mučeníctvo Polykarpa 110-160

"Modlite sa za všetkých svätých . Modlite sa aj za kráľov , mocnosti a kniežatá a za tých, ktorí vás prenasledujú a nenávidia, a za nepriateľov kríža, aby sa vaše ovocie zjavilo medzi všetkými ľuďmi, aby ste boli v Ňom dokonalí."

https://www.earlychristianwritings.com/text/polycarp-lightfoot.html Kapitola 12

"Toto sa stalo blaženému Polykarpovi, ktorý bol spolu s Filadelfskými dvanástymi, ktorí podstúpili mučeníctvo v Smyrne; ale len on je držaný v pamäti všetkých, takže o ňom hovoria na každom mieste aj pohania; nielen ako vážený učiteľ, ale aj významný mučeník, ktorého svedectvo chceme napodobňovať, keďže sa to stalo podľa Kristovho evanjelia."

https://www.earlychristianwritings.com/text/martyrdompolycarp-hoole.html Kapitola 19

_______________________

3 : Mathétov list Diognetovi 130 - 200

"Milujú všetkých ľudí a všetci sú prenasledovaní Sú ignorovaní, a predsa sú odsúdení. Sú usmrtení, a predsa sú obdarení životom. Žobrú, a predsa mnohých obohacujú. Majú nedostatok všetkého, a predsa vo všetkom oplývajú. Sú zneuctení, a predsa sú oslávení vo svojej hanbe. Hovorí sa o nich zlo, a predsa sú potvrdené. Rúhajú sa a dobrorečia; sú urážaní a rešpektujú. Keď konajú dobro, sú potrestaní ako zlí; po potrestaní sa radujú, akoby ich život oživil."

https://www.earlychristianwritings.com/text/diognetus-lightfoot.html Kapitola 5

______________________

4 : Aristides 120-130

"Ale kresťania sú spravodliví a dobrí a pravda je im postavená pred oči a ich duch je zhovievavý; a preto, hoci poznajú chybu týchto (Grékov) a sú nimi prenasledovaní, znášajú to a znášajú; a väčšinou majú s nimi súcit ako s ľuďmi, ktorí nemajú poznanie. A na ich strane sa modlia, aby sa kajali zo svojej chyby; a keď sa stane, že jeden z nich činil pokánie, hanbí sa pred kresťanmi za skutky, ktoré vykonal; a vyznáva sa Bohu a hovorí: Toto som urobil v nevedomosti."

https://www.earlychristianwritings.com/text/aristides-kay.html Kapitola 17

_______________________

5 : Justín Martýr 150-160

"A o tom, že sme trpezliví so zraneniami a pripravení slúžiť všetkým a bez hnevu, povedal toto: "Tomu, kto ťa bije po jednom líci, ponúkni aj druhé, a tomu, kto ti berie plášť alebo kabát , nebráňte. A kto by sa hneval, je v nebezpečenstve ohňa. A každý, kto ťa núti ísť s ním na míľu, choď za ním dve. A nech svietia tvoje dobré skutky pred ľuďmi, aby ich videli. oslavujte svojho Otca, ktorý je na nebesiach." Lebo by sme sa nemali snažiť; ani nechcel, aby sme napodobňovali zlých ľudí, ale nabádal nás, aby sme všetkých ľudí viedli trpezlivosťou a miernosťou od hanby a lásky k zlu. A to je skutočne dokázané v prípade mnohých, ktorí kedysi zmýšľali ako vy, ale zmenili svoje násilnícke a tyranské sklony"

https://www.earlychristianwritings.com/text/justinmartyr-firstapology.html Kap 16

"radšej volíme a podrobujeme sa smrti s plnou istotou, že všetko dobré, čo Boh zasľúbil skrze Krista, nás odmení"

https://www.earlychristianwritings.com/text/justinmartyr-dialoguetrypho.html Kap 96

_______________________

6 : Octávius Minúcius Félix 160-250

"Lebo zakazuješ, a predsa páchaš cudzoložstvá; narodili sme sa mužmi len pre svoje manželky: trestáš zločiny, keď sú spáchané; u nás už myslieť na zločiny znamená hrešiť: bojíte sa tých, ktorí sú si vedomí toho, čo robíte; bojíme sa aj vlastného svedomia, bez ktorého nemôžeme existovať: konečne z tvojich čísel vrie väzenie; ale nie je tam žiaden kresťan, ak nie je obvinený pre svoje náboženstvo, alebo dezertér."

https://www.earlychristianwritings.com/text/octavius.html Kap 35

_______________________

7 : Hegesipus 165-175

"A keď mnohých tieto slová plne presvedčili chválili Jakubovo svedectvo a povedali: "Hosanna synovi Dávidovmu," potom si spomínaní farizeji a zákonníci opäť povedali: "Neurobili sme dobre, keď sme získali toto svedectvo Ježišovi." choď hore a zhoď ho, aby sa báli a neverili mu." A oni nahlas kričali a hovorili: "Och, och, sám spravodlivý sa mýli." Tak naplnili Písmo napísané v Izaiášovi: "Prepusťme so spravodlivým, lebo nám robí problémy, preto budú jesť ovocie svojich skutkov." Vystúpili teda, zhodili spravodlivého a povedali si: Ukameňujme Jakuba Spravodlivého. A začali ho kameňovať, lebo ho nezabil pád; ale on sa obrátil, kľakol si a povedal: Prosím ťa, Pane Bože, náš Otče, odpustiť im; lebo nevedia čo činia."........A tak podstúpil mučeníctvo; a pochovali ho na mieste a stĺp, ktorý postavili na jeho pamiatku, stále zostáva blízko chrámu. Tento muž bol skutočným svedkom Židom aj Grékom, že Ježiš je Kristus. A krátko nato Vespasianus obliehal Judeu a vzal ich do zajatia."

https://www.earlychristianwritings.com/text/hegesippus.html Kap 1

_______________________

8 : Athenagoras 175-180

"Pokuta uložená našimi prenasledovateľmi totiž nemieri len na náš majetok, ani ich urážky na našu povesť, ani na škodu, ktorú nám spôsobujú v žiadnom inom z našich väčších záujmov. Tými pohŕdame, hoci sa vo všeobecnosti javia ako veľmi dôležité; lebo sme sa naučili nielen neoplácať ranu za ranou, ani sa súdiť s tými, ktorí nás drancujú a okrádajú, ale s tými, ktorí nás bijú na jednu stranu tváre, aby ponúkli aj druhú stranu, a s tými, ktorí vezmú nám kabát, aby sme dali aj náš plášť. Ale keď sme sa vzdali svojho majetku, sprisahali proti našim telám a dušiam úklady a vyvalili na nás veľké obvinenia zo zločinov, z ktorých sme nevinní aj v myšlienkach, ale ktoré patria samým týmto nečinným praterom a celému kmeňu tých. ktorí sú ako oni."

https://www.earlychristianwritings.com/text/athenagoras-plea.html Kap 1

________________________

9 : Irenej z Lyonu 185-190

"9. Preto Cirkev na každom mieste pre lásku, ktorú si chová k Bohu, posiela vpred po všetky časy množstvo mučeníkov k Otcovi; zatiaľ čo všetci ostatní nielenže nemajú medzi sebou nič takého, na čo by mohli ukazovať, ale dokonca tvrdia, že takéto vydávanie svedectva nie je vôbec potrebné...... Lebo len Cirkev s čistotou znáša potupu tých, ktorí sú pre spravodlivosť prenasledovaní, znášajú najrôznejšie tresty a sú usmrtení pre lásku, ktorú prejavujú Bohu, a pre vyznanie Jeho Syna; často skutočne zoslabnutá, no okamžite zväčšila svoje údy a znovu sa stala celistvou, rovnakým spôsobom ako jej typ"

https://www.earlychristianwritings.com/text/irenaeus-book4.html Kap 33

_______________________

10 : List z Viedne a Lyonu 178

"Ale titul Svedok, ktorý implikoval určitú nadradenosť voči svojim bratom, odmietli, pretože boli plní bázne pred Bohom." Po chvíli hovoria: -"Ponížili sa pod mocnou rukou, ktorou sú teraz vysoko povýšení. Potom prosili za všetkých, ale nikoho neobvinili, všetkých rozhrešili, nikoho nepoviazali a modlili sa za tých, ktorí ich mučili, rovnako ako Štefan dokonalý svedok." ,Pane, nepripisuj im tento hriech.' Ale ak sa modlili za tých, čo ich kameňovali, o čo viac za bratov!"

https://www.earlychristianwritings.com/text/viennalyons.html

_________________________

11 : Skutky Petra 150-200 /Skutky Jána 150-20 / Skutky Pavla 150-200 / Skutky Ondreja 150-200 / Skutky Petra a Dvanástich 150-225 sú opisy života apoštolov a ich mučeníckej smrti. Odkazy na ne sú tu :

https://www.earlychristianwritings.com/text/actspeter.html

https://www.earlychristianwritings.com/text/actsjohn.html

https://www.earlychristianwritings.com/actsandrew.html

https://www.earlychristianwritings.com/text/actspaul.html

https://www.earlychristianwritings.com/text/actspeter.html