Výsledky sú nasledovné :

1 : 50% rozporov tvoria rozpory typu 1 AUTOR :" K Ježišovmu hrobu išla Mária" / 2 AUTOR " "K Ježišovmu hrobu išla Mária a Salome". Áno, je to rozpor, ale nie neriešiteľný. Stačí len pripustiť možnosť, že evanjelium napísali len obyčajní ľudia dlhé desaťročia po Ježišovej smrti, a tí si mnohé detaily z Ježišovho života nepamätali. Každý z autorov teda napísal len to čo si pamätal. Aby išlo o neriešiteľný rozpor musel by 1 AUTOR napísať niečo typu " k Ježišovmu hrobu išla IBA Mária", alebo "Salome k hrobu neišla, ale zostala doma". Ak by toto 1 autor napísal, nedalo by sa to zosúladiť so svedectvom 2 AUTORA. Ak totiž k hrobu išla iba Mária, nie je možné aby s nou išla aj Salome. Ak 1 AUTOR napísal že Salome zostala doma a nešla k hrobu, nie je možné aby 2 AUTOR napísal, že Salome išla s Máriou.

Medzi týchto 50% rozporov patria aj tkzv doplnovacie rozpory typu 1 AUTOR : "Ježiš bol učiteľom / 2 AUTOR : "Ježiš bol remeselníkom". Samozrejme, nejde o neriešiteľný rozpor, iba čo každý z autorov napísal len časť informácii o Ježišovi, ide teda o doplnovacie informácie čo znamená, že Ježiš bol aj učiteľom aj remeselníkom, žiaden rozpor tu nie je. Aby išlo o rozpor, 2 AUTOR by musel informáciu 1 AUTORA priamo znegovať a napísať niečo typu "Ježiš nebol učiteľom", alebo "remeselníctvo bolo jediným povolaním Ježiša".

__________________

2 : 20% rozporov tvoria rozpory z nepochopeného kontextu typu "poslúchajte vládcov"/ neposlúchajte vládcov". Ak si však pozrieme kontext zistíme, že poslúchať vládcov máme len vo svetských veciach a neposlúchať len v duchovných veciach. Ide teda o dve rozlišné situácie, takže žiaden rozpor.

Iný príklad : "Nie je dobré jesť ani piť čokoľvek, čo by mohlo spôsobiť, že sa tvoj brat potkýna alebo sa urazí. Rim.14:21 / Nech vás nikto neodsudzuje vo veciach jedla a pitia. Kol.2:16". Ak si však pozrieme kontext, zistíme že z neho vyplýva, že kresťania majú robiť ústupky ak jedia jedlo ktoré pohoršuje nášho brata vo viere, ktorý je kresťan Rim 14:21, avšak nemajú robiť ústupky u tých, ktorí nie sú kresťania ale Židia Kol 2:16. Ide teda o dva rozlišné situácie, takže nejde o žiaden rozpor.

___________________

3 : 10% rozporov tvoria časové rozpory typu: "Duch zakázal hlásať v Azii" / (o pár rokov neskôr) "Pavol hlásal v Azii." alebo "nejedzte krv" / (o pár rokov neskôr) "Je dovolené jesť krv". Tu si stačí uvedomiť, že niektoré príkazy boli len dočasné a po čase prestali platiť. Nový Zákon sa vyvíjal, jeho definitívna platnosť skončila až po napísaní poslednej knihy - Zjavenie Jána. Až vtedy sa zákony NZ zapečatili na veky vekov. Pred napísaním poslednej knihy neboli všetky zákony NZ definitívne, ale niektoré z nich boli variabilné.

___________________

4 : 4% tvoria nevyvratiteľné rozpory omylných ľudí. Napríklad Ježiš a apoštoli povedia "A" ale farizeji. zákonníci, Izraelský ľud, či iní omylní a nepodstatní ľudia povedia "B" a znegujú "A". Skeptik to vníma ako rozpor. Rozpor to síce je, a nevyvratiteľný, ibaže nás to nemusí trápiť, kedže stačí len uznať, že to neboli Ježiš a apoštoli kto sa pomýlil, ale farizeji a zákonníci, či Izraelský ľud, a to nám vadiť nemusí. Horšie by bolo kebyže sa mýlia Ježiš a apoštoli.

___________________

5 : 8% tvoria zvyšné rozpory typu "zlý preklad, nesprávne pochopenie dobovej reči, nedostatok domýšľavosti, atd....

___________________

6 : "Chronologické rozpory" Zopár % rozporov patrí medzi "chronologické rozpory", kedy sa poradie jednotlivých udalostí v Ježišovom živote medzi evanjeliami líši. Nejde o však o neriešiteľný rozpor v pravom zmysle, pretože žiaden z evanjelistov nikdy nenapísal, že evanjelium písal chronologicky. Ak by sa evanjelisti zmienili o tom že "toto evanjelium som spísal chronologicky", potom by išlo o rozpor, pretože evanjelisti uviedli že písali chronologicky, no poradie ich opisov by sa líšilo. Keďže však žiaden z evanjelistov toto nikdy neuviedol, je tu možnosť že, evanjelisti nepísali chronologicky, respektíve písali chronologicky len to, čo uznali za vhodné, alebo čo si pamätali. A teda napríklad ak jeden evanjelista uvádza poradie :ABCDE kým ten druhý ABCED, nevieme ktorý z nich sa rozhodol písať chronologicky, a ktorý z nich nie, preto sa nedá hovoriť o nejakom rozpore. Aby skeptik to mohol označiť za rozpor, musel by vedieť, ktorý z evanjelistov písal chronologicky a ktorý nie, to však nevie, lebo žiaden z evanjelistov nešpecifikoval, kedy a kde písal vo svojom evanjeliu chronologicky.

Niektoré príklady chronologických "rozporov" - Ježiš uzdravil svokru Šimona Petra po tom, čo očistil malomocného Mt.8:1-15. Ježiš vyliečil svokru Šimona Petra predtým, ako očistil malomocného. Mk.1:30-42; Lk.4:385:13 / Petrova svokra bola uzdravená skôr, ako bol Peter povolaný za učeníka. Lu.4:38,39; 5:10. Petrova svokra bola uzdravená potom, čo bol Peter povolaný stať sa učeníkom. Mt.4:18,19; 8:14,15;Mk.1:16,17,30,31 / Stotníkov sluha bol uzdravený medzi očistením malomocného a uzdravením Petrovej svokry. Mt.8:2-15. Stotníkov sluha bol uzdravený po očistení malomocného a uzdravení Petrovej svokry. Lu.4:38,39; 5:12,13; 7:1-10 / Slepec bol očistení po Ježišovom odchode z Jericha Mk 10:46. Slepec bol očistení pred Ježišovým odchodom z Jericha Lk 18:35Diabol vzal Ježiša najprv na vrchol chrámu, potom na vrchol hory Mt.4:5-8. Diabol najprv vzal Ježiša na vrchol hory, potom na vrchol chrámu. Lk.4:5-9.

ZOZNAM VYRIESENYCH ROZPOROV

1 : Ježišov rodokmeň bol vysledovaný cez Dávidovho syna Šalamúna. Mt.1:6. Ježišov rodokmeň bol vysledovaný cez Dávidovho syna Nátana. Lk.3:31

2 : V Lk 1 : 26-31 prišlo oznámenie anjela o počatí v čase kedy Mária s Jozefom bývala, no podľa Mt 1 : 18-21 v čase kedy spolu ešte nebývali.

3 : Ježišovým rodičom bolo povedané o budúcej veľkosti ich syna Mt.1:18-21; Lk.1:28-35. Ježišovi rodičia nevedeli nič o potenciáli svojho syna. Lk.2:48-50

4 : Anjel oznámil narodenie Ježiša Jozefovi Mt 1 : 19-21, no v Lk 1 : 26-32 to nebol Jozef ale Mária.

5 : 5 : Od Dávida po Ježiša bolo 28 generácií. Mt.1:17. Od Dávida po Ježiša bolo 43 generácií. Lk.3:23-31.

6 : Jakub bol Jozefov otec Mt 1:16; Heli bol Jozefov otec Lk 3:23

7 : Bude nazývaný Emanuel Mt 1:23;bol nazývaný Ježiš Mt 1:25

8 : Jozef, Mária a Ježiš utekajú do Egypta, zatiaľ čo Herodes zabije všetkých mužov mladších ako 2 roky. Mt.2:13-16. Jozef, Mária a Ježiš neutiekli do Egypta, ale zostali na chrámových rituáloch. Nespomína sa žiadne zabíjanie dojčiat! Lk.2:21-39

9 : Ježiš bol pokúšaný počas 40 dní na púšti. Mk.1:13. Ježiš bol pokúšaný po 40 dňoch na púšti. Mt.4:2-3.

10 : Satan pokúšal Ježiša. Mk. 1:13. Satan sa o Ježiša nezaujímal. Jn. 14:30.

11 : Ježišov krst bol "Duchom Svätým". Mk.1:8; Jn.1:33. Ku krstu sa pridal aj oheň. Mt.3:11; Lk.3:16

12 : Ján vedel o Ježišovi skôr, ako ho pokrstil. Mt.3:11-13. Ján nevedel o Ježišovi vôbec nič. Mt.11:1-3.

13 : "Ježiš začína svoju službu po Jánovom zatknutí. Mk.1: 1-14. Ježiš začína svoju službu pred Jánovým zatknutím. Jn.3:22-24

14 : Je zaznamenané, že Ježiš videl zostupovať ducha Mt.3:16; Mk.1:10. Je zaznamenané, že Ján videl ducha zostupovať. Jn.1:32

15 : Nebeský hlas oslovil zhromaždenie. Mt.3:17. Nebeský hlas oslovil Ježiša. Mk.1:11; Lk.3:22.

16 : Hneď po krste strávil Ježiš 40 dní na púšti. Mt.4:1,2; Mk.1:12,13. Den po krste bol Ježiš na svadbe v Káne. Jn.2:1

17 : Ježiš odišiel do Betfage a na Olivovú horu, potom odišiel do Betánie. Mt.21:1,17. Ježiš išiel do Betfage, potom Betánie, a potom na Olivový vrch. Mk.11:1; Lk.19:29. Ježiš odišiel do Betánie a potom do Jeruzalema. Jn.12:1,12

18 : Ježiš a jeho učeníci učili v Kafarnaume. Mk.1:20,21. Iba Ježiš učil v Kafarnaume. Lk.4:30,31"

19 : Peter mal kázať Židom. Mt.10:2,5,6; Gal.2:7. Peter mal kázať pohanom. Skutky 15:7.

20 : Jakub a Ján boli s Ježišom, keď uzdravil svokru Šimona Petra. Mk.1:29-31. Jakub a Ján neboli s Ježišom, keď uzdravoval svokru Šimona Petra. Lk.4:38,39;

21 : V zozname 12 apoštolov sa nachádza Tadeáš. Mt 10:3 no Tadeáš sa v zozname apoštolov nenachádza v Lk 6:16, tam je nahradený Júdom.

22 : Nasýtenie zástupu na ľudí nezapôsobilo. Mk.6:52. Nasýtenie zástupu na ľudí veľmi zapôsobilo. Jn.6:14."

23 : "Keď nasýtili zástup, učeníci odišli do Genezaretu Mk 6:53. Keď nasýtil zástup, učeníci odišli do Kafarnauma. Jn.6:14-17.

24 : Démon kričí, že Ježiš je Svätý Boží. Mk.1:23,24. Každý, kto vyznáva, že Ježiš prišiel v tele, je z Boha. 1 Jn.4:2.

25 : Ježiš preklial figovník, lebo nepriniesol ovocie. Mt.21:19; Mk.11:14. Nebol čas, aby figovník priniesol ovocie. Mk.11:13.

26 : Figovník hneď vyschne Mt.21:19,20 / Učeníci si prvý deň všimnú vyschnutý strom. Mk.11:20,21.

27 : "Ježiš je prostredníkom "Otca". 1 Tim.2:5; 1 Jn.2:1 / Ježiš sedí po "svojej" pravici. Mk. 16:19"

28 : Existuje jeden "Boh". 1 Tim.2:5; Jms.2:19. Sú tam traja Bohovia. 1 Jn.5:7.

29 : Ježiš povedal, aby si ctil svojho otca a matku. Mt.15:4; Mt.19:19; Mk.7:10; Mk.10:19; Lk.18:20 / Ježiš povedal, že prišiel postaviť ľudí proti ich rodičom. Mt.10:35-37; Lk.12:51-53; Lk.14:26 / Ježiš povedal, aby sme nikoho nenazývali otcom. Mt.23:9.

30 : Ježiš/Boh povedal: "Ty blázon...". Lk 12:20; Mt.23:17. Pavol nazýva ľudí bláznami. 1 Kor.15:36. Nazvite niekoho bláznom a pôjdete do pekla. Mt.5:22

31 : "Hnev sám o sebe je hriech. Mt.5:22. Ale nie nevyhnutne. Ef.4:26.

32 : Požiadajte a bude vám dané. Hľadaj a nájdeš. Zaklopte a otvorí sa vám. Mt.7:7,8; Lk.11:9,10. Požiadajte a budete odmietnutí. Hľadaj a nenájdeš. Zaklopte a bude vám odmietnutý vstup. Lk.13:24-27

33 : Nesúď. Mt.7:1,2. Pokiaľ to nie je nevyhnutné, samozrejme. 1 Jn.4:1-3.

34 : "Ježiš je vďačný, že niektoré veci sú skryté. Mt.11:25; Mk.4:11,12. Ježiš povedal, že všetko by malo byť oznámené. Mk.4:22.

35 : Ježiš povedal, že nebude dané žiadne znamenie okrem znamenia Jonáša. Mt.12:39; Lk.11:29. Ježiš ukázal mnoho znamení. Jn.20:30; Skutky 2:22.

36 : Ježiš povedal, že zákon platí, kým sa nebo a zem neskončia. Mt 5:17-19. / Ježiš povedal, že zákon bol len do doby Jána. Lk.16:16.

37 : Na hore sa konala "Kázeň na vrchu". Mt.5:1. "Kázeň na vrchu" sa konala na rovine. Lu.6:17.

38 : "Modlitba Otčenáš" sa mnohých naučila počas "Kázne na vrchu". Mt.6:9. Modlitba Pána sa učila iba učeníkom v inom čase. Lu.11:1.

39 : Ježiš mal svoj vlastný dom. Mk.2:15. / Ježiš nemal svoj vlastný dom. Lu.9:58

40 : Dobré diela treba vidieť. Mt.5:16. Dobré diela by sa nemali vidieť. Mt.6:1-4.

41 : Ježiš povedal, že spasenie je len pre Židov. Mt.15:24; Mt.10:5,6; Jn.4:22; Rim.11:26,27. Pavol povedal, že spasenie je aj pre pohanov. Skutky 13:47,48.

42 : Pokánie je nevyhnutné. Skutky 3:19; Lu.3:3. Pokánie nie je potrebné, Izraeliti budú spasení aj bez pokánia iba na základe toho že z nich pochádzajú proroci. Rim.11: 17-29.

43 : Neveriaci získajú milosrdenstvo. Rim.11:32. Len veriaci dostanú milosrdenstvo. Jn.3:36; Rim.14:23. Iba pokrstení veriaci získavajú milosrdenstvo. Mk.16:16. Milosrdenstvo nemožno vopred určiť. Rim.9:18

44 : Všetci, ktorí vzývajú "Pána", budú spasení. Rim 10:13; Skutky 2:21. Len tí predurčení budú spasení. Skutky 13:48; Ef.1:4,5; 2 Tes.2:13; Skutky 2:47

45 : Ježiš povedal, že neodvrhne nikoho, kto k nemu príde Jn.6:37. Ježiš povedal, že mnohí, ktorí k nemu prídu, budú zavrhnutí. Mt.7:21-23.

46 : Milosť spásy prichádza vierou a nie skutkami. Ef.2:8,9; Rim 11:6; Gal.2:16; Rim.3:28. Spása prichádza skrze vieru a skutky. Jms.2:14,17,20.

47 : Spravodliví majú večný život. Mt.25:46. Spravodliví sú sotva spasení. 1 Pet.4:18. Nie sú žiadni spravodliví. Rim.3:10.

48 : Verte a dajte sa pokrstiť, aby ste boli spasení. Mk.16:16. Nechajte sa pokrstiť vodou a duchom, aby ste boli spasení. Jn.3:5. Vytrvajte až do konca, aby ste boli spasení. Mt.24:13. Vzývajte meno "Pána", aby ste boli spasení. Skutky 2:21; Rim.10:13. Verte v Ježiša, že bude spasený. Skutky 16:31. Verte, potom bude zachránená celá vaša domácnosť. Skutky 16:31. Dúfaj a budeš spasený. Rim.8:24. Verte vo vzkriesenie, aby ste boli spasení. Rim.10:9. Milosťou ste spasení. Ef.2:5 Milosťou a vierou ste spasení. Ef.2:8. Majte lásku k pravde, aby ste boli spasení. 2 Tes.2:10.Milosť zachraňuje. Títovi 3:5.

49 : "Kresťania ktorí odpadnú od viery sú odsúdení 2 Pet.2:20 Nie je možné aby kresťan nebol spasený Jn.10:27-29.

50 : "Odpustite sedemdesiatkrát sedem. Mt.18:22. Odpustenie nie je možné pre obnovený hriech. Hebr.6:4-6.

51 : Rozvod, s výnimkou nevery, je nesprávny. Mt.5:32. Rozvod z akéhokoľvek dôvodu je nesprávny. Mk.10:11,12.

52 : Ježiš súhlasil so zničením nepriateľov Lk.19:27. Ježiš povedal milovať svojich nepriateľov Mt.5:44.

53 : "Boh sídli v nebi. Mt.5:45; Mt.6:9; Mt.7:21. Anjeli sídlia v nebi. Mk.13:32. Ježiš je s Bohom v nebi. Skutky 7:55,56. Veriaci idú do neba. 1 Pet.1:3,4. Nebo sa pominie. Mt.24:35; Mk.13:31; Lk.21:33.

54 : Modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Mt.26:41. Pokušenie je radosť. Jms.1:2

55 : "Boh ťa vedie do pokušenia. Mt.6:13. Boh nikoho nepokúša. Jms.1:13

56 : Nemysli na zajtrajšok. Boh sa o teba postará. Mt.6:25-34; Lk.12:22-31. Muž, ktorý nezabezpečuje rodinu, je horší ako neverník. 1 Tim.5:8.

57 : Kto bude vzývať meno Pánovo, bude spasený. Skutky 2:21; Rim.10:13. Nie každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude spasený. Mt.7:21.

58 : Sme ospravedlnení zo skutkov a nie z viery. Mt.7:21; Rim 2:6,13; Jms.2:24. Sme ospravedlnení z viery a nie zo skutkov. Jn 3:16; Rim.3:27; Ef.2:8,9; Gal.2:16.

59 : Neberte si sandále (topánky) ani palice. Mt.10:10. Vezmite si iba sandále (topánky) a palice. Mk.6:8,9.

60 : Ježiš povedal, že v ňom je pokoj. Jn.16:33. Ježiš povedal, že neprišiel priniesť pokoj. Mt.10:34; Lk.12:51.

61 : Ježiš povedal, že Ján Krstiteľ bol prorok a Eliáš. Mt.11:9; Mt.17:12,13. Ján povedal, že nebol prorok, ani Eliáš. Jn.1:21.

62 : Ježiš povedal, že je tichý a pokorný. Mt.11:29. Ježiš vyrába biče a vyháňa peňazomencov z chrámu. Mt 21:12; Mk.11:15,16;

63 : Ježiš povedal: "Dajte si pozor na kvas farizejov". Lk.12:1. Ježiš povedal: "Dajte si pozor na kvas farizejov a saducejov". Mt.16:6,11. Ježiš povedal: "Dajte si pozor na kvas farizejov a Herodesa". Mk.8:15.

64 : Ježiš zakladá svoju cirkev na Petrovi. Mt.16:18. Ježiš nazýva Petra "satanom" a prekážkou. Mt.16:23.

65 : Matka Jakuba a Jána prosí Ježiša o priazeň jej synov. Mt.20:20,21. Pýtajú sa sami za seba. Mk.10:35-37.

66 : Ježiš odpovedá, že túto priazeň nemá ako dať. Mt.20:23; Mk.10:40. Ježiš povedal, že je mu daná všetka moc. Mt.28:18; Jn.3:35.

67 : Ježiš uzdravuje dvoch nemenovaných slepcov. Mt.20:29,30. Ježiš uzdravuje jedného slepého muža. Mk.10:46-52.

68 : Ježiš uzdravoval všetkých chorých. Mt.8:16; Lk.4:40. Ježiš uzdravil mnohých chorých – ale nie všetkých. Mk.1:34.

69 : Rada sa pýta Ježiša, či je Božím Synom. Lk.22:70. Veľkňaz sa pýta Ježiša, či je on Kristus, Boží Syn. Mt.26:63

70 : Veľkňaz sa pýta Ježiša, či je Kristus, Syn blahoslavených. Mk.14:61. Veľkňaz sa pýta Ježiša na jeho učeníkov a jeho učenie. Jn.18:19.

71 : Ježiš odpovedá v zmysle: "sám si to povedal". Mt.26:64; Lk.22:70. Ježiš rozhodne odpovedá: "Áno som". Mk.14:62.

72 : Na Olivovom vrchu Ježiš povedal Petrovi, že ho trikrát zaprie. Mt.26:30-34. Pri veľkonočnej večeri Ježiš povedal Petrovi, že ho trikrát zaprie. Lu.22:13,14,34

73 : Peter prvýkrát zaprie pred slúžkou a niekoľko ďalšími. Mt.26:69,70. Bolo to len pred slúžkou. Mk.14:66-68; Lk.22:56,57; Jn.18:17

74 : Tretie Petrovo zapretie bolo pre viacerých prítomných Mt.26:73,74; Mk.14:69,70. Bolo to pred jednou osobu. Lk.22:59,60. Bolo to pred sluhom. Jn.18:26,27

75 : Pole kúpili veľkňazi. Mt.27:6,7. Judáš kúpil pole. Skutky 1:16-19.

76 : Judáš hodil peniaze a odišiel. Mt.27:5. Judáš použil mince na kúpu poľa. Skutky 1:18

77 : Judáš sa obesil. Mt.27:5. Judáš bezhlavo padol a rozbil hlavu. Skutky 1:18

78 : Ježiš u Piláta neodpovedal na žiadne obvinenia. Mt.27:12-14; Lk.23:9. Ježiš odpovedal na niektoré obvinenia. Mk.14:61,62. Ježiš odpovedal na všetky obvinenia. Jn.18:33-37.

79 : Ježiš povedal, že večný život bude daný všetkým, ktorí mu boli daní. Jn.11:27-29; Jn.17:12. Ježiš prepustil Judáša, aby dodržal tento sľub. Jn.18:5-9.

80 : Veľkňazi a starší presviedčajú ľud. Mt.27:20. Len veľkňazi presviedčajú ľud. Mk.15:11. Veľkňazi a ľud presviedčajú Piláta. Lk.23:13-23.

81 : Ježiš dostáva šarlátové rúcho. Mt.27:28. Ježiš dostáva purpurové rúcho. Mk.15:17; Jn.19:2. Ježišovi je dané biele rúcho. Lk.23:11.

82 : Znak hovorí: "Toto je Ježiš, kráľ Židov". Mt.27:37. Znak hovorí: "Židovský kráľ". Mk.15:26. V troch jazykoch nápis hovorí: "Toto je kráľ Židov". Lk.23:38.V tých istých troch jazykoch nápis hovorí: "Ježiš Nazaretský, kráľ Židov". Jn.19:19,20.

83 : Ježiš sa pýta Boha, Otca, prečo ho opustil. Mt.27:46. Ježiš povedal, že on a Otec sú jedno a to isté. Jn.10:30; Jn.17:11,21,22.

84 : Stotník hovorí: "Naozaj to bol Boží syn". Mt.27:54. Stotník hovorí: "Tento muž bol skutočne Božím synom". Mk.15:39. Stotník hovorí: "Iste, toto bol spravodlivý muž." Lk.23:47. Nebol tam žiadny stotník. Jn.19:31-37.

85 : Ježiš bol ukrižovaný o tretej hodine. Mk.15:25. Ježiš bol ešte o šiestej hodine pred Pilátom. Jn.19:13,14.

86 : Ženy sa pozerali "z diaľky". Mt.27:55; Mk.15:40; Lk.23:49. Ženy boli veľmi blízko k Ježišovi. Jn.19:25.

87 : Posledné zaznamenané Ježišove slová boli: Verzia 1: "Eli, Eli...Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil" Mt.27:46. Verzia 2: "Eloi, Eloi...Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil" Mk.15:34. Verzia 3: "Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha". Lk.23:46. Verzia 4: "Je to hotové". Jn.19:30.

88 : Deň po pohrebe bola k hrobu umiestnená stráž. Mt.27:65,66. Nie je spomenutý žiadny strážca. Mk.15:44-47; Lk.23:52-56; Jn.19:38-42

89 : Len tí, ktorí zachovávajú Ježišove slová, nikdy neuvidia smrť. Jn.8:51. Ježišovi učeníci budú zabití. Mt.24:3-9. Všetci muži raz zomrú. Hebr.9:27

90 : Po ich príchode bol kameň stále na mieste. Mt.28:1 2. Po ich príchode bol kameň odstránený. Mk.16:4; Lk 24:2; Jn.20:1.

91 : Došlo k zemetraseniu. Mt.28:2. Zemetrasenie nebolo. Mk.16:5; Lk 24:2-4; Jn.20:12.

92 : Prvé vzkriesenie Ježiša bolo priamo pri hrobe. Jn.20:12-14. Prvé vzkriesenie Ježiša bolo pomerne blízko hrobu. Mt.28:8,9. Prvé vzkriesenie Ježiša bolo na ceste do Emauz. Lk.24:13-16.

93 : "Jeden pochyboval. Jn.20:24. Niektorí pochybovali. Mt.28:17. Všetci pochybovali. Mk.16:11; Lk.24:11,14.

94 : Ježiš povedal, že jeho krv bola vyliata za mnohých. Mk.14:24. Ježiš povedal, že jeho krv bola preliata za jeho učeníkov. Lu.22:20.

95 : Šimon Cyrenejský bol nútený niesť Ježišov kríž. Mt.27:32; Mk.15:21; Lu.23:26. Ježiš sám niesol svoj vlastný kríž. Jn.19:16,17

96 : Ježišovi ponúkli na pitie ocot a žlč. Mt.27:34. Ježišovi ponúkli na pitie ocot. Jn.19:29,30. Ježišovi ponúkli na pitie víno a myrhu. Mk.15:23.

97 : Ježiš odmietol ponúkaný nápoj. Mk.15:23. Ježiš ochutnal ponúkaný nápoj a potom odmietol. Mt.27:34. Ježiš prijal ponúkaný nápoj. Jn.19:30.

98 : Obaja "zlodeji" sa vysmievali Ježišovi na kríži. Mt 27:44; Mk.15:32. Jeden "zlodej" sa postavil na stranu Ježiša na kríži. Lu.23:39-41.

99 : Jozef z Arimatie smelo požiadal o Ježišovo telo. Mk.15:43. Jozef z Arimatie tajne požiadal o Ježišovo telo. Jn.19:38

100 : Ježiš bol uložený v neďalekom hrobe. Mk.15:46; Lu.23:53; Jn.19:41. Ježiš bol uložený v Jozefovom novom hrobe. Mt.27:59,60

101 : "Pred hrobom bol privalený veľký kameň. Mt.27:60; Mk.15:46. Pred hrobom nebolo nič. Lu.23:55; Jn.19:41."

102 : Nikodém pripravil telo s korením. Jn.19:39,40. Keďže si to ženy nevšimli, kúpili si korenie na neskoršiu prípravu tela. Mk. 16:1; Lu.23:55,56.

103 : Telo bolo pomazané. Jn.19:39,40. Telo nebolo pomazané. Mk.15:46 až 16:1; Lk.23:55 až 24:1.

104 : Ženy nakupovali materiál pred sabatom. Lu.23:56. Ženy nakupovali materiál po sabate. Mk.16:1.

105 : Ježiša prvýkrát videl Kéfas, potom Dvanásti. 1 Kor.15:5.Ježiša prvýkrát videli dve Márie. Mt.28:1,8,9.Ježiša prvýkrát videla Mária Magdaléna. Mk.16:9; Jn.20:1,14,15.Ježiša prvýkrát videl Kleofáš a iní. Lu.24:17,18.Ježiša prvýkrát videli učeníci. Skutky 10:40,41.

106 : Dve Márie išli k hrobu. Mt.28:1. Dve Márie a Salome išli k hrobu. Mk.16:1. K hrobke išlo niekoľko žien. Lu.24:10. K hrobu išla iba Mária Magdaléna. Jn.20:1

107 : Po vzkriesení držali učeníci Ježiša za nohy. Mt.28:9. Po vzkriesení Ježiš povedal Tomášovi, aby sa dotkol jeho boku. Ján 20:27. Po vzkriesení Ježiš povedal, že sa ho nemožno dotknúť. Jn.20:17.

108 : Mária prvýkrát videla Ježiša pri hrobe. Jn.20:11-15. Mária prvýkrát uvidela Ježiša na ceste domov. Mt.28:8-10.

109 : Ženy vošli do hrobky. Mk.16:5; Lk.24:3. Ženy zostali mimo hrobky. Jn.20:11.

110 : "Učeníci sa zľakli, keď uvideli Ježiša. Lk.24:36,37. Učeníci boli šťastní, keď prvýkrát videli Ježiša. Jn.20:20."

111 : Dvanásť učeníkov videlo Ježiša. 1 Kor.15:5. Ježiša videlo jedenásť učeníkov. Thomas tam nebol. Mt.28:16,17; Jn.20:19-25

112 : Učeníci pochybovali, že Ježiš vstal z mŕtvych. Mt.28:17. Farizeji a veľkňazi verili, že je to možné. Mt.27:62-66.

113 : Ježiš vystúpil na tretí deň po vzkriesení. Lk.24:21,50,51. Ježiš vystúpil v ten istý deň ako ukrižovanie. Lk.23:42 43. Ježiš vystúpil štyridsať dní po vzkriesení. Skutky 1:3,9.

114 : V čase nanebovstúpenia bolo asi 120 bratov. Skutky 1:15. V čase nanebovstúpenia bolo asi 500 bratov. 1 Kor.15:6.

115 : K incidentu s zmenárňami došlo na konci Ježišovej kariéry. Mt.21:11,12. K incidentu zmenárnikov došlo na začiatku Ježišovej kariéry. Jn.2:11-15

116 : Zachariáš bol synom kňaza Jehoidu. 2 Chr.24:20. Ježiš povedal, že Zachariáš bol synom Barachiáša. Mt.23:35.

117 : Príchod kráľovstva budú sprevádzať znamenia a zázraky. Mt.24:29-33; Mk.13:24-29. Nebude to sprevádzané znameniami a zázrakmi, pretože sa to deje zvnútra. Lk.17:20,21.

118 : Kráľovstvo bolo pripravené od začiatku. Mt.25:34. Ježiš povedal, že ide a pripraví kráľovstvo. Jn.14:2,3.

119 : Rúhanie sa Duchu Svätému je neodpustiteľný hriech. Mk.3:29. Všetky hriechy sú odpustiteľné. Skutky 13:39; Kol. 2:13; 1 Jn.1:9.

120 : Nanebovstúpenie sa uskutočnilo, keď učeníci sedeli spolu pri stole. Mk.16:14-19. Nanebovstúpenie sa uskutočnilo vonku v Betánii. Lk.24:50,51. Vzostup sa uskutočnil vonku na Olivovej hore. Skutky 1:9-12.

121 : Svätý duch bol s Jánom ešte predtým, ako sa narodil. Lk.1:15,41. Svätý duch bol s Alžbetou pred Jánovým narodením. Lk.1:41. Duch svätý bol so Zachariášom. Lk.1:67. Duch svätý bol so Simeonom. Lk.2:25. Ducha svätého sa získava prosením. Lk.11:13. Svätý duch prišiel na svet až po Ježišovom odchode. Jn.7:39; Jn 16:7; akty 1:3-8.

122 : Niekedy je za neveru zodpovedný Boh. 2 Tes.2:11,12. Niekedy je za neveru zodpovedný Ježiš. Mk.4:11,12. Diabol spôsobuje neveru. Lk.8:12.

123 : Kto nenávidí svojho brata, je vrah. 1 Jn.3:15. Ak niekto tvrdí, že miluje Boha, ale nenávidí svojho brata, je klamár. 1 Jn.4:20. Nikto nemôže byť Ježišovým učeníkom, ak nenávidí svojho brata. Lk.14:26

124 : Veriaci neprichádzajú na súd. Jn.5:24. Všetci ľudia prichádzajú pred súd. Mt.12:36; 2 Kor.5:10; Hebr.9:27; 1 Pet.1:17; Júda 14,15; Zj.20:12,13.

125 : Ježiš hovorí, že ak vydáva svedectvo sám o sebe, jeho svedectvo je pravdivé. Jn.8:14. Ježiš hovorí, že ak vydáva svedectvo sám o sebe, jeho svedectvo nie je pravdivé. Jn.5:31

126 : Muži si môžu vybrať, či budú veriť alebo nie. Jn.5:38-47. Len Boh si vyberá, kto uverí. Jn.6:44.

127 : Nikto z Ježišových nasledovníkov nebude stratený. Jn.10:27-29. Niektorí z Ježišových nasledovníkov by boli stratení. 1 Tim.4:1.

128 : Ježiš je vládnuce knieža tohto sveta. Zj.1:5. Knieža tohto sveta bude vyhnané. Jn.12:31.

129 : Ježiš hovorí, že všetci ľudia budú spasení. Jn.3:17. Zachráni sa len 144 000 panenských mužov. Zj 14:1-4.

130 : Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení. 1 Tim.2:3,4; 2 Pet.3:9. Boh nechce, aby všetci ľudia boli spasení. Jn.12:40.

131 : Peter sa pýta Ježiša, kam ide. Jn.13:36. Tomáš sa pýta Ježiša, kam ide. Jn.14:5. Ježiš povedal, že sa nikto nepýtal, kam ide. Jn.16:5.

132 : Ježiš stratil iba jedného učeníka. Jn.17:12. Ježiš nestratil žiadnych učeníkov. Jn.18:9.

133 : Ježiš prišiel na svet, aby vydal svedectvo o pravde. Jn.18:37. Pravda bola vždy evidentná. Rim.1:18-20

134 : "Počas svojho prvého vzkriesenia dal Ježiš svojim učeníkom svätého ducha. Jn.20:22. Duch svätý bol daný učeníkom po jeho nanebovstúpení. Skutky 1:3-8.

135 : Svet nemohol obsiahnuť všetko, čo sa dalo napísať o Ježišovi. Jn.21:25. Všetko bolo napísané. Skutky 1:1.

136 : Poslúchajte zákony ľudí, lebo je to vôľa Božia. 1 Pet.2:13-15. Učeníci neposlúchajú radu. Skutky 5:40-42.

137 : Boh nenávidel Ezaua a miloval Jakoba ešte predtým, ako sa narodili. Rim.9:10-13. Boh neprejavuje žiadnu predpojatosť a so všetkými zaobchádza rovnako. Skutky 10:34; Rim.2:11.

138 : Všetci, ktorí zhrešili bez zákona, bez zákona zahynú. Rim.2:12. Kde nie je zákon, tam nie je hriech ani priestupok. Rim.4:15.

139 : Činitelia zákona budú ospravedlnení. Rim.2:13. Činitelia zákona nebudú ospravedlnení. Rim.3:20; Gal.3:11.

140 : Zákon má nadvládu. Rim.7:1. Zákon nemá nadvládu. Rim.6:14.

141 : Zákon bol výsledkom hriechu. Gal.3:19. Hriech je výsledkom porušenia zákona. 1 Jn.3:4.

142 : Tí z "Boha" nemôžu hrešiť. 1 Jn.3:9. Tí z "Boha" môžu hrešiť. 1 Jn.1:7 8

143 : Ježišovo pomazanie učí dobré od nesprávneho. 1 Jn.2:27. Zákon vpísaný do srdca a svedomia učí dobro od nesprávneho. Rim.2:15.

144 : Abrahám bol ospravedlnený vierou. Hebr.11:8. Abrahám bol ospravedlnený zo skutkov. Jms.2:21. Abrahám nebol ospravedlnený zo skutkov. Rim.4:2.

145 : Nie je dobré jesť ani piť čokoľvek, čo by mohlo spôsobiť, že sa tvoj brat potkýna alebo sa urazí. Rim.14:21. Nech vás nikto neodsudzuje vo veciach jedla a pitia. Kol.2:16.

146 : Je lepšie, aby sa vdovy znovu nevydávali. 1 Kor.7:8. Je lepšie, aby sa mladé vdovy znova vydali. 1 Tim.5:11-14.

147 : "Boh tohto sveta oslepuje ľudí pred evanjeliom. 2 Kor.4:4. Boh je len jeden. 1 Kor.8:4."

148 : Mocnosti tohto sveta sú zlí, tak proti nim bojujte. Ef.6:11-13. Všetky sily sú ustanovené Bohom a ak vzdorujete, ste zatratení. Rim.13:1,2.

149 : Znášajte si navzájom bremená. Gal.6:2. Znášať svoje vlastné bremená. Gal.6:5.

150 : Každý, kto čo i len pozdraví neveriaceho, zdieľa jeho zlé dielo. 2 Jn.10,11. Vždy buď pripravený odpovedať komukoľvek ohľadom tvojej viery. 1 Pet.3:15.

151 : Všetka tráva na zemi je spálená. Zj.8:7. Armáda kobyliek dostala pokyn, aby neublížila tráve. Zj.9:4.

152 : Ježiš povedal, že bude súdiť. Jn.5:22,27-30; Jn.9:39. Ježiš povedal, že nebude súdiť. Jn.8:15; Jn.12:47. Ježiš povedal, že Otec súdi. Jn.12:48,49. Ježiš povedal, že Otec nesúdi. Jn.5:22. Ježiš povedal, že jeho učeníci budú súdiť. Lk.22:30.

153 : Kto neverí, je zatratený. Mk.16:16. Thomas neveril a nebol zatratený. Jn.20:27-29.

154 : "Keď je jeho ratolesť ešte nežná." Mt.24:32. "Keď je jej ratolesť ešte nežná." Mk.13:28.

155 : Ježiš je Boh. Jn.10:30. Ježiš je "obrazom" Boha. 2 Kor.4:4. Ježiš bol človek schválený Bohom. Skutky 2:22

156 : Ježiš a Boh sú jedno a to isté. Jn.1:1. Boh Otec a Ježiš sú od seba. Mk.16:19; Skutky 2:32,33; 7:55; Rim.8:34; atď.

157 : Ježiš je Boží Syn. Jn.6:69; Jn.20:31. Ježiš je Syn človeka. Mt.18:11; Lk.21:27

158 : Pavol tvrdí, že neklame. Rim 9:1; 2. Kor. 11:31; Gal.1:20; 1 Tim.2:7. Pavol tvrdí, že klame. Rim.3:7

159 : Pavol povedal, že nepoužíva úskok/lesť. 1 Tes.2:3. Pavol priznáva, že používa úskok/lesť 2 Kor.12:16.

160 : Pavol hovorí, že obriezka nie je nič. 1 Kor.7:19. Pavol hovorí, že obriezka je užitočná. Rim.2:25; Rim.3:1,2.

161 : Nežiadajte. Rim.7:7; Rim.13:9. Pavol žiada Korinťanov 1 Kor 12:31; 1 Kor.14:39.

162 : Pavol učí nekradnúť. Ef.4:28. Pavol sa priznal ku krádeži. 2 Kor.11:8.

163 : Pavol bol uistený, že sa mu nič nestane. Skutky 18:9,10. Pavol bol často fyzicky týraný 2 Kor.11:23-27.

164 : Pavol tvrdí, že zákon je nevyhnutný. Rim.3:31. Pavol tvrdí, že zákon nie je potrebný. Rim.6:14

165 : Ježiš povedal, aby sme šli a krstili. Mt.28:19. Pavol povedal, že nebol poslaný krstiť. 1 Kor.1:17.

166 : Pavol povedal, že nebol poslaný krstiť, ale kázať. 1 Kor.1:17. Pavol pokrstil. 1 Kor.1:16.

167 : Ježiš povedal, že neprišiel zrušiť zákon. Mt.5:17-19. Pavol povedal niečo iné. Ef.2:15.

168 : Ježiš povedal, že Boh neodsúdil svet. Jn. 3:17. Pavol povedal, že Boh odsúdil svet. Rim.5:18.

169 : Tí, ktorí boli prítomní na Pavlovom obrátení, stáli. Skutky 9:7. Spadli na zem. Skutky 26:14.

170 : Krátko po svojom obrátení sa Pavol vybral do Damasku, kde strávil nejaký čas s apoštolmi Sk 9:19. Pavol odišiel do Damasku o tri roky neskôr a videl len Petra a Jakuba. Gal.1:18,19.

171 : Krátko po svojom obrátení odišiel Pavol do Damasku a potom do Jeruzalema Skutky 9:18-26. Krátko po svojom obrátení odišiel Pavol do Arábie, potom do Damasku a potom, o 3 roky neskôr, do Jeruzalema Gal.1:17,18.

172 : V Damasku sa guvernér pokúša zmocniť Pavla. 2 Kor.11:32. v Damasku sa Židia pokúšajú zmocniť Pavla. Skutky 9:22,23.

173 : Svätý duch zakazuje kázať v Ázii. Skutky 16:6. Pavol aj tak káže v Ázii. Skutky 19:8-10.

174 : Pavol povedal, že by nebol Kristovým služobníkom, keby sa snažil páčiť ľuďom. Gal.1:10. Pavol povedal, že sa snažil potešiť mužov. 1 Kor.10:33.

175 : Pavol hovorí, že bol hlavným zo všetkých hriešnikov. 1 Tim.1:15. Kto pácha hriech, je z diabla. Božie deti nemôžu hrešiť. 1 Jn.3,8-10.

176 : Pavol povedal, že Ježiš je sudca. 2 Tim.4:1. Pavol povedal, že Boh je sudca. Hebr.12:23. Pavol povedal, že svätí budú súdiť. 1 Kor.6:2.

177 : Pavol povedal, že Ježiš bol Boží Syn. Rim.1:3,4. Pavol povedal, že Ježiš bol len človek. Hebr.7:24.

178 : Nechváľte sa. Lk.18:14. Nebuď hrdý. Rim.11:20; 1 Pt 5:5. Pavol sa hrdo chváli. 2 Kor.11:16-18; Gal.2:9-11

179 : Ježiš chváli cirkev v Efeze za rozlišovanie lživých apoštolov. Zj. 2:1,2. Pavol bol apoštolom v Efeze. Ef.1:1.

180 : Bol Ježiš synom Dávidovým?

181 : Koľko generácií bolo od Ježiša po Abraháma ?

182 : Narodil sa Ježiš v dome alebo v jasliach?

183 : Kde žili Jozef a Mária pred narodením Ježiša?

184 : Boli farizeji pokrstení Jánom ?

185 : Krstil Ježiš niekoho?

186 : Je Ježiš Boh?

187 : Mali by sme slúžiť IBA Bohu?

188 : Ako sa Peter a Ondrej stali Ježišovými učeníkmi?

189 : Čo bolo prvé: povolanie Petra a Ondreja alebo uväznenie Jána Krstiteľa ?

190 : Je niekto dobrý?

191 : Mali by sa kresťania modliť verejne?

192 : Vedia kresťania, ako sa modliť?

193 : Koná sa v nebi Božia vôľa?

194 : Je vyháňanie diablov znakom pravého kresťana ?

195 : Vedel Ježiš všetko?

196 : Čo sa stane so Židmi, keď zomrú?

197 : Koľko mužov bolo posadnutých diablom?

198 : Ako sa volal mýtnik, ktorého povolal Ježiš?

199 : Ako by sa malo zaobchádzať s pohanmi a mýtnikmi?

200 : Bola Jairova dcéra nažive, keď Ježiša oslovili?

201 : Kedy bola uzdravená žena, ktorá sa dotkla Ježišovho rúcha?

202 : Kto je za alebo proti Ježišovi?

203 : Mal Ježiš tajné učenie?

204 : Kedy Ježiša odmietli ľudia v jeho rodnom meste Nazaret?

205 : Myslel si Herodes, že Ježiš bol Ján Krstiteľ? Matúš 14:1-2;Lukáš 9:9

206 : Ako Peter zistil, že Ježiš je Mesiáš? Matúš 16:16-17;Ján 1:40-41

207 : Varoval Ježiš apoštolov pred svojou smrťou a zmŕtvychvstaním? Matúš 16:21; Ján 20:9

208 : Kedy došlo k premene? Matúš 16:28 - 17:2;Lk 9,27-28

209 : Je dobré byť detinský ? Matúš 18:3;1. Korinťanom 13:11; 1. Korinťanom 14:20

210 : Aké bolo Ježišovo šieste prikázanie? Matúš 19:17-19;Marek 10:19

211 : Bol Ježiš výkupným za mnohých alebo výkupným za všetkých? Matúš 20:28;1. Timoteovi 2:6

212 : Na čom išiel Ježiš do Jeruzalema? Matúš 21:5-7;Marek 11:7

213 : Máme robiť to, čo hovoria farizeji? Matúš 23:1-3;Matúš 16:12

214 : Kedy príde koniec sveta? Matúš 10:23;Matúš 24:14

215 : Bude Ježišov druhý príchod viditeľný pre všetkých? Lukáš 21:27;Zjavenie 1:7

216 : Žiadal Ježiš Boha, aby ho zachránil pred ukrižovaním? Lk 22:44;Jn 12:27

217 : Stotožnil Judáš Ježiša s bozkom? Matúš 26:47-49;Ján 18:3-5

218 : Bol Ježiš prvý vzatý ku Kaifášovi alebo Annášovi? Matúš 26:57;Ján 18: 12-24

219 : Povedal Ježiš: "Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím"? Ján 2:19-21;Matúš 26:59-61

220 : Kto obliekol Ježišovi rúcho? Lukáš 23:11;Matúš 27:27-28

221 : Kam povedal Ježiš svojim učeníkom, aby išli po jeho vzkriesení? Matúš 28:10;Lukáš 24:49

222 : Kde žili Peter a Ondrej? Marek 1:21, 29;Ján 1:44

223 : Kam žiadali čerti Ježiša, aby nechodili? Marek 5,9-10;Lukáš 8:30-31

224 : Kde Ježiš uzdravil slepca? Marek 8,22-25;Ján 8:59-9:6

225 : Kedy (v ktorý deň bol Ježiš ukrižovaný? Ján 18:28;Marek 14:12;

226 : Kedy sa roztrhla chrámová opona? Lukáš 23:45-46;Matúš 27:50-51

227 : Verilo jedenásť učeníkov dvom mužom, ktorí tvrdili, že vidia Ježiša? Lukáš 24: 33-35;Marek 16,12-13

228 : Kde sa Ježiš prvýkrát zjavil jedenástim učeníkom po vzkriesení? Matúš 28:16;Marek 16:14

229 : Pochádza spravodlivosť z nasledovania Zákona? Lukáš 1:6;Galaťanom 2:21

230 : Prijali Samaritáni Ježiša? Lukáš 9:52-53;Ján 4:39-40

231 : Bola Mária (Ježišova matka) blahoslavená? Lk 1,26-48;Lk 11,27-28"

232 : Kto je múdrejší, deti tohto sveta alebo deti svetla? Lk 16,1-8;Jakub 3:15-17

233 : Išiel Ježiš do neba v den svojej smrti, alebo 3 dni po svojej smrti ? Lukáš 23:42-43; Ján 20:17

234 : Kedy vstúpil Satan do Judáša? Lukáš 22:1-7;Ján 13:27-16:1

235 : Môžu ísť zlodeji do neba? Lukáš 23:32-43;1. Korinťanom 6:9-10

236 : Kam šiel Ježiš, keď zomrel? Lukáš 23:43;Skutky 2:31

237 : Kto robí ľudí hluchými a slepými? Ján 9:1-3;Marek 9:17, 25

238 : Ako Ježiš uzdravil slepého muža? Marek 8,22-25;Ján 9:1-6

239 : Je možné vypadnúť z milosti? Galaťanom 5:4;Ján 10:28

240 : Kto poslal Ducha Svätého? Ján 15:26;Ján 14:16

241 : Povedal Ježiš svojim učeníkom všetko? Ján 15:15;Ján 16:12

242 : Bola Mária Magdaléna šťastná alebo smutná, keď sa dozvedela o vzkriesení Ježiša ? Matúš 28:1-8; Ján 20:11-15

243 : Máme veriť v neviditeľné veci? Hebrejom 11:1;Kol 2:8

244 : Obsahuje Lukášovo evanjelium všetko, čo Ježiš urobil? Sk 1, 2;Ján 21:25

245 : Kto vzkriesil Ježiša z mŕtvych? Ján 2:19-21;Skutky 2:24

246 : Je v poriadku jesť mäso obetované iným bohom? 1. Korinťanom 10:25;Skutky 15:28-29

247 : Ak manžel uverí, je spasená aj jeho žena? 1. Korinťanom 7:14;1. Korinťanom 7:16

248 : Môže žena učiť druhých ? Skutky 18:26;1. Korinťanom 14:34-35

249 : V koho mene sa má krst vykonať? Matúš 28:19;Skutky 2:38

250 : Kto bol vinný za prvotný hriech? 1. Timotejovi 2:14; Rímanom 11 kapitola

251 : Je v poriadku preklínať ľudí?

252 : Je Boh pôvodcom zmätku?

253 : Je celé Písmo inšpirované Bohom?

254 : Je v poriadku sobášiť sa s neveriacimi?

255 : Mali by ste hovoriť v jazykoch?

256 : Videl Pavol Ježiša na ceste do Damasku?

257 : Schvaľuje Boh otroctvo?

258 : Môže nás diabol chytiť podľa vôle?

259 : Zomrel Enoch?

260 : Bola Rachab spasená vierou alebo skutkami?

261 : Peter nešiel do hrobu, ale zohol sa a pozrel dovnútra. Lk.24:10-12. Peter vošiel do hrobu a iný učeník sa zohol a pozrel dovnútra. Jn 20,3-6.

262 : Len "Otec" vie Mk.13:32. "Ježiš" a "Otec" sú jedno Ján 10:30; 17:11,21,22

263 : Vedeli ženy po návšteve hrobu o tom že Ježiš vstal z mrtvych ?

264 : Kedy ženy zistili, že Ježišovo telo chýba?

265 : Boli muži alebo anjeli vnútri alebo mimo hrobky, keď ženy prišli?

266 : Poznala Mária Magdaléna Ježiša, keď sa jej prvýkrát zjavil?

267 : Vo vnútri hrobky stáli dvaja muži. Lk.24:1-4. V hrobe sedeli dvaja anjeli. Ján 20:12.


1 : Ježišove rodokmene v Mt 1: 1-16 a Lk 3: 23-38 sa líšia 

Evanjelium podľa Matúša 1 : 1-16

"1 Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho. 2 Abrahám mal syna Izáka, Izák Jakuba, Jakub Júdu a jeho bratov, 3 Júda Faresa a Záru z Tamary. Fares mal syna Ezroma, Ezrom Arama. 4 Aram mal syna Aminadaba, Aminadab Násona, Náson Salmona. 5 Salmon mal syna Bóza z Rachaby, Bóz Obeda z Rút, Obed Jesseho 6 a Jesse kráľa Dávida. Dávid mal syna Šalamúna z Uriášovej ženy. 7 Šalamún mal syna Roboama, Roboam Abiáša, Abiáš Azu, 8 Aza Jozafata, Jozafat Jorama, Joram Oziáša. 9 Oziáš mal syna Joatama, Joatam Achaza, Achaz Ezechiáša. 10 Ezechiáš mal syna Manassesa, Manasses Amona, Amon Joziáša, 11 Joziáš Jechoniáša a jeho bratov za babylonského zajatia. 12 Po babylonskom zajatí Jechoniáš mal syna Salatiela, Salatiel Zorobábela, 13 Zorobábel Abiuda, Abiud Eliakima, Eliakim Azora. 14 Azor mal syna Sadoka, Sadok Achima, Achim Eliuda. 15 Eliud mal syna Eleazara, Eleazar Matana, Matan Jakuba. 16 Jakub mal syna Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus."

____________________

Evanjelium podľa Lukáša 3 : 23-38

"23 Keď Ježiš začal účinkovať, mal asi tridsať rokov. A mysleli si, že je synom Jozefa, ktorý bol synom Heliho, 24 on Matata, on Léviho, on Melchiho, on Janneho, on Jozefa, 25 on Matatiáša, on Amosa, on Nahuma, on Esliho, on Naggeho, 26 on Maatu, on Matatiáša, on Semeja, on Jozecha, on Jódu, 27 on Joannu, on Rézu, on Zorobábela, on Salatiela, on Nériho, 28 on Melchiho, on Addiho, on Kozama, on Elmadama, on Era, 29 on Jezusa, on Eliezera, on Jorima, on Matata, on Léviho, 30 on Simeona, on Júdu, on Jozefa, on Jonama, on Eliakima, 31 on Meleu, on Mennu, on Matatana, on Nátana, on Dávida, 32 on Jesseho, on Obeda, on Bóza, on Salu, on Násona, 33 on Aminadaba, on Admina, on Arniho, on Ezroma, on Faresa, on Júdu, 34 on Jakuba, on Izáka, on Abraháma, on Táreho, on Nachora, 35 on Serucha, on Ragaua, on Fáleka, on Ebera, on Salu, 36 on Kainana, on Arfaxada, on Sema, on Noema, on Lamecha, 37 on Matuzalema, on Henocha, on Jareda, on Maleleela, on Kainana, 38 on Enosa, on Seta, on synom Adama, ktorý bol od Boha."

Poznámka : Iba rodokmeň v Mt 1: 1-16 je správny, ktorý autor uvádza ako fakt a nie ako domnienku. V Lk 3: 23-38 je Ježišov rodokmeň uvádzaný ako domnienka obyvateľstva, ktorú si o ňom myslelo obyvateľstvo ("a mysleli si"). Autori biblie mali znak neomylnosti, židovské obyvateľstvo však nie.

____________________


2 : V Lk 1 : 26-31 prišlo oznámenie anjela o počatí v čase kedy Mária s Jozefom bývala, no podľa Mt 1 : 18-21 v čase kedy spolu ešte nebývali.

Evanjelium podľa Lukáša 1 : 26-31

"26 V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, 27 k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. 28 Anjel prišiel k nej a povedal: "Zdravas', milosti plná, Pán s tebou." 29 Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. 30 Anjel jej povedal: "Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. 31 Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš."

Evanjelium podľa Matúša 1 : 18-21

"18 S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. 19 Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. 20 Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: "Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého."

Poznámka : Výraz v Lk 1 : 26-31 "bola zasnúbená s Jozefom" ešte neznamená, že spolu aj museli bývať v jednej domácnosti. V Izraeli niektoré páry praktizovali zvyk, že manžel prijal svoju manželku do svojho domu po zosobášení až po roku.

____________________


3 : Ježišovým rodičom bolo povedané o budúcej veľkosti ich syna Mt.1:18-21; Lk.1:28-35. Ježišovi rodičia nevedeli nič o potenciáli svojho syna. Lk.2:48-50

Evanjelium podľa Matúša 1 : 18-21

18 S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. 19 Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. 20 Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: "Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého.

Evanjelium podľa Lukáša 1 : 28 - 54

"28 Anjel prišiel k nej a povedal: "Zdravas', milosti plná, Pán s tebou." 29 Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. 30 Anjel jej povedal: "Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. 31 Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. 32 On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, 33 naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca." 34 Mária povedala anjelovi: "Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?" 35 Anjel jej odpovedal: "Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn...........................46 Mária hovorila: "Velebí moja duša Pána 47 a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, 48 lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, 49 lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno 50 a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. 51 Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. 52 Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. 53 Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno. 54 Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo"

__________________

Evanjelium podľa Lukáša 2 : 43 - 50

"43 A keď sa dni slávností skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. 44 Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. 45 No nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali. 46 Po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky. 47 Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a odpoveďami. 48 Keď ho zazreli, stŕpli od údivu a Matka mu povedala: "Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali!" 49 On im odpovedal: "Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?" 50 Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril."

Poznámka : Ježišovi rodičia síce vedeli, že ich syn Ježiš má byť Mesiáš a bolo im aj povedané od anjela, že to bude Boží syn. V staroveku sa však viacej krát používalo označenie Boží syn na anjelov Gn 6:2; Job 1:6; či dokonca aj na obyčajných ľudí Mud 2:18. Ježišovi rodičia preto mohli Ježiša považovať za Mesiáša, no súčasne pod označením "Boží syn" ho vnímali aj ako obyčajného človeka a nie ako telesného syna Boha ! Preto sa čudovali tomu, keď Boha nazval svojim Otcom.

_________________


4 : Anjel oznámil narodenie Ježiša Jozefovi Mt 1 : 19-21, no v Lk 1 : 26-32 to nebol Jozef ale Mária.

Evanjelium podľa Matúša 1 : 19 - 21

"19 Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. 20 Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: "Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. 21 Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov."

Evanjelium podľa Lukáša 1 : 26 - 32

"26 V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, 27 k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. 28 Anjel prišiel k nej a povedal: "Zdravas', milosti plná, Pán s tebou." 29 Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. 30 Anjel jej povedal: "Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. 31 Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. 32 On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida"

Poznámka : Anjel oznámil správu o narodení aj Márii aj Jozefovi. Najprv ju oznámil Márii, tá to však Jozefovi nepovedala, takže Jozef o tej správe nevedel. Až neskor správu o narodení Ježiša povedal Jozefovi anjel.

https://defendinginerrancy.com/bible-solutions/Deuteronomy_11.25.php

https://www.contradictingbiblecontradictions.com/?p=1205

_____________________


5 : Od Dávida po Ježiša bolo 28 generácií. Mt.1:17. Od Dávida po Ježiša bolo 43 generácií. Lk.3:23-31.

Evanjelium podľa Matúša 1 : 17

"17 Všetkých pokolení od Abraháma po Dávida bolo štrnásť, od Dávida po babylonské zajatie štrnásť a štrnásť od babylonského zajatia po Krista."

Evanjelium podľa Lukáša 3:23-31

"23 Keď Ježiš začal účinkovať, mal asi tridsať rokov. A mysleli si, že je synom Jozefa, ktorý bol synom Heliho, 24 on Matata, on Léviho, on Melchiho, on Janneho, on Jozefa, 25 on Matatiáša, on Amosa, on Nahuma, on Esliho, on Naggeho, 26 on Maatu, on Matatiáša, on Semeja, on Jozecha, on Jódu, 27 on Joannu, on Rézu, on Zorobábela, on Salatiela, on Nériho, 28 on Melchiho, on Addiho, on Kozama, on Elmadama, on Era, 29 on Jezusa, on Eliezera, on Jorima, on Matata, on Léviho, 30 on Simeona, on Júdu, on Jozefa, on Jonama, on Eliakima, 31 on Meleu, on Mennu, on Matatana, on Nátana, on Dávida, 32 on Jesseho, on Obeda, on Bóza, on Salu, on Násona, 33 on Aminadaba, on Admina, on Arniho, on Ezroma, on Faresa, on Júdu, 34 on Jakuba, on Izáka, on Abraháma, on Táreho, on Nachora, 35 on Serucha, on Ragaua, on Fáleka, on Ebera, on Salu, 36 on Kainana, on Arfaxada, on Sema, on Noema, on Lamecha, 37 on Matuzalema, on Henocha, on Jareda, on Maleleela, on Kainana, 38 on Enosa, on Seta, on synom Adama, ktorý bol od Boha."

Poznámka : Iba rodokmeň v Mt 1: 1-16 je správny, ktorý autor uvádza ako fakt a nie ako domnienku. V Lk 3: 23-38 je Ježišov rodokmeň uvádzaný ako domnienka obyvateľstva, ktorú si o ňom myslelo obyvateľstvo ("a mysleli si"). Autori biblie mali znak neomylnosti, židovské obyvateľstvo však nie. Pozri poznámku k bodu číslo 1.

___________________


6 : Jakub bol Jozefov otec Mt 1:16; Heli bol Jozefov otec Lk 3:23

Evanjelium podľa Matúša 1:16

"16 Jakob splodil Jozefa, muža Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, zvaný KRISTUS."

Evanjelium podľa Lukáša 3:23

" 23 Keď Ježiš začal účinkovať, mal asi tridsať rokov. A mysleli si, že je synom Jozefa, ktorý bol synom Heliho"

Poznámka : Pozri poznámku k bodu číslo 1

___________________

7 : Bude nazývaný Emanuel Mt 1:23;bol nazývaný Ježiš Mt 1:25

Evanjelium podľa Matúša 1 : 20-26

"20 Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: "Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. 21 Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov." 22 To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: 23 "Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel," čo v preklade znamená: Boh s nami. 24 Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku. 25 Ale nepoznal ju, kým neporodila syna; a dal mu meno Ježiš."

Poznámka : Kristovi dali meno "Ježiš" jeho rodičia. Výraz "dajú mu meno Emmanuel" sa však nevzťahuje na to ako ho budú nazývať jeho rodičia, ale ako ho budú nazývať kresťania. A skutočne, Ježiša po jeho ukrižovaní kresťania začali považovať za Boha Jn 1: 1-18; Jn 20:28; 2 Sol 1:12. Je preto pravdepodobné, že ho prezývali "Emmanuel" čo je v preklade "Boh s nami". Písmo síce nespomína, že ľud Ježiša nazýval Emmanuel, ale ani to nevyvracia, takže nejde o neriešiteľný rozpor. Treba tiež podotknúť, že nie všetky informácie o Ježišovom živote sa nachádzajú v biblii, preto sa len na základe biblie nedá usudzovať či Ježiša volali aj menom "Emmanuel" alebo nie.

____________________


8 : Jozef, Mária a Ježiš utekajú do Egypta, zatiaľ čo Herodes zabije všetkých mužov mladších ako 2 roky. Mt.2:13-16. Jozef, Mária a Ježiš neutiekli do Egypta, ale zostali na chrámových rituáloch. Nespomína sa žiadne zabíjanie dojčiat! Lk.2:21-39

Evanjelium podľa Matúša 2 : 1-16

"1 Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu 2 a pýtali sa: "Kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť." 3 Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a celý Jeruzalem s ním. 4 Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vyzvedal sa od nich, kde sa má narodiť Mesiáš. 5 Oni mu povedali: "V judejskom Betleheme, lebo tak píše prorok: 6 »A ty, Betlehem, v judejskej krajine, nijako nie si najmenší medzi poprednými mestami Judey, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud, Izrael.«" 7 Tu si dal Herodes potajomky zavolať mudrcov a podrobne sa ich povypytoval, kedy sa im zjavila hviezda. 8 Potom ich poslal do Betlehema a povedal: "Choďte a dôkladne sa vypytujte na dieťa. Keď ho nájdete, oznámte mi, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť." 9 Oni kráľa vypočuli a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. 10 Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. 11 Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. 12 A keď vo sne dostali pokyn, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny"13 Po ich odchode sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: "Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil." 14 On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta. 15 Tam zostal až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, čo povedal Pán ústami proroka: "Z Egypta som povolal svojho syna." 16 Keď Herodes zbadal, že ho mudrci oklamali, veľmi sa rozhneval a dal povraždiť v Betleheme a na jeho okolí všetkých chlapcov od dvoch rokov nadol, podľa času, ktorý zvedel od mudrcov."

Evanejlium podľa Lukáša 2 : 21-39

"21 Po ôsmich dňoch, keď ho bolo treba obrezať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho anjel nazval skôr, ako sa počal v živote matky. 22 Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, 23 ako je napísané v Pánovom zákone: "Všetko mužského rodu, čo otvára lono matky, bude zasvätené Pánovi," 24 a aby obetovali, ako káže Pánov zákon, pár hrdličiek alebo dva holúbky................. 39 A keď vykonali všetko podľa Pánovho zákona, vrátili sa do Galiley, do svojho mesta Nazareta."

Poznámka : Nejde o rozpor, ibaže Matúš aj Lukáš, každý z nich rozprávajú inú časť Ježišovho života. Preto to čo o Ježišovi prezradil jeden, nepovie druhý, a čo povedal druhý nepovie prvý. Niekto by však mohol namietnúť "ako mohol Ježiš byť v Egypte, keď v tom čase mal byť v Jeruzaleme na slávnostiach" ? Urobme si preto chronológiu :

1 : Ježiš sa narodil v Betleheme Mt 2:1

2 : Po 8 dňoch dali Ježiša obrezať, a po dňoch očisťovania, teda po 32 dňoch ho priniesli do Jeruzalemského chrámu. Lk 2: 21-22

3 : Z Jeruzalema sa vrátili do Galiley Lk 2:39

4 : Po 32 dňoch od Ježišovho narodenia sa zjavila hviezda na nebi a mudrci išli navštíviť Ježiša Mt 2: 1-2, ktorý bol v tom čase v Nazarete. Mudrci prišli za Herodesom, a ten by povedal, aby išli zisťovať o Ježišovom pobyte do Betlehema. Mudrci prišli do Betlehema, a tam im povedali, že Ježiš išiel bývať do Nazareta - zrejme Mária a Jozef pred svojim odchodom z Betlehema dali o sebe vedieť miestnym obyvateľom, že pojdu žiť do Nazareta. Mudrci keď sa to dozvedeli odišli z Betlehema do Nazareta navštíviť Ježiša. Po odchode mudrcov z Nazaretu, Jozef dostal varovanie od anjela aby odišiel do Egypta. Jozef s Máriou a Ježišom následne odchádzajú do Egypta.

Mudrci sa na základe anjelovho odporúčania nevrátili naspäť k Herodetosovi, tým pádom Herodetes nevedel o tom, že Ježiš sa presunul z Betlehema do Nazareta, myslel si teda, že Ježiš je stále v Betleheme, preto dal zavraždiť všetkých novonarodencov v Betleheme. Niekto by však mohol namietnúť "prečo anjel nabádal Jozefa aby utiekol do Egypta, keď Herodetes nevedel kde sa Ježiš nachádza" ? Ide o to, že síce to nevedel, no Máriin a Jozefov pobyt v Nazarete by sa dlho neutajil, Herodetes by sa skôr či neskôr dozvedel o ich pobyte v Nazarete a poslal tam svoje vojsko. Preto z bezpečnostných dôvodov radšej odišli do Egyptu kde počkali až do Herodetesovej smrti.

________________


9 : Ježiš bol pokúšaný počas 40 dní na púšti. Mk.1:13. Ježiš bol pokúšaný po 40 dňoch na púšti. Mt.4:2-3.

Evanjelium podľa Marka 1: 10-13

"10 Vtom, ako vystupoval z vody, videl otvorené nebo a Ducha, ktorý ako holubica zostupoval na neho. 11 A z neba zaznel hlas: "Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie." 12 A hneď ho Duch hnal na púšť. 13 Na púšti bol štyridsať dní a satan ho pokúšal. Bol medzi divou zverou a anjeli mu posluhovali."

Evanjelium podľa Matúša 4 : 2-3

"1 Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal. 2 A keď sa štyridsať dní a štyridsať nocí postil, napokon vyhladol. 3 Tu pristúpil pokušiteľ a povedal mu: "Ak si Boží Syn, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby."

Poznámka : "13 Na púšti bol štyridsať dní A satan ho pokúšal" tu sa píše len o tom, že počas Ježišovho pobytu na púšti sa stali dve veci, čo vyjadruje výraz "A", a teda Ježiš sa 40 dní postil, a bol pokúšaný satanom. Z toho nijako nevyhnutne nevyplýva, že Ježiš bol pokúšaný satanom počas prvých 40 dní, mohol byť pokúšaný aj PO 40 dňoch. Aby z toho nevyhnutne vyplývalo, že Ježiš bol pokúšaný satanom prvých 40 dní, muselo by byť napísané "13 Na púšti bol štyridsať dní POČAS ktorých ho satan pokúšal". Uveďme si to na príklade :

A : Čo som včera robil ? Išiel som do kina A pil malinovku

B : Čo som včera robil ? Išiel som do kina POČAS ktorého som pil malinovku

Z bodu "A" nevyhnutne nevyplýva, že som pil malinovku, keď som bol v kine, mohol som ju piť aj PO kine ! Iba z bodu B nevyhnutne vyplýva, že som pil malinovku vtedy keď som bol v kine.

______________


10 : Satan pokúšal Ježiša. Mk. 1:13. Satan sa o Ježiša nezaujímal. Jn. 14:30.

Evanjelium podľa Marka 1:13

12 A hneď ho pudil Duch na púšť. 13 A bol tam na púšti štyridsať dní súc pokúšaný od satana, a bol so zvieratami, a anjelia mu posluhovali.

Evanjelium podľa Jána 14 : 28 - 30

"Počuli ste, že som vám povedal: Odchádzam - a prídem k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Otcovi, lebo Otec je väčší ako ja. 29 A povedal som vám to teraz, skôr, ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane. 30 Už s vami nebudem veľa hovoriť, lebo prichádza knieža sveta. Nado mnou nemá nijakú moc"

Poznámka : Výraz "nemá nado mnou nijakú moc" nie je myslené v tom zmysle, že by satan nedostal žiadnu moc na to aby mohol pokúšať Ježiša, ale je to myslené v tom zmysle, že satan Ježiša pokúšal, ale nijako ho nedokázal zlomiť, takže nemá žiadnu moc aby dokázal Ježiša priviesť k hriechu.

________________


11 : Ježišov krst bol "Duchom Svätým". Mk.1:8; Jn.1:33. Ku krstu sa pridal aj oheň. Mt.3:11; Lk.3:16

Evanjelium podľa Marka 1:8

"8 Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť Duchom Svätým."

Evanjelium podľa Matúša 3:11

"10 Sekera je už priložená na korene stromov. A každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. 11 Ja vás krstím vodou na pokánie, ale ten, čo príde po mne, je mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden nosiť mu obuv. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom."

Poznámka : Nejde o rozpor, ibaže Marek si pamätal len na krst Duchom Svätým, zatiaľ čo Matúš si pamätal na krst Duchom Svätým aj ohňom.

_________________


12 : Ján vedel o Ježišovi skôr, ako ho pokrstil. Mt.3:11-13. Ján nevedel o Ježišovi vôbec nič. Mt.11:1-3.

Evanjelium podľa Matúša 3 : 11-17

"11 Ja vás krstím vodou na pokánie, ale ten, čo príde po mne, je mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden nosiť mu obuv. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. 12 V ruke má vejačku, vyčistí si humno, pšenicu si zhromaždí do sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni." 13 Vtedy Ježiš prišiel z Galiley k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť. 14 Ale Ján mu odporoval a hovoril: "Ja by som sa mal dať tebe pokrstiť, a ty prichádzaš ku mne?"

Evanjelium podľa Matúša 11 : 1-3

"1 Keď Ježiš prestal poučovať svojich dvanástich učeníkov, odišiel odtiaľ učiť a kázať po ich mestách. 2 Ján bol v žalári. Keď počul o Kristových skutkoch, poslal k nemu svojich učeníkov 3 opýtať sa: "Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?"

Poznámka : Sú dve možné vysvetlenia. Prvá možnosť je, že v Matúšovi 11:1-3 Ján Krstiteľ v skutočnosti nepochybuje o Ježišovi, ale posiela svojich učeníkov, aby sa sami presvedčili. Nehovorí im to, ale vyzýva ich, aby to sami zistili. Ak je to tak, potom Ján v skutočnosti nepochybuje, či je Ježiš ten pravý, ale posiela svojich učeníkov k Ježišovi, aby sami videli Ježišovu službu, a počuli od neho svedectvo prečo má byť Mesiášom.

Druhá možnosť je tá, že Ján bol vo väzení, odlúčený od svojej cirkvi a cirkevných sviatostí a tesne pred svojou smrťou sťatím. Toto bola ideálna možnosť pre satana kedy bol Ján duchovne oslabený, aby Jánovi vymazal jeho spomienky na Ježiša, čím satan dosiahol toho, že prvý krát mohol Ján spoznať a uveriť v Ježiša až vo väzení. Ján to však pravdepodobne zvládol, a uveril Ježišovmu svedectvu, ktoré mu poslali po ňom jeho služobníci. Zvládol to pravdepodobne preto, lebo Ježiš Jána blahorečil aj po Jánovej smrti, pričom ak by to Ján nezvládol, zrejme by nebol Ježišom blahorečený.

__________________


13 : "Ježiš začína svoju službu po Jánovom zatknutí. Mk.1: 1-14. Ježiš začína svoju službu pred Jánovým zatknutím. Jn.3:22-24

Evanjelium podľa Marka 1 : 1-14

"1 Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho Syna. 2 Prorok Izaiáš napísal: "Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on ti pripraví cestu. 3 Hlas volajúceho na púšti: »Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!«" 4 Ján bol na púšti, krstil a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov. 5 Prichádzala k nemu celá judejská krajina i všetci Jeruzalemčania. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán. 6 Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Jedával kobylky a lesný med. 7 A hlásal: "Po mne prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi. 8 Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť Duchom Svätým." 9 V tých dňoch prišiel Ježiš z galilejského Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne. 10 Vtom, ako vystupoval z vody, videl otvorené nebo a Ducha, ktorý ako holubica zostupoval na neho. 11 A z neba zaznel hlas: "Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie." 12 A hneď ho Duch hnal na púšť. 13 Na púšti bol štyridsať dní a satan ho pokúšal. Bol medzi divou zverou a anjeli mu posluhovali. 14 Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium."

Evanjelium podľa Jána 3 : 22-24

"22 Potom prišiel Ježiš so svojimi učeníkmi do judejskej krajiny. Tam s nimi pobudol a krstil. 23 Ale aj Ján krstil v Enone, blízko Salima, lebo tam bolo veľa vody. Ľudia tam prichádzali a dávali sa krstiť. 24 Ján vtedy ešte nebol vo väzení."

Poznámka : Ježiš začal svoju službu ešte pred Jánovým zatknutím, ibaže Marek nespomína Ježišove služby pred Jánovým zatknutím a to buď preto, lebo si na to už nepamätá, alebo len nepovažoval za potrebné o tom napísať. Najpodstatnejšie je však to, že Marek explicitne nevyvracia, že Ježiš pred Jánovým zatknutím nehlásal, to by musela veta znieť nasledovne "Ježiš hlásal prvý krát evanjelium po Jánovom zatknutí".

___________________


14 : Je zaznamenané, že Ježiš videl zostupovať ducha Mt.3:16; Mk.1:10. Je zaznamenané, že Ján videl ducha zostupovať. Jn.1:32

Evanjelium podľa Matúša 3:16

"16 Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody. Vtom sa mu otvorilo nebo a on videl Božieho Ducha, ktorý ako holubica zostupoval a prichádzal nad neho."

Evanjelium podľa Jána 1:32

"32 Ján vydal svedectvo: "Videl som Ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočinul na ňom."

Poznámka : Nejde o rozpor, ale o doplnenie. Matúš si pamätal, že Ducha Svätého videl Ježiš, pričom Ján si pamätal, že Ducha Svätého videl Ján Krstiteľ. Aby sa jednalo o rozpor muselo by byť napísané niečo typu : "Duch Svätý spočinul IBA na Jánovi/ na Ježišovi".

___________________


15 : Nebeský hlas oslovil zhromaždenie. Mt.3:17. Nebeský hlas oslovil Ježiša. Mk.1:11; Lk.3:22.

Evanjelium podľa Matúša 3: 16-17

"16 Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody. Vtom sa mu otvorilo nebo a on videl Božieho Ducha, ktorý ako holubica zostupoval a prichádzal nad neho. 17 A z neba zaznel hlas: "Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie."

Evanjelium podľa Marka 1 : 9-11

"9 V tých dňoch prišiel Ježiš z galilejského Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne. 10 Vtom, ako vystupoval z vody, videl otvorené nebo a Ducha, ktorý ako holubica zostupoval na neho. 11 A z neba zaznel hlas: "Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie."

Poznámka : Boh povedal obydva výroky súčasne, ibaže každý z evanjelistov si pamätal len jeden z dvoch výrokov. Znova, nejde o rozpor, ale o doplnenie, pretože rozpor by to bol iba vtedy keby to jeden z evanjelistov napísal takto - "A z neba zaznel hlas: "Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie", čo bolo jedinou frázou ktorú Boh otec pri tejto príležitosti z neba povedal".

_____________________16 : Hneď po krste strávil Ježiš 40 dní na púšti. Mt.4:1,2; Mk.1:12,13. Den po krste bol Ježiš na svadbe v Káne. Jn.2:1

Evanjelium podľa Matúša 4 : 1-2

"16 Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody. Vtom sa mu otvorilo nebo a on videl Božieho Ducha, ktorý ako holubica zostupoval a prichádzal nad neho. 17 A z neba zaznel hlas: "Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie. 1 Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal. 2 A keď sa štyridsať dní a štyridsať nocí postil, napokon vyhladol."

____________________

Evanjelium podľa Jána 2:1

"29 Keď NA DRUHY DEN videl, ako k nemu prichádza Ježiš, zvolal: "Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta. 30 Toto je ten, o ktorom som hovoril: Po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, lebo bol prv ako ja. 31 Ani ja som ho nepoznal, ale preto som prišiel a krstím vodou, aby sa on stal známym Izraelu." 32 Ján vydal svedectvo: "Videl som Ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočinul na ňom. 33 Ani ja som ho nepoznal, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal: »Na koho uvidíš zostupovať Ducha a spočinúť na ňom, to je ten, čo krstí Duchom Svätým.« 34 A ja som to videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží Syn."...............1 NA TRETI DEN bola v Káne Galilejskej svadba. Bola tam aj Ježišova matka. 2 Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov.

Poznámka : Nejde o rozpor. Z Matúša vieme len to, že Ježiš po krste išiel na púšť, no nikde sa tam nepíše, že na tej púšti bol 40 dní bez toho aby ani na hodinku z nej odišiel, to by tam muselo byť napísané " Ježiš bol NEUSTALE 40 dní na púšti". Takže kľudne to mohlo byť tak, že Ježiš si na pár hodín z púšte odskočil, aby stihol byť aj na svatbe v Káne, a po pár hodinách sa znovu vrátil na púšť a bol tam zvyšný čas.

__________________


17 : Ježiš odišiel do Betfage a na Olivovú horu, potom odišiel do Betánie. Mt.21:1,17. Ježiš išiel do Betfage, potom Betánie, a potom na Olivový vrch. Mk.11:1; Lk.19:29. Ježiš odišiel do Betánie a potom do Jeruzalema. Jn.12:1,12

Poznámka : Správne poradie je : Betfage, Olivová hora, Betánia, Jeruzalem. V Mk 11:1 a Lk 19:29 sa nepíše o tom, že Ježiš išiel najprv do Betfage, potom Betánie a potom na Olivový vrch. Píše sa tam :

Evanjelium podľa Marka 11:1

"1 Keď sa blížili k Jeruzalemu, k Betfage a Betánii pri Olivovej hore, poslal dvoch svojich učeníkov 2 a povedal im: "Choďte do dediny, čo je pred vami."

Takže z Mk 11:1 vieme len to, že Ježiš sa blížil k týmto miestam, no nie je tu napísané poradie v akom do nich vstupoval. V Jánovi sa z troch miest spomína len Betánia, pričom Betfaga a Olivová hora sa nespomína. Nejde o rozpor, ibaže Ján si na tieto mestá nespomínal počas Ježišovej výpravy, a preto ich ani nespomenul.

Evanjelium podľa Jána 12 : 1-12

1 Šesť dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazár, ktorého vzkriesil z mŕtvych. 2 Pripravili mu tam hostinu..............12 Na druhý deň sa veľký zástup, čo prišiel na sviatky, dopočul, že Ježiš prichádza do Jeruzalema.

Poznámka : Správne poradie je : Betfage, Olivová hora, Betánia, Jeruzalem. V Mk 11:1 a Lk 19:29 sa nepíše o tom, že Ježiš išiel najprv do Betfage, potom Betánie a potom na Olivový vrch. Píše sa tam :

Evanjelium podľa Marka 11:1

"1 Keď sa blížili k Jeruzalemu, k Betfage a Betánii pri Olivovej hore, poslal dvoch svojich učeníkov 2 a povedal im: "Choďte do dediny, čo je pred vami."

Takže z Mk 11:1 vieme len to, že Ježiš sa blížil k týmto miestam, no nie je tu napísané poradie v akom do nich vstupoval. V Jánovi sa z troch miest spomína len Betánia, pričom Betfaga a Olivová hora sa nespomína. Nejde o rozpor, ibaže Ján si na tieto mestá nespomínal počas Ježišovej výpravy, a preto ich ani nespomenul.

Evanjelium podľa Jána 12 : 1-12

1 Šesť dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazár, ktorého vzkriesil z mŕtvych. 2 Pripravili mu tam hostinu..............12 Na druhý deň sa veľký zástup, čo prišiel na sviatky, dopočul, že Ježiš prichádza do Jeruzalema.

___________________


18 : "Ježiš a jeho učeníci učili v Kafarnaume. Mk.1:20,21. Iba Ježiš učil v Kafarnaume. Lk.4:30,31"

Evanjelium podľa Marka 1 : 20-21

"19 Ako šiel trochu ďalej, videl Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána - aj oni boli na lodi a opravovali siete - 20 a hneď ich povolal. Oni zanechali svojho otca Zebedeja na lodi s nádenníkmi a išli za ním. 21 Prišli do Kafarnauma. A hneď v sobotu vošiel do synagógy a učil."

Evanjelium podľa Lukáša 4 : 30-31

"30 Ale on prešiel pomedzi nich a odišiel. 31 Zišiel do galilejského mesta Kafarnaum. Po sobotách ich učil"

Poznámka : Neviem kde tu vidí autor rozpor, pretože v Mk 1:20-21 sa nespomína, že by učili aj apoštoli.


_______________________


19 : "Peter mal kázať Židom. Mt.10:2,5,6; Gal.2:7. Peter mal kázať pohanom. Skutky 15:7.

Evanjelium podľa Matúša 10 : 2-6

"2 A toto sú mená dvanástich apoštolov: prvý Šimon, zvaný Peter......5 Týchto Dvanástich Ježiš vyslal a prikázal im: "K pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte. 6 Choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela! 7 Choďte a hlásajte: »Priblížilo sa nebeské kráľovstvo."

List Galatanom 2:7

"7 ale naopak, keď videli, že mne je zverené evanjelium pre neobrezaných, tak ako Petrovi pre obrezaných"

Skutky apoštolov 15:7

" 7 A keď nastala veľká hádka, vstal Peter a povedal im: "Bratia, vy viete, že Boh si ma od prvých dní vyvolil spomedzi vás, aby pohania z mojich úst počuli slovo evanjelia a uverili."

Poznámka : Predtým ako Pavol konvertoval na kresťanstvo bol Peter hlavným apoštolom kresťanov. To sa však zmenilo potom čo Pavol konvertoval na kresťanstvo. Od tohto času bol Pavol hlavným apoštolom pohanov, zatiaľ čo Peter židov.

___________________


20 : Jakub a Ján boli s Ježišom, keď uzdravil svokru Šimona Petra. Mk.1:29-31. Jakub a Ján neboli s Ježišom, keď uzdravoval svokru Šimona Petra. Lk.4:38,39;

Evanjelium podľa Marka 1:29-31

"29 Len čo vyšli zo synagógy, vošiel s Jakubom a Jánom do Šimonovho a Ondrejovho domu. 30 Šimonova testiná ležala v horúčke. Hneď mu povedali o nej. 31 Pristúpil k nej, chytil ju za ruku a zdvihol. Horúčka ju opustila a ona ich obsluhovala."

Evanjelium podľa Lukáša 4 : 38-39

"38 Keď vyšiel zo synagógy, vošiel do Šimonovho domu. Šimonovu testinú trápila vysoká horúčka a oni ho prosili za ňu. 39 Postavil sa nad ňu, rozkázal horúčke a tá ju opustila. Hneď vstala a obsluhovala ich."

Poznámka : Správne je to tak, že u Petrovej svokry boli Peter spolu s Jakubom a Jánom. Lukáš Jakuba a Jána nespomína, zrejme preto, že si na nich nespomína, ale ani ich prítomnosť nevyvracia, to by totiž musel napísať niečo typu "Ježiš vstúpil do Petrovho domu SAM". Druhá možnosť je tá, že Lukáš predsa len spomenul aj Jakuba a Jána avšak nepriamo výrazom "ONI ho prosili za ňu".

_____________________


21 : V zozname 12 apoštolov sa nachádza Tadeáš. Mt 10:3 no Tadeáš sa v zozname apoštolov nenachádza v Lk 6:16, tam je nahradený Júdom.

Evanjelium podľa Matúša 10:3

"2 A toto sú mená dvanástich apoštolov: prvý Šimon, zvaný Peter, a jeho brat Ondrej, Jakub Zebedejov a jeho brat Ján, 3 Filip a Bartolomej, Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš, 4 Šimon Kananejský a Judáš Iškariotský, ktorý ho potom zradil."

Evanjelium podľa Lukáša 6: 13-16

"13 Keď sa rozodnilo, zavolal si učeníkov a vyvolil si z nich Dvanástich, ktorých nazval apoštolmi: 14 Šimona, ktorému dal meno Peter, a jeho brata Ondreja, Jakuba, Jána, Filipa, Bartolomeja, 15 Matúša, Tomáša, Jakuba Alfejovho, Šimona, ktorého volali Horlivec, 16 Júdu Jakubovho a Judáša Iškariotského, ktorý sa stal zradcom."

Poznámka : Riešenie môže byť v tom, že Tadeáš sa celým menom volal Júda Tadeáš. V Mt 10:3 sa uvádza len jeho druhé meno "Tadeáš", kým v Lk 6: 13-16 sa uvádza len jeho prvé meno "Júda". Stále však ide len o jednu a tú istú osobu !

________________


22 : "Nasýtenie zástupu na ľudí nezapôsobilo. Mk.6:52. Nasýtenie zástupu na ľudí veľmi zapôsobilo. Jn.6:14."

Evanjelium podľa Marka 6: 45-52

"45 A hneď prinútil svojich učeníkov, aby nastúpili na loď a išli napred na druhý breh k Betsaide, kým on rozpustí ľud. 46 Keď ich rozpustil, odišiel na vrch modliť sa. 47 A keď sa zvečerilo, loď bola uprostred mora a on sám na zemi. 48 Videl ich, ako sa namáhajú pri veslovaní, lebo vietor dul proti nim. A nad ránom, kráčajúc po mori, blížil sa k nim a chcel ich obísť. 49 Keď ho videli kráčať po mori, mysleli si, že je to mátoha, a vykríkli; 50 všetci ho totiž videli a zľakli sa. Ale on sa im hneď prihovoril: "Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!" 51 Vstúpil k nim do lode a vietor utíchol. A boli celí ohromení, 52 lebo nepochopili, ako to bolo s chlebmi; ich srdce bolo otupené."

Evanjelium podľa Jána 6:14

"10 Ježiš povedal: "Usaďte ľudí!" Na tom mieste bolo mnoho trávy. A mužov si tam posadalo okolo päťtisíc. 11 Tu Ježiš vzal chleby, vzdával vďaky a rozdával sediacim; podobne aj z rýb, koľko chceli. 12 Keď sa nasýtili, povedal svojim učeníkom: "Pozbierajte zvyšné odrobiny, aby nič nevyšlo nazmar! 13 Pozbierali teda a odrobinami z piatich jačmenných chlebov, ktoré zostali po tých, čo jedli, naplnili dvanásť košov. 14 Keď ľudia videli, aké znamenie urobil, hovorili: "Toto je naozaj ten prorok, ktorý má prísť na svet." 15 Ale keď Ježiš spoznal, že chcú prísť, zmocniť sa ho a urobiť ho kráľom, znova sa utiahol na vrch celkom sám.

Poznámka : V Mk 6: 45-52 sa spomínajú iba Ježišovi apoštoli a nie celý zástup ľudí, ktorí boli svedkom zázraku. A teda nasýtenie nezapôsobilo iba na Ježišových apoštolov, nie však na zástup ľudí.

________________________


23 : "Keď nasýtili zástup, učeníci odišli do Genezaretu Mk 6:53. Keď nasýtil zástup, učeníci odišli do Kafarnauma. Jn.6:14-17.

Evanjelium podľa Marka 6:53

"2 Všetci jedli a nasýtili sa, 43 ba ešte nazbierali plných dvanásť košov odrobín a zvyškov z rýb. 44 A tých, čo jedli chleby, bolo päťtisíc mužov............ 53 Keď sa preplavili k druhému brehu, došli do Genezareta a tam pristáli."

Evanjelium podľa Jána 6: 14-17

"13 Pozbierali teda a odrobinami z piatich jačmenných chlebov, ktoré zostali po tých, čo jedli, naplnili dvanásť košov. 14 Keď ľudia videli, aké znamenie urobil, hovorili: "Toto je naozaj ten prorok, ktorý má prísť na svet." 15 Ale keď Ježiš spoznal, že chcú prísť, zmocniť sa ho a urobiť ho kráľom, znova sa utiahol na vrch celkom sám. 16 Keď sa zvečerilo, zišli jeho učeníci k moru, 17 nastúpili na loď a plavili sa na druhú stranu mora do Kafarnauma. Už sa zotmelo, a Ježiš k nim ešte neprišiel."

Poznámka : Učeníci po nasýtení zástupu odišli aj do Genezaretu aj do Kafarnauma. Marek a Ján , každý z nich si však pamätal len jedno z dvoch miest, preto spomenuli len tie mestá, ktoré si pamätali. Podstatné je však, že ani jeden z nich dvoch nevyvracia, že učeníci nešli do dvoch miest po nasýtený zástupu, to by tam muselo byť napísané "Po nasýtení zástupu sa učeníci vybrali IBA do Kafarnauma/ IBA do Genezaretu."

___________________


24 : Démon kričí, že Ježiš je Svätý Boží. Mk.1:23,24. Každý, kto vyznáva, že Ježiš prišiel v tele, je z Boha. 1 Jn.4:2.

Evanjelium podľa Marka 1: 23-24

" 23 A práve bol v ich synagóge človek posadnutý nečistým duchom. Ten vykríkol: 24 "Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý." 25 Ježiš mu prísne rozkázal: "Mlč a vyjdi z neho!"

Prvý Jánov list 4:2

"1 Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú z Boha; lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov. 2 Božieho Ducha poznáte podľa tohto: Každý duch, ktorý vyznáva, že Ježiš Kristus prišiel v tele, je z Boha."

Poznámka : Ján píše proti gnostikom. Tí totiž učili, že Ježišove telo nebolo zložené z mäsa a kostí, ale išlo o duchovné telo. Preto Ján píše, že len tí duchovia, ktorí vyznávajú, že Ježiš prišiel v pozemskom tele, sú z Boha. Výraz "Boží svätý" sa používal na označenie Mesiáša, no nijako sa nevzťahoval a neriešil to, či tento Mesiáš bude v pozemskom tele, alebo v duchovnom tele, takže nejde o rozpor.

___________________


25 : Ježiš preklial figovník, lebo nepriniesol ovocie. Mt.21:19; Mk.11:14. Nebol čas, aby figovník priniesol ovocie. Mk.11:13.

Evanjelium podľa Matúša 21:19

"19 Pri ceste videl figovník. Išiel k nemu, ale nenašiel na ňom nič, len lístie. Preto mu povedal: "Nech sa na tebe už nikdy neurodí ovocie." A figovník hneď vyschol."

Evanjelium podľa Marka 11:13

"12 Keď na druhý deň z Betánie odchádzali, pocítil hlad. 13 Zďaleka zazrel figovník s lístím. Išiel k nemu, či na ňom niečo nenájde. Ale keď k nemu prišiel, nenašiel nič, len lístie; nebol totiž čas fíg. 14 I povedal mu: "Nech z teba už nikdy nik neje ovocie!" A jeho učeníci to počuli."

Poznámka : Figovník len zriedkakedy má ovocie počas veľkej Noci, avšak ak by sa figovník veľmi snažil, mohol urodiť ovocie aj v čase Veľkej noci. Figovník v tomto príklade obrazne predstavuje kresťana. Ježiš teda preklial figovník preto, aby nám týmto príkladom ukázal, že keď figovník dokáže cez extrémnu náročnosť urodiť ovocie počas veľkej noci, no neurodí ho, bude prekliaty, rovnako ako kresťan ktorý má vo svojej moci cez extrémnu námahu odolať hriechu, no neodolá.

____________________


26 : Figovník hneď vyschne Mt.21:19,20 / Učeníci si prvý deň všimnú vyschnutý strom. Mk.11:20,21.

Evanjelium podľa Matúša 21 : 19-20

"18 Keď sa ráno vracal do mesta, pocítil hlad. 19 Pri ceste videl figovník. Išiel k nemu, ale nenašiel na ňom nič, len lístie. Preto mu povedal: "Nech sa na tebe už nikdy neurodí ovocie." A figovník hneď vyschol. 20 Keď to učeníci videli, zadivili sa a povedali: "Ako to, že figovník tak naraz vyschol?"

Evanjelium podľa Marka 11 : 20-21

"20 Keď ráno išli popri figovníku, videli, že vyschol od koreňa. 21 Tu sa Peter rozpamätal a povedal mu: "Rabbi, pozri, figovník, ktorý si preklial, vyschol."

Poznámka : V Markovi sa píše "Peter sa rozpamätal", čiže už z tohto je zrejmé, že učeníci už predtým vedeli že figovník vyschol, a teraz keď popri ňom išli si túto udalosť len znova pripomenuli - rozpamätali sa.

_____________________


27 : "Ježiš je prostredníkom "Otca". 1 Tim.2:5; 1 Jn.2:1 / Ježiš sedí po "svojej" pravici. Mk. 16:19"

Nejde o rozpor, pretože Ježiš keďže je Bohom, dokáže byť súčasne aj prostredníkom Otca na každom jednom mieste Zeme a súčasne popritom sedieť po pravici Otca. Ježiš ako Boh dokáže byť na viacerých miestach naraz súčasne !

Prvý list Timotejovi 2:5

"5 Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi - človek Kristus Ježiš,"

Evanjelium podľa Marka 16:19

"19 Keď im to Pán Ježiš povedal, vzatý bol do neba a zasadol po pravici Boha."

____________________


28 : Existuje jeden "Boh". 1 Tim.2:5; Jms.2:19. Sú tam traja Bohovia. 1 Jn.5:7.

Poznámka : Učenie o Božej Trojici nie je v rozpore s tým, že existuje len jeden Boh. Predstavme si jedného Boha ako jedno telo. Boh Otec tvorí hlavu, Ježiš a Duch Svätý tvoria zvyšok tela, no aj oni sú Bohmi, pretože sú časťami jedného Boha.

____________________


29 : Ježiš povedal, aby si ctil svojho otca a matku. Mt.15:4; Mt.19:19; Mk.7:10; Mk.10:19; Lk.18:20 / Ježiš povedal, že prišiel postaviť ľudí proti ich rodičom. Mt.10:35-37; Lk.12:51-53; Lk.14:26 / Ježiš povedal, aby sme nikoho nenazývali otcom. Mt.23:9.

Evanjelium podľa Matúša 15:4

"4 Lebo Boh povedal: »Cti svojho otca i matku« a: »Kto by zlorečil otcovi alebo matke, musí zomrieť."

Evanjelium podľa Matúša 10 : 35-37

"34 Nemyslite si, že som priniesol pokoj na zem. Nie pokoj som priniesol, ale meč. 35 Prišiel som postaviť syna proti jeho otcovi, dcéru proti matke, nevestu proti svokre. 36 A vlastní domáci budú človeku nepriateľmi. 37 Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden."

Evanjelium podľa Matúša 23:9

"8 Vy sa nedávajte volať Rabbi, lebo len jeden je váš Učiteľ, vy všetci ste bratia. 9 Ani Otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten nebeský."

Poznámka : Ježiš prikazoval ctiť otca a matku len v nenáboženskom smere. Pokiaľ išlo o náboženský smer, tam mal človek viac ctiť Boha ako svojho otca a matku. Výraz "Ani Otcom nevolajte nikoho na zemi" znamená, že nikoho nemáme nazývať svojim otcom v duchovnom význame, a teda ako napríklad katolícky knazi sa zvyknú nazývať "otcovia", "otec Patrik", "Otec Frantíšek" atd.

______________________


30 : Ježiš/Boh povedal: "Ty blázon...". Lk 12:20; Mt.23:17. Pavol nazýva ľudí bláznami. 1 Kor.15:36. Nazvite niekoho bláznom a pôjdete do pekla. Mt.5:22

Evanjelium podľa Lukáša 12:20

"20 Ale Boh mu povedal: »Blázon! Ešte tejto noci požiadajú od teba tvoj život, a čo si si nahonobil, čie bude?"

Prvý list Korinťanom 15:36

"35 Ale niekto povie: "Ako vstanú mŕtvi? V akom tele prídu?" 36 Hlupák! Čo ty seješ, neožije, ak prv neodumrie."

Evanjelium podľa Matúša 5:22

" 21 Počuli ste, že otcom bolo povedané: »Nezabiješ!« Kto by teda zabil, pôjde pred súd. 22 No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Kto svojmu bratovi povie: »Hlupák,« pôjde pred veľradu. A kto mu povie: »Ty bohapustý blázon,« pôjde do pekelného ohňa."

Poznámka : Zákaz povedať niekomu blázon sa vzťahuje na bežných kresťanov. Bežný kresťan teda nemože svojmu bratovi či už fyzickému alebo duchovnému povedať blázon. Tento zákaz sa však nevzťahoval na Boha ani jeho apoštolov, tí mohli voľne hocikoho o kom to považovali za vhodné označiť ho ako "blázon".

__________________


31 : "Hnev sám o sebe je hriech. Mt.5:22. Ale nie nevyhnutne. Ef.4:26.

Evanjelium podľa Matúša 5:22

" 22 No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá"

List Efezanom 4:26

"25 Preto odložte lož a hovorte pravdu každý so svojím blížnym, veď sme si navzájom údmi. 26 Hnevajte sa, ale nehrešte! Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom;"

Poznámka : Hnev nie je v každom prípade hriech. Napríklad nie je hriech keď sa hnevám na svojho brata, že zaprel Boha a stal sa z neho ateista. Jeho konanie ma teda hnevá, ale aj napriek tomu, že sa správal zle, sa k nemu budem správať dobre. Tým teda splním to, že sa hnevám len na jeho konanie, ale nie na neho ako na jeho osobu. Tým teda splním to, že hnevám sa, ale bez hriechu. V Mt 5:22 sa hovorí o tom type hnevu, ktorý nie je smerovaný na nesprávne konanie brata, ale na jeho osobu.

___________________


32 : Požiadajte a bude vám dané. Hľadaj a nájdeš. Zaklopte a otvorí sa vám. Mt.7:7,8; Lk.11:9,10. Požiadajte a budete odmietnutí. Hľadaj a nenájdeš. Zaklopte a bude vám odmietnutý vstup. Lk.13:24-27

Evanjelium podľa Matúša 7: 7-8

"7 Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! 8 Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria."

Evanjelium podľa Lukáša 13 : 24-27

"24 "Usilujte sa vojsť tesnou bránou, lebo hovorím vám: Mnohí sa budú pokúšať vojsť, a nebudú môcť. 25 Keď hospodár vstane a zatvorí dvere a vy zostanete vonku, začnete klopať na dvere a volať: »Pane, otvor nám!« A on vám povie: »Ja neviem, odkiaľ ste!« 26 Vtedy začnete hovoriť: »Jedli sme s tebou a pili, na našich uliciach si učil.« 27 Ale on vám povie: »Ja neviem, odkiaľ ste; odíďte odo mňa všetci, čo pášete neprávosť!"

Poznámka : V Matúšovi sa tí, ktorí dostanú myslia tí, ktorí kráčajú po ceste spásy. V Lukášovi sa zas tí, ktorí nedostanú myslia tí, ktorí nekráčajú po ceste spásy a budú zatratení.

__________________


33 : Nesúď. Mt.7:1,2. Pokiaľ to nie je nevyhnutné, samozrejme. 1 Jn.4:1-3.

Evanjelium podľa Matúša 7: 1-2

"1 Nesúďte, aby ste neboli súdení. 2 Lebo ako budete súdiť vy, tak budú súdiť aj vás, a akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám."

Prvý Jánov list 4 : 1-3

"1 Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú z Boha; lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov. 2 Božieho Ducha poznáte podľa tohto: Každý duch, ktorý vyznáva, že Ježiš Kristus prišiel v tele, je z Boha. 3 Duch, ktorý nevyznáva Ježiša, nie je z Boha. To je duch antikrista, o ktorom ste počuli, že príde, a už teraz je na svete."

Poznámka : V Matúšovi sa hovorí o takom súdení, ktoré sa vzťahuje na svetské veci. S každým súdom totiž prichádza i rozsudok. Ak sa teda niekto proti mne prehreší a ublíži mi, ja ako kresťan nemôžem nad ním vyniesť rozsudok a odsúdiť ho, ale musím mu vždy odpustiť, takže žiaden súd. V podstate ide o pacifistický verš.

V Jánovom liste sa ale naráža na rozsudzovanie v duchovných veciach, a tie súdiť a rozsudzovať môžme, a takýto súd nebol zakázaný v Matúšovi.

________________


34 : "Ježiš je vďačný, že niektoré veci sú skryté. Mt.11:25; Mk.4:11,12. Ježiš povedal, že všetko by malo byť oznámené. Mk.4:22.

Evanjelium podľa Matúša 11: 20- 25

"24 Preto vám hovorím: Krajine Sodomčanov bude v deň súdu ľahšie ako tebe." 25 V tom čase Ježiš povedal: "Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým."

Evanjelium podľa Marka 4:22

"21 Potom im povedal: "Vari je lampa na to, aby ju postavili pod mericu alebo pod posteľ? A nie na to, aby ju postavili na svietnik? 22 Lebo nič nie je skryté, čo by sa nemalo vyjaviť, ani utajené, čo by sa nemalo dostať na verejnosť."

Poznámka : Boh všetko vyjavil, no hoci Boh všetko vyjavil, nie každý to prijíma. Hoci teda nie je od Boha nič skryté, niektorí svojou tvrdohlavosťou odmietajú prijať Božie vyjavenia, a preto tieto veci pre nich zostávajú skryté. Nezostávajú pre nich skryté preto, že by ich Boh nevyjavil, ale preto, že ich na základe svojho tvrdohlavého zmýšľania odmietajú prijať a nedokážu pochopiť.

____________________


35 : Ježiš povedal, že nebude dané žiadne znamenie okrem znamenia Jonáša. Mt.12:39; Lk.11:29. Ježiš ukázal mnoho znamení. Jn.20:30; Skutky 2:22.

Evanjelium podľa Matúša 12:39

"38 Vtedy mu povedali niektorí zákonníci a farizeji: "Učiteľ, chceme vidieť nejaké znamenie od teba." 39 On im povedal: "Zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie. Ale znamenie nedostane, iba ak znamenie proroka Jonáša. 40 Lebo ako bol Jonáš tri dni a tri noci v bruchu veľkej ryby, tak bude Syn človeka tri dni a tri noci v lone zeme."

Evanjelium podľa Jána 20:30

"30 Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho iných znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe"

Poznámka : Ježiš robil mnoho znamení, ale iba pred obyčajným ľudom, ktorí v neho veril. Pred zákonníkmi a farizejmi od tohto momentu kedy vyriekol toto svedectvo urobil už len jedno znamenie, a to svoje zmrtvychvstanie.

____________________


36 : Ježiš povedal, že zákon platí, kým sa nebo a zem neskončia. Mt 5:17-19. / Ježiš povedal, že zákon bol len do doby Jána. Lk.16:16.

Evanjelium podľa Matúša 5: 17-19

"17 Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. 18 Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní. 19 Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký."

Evanjelium podľa Lukáša 16:16

"Zákon a Proroci sú až po Jána. Odvtedy sa zvestuje Božie kráľovstvo a každý naň ide násilím. 17 Ľahšie sa pominie nebo a zem, ako by zo Zákona vypadla jediná čiarka."

Poznámka : Výraz "Zákon a proroci sú až po Jána" neznamená to, že by sa mal Starý Zákon zrušiť v čase Jána, ale znamená to to, že posledným prorokom ktorý uzatvoril Starý Zákon bol Ján. Po Jánovi už nepovstane žiaden prorok Starého Zákona. Tak to Ježiš myslel a tak to treba chápať.

______________________


37 : Na hore sa konala "Kázeň na vrchu". Mt.5:1. "Kázeň na vrchu" sa konala na rovine. Lu.6:17.

Evanjelium podľa Matúša 5:1

"1 Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. 2 Otvoril ústa a učil ich:"

Evanjelium podľa Lukáša 6:17

"17 Zostúpil s nimi dolu a zastal na rovine i veľký zástup jeho učeníkov a veľké množstvo ľudu z celej Judey i z Jeruzalema aj z týrskeho a sidonského pobrežia. 18 Prišli ho počúvať a dať sa uzdraviť zo svojich neduhov. A ozdraveli aj tí, ktorých trápili nečistí duchovia"

Poznámka : Ježiš kázal z vrchu, ktorý mal plochý vrchol. Takých vrcholov dnes po svete existuje viacero :

https://photos.travelblog.net/197783/606621/f/6058015-flat_top_mountain-0.jpg


____________________

38 : "Modlitba Otčenáš" sa mnohých naučila počas "Kázne na vrchu". Mt.6:9. Modlitba Pána sa učila iba učeníkom v inom čase. Lu.11:1.

Evanjelium podľa Matúša 6:9

"6 Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. 7 Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. 8 Nenapodobňujte ich; veď váš Otec vie, čo potrebujete, prv, ako by ste ho prosili. 9 Vy sa budete modliť takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno, 10"

Evanjelium podľa Lukáša 11:1

"1 Raz sa na ktoromsi mieste modlil. Keď skončil, povedal mu jeden z jeho učeníkov: "Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov." 2 Povedal im: "Keď sa modlíte, hovorte: Otče, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo. 3 Chlieb náš každodenný daj nám každý deň 4 a odpusť nám naše hriechy, lebo aj my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi. A neuveď nás do pokušenia."

Poznámka : V Lk 11:1 sa hovorí o tom, že o Ježišovu modlitbu ho požiadal jeden z jeho učeníkov. Je teda možné, že tento učeník nebol s Ježišom v Mt 6: 6-9 keď učil davy, takže nevedel o Ježišovej modlitbe, a preto ho v Lu 9:58 poprosil o znenie jeho modlitby.

_________________


39 : Ježiš mal svoj vlastný dom. Mk.2:15. / Ježiš nemal svoj vlastný dom. Lu.9:58

Evanjelium podľa Marka 2:15

"15 Keď potom Ježiš sedel v jeho dome za stolom, stolovali s ním a s jeho učeníkmi aj mnohí mýtnici a hriešnici, lebo ich bolo mnoho a nasledovali ho."

Evanjelium podľa Lukáša 9:58

"58 Ježiš mu odvetil: "Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda, ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniť."

Poznámka : Je tu možná varianta, že v Mk 2:15 svoj dom ešte mal, no po určitom čase prestal mať dom a stal sa pouličným hlásateľom bez domu v Lk 9:58. Nejde teda o rozpor.

_____________________


40 : Dobré diela treba vidieť. Mt.5:16. Dobré diela by sa nemali vidieť. Mt.6:1-4.

Evanjelium podľa Matúša 5:16

"14 Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. 15 Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. 16 Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach."

Evanjelium podľa Matúša 6: 1-4

"1 Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo nebudete mať odmenu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach. 2 Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a po uliciach, aby ich ľudia chválili. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. 3 Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá, 4 aby tvoja almužna zostala skrytá."

Poznámka : V Mt 5:16 sa myslia tie skutky ktoré kresťan koná v skrytosti, no napriek tomu sa o nich ostatní dozvedia. Napríklad kresťan pošle nejakému núdznemu človeku peniaze cez internet banking. Ten čo dostane peniaze, však pri pive s kamarátmi sa zmieni o tom že : "istý pán, ktorý je kresťanom mi finančne pomohol". Takýmto spôsobom ostatní vidia skutky tohto kresťana, hoci dotyčný kresťan im o tom nijako nepovedal.

Prípad v Mt 6:1-4, ktorý Ježiš odsúdil by bol ten prípad, keby kresťan núdznemu človeku cez internet banking pomohol, no potom by išiel na diskusné forum a tam sa chvastal, ako pomohol núdznemu. V Mt 5:16 a v Mt 6:1-4 ide teda o dve rozdielne situácie.

____________________


41 : Ježiš povedal, že spasenie je len pre Židov. Mt.15:24; Mt.10:5,6; Jn.4:22; Rim.11:26,27. Pavol povedal, že spasenie je aj pre pohanov. Skutky 13:47,48.

Evanjelium podľa Matúša 15:24

"22 Tu prišla k nemu istá kanaánska žena z tých končín a kričala: "Zmiluj sa nado mnou, Pane, syn Dávidov! Dcéru mi hrozne trápi zlý duch." 23 Ale on jej neodpovedal ani slovo. Jeho učeníci pristúpili k nemu a prosili ho: "Pošli ju preč, lebo kričí za nami." 24 Ale on odvetil: "Ja som poslaný iba k ovciam strateným z domu Izraela."

Skutky apoštolov 13:47

"46 Tu Pavol a Barnabáš povedali smelo: "Predovšetkým vám sa malo hlásať Božie slovo, ale preto, že ho odmietate a sami sa pokladáte za nehodných večného života, obraciame sa k pohanom. 47 Lebo tak nám prikázal Pán: »Ustanovil som ťa za svetlo pohanom, aby si bol spásou až do končín zeme."

Poznámka : V Mt 15:24 a teda pred Ježišovým ukrižovaním ešte nebol čas na spásu aj pohanom. To sa však zmenilo potom čo Izraeliti odmietli a ukrižovali Mesiáša, čo dosvedčuje aj Pavol slovami v Sk 13:47 - ""Predovšetkým vám sa malo hlásať Božie slovo, ale preto, že ho odmietate a sami sa pokladáte za nehodných večného života, obraciame sa k pohanom".

_____________________


42 : Pokánie je nevyhnutné. Skutky 3:19; Lu.3:3. Pokánie nie je potrebné, Izraeliti budú spasení aj bez pokánia iba na základe toho že z nich pochádzajú proroci. Rim.11: 17-29.

Skutky apoštolov 3:19

"17 A teraz, bratia, viem, že ste to v nevedomosti urobili, ako aj vaši poprední muži. 18 Ale Boh takto splnil, čo vopred oznámil ústami všetkých prorokov, že jeho Mesiáš bude trpieť. 19 Kajajte sa teda, obráťte sa, aby sa zotreli vaše hriechy"

List Rímanom 11: 17-29

"25 Nechcem, bratia, aby ste nepoznali toto tajomstvo a boli múdri sami pre seba, že na časť Izraela zaľahla slepota dovtedy, kým nevojde plný počet pohanov, 26 a tak bude spasený celý Izrael, ako je napísané: "Zo Siona príde vysloboditeľ a odvráti od Jakuba bezbožnosť. 27 A to bude moja zmluva s nimi, keď odstránim ich hriechy." 28 Vzhľadom na evanjelium sú nepriateľmi kvôli vám, ale vzhľadom na vyvolenie sú milovaní kvôli otcom. 29 Lebo Božie dary a povolanie sú neodvolateľné. 30 Ako ste vy voľakedy neverili Bohu, a teraz ste dosiahli milosrdenstvo pre ich neveru, 31 tak aj oni teraz neveria pre milosrdenstvo, ktoré sa vám dostalo, aby teraz aj oni dosiahli milosrdenstvo."

Poznámka : Treba si pozrieť celú kapitolu a nevytrhávať z kontextu :

List Rímanom 11 : 17-29

"17 Ale ak boli niektoré ratolesti odlomené a ty, planá oliva, bol si naštepený na ich miesto a stal si sa účastným na koreni a miazge olivy, 18 nevyvyšuj sa nad ratolesti. Ak sa vyvyšuješ, nie ty nesieš koreň, ale koreň teba. 19 Povieš azda: "Tie ratolesti sú odlomené, aby som bol naštepený ja." 20 Dobre; boli odlomené pre neveru, ale ty stojíš pre vieru. Nenamýšľaj si, radšej sa boj! 21 Lebo keď Boh neušetril prirodzené ratolesti, aby sa nestalo, že neušetrí ani teba. 22 Maj teda pred očami Božiu dobrotu i prísnosť: prísnosť voči tým, čo padli, a Božiu dobrotu voči tebe, ak vytrváš v dobrom; inak budeš aj ty odťatý. 23 Ale aj oni budú naštepení, ak nezotrvajú v nevere, lebo Boh má moc naštepiť ich znova. 24 Veď ak si ty odťatý z planej olivy, na ktorú podľa prirodzenosti patríš, a si naštepený proti prirodzenosti do dobrej olivy, o čo skôr budú zaštepení do vlastnej olivy tí, čo sú z nej podľa prirodzenosti?! 25 Nechcem, bratia, aby ste nepoznali toto tajomstvo a boli múdri sami pre seba, že na časť Izraela zaľahla slepota dovtedy, kým nevojde plný počet pohanov, 26 a tak bude spasený celý Izrael, ako je napísané: "Zo Siona príde vysloboditeľ a odvráti od Jakuba bezbožnosť. 27 A to bude moja zmluva s nimi, keď odstránim ich hriechy." 28 Vzhľadom na evanjelium sú nepriateľmi kvôli vám, ale vzhľadom na vyvolenie sú milovaní kvôli otcom. 29 Lebo Božie dary a povolanie sú neodvolateľné. 30 Ako ste vy voľakedy neverili Bohu, a teraz ste dosiahli milosrdenstvo pre ich neveru, 31 tak aj oni teraz neveria pre milosrdenstvo, ktoré sa vám dostalo, aby teraz aj oni dosiahli milosrdenstvo. 32 Boh totiž všetkých uzavrel do nevery, aby sa nad všetkými zmiloval. 33 Aká hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a vedomosti! Aké nepochopiteľné sú jeho súdy a nevyspytateľné jeho cesty! 34 Veď kto poznal Pánovo zmýšľanie? Alebo kto bol jeho radcom? 35 A kto mu dal niečo prvý, aby mu bolo treba vrátiť? 36 Lebo od neho, skrze neho a pre neho je všetko. Jemu sláva naveky. Amen."

Poznámka : Takže z kontextu celej kapitoly je zrejmé, že Izraeliti momentálne nie sú na ceste spásy - momentálne nie sú naštepení. Ale ak budú konať pokánie a nezotrvajú v nevere, budú naštepení. Pavol však predpokladá, že do budúcna sa Izrael obráti a bude spasení. Aj Ježiš predpokladal, že v čase svojho príchodu bude Izrael veriť v Ježiša ako Mesiáša Mt 23:39

______________________


43 : Neveriaci získajú milosrdenstvo. Rim.11:32. Len veriaci dostanú milosrdenstvo. Jn.3:36; Rim.14:23. Iba pokrstení veriaci získavajú milosrdenstvo. Mk.16:16. Milosrdenstvo nemožno vopred určiť. Rim.9:18

List Rímanom 11:32

"32 Boh totiž všetkých uzavrel do nevery, aby sa nad všetkými zmiloval."

Evanjelium podľa Jána 3:36

"36 Kto verí v Syna, má večný život, ale kto Synovi neverí, neuzrie život a spočinie na ňom Boží hnev."

Evanjelium podľa Marka 16:16

"16 Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený."

List Rímanom 9:17-18

"17 Lebo Písmo hovorí faraónovi: "Vzbudil som ťa na to, aby som na tebe ukázal svoju moc a aby sa moje meno hlásalo po celej zemi." 18 Teda zmilúva sa, nad kým chce, a zatvrdzuje, koho chce."

Poznámka : Správna odpoveď je v Jn 3:36 a teda len veriaci získajú milosrdenstvo. Tí, čo uverili, u tých sa však automaticky očakáva, že sa dajú pokrstiť Mk 16:16. Rim 11:32. Čo sa týka Rím 9:17-18 z toho nevyplýva, že sa nedá určiť kto dostane milosrdenstvo, určiť to vieme na základe verša v Jn 3:36 aké vlastnosti musí človek spĺňať, aby získal milosrdenstvo. Čo už však nevieme je to, ktorý človek úprimne uveril. To vie len Boh, lebo iba on pozná myšlienky a srdcia každého. A práve na toto sa vzťahuje verš Rim 9: 17-18

___________________


44 : Všetci, ktorí vzývajú "Pána", budú spasení. Rim 10:13; Skutky 2:21. Len tí predurčení budú spasení. Skutky 13:48; Ef.1:4,5; 2 Tes.2:13; Skutky 2:47

List Rímanom 10:13

"13 Lebo každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude spasený."

Skutky apoštolov 13:48

"48 Keď to počuli pohania, radovali sa a oslavovali Pánovo slovo a uverili všetci, čo boli vopred určení pre večný život."

Poznámka : Nejde o rozpor, keďže aj tí čo v Rim 10:13 vzývajú Pánovo meno sú vopred predurčení na večný život. Každý z ľudí ktorí bude spasení, jeho meno je už vopred, práve teraz zapísané v nebi. O tom, ktorí ľudia sú to vie však len Boh.

_________________


45 : Ježiš povedal, že neodvrhne nikoho, kto k nemu príde Jn.6:37. Ježiš povedal, že mnohí, ktorí k nemu prídu, budú zavrhnutí. Mt.7:21-23.

Evanjelium podľa Jána 6:37

"35 Ježiš im povedal: "Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť. 36 Ale už som vám povedal: Aj ste ma videli, a neveríte. 37 Všetko, čo mi dáva Otec, príde ku mne. A toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem"

Evanjelium podľa Matúša 7: 21-23

"21 Nie každý, kto mi hovorí: »Pane, Pane,« vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach. 22 Mnohí mi v onen deň povedia: »Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene? Nevyháňali sme v tvojom mene zlých duchov a neurobili sme v tvojom mene veľa zázrakov?« 23 Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa vy, čo páchate neprávosť!"

Poznámka : Pozrime si celý kontext Jána : V Jn 6:37 sa hovorí o tých kresťanoch čo v neho uverili a zachovávajú jeho prikázania, zatiaľ čo v Mt 7: 21-23 sa hovorí o tých, čo sa len tvárili, že sú kresťania, ale v skutočnosti boli kresťanmi len naoko, a nekonali Božie prikázania. Nejde teda o rozpor.

_________________


46 : Milosť spásy prichádza vierou a nie skutkami. Ef.2:8,9; Rim 11:6; Gal.2:16; Rim.3:28. Spása prichádza skrze vieru a skutky. Jms.2:14,17,20.

List Efezanom 2 : 8-9

"8 Lebo spasení ste milosťou skrze vieru; a to nie je z vás, je to Boží dar: 9 nie zo skutkov, aby sa nik nevystatoval."

List Jakubov 2 : 14-20

"16 a niekto z vás by im povedal: "Choďte v pokoji! Zohrejte sa a najedzte sa!", ale nedali by ste im, čo potrebujú pre telo, čo to osoží?! 17 Tak aj viera: ak nemá skutky, je sama v sebe mŕtva. 18 Ale niekto povie: "Ty máš vieru a ja mám skutky." Ukáž mi svoju vieru bez skutkov a ja ti zo svojich skutkov ukážem vieru. 19 Veríš, že Boh je jeden? Dobre robíš. Ale aj diabli veria, a trasú sa! 20 Chceš vedieť, márnivý človeče, že viera bez skutkov je neúčinná? "

Poznámka : V Ef 2: 8-9 sa hovorí len o príčine prečo nám Boh dal druhú šancu a šancu na odpustenie našich hriechov, nehovorí sa tam o príčine kompletného spasenia. Aj viera aj skutky sú potrebné na získanie spásy, ibaže iba viera je príčinou prečo sa Boh nad nami zľutoval a dal nám šancu odčiniť naše hriechy skrze skutky. Uvediem príklad :

Suded (viera) sa voči mne prehreší. Ja mu odpustím, ale len na základe toho, že je môj sused. Ak by nebol mojim susedom, ale iba kamarátom, neodpustil by som mu, a nedal by som mu možnosť odčiniť svoj hriech, hoci by ma aj na nohách nosil. Odpustím mu teda jeho hriech, a dám mu možnosť aby svoj hriech odčinil, tým že mi pokosí trávnik (skutky). Takže tu vidíme, že to prečo som sa omilostil nad svojim susedom je výlučne viera a nie skutky. Skutky sú už len vykonaním práce, ktorú som mu dal po jeho omilostení.

___________________


47 : Spravodliví majú večný život. Mt.25:46. Spravodliví sú sotva spasení. 1 Pet.4:18. Nie sú žiadni spravodliví. Rim.3:10.

Evanjelium podľa Matúša 25:46.

"46 A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života."

Prvý Petrov list 4:18

"18 "A ak sa spravodlivý ťažko zachráni, kde sa podeje bezbožný a hriešnik?"

List Rímanom 3:10

"9 Čo teda? Prevyšujeme ich? Vôbec nie! Veď sme už o Židoch i Grékoch vyhlásili, že všetci sú pod hriechom, 10 ako je napísané: "Nik nie je spravodlivý"

Poznámka : Spravodliví budú spasení, ale iba ťažko a cez veľké námahy. Nikde tu rozpor nie je. Čo sa týka Rim 3:10 naozaj nikto nie je spravodlivý v tom zmysle, že nikto nie je bez hriechu. No aj keď človek vykonal počas svojho života nejaký hriech, bude spasený ak svoje hriechy oľutuje. Tým pádom pri poslednom súde bude označení ako "spravodlivý" a skončí v nebi. V Mt 25:46 sa teda myslia tí spravodliví, ktorí zhrešili, no robili po svojom hriechu pokánie, zatiaľ čo v Rim 3:10 sa pod výrazom "spravodliví" myslia tí, ktorí nikdy nezhrešili, a taký človek neexistuje žiaden.

__________________


48 : Verte a dajte sa pokrstiť, aby ste boli spasení. Mk.16:16. Nechajte sa pokrstiť vodou a duchom, aby ste boli spasení. Jn.3:5. Vytrvajte až do konca, aby ste boli spasení. Mt.24:13. Vzývajte meno "Pána", aby ste boli spasení. Skutky 2:21; Rim.10:13. Verte v Ježiša, že bude spasený. Skutky 16:31. Verte, potom bude zachránená celá vaša domácnosť. Skutky 16:31. Dúfaj a budeš spasený. Rim.8:24. Verte vo vzkriesenie, aby ste boli spasení. Rim.10:9. Milosťou ste spasení. Ef.2:5 Milosťou a vierou ste spasení. Ef.2:8. Majte lásku k pravde, aby ste boli spasení. 2 Tes.2:10.Milosť zachraňuje. Títovi 3:5.

Poznámka : Toto všetko treba chápať ako harmonický celok, ako zoznam kritérii, ktoré sa dopĺňajú. Nie je to o nič väčší rozpor ako trestný zákon v ktorom sa krádež vymedzuje ako trestný čin a následne sa uvedie dlhý zoznam, čo všetko sa pod výrazom "krádež" myslí.

_________________


49 : "Kresťania ktorí odpadnú od viery sú odsúdení 2 Pet.2:20 Nie je možné aby kresťan nebol spasený Jn.10:27-29.

2 Petrov List 2:20

"20 Ak sa teda tí, čo poznaním nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista unikli poškvrnám sveta, znova do nich zapletú a dajú sa premôcť, ich koniec je horší, ako bol začiatok."

Evanjelium podľa Jána 10: 27-29

"27 Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou. 28 Ja im dávam večný život. Nezahynú nikdy a nik mi ich nevytrhne z ruky. 29 Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší od všetkých a nik ich nemôže Otcovi vytrhnúť z ruky."

Poznámka : V 2 Pt 2:20 sa hovorí o tých kresťanov, ktorí sa stanú kresťanmi no časom natrvalo odpadnú od viery. V Jn 10: 27-29 sa zas hovorí o tých kresťanoch - "ovciach", ktoré sa stanú kresťanmi, a vytrvajú až do konca svojho života vo viere, alebo časom odpadnú, no začnú sa kajať a znovu sa vrátia k viere. Nie je tu teda žiaden rozpor, keďže sa hovorí o dvoch rozlišných druhoch kresťanov.

_________________


50 : "Odpustite sedemdesiatkrát sedem. Mt.18:22. Odpustenie nie je možné pre obnovený hriech. Hebr.6:4-6.

Evanjelium podľa Matúša 18:22

"21 Vtedy k nemu pristúpil Peter a povedal mu: "Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda sedem ráz?" 22 Ježiš mu odpovedal: "Hovorím ti: Nie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz."

List Hebrejom 6 : 4-6

"4 Veď nie je možné, aby tí, čo už raz boli osvietení a okúsili nebeský dar, tí, čo sa stali účastníkmi Ducha Svätého, 5 zakúsili dobré Božie slovo a sily budúceho veku, 6 a potom odpadli, aby sa znova obnovili pokáním, pretože v sebe znova križujú Božieho Syna a vystavujú ho na posmech."

Poznámka : Mt 18:22 sa vzťahuje na odpustenia človeka hriešnikovi. V tom prípade máme my ako ľudia neustála odpúšťať hriešnikom ich hriechy. Heb 6: 4-6 sa však vzťahuje na odpustenie Boha hriešnikovi, a to je rozdiel. Boh narozdiel od človeka nie je povinný neustále odpúšťať.

___________________


51 : Rozvod, s výnimkou nevery, je nesprávny. Mt.5:32. Rozvod z akéhokoľvek dôvodu je nesprávny. Mk.10:11,12.

Evanjelium podľa Matúša 5:32

"31 Ďalej bolo povedané: »Kto prepustí svoju manželku, nech jej dá priepustný list!« 32 No ja vám hovorím: Každý, kto prepustí svoju manželku, okrem prípadu smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu; a kto si vezme prepustenú ženu, cudzoloží"

Evanjelium podľa Marka 10: 11-12

"Doma sa ho učeníci znova na to pýtali. 11 On im povedal: "Každý, kto prepustí svoju manželku a vezme si inú, dopúšťa sa voči nej cudzoložstva. 12 A ak ona prepustí svojho muža a vydá sa za iného, cudzoloží."

Poznámka : Nejde o rozpor, ibaže zatiaľ čo Matúš si pamätal, že Ježiš spomínal pri rozvode výnimku, Marek si túto výnimku nepamätal, takže ju nespomenul, ale ju ani nevyvrátil. Aby ju totiž vyvrátil muselo by byť napísané "kto prepustí svoju manželku, ktorá smilnila, dopúšťa sa cudzoložstva".

___________________


52 : Ježiš súhlasil so zničením nepriateľov Lk.19:27. Ježiš povedal milovať svojich nepriateľov Mt.5:44.

Evanjelium podľa Lukáša 19: 24-27

"24 A tým, čo tam stáli, povedal: »Vezmite mu mínu a dajte ju tomu, čo má desať mín.« 25 Oni mu vraveli: »Pane, veď má desať mín!« 26 Hovorím vám: »Každému, kto má, ešte sa pridá, ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. 27 A mojich nepriateľov, čo nechceli, aby som nad nimi kraľoval, priveďte sem a pobite ich predo mnou!«"

Evanjelium podľa Matúša 5:44

"43 Počuli ste, že bolo povedané: »Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa.« 44 Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú"

Poznámka : V Lk 19:27 je postoj Boha voči svojím nepriateľom, zatiaľ čo v Mt 5:44 je vyjadrený postoj ľudí k svojím nepriateľom. Nejde teda o žiaden rozpor.

___________________


53 : "Boh sídli v nebi. Mt.5:45; Mt.6:9; Mt.7:21. Anjeli sídlia v nebi. Mk.13:32. Ježiš je s Bohom v nebi. Skutky 7:55,56. Veriaci idú do neba. 1 Pet.1:3,4. Nebo sa pominie. Mt.24:35; Mk.13:31; Lk.21:33.

Každý z jednotlivých veršov nám podáva nové informácie, ktoré sa doplňujú. Je to rovnaké ako keď traja účastníci opíšu ako to vyzerá v kine, každý z nich dodá nejakú novú informáciu, ktorý jeho predchodca nespomenul. V takomto prístupe nie je žiaden rozpor.

Čo sa týka pominutia neba v Mt 24:35, pod výrazom "nebo" sa v biblii niekedy myslí miesto kde žije Boh, a inokedy sa tým istým výrazom označuje obloha. Rozlišujeme to podľa kontextu. V Mt 24:35 na základe kontextu vieme, že sa hovorí o oblohe, a nie o Božom príbytku.

_____________________


54 : Modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Mt.26:41. Pokušenie je radosť. Jms.1:2

Evanjelium podľa Matúša 26:41

"40 Keď sa vrátil k učeníkom, našiel ich spať. I povedal Petrovi: "To ste nemohli ani hodinu bdieť so mnou? 41 Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia! Duch je síce ochotný, ale telo slabé."

List Jakubov 1: 1-4

"1 Jakub, služobník Boha a Pána Ježiša Krista, posiela pozdrav dvanástim kmeňom v diaspóre. 2 Bratia moji, pokladajte to len za radosť, keď podstúpite všelijaké skúšky, 3 veď viete, že skúška vašej viery prináša vytrvalosť. 4 A vytrvalosť sa má ukázať v dokonalých skutkoch, aby ste boli dokonalí a neporušení a v ničom nezaostávali."

Poznámka : V Mt 26:41 sa hovorí o takom pokušení, ktorému kresťan podľahne a zhreší, zatiaľ čo v Jak 1: 1-4 sa hovorí o takom pokušení, ktoré príde na kresťana, ale kresťan mu odolá. A teda máme tu dve rozdielne pokušenia, takže nejde o žiaden rozpor.

__________________


55 : "Boh ťa vedie do pokušenia. Mt.6:13. Boh nikoho nepokúša. Jms.1:13"

Evanjelium podľa Matúša 6:13

"10 príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi. 11 Chlieb náš každodenný daj nám dnes. 12 A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. 13 A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého."

Jakubov list 1:13

"13 Nech nik v pokušení nehovorí: "Boh ma pokúša." Veď Boha nemožno pokúšať na zlé a ani on sám nikoho nepokúša."

Poznámka : Boh nikoho nepokúša, ako potom vysvetliť Mt 6:13 ? Je možné, že výraz "neuveď nás do pokušenia" je myslený v tom zmysle, že prosíme Boha aby nedovolil aby na nás prišlo pokušenie od iného, napríklad od satana a teda prosím Boha : "nedovoľ nám vstúpiť do pokušenia" a "nenechaj nás podľahnúť pokušeniu". S tým potom súvisí výraz "ale zbav nás Zlého" a teda zbav nás satana. Význam veršu Mt 6:13 je teda myslený nasledovne : "nedovoľ aby nás satan uviedol do pokušenia, ale zbav nás satana".

__________________


56 : Nemysli na zajtrajšok. Boh sa o teba postará. Mt.6:25-34; Lk.12:22-31. Muž, ktorý nezabezpečuje rodinu, je horší ako neverník. 1 Tim.5:8.

Evanjelium podľa Matúša 6 : 25-34

"25 Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa zaodejete. Či život nie je viac ako jedlo a telo viac ako odev? 26 Pozrite sa na nebeské vtáky: nesejú, ani nežnú, ani do stodôl nezhromažďujú, a váš nebeský Otec ich živí. Nie ste vy oveľa viac ako ony? 27 A kto z vás si môže starosťami pridať čo len lakeť k svojmu životu? 28 A čo sa tak staráte o svoj odev? Pozrite sa na poľné ľalie, ako rastú: nepracujú, nepradú; 29 a hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve nebol oblečený tak ako jediná z nich. 30 Keď teda Boh takto oblieka poľnú bylinu, ktorá dnes je tu a zajtra ju hodia do pece, o čo skôr vás, vy maloverní?! 31 Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: »Čo budeme jesť?« alebo: »Čo budeme piť?« alebo: »Čo si oblečieme?«! 32 Veď po tomto všetkom sa zháňajú pohania. Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete. 33 Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše. 34 Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok; zajtrajší deň sa postará sám o seba. Každý deň má dosť svojho trápenia."

Prvý list Timotejovi 5:8

"5 Tá, ktorá je naozaj vdovou a je osamelá, dúfa v Boha a dňom i nocou vytrvalo prosí a modlí sa. 6 Ale tá, čo žije v rozkošiach, je za živa mŕtva. 7 A toto prikazuj: aby boli bezúhonné. 8 Veď kto sa nestará o svojich, najmä o domácich, zaprel vieru a je horší ako neveriaci."

Poznámka : Mt 6: 25-34 hovorí o ustarostenie v myšlienkach a nie vo fyzickom konaní, takže sa tu nejedná o rozpor. Kresťan má robiť fyzicky všetko preto aby si zabezpečil obživu, no súčasne v mysli nemá byť ustarostený o to, že si obživu nezabezpečí, pretože Boh sa o neho stará a nenechá ho zahynúť.

_______________


57 : Kto bude vzývať meno Pánovo, bude spasený. Skutky 2:21; Rim.10:13. Nie každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude spasený. Mt.7:21.

List Rímanom 10:13

"10 Lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spásu. 11 Veď Písmo hovorí: "Nik, kto v neho verí, nebude zahanbený." 12 Niet rozdielu medzi Židom a Grékom, lebo ten istý je Pán všetkých, bohatý pre všetkých, ktorí ho vzývajú: 13 Lebo každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude spasený."

Evanjelium podľa Matúša 7:21

"20 Teda po ich ovocí ich poznáte. 21 Nie každý, kto mi hovorí: »Pane, Pane,« vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach."

Poznámka : V Rim 10:13 sa hovorí o tých ktorí "srdcom veria", čiže sú to úprimný veriaci, ktorí veria zo srdca a preto aj zachovávajú Božie prikázania, zatiaľ čo v Mt 7:21 sa myslia takí kresťania, ktorí sú kresťanmi len naoko, kresťanmi len slovami, ale nie skutkami. Ide teda o dva rôzne druhy kresťanov, takže o žiaden rozpor sa nejedná.

__________________

58 : Sme ospravedlnení zo skutkov a nie z viery. Mt.7:21; Rim 2:6,13; Jms.2:24. Sme ospravedlnení z viery a nie zo skutkov. Jn 3:16; Rim.3:27; Ef.2:8,9; Gal.2:16.

Poznámka : Pozri príspevok číslo 47, ide o rovnaký princíp.

__________________


59 : Neberte si sandále (topánky) ani palice. Mt.10:10. Vezmite si iba sandále (topánky) a palice. Mk.6:8,9.

Evanjelium podľa Matúša 10:10

"Neberte si do opaskov ani zlato, ani striebro, ani peniaze; 10 ani kapsu na cestu si neberte ani dvoje šiat, ani obuv, ani palicu, lebo robotník si zaslúži svoj pokrm."

Evanjelium podľa Marka 6: 8-9

" 6 A čudoval sa ich nevere. Potom chodil po okolitých dedinách a učil. 7 Zvolal Dvanástich a začal ich posielať po dvoch. Dal im moc nad nečistými duchmi 8 a prikázal im, aby si okrem palice nebrali na cestu nič: ani chlieb ani kapsu, ani peniaze do opaska, 9 ale aby sa obuli do sandálov a neobliekali si dvoje šiat. "

Poznámka : Mt 10:10 sa vzťahuje na to čo si mali apoštoli zobrať do svojej zásoby, a teda obuv na nohách mohli mať, aj palicu v ruke, čo už však nemohli mať bola dodatočná obuv a dodatočná palica, čiže nemohli ísť na cestu s dvoma palicami, a s dvoma obuvami, ale iba s jednou palicou a jednou obuvou. Mk 6: 8-9 sa zas vzťahuje nie na to čo si majú zobrať do zásoby, ale iba na to, čo majú mať na sebe oblečené. Mt 10:10 a Mk 6: 8-9 teda opisujú dve rôzne opisy, a preto sa nejedná o rozpor.

___________________


60 : Ježiš povedal, že v ňom je pokoj. Jn.16:33. Ježiš povedal, že neprišiel priniesť pokoj. Mt.10:34; Lk.12:51.

Evanjelium podľa Jána 16:33

"33 Toto som vám povedal, aby ste vo mne mali pokoj. Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!"

Evanjelium podľa Matúša 10:34

"34 Nemyslite si, že som priniesol pokoj na zem. Nie pokoj som priniesol, ale meč. 35 Prišiel som postaviť syna proti jeho otcovi, dcéru proti matke, nevestu proti svokre. 36 A vlastní domáci budú človeku nepriateľmi."

Poznámka : Ježiš priniesol kresťanom pokoj v Ježišovi a v Bohu, no nepokoj voči svojim príbuzným. Dve rozdielne situácie, a teda nejde o žiaden rozpor.

_________________


61 : Ježiš povedal, že Ján Krstiteľ bol prorok a Eliáš. Mt.11:9; Mt.17:12,13. Ján povedal, že nebol prorok, ani Eliáš. Jn.1:21.

Evanjelium podľa Matúša 11:9

"9 Teda čo ste vyšli vidieť? Proroka? Áno, hovorím vám, viac ako proroka! 10 Lebo to o ňom je napísané: »Hľa, ja posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on pripraví cestu pred tebou."

Evanjelium podľa Jána 1:21

"21 "Čo teda," pýtali sa ho, "si Eliáš?" Povedal: "Nie som." "Si prorok?" Odpovedal: "Nie."

Poznámka : Tento verš je skutočne rozporom. Ježiš tvrdí že Ján bol prorok, no Ján to popiera. Ježiš bol Boh, on sa nemýlil, keď tvrdil, že Ján je prorokom. Bol to Ján, ktorý sa pomýlil, alebo z nejakého zámeru úmyselne zaklamal, že nie je prorokom. Nejde teda v podstate o rozpor, ktorý by stál za reč, pretože treba si uvedomiť, že Ján bol len obyčajným omylným človekom. Horšie by už bolo kebyže sa pomýlil sám Ježiš, ktorý bol Bohom.

___________________


62 : Ježiš povedal, že je tichý a pokorný. Mt.11:29. Ježiš vyrába biče a vyháňa peňazomencov z chrámu. Mt 21:12; Mk.11:15,16;

Evanjelium podľa Matúša 11:29

"29 Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. 30 Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké."

Evanjelium podľa Matúša 21:12

"12 Ježiš vošiel do chrámu a vyhnal všetkých predavačov a kupujúcich v chráme. Peňazomencom poprevracal stoly a predavačom holubov stolice 13 a povedal im: "Napísané je: »Môj dom sa bude volať domom modlitby.« A vy z neho robíte lotrovský pelech."

Poznámka : Výraz "tichý" sa vzťahuje na "tichý srdcom". Ježiš bol tichý srdcom, čo znamená, že jeho vlastnosť bola dobrá. Byť tichým srdcom znamená len to, že máš dobré vlastnosti, neznamená to však, že nezvýšiš hlas, veď kopu krát je nevyhnutné zvýšiť hlas, aby sa tým dosiahlo dobré riešenie problému.

____________________


63 : Ježiš povedal: "Dajte si pozor na kvas farizejov". Lk.12:1. Ježiš povedal: "Dajte si pozor na kvas farizejov a saducejov". Mt.16:6,11. Ježiš povedal: "Dajte si pozor na kvas farizejov a Herodesa". Mk.8:15.

Poznámka : Nejde o rozpor, ibaže každý z evanjelistov si pamätal iba určitú časť slov, ktoré Ježiš povedal, a každý z nich napísal len to čo si pamätal. Lukáš si pamätal len na kvas farizejov, Matúš na kvas farizejov a saducejov, a Marek na farizejov a Herodesa.

_____________________


64 : Ježiš zakladá svoju cirkev na Petrovi. Mt.16:18. Ježiš nazýva Petra "satanom" a prekážkou. Mt.16:23.

Evanjelium podľa Matúša 16:18

"16 Odpovedal Šimon Peter: "Ty si Mesiáš, Syn živého Boha." 17 Ježiš mu povedal: "Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. 18 A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu."

Evanjelium podľa Matúša 16:23

"21 Od tej chvíle začal Ježiš svojim učeníkom vyjavovať, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov, že ho zabijú, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. 22 Peter si ho vzal nabok a začal mu dohovárať: "Nech ti je milostivý Boh, Pane! To sa ti nesmie stať!" 23 On sa obrátil a povedal Petrovi: "Choď mi z cesty, satan! Na pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!"

Poznámka : Nie je pravda, že v čase Ježišovho výroku už bola postavená cirkev na Petrovi. Ježiš totiž povedal "na tebe postavím", hovorí v budúcom čase a nie v prítomnom čase "na tebe staviam". A teda v tom čase ešte nebola postavená cirkev na Petrovi, ale malo sa tak stať až v budúcnosti. Preto to, že Ježiš o pár sekúnd na to nazval Petra satanom a prekážkou, nie je v rozpore s predchádzajúcim Ježišovým výrokom, pretože Peter v tom čase ešte nebol ten, na ktorom sa stavala Cirkev, ešte nebol znovuzrodený, ale omylný, nerozumný a pod nadvládou satana. To sa však zmenilo v budúcnosti, kedy sa stal Peter veľkým obhajovateľom Ježišovho učenia.

___________________


65 : Matka Jakuba a Jána prosí Ježiša o priazeň jej synov. Mt.20:20,21. Pýtajú sa sami za seba. Mk.10:35-37.

Evanjelium podľa Matúša 20: 20-28

"20 Vtedy k nemu pristúpila matka Zebedejových synov so svojimi synmi, poklonila sa a o čosi ho prosila. 21 On sa jej opýtal: "Čo chceš?" Vravela mu: "Povedz, aby títo moji dvaja synovia sedeli v tvojom kráľovstve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici. 22 Ježiš odpovedal: "Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý mám ja piť?" Oni mu vraveli: "Môžeme." 23 On im povedal: "Môj kalich budete piť, ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo ľavici nepatrí mne; to dostanú tí, ktorým to pripravil môj Otec." 24 Keď to počuli ostatní desiati, namrzeli sa na oboch bratov. 25 Ježiš ich zavolal k sebe a povedal: "Viete, že vládcovia národov panujú nad nimi a mocnári im dávajú cítiť svoju moc. 26 Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude vaším služobníkom. 27 A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude vaším sluhom. 28 Ako ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých."

Evanjelium podľa Marka 10 : 35-42

"35 Tu k nemu pristúpili Zebedejovi synovia Jakub a Ján a hovorili mu: "Učiteľ, chceme, aby si nám splnil, o čo ťa poprosíme." 36 On sa ich opýtal: "Čo chcete, aby som vám urobil?" 37 Oni mu povedali: "Daj, aby sme sedeli v tvojej sláve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici." 38 Na to im Ježiš povedal: "Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý ja pijem? Alebo môžete byť pokrstení krstom, ktorým som ja krstený?" 39 Oni mu vraveli: "Môžeme." Ježiš im povedal: "Kalich, ktorý pijem ja, budete piť, aj krstom, ktorým som krstený ja, budete pokrstení. 40 Ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo ľavici nepatrí mne. To dostanú tí, ktorým je to pripravené." 41 Keď to počuli ostatní desiati, začali sa mrzieť na Jakuba a Jána. 42 Ježiš si ich zavolal a povedal im: "Viete, že tí, ktorých pokladajú za vládcov národov, panujú nad nimi a ich veľmoži majú nad nimi moc. 43 Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, bude vaším služobníkom. 44 A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých.

Poznámka : Teoreticky je možné, že tú istú otázku sa spýtali aj Zebedejoví synovia aj ich matka. Najprv sa zrejme spýtali Zebedejovi synovia, a keď neuspeli, tú istú otázku sa spýtala Zebedejova matka, zrejme si myslela, že keď bude ona orodovať za ich synov, tak u Ježiša uspeje. A možno im tento nezmyselný nápad, vnukol do mysle sám satan. Predsa len, Ježišovi apoštoli, a ľudia často krát konali iracionálne. Nie preto, že by nemali dostatok rozumu, ale často krát preto, že boli plní zlých démonov a satana, ktorý im zatemňovali myseľ od zdravého rozumu.

__________________


66 : Ježiš odpovedá, že túto priazeň nemá ako dať. Mt.20:23; Mk.10:40. Ježiš povedal, že je mu daná všetka moc. Mt.28:18; Jn.3:35.

Evanjelium podľa Matúša 20: 22-23

"22 Ježiš odpovedal: "Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý mám ja piť?" Oni mu vraveli: "Môžeme." 23 On im povedal: "Môj kalich budete piť, ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo ľavici nepatrí mne; to dostanú tí, ktorým to pripravil môj Otec."

Evanjelium podľa Matúša 28:18

"16 Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. 17 Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. 18 Ježiš pristúpil k nim a povedal im: "Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi."

Evanjelium podľa Jána 3:35

"35 Otec miluje Syna a dal mu do rúk všetko."

Poznámka : Treba si uvedomiť jednu vec, Ježiš dostal od Boha Otca absolútnu moc, ale nie keď bol v ľudskom tele, ale Boh Otec dal absolútnu moc Ježišovi, ktorý mal Božie telo. Predtým ako Ježiš vstúpil do ľudského tela, bol v nebi s Otcom a mal na sebe Božie telo. Vtedy mal absolútnu moc. Keď ale zostúpil na Zem a obliekol si ľudské telo, túto absolútnu moc stratil. Získal ju znova až vtedy keď sa vrátil do svojho osláveného Božieho tela po ukrižovaní v Mt 28:18

_________________


67 : Ježiš uzdravuje dvoch nemenovaných slepcov. Mt.20:29,30. Ježiš uzdravuje jedného slepého muža. Mk.10:46-52.

Evanjelium podľa Matúša 20 : 29-30

"29 Keď vychádzali z Jericha, išiel za ním veľký zástup. 30 A hľa, pri ceste sedeli dvaja slepci. Ako počuli, že tadiaľ ide Ježiš, vykríkli: "Pane, syn Dávidov, zmiluj sa nad nami!"

Evanjelium podľa Marka 10 : 46-52

"46 Prišli do Jericha. A keď so svojimi učeníkmi a s veľkým zástupom z Jericha odchádzal, pri ceste sedel slepý Bartimej, Timejov syn, a žobral. 47 Keď počul, že je to Ježiš Nazaretský, začal kričať: "Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!" 48 Mnohí ho okríkali, aby mlčal; ale on ešte väčšmi kričal: "Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!" 49 Ježiš zastal a povedal: "Zavolajte ho!" Zavolali slepca a vraveli mu: "Neboj sa! Vstaň, volá ťa!" 50 On odhodil plášť, vyskočil a šiel k Ježišovi. 51 Ježiš mu povedal: "Čo chceš, aby som ti urobil?" Slepec mu odpovedal: "Rabboni, aby som videl!" 52 A Ježiš mu povedal: "Choď, tvoja viera ťa uzdravila!" A hneď videl a šiel za ním po ceste."

Poznámka : Správne riešenie je to, že tam boli 2 slepci. Prečo potom Marek spomína len jedného slepca ? Možno preto, že s určitosťou vedel, že sa tam nachádzal len jeden slepec, zatiaľ čo na druhého slepca si nepamätal, takže preto v popise uviedol len 1 slepca. Podstatné je však to, že existenciu druhého slepca priamo nevyvrátil, to by tam muselo byť napísané "pri ceste sedel IBA 1 slepec", alebo "pri ceste nesedel viac než 1 slepec".

____________________


68 : Ježiš uzdravoval všetkých chorých. Mt.8:16; Lk.4:40. Ježiš uzdravil mnohých chorých – ale nie všetkých. Mk.1:34.

Evanjelium podľa Matúša 8:16

"16 Keď sa zvečerilo, priniesli k nemu mnohých posadnutých zlými duchmi a on slovom vyháňal duchov a uzdravoval všetkých chorých"

Evanjelium podľa Marka 1:34

"33 A celé mesto sa zhromaždilo pri dverách. 34 I uzdravil mnohých, ktorých trápili rozličné neduhy, a vyhnal mnoho zlých duchov a nedovolil im hovoriť, lebo ho poznali."

Poznámka : Výraz "všetkých chorých" v Mt 8:16 sa vzťahuje na vyliečenie každého chorého, kto v tom čase k Ježišovi prišiel. Výraz "uzdravil mnohých" sa nevzťahuje na vyliečenie každého chorého kto v tom čase prišiel, ale vzťahuje sa na tých, ktorí sa k Ježišovi zhromaždili. Z tých čo sa k Ježišovi zhromaždili, sa totiž nie všetci išli dať vyliečiť. Dajme tomu, že 90% zo zhromaždených sa išlo dať vyliečiť, zatiaľ čo 10% zhromaždených sa len prizeralo a sledovalo ako Ježiš lieči chorých. Tých 90% sú teda tí "mnohí".

_________________


69 : Rada sa pýta Ježiša, či je Božím Synom. Lk.22:70. Veľkňaz sa pýta Ježiša, či je on Kristus, Boží Syn. Mt.26:63

Evanjelium podľa Lukáša 22:70

"69 Ale odteraz bude Syn človeka sedieť po pravici Božej moci." 70 Tu povedali všetci: "Si teda Boží Syn?" On im povedal: "Vy sami hovoríte, že som." 71 Oni povedali: "Načo ešte potrebujeme svedectvo? Veď sme to sami počuli z jeho úst!"

Evanjelium podľa Matúša 26:63

"62 Tu vstal veľkňaz a spýtal sa ho: "Nič neodpovieš? Čo to títo svedčia proti tebe?!" 63 Ale Ježiš mlčal. Veľkňaz mu povedal: "Zaprisahám ťa na živého Boha, aby si nám povedal, či si Mesiáš, Boží Syn."

Poznámka : Správne riešenie je to, že rada sa túto otázku opýtala. Prečo potom Matúš spomína len veľkňaza ? Možno preto, že s určitosťou vedel, že túto otázku sa spýtal len veľkňaz, zatiaľ čo na ostatných si nepamätal, takže ich do svojho opisu nezahrnul. Podstatné je však to, že existenciu rady priamo nevyvrátil, to by tam muselo byť napísané niečo typu "Iba jeden človek sa ho spýtal či je Boží syn". Ide o rovnaký princíp ako v príspevku číslo 68 - pozri riešenie príspevku číslo 68

_________________


70 : Veľkňaz sa pýta Ježiša, či je Kristus, Syn blahoslavených. Mk.14:61. Veľkňaz sa pýta Ježiša na jeho učeníkov a jeho učenie. Jn.18:19.

Evanjelium podľa Marka 14:61

"60 Tu vstal veľkňaz, postavil sa do stredu a opýtal sa Ježiša: "Nič neodpovieš na to, čo títo svedčia proti tebe?" 61 Ale on mlčal a nič neodpovedal. Veľkňaz sa ho znova pýtal: "Si ty Mesiáš, syn Požehnaného?"

Evanjelium podľa Jána 18:19

"19 Veľkňaz sa vypytoval Ježiša na jeho učeníkov a na jeho učenie. 20 Ježiš mu odpovedal: "Ja som verejne hovoril svetu. Vždy som učil v synagóge a v chráme, kde sa schádzajú všetci Židia, a nič som nehovoril tajne."

Poznámka : Správne riešenie je, že veľkňaz sa pýtal aj na to či je Kristus, Syn Požehnaného, aj na učenie jeho učeníkov. Každý z evanjelistov však napísal len to, na čo si pamätal.

__________________


71 : Ježiš odpovedá v zmysle: "sám si to povedal". Mt.26:64; Lk.22:70. Ježiš rozhodne odpovedá: "Áno som". Mk.14:62.

Evanjelium podľa Matúša 26:64

"63 Ale Ježiš mlčal. Veľkňaz mu povedal: "Zaprisahám ťa na živého Boha, aby si nám povedal, či si Mesiáš, Boží Syn." 64 Ježiš mu odvetil: "Sám si to povedal. Ale hovorím vám: Odteraz uvidíte Syna človeka sedieť po pravici Moci a prichádzať na nebeských oblakoch."

Evanjelium podľa Marka 14:62

"60 Tu vstal veľkňaz, postavil sa do stredu a opýtal sa Ježiša: "Nič neodpovieš na to, čo títo svedčia proti tebe? 61 Ale on mlčal a nič neodpovedal. Veľkňaz sa ho znova pýtal: "Si ty Mesiáš, syn Požehnaného?" 62 Ježiš odvetil: "Áno, som. A uvidíte Syna človeka sedieť po pravici Moci a prichádzať s nebeskými oblakmi."

Poznámka : Správne riešenie je, že Ježiš odpovedal "sám si to povedal, áno, som". Z tejto vety si však každý z evanjelistov pamätal len určitú časť, a preto každý napísal len tú časť, ktorú si pamätal.

_________________


72 : Na Olivovom vrchu Ježiš povedal Petrovi, že ho trikrát zaprie. Mt.26:30-34. Pri veľkonočnej večeri Ježiš povedal Petrovi, že ho trikrát zaprie. Lu.22:13,14,34

Evanjelium podľa Matúša 26: 30-34

" 30 Potom zaspievali chválospev a vyšli na Olivovú horu. 31 Vtedy im Ježiš povedal: "Vy všetci tejto noci odpadnete odo mňa, lebo je napísané: »Udriem pastiera a stádo oviec sa rozpŕchne.« 32 Ale keď vstanem z mŕtvych, predídem vás do Galiley." 33 Peter mu povedal: "Aj keby všetci odpadli od teba, ja nikdy neodpadnem." 34 Ježiš mu odvetil: "Veru, hovorím ti: Tejto noci skôr, ako kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš." 35 Peter mu povedal: "Aj keby som mal umrieť s tebou, nezapriem ťa." Podobne hovorili aj ostatní učeníci."

Evanjelium podľa Lukáša 22: 33-34

" 33 On mu povedal: "Pane, hotový som ísť s tebou do väzenia i na smrť." 34 Ale Ježiš povedal: "Hovorím ti, Peter, dnes nezaspieva kohút, kým tri razy nezaprieš, že ma poznáš."

Poznámka : Výraz "vtedy im Ježiš povedal" sa teoreticky časovo môže vzťahovať na jedno z dvoch miest, teda buď na Olivovú horu, alebo chválospevy. Je to rovnaké ako keby som ja teraz povedal "Bol som nakúpiť pečivo do Tesca a zastavil som sa v reštaurácii, Vtedy som  započul hlas". Kedy som teda započul hlas ? Započul som hlas vtedy keď som bol v Tescu, alebo vtedy keď som bol v reštaurácii, alebo počas cesty z Tesca do reštaurácie ? Nuž to sa z danej vety nedá zistiť, hoci je možná aj možnosť, že vtedy keď som bol v Tescu. Rovnako takto z veršu z Mt 26:31 môže vyplývať, že Ježiš im to povedal po chválospevoch. V tom prípade by im to povedal vtedy, keď ešte bol s nimi na veľkonočnej večery, a potom by Mt 26:33-34 nebolo v rozpore s Lk 22: 33-34

___________________


73 : Peter prvýkrát zaprie pred slúžkou a niekoľko ďalšími. Mt.26:69,70. Bolo to len pred slúžkou. Mk.14:66-68; Lk.22:56,57; Jn.18:17

Evanjelium podľa Matúša 26: 69-70

" 69 Peter sedel vonku na nádvorí. Prišla k nemu ktorási slúžka a povedala: "Aj ty si bol s Ježišom Galilejským!" 70 Ale on pred všetkými zaprel: "Neviem, čo hovoríš."

Evanjelium podľa Marka 14: 66-68

"66 Keď bol Peter dolu na nádvorí, prišla jedna z veľkňazových slúžok. 67 Len čo zbadala Petra, ako sa zohrieva, pozrela sa naňho a povedala: "Aj ty si bol s tým Nazaretčanom, Ježišom."68 Ale on zaprel: "Ani neviem, ani nerozumiem, čo hovoríš." Vyšiel von pred nádvorie a zaspieval kohút."

Poznámka : Správne riešenie je, že to bolo pred slúžkou a ostatnými. Marek si však pamätal len na slúžku, takže spomenul len slúžku, avšak podstatné je, že prítomnosť iných priamo nevyvrátil.

____________________


74 : Tretie Petrovo zapretie bolo pre viacerých prítomných Mt.26:73,74; Mk.14:69,70. Bolo to pred jednou osobu. Lk.22:59,60. Bolo to pred sluhom. Jn.18:26,27

Poznámka : Správne riešenie je, bolo to pred viacerými ľudmi. Každý z evanjelistov si z tejto situácie pamätal niečo iné : Matúš si pamätal len to, že tam bolo viac prítomných, Lukáš si pamätal len, že tam bola 1 osoba, a Ján si pamätal tiež, že tam bola jedná osoba, no pamätal si k tomu aj jej povolanie. Každý napísal z tej situácie len to, čo si pamätal, takže nejde o žiaden rozpor.

___________________


75 : Pole kúpili veľkňazi. Mt.27:6,7. Judáš kúpil pole. Skutky 1:16-19.

Evanjelium podľa Matúša 27: 6-7

"3 Keď zradca Judáš videl, že Ježiša odsúdili, ľútosťou pohnutý vrátil tridsať strieborných veľkňazom a starším 4 so slovami: "Zhrešil som, lebo som zradil nevinnú krv." Ale oni odvetili: "Čo nás do toho? To je tvoja vec! 5 On odhodil strieborné peniaze v chráme a odišiel; a potom sa šiel obesiť. 6 Veľkňazi vzali peniaze a povedali: "Neslobodno ich dať do chrámovej pokladnice, lebo je to cena krvi!" 7 Dohodli sa teda a kúpili za ne Hrnčiarovo pole na pochovávanie cudzincov."

Skutky apoštolov 1 : 16-19

"16 "Bratia, muselo sa splniť Písmo, kde predpovedal Duch Svätý ústami Dávida o Judášovi, ktorý bol vodcom tých, čo zajali Ježiša; 17 patril do nášho počtu a dostal podiel na tej istej službe. 18 On nadobudol pole z odmeny za neprávosť. Spadol dolu, rozpukol sa a vyšli z neho všetky vnútornosti. 19 Dozvedeli sa o tom všetci obyvatelia Jeruzalema, a preto pole nazvali vo svojej reči Akeldamach, to znamená Pole krvi."

Poznámka : Správne riešenie je, že pole kúpili aj Judáš aj veľkňazi. Z Mt 27: 3-7 vyplýva, že na kúpe pola mali podiel Judáš aj veľkňazi. Judáš vhodil peniaze do pokladnice, a veľkňazi sa za ne rozhodli kúpiť pole. V Skutkoch sa ohľadne nadobudnutia pola spomína len Judáš, no niet sa čomu čudovať, keďže apoštoli sa v danej reči zameriavajú len na osobu Judáša a nemajú preto dôvod spomínať aj veľkňazov. Druhá možnosť je tá, že autor skutkov si pamätal ohľadne získania poľa len to, že na tom mal podiel Judáš, zatiaľ čo Matúš si pamätal, že na nadobudnutí pola mali podiel aj Judáš aj veľknazi. Každý teda napísal len to čo si pamätal.

____________________


76 : Judáš hodil peniaze a odišiel. Mt.27:5. Judáš použil mince na kúpu poľa. Skutky 1:18

Evanjelium podľa Matúša 27: 6-7

"3 Keď zradca Judáš videl, že Ježiša odsúdili, ľútosťou pohnutý vrátil tridsať strieborných veľkňazom a starším 4 so slovami: "Zhrešil som, lebo som zradil nevinnú krv." Ale oni odvetili: "Čo nás do toho? To je tvoja vec! 5 On odhodil strieborné peniaze v chráme a odišiel; a potom sa šiel obesiť."

Skutky apoštolov 1 : 16-19

""16 "Bratia, muselo sa splniť Písmo, kde predpovedal Duch Svätý ústami Dávida o Judášovi, ktorý bol vodcom tých, čo zajali Ježiša; 17 patril do nášho počtu a dostal podiel na tej istej službe. 18 On nadobudol pole z odmeny za neprávosť. Spadol dolu, rozpukol sa a vyšli z neho všetky vnútornosti."

Poznámka : Z peňazí, ktoré Judáš hodil do pokladnice veľkňazi kúpili pole, preto nie je žiaden rozpor, keď sa v Sk 1: 16-19 ukazuje, že Judáš mal podiel na kúpe pola.

_____________________


77 : Judáš sa obesil. Mt.27:5. Judáš bezhlavo padol a rozbil hlavu. Skutky 1:18

Evanjelium podľa Matúša 27:5

"3 Keď zradca Judáš videl, že Ježiša odsúdili, ľútosťou pohnutý vrátil tridsať strieborných veľkňazom a starším 4 so slovami: "Zhrešil som, lebo som zradil nevinnú krv." Ale oni odvetili: "Čo nás do toho? To je tvoja vec!" 5 On odhodil strieborné peniaze v chráme a odišiel; a potom sa šiel obesiť"

Skutky apoštolov 1:18

"18 On nadobudol pole z odmeny za neprávosť. Spadol dolu, rozpukol sa a vyšli z neho všetky vnútornosti."

Poznámka : Správne riešenie je, že zomrel pri páde z veľkej výšky. V Mt 27:5 sa píše že "potom sa šiel obesiť" čiže to znamená, že v tej chvíli keď vychádzal z chrámu mal v úmysle obesiť sa, nepíše sa tam však s istotou že sa mu to aj podarilo, to by tam muselo byť napísané "obesil sa". Takže Judáš odišiel z chrámu v úmysle obesiť sa, no nakoniec tesne pred svojou smrťou si to rozmyslel, a rozhodol sa radšej pre skok z výšky.

___________________


78 : Ježiš u Piláta neodpovedal na žiadne obvinenia. Mt.27:12-14; Lk.23:9. Ježiš odpovedal na niektoré obvinenia. Mk.14:61,62. Ježiš odpovedal na všetky obvinenia. Jn.18:33-37.

Evanjelium podľa Matúša 27: 12-14

"13 Vtedy sa ho Pilát opýtal: "Nepočuješ, čo všetko proti tebe svedčia?" 14 Ale on mu neodpovedal ani na jediné slovo, takže sa vladár veľmi čudoval."

Evanjelium podľa Marka 14: 61-62

"1 Hneď zrána mali poradu veľkňazi so staršími a zákonníkmi, teda celá veľrada. Ježiša spútali, odviedli a odovzdali Pilátovi. 2 Pilát sa ho spýtal: "Si židovský kráľ?" On mu odpovedal: "Sám to hovoríš." 3 Veľkňazi naň mnoho žalovali 4 a Pilát sa ho znova spytoval: "Nič neodpovieš? Pozri, čo všetko žalujú na teba!" 5 Ale Ježiš už nič nepovedal, takže sa Pilát čudoval."

Evanjelium podľa Jána 18: 33-37

"33 Pilát opäť vošiel do vládnej budovy. Predvolal si Ježiša a spýtal sa ho: "Si židovský kráľ?" 34 Ježiš odpovedal: "Hovoríš to sám od seba, alebo ti to iní povedali o mne?" 35 Pilát odvetil: "Vari som ja Žid? Tvoj národ a veľkňazi mi ťa vydali. Čo si vykonal?" 36 Ježiš povedal: "Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa bili, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je stadiaľto." 37 Pilát mu povedal: "Tak predsa si kráľ?" Ježiš odpovedal: "Sám hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas." 38 Pilát mu povedal: "Čo je pravda?" Ako to povedal, znova vyšiel k Židom a vravel im: "Ja na ňom nenachádzam nijakú vinu."

Poznámka : Nie je pravda, že Ježiš u Matúša neodpovedal na žiadne obvinenia. Treba si pozrieť celý kontext :

Evanjelium podľa Matúša 27: 11-13

"Keď Ježiš stál pred vladárom, vladár sa ho spýtal: "Si židovský kráľ?" Ježiš odpovedal: "Sám to hovoríš." 12 A keď naňho veľkňazi a starší žalovali, nič neodpovedal. 13 Vtedy sa ho Pilát opýtal: "Nepočuješ, čo všetko proti tebe svedčia?" Ale on mu neodpovedal ani na jediné slovo, takže sa vladár veľmi čudoval."

Takže ako vidíme, v Matúšovi Ježiš odpovedal na tie isté otázky, ktoré odpovedal u Marka. Čo sa Jána týka, ten spomína viacej výrokov Ježiša pred Pilátom, ale to len skrátka preto, lebo si pamätal všetky Ježišove výroky pred Pilátom, zatiaľ čo Marek a Matúš len jeden z nich. Každý teda napísal len tie výroky, ktoré si pamätal.

__________________


79 : Ježiš povedal, že večný život bude daný všetkým, ktorí mu boli dané. Jn.11:27-29; Jn.17:12. Ježiš prepustil Judáša, aby dodržal tento sľub. Jn.18:5-9.

Evanjelium podľa Jána 11:25-29

"25 Ježiš jej povedal: "Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. 26 A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky. Veríš tomu?" 27 Povedala mu: "Áno, Pane, ja som uverila, že ty si Mesiáš, Boží Syn, ktorý mal prísť na svet." 28 Ako to povedala, odišla, zavolala svoju sestru Máriu a potichu jej vravela: "Učiteľ je tu a volá ťa." 29 Len čo to ona počula, vstala a šla k nemu."

Evanjelium podľa Jána 18: 5-9

"5 Odpovedali mu: "Ježiša Nazaretského." Povedal im: "Ja som." Bol s nimi aj zradca Judáš. 6 Ako im povedal: "Ja som," cúvli a popadali na zem. 7 Znova sa ich teda opýtal: "Koho hľadáte?" Oni povedali: "Ježiša Nazaretského." 8 Ježiš odvetil: "Povedal som vám: Ja som. Keď teda mňa hľadáte, týchto nechajte odísť!" 9 Tak sa malo splniť slovo, ktoré povedal: "Z tých, ktorých si mi dal, nestratil som ani jedného."

Poznámka : Nerozumiem presne kde tu je rozpor. Zrejme autor naráža na verš : "Kým som bol s nimi, ja som ich zachovával v tvojom mene, ktoré si mi dal. Ochránil som ich a nikto z nich sa nestratil, iba syn zatratenia, aby sa splnilo Písmo" Jn 17:12. Ok, Judáš bol daný Ježišovi a teda v neho asi aj istý čas veril, no po čase v neho prestal veriť. Ježišova reč v Jn 11:25-29 o vzkriesení sa totiž týka len tých ktorí v Ježiša veria. Judáš však prestal veriť v Ježiša, takže sa ho táto reč už netýka.

____________________


80 : Veľkňazi a starší presviedčajú ľud. Mt.27:20. Len veľkňazi presviedčajú ľud. Mk.15:11. Veľkňazi a ľud presviedčajú Piláta. Lk.23:13-23.

Evanjelium podľa Matúša 27:20

"20 Veľkňazi a starší nahovorili zástupy, aby si žiadali Barabáša a Ježiša zahubili."

Evanjelium podľa Marka 15:11

"11 Ale veľkňazi podnietili zástup, aby im radšej prepustil Barabáša."

Evanjelium podľa Lukáša 23: 13-23

"13 Pilát zvolal veľkňazov, predstavených a ľud 14 a povedal im: "Priviedli ste mi tohto človeka, že poburuje ľud. Ja som ho pred vami vypočúval a nenašiel som na tomto človeku nič z toho, čo na neho žalujete. 15 Ale ani Herodes, lebo nám ho poslal späť. Vidíte, že neurobil nič, za čo by si zasluhoval smrť. 16 Potrescem ho teda a prepustím." 17 (Bol totiž povinný prepustiť im na sviatky jedného.) 18 Tu celý dav skríkol: "Preč s ním a prepusť nám Barabáša!" 19 Ten bol uväznený pre akúsi vzburu v meste a pre vraždu. 20 Pilát k nim znova prehovoril, lebo chcel Ježiša prepustiť. 21 Ale oni vykrikovali: "Ukrižuj! Ukrižuj ho!" 22 On k nim tretí raz prehovoril: "A čo zlé urobil? Nenašiel som na ňom nič, za čo by si zasluhoval smrť. Potrestám ho teda a prepustím." 23 Ale oni veľkým krikom dorážali a žiadali, aby ho dal ukrižovať. Ich krik sa stupňoval "

Poznámka : Správne riešenie je že najprv veľkňazi a starší presviedčali ľud, a potom veľkňazi a ľud začal presviedčať Piláta. Každý z evanjelistov z tejto udalosti napísal len tú časť, ktorú si pamätal.

___________________


81 : Ježiš dostáva šarlátové rúcho. Mt.27:28. Ježiš dostáva purpurové rúcho. Mk.15:17; Jn.19:2. Ježišovi je dané biele rúcho. Lk.23:11.

Evanjelium podľa Matúša 27:28

"28 Vyzliekli ho a odeli do šarlátového plášťa"

Evanjelium podľa Marka 15:17

"17 Odeli ho do purpurového plášťa, z tŕnia uplietli korunu a založili mu ju"

Evanjelium podľa Lukáša 23:11

" 11 Ale Herodes so svojimi vojakmi ním opovrhol, urobil si z neho posmech, dal ho obliecť do bielych šiat a poslal ho nazad k Pilátovi."

Poznámka : Biele rúcho dostal od Herodesa. To mu potom dali u Piláta dole, a dali mu plášť, ktorý mal šarlátovo purpurovú farbu a teda bol červeno fialový. Každý z evanjelistov si však pamätal len jednu z dvoch farieb tohoto plášťa, preto každý napísal len tú farbu, ktorú si pamätal.

__________________


82 : Znak hovorí: "Toto je Ježiš, kráľ Židov". Mt.27:37. Znak hovorí: "Židovský kráľ". Mk.15:26. V troch jazykoch nápis hovorí: "Toto je kráľ Židov". Lk.23:38.V tých istých troch jazykoch nápis hovorí: "Ježiš Nazaretský, kráľ Židov". Jn.19:19,20.

Poznámka : Správne riešenie je, že na kríži bola tabuľka ktorá obsahovala nápis v 3 jazykoch, a ten nápis bol nasledovný : "Toto je Ježiš Nazaretský, kráľ Židov". Tento nápis bol na tabuľke napísaný v 3 jazykoch. Z tohto si však každý z evanjelistov pamätal len určité časti, každý z nich teda napísal len to čo si pamätal.

__________________


83 : Ježiš sa pýta Boha, Otca, prečo ho opustil. Mt.27:46. Ježiš povedal, že on a Otec sú jedno a to isté. Jn.10:30; Jn.17:11,21,22.

Evanjelium podľa Matúša 27:46

"46 Okolo tretej hodiny zvolal Ježiš mocným hlasom: "Eli, Eli, lema sabakthani?", čo znamená: "Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?"

Evanjelium podľa Jána 10:30

"29 Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší od všetkých a nik ich nemôže Otcovi vytrhnúť z ruky. 30 Ja a Otec sme jedno."

Poznámka : Dotyčný skeptik si asi myslí, že Ježiš v ľudskom tele a Boh Otec bola jedna a tá istá osoba, a preto sa čuduje, prečo volá k Otcovi ako keby existovala aj nejaká druhá osoba, ibaže to nie je pravda ! V čase keď Ježiš bol na Zemi v ľudskom tele existovali 2 osoby, prvá osoba bola Ježiš v ľudskom tele a druhou osobou bol Boh Otec v nebi. Iba 1 osoba existovala výlučne pred Ježišovým príchodom na Zem, predtým než vstúpil do ľudského tela, vtedy bol Ježiš v nebi spolu s Otcom, a jeho telo bolo Božie, vtedy bol časťou Boha. Ak si to predstavíme na Božom tele, Boh Otec bol vtedy hlava, a Ježiš tvoril zvyšnú časť Božieho tela. Preto aj výraz "Ja a Otec sme jedno" neznamenal to, že v tom čase keď Ježiš tento výrok na Zemi povedal existovala len 1 osoba, ale znamená to to, že Ježiš tvoril časť Božieho tela, mal teda rovnakú Božiu podstatu. Táto Božia podstata sa však odtrhla, zostúpila z neba, oddelila sa od časti Božieho teľa a vstúpila do ľudského teľa na Zemi.

_________________


84 : Stotník hovorí: "Naozaj to bol Boží syn". Mt.27:54. Stotník hovorí: "Tento muž bol skutočne Božím synom". Mk.15:39. Stotník hovorí: "Iste, toto bol spravodlivý muž." Lk.23:47. Nebol tam žiadny stotník. Jn.19:31-37.

Evanjelium podľa Matúša 27:54

"54 Keď stotník a tí, čo s ním strážili Ježiša, videli zemetrasenie a všetko, čo sa deje, veľmi sa naľakali a hovorili: "On bol naozaj Boží Syn."

Evanjelium podľa Marka 15:39

"39 Keď stotník, čo stál naproti nemu, videl, ako vykríkol a skonal, povedal: "Tento človek bol naozaj Boží Syn."

Evanjelium podľa Lukáša 23:47

"47 Keď stotník videl, čo sa stalo, oslavoval Boha, hovoriac: "Tento človek bol naozaj spravodlivý."

Evanjelium podľa Jána 19: 31-37

"31 Keďže bol Prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby ukrižovaným polámali nohy a sňali ich, aby nezostali telá na kríži cez sobotu, lebo v tú sobotu bol veľký sviatok. 32 Prišli teda vojaci a polámali kosti prvému aj druhému, čo boli s ním ukrižovaní. 33 No keď prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, kosti mu nepolámali, 34 ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda. 35 A ten, ktorý to videl, vydal o tom svedectvo a jeho svedectvo je pravdivé. On vie, že hovorí pravdu, aby ste aj vy uverili. 36 Toto sa stalo, aby sa splnilo Písmo: "Kosť mu nebude zlomená." 37 A na inom mieste Písmo hovorí: "Uvidia, koho prebodli."

Poznámka :  Správne riešenie je "tento človek bol naozaj spravodlivý Boží syn". Každý z evanjelistov však napísal len tie slová, ktoré si pamätal, pričom Ján si z tej udalosti nepamätal vôbec nič, takže o tej udalosti nič nenapísal.

___________________


85 : Ježiš bol ukrižovaný o tretej hodine. Mk.15:25. Ježiš bol ešte o šiestej hodine pred Pilátom. Jn.19:13,14.

Evanjelium podľa Marka 15:25

"24 Potom ho ukrižovali a rozdelili si jeho šaty - hodili o ne lós, kto si má čo vziať. 25 Keď ho ukrižovali, bolo deväť hodín."

Evanjelium podľa Jána 19: 13-14

"13 Keď Pilát počul tieto slová, vyviedol Ježiša von a sadol si na súdnu stolicu na mieste zvanom Lithostrotus, po hebrejsky Gabbatha. 14 Bol Prípravný deň pred Veľkou nocou, okolo poludnia. Tu povedal Židom: "Hľa, váš kráľ!"

Poznámka : Obaja pisatelia evanjelií majú pravdu vo svojich tvrdeniach. Problém je vyriešený, keď si uvedomíme, že každý pisateľ evanjelia používal iný časový systém. Ján nasleduje rímsky časový systém, zatiaľ čo Marek nasleduje židovský časový systém. Podľa rímskeho času deň trval od polnoci do polnoci. Židovské 24-hodinové obdobie sa začalo večer o 18:00 a ráno toho dňa sa začalo o 6:00. Preto, keď Marek tvrdí, že o tretej hodine bol Kristus ukrižovaný, bolo to asi o 9:00, Ján uviedol, že Kristov súd bol asi o šiestej hodine. Tým by sa súd umiestnil pred ukrižovaním, čo by nepopieralo žiadne svedectvo pisateľov evanjelií. To sa hodí k ďalším Jánovým odkazom na čas.

_________________


86 : Ženy sa pozerali "z diaľky". Mt.27:55; Mk.15:40; Lk.23:49. Ženy boli veľmi blízko k Ježišovi. Jn.19:25.

Evanjelium podľa Matúša 27:55

"55 Boli tam a zobďaleč sa pozerali mnohé ženy, ktoré sprevádzali Ježiša z Galiley a posluhovali mu."

Evanjelium podľa Jána 19:25

"25 Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna. 26 Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: "Žena, hľa, tvoj syn! 27 Potom povedal učeníkovi: "Hľa, tvoja matka!" A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe."

Poznámka : Nevieme koľko metrov určuje výraz "zobďalej" mohlo to byť kľudne aj len do 50 metrov. V takom prípade ak by Ježiš hovoril zvýšeným hlasom, Ježišova matka a učeník by ho počuli. Niekto by však mohol namietnúť že výraz "pri kríži" znamená, že ženy museli stáť len pár metrov od kríža. Nie nevyhnutne ! Aj dnes bežne stojíme 50 metrov od kostola a hovoríme "stojím pri kostole". Navyše, ak na mieste kde bol Ježiš ukrižovaný, bol Ježišov kríž, najbližší pevný bod ktorý sa nachádzal vzhľadom k ženám, tak je pochopiteľné, že evanjelista napísal, že ženy stáli pri kríži.

___________________


87 : Posledné zaznamenané Ježišove slová boli: Verzia 1: "Eli, Eli...Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil" Mt.27:46. Verzia 2: "Eloi, Eloi...Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil" Mk.15:34. Verzia 3: "Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha". Lk.23:46. Verzia 4: "Je to hotové". Jn.19:30.

Evanjelium podľa Matúša 27:46

"46 Okolo tretej hodiny zvolal Ježiš mocným hlasom: "Eli, Eli, lema sabakthani?", čo znamená: "Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?" 47 Keď to počuli niektorí z tých, čo tam stáli, vraveli: "Volá Eliáša." 48 Jeden z nich hneď odbehol, vzal špongiu, naplnil ju octom, nastokol na trstinu a dával mu piť. 49 Ale ostatní hovorili: "Počkaj, nech uvidíme, či ho Eliáš príde vyslobodiť." 50 Ježiš však znova zvolal mocným hlasom a vydýchol dušu."

Evanjelium podľa Marka 15:34

"34 O tretej hodine zvolal Ježiš mocným hlasom: "Heloi, heloi, lema sabakthani?", čo v preklade znamená: "Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?" 35 Keď to počuli, niektorí z okolostojacich vraveli: "Pozrite, volá Eliáša." 36 Ktosi odbehol, naplnil špongiu octom, nastokol ju na trstinu, dával mu piť a hovoril: "Počkajte, uvidíme, či ho Eliáš príde sňať." 37 Ale Ježiš zvolal mocným hlasom a vydýchol."

Evanjelium podľa Lukáša 23:46

"46 a Ježiš zvolal mocným hlasom: "Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha." Po tých slovách vydýchol."

Evanjelium podľa Jána 19:30

"30 Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: "Je dokonané." Naklonil hlavu a odovzdal ducha."

Poznámka : Slová "Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?" ,ktoré zhodne uvádzajú Matúš aj Marek, nie sú Ježišove posledné, pretože obydvaja následne uvádzajú, že "Ježiš však znova zvolal mocným hlasom a vydýchol dušu". Takže Ježiš po týchto slovách ešte znova povedal nejaké slová. A tie slová uvádzajú Lukáš a Marek, kde správna varianta je "Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha, je dokonané". Z tohto výrazu si každý z evanjelistov pamätal len niečo, a každý z nich napísal len to čo si pamätal. Problém by nastal jedine vtedy ak by jeden z evanjelistov napísal "Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha, boli posledné slová ktoré Ježiš povedal", v takom prípade by sa jednalo o neriešiteľný rozpor.

___________________


88 : Deň po pohrebe bola k hrobu umiestnená stráž. Mt.27:65,66. Nie je spomenutý žiadny strážca. Mk.15:44-47; Lk.23:52-56; Jn.19:38-42

Evanjelium podľa Matúša 27: 65-66

"62 Na druhý deň, ktorý bol po Prípravnom dni, zhromaždili sa veľkňazi a farizeji k Pilátovi 63 a hovorili: "Pane, spomenuli sme si, že ten zvodca, ešte kým žil, povedal: »Po troch dňoch vstanem z mŕtvych.« 64 Rozkáž teda strážiť hrob až do tretieho dňa, aby azda neprišli jeho učeníci a neukradli ho a nepovedali ľudu: »Vstal z mŕtvych,« a ostatné klamstvo by bolo horšie ako prvé." 65 Pilát im povedal: "Máte stráž; choďte a strážte, ako viete!" 66 Oni šli a hrob zabezpečili: zapečatili kameň a postavili stráž."

Poznámka : Nejde o rozpor, iba čo Matúš si pamätal, že k hrobu bola postavená stráž, zatiaľ čo ostatní evanjelisti si to nepamätali, takže sa o tom nezmienili. Podstatné je však, že to ani priamo nevyvrátili, to by museli napísať "k hrobu nebola pripustená stráž", alebo "hrob bol bez stráže".

___________________


89 : Len tí, ktorí zachovávajú Ježišove slová, nikdy neuvidia smrť. Jn.8:51. Ježišovi učeníci budú zabití. Mt.24:3-9. Všetci muži raz zomrú. Hebr.9:27

Evanjelium podľa Jána 8:51

"51 Veru, veru, hovorím vám: Kto zachová moje slovo, neuvidí smrť naveky."

Evanjelium podľa Matúša 24: 3-9

"3 Keď potom sedel na Olivovej hore a boli sami, pristúpili k nemu učeníci a spýtali sa ho: "Povedz nám, kedy to bude a aké bude znamenie tvojho príchodu a konca sveta?" 4 Ježiš im odpovedal: "Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol. 5 Lebo prídu mnohí v mojom mene a budú hovoriť: »Ja som Mesiáš.« A mnohých zvedú. 6 Budete počuť o vojnách a chýry o bojoch. Dajte si pozor, aby ste sa neplašili. To musí prísť, ale ešte nebude koniec. 7 Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Miestami bude hlad a zemetrasenie. 8 Ale to všetko bude len začiatok útrap. 9 Potom vás vydajú na mučenie, budú vás zabíjať, a všetky národy vás budú nenávidieť pre moje meno."

List Hebrejom 9:27

"27 A ako je ustanovené, že ľudia raz zomrú a potom bude súd,"

Poznámka : V Jn 8:51 sa hovorí o duchovnej smrti, kým v Mt 24:3-9;Heb 9:27 o telesnej smrti.

__________________


90 : Po ich príchode bol kameň stále na mieste. Mt.28:1 2. Po ich príchode bol kameň odstránený. Mk.16:4; Lk 24:2; Jn.20:1.

Evanjelium podľa Matúša 28: 1-2

"1 Keď sa pominula sobota, na úsvite prvého dňa v týždni prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť hrob. 2 Vtom nastalo veľké zemetrasenie, lebo z neba zostúpil Pánov anjel, pristúpil, odvalil kameň a sadol si naň."

Evanjelium podľa Marka 16:4

"1 Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna a Mária Jakubova i Salome nakúpili voňavé oleje a išli ho pomazať. 2 V prvý deň týždňa, skoro ráno, po východe slnka, prišli k hrobu 3 a hovorili si: "Kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobu?" 4 Ale keď sa pozreli, videli, že kameň je odvalený; bol totiž veľmi veľký."

Poznámka : Správne riešenie je to, že ešte predtým ako ženy prišli k hrobu, kameň už bol odvalený. Keď prišli k hrobu, zostúpil anjel, a už jeden krát odvalený kameň znova odvalil. Dajme tomu, že keď ženy prišli k hrobu kameň bol od otvoru 10 metrov preč. Keď prišli ženy k hrobu, na tento kameň, ktorý bol 10 metrov od vchodu, vstúpil anjel, a odvalil ho trebárs o 5 metrov od vstupu, takže kameň už bol 15 metrov od vstupu. Takáto udalosť by nebola v rozpore s opisom, pretože sa nepíše "odvalil kameň, ktorý bol pri vchode", a teda kľudne mohlo ísť aj o odvalený kameň, ktorý už nebol pri vstupe, takže kameň pri vstupe už bol odvalený.

Naskytávajú sa tu dve otázky :

1 : Prečo bol kameň odvalený ešte pred príchodom žien a kto ho odvalil ? Možné riešenie : Kameň od vstupu odvalili rímsky vojaci a to preto, lebo sa chceli pozrieť na Ježišove telo.

2 : Prečo anjel odvaľoval kameň, ktorý bol už od vchodu odvalený ?

Možné riešenie : Možno preto, aby pred ženami demonštroval svoju silu, alebo aby len ukázal, že nie je duch, ale že je anjel z mäsa a kostí, duch totiž nemôže hýbať pevnými predmetmi. Všimnime si, že podobnú demonštráciu spôsobil aj Ježiš pred apoštolmi, keď si mysleli, že vidia ducha, mátohu. Ježiš vtedy chytil hmotnú rybu a začal ju jesť, čím im ukázal, že nie je duch, ale človek z mäsa a kostí.

_________________


91 : Došlo k zemetraseniu. Mt.28:2. Zemetrasenie nebolo. Mk.16:5; Lk 24:2-4; Jn.20:12.

Evanjelium podľa Matúša 28:2

"1 Keď sa pominula sobota, na úsvite prvého dňa v týždni prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť hrob. 2 Vtom nastalo veľké zemetrasenie, lebo z neba zostúpil Pánov anjel, pristúpil, odvalil kameň a sadol si naň."

Poznámka : Znovu nejde o rozpor, ibaže Matúš si pamätal, že k zemetraseniu došlo a preto ho spomenul, zatiaľ čo ostatní evanjelisti si na zemetrasenie nepamätali, preto ho nespomenuli, no podstatné je však, že ani nevyvrátili. To by museli napísať niečo typu "pri príchode žien zostalo všetko v pokoji", alebo "pri príchode žien k zemetraseniu nedošlo".

__________________


92 : Prvé vzkriesenie Ježiša bolo priamo pri hrobe. Jn.20:12-14. Prvé vzkriesenie Ježiša bolo pomerne blízko hrobu. Mt.28:8,9. Prvé vzkriesenie Ježiša bolo na ceste do Emauz. Lk.24:13-16.

Evanjelium podľa Jána 20: 12-14

"12 a videla dvoch anjelov v bielom sedieť tam, kde bolo predtým uložené Ježišovo telo, jedného pri hlave, druhého pri nohách. 13 Oni sa jej opýtali: "Žena, prečo plačeš?" Vravela im: "Odniesli môjho Pána a neviem, kde ho položili." 14 Keď to povedala, obrátila sa a videla tam stáť Ježiša; no nevedela, že je to Ježiš."

Evanjelium podľa Matúša 28: 8-9

"8 Rýchlo vyšli z hrobu a so strachom i s veľkou radosťou bežali to oznámiť jeho učeníkom. 9 A hľa, Ježiš im išiel v ústrety a oslovil ich: "Pozdravujem vás!" Ony pristúpili, objali mu nohy a klaňali sa mu."

Evanjelium podľa Lukáša 24: 13-16

"13 V ten deň išli dvaja z nich do dediny zvanej Emauzy, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená šesťdesiat stadií, 14 a zhovárali sa o všetkom, čo sa prihodilo. 15 Ako sa tak zhovárali a spoločne uvažovali, priblížil sa k nim sám Ježiš a išiel s nimi. 16 Ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali."

Poznámka : Prvé vzkriesenie bolo u žien, a Lukáš toto prvé vzkriesenie nespomenul, lebo si na to nepamätal, no ani ho priamo nevyvrátil ! V Jánovi sa hovorí o tom, že ženy sa stretli s Ježišom pri hrobe. V Matúšovi ženy boli priamo v hrobe, no vyšli z neho a utekali odtiaľ preč. Je teda možné, že hneď pár sekúnd po ich úteku sa im zjavil Ježiš, takže ďaleko od hrobu neutiekli, a tým pádom by sa stále nachádzali blízko hrobu a teda pri hrobe.

____________________


93 : "Jeden pochyboval. Jn.20:24. Niektorí pochybovali. Mt.28:17. Všetci pochybovali. Mk.16:11; Lk.24:11,14.

Evanjelium podľa Jána 20:24

"24 Tomáš, jeden z Dvanástich, nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš."

Evanjelium podľa Matúša 28:17

"17 Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali."

Evanjelium podľa Marka 16:11

"10 Ona išla a zvestovala to tým, čo s ním bývali a teraz boli smutní a plakali. 11 Ale oni, keď počuli, že žije a že ho videla, neverili."

Poznámka : Správne riešenie je nasledovné : Najprv všetci 11 učeníci neverili správe o Ježišovom vzkriesení Mk 16:11, Lk 24:11-14. Potom sa im Ježiš zjavil na vrchu, tam väčšina z 11 učeníkov uverila v Ježiša, no niektorí počas toho zjavenia stále pochybovali - dajme tomu, že 3 z 11 učeníkov stále mali pochybnosti, a medzi týmito 3 učeníkmi bol aj Tomáš. Z týchto 3 učeníkov, dvaja z nich si vstúpili do svedomia, alebo ich ostatní apoštoli presvedčili, že to čo videli, je dôkazom vzkrieseného Ježiša. Zostal však apoštol Tomáš, ktorý stále tomu neveril. Ježiš sa teda po istom čase znova zjavil apoštolom, a to vtedy keď bol s nimi aj apoštol Tomáš, a vtedy uveril aj Tomáš Jn 20: 24-30

___________________


94 : Ježiš povedal, že jeho krv bola vyliata za mnohých. Mk.14:24. Ježiš povedal, že jeho krv bola preliata za jeho učeníkov. Lu.22:20.

Evanjelium podľa Marka 14:24

"23 Potom vzal kalich, vzdával vďaky, dal im ho a všetci z neho pili. 24 A povedal im: "Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých"

Evanjelium podľa Lukáša 22:20

"20 Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: "Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás."

Poznámka : Správne riešenie je "ktorá sa vylieva za vás a za mnohých". Každý z evanjelistov však z tejto vety napísal len to čo si pamätal.

____________________


95 : Šimon Cyrenejský bol nútený niesť Ježišov kríž. Mt.27:32; Mk.15:21; Lu.23:26. Ježiš sám niesol svoj vlastný kríž. Jn.19:16,17

Evanjelium podľa Matúša 27:32

"32 Ako vychádzali, stretli človeka z Cyrény, menom Šimona. Toho prinútili, aby mu niesol kríž."

Evanjelium podľa Jána 19: 16-17

"16 Tak im ho teda vydal, aby ho ukrižovali. A oni prevzali Ježiša. 17 Sám si niesol kríž a vyšiel na miesto, ktoré sa volá Lebka, po hebrejsky Golgota. 18 Tam ho ukrižovali a s ním iných dvoch, z jednej i druhej strany, Ježiša v prostriedku. 19 Pilát vyhotovil aj nápis a pripevnil ho na kríž. Bolo tam napísané: "Ježiš Nazaretský, židovský kráľ."

Poznámka : V katolíckom preklade sa používa výraz "sám si niesol svoj kríž", a tento výraz neumožňuje, že by jeho kríž niesol po ceste aj niekto iný. Našťastie výraz "sám si niesol svoj kríž" uvádza iba katolícky preklad, ostatné preklady, ktoré aj odborníci považujú za všeobecne presnejšie než katolícky, ako je Roháčkov preklad, králická biblia, či KJV uvádzajú "niesol si svoj kríž", bez toho aby tam dali výraz "sám". Ak sa budeme držať týchto prekladov, potom nejde o nevyvratiteľný rozpor. Jednoducho časť cesty niesol kríž Ježiš, a druhú časť cesty niesol kríž Šimon. Každý z evanjelistov napísal len to čo si pamätal, pričom nikto nevyvrátil spoločné nesenie kríža, to by tam muselo byť napísané "Ježiš sám niesol svoj kríž". Toto bolo napísané iba v katolíckom preklade, zatiaľ čo vo všetkých ostatných oveľa presnejších prekladoch je napísané "niesol svoj kríž".

__________________


96 : Ježišovi ponúkli na pitie ocot a žlč. Mt.27:34. Ježišovi ponúkli na pitie ocot. Jn.19:29,30. Ježišovi ponúkli na pitie víno a myrhu. Mk.15:23.

Evanjelium podľa Matúša 27:34

"34 Dali mu piť víno zmiešané so žlčou. Ale keď ho ochutnal, nechcel piť."

Evanjelium podľa Jána 19: 29-30

"29 Bola tam nádoba plná octu. Nastokli teda na yzop špongiu naplnenú octom a podali mu ju k ústam. 30 Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: "Je dokonané." Naklonil hlavu a odovzdal ducha."

Evanjelium podľa Marka 15:23

"23 Dávali mu víno zmiešané s myrhou, ale on ho neprijal."

Poznámka : Je možné, že išlo o 1 nápoj, ktorý sa skladal z vína, octu a myrhy. Samozrejme, každý si z tohto nápoja pamätal len časť jeho zloženia. Každý z evanjelistov teda napísal len to čo si pamätal. Podstatné je však, že nikto to priamo nevyvracia, pretože to by tam muselo byť napísané niečo typu "nápoj sa sklad iba z vína" alebo "nápoj sa skladal iba z 1-2 zložiek".

___________________


97 : Ježiš odmietol ponúkaný nápoj. Mk.15:23. Ježiš ochutnal ponúkaný nápoj a potom odmietol. Mt.27:34. Ježiš prijal ponúkaný nápoj. Jn.19:30.

Evanjelium podľa Marka 15:23

23 Dávali mu víno zmiešané s myrhou, ale on ho neprijal. 24 Potom ho ukrižovali a rozdelili si jeho šaty - hodili o ne lós, kto si má čo vziať. 25 Keď ho ukrižovali, bolo deväť hodín. 26 Jeho vinu označili nápisom: "Židovský kráľ." 27 Vedno s ním ukrižovali aj dvoch zločincov: jedného napravo od neho, druhého naľavo."

Evanjelium podľa Matúša 27:34

34 Dali mu piť víno zmiešané so žlčou. Ale keď ho ochutnal, nechcel piť. 35 Keď ho ukrižovali, hodili lós a rozdelili si jeho šaty. 36 Potom si posadali a strážili ho. 37 Nad hlavu mu dali nápis s označením jeho viny: "Toto je Ježiš, židovský kráľ!"

Evanjelium podľa Jána 19:30

"29 Bola tam nádoba plná octu. Nastokli teda na yzop špongiu naplnenú octom a podali mu ju k ústam. 30 Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: "Je dokonané." Naklonil hlavu a odovzdal ducha."

Poznámka : U Marka a Matúša to bolo predtým , ako bol Ježiš ukrižovaný, ako to v oboch prípadoch naznačujú predchádzajúce a nasledujúce verše. V Jánovi 19:30 sa to stalo, keď bol na kríži, tesne predtým, ako zomrel. Keďže ide o dva rôzne časy, nejde o rozpor.

____________________


98 : Obaja "zlodeji" sa vysmievali Ježišovi na kríži. Mt 27:44; Mk.15:32. Jeden "zlodej" sa postavil na stranu Ježiša na kríži. Lu.23:39-41.

Evanjelium podľa Matúša 27:44

"43 Spoliehal sa na Boha; nech ho teraz vyslobodí, ak ho má rád. Veď povedal: »Som Boží Syn.«" 44 Takisto ho tupili aj zločinci, čo boli s ním ukrižovaní."

Evanjelium podľa Marka 15:32

"32 Kristus, kráľ Izraela! Nech teraz zostúpi z kríža, aby sme videli a uverili." Ešte aj tí ho hanobili, čo boli s ním ukrižovaní."

Evanjelium podľa Lukáša 23: 39-41

"39 A jeden zo zločincov, čo viseli na kríži, sa mu rúhal: "Nie si ty Mesiáš?! Zachráň seba i nás!" 40 Ale druhý ho zahriakol: "Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si odsúdený na to isté? 41 Lenže my spravodlivo, lebo dostávame, čo sme si skutkami zaslúžili. Ale on neurobil nič zlé."

Poznámka : Správne riešenie je také, že najprv ho hanobili obaja zločincom, no potom si jeden zo zločincov vstúpil do svedomia a začal ho obhajovať. Z tejto situácie si však obaja evanjelisti pamätali len na to hanobenie, takže spomenuli len to hanobenie. Podstatné je však, že ani priamo nevyvracajú možnosť obrátenie jedného zo zločincov, to by potom muselo byť napísané niečo typu "nadávali mu celý čas", alebo "nadávali mu takto až do jeho smrti".

_________________


99 : Jozef z Arimatie smelo požiadal o Ježišovo telo. Mk.15:43. Jozef z Arimatie tajne požiadal o Ježišovo telo. Jn.19:38

Evanjelium podľa Marka 15:43

"43 prišiel Jozef z Arimatey, významný člen rady, ktorý tiež očakával Božie kráľovstvo, smelo vošiel k Pilátovi a poprosil o Ježišovo telo."

Evanjelium podľa Jána 19:38

"38 Potom Jozef z Arimatey, ktorý bol Ježišovým učeníkom, ale tajným, lebo sa bál Židov, poprosil Piláta, aby mu dovolil sňať Ježišovo telo. A Pilát dovolil."

Poznámka : Z Jn 19:38 nevyplýva, že Jozef tajne požiadal o Ježišovo telo, vyplýva z toho len to, že bol Ježišovým tajným učeníkom. A teda tajný učeník Krista smelo vošiel k Pilátovi vypýtať si Ježišove telo. Už len to, že Jozef si išiel vypýtať Ježišove telo a chcel ho pochovať bolo od neho smelé - odvážne, pretože ak by sa o tom dopočuli Izraeliti, hrozilo, že by sa mu chceli za to pomstiť.

___________________


100 : Ježiš bol uložený v neďalekom hrobe. Mk.15:46; Lu.23:53; Jn.19:41. Ježiš bol uložený v Jozefovom novom hrobe. Mt.27:59,60

Evanjelium podľa Marka 15:46

"46 On kúpil plátno, a keď ho sňal, zavinul ho do plátna a uložil do hrobu vytesaného do skaly. A ku vchodu do hrobu privalil kameň."

Evanjelium podľa Lukáša 23:53

"53 Keď ho sňal, zavinul ho do plátna a uložil do vytesaného hrobu, v ktorom ešte nik neležal."

Evanjelium podľa Jána 19:41

"41 V tých miestach, kde bol ukrižovaný, bola záhrada a v záhrade nový hrob, v ktorom ešte nik neležal. 42 Tam teda uložili Ježiša, lebo bol židovský Prípravný deň a hrob bol blízko."

Evanjelium podľa Matúša 27: 59-60

"59 Jozef vzal telo, zavinul ho do čistého plátna 60 a uložil do svojho nového hrobu, ktorý si vytesal do skaly. Ku vchodu do hrobu privalil veľký kameň a odišiel."

Poznámka : Išlo o Jozefov nový hrob. Ostatní evanjelisti si pamätali len to, že išlo o nový hrob, zatiaľ čo Matúš si pamätal že išlo o nový hrob patriaci Jozefovi. Každý z evanjelistov napísal len to čo si pamätal. Kde je v tomto rozpor ?

_____________________


101 : "Pred hrobom bol privalený veľký kameň. Mt.27:60; Mk.15:46. Pred hrobom nebolo nič. Lu.23:55; Jn.19:41."

Evanjelium podľa Matúša 27:60

"60 a uložil do svojho nového hrobu, ktorý si vytesal do skaly. Ku vchodu do hrobu privalil veľký kameň a odišiel."

Evanjelium podľa Lukáša 23:55

"53 Keď ho sňal, zavinul ho do plátna a uložil do vytesaného hrobu, v ktorom ešte nik neležal. 54 Bol Prípravný deň a už sa začínala sobota. 55 Odprevádzali ho ženy, ktoré s ním prišli z Galiley. Pozreli si hrob aj to, ako uložili jeho telo. 56 Potom sa vrátili domov a pripravili si voňavé oleje a masti. Ale v sobotu zachovali podľa prikázania pokoj." 1 V prvý deň týždňa zavčas ráno prišli k hrobu a priniesli voňavé oleje, čo si pripravili. 2 Kameň našli od hrobu odvalený"

Evanjelium podľa Jána 19:41 - 20:1

"38 Potom Jozef z Arimatey, ktorý bol Ježišovým učeníkom, ale tajným, lebo sa bál Židov, poprosil Piláta, aby mu dovolil sňať Ježišovo telo. A Pilát dovolil. Išiel teda a sňal jeho telo. 39 Prišiel aj Nikodém, ten, čo bol kedysi u neho v noci. Priniesol asi sto libier zmesi myrhy s aloou. 40 Vzali Ježišovo telo a zavinuli ho do plátna s voňavými olejmi, ako je u Židov zvykom pochovávať. 41 V tých miestach, kde bol ukrižovaný, bola záhrada a v záhrade nový hrob, v ktorom ešte nik neležal. 42 Tam teda uložili Ježiša, lebo bol židovský Prípravný deň a hrob bol blízko. 1 Ráno prvého dňa v týždni, ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kameň je od hrobu odvalený."

Poznámka : Nie je pravda že Lukáš a Ján tvrdia, že pred hrobom nestál kameň, Ak by totiž skeptik pokračoval v čítaní ďalej, zistil by že ženy našli kameň od hrobu odvalený, z čoho je zrejmé, že kameň sa v určitom čase pri hrobe nachádzal.

______________________


102 : Nikodém pripravil telo s korením. Jn.19:39,40. Keďže si to ženy nevšimli, kúpili si korenie na neskoršiu prípravu tela. Mk. 16:1; Lu.23:55,56.

Evanjelium podľa Jána 19: 39-40

"39 Prišiel aj Nikodém, ten, čo bol kedysi u neho v noci. Priniesol asi sto libier zmesi myrhy s aloou. 40 Vzali Ježišovo telo a zavinuli ho do plátna s voňavými olejmi, ako je u Židov zvykom pochovávať."

Evanjelium podľa Marka 16:1

"1 Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna a Mária Jakubova i Salome nakúpili voňavé oleje a išli ho pomazať."

Evanjelium podľa Lukáša 23:55-56

"55 Odprevádzali ho ženy, ktoré s ním prišli z Galiley. Pozreli si hrob aj to, ako uložili jeho telo. 56 Potom sa vrátili domov a pripravili si voňavé oleje a masti. Ale v sobotu zachovali podľa prikázania pokoj."

Poznámka : Ženy neboli v kontakte s Nikodémom, takže nevedeli o tom, že telo bolo ním už pomazané. Preto v domnení, že telo ešte nebolo pomazané, nakúpili vonné oleje. A čo sa týka toho, že Ján spomína, že Nikodém pomazal telo, zatiaľ čo Marek a Lukáš to nespomína, tak tu znova platí to, že Lukáš a Marek si na Nikodéma nepamätali, takže ho ani nespomenuli, čo je však podstatné, ani priamo nevyvrátili ! To by tam muselo byť napísané niečo typu "Ženy išli pomazať Ježiša, pretože jeho telo ešte nebolo pomazané"

_________________


103 : Telo bolo pomazané. Jn.19:39,40. Telo nebolo pomazané. Mk.15:46 až 16:1; Lk.23:55 až 24:1.

Poznámka : Tento "problém" som už riešil. Pozri moju poznámku k 103

__________________


104 : Ženy nakupovali materiál pred sabatom. Lu.23:56. Ženy nakupovali materiál po sabate. Mk.16:1.

Evanjelium podľa Lukáša 23:56

"54 Bol Prípravný deň a už sa začínala sobota. 55 Odprevádzali ho ženy, ktoré s ním prišli z Galiley. Pozreli si hrob aj to, ako uložili jeho telo. 56 Potom sa vrátili domov a pripravili si voňavé oleje a masti. Ale v sobotu zachovali podľa prikázania pokoj. 1 V prvý deň týždňa zavčas ráno prišli k hrobu a priniesli voňavé oleje, čo si pripravili."

Evanjelium podľa Marka 16:1

"1 Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna a Mária Jakubova i Salome nakúpili voňavé oleje a išli ho pomazať."

Poznámka : Je možné, že ženy si pred sabatom pripravila doma oleje, avšak zistili, že množstvo oleja, ktoré mali doma im nebude stačiť. Preto si časť olejov dokúpili aj po skončení sabbatu. Správne riešenie je teda, že ženy k Ježišovi niesli oleje, ktoré si pripravili doma + oleje ktoré nakúpili po sabate. Každý z evanjelistov si však pamätal niečo iné, a každý preto napísal len tie oleje, na ktoré si pamätal. Podstatné je však to, že žiaden z evanjelistov ani nevyvrátil existenciu viacerých olejov, to by muselo byť napísané niečo typu "Na pomazanie Ježišovho tela sa išli použiť VÝLUČNE/IBA oleje, ktoré si PRIPRAVILI/NAKÚPILI".

___________________


105 : Ježiša prvýkrát videl Kéfas, potom Dvanásti. 1 Kor.15:5.Ježiša prvýkrát videli dve Márie. Mt.28:1,8,9.Ježiša prvýkrát videla Mária Magdaléna. Mk.16:9; Jn.20:1,14,15.Ježiša prvýkrát videl Kleofáš a iní. Lu.24:17,18.Ježiša prvýkrát videli učeníci. Skutky 10:40,41.

Prvý list Korinťanom 15:5

"3 Odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal: že Kristus zomrel za naše hriechy podľa Písem; 4 že bol pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený podľa Písem, 5 že sa zjavil Kéfasovi a potom Dvanástim"

Evanjelium podľa Matúša 28: 1-9

"1 Keď sa pominula sobota, na úsvite prvého dňa v týždni prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť hrob. 2 Vtom nastalo veľké zemetrasenie, lebo z neba zostúpil Pánov anjel, pristúpil, odvalil kameň a sadol si naň. 3 Jeho zjav bol ako blesk a jeho odev biely ako sneh. 4 Strážnici strnuli od strachu z neho a ostali ako mŕtvi. 5 Anjel sa prihovoril ženám: "Vy sa nebojte! Viem, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. 6 Niet ho tu, lebo vstal, ako povedal. Poďte, pozrite si miesto, kde ležal. 7 A rýchlo choďte povedať jeho učeníkom: »Vstal z mŕtvych a ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte.« Hľa, povedal som vám to." 8 Rýchlo vyšli z hrobu a so strachom i s veľkou radosťou bežali to oznámiť jeho učeníkom. 9 A hľa, Ježiš im išiel v ústrety a oslovil ich: "Pozdravujem vás!" Ony pristúpili, objali mu nohy a klaňali sa mu."

Evanjelium podľa Marka 16:9

"8 Vyšli a utekali od hrobu, lebo sa ich zmocnila hrôza a strach. A nepovedali nikomu nič, lebo sa báli. 9 Keď ráno v prvý deň týždňa vstal z mŕtvych, zjavil sa najprv Márii Magdaléne, z ktorej kedysi vyhnal sedem zlých duchov."

Evanjelium podľa Lukáša 24: 17-18

"17 I spýtal sa ich: "O čom sa to cestou zhovárate?" Zastavili sa zronení 18 a jeden z nich menom Kleopas, mu povedal: "Ty si vari jediný cudzinec v Jeruzaleme, ktorý nevie, čo sa tam stalo v týchto dňoch?"

Skutky apoštolov 10: 40-41

"39 A my sme svedkami všetkého, čo urobil v judejskej krajine i v Jeruzaleme. Ale zavesili ho na drevo a zabili. 40 Boh ho tretieho dňa vzkriesil a dal mu, aby sa zjavil 41 - nie všetkému ľudu, ale svedkom, ktorých Boh vopred určil, nám, čo sme s ním po jeho zmŕtvychvstaní jedli a pili."

Poznámka : Korinťanom, Skutky, Lukáš neuvádzajú, že Ježiš sa v týchto prípadoch zjavil ako prvý. Ide len o prvú zmienku, pričom predchádzajúce možné zmienky sa priamo nevyvracajú, to by v nich muselo byť napísané "ako prvý sa zjavil", alebo "najprv sa zjavil". Takáto zmienka sa nachádza výlučne v Markovi. A teda najprv ako prvý sa zjavil Márii Magdaléne. V Matúšovi sa síce uvádza, že sa Ježiš zjavil obom ženám, no nešpecifikuje s ktorou skorej. Podľa všetkého však ako prvá ho zbadala v diaľke Mária Magdaléna, tá o tom povedala svojej susede Márii, a obaja sa potom rozbehli za Ježišom. Takže poradie je nasledujúce :

1 : Mária Magdalená

2 : Iná Mária

3 : Kéfas

4 : Dvaja učeníci / 12 apoštoli

Samozrejme z tohto časového poriadia si každý z evanjelistov pamätal len niektoré stretnutia. Každý z evanjelistov teda spomenul len tie stretnutia na ktoré si pamätal, že sa odohrali.

_______________


106 : Dve Márie išli k hrobu. Mt.28:1. Dve Márie a Salome išli k hrobu. Mk.16:1. K hrobke išlo niekoľko žien. Lu.24:10. K hrobu išla iba Mária Magdaléna. Jn.20:1

Evanjelium podľa Matúša 28:1

"1 Keď sa pominula sobota, na úsvite prvého dňa v týždni prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť hrob."

Evanjelium podľa Marka 16:1

"1 Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna a Mária Jakubova i Salome nakúpili voňavé oleje a išli ho pomazať."

Evanjelium podľa Lukáša 24:10

"10 Bola to Mária Magdaléna, Jana a Mária Jakubova. A s nimi aj iné to rozprávali apoštolom."

Evanjelium podľa Jána 20:1

"1 Ráno prvého dňa v týždni, ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kameň je od hrobu odvalený."

Poznámka : Správne riešenie je, že k hrobu išli Mária Magdaléna, Mária Jakubova, Jana a ostatné ženy. Každý z evanjelistov napísal len tie ženy, ktoré si pamätal, pričom nikto z evanjelistov netvrdil, že IBA tie ženy, ktoré spomenul tam boli. To by musel napísať niečo typu "k hrobu išla IBA Mária Magdalená", alebo "Hrob navštívili iba 2 ženy".

____________________


107 : Po vzkriesení držali učeníci Ježiša za nohy. Mt.28:9. Po vzkriesení Ježiš povedal Tomášovi, aby sa dotkol jeho boku. Ján 20:27. Po vzkriesení Ježiš povedal, že sa ho nemožno dotknúť. Jn.20:17.

Evanjelium podľa Matúša 28:9

"8 Rýchlo vyšli z hrobu a so strachom i s veľkou radosťou bežali to oznámiť jeho učeníkom. 9 A hľa, Ježiš im išiel v ústrety a oslovil ich: "Pozdravujem vás!" Ony pristúpili, objali mu nohy a klaňali sa mu."

Evanjelium podľa Jána 20:27

"27 Potom povedal Tomášovi: "Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci, ale veriaci!"

Evanjelium podľa Jána 20:17

"17 Ježiš jej povedal: "Už ma nedrž, veď som ešte nevystúpil k Otcovi; ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu."

Poznámka : V Jn 20:17 Ježiš ešte nevystúpil k otcovi, ale chystal sa, preto Márii povedal aby ho nezdržiavala a teda aby sa ho nedotýkala. V Jn 20:27 a Mt 28:9 však už bolo potom čo vystúpil k Otcovi, takže vtedy sa ho už mohli dotýkať a zdržiavať ho.

_________________


108 : Mária prvýkrát videla Ježiša pri hrobe. Jn.20:11-15. Mária prvýkrát uvidela Ježiša na ceste domov. Mt.28:8-10.

Evanjelium podľa Jána 20:11-15

"11 Ale Mária stála vonku pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahla sa do hrobu 12 a videla dvoch anjelov v bielom sedieť tam, kde bolo predtým uložené Ježišovo telo, jedného pri hlave, druhého pri nohách. 13 Oni sa jej opýtali: "Žena, prečo plačeš?" Vravela im: "Odniesli môjho Pána a neviem, kde ho položili." 14 Keď to povedala, obrátila sa a videla tam stáť Ježiša; no nevedela, že je to Ježiš. 15 Ježiš sa jej opýtal: "Žena, prečo plačeš? Koho hľadáš?" Ona mu v domnení, že je to záhradník, povedala: "Pane, ak si ho ty odniesol, povedz mi, kde si ho položil, a ja si ho vezmem." 16 Ježiš ju oslovil: "Mária!" Ona sa obrátila a po hebrejsky mu povedala: "Rabbuni," čo znamená Učiteľ. 17 Ježiš jej povedal: "Už ma nedrž, veď som ešte nevystúpil k Otcovi; ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu."

Evanjelium podľa Matúša 28: 8-10

"7 A rýchlo choďte povedať jeho učeníkom: »Vstal z mŕtvych a ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte.« Hľa, povedal som vám to." 8 Rýchlo vyšli z hrobu a so strachom i s veľkou radosťou bežali to oznámiť jeho učeníkom. 9 A hľa, Ježiš im išiel v ústrety a oslovil ich: "Pozdravujem vás!" Ony pristúpili, objali mu nohy a klaňali sa mu. 10 Tu im Ježiš povedal: "Nebojte sa! Choďte, oznámte mojim bratom, aby šli do Galiley; tam ma uvidia."

Poznámka : Ani v Jánovi ani v Matúšovi sa pri daných situáciach neopisuje ako "Mária prvý krát uvidela", preto dané situácie nepredstavujú nevyhnutný rozpor, ale dajú sa zladiť. Mária teda najprv sama uvidela Ježiša keď ho považovala za záhradníka. Po rozhovore s ním o tom povedala druhej žene, a spolu bežali to povedať učeníkom. Tu sa im potom obydvom zjavil Ježiš.

____________________


109 : Ženy vošli do hrobky. Mk.16:5; Lk.24:3. Ženy zostali mimo hrobky. Jn.20:11.

Evanjelium podľa Marka 16:5

"5 Keď vošli do hrobu, na pravej strane videli sedieť mladíka oblečeného do bieleho rúcha a stŕpli."

Evanjeliu, podľa Lukáša 24:3

"1 V prvý deň týždňa zavčas ráno prišli k hrobu a priniesli voňavé oleje, čo si pripravili. 2 Kameň našli od hrobu odvalený, 3 vošli dnu, ale telo Pána Ježiša nenašli."

Poznámka : Keď sa v Lk 24:3 hovorí "vošli dnu" má sa na mysli "vošli do hrobu". V Lukášovi sa totiž píše že ženy prišli k hrobu, a potom "vošli dnu", čiže je zrejmé že výraz "vošli dnu" znamená, že vstúpili do hrobu.

_________________


110 : "Učeníci sa zľakli, keď uvideli Ježiša. Lk.24:36,37. Učeníci boli šťastní, keď prvýkrát videli Ježiša. Jn.20:20."

Evanjelium podľa Lukáša 24: 36-37

"36 Kým o tom hovorili, on sám zastal uprostred nich a povedal im: "Pokoj vám." 37 Zmätení a naľakaní si mysleli, že vidia ducha."

Evanjelium podľa Jána 20:20

"20 Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána."

Poznámka : Správne riešenie je, že učeníci sa pri stretnutí s Pánom najprv zľakli, lebo si mysleli že to je len duch, ale keď zistili, že je to Pán zaradovali sa. Z tejto situácie si každý z evanjelistov pamätal len určitú časť, každý z nich napísal len to čo si pamätal.

_____________________


111 : Dvanásť učeníkov videlo Ježiša. 1 Kor.15:5. Ježiša videlo jedenásť učeníkov. Thomas tam nebol. Mt.28:16,17; Jn.20:19-25

Prvý list Korinťanom 15:5

"5 že sa zjavil Kéfasovi a potom Dvanástim."

Evanjelium podľa Matúša 28: 16-17

"16 Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. 17 Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali."

Poznámka : Ježiš sa apoštolom zjavoval vo viacerých zjaveniach Sk 1:3 a to až po dobu 40 dní ! A teda v niektorých zjaveniach sa im zjavil keď bolo pohromade 11 učeníkov, zatiaľ čo pri iných keď bolo 12 učeníkov pohromade. Každý z autorov opisuje odlišné druhy jeho zjavenia, takže nejde o žiaden rozpor. V 1. liste Korinťanom to bolo po Judášovom nahradení Matiášom (Skutky 1:20-26), takže ich bolo opäť dvanásť.

_____________________


112 : Učeníci pochybovali, že Ježiš vstal z mŕtvych. Mt.28:17. Farizeji a veľkňazi verili, že je to možné. Mt.27:62-66.

Evanjelium podľa Matúša 28:17

"16 Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali."

Evanjelium podľa Matúša 27: 62-66

"62 Na druhý deň, ktorý bol po Prípravnom dni, zhromaždili sa veľkňazi a farizeji k Pilátovi 63 a hovorili: "Pane, spomenuli sme si, že ten zvodca, ešte kým žil, povedal: »Po troch dňoch vstanem z mŕtvych.« 64 Rozkáž teda strážiť hrob až do tretieho dňa, aby azda neprišli jeho učeníci a neukradli ho a nepovedali ľudu: »Vstal z mŕtvych,« a ostatné klamstvo by bolo horšie ako prvé."

Poznámka : Nie je pravda, že farizeji verili vo vzkriesenie, ale verili tomu, že učeníci ukradnú Ježišovo telo a budú falošne predstierať vzkriesenie, a preto požiadali o stráž pred hrobom. Ale keby aj tomu farizeji úprimne verili, v čom by to mal byť rozpor ?

__________________


113 : Ježiš vystúpil na tretí deň po vzkriesení. Lk.24:21,50,51. Ježiš vystúpil v ten istý deň ako ukrižovanie. Lk.23:42 43. Ježiš vystúpil štyridsať dní po vzkriesení. Skutky 1:3,9.

Evanjelium podľa Lukáša 24:21

"21 A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Ale dnes je už tretí deň, ako sa to všetko stalo. 22 Niektoré ženy z našich nás aj naľakali. Pred svitaním boli pri hrobe, 23 a keď nenašli jeho telo, prišli a tvrdili, že sa im zjavili anjeli a hovorili, že on žije. 24 Niektorí z našich odišli k hrobu a zistili, že je to tak, ako vraveli ženy, ale jeho nevideli." 25 On im povedal: "Vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci!"

Evanjelium podľa Lukáša 23:42

"42 Potom povedal: "Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva." 43 On mu odpovedal: "Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji."

Skutky apoštolov 1: 3-9

" Milý Teofil, v prvej knihe som rozprával o všetkom, čo Ježiš robil a učil od začiatku 2 až do dňa, keď dal skrze Ducha Svätého príkazy apoštolom, ktorých si vyvolil, a vzatý bol do neba. 3 Po svojom umučení im poskytol mnoho dôkazov, že žije, keď sa im štyridsať dní zjavoval a hovoril o Božom kráľovstve."

Poznámka : Správne riešenie je, že Ježiš vstal na tretí deň Lk 24:21-22. Ježiš síce podľa Lk 23:42 sa mal v deň ukrižovania nachádzať v raji, ibaže v deň ukrižovania vstúpil do raja duchom, ale telom bol ešte na Zemi, Ježišove telo bolo ešte v hrobe. Na tretí deň v Lk 24:21-22 sa učeníkom zjavil už aj v tele aj v duchu. Sk 1: 3-9 hovorí len o tom, že sa Ježiš zjavoval učeníkom po dobu 40 dní, nehovorí nič o tom, v ktorý deň sa im ukázal v tele prvý krát.

____________________


114 : V čase nanebovstúpenia bolo asi 120 bratov. Skutky 1:15. V čase nanebovstúpenia bolo asi 500 bratov. 1 Kor.15:6.

Skutky apoštolov 1:15

"6 A zhromaždení sa ho pýtali: "Pane, už v tomto čase obnovíš kráľovstvo Izraela?" 7 On im povedal: "Vám neprislúcha poznať časy alebo chvíle, ktoré Otec určil svojou mocou, 8 ale keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a až po samý kraj zeme." 9 Keď to povedal, pred ich očami sa vzniesol a oblak im ho vzal spred očí. 10 A kým uprene hľadeli k nebu, ako odchádza, zastali pri nich dvaja mužovia v bielom odeve 11 a povedali: "Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol od vás vzatý do neba, príde tak, ako ste ho videli do neba odchádzať." 12 Vtedy sa vrátili do Jeruzalema z hory, ktorá sa volá Olivová a je blízko Jeruzalema, vzdialená toľko, koľko je dovolené prejsť v sobotu. 13 Keď ta prišli, vystúpili do hornej siene, kde sa zdržiavali Peter a Ján, Jakub a Ondrej, Filip a Tomáš, Bartolomej a Matúš, Jakub Alfejov, Šimon Horlivec a Júda Jakubov. 14 Títo všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi. 15 V tých dňoch vstal Peter uprostred bratov - bolo tam zhromaždených asi stodvadsať ľudí - a povedal"

Prvý list Korinťanom 15:6

"3 Odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal: že Kristus zomrel za naše hriechy podľa Písem; 4 že bol pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený podľa Písem, 5 že sa zjavil Kéfasovi a potom Dvanástim. 6 Potom sa zjavil viac ako päťsto bratom naraz; väčšina z nich žije doteraz, niektorí už zosnuli."

Poznámka : Ako už bolo povedané, neišlo len o jedno nanebovstúpenie, ale tých nanebovstúpení Ježiša bolo viacero. Pavol opisoval len jedno z mnohých nanebovstúpení, zatiaľ čo skutky zas opisujú tiež iba jedno z mnohých nanebovstúpení. Dajme tomu, že existovalo 10 nanebovstúpení. Pavol opisuje 3 nanebovstúpenie, a Skutky opisujú 10 nanebovstúpenie. Ide teda o rozlišné nanebovstúpenia, nie je tu preto žiaden rozpor.

____________________


115 : K incidentu s zmenárňami došlo na konci Ježišovej kariéry. Mt.21:11,12. K incidentu zmenárnikov došlo na začiatku Ježišovej kariéry. Jn.2:11-15

Evanjelium podľa Matúša 21: 11-12

" 11 A zástupy hovorili: "To je ten prorok, Ježiš z galilejského Nazareta." 12 Ježiš vošiel do chrámu a vyhnal všetkých predavačov a kupujúcich v chráme. Peňazomencom poprevracal stoly a predavačom holubov stolice"

Evanjelium podľa Jána 2: 11-15

1 Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba. Bola tam aj Ježišova matka. 2 Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. 3 Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: "Nemajú víno." 4 Ježiš jej odpovedal: "Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina." 5 Jeho matka povedala obsluhujúcim: "Urobte všetko, čo vám povie!" 6 Stálo tam šesť kamenných nádob na vodu, ktoré slúžili na očisťovanie, ako bolo zvykom u Židov, každá na dve až tri miery. 7 Ježiš im povedal: "Naplňte nádoby vodou!" A naplnili ich až po okraj. 8 Potom im povedal: "Teraz načrite a zaneste starejšiemu!" A oni zaniesli. 9 Keď starejší ochutnal vodu premenenú na víno - on nevedel, skade je, ale obsluhujúci, čo načierali vodu, to vedeli -, zavolal si ženícha 10 a vravel mu: "Každý človek podáva najprv dobré víno a horšie až potom, keď si hostia upili. Ty si zachoval dobré víno až doteraz." 11 Toto urobil Ježiš v Káne Galilejskej ako prvé zo znamení a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci uverili v neho. 12 Potom zišiel on i jeho matka a bratia i jeho učeníci do Kafarnauma, kde zostali niekoľko dní. 13 Blízko bola židovská Veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema. 14 V chráme našiel predavačov dobytka, oviec a holubov i peňazomencov, čo tam sedeli. 15 Urobil si z povrázkov bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a dobytok. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly 16 a predavačom holubov povedal: "Odneste to odtiaľto! Nerobte z domu môjho Otca tržnicu!" 17 Jeho učeníci si spomenuli"

Poznámka : Nejde o rozpor, keďže žiaden z evanjelistov pri písaní svojich evanjelií nikdy priamo neuviedol že všetky udalosti idú chronologicky. Niektoré udalosti síce idú chronologicky, no nie všetky. Súbor tých udalostí, ktoré si evanjelisti chronologicky pamätali, napísali chronologicky za sebou, no tie ktoré si nepamätali, tie písali bez toho aby ich písali chronologicky.

_________________


116 : Zachariáš bol synom kňaza Jehoidu. 2 Chr.24:20. Ježiš povedal, že Zachariáš bol synom Barachiáša. Mt.23:35.

2 kniha kroník 24:20

"20 Vtedy Boží duch odial Zachariáša, syna kňaza Jojadu, i postavil sa pred ľud a povedal mu: "Toto hovorí Pán: Prečo prestupujete Pánove príkazy? Nedarí sa vám! Preto, že ste opustili Pána, on opustil vás."

Evanjelium podľa Matúša 23:35

"35 aby na vás padla všetka spravodlivá krv vyliata na zemi, počnúc krvou spravodlivého Ábela až po krv Zachariáša, Barachiášovho syna, ktorého ste zabili medzi chrámom a oltárom."

Poznámka : V Starom Zákone nebola len jedna osoba Zachariáša, bolo ich viacero. Ten typ osoby Zachariáša o ktorej hovoril Ježiš bola skutočne synom Barachiáša Zach 1: 1-2 :

Kniha proroka Zachariáša 1: 1-2

"1 V ôsmom mesiaci druhého roku Dária prehovoril Pán k prorokovi Zachariášovi, synovi Barachiáša, Adovho syna takto: "Pán sa veľmi hnevá na vašich otcov."

________________


117 : Príchod kráľovstva budú sprevádzať znamenia a zázraky. Mt.24:29-33; Mk.13:24-29. Nebude to sprevádzané znameniami a zázrakmi, pretože sa to deje zvnútra. Lk.17:20,21.

Evanjelium podľa Matúša 24: 29-33

"29 Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoje svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa zachvejú. 30 Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všetky kmene zeme budú nariekať a uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou. 31 On pošle svojich anjelov za mohutného zvuku poľnice a zhromaždia jeho vyvolených zo štyroch strán sveta, od jedného kraja neba až po druhý. 32 Od figovníka sa naučte podobenstvo. Keď jeho ratolesť mladne a vyháňa lístie, viete, že je blízko leto. 33 Tak aj vy; až uvidíte toto všetko, vedzte, že je blízko, predo dvermi."

Evanjelium podľa Lukáša 17: 20-21

"20 Keď sa ho farizeji opýtali, kedy príde Božie kráľovstvo, on im povedal: "Božie kráľovstvo neprichádza tak, že by sa to dalo spozorovať. 21 Ani nepovedia: »Aha, tu je!« alebo: »Tamto je!«, lebo Božie kráľovstvo je medzi vami."

Poznámka : Sú 2 typy kráľovstva. Prvý typ je to kráľovstvo, ktoré sa ukáže na konci sveta v podobe príchodu Ježiša Mt 24: 29-33. Druhý typ je to kráľovstvo, ktoré je medzi ľudmi, kedy ľudia dokážu skrze prítomnosť Božieho kráľovstva poznať jeho tajomstvá Mk 4:11, či vyháňať démonov Mt 12:28, a tento druhý typ kráľovstva je to kráľovstvo, ktoré mal na mysli Ježiš v Lk 17: 20-21

Matúš 12:28 "Ale ak ja Duchom Božím vyháňam démonov, tak prišlo k vám kráľovstvo Božie."

Marek 4:11 "On im povedal: "Vám je dané tajomstvo Božieho kráľovstva, ale pre tých, ktorí sú vonku, je všetko v podobenstvách."

________________


118 : Kráľovstvo bolo pripravené od začiatku. Mt.25:34. Ježiš povedal, že ide a pripraví kráľovstvo. Jn.14:2,3.

Evanjelium podľa Matúša 25:34

"34 Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: »Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta."

Evanjelium podľa Jána 14: 2-3

" 2 V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! 3 Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja."

Poznámka : Takto, kráľovstvo ako celok je pripravené pre všetkých spasených už od počiatku svetu, avšak jednotlivé príbytky v kráľovstve neboli pripravené od počiatku, tie neustále pripravuje Ježiš pre nových a nových spasených. Predstavte si to na nasledujúcom príklade : Autobus (nebeské kráľovstvo ako celok) je pre spasených pripravený od počiatku sveta, ale jednotlivé miesta na sedenie v autobuse (príbytky) nie sú pripravené od počiatku sveta, ale sú neustále pripravované pre nových a nových spasených podľa ich skutkov.

_____________________


119 : Rúhanie sa Duchu Svätému je neodpustiteľný hriech. Mk.3:29. Všetky hriechy sú odpustiteľné. Skutky 13:39; Kol. 2:13; 1 Jn.1:9.

Evanjelium podľa Marka 3:29

"28 Veru, hovorím vám: Ľuďom sa odpustia všetky hriechy i rúhania, ktorými by sa rúhali. 29 Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpúšťa naveky, ale je vinný večným hriechom. Lebo hovorili: "Je posadnutý nečistým duchom."

Skutky apoštolov 13: 39

"39 v ňom ( V Kristovi) je ospravedlnený každý, kto verí."

List Kolosanom 2:13

11 V ňom ste boli obrezaní obriezkou urobenou nie rukou, ale Kristovou obriezkou, vyzlečením hriešneho tela. 12 S ním (v Kristovi) ste boli pochovaní v krste a v ňom ste boli s ním aj vzkriesení vierou v moc Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. "13 Aj vás, čo ste boli mŕtvi v hriechoch a neobriezke svojho tela, oživil s ním a odpustil nám všetky hriechy."

Prvý Jánov list 1:9

"9 Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti."

Poznámka : Sk 13:39 a Jn 1:9 hovoria o odpustení všetkých hriechov, ale IBA tým, ktorí veria v Ježiša. Čo sa týka neodpustiteľného hriechu, bol to hriech tých ktorí neverili v Ježiša a jeho zázraky a znamenia označovali ako dielo nečistého ducha. Takže nejde o žiaden rozpor. Všetky hriechy sú odpustiteľné ale iba pre tých čo veria v Ježiša a tí čo verili v Ježiša nikdy o Ježišovi neprehlasovali, že zázraky koná mocou zlých démonov. Nie je teda možné, aby niekto bol kresťanom, ktorý je opisovaný v Jn 1:9, Kol 2:13 a súčasne prehlasoval Ježišove zázraky za dielo zlého Ducha a tým sa rúhal Duchu Svätému, preto sa na neho Mk 3:29 ani nevzťahuje, to sa vzťahuje len na neveriacich, takže nejde o žiaden rozpor !

___________________


120 : Nanebovstúpenie sa uskutočnilo, keď učeníci sedeli spolu pri stole. Mk.16:14-19. Nanebovstúpenie sa uskutočnilo vonku v Betánii. Lk.24:50,51. Vzostup sa uskutočnil vonku na Olivovej hore. Skutky 1:9-12.

Poznámka : Ako som už spomenul a ukázal v príspevku číslo 115, existovalo viacej nanebovstúpení než len jedno. Veď Ježiš sa učeníkom zjavoval po dobu 40 dní Sk 1:3 ! Takže všetky hore uvedené nanebovstúpenia Mk 16:14-19; Lk 24:50-51; Sk 1: 9-12 sú len rozdielnými jednotlivými zjaveniami z celkového viac násobného počtu, preto sa nejedná o žiaden rozpor. Aby išlo o rozpor, muselo by byť z Mk 16:14-19; Lk 24:50-51; Sk 1: 9-12 zrejmé, že Ježiš pred učeníkmi vykonal IBA jedno nanebovstúpenie, alebo by muselo byť zrejmé, že vo všetkých jeho prípadoch išlo o prvé nanebovstúpenie, čiže by sa museli vyskytovať frázy ako "Ježiš vykonal iba 1 nanebovstúpenie pred učeníkmi", alebo "Toto bolo Ježišove prvé nanebovstúpenie pred učeníkmi". Žiadna z takýchto fráz sa však v Mk 16:14-19; Lk 24:50-51; Sk 1: 9-12 nenachádza, preto nejde o neriešiteľný rozpor.

___________________


121 : Svätý duch bol s Jánom ešte predtým, ako sa narodil. Lk.1:15,41. Svätý duch bol s Alžbetou pred Jánovým narodením. Lk.1:41. Duch svätý bol so Zachariášom. Lk.1:67. Duch svätý bol so Simeonom. Lk.2:25. Ducha svätého sa získava prosením. Lk.11:13. Svätý duch prišiel na svet až po Ježišovom odchode. Jn.7:39; Jn 16:7; akty 1:3-8.

Evanjelium podľa Lukáša 1: 15

"15 Lebo on bude veľký pred Pánom. Víno a opojný nápoj piť nebude a už v matkinom lone ho naplní Duch Svätý."

Evanjelium podľa Lukáša 1:41

"41 Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý."

Evanjelium podľa Lukáša 1:67

"67 Jeho otca Zachariáša naplnil Duch Svätý a takto prorokoval"

Evabjelium podľa Lukáša 2:25

"25 V Jeruzaleme žil vtedy muž menom Simeon, človek spravodlivý a nábožný, ktorý očakával potechu Izraela, a Duch Svätý bol na ňom."

Evanjelium podľa Lukáša 11:13

" 13 Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!"

Evanjelium podľa Jána 7:39

"39 To povedal o Duchu, ktorého mali dostať tí, čo v neho uverili. Lebo ešte nebolo Ducha, pretože Ježiš ešte nebol oslávený."

Evanjelium podľa Jána 16:7

"7 Lenže hovorím vám pravdu: Je pre vás lepšie, aby som odišiel. Lebo ak neodídem, Tešiteľ k vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k vám."

Skutky apoštolov 1: 3-8

"3 Po svojom umučení im poskytol mnoho dôkazov, že žije, keď sa im štyridsať dní zjavoval a hovoril o Božom kráľovstve. 4 A keď s nimi stoloval, prikázal im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby očakávali Otcovo prisľúbenie: "O ktorom ste počuli odo mňa, 5 že Ján krstil vodou, ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom Svätým."6 A zhromaždení sa ho pýtali: "Pane, už v tomto čase obnovíš kráľovstvo Izraela?" 7 On im povedal: "Vám neprislúcha poznať časy alebo chvíle, ktoré Otec určil svojou mocou, 8 ale keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a až po samý kraj zeme."

Poznámka : Sú dva druhy príchodu Ducha, prvým z nich je ten, kedy Duch Svätý zostúpil len na 4 ľudí - Zachariáša Lk 1:67, Jána Lk 1:15; Alžbetu Lk 1:41; Simeona Lk 2:25, zatiaľ čo druhí príchod Ducha o ktorom hovoril Ježiš bol ten typ príchodu Ducha kedy Duch zostúpi na každého kto verí Jn 7:39; Jn 16:7; Sk 1: 3-8 a teda ide o hromadný zostup Ducha na všetkých veriacich.

Čo sa týka veršu Lk 11:13 z neho nevyplýva, že už v tom čase ešte pred Ježišovým ukrižovaním bol Duch hromadne zosielaný každému kto o neho prosí :

"o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!" Lk 11:13

Je tu použitý budúci čas "dá", čiže referuje sa tu udalosť, ktorá sa stane v budúcnosti - po Ježišovom ukrižovaní.

____________________


122 : Niekedy je za neveru zodpovedný Boh. 2 Tes.2:11,12. Niekedy je za neveru zodpovedný Ježiš. Mk.4:11,12. Diabol spôsobuje neveru. Lk.8:12.

2 list Solúnčanom 2: 11-12

"11 A preto Boh na nich posiela silu bludu, aby verili lži 12 a boli odsúdení všetci, čo neuverili pravde, ale obľúbili si neprávosť."

Evanjelium podľa Marka 4: 11-12

"11 On im povedal: "Vám je dané tajomstvo Božieho kráľovstva, ale tým, čo sú vonku, podáva sa všetko v podobenstvách, 12 aby hľadeli a hľadeli, ale nevideli, aby počúvali a počúvali, ale nechápali, aby sa azda neobrátili a aby sa im neodpustilo."

Evanjelium podľa Lukáša 8:12

"12 Na kraji cesty, to sú tí, čo počúvajú, ale potom prichádza diabol a vyberá im slovo zo srdca, aby neuverili a neboli spasení."

Poznámka : Nejde o rozpor, ale o doplnovacie informácie, pretože treba si uvedomiť, že v podstate aj Boh, aj Ježiš ktorý je Bohom, a aj diabol, všetci títo každý svojim dielom prispieva k nevere ľudí. Najväčší diel má však diabol, ten vytvára pokušenie a zosiela ho na ľudí. Boh toto pokušenie od diabla len toleruje, a toleruje ho preto, lebo chce každému človeku dať slobodnú voľbu medzi výberom, či podľahnúť alebo nepodľahnúť pokušeniu. Takže v podstate aj Boh má určitú časť, hoci len veľmi malú na nevere ľudstva, lebo keby chcel, mohol by okamžite zničiť diabla, a potom by už žiadne pokušenie a nevera na ľudí neprichádzala, ibaže potom by zanikla aj slobodná voľba ľudí.

____________________


123 : Kto nenávidí svojho brata, je vrah. 1 Jn.3:15. Ak niekto tvrdí, že miluje Boha, ale nenávidí svojho brata, je klamár. 1 Jn.4:20. Nikto nemôže byť Ježišovým učeníkom, ak nenávidí svojho brata. Lk.14:26

Prvý Jánov list 3:15

"15 Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrah. A viete, že ani jeden vrah nemá v sebe večný život."

Prvý Jánov list 4:20

"20 Ak niekto povie: "Milujem Boha," a nenávidí svojho brata, je luhár. Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí. 21 A toto prikázanie máme od neho: aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata."

Evanjelium podľa Lukáša 14:26

"26 "Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojím učeníkom. 27 A kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojím učeníkom."

Poznámka : Mať v nenávisti, znamená mať v nenávisti názory, rady a preferencie svojej rodiny, pokiaľ sú v rozpore s tým čo káže Ježiš. Tento verš totiž nadväzuje na príbeh o zlých pozvaných, ktorých rodina bola prednejšia, ako Boh :

Evanjelium podľa Lukáša 14: 16-24

"16 On mu povedal: "Istý človek pripravil veľkú večeru a pozval mnoho ľudí. 17 Keď nadišla hodina večere, poslal svojho sluhu, aby povedal pozvaným: »Poďte, už je všetko pripravené.« 18 A naraz sa začali všetci vyhovárať. Prvý mu povedal: »Kúpil som pole a musím si ho ísť pozrieť. Prosím ťa, ospravedlň ma!« 19 Druhý povedal: »Kúpil som päť záprahov volov a idem ich vyskúšať. Prosím ťa, ospravedlň ma!« 20 A ďalší povedal: »Oženil som sa, a preto nemôžem prísť.« 21 Sluha sa vrátil a oznámil to svojmu pánovi. Vtedy sa hospodár rozhneval a povedal svojmu sluhovi: »Vyjdi rýchle na námestia a do ulíc mesta a priveď sem chudobných a mrzákov, slepých a chromých!« 22 A sluha hlásil: »Pane, stalo sa, ako si rozkázal, a ešte je miesto.« 23 Tu pán povedal sluhovi: »Vyjdi na cesty a k ohradám a donúť vojsť všetkých, aby sa mi naplnil dom. 24 Lebo hovorím vám, že ani jeden z tamtých mužov, čo boli pozvaní, neokúsi moju večeru."

__________________


124 : Veriaci neprichádzajú na súd. Jn.5:24. Všetci ľudia prichádzajú pred súd. Mt.12:36; 2 Kor.5:10; Hebr.9:27; 1 Pet.1:17; Júda 14,15; Zj.20:12,13.

Evanjelium podľa Jána 5:24

"24 Veru, veru, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života."

Evanjelium podľa Matúša 12:36

"36 No hovorím vám: Ľudia sa budú v deň súdu zodpovedať z každého daromného slova, ktoré vyslovia."

Druhý list Korinťanom 5:10

"10 Veď sa všetci musíme ukázať pred Kristovou súdnou stolicou, aby každý dostal odplatu za to, čo konal, kým bol v tele, či už dobré a či zlé."

List Hebrejom 9:27

" 27 A ako je ustanovené, že ľudia raz zomrú a potom bude súd"

Prvý Petrov list 1:17

"17 A keď ako Otca vzývate toho, ktorý súdi bez nadŕžania osobám, každého podľa jeho skutkov, žite v bázni v čase svojho pobytu na zemi."

List Júdov 14:15

"15 aby vykonal súd nad všetkými a usvedčil všetkých zo všetkých skutkov ich bezbožnosti, ktoré konali bezbožne, a zo všetkých urážlivých rečí, ktoré vyslovili proti nemu bezbožní hriešnici."

Zjavenia Jána 20: 12-13

"12 Videl som mŕtvych, veľkých i malých; stáli pred trónom a otvorili sa knihy. Otvorila sa aj iná kniha, kniha života. A mŕtvi boli súdení z toho, čo bolo zapísané v knihách podľa ich skutkov. 13 More vydalo mŕtvych, čo boli v ňom, aj smrť, aj podsvetie vydali mŕtvych, čo boli v nich, a každý bol súdený podľa svojich skutkov."

Poznámka : Treba si uvedomiť, že existujú dva druhy súdu. Prvý je ten, kedy sa človek ukáže pred súdnou stolicou len preto aby z nej počul od Boha "spasený". Tento typ súdu sa týka všetkých spasených. Druhý typ súdu je ten, ktorí sa týka všetkých nespasených, tí sa ukážu pred súdnou stolicou a budú sa zodpovedať a obhajovať z každého daromného skutku a za tieto daromné skutky potom dostanú určitú výšku trestu. Keď teda Ježiš hovoril, že veriaci nepôjdu na súd mal na mysli súd druhého typu, hoci súdu prvého typu sa zúčastnia, takže nejde o žiaden rozpor.

____________________


125 : Ježiš hovorí, že ak vydáva svedectvo sám o sebe, jeho svedectvo je pravdivé. Jn.8:14. Ježiš hovorí, že ak vydáva svedectvo sám o sebe, jeho svedectvo nie je pravdivé. Jn.5:31

Evanjelium podľa Jána 8:14

"14 Ježiš im odpovedal: "Hoci vydávam svedectvo o sebe iba ja sám, moje svedectvo je pravdivé, lebo viem, odkiaľ som prišiel a kam idem. Vy však neviete, odkiaľ prichádzam, ani kam idem. 15 Vy súdite podľa tela, ja nesúdim nikoho."

Evanjelium podľa Jána 5:31

"30 Ja nemôžem nič robiť sám od seba. Súdim, ako počujem. A môj súd je spravodlivý, lebo nehľadám svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. 31 Ak vydávam svedectvo o sebe len ja sám, moje svedectvo nie je pravdivé. 32 Ale je niekto iný, čo svedčí o mne, a ja viem, že svedectvo, ktoré vydáva o mne, je pravdivé."

Poznámka : Správne riešenie je to, že svedectvo Ježiša je pravdivé, ak o ňom svedčí aj niekto iný, a nielen on sám. V Jn 8:14 sa však na prvý pohľad zdá, že Ježiš vydáva o sebe svedectvo len on sám, avšak keď si bližšie pozrieme pasáž zistíme, že tomu tak nie je, pretože Ježiš tam tiež hovorí : "lebo viem, odkiaľ som prišiel a kam idem". Týmito slovami Ježiš ukazuje, že bol poslaný od Otca, a že teda o ňom svedčí aj Boh Otec. Takže aj v Jn 8:14 sa ukazuje, že o Ježišovi svedčí aj niekto iný - Boh Otec. Prečo však potom Ježiš v Jn 8:14 povedal, že o sebe svedectvo vydáva len on sám ? Preto, lebo mal na mysli taký typ svedectva ktorý je viditeľný očami, a počuteľný ušami. A teda ústne a hovorovo vydával o sebe svedectvo len sám Ježiš (keďže Boh Otec nehovoril ústne z neba), avšak čo sa týka neviditeľného svedectva, skrze neviditeľné svedectvo vydával o Ježišovi svedectvo Boh Otec. Boh Otec dal pokyn Synovi, aby zostúpil na Zem, to však ľudia nevideli ani nepočuli, preto sa jedná o neviditeľné svedectvo.

_____________________


126 : Muži si môžu vybrať, či budú veriť alebo nie. Jn.5:38-47. Len Boh si vyberá, kto uverí. Jn.6:44.

Evanjelium podľa Jána 5: 38-47

"38 a jeho slovo neostáva vo vás, lebo neveríte tomu, ktorého on poslal. 39 Skúmate Písma, lebo si myslíte, že v nich máte večný život, a práve ony svedčia o mne. 40 Lenže vy nechcete prísť ku mne, aby ste mali život. 41 Slávu od ľudí neprijímam. 42 Ale vás poznám, že nemáte v sebe Božiu lásku. 43 Ja som prišiel v mene môjho Otca, a neprijímate ma. Keby prišiel niekto iný v svojom vlastnom mene, toho by ste prijali. 44 Ako môžete veriť vy, ktorí sa navzájom oslavujete, a nehľadáte slávu, ktorú dáva len Boh?! 45 Nemyslite si, že ja budem na vás u Otca žalovať. Iný na vás žaluje: Mojžiš, do ktorého skladáte svoju nádej. 46 Lenže keby ste verili Mojžišovi, verili by ste aj mne, lebo on o mne písal. 47 Ale ak neveríte tomu, čo on napísal, ako uveríte mojim slovám?!"

Evanjelium podľa Jána 6:44

"43 Ježiš im odpovedal: "Nešomrite medzi sebou! 44 Nik nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal. A ja ho vzkriesim v posledný deň."

Poznámka : Boh pritiahne k sebe toho kto sa na základe slobodnej voľby rozhodol v neho veriť, takže nejde o rozpor. Boh si nevyberá na základe toho ako sa mu kto vzhľadovo páči, on nikomu nenadŕža Rim 2:11, vyberá si všetkých z tých ktorí veria.

__________________


127 : Nikto z Ježišových nasledovníkov nebude stratený. Jn.10:27-29. Niektorí z Ježišových nasledovníkov by boli stratení. 1 Tim.4:1.

Evanjelium podľa Jána 10: 27-29

"27 Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou. 28 Ja im dávam večný život. Nezahynú nikdy a nik mi ich nevytrhne z ruky. 29 Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší od všetkých a nik ich nemôže Otcovi vytrhnúť z ruky."

Prvý list Timotejovi 4:1

"1 Duch výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridržiavať zvodných duchov a učenia démonov"

Poznámka : V Jn 10:27-29 sa myslia tí učeníci, ktorí vytrvajú vo viere až do konca, zatiaľ čo v 1 Tim 4:1 sa myslia tí, ktorí po čase odpadnú od viery. Nie je tu preto žiaden rozpor.

___________________


128 : Ježiš je vládnuce knieža tohto sveta. Zj.1:5. Knieža tohto sveta bude vyhnané. Jn.12:31.

Zjavenie Jána 1:5

"5 a od Ježiša Krista, verného svedka, prvorodeného z mŕtvych a vládcu nad kráľmi zeme. Jemu, ktorý nás miluje a svojou krvou nás oslobodil od hriechov"

Evanjelium podľa Jána 12:31

"31 Teraz je súd nad týmto svetom, teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von."

Poznámka : Ježiš je naše duchovné knieža pre všetkých ktorí sa narodili z ducha Zjv 1:5, zatiaľ čo satan je telesné knieža, pre všetkých tých, ktorí a narodili z tela Jn 12:31. Sú tu teda opísané dva druhy kniežat, takže nejde o žiaden rozpor.

____________________


129 : Ježiš hovorí, že všetci ľudia budú spasení. Jn.3:17. Zachráni sa len 144 000 panenských mužov. Zj 14:1-4.

Evanjelium podľa Jána 3:17

"16 Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. 17 Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. 18 Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna."

Zjavenie Jána 14: 1-4

"1 Potom som videl, a hľa, Baránok stál na vrchu Sion a s ním stoštyridsaťštyritisíc tých, čo mali na čele napísané jeho meno a meno jeho Otca. 2 A počul som hlas z neba; bol ako hukot veľkých vôd a rachot mocného hromobitia. Hlas, ktorý som počul, znel, ako keď citaristi hrajú na svojich citarách. 3 A spievali čosi ako novú pieseň pred trónom, pred štyrmi bytosťami a pred starcami. A tú pieseň sa nemohol nik naučiť, iba tých stoštyridsaťštyritisíc vykúpených zo zeme. 4 To sú tí, čo sa nepoškvrnili so ženami, lebo sú panici. Tí nasledujú Baránka, kamkoľvek ide. Oni sú vykúpení z ľudí ako prvotiny Bohu a Baránkovi"

Poznámka : V Jn 3:17 sa nehovorí o tom, že všetci budú spasení, ale je tam vidno, že len tí budú spasení, ktorí veria v Ježiša. V Zjv 14: 1-4 sa 144 tisíc uvádza ako prvotiny, existujú však aj druhotiny, tretotiny, atd... takže 144 tisíc nie je konečný počet. V Zjv 7: 9-17 sa okrem 144 tisíc spasených spomína aj ďalší zástup spasených.

___________________


130 : Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení. 1 Tim.2:3,4; 2 Pet.3:9. Boh nechce, aby všetci ľudia boli spasení. Jn.12:40.

Prvý list Timotejovi 2:3

"3 Toto je dobré a milé pred Bohom, naším Spasiteľom, 4 ktorý chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu"

Evanjelium podľa Jána 12:40

" 38 aby sa splnilo slovo, ktoré povedal prorok Izaiáš: "Pane, kto uveril tomu, čo sme hlásali, a Pánovo rameno sa komu zjavilo?" 39 Preto nemohli uveriť, lebo Izaiáš ešte povedal: 40 "Oslepil im oči a zatvrdil im srdce, aby očami nevideli a srdcom nechápali a neobrátili sa - aby som ich nemohol uzdraviť."

Poznámka : Boh si želá aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu, ibaže nemôže tak spraviť nasilu, a preto dáva každému slobodnú voľbu. Tí čo odmietnu Božiu ponuku, nebudú spasení, hoci si Boh ich spasenie želá, no ich voľbu rešpektuje. Je to rovnaké, ako keď ja mám syna a chcem a želám si aby bol zubár, no zároveň mu nechávam slobodnú voľbu, a nakoniec sa stane časníkom, hoci som si ja želal aby bol zubárom.

_________________


131 : Peter sa pýta Ježiša, kam ide. Jn.13:36. Tomáš sa pýta Ježiša, kam ide. Jn.14:5. Ježiš povedal, že sa nikto nepýtal, kam ide. Jn.16:5.

Evanjelium podľa Jána 13:36

"36 Šimon Peter sa ho opýtal: "Pane, kam ideš?" Ježiš odvetil: "Kam ja idem, tam teraz za mnou ísť nemôžeš, no pôjdeš za mnou neskôr."

Evanjelium podľa Jána 14:5

"5 Tomáš mu povedal: "Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu?!"

Evanjelium podľa Jána 16:5

"5 No teraz idem k tomu, ktorý ma poslal, a nik z vás sa ma nepýta: »Kam ideš?"

Poznámka : V Jn 13:36; Jn 14:5 keď sa učeníci pýtali "kam ideš" mali na mysli a chceli vedieť, na aké pozemské miesto sa Ježiš uberá. Keď Ježiš v Jn 16:5 hovorí, že nikto sa ho nespýtal "kam ideš", mal na mysli, že nikto sa ho nespýtal, na aké nebeské miesto sa chystá. Ježiš sa chystal na nebeské miesto, no nikto z učeníkov sa ho nespýtali na aké nebeské miesto sa chystá, lebo všetci učeníci boli ešte telesní a mysleli si že Ježiš sa chystá odísť na nejaké pozemské miesto.

___________________


132 : Ježiš stratil iba jedného učeníka. Jn.17:12. Ježiš nestratil žiadnych učeníkov. Jn.18:9.

Evanjelium podľa Jána 17:12

"12 Kým som bol s nimi, ja som ich zachovával v tvojom mene, ktoré si mi dal. Ochránil som ich a nikto z nich sa nestratil, iba syn zatratenia, aby sa splnilo Písmo."

Evanjelium podľa Jána 18:9

"9 Tak sa malo splniť slovo, ktoré povedal: "Z tých, ktorých si mi dal, nestratil som ani jedného."

Poznámka : Výraz "z tých ktorých si mi dal" sa vzťahuje len na apoštolov, ktorí sa osvedčili vo viere, Judáš sa medzi nich neráta a z veršu Jn 18:9 nijako priamo nevyplýva, že medzi "tých, ktorých si mi dal" sa radil aj Judáš, preto nejde o neriešiteľný rozpor.

___________________


133 : Ježiš prišiel na svet, aby vydal svedectvo o pravde. Jn.18:37. Pravda bola vždy evidentná. Rim.1:18-20

Evanjelium podľa Jána 18:37

"37 Pilát mu povedal: "Tak predsa si kráľ?" Ježiš odpovedal: "Sám hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas."

List Rímanom 1: 18-20

"18 Boží hnev z neba sa zjavuje proti každej bezbožnosti a neprávosti ľudí, ktorí neprávosťou prekážajú pravde. 19 Je im predsa zjavné, čo možno o Bohu vedieť; Boh im to zjavil. 20 Veď to, čo je v ňom neviditeľné - jeho večnú moc a božstvo -, možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí; takže nemajú výhovorky."

Poznámka : Zo stvorených vecí sa dá spoznať len to, že existuje Boh Stvoriteľ týchto vecí. Nedá sa z toho spoznať ostatné Božie učenie, ktoré Ježiš hlásal ako napríklad - Božia Trojica, krst, eucharistia, atd...

__________________


134 : "Počas svojho prvého vzkriesenia dal Ježiš svojim učeníkom svätého ducha. Jn.20:22. Duch svätý bol daný učeníkom po jeho nanebovstúpení. Skutky 1:3-8.

Evanjelium podľa Jána 20:22

"19 Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: "Pokoj vám!20 Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. 21 A znova im povedal: "Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás." 22 Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: "Prijmite Ducha Svätého. 23 Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané."

Skutky apoštolov 1: 3-8

"3 Po svojom umučení im poskytol mnoho dôkazov, že žije, keď sa im štyridsať dní zjavoval a hovoril o Božom kráľovstve. 4 A keď s nimi stoloval, prikázal im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby očakávali Otcovo prisľúbenie: "O ktorom ste počuli odo mňa, 5 že Ján krstil vodou, ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom Svätým." 6 A zhromaždení sa ho pýtali: "Pane, už v tomto čase obnovíš kráľovstvo Izraela?" 7 On im povedal: "Vám neprislúcha poznať časy alebo chvíle, ktoré Otec určil svojou mocou, 8 ale keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a až po samý kraj zeme." 9 Keď to povedal, pred ich očami sa vzniesol a oblak im ho vzal spred očí. 10 A kým uprene hľadeli k nebu, ako odchádza, zastali pri nich dvaja mužovia v bielom odeve 11 a povedali: "Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol od vás vzatý do neba, príde tak, ako ste ho videli do neba odchádzať." 12 Vtedy sa vrátili do Jeruzalema z hory, ktorá sa volá Olivová a je blízko Jeruzalema, vzdialená toľko, koľko je dovolené prejsť v sobotu. 13 Keď ta prišli, vystúpili do hornej siene, kde sa zdržiavali Peter a Ján, Jakub a Ondrej, Filip a Tomáš, Bartolomej a Matúš, Jakub Alfejov, Šimon Horlivec a Júda Jakubov."

Poznámka : V Jn 20:22 Ducha Svätého dostali 11 Ježišovi apoštoli. V Sk 1: 3-8 majú Ducha dostať mužovia galilejskí ! Títo mužovia galilejskí NEBOLI 11 apoštolmi, boli to iní učeníci mimo 11 apoštolov. Títo mužovia galilejskí sa následne stretli s 11 Ježišovými apoštolmi Sk 1: 12-13, ktorí už dostali v Jn 20:22 Ducha Svätého.

______________________


135 : Svet nemohol obsiahnuť všetko, čo sa dalo napísať o Ježišovi. Jn.21:25. Všetko bolo napísané. Skutky 1:1.

Evanjelium podľa Jána 21:25

"24 To je ten učeník, ktorý o týchto veciach vydáva svedectvo a toto napísal. A vieme, že jeho svedectvo je pravdivé. 25 Ale Ježiš urobil ešte veľa iného. Keby sa to všetko malo dopodrobna opísať, myslím, ani na celom svete by nebolo dosť miesta na knihy, ktoré by bolo treba napísať."

Skutky apoštolov 1:1

"1 Milý Teofil, v prvej knihe som rozprával o všetkom, čo Ježiš robil a učil od začiatku 2 až do dňa, keď dal skrze Ducha Svätého príkazy apoštolom, ktorých si vyvolil, a vzatý bol do neba."

Poznámka : Áno, Ježiš bol na svete 33 rokov, a za tú dobu vykonal a povedal toho toľko, že sa z toho nedalo všetko zapísať. Keď teda apoštol Lukáš v skutkoch apoštolských hovorí "som rozprával o všetko čo Ježiš robil a učil" má na mysli len tie veci, ktoré si on osobne pamätal z Ježišovho života, prípadne tie, ktoré sa mu podarilo vypátrať (nie všetky veci o Ježišovi sa mu podarilo vypátrať).

_____________________


136 : Poslúchajte zákony ľudí, lebo je to vôľa Božia. 1 Pet.2:13-15. Učeníci neposlúchajú radu. Skutky 5:40-42.

Prvý Petrov list 2: 13-15

"13 Kvôli Pánovi sa podriaďujte každej ľudskej ustanovizni: či už kráľovi ako najvyššiemu, 14 alebo miestodržiteľom ako tým, ktorých on posiela trestať zločincov a chváliť dobrých. 15 Lebo to je Božia vôľa, aby ste robili dobre, a tak umlčali nevedomosť nerozumných ľudí"

Skutky apoštolov 5: 40-42

"40 Zavolali apoštolov, dali ich zbičovať, prikázali im, že nesmú hovoriť v Ježišovom mene, a prepustili ich. 41 A oni odchádzali z veľrady natešení, že boli uznaní za hodných znášať potupu pre toto meno. 42 A neprestávali deň čo deň učiť v chráme i po domoch a zvestovať Krista, Ježiša."

Poznámka : Poslúchanie vladárov v 1 Pt 2: 13-15 sa vzťahuje výlučne na svetský zákon, ako napríklad na platenie daní Rim 13:6. Čo sa týka Božieho zákona, tam treba poslúchať viac Boha ako ľudí Sk 5:29

__________________


137 : Boh nenávidel Ezaua a miloval Jakoba ešte predtým, ako sa narodili. Rim.9:10-13. Boh neprejavuje žiadnu predpojatosť a so všetkými zaobchádza rovnako. Skutky 10:34; Rim.2:11.

List Rímanom 9: 10-13

"10 A nielen to, ale aj Rebeka počala z jedného, z nášho otca Izáka. 11 A hoci sa ešte ani nenarodili, ani neurobili nič dobré ani zlé - aby ostalo v platnosti Božie rozhodnutie, čo sa týka vyvolenia,12 nie zo skutkov, ale z vôle toho, ktorý povoláva -, bolo jej povedané: "Starší bude slúžiť mladšiemu," 13 ako je napísané: "Jakuba som miloval, Ezaua som nenávidel. 14 Čo teda povieme? Je vari Boh nespravodlivý? Vonkoncom nie! 15 Veď Mojžišovi hovorí: "Zmilujem sa, nad kým sa zmilujem, a zľutujem sa, nad kým sa zľutujem."16 Nezávisí to teda od toho, kto chce, ani od toho, kto beží, ale od Boha, ktorý sa zmilúva. 17 Lebo Písmo hovorí faraónovi: "Vzbudil som ťa na to, aby som na tebe ukázal svoju moc a aby sa moje meno hlásalo po celej zemi." 18 Teda zmilúva sa, nad kým chce, a zatvrdzuje, koho chce."

Skutky apoštolov 10:34

"34 Vtedy Peter otvoril ústa a povedal: "Naozaj poznávam, že Boh nenadŕža nikomu"

List Rímanom 2:11

"11 Veď Boh nikomu nenadŕža"

Poznámka : Treba to chápať nasledovne, čo sa týka otázky spasenia, tam Boh nenadŕža nikomu, ale spasí každého kto zachováva jeho prikázania Rim 2:11;Sk 10:34. Čo sa týka ale toho, aké útrapy nás stretnú na tomto živote, či budeme žiť v chudobe alebo v bohatstve, či budeme žiť v Afrike alebo v Europe, či budeme slobodní alebo otroci, či budeme zdraví alebo chorí, o tom rozhoduje Boh podľa toho ako si on zaumienil a je to bez ohľadu na to aké skutky vykonáme, a v tomto smere ukazuje "predpojatosť".

____________________


138 : Všetci, ktorí zhrešili bez zákona, bez zákona zahynú. Rim.2:12. Kde nie je zákon, tam nie je hriech ani priestupok. Rim.4:15.

List Rímanom 2:12

"12 Všetci, čo hrešili bez zákona, bez zákona aj zahynú, a tí, čo hrešili pod zákonom, budú súdení podľa zákona. 13 Lebo nie tí sú spravodliví pred Bohom, čo zákon počúvajú, ale tí, čo zákon plnia, budú ospravedlnení. 14 A keď pohania, ktorí nemajú zákon, od prírody robia, čo zákon požaduje, hoci taký zákon nemajú, sami sebe sú zákonom. 15 Tým ukazujú, že majú požiadavky zákona vpísané vo svojich srdciach, čo im dosvedčuje zároveň aj ich svedomie, aj ich myšlienky, ktoré sa navzájom obviňujú alebo i bránia; 16 v deň, keď Boh bude podľa môjho evanjelia skrze Krista Ježiša súdiť, čo je skryté v ľuďoch."

List Rímanom 4:15

"15 Zákon totiž vyvoláva hnev; ale kde niet Zákona, niet ani priestupku."

Poznámka : Tí ktorí nemajú Zákon sú pohania, ktorí počas svojho života neprišli do kontaktu s Novým Zákonom. Tí budú súdení na základe zákona svojho svedomia. Výraz "bez zákona zahynú" neznamená, že títo budú zatratení, veď v Rim 2:14-15 sú pohania, ktorí žijú podľa zákona svojho svedomia pochválení. Výraz "bez zákona zahynú" znamená to, že zomrú bez toho aby boli na druhom svete súdení podľa Božieho zákona, ale budú na druhom svete súdení výlučne na základe svedomia.

Výraz "Kde nie je zákon, tam nie je hriech ani priestupok" neznamená, že všetci ktorí žijú bez Božieho zákona budú spasení, pretože neexistuje priestupok, ale znamená to len to, že tí ktorí žijú bez Božieho zákona nerobia priestupky voči Božiemu zákonu pretože ho nepoznajú.

____________________


139 : Činitelia zákona budú ospravedlnení. Rim.2:13. Činitelia zákona nebudú ospravedlnení. Rim.3:20; Gal.3:11.

List Rímanom 2:13

"13 Lebo nie tí sú spravodliví pred Bohom, čo zákon počúvajú, ale tí, čo zákon plnia, budú ospravedlnení."

List Rímanom 3:20

"20 Lebo zo skutkov podľa zákona nebude pred ním ospravedlnený nijaký človek. Veď len zo zákona je poznanie hriechu."

List Galaťanom 3:11

"11 A je zjavné, že zákon neospravedlňuje nikoho pred Bohom, lebo spravodlivý bude žiť z viery."

Poznámka : V Rim 2:13 sa myslia takí činitelia, ktorí zákon plnia nielen skutkami, ale aj vierou, takí budú ospravodlivení. Na ospravodlivenie treba skutky aj vieru, iba zo skutkov nebude žiaden človek ospravodlivený Rim 3:20; Gal 3:11.

___________________


140 : Zákon má nadvládu. Rim.7:1. Zákon nemá nadvládu. Rim.6:14.

List Rímanom 7:1

"1 Vari neviete, bratia - veď hovorím takým, čo poznajú zákon -, že zákon panuje nad človekom, dokiaľ žije? 2 Aj vydatú ženu zákon viaže len k žijúcemu mužovi; ak muž zomrie, je oslobodená od zákona muža. 3 Kým teda žije muž, budú ju volať cudzoložnicou, ak patrí inému mužovi. Ale ak muž zomrie, je oslobodená od zákona a nie je cudzoložnicou, ak patrí inému mužovi."

List Rímanom 6:4

"11 Tak zmýšľajte o sebe aj vy: že ste mŕtvi hriechu a žijete Bohu v Kristovi Ježišovi. 12 Nech teda nevládne hriech vo vašom smrteľnom tele, žeby ste sa poddávali jeho žiadostiam, 13 ani nevydávajte svoje údy hriechu za nástroj neprávosti, ale oddajte sa Bohu ako živí, čo vstali z mŕtvych, a svoje údy dajte Bohu za nástroj spravodlivosti.14 A hriech už nebude panovať nad vami, lebo nie ste pod zákonom, ale pod milosťou."

Poznámka : Ide o porovnávanie hrušiek a jabĺk. V Rim 6:4 sa hovorí o tom, že veriaci v Krista ktorí ukrižovali svoje vášne, nad tými už nepanuje zákon. V Rim 7:1 sa zas hovorí o tom, že zákon viaže manželku k mužovi, len dovtedy dokiaľ muž žije. Ide teda o dve rozdielne situácie, kde je teda rozpor ?

_________________


141 : Zákon bol výsledkom hriechu. Gal.3:19. Hriech je výsledkom porušenia zákona. 1 Jn.3:4.

List Galaťanom 3:19

"19 Načo je teda zákon? Bol pridaný pre priestupky, kým nepríde potomstvo, ktorému bolo dané prisľúbenie, a bol vyhlásený skrze anjelov rukou prostredníka."

Prvý Jánov list 3:4

"4 Každý, kto pácha hriech, pácha aj bezprávie, lebo hriech je bezprávie."

Poznámka : V Gal 3:19 sa hovorí o Mojžišovom Zákone, ten bol daný ľudstvu kvôli priestupku Adama a Evy. V 1 Jn 3:4 sa hovorí o Novom Zákone. A teda ide o dva rozdielne zákony, takže nejde o žiaden rozpor.

__________________


142 : Tí z "Boha" nemôžu hrešiť. 1 Jn.3:9. Tí z "Boha" môžu hrešiť. 1 Jn.1:7 8

Prvý Jánov list 3:9

7 Deti moje, nech vás nik nezvedie. Kto koná spravodlivo, je spravodlivý, ako je on spravodlivý. 8 Kto pácha hriech, je z diabla, pretože diabol hreší od počiatku. A Boží Syn sa zjavil preto, aby zmaril diablove skutky. 9 Kto sa narodil z Boha, nepácha hriech, lebo v ňom ostáva jeho semeno; a nemôže hrešiť, pretože sa narodil z Boha."

Prvý Jánov list 1: 7-8

"7 Ale ak chodíme vo svetle, ako je on vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu. 8 Ak hovoríme, že nemáme hriech, klameme sami seba a nie je v nás pravda. 9 Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti. 10 Ak hovoríme, že sme nezhrešili, jeho robíme luhárom a nie je v nás jeho slovo."

Poznámka : V 1 Jn 3:9 sa páchanie hriechu prirovnáva k diablovi, ktorí hreší od počiatku. Ide tu teda o také znázornenie hriechu, ak hriešnik hreší neustále a ešte k tomu aj s radosťou a dobrovoľne ako diabol. V 1 Jn 1: 7-8 sa zas opisuje ten typ hriešnika, ktorí síce hreší, ale nie neustále a nie s radosťou. V oboch kapitolách sú teda opísané dva druhy hrešenia, a preto nejde o žiaden rozpor.

________________


143 : Ježišovo pomazanie učí dobré od nesprávneho. 1 Jn.2:27. Zákon vpísaný do srdca a svedomia učí dobro od nesprávneho. Rim.2:15.

Prvý Jánov list 2:27

"27 A pomazanie, ktoré ste od neho dostali, ostáva vo vás a nepotrebujete, aby vás niekto poúčal. Ale ako jeho pomazanie vás poúča o všetkom - a je pravdivé, nie je lžou - teda ako vás poučilo, ostávate v ňom."

List Rímanom 2:15

"13 Lebo nie tí sú spravodliví pred Bohom, čo zákon počúvajú, ale tí, čo zákon plnia, budú ospravedlnení. 14 A keď pohania, ktorí nemajú zákon, od prírody robia, čo zákon požaduje, hoci taký zákon nemajú, sami sebe sú zákonom. 15 Tým ukazujú, že majú požiadavky zákona vpísané vo svojich srdciach, čo im dosvedčuje zároveň aj ich svedomie, aj ich myšlienky, ktoré sa navzájom obviňujú alebo i bránia;"

Poznámka : V 1 Jn 2:27 sa hovorí o kresťanoch, ktorí prijali Nový Zákon, tých poúča o správnej ceste Ježišovo pomazanie. V Rim 2:15 sa hovorí o ľudoch, ktorí sa s Novým Zákonom nestretli, a tých poúča zákon vpísaný do srdca. Ide teda o dve rôzne situácie, takže nejde o žiaden rozpor.

_________________


144 : Abrahám bol ospravedlnený vierou. Hebr.11:8. Abrahám bol ospravedlnený zo skutkov. Jms.2:21. Abrahám nebol ospravedlnený zo skutkov. Rim.4:2.

List Hebrejom 11:8

"8 S vierou poslúchol Abrahám, keď bol povolaný, aby šiel na miesto, ktoré mal dostať ako dedičstvo; išiel a ani nevedel, kam ide."

Jakubov list 2:21

"21 Nebol náš otec Abrahám ospravedlnený zo skutkov, keď obetoval na oltári svojho syna Izáka? 22 Vidíš, že viera spolupôsobila s jeho skutkami a že skutkami dosiahla viera dokonalosť."

List Rímanom 4:2

"1 Čo teda povieme: Čo dosiahol Abrahám, náš praotec podľa tela? 2 Ak bol Abrahám ospravedlnený zo skutkov, má sa čím chváliť, ale nie pred Bohom. 3 Veď čo hovorí Písmo? "Abrahám uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť."

Poznámka : V Jak 2:21 sa okrem skutkov spomína aj viera. Rim 4:2 ukazuje, že Abrahám nebol ospravedlnený iba zo skutkov ale aj z viery. Tým že Abrahám uveril, vykonal skutok obetovania Izáka. Oba verše teda poukazujú na ospravedlnenie ktoré spočíva zo skutkov aj z viery, kde je teda rozpor ?

Heb 11:8 nehovorí o ospravodlivení, hovorí len o poslúchnutí príkazu obetovať Izáka.

____________________


145 : Nie je dobré jesť ani piť čokoľvek, čo by mohlo spôsobiť, že sa tvoj brat potkýna alebo sa urazí. Rim.14:21. Nech vás nikto neodsudzuje vo veciach jedla a pitia. Kol.2:16.

List Rímanom 14:21

"20 Nenič Božie dielo pre jedlo! Ono je všetko čisté, ale zlé je pre človeka, ktorý jedením pohoršuje. 21 Dobre je nejesť mäso a nepiť víno ani nič, čo pohoršuje tvojho brata."

List Kolosanom 2:16

"16 Nech vás teda nik nesúdi pre pokrm, ani pre nápoj, ani pre sviatok, novmesiac alebo soboty"

Poznámka : "Tvojho brata" a teda ide o brata vo viere a teda o kresťana. Ak niekoho kto je kresťan, pohoršuje že jem trebárs bravčové mäso, tak ak pôjdem s ním na obed, nebudem pred ním jesť bravčové mäso. To je význam Rim 14:21. Kol 2:16 sa však týka Izraelitov. Pokrm (bravčové mäso), nápoj (krv), sviatok, novmesiac a soboty, to sú všetko židovské sviatky a príkazy. Keď teda Pavol v Kol 2:16 hovorí, "nech vás nik nesúdi pre pokrm", má tým na mysli aby nás žiaden zo Židov nesúdil.

A teda zhrniem to. Kresťania majú robiť ústupky ak jedia jedlo ktoré pohoršuje nášho brata vo viere, ktorý je kresťan, avšak nemajú robiť ústupky u tých, ktorí nie sú kresťania ale Židia. Ide teda o dva rozlišné verše, takže nejde o žiaden rozpor.

___________________


146 : Je lepšie, aby sa vdovy znovu nevydávali. 1 Kor.7:8. Je lepšie, aby sa mladé vdovy znova vydali. 1 Tim.5:11-14.

Prvý List Korinťanom 7:8

"7 Chcel by som, aby boli všetci ľudia tak, ako som ja; lenže každý má svoj vlastný dar od Boha: jeden tak, druhý inak. 8 Slobodným a vdovám hovorím: Dobre je pre nich, ak zostanú tak, ako ja. 9 Ale ak sa nevedia zdržať, nech vstúpia do manželstva. Lebo je lepšie vstúpiť do manželstva ako horieť."

Prvý list Timotejovi 5: 11-14

3 Maj v úcte vdovy, ktoré sú naozaj vdovami. 4 Ale ak má niektorá vdova deti alebo vnúčatá, nech sa predovšetkým ony učia mať úctu voči svojej rodine a odplácať rodičom svoj dlh, lebo to je milé pred Bohom. 5 Tá, ktorá je naozaj vdovou a je osamelá, dúfa v Boha a dňom i nocou vytrvalo prosí a modlí sa. 6 Ale tá, čo žije v rozkošiach, je za živa mŕtva. 7 A toto prikazuj: aby boli bezúhonné. 8 Veď kto sa nestará o svojich, najmä o domácich, zaprel vieru a je horší ako neveriaci."9 Za vdovu nech sa zapíše len tá, ktorá má najmenej šesťdesiat rokov, bola manželkou jedného muža 10 a má svedectvo dobrých skutkov: ak vychovala deti, bola pohostinná, umývala nohy svätým, pomáhala sužovaným a vždy sa usilovala o všetko dobré. 11 Mladšie vdovy však odmietaj; lebo keď ich zmyselnosť odvráti od Krista, chcú sa vydať; 12 a sú odsúdené, lebo porušili prvotnú vernosť. 13 Bývajú aj záhaľčivé a zvykajú si chodiť po domoch. A nie sú len záhaľčivé, ale aj klebetné a všetečné a navravia, čo sa nepatrí. 14 Preto chcem, aby sa mladšie vydali, rodili deti, viedli domácnosť a nedávali protivníkovi príležitosť na potupovanie."

Poznámka : Z kontextu oboch veršov vyplýva, že je lepšie ak vdova zostane vdovou a teda nie je pravda, že len z jedného veršu vyplýva, že je lepšie ak žena zostane vdovou. V každom verši sa tiež uvádzajú výnimky kedy je lepšie nebyť vdovou, ale znovu vstúpiť do manželstva.

___________________


147 : "Boh tohto sveta oslepuje ľudí pred evanjeliom. 2 Kor.4:4. Boh je len jeden. 1 Kor.8:4."

Druhý list Korinťanom 4:4

"3 A ak je naše evanjelium ešte zahalené, je zahalené tým, čo idú do záhuby. 4 Im, neveriacim, boh tohto veku zaslepil mysle, aby im nezažiarilo svetlo evanjelia"

Prvý list Korinťanom 8:4

"4 O jedení mäsa obetovaného modlám teda vieme, že na svete niet nijakej modly a nijakého boha, iba Jeden."

Poznámka : V 2 Kor 4:4 sa hovorí o bohu a má sa na mysli satan. V 1 Kor 8:4 sa zas má na mysli existencia Boha Otca. Dve odlišné kontexty viet, žiaden rozpor.

____________________


148 : Mocnosti tohto sveta sú zlí, tak proti nim bojujte. Ef.6:11-13. Všetky sily sú ustanovené Bohom a ak vzdorujete, ste zatratení. Rim.13:1,2.

List Efezanom 6: 11-13

"11 Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla. 12 Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach. 13 Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla odolať, všetko prekonať a obstáť!"

List Rímanom 13: 1-2

"1 Každý nech sa poddá vyššej moci, lebo niet moci, ktorá by nebola od Boha. A tie, čo sú, ustanovil Boh. 2 Kto sa teda protiví vrchnosti, protiví sa Božiemu poriadku. A tí, čo sa protivia, sami si privolávajú odsúdenie." 3 Lebo vladárov sa nemusí báť ten, kto robí dobre, ale ten, kto robí zle. Chceš sa nebáť moci? Rob dobre a dostaneš od nej pochvalu. 4 Veď ona je Božou služobníčkou pre tvoje dobro. Ale ak robíš zle, potom sa boj, lebo nie nadarmo nosí meč; je Božou služobníčkou, vykonávateľkou hnevu na tom, kto robí zle.5 Preto sa treba podriadiť, a nielen zo strachu pred hnevom, ale aj kvôli svedomiu. 6 Preto platíte aj dane"

Poznámka : Vrchnosti sú od diabla, a to platilo predovšetkým v Pavlových časoch, kedy boli mocnosti pohanské a protikresťanské. Proti týmto mocnostiam máme bojovať duchovne, a teda neposlúchať ich v duchovných a náboženských veciach Ef 6: 11-13 avšak vo svetských veciach, ktoré sa netýkajú náboženstva ako napríklad platenie daní, ich počúvať máme Rim 13: 1-2

_________________


149 : Znášajte si navzájom bremená. Gal.6:2. Znášať svoje vlastné bremená. Gal.6:5.

List Galaťanom 6:2-5

"1 Bratia, keby aj niekoho pristihli pri nejakom poklesku, vy, ktorí ste duchovní, napravte ho v duchu miernosti; a daj si pozor, aby si aj ty neupadol do pokušenia.2 Neste si vzájomne bremená a tak naplníte Kristov zákon. 3 Lebo ak si niekto myslí, že je niečím, hoci nie je ničím, sám seba klame. 4 Nech každý skúma svoje skutky, a tak sa bude chváliť len sám v sebe, a nie pred iným. 5 Veď každý ponesie svoje vlastné bremeno."

Poznámka : "Neste si vzájomne bremená a tak naplníte Kristov zákon" = Pomôcť svojmu bratovi vo viere v boji s jeho hriechom, a vynalož všetko svoje úsilie aby si mu pomohol bojovať proti hriechu. Týmto spôsobom budeš znášať duchovné bremeno svojho brata.

"4 Nech každý skúma svoje skutky, a tak sa bude chváliť len sám v sebe, a nie pred iným. 5 Veď každý ponesie svoje vlastné bremeno." = Dobré skutky sú tu obrazne znázornené ako ťahajúce bremeno. Konať dobré skutky je často krát veľmi náročné, a chce to veľa úsilia, preto Pavol prirovnáva dobre skutky k bremenu. Dobrými skutkami sa nemáme chváliť, a teda máme si niesť dobro skutkové bremeno sami.

____________________


150 : Každý, kto čo i len pozdraví neveriaceho, zdieľa jeho zlé dielo. 2 Jn.10,11. Vždy buď pripravený odpovedať komukoľvek ohľadom tvojej viery. 1 Pet.3:15.

Druhý Jánov list 10-11

"9 Ktokoľvek zachádza ďalej a neostáva v Kristovom učení, nemá Boha. Kto ostáva v jeho učení, ten má aj Otca, aj Syna. 10 Ak niekto prichádza k vám a neprináša toto učenie, neprijímajte ho do domu, ani ho nepozdravujte. 11 Lebo kto ho pozdraví, má účasť na jeho zlých skutkoch."

Prvý Petrov list 3:15

"15 ale uctievajte sväto Krista, Pána, vo svojich srdciach, stále pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás."

Poznámka : "10 Ak niekto prichádza k vám a neprináša toto učenie, neprijímajte ho do domu, ani ho nepozdravujte. 11 Lebo kto ho pozdraví, má účasť na jeho zlých skutkoch." = Tu mal autor na mysli ľudí, ktorí zvestovali svoje učenie po domoch v snahe konvertovať ich na svoju vieru.

"stále pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás."Tu mal autor na mysli tých ľudí, ktorí sa zaujímajú o naše náboženstvo a ktorí chcú vedieť čomu a prečo veríme.

Dva rôzne typy ľudí, nejde teda o žiaden rozpor.

_________________


151 : Všetka tráva na zemi je spálená. Zj.8:7. Armáda kobyliek dostala pokyn, aby neublížila tráve. Zj.9:4.

Zjavenie Jána 8:7

"7 Zatrúbil prvý. A nastalo krupobitie a oheň zmiešaný s krvou a padalo to na zem. Tretina zeme zhorela, tretina stromov zhorela a zhorela všetka zelená tráva."

Zjavenie Jána 9:4

"4 Povedalo sa im, aby neškodili tráve na zemi, ani nijakej byline, ani nijakému stromu, ale iba ľuďom, ktorí nemajú na čele Božiu pečať."

Poznámka : Odrody viacročných tráv majú schopnosť odolávať škodlivým účinkom ohňa. Vrcholový rast trávy utrpí poškodenie alebo odumrie, ale rastové body rastliny siahajú hlboko pod pôdu. Podľa University of Nebraska požiar zvyčajne zasiahne iba horných 25 percent pôdy. Dobre zakorenené korene trvácnej trávy zostávajú nedotknuté intenzitou požiaru. Tráva po požiari rýchlo dorastie a často vytvára bujnejší rast. ( "Zrastie tráva, ktorá bola spálená?" , Kimberly Sharpe, Hunker ). Medzi týmito dvoma veršami je nezverejnený časový úsek. Je celkom možné a pravdepodobné, že spálená tráva jednoducho znovu vyrástla.

_________________


152 : Ježiš povedal, že bude súdiť. Jn.5:22,27-30; Jn.9:39. Ježiš povedal, že nebude súdiť. Jn.8:15; Jn.12:47. Ježiš povedal, že Otec súdi. Jn.12:48,49. Ježiš povedal, že Otec nesúdi. Jn.5:22. Ježiš povedal, že jeho učeníci budú súdiť. Lk.22:30.

Evanjelium podľa Jána 5: 22-30

" 22 A Otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal Synovi"

Evanjelium podľa Jána 8:15

"14 Ježiš im odpovedal: "Hoci vydávam svedectvo o sebe iba ja sám, moje svedectvo je pravdivé, lebo viem, odkiaľ som prišiel a kam idem. Vy však neviete, odkiaľ prichádzam, ani kam idem. 15 Vy súdite podľa tela, ja nesúdim nikoho. 16 A ak aj súdim, môj súd je pravdivý, lebo nie som sám, ale ja a Otec, ktorý ma poslal."

Evanjelium podľa Jána 12:47

"47 Ak niekto počúva moje slová, a nezachováva ich, ja ho nesúdim, lebo som neprišiel svet súdiť, ale svet spasiť."

Evanjelium podľa Jána 12: 48-49

"48 Kto mnou pohŕda a neprijíma moje slová, má svojho sudcu: slovo, ktoré som hovoril, bude ho súdiť v posledný deň. 49 Lebo ja som nehovoril sám zo seba, ale Otec, ktorý ma poslal, ten mi prikázal, čo mám povedať a čo mám hovoriť."

Evanjelium podľa Jána 5:22

"22 A Otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal Synovi"

Evanjelium podľa Lukáša 22:30

"28 Vy ste vytrvali so mnou v mojich skúškach 29 a ja vám dám kráľovstvo, ako ho môj Otec dal mne, 30 aby ste jedli a pili pri mojom stole v mojom kráľovstve, sedeli na trónoch a súdili dvanásť kmeňov Izraela."

Poznámka : Správne riešenie je nasledujúce : Ježiš keď prišiel na Zem prišiel ľudí spasiť a nie odsúdiť Jn.8:15; Jn.12:47. Súdiť bude až pri svojom druhom príchode Jn.5:22,27-30; Jn.9:39. Otec nebude súdiť Jn.5:22. Jn.12:48,49 nehovorí o tom, že Boh Otec súdi, hovorí sa tam len o tom, že Boh Otec dal Ježišovi slovo ktoré má zvestovať. Spolu s Ježišom budú súdiť aj apoštoli Lk 22:30, ide teda o doplňujúcu informáciu. V čom tu autor vidí rozpory ?

__________________


153 : Kto neverí, je zatratený. Mk.16:16. Thomas neveril a nebol zatratený. Jn.20:27-29.

Evanjelium podľa Marka 16:16

"16 Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený."

Evanjelium podľa Jána 20: 27-29

"27 Potom povedal Tomášovi: "Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci, ale veriaci!" 28 Tomáš mu odpovedal: "Pán môj a Boh môj! 29 Ježiš mu povedal: "Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili."

Poznámka : Mk 16:16 myslí také neuverenie, ktoré zostane až do smrti. Tomáš uveril skorej ako zomrel, takže nebol zatratený.

____________________


154 : "Keď je jeho ratolesť ešte nežná." Mt.24:32. "Keď je jej ratolesť ešte nežná." Mk.13:28.

Evanjelium podľa Matúša 24:32

"32 Od figovníka sa naučte podobenstvo. Keď jeho ratolesť mladne a vyháňa lístie, viete, že je blízko leto."

Evanjelium podľa Marka 13:28

"28 Od figovníka sa naučte podobenstvo. Keď jeho ratolesť mladne a vyháňa lístie, viete, že je blízko leto."

Poznámka : V katolíckom, roháčkovom, i králickej biblii sa v Mk 13:28 používa výraz "jeho". V KJV sa používa výraz "jej". Možno teda KJV preklad sa mýli, a pravdu majú ostatné preklady

_____________________


155 : Ježiš je Boh. Jn.10:30. Ježiš je "obrazom" Boha. 2 Kor.4:4. Ježiš bol človek schválený Bohom. Skutky 2:22

Evanjelium podľa Jána 10:30

"30 Ja a Otec sme jedno."

Druhý list Korinťanom 4:4

"4 Im, neveriacim, boh tohto veku zaslepil mysle, aby im nezažiarilo svetlo evanjelia o Kristovej sláve, ktorý je obrazom Boha."

Skutky apoštolov 2:22

"22 Mužovia, Izraeliti, počujte tieto slová: Boh u vás potvrdil muža, Ježiša Nazaretského, mocnými činmi, divmi a znameniami, ktoré, ako sami viete, Boh skrze neho medzi vami urobil."

Poznámka : Ježiš bol častou Boha ktorý zostúpil na Zem a obliekol si ľudské telo a tým sa stal človekom - Boh v ľudskom tele Sk 2:22. Ježiš počas svojho pobytu na Zemi túto vec ozrejmil, že má Božiu podstatu s Otcom Jn 10:30. Po svojom ukrižovaní zahodil svoje ľudské telo a obliekol si svoje predchádzajúce Božie telo, takže sa stal obrazom Boha 2 Kor 4:4.

_________________


156 : Ježiš a Boh sú jedno a to isté. Jn.1:1. Boh Otec a Ježiš sú od seba. Mk.16:19; Skutky 2:32,33; 7:55; Rim.8:34; atď.

Evanjelium podľa Jána 1:1

"1 Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. "

Evanjelium podľa Marka 16:19

" 19 Keď im to Pán Ježiš povedal, vzatý bol do neba a zasadol po pravici Boha."

Skutky apoštolov 2:32-33

"32 Tohto Ježiša Boh vzkriesil a my všetci sme toho svedkami. 33 Božia pravica ho povýšila, a keď od Otca dostal prisľúbeného Ducha Svätého, vylial ho, ako sami vidíte a počujete."

Poznámka : Ježiš a Boh boli jedno a to isté na počiatku sveta. V čase keď mal prísť Ježiš na Zem, sa oddelil od Otca a už išlo o dve od seba oddelené osoby Mk 16:19;Sk 2:32-33, a to až do času dokiaľ sa Ježiš nevrátil zo Zeme naspäť k Otcovi po svojom ukrižovaní.

___________________


157 : Ježiš je Boží Syn. Jn.6:69; Jn.20:31. Ježiš je Syn človeka. Mt.18:11; Lk.21:27

Evanjelium podľa Jána 6:69

"69 A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží Svätý."

Evanjelium podľa Matúša 18:11

"Syn človeka totiž prišiel zachrániť, čo sa stratilo."

Poznámka : Oboje je správne, ide o dopľňovacie informácie. Ježiš bol Božím synom, keďže bol časťou Boha a mal Božiu podstatu, ale keď prišiel na Zem a obliekol si ľudské telo, stal sa súčasne i človekom.

____________________


158 : Pavol tvrdí, že neklame. Rim 9:1; 2. Kor. 11:31; Gal.1:20; 1 Tim.2:7. Pavol tvrdí, že klame. Rim.3:7

List Rímanom 9:1

"1 Hovorím pravdu v Kristovi, neklamem, aj moje svedomie mi v Duchu Svätom dosvedčuje, 2 že mám v srdci veľký žiaľ a neprestajnú bolesť"

Druhý list Korinťanom 11:31

"31 Boh a Otec Pána Ježiša, ktorý je zvelebený naveky, vie, že neklamem."

List Galatanom 1:20

"19 Iného z apoštolov som nevidel, iba Jakuba, Pánovho brata. 20 A čo vám píšem, hovorím pred Bohom, že neklamem."

Prvý list Timotejovi 2:7

"7 A ja som ustanovený za jeho hlásateľa a apoštola - hovorím pravdu, neklamem -, za učiteľa pohanov vo viere a pravde."

List Rímanom 3:7

"1 Čo má teda Žid navyše alebo aký úžitok je z obriezky? 2 Veľký v každom ohľade. Predovšetkým ten, že im sú zverené Božie výroky. 3 A čo ak sú niektorí neverní? Zmarí ich nevernosť Božiu vernosť? 4 Vonkoncom nie! Nech sa ukáže, že Boh je pravdivý a všetci ľudia klamú, ako je napísané: "Aby si sa ukázal spravodlivý vo svojich slovách a zvíťazil, keď ťa budú súdiť." 5 A čo povieme na to, že naša neprávosť dáva vyniknúť Božej spravodlivosti? Je vari Boh nespravodlivý, keď stíha hnevom? Hovorím to po ľudsky. 6 Vonkoncom nie! Veď ako potom bude Boh súdiť svet? 7 Ale ak moja lož dá vyniknúť Božej pravde na jeho slávu, prečo som ešte súdený ako hriešnik? 8 Nie je to potom tak, ako o nás potupne rozširujú a ako niektorí tvrdia, že hovoríme: "Robme zlo, aby vzišlo dobro"? Ich odsúdenie je spravodlivé."

Poznámka : Keď Pavol v Rim 9:1; 2. Kor. 11:31; Gal.1:20; 1 Tim.2:7 nemal tým na mysli to, že by za celý život nepovedal jediné klamstvo, má tým na mysli len to, že neklamal o Božom učení, a o tom, čo ho postihlo na cestách. Pavlovo "neklamem" v Rim 9:1; 2. Kor. 11:31; Gal.1:20; 1 Tim.2:7 sa teda vzťahuje výlučne len na Božie učenie a Pavlove zážitky na cestách.

"7 Ale ak moja lož dá vyniknúť Božej pravde na jeho slávu" Ako potom vysvetliť tento verš ? V čom Pavol klamal ? Muselo ísť o taký typ klamstva, ktorý napomohol Božej pravde. Predstavme si nasledujúcu situáciu, viem o človeku, ktorý je ateista a chcem ho prinútiť aby navštívil môj kresťanský zbor. Ak mu poviem "poď so mnou do zboru" neišiel by, ale ak ho oklamem a poviem mu "poď so mnou do krčmy" išiel by. Oklamem ho teda a poviem mu "poď so mnou do krčmy", no keď prídeme na miesto, ako oklamaný vstúpi do môjho zboru. A keď už bude v mojom zbore, už sa mu nebude chcieť odísť, už to tam nejako pretrpí, a za ten čas čo tam budeme sa ho spolu s bratmi vo viere pokúsime konvertovať na kresťanstvo. Ak nám to vyjde, potom bude naozaj platiť, že skrze našu lož, sa nám podarilo vyniknúť Božej pravde, lebo táto Božia pravda vstúpila do srdca ateistu. Možno takto nejako podobne "klamal" aj Pavol.

_____________________


159 : Pavol povedal, že nepoužíva úskok/lesť. 1 Tes.2:3. Pavol priznáva, že používa úskok/lesť 2 Kor.12:16.

Prvý list Solúnčanom 2:3

" Veď sami viete, bratia, že sme k vám neprišli nadarmo. 2 Ale po toľkom utrpení a potupovaní, ako viete, vo Filipách, vo svojom Bohu sme našli odvahu hlásať vám Božie evanjelium uprostred mnohých ťažkostí. 3 Lebo naše povzbudzovanie nepochádza z omylu ani z nekalých pohnútok, ani nebolo falošné. 4 Ale ako nás Boh vyskúšal, že nám možno zveriť evanjelium, tak hovoríme, nie aby sme sa ľuďom páčili, ale Bohu, ktorý skúma naše srdcia."

Druhý list Korinťanom 12:16

"12 Ale znaky apoštola sa vám prejavili vo veľkej trpezlivosti, v znameniach, divoch a mocných činoch. 13 Lebo o čo ste boli ukrátení v porovnaní s ostatnými cirkvami okrem toho, že som vám nebol na ťarchu? Odpusťte mi túto krivdu. 14 A toto som už tretí raz pripravený ísť k vám a nebudem vám na ťarchu. Veď netúžim po vašich veciach, ale po vás; lebo nie deti sú povinné sporiť pre rodičov, ale rodičia pre deti. 15 A ja veľmi rád vynaložím všetko, ba aj seba samého vydám za vaše duše. Ak vás ja tak veľmi milujem, mám byť menej milovaný? 16 Dobre, ja som vám vraj na ťarchu nebol, ale som chytrák a dostal som vás úskokom."

Poznámka : "3 Lebo naše povzbudzovanie nepochádza z omylu ani z nekalých pohnútok, ani nebolo falošné." Pavol keď hlásal evanjelium, nerobil to z úskoku, ani s lesťou, ani z nekalých úmysloch, ale robil to úprimne bez falše.

"Dobre, ja som vám vraj na ťarchu nebol, ale som chytrák a dostal som vás úskokom." Pavol použil úskok a rozumne predstieranú faloš aby sa stal apoštolom u Korinťanov. Možno toto bolo tá Pavlova používaná lož, ktorá dávala vyniknúť Božej pravde Rim 3:7 - pozri príspevok číslo 158.

_________________


160 : Pavol hovorí, že obriezka nie je nič. 1 Kor.7:19. Pavol hovorí, že obriezka je užitočná. Rim.2:25; Rim.3:1,2.

Prvý list Korinťanom 7:19

"18 Bol niekto povolaný ako obrezaný? Nech sa nevracia k neobriezke. Bol niekto povolaný ako neobrezaný? Nech sa nedáva obrezať. 19 Obriezka nie je nič a neobriezka tiež nie je nič, ale zachovávanie Božích prikázaní. 20 Nech každý zostane v tom stave, v ktorom bol povolaný."

List Rímanom 2:25

"25 Obriezka osoží, ak zachováš zákon. Ale ak zákon prestupuješ, tvoja obriezka stala sa neobriezkou.26 A zasa ak neobrezaný zachováva ustanovenia zákona, nebude sa mu neobriezka počítať za obriezku? 27 A neobrezaný na tele, čo plní zákon, bude súdiť teba, ktorý napriek litere a obriezke zákon prestupuješ."

List Rímanom 3 : 1-2

"1 Čo má teda Žid navyše alebo aký úžitok je z obriezky? 2 Veľký v každom ohľade. Predovšetkým ten, že im sú zverené Božie výroky."

Poznámka : Obriezka je nič vzhľadom na možnosť získania spásy. Obrezaný teda nemajú bližšie k spáse ako neobrezaný, to či budú spasení závisí len a len na základe toho či bude plniť zákon. Obrezaný, a teda Izraeliti majú výhodu jedine v tom, že od nich pochádzajú proroci a apoštoli, a skrze nich Boh zjavoval Božie výroky.

___________________


161 : Nežiadajte. Rim.7:7; Rim.13:9. Pavol žiada Korinťanov 1 Kor 12:31; 1 Kor.14:39.

List Rímanom 7:7

"7 Čo teda povieme? Je zákon hriechom? Vonkoncom nie! Ale hriech som poznal iba skrze zákon; veď by som nevedel o žiadostivosti, keby zákon nehovoril: "Nepožiadaš!"

List Rímanom 13:9

" 9 Lebo: Nescudzoložíš! Nezabiješ! Nepokradneš! Nepožiadaš! a ktorékoľvek iné prikázanie je zahrnuté v tomto slove: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého"

Prvý list Korinťanom 12:31

"30 Majú všetci dar uzdravovať? Hovoria všetci jazykmi? Vari všetci vysvetľujú?31 Ale usilujte sa o vyššie dary milosti. A ešte vznešenejšiu cestu vám ukážem."

Prvý list Korinťanom 14:39

" 39 A tak, bratia moji, usilujte sa prorokovať a nebráňte hovoriť jazykmi. 40 Ale nech sa všetko deje slušne a po poriadku."

Poznámka : Pod výrazom "nepožiadaš" v Rim 7:7 sa myslí "nepožiadaš manželku svojho blížneho" Dt 5:21. Nemá to nič spoločné s žiadosťou o hovorenie v cudzích jazykoch 1 Kor 14:39

___________________


162 : Pavol učí nekradnúť. Ef.4:28. Pavol sa priznal ku krádeži. 2 Kor.11:8.

List Efezanom 4:28

"28 Kto kradol, nech už nekradne, ale radšej nech pracuje a vlastnými rukami zarába, aby mal z čoho dať núdznemu."

Druhý list Korinťanom 11:8

"7 Alebo som sa hádam dopustil hriechu, keď som sa ponížil, aby ste vy boli povýšení tým, že som vám zadarmo hlásal Božie evanjelium? 8 Iné cirkvi som olupoval, prijímal som od nich podporu, aby som mohol vám slúžiť. 9 Aj keď som bol u vás a mal som nedostatok, nikomu som nebol na ťarchu, lebo čo mi chýbalo, doplnili bratia, ktorí prišli z Macedónska. Chránil som sa a budem sa chrániť, aby som vám v ničom nebol na ťarchu."

Poznámka : Medzi týmito dvoma krádežmi je veľký rozdiel. Je rozdiel medzi krádežou kedy niečo niekomu ukradneš bez jeho vedomia a súhlasu Ef 4:28 a je rozdiel medzi "krádežou", kedy niekomu zoberieš časť jeho majetku, s jeho vedomím a súhlasom 2 Kor 11:8. Ide teda o dve rôzne typy krádeže, takže sa nejedná o rozpor.

_________________


163 : Pavol bol uistený, že sa mu nič nestane. Skutky 18:9,10. Pavol bol často fyzicky týraný 2 Kor.11:23-27.

Skutky apoštolov 18: 9-10

"7 Odišiel odtiaľ a vošiel do domu istého človeka, čo si ctil Boha, menom Títa Justa; jeho dom bol spojený so synagógou. 8 A predstavený synagógy Krispus uveril Pánovi s celým svojím domom; aj mnohí Korinťania, ktorí počúvali, uverili a dali sa pokrstiť. 9 Pán povedal v noci vo videní Pavlovi: "Neboj sa, len hovor a nemlč, 10 veď som s tebou ja a nik nesiahne na teba, aby ti ublížil, lebo mám v tomto meste mnoho ľudu." 11 Zostal tam teda rok a šesť mesiacov a učil u nich Božie slovo."

Druhý list Korinťanom 11: 23-27

"23 Sú Kristovi služobníci? Ešte nerozumnejšie hovorím: Tým viac ja vo väčších námahách, častejšie vo väzeniach, v nesmierne mnohých ranách, veľa ráz v nebezpečenstve smrti. 24 Od Židov som päť ráz dostal štyridsať bez jednej, 25 tri razy ma bičovali, raz kameňovali, trikrát som stroskotal na lodi, noc a deň som bol na morských hlbinách; 26 často na cestách, v nebezpečenstvách na riekach, v nebezpečenstvách od zbojníkov, v nebezpečenstvách od vlastného rodu, v nebezpečenstvách od pohanov, v nebezpečenstvách v meste, v nebezpečenstvách na púšti, v nebezpečenstvách na mori, v nebezpečenstvách medzi falošnými bratmi; 27 v námahe a lopote, často v bdení, o hlade a smäde, veľa ráz v pôstoch, v zime a nahote."

Poznámka : "nik nesiahne na teba, aby ti ublížil, lebo mám v tomto meste mnoho ľudu." Takže ako vidíme, nesiahnutie na Pavla v Sk 18: 9-10 sa viazalo výlučne na mesto Korint -"mám v tomto meste mnoho ľudí", a nie na ostatné mestá.

_________________


164 : Pavol tvrdí, že zákon je nevyhnutný. Rim.3:31. Pavol tvrdí, že zákon nie je potrebný. Rim.6:14

List Rímanom 3:31

"26 vo svojej božskej zhovievavosti, aby v tomto čase ukázal svoju spravodlivosť: že sám je spravodlivý a že ospravedlňuje toho, kto verí v Ježiša. 27 Aké teda vystatovanie? Je vylúčené. Akým zákonom? Skutkov? Nie, ale zákonom viery. 28 Lebo si myslíme, že človek je ospravedlnený skrze vieru bez skutkov podľa zákona. 29 Vari je Boh len Bohom Židov? A nie aj pohanov? Veru, aj pohanov; 30 lebo je len jeden Boh, ktorý ospravedlní obrezaných z viery a neobrezaných pre vieru. 31 Rušíme teda vierou zákon? Vôbec nie! Naopak, zákon potvrdzujeme."

List Rímanom 6:14

"12 Nech teda nevládne hriech vo vašom smrteľnom tele, žeby ste sa poddávali jeho žiadostiam, 13 ani nevydávajte svoje údy hriechu za nástroj neprávosti, ale oddajte sa Bohu ako živí, čo vstali z mŕtvych, a svoje údy dajte Bohu za nástroj spravodlivosti. 14 A hriech už nebude panovať nad vami, lebo nie ste pod zákonom, ale pod milosťou. 15 Čo teda? Budeme hrešiť, pretože nie sme pod zákonom, ale pod milosťou? Vonkoncom nie! 16 Neviete, že komu sa dávate za otrokov a poslúchate ho, ste otrokmi toho, koho poslúchate: či hriechu na smrť, alebo poslušnosti pre spravodlivosť?"

Poznámka : Pavol v Rim 6:14 netvrdí, že zákon nie je potrebný, to by však skeptik musel čítať o pár viet ďalej, kde sa píše "15 Čo teda? Budeme hrešiť, pretože nie sme pod zákonom, ale pod milosťou? Vonkoncom nie! 16 Neviete, že komu sa dávate za otrokov a poslúchate ho, ste otrokmi toho, koho poslúchate: či hriechu na smrť, alebo poslušnosti pre spravodlivosť?"

__________________


165 : Ježiš povedal, aby sme šli a krstili. Mt.28:19. Pavol povedal, že nebol poslaný krstiť. 1 Kor.1:17.

Evanjelium podľa Matúša 28:19

"16 Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. 17 Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. 18 Ježiš pristúpil k nim a povedal im: "Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. 19 Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého 20 a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta."

List Korinťanom 1:17

"14 Ďakujem Bohu, že som nikoho z vás nepokrstil, okrem Krispa a Gája, 15 aby nik nemohol povedať, že ste pokrstení v mojom mene.16 Ba pokrstil som aj Stefanasov dom. Inak neviem, či by som bol ešte niekoho pokrstil. 17 Lebo Kristus ma neposlal krstiť, ale hlásať evanjelium, a nie v múdrosti slova, aby nebol vyprázdnený Kristov kríž."

Poznámka : Ako vidíme v Kor 1:17 Pavol niekoľko ľudí pokrstil, ale iba dvoch ľudí, z čoho teda vyplýva, že Pavol pod výrazom "Kristus ma neposlal krstiť", nemal na mysli, že nemal nikoho pokrstiť, ale aby krstenie nebola Pavlova hlavná nápln práce ! Hlavnou náplnou Pavlovej práce bolo šírenie evanjelia a nie krstenie.

___________________


166 : Pavol povedal, že nebol poslaný krstiť, ale kázať. 1 Kor.1:17. Pavol pokrstil. 1 Kor.1:16.

Pozri vysvetlivky v príspevku číslo 165

___________________


167 : Ježiš povedal, že neprišiel zrušiť zákon. Mt.5:17-19. Pavol povedal niečo iné. Ef.2:15.

Evanjelium podľa Matúša 5: 17-19

"17 Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. 18 Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní. 19 Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký."

List Efezanom 2:15

"11 Preto pamätajte, že kedysi ste boli pohanmi podľa tela a neobrezancami vás volali tí, čo sa nazývajú obrezanými rukou na tele, 12 lebo v tom čase ste boli bez Krista, mimo izraelského spoločenstva, bez účasti na zmluvách s prisľúbením, bez nádeje a bez Boha na svete."13 Ale v Kristovi Ježišovi ste sa teraz vy, čo ste boli kedysi ďaleko, stali skrze Kristovu krv blízkymi. 14 Veď on je náš pokoj! On z oboch urobil jedno a vo svojom tele zbúral medzi nimi múr rozdelenia, nepriateľstvo, 15 tým, že zrušil zákon prikázaní, spočívajúci v nariadeniach, aby v sebe z tých dvoch vytvoril jedného nového človeka, a nastolil pokoj;"

Poznámka : Ježiš neprišiel zrušiť tú časť Starého Zákona ktorá pochádzala od Boha Mt 5:17-19 Tú časť Starého Zákona ktorá nepochádzala od Boha ale od človeka však zrušil Ef 2:11-15. Tá časť Starého Zákona ktorá nepochádzala od Boha bol ten typ prikázaní Starého Zákona, ktorý nenadiktoval Boh, ale tieto prikázania si do Zákona dopísal človek - farizeji a saduceji Mk 7:13.

_________________


168 : Ježiš povedal, že Boh neodsúdil svet. Jn. 3:17. Pavol povedal, že Boh odsúdil svet. Rim.5:18.

Evanjelium podľa Jána 3:17

"14 A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, 15 aby každý, kto verí, mal v ňom večný život." 16 Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. 17 Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. 18 Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna."

List Rímanom 5:18

"17 Lebo ak previnením jedného skrze jedného zavládla smrť, tým skôr skrze jedného, Ježiša Krista, budú v živote kraľovať tí, čo dostávajú hojnosť milosti a darovanej spravodlivosti. 18 Teda ako previnenie jedného prinieslo odsúdenie všetkým ľuďom, tak spravodlivosť jedného priniesla všetkým ľuďom ospravedlnenie a život."

Poznámka : Adamove previnenie prinieslo odsúdenie všetkým ľudom. Adamove previnenie sa stalo kliatbou. Keby Ježiš neprišiel na Zem a nenechal sa ukrižovať, stále by sme boli pod Adamovou kliatbou a nemali by sme šancu na spasenie. Pavol teda hovorí o tom, že Adamove previnenie prinieslo odsúdenie sveta. V Jn 3:17 sa zas vysvetľuje, že Ježiš prišiel na svet aby svet spasil, a teda aby nás zbavil Adamovej kliatby a dal nám možnosť získať spásu. V čom tu skeptik vidí rozpor ???

____________________


169 : Tí, ktorí boli prítomní na Pavlovom obrátení, stáli. Skutky 9:7. Spadli na zem. Skutky 26:14.

Skutky apoštolov 9:7

"1 Šavol ešte stále dychtil po hrozbách a zabíjaní Pánových učeníkov. Išiel teda k veľkňazovi 2 a vyžiadal si od neho listy pre synagógy v Damasku, aby mohol stúpencov tejto Cesty, mužov i ženy, ak tam dajakých nájde, v putách priviesť do Jeruzalema. 3 Ako šiel a blížil sa k Damasku, zrazu ho zalialo svetlo z neba. 4 Padol na zem a počul hlas, ktorý mu hovoril: "Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ?" 5 On povedal: "Kto si, Pane?" A ten: "Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. 6 Ale vstaň, choď do mesta a povedia ti, čo máš robiť." 7 Muži, čo ho sprevádzali, stáli ako ohromení, lebo hlas počuli, ale nikoho nevideli. 8 Šavol vstal zo zeme, otvoril oči, ale nič nevidel. Vzali ho teda za ruku a zaviedli do Damasku. 9 Tri dni nevidel a nejedol, ani nepil"

Skutky apoštolov 26:14

"10 A to som v Jeruzaleme aj robil. A keď som dostal od veľkňazov moc, veľa svätých som dal pozatvárať do väzenia; a keď ich zabíjali, ja som súhlasil. 11 Po všetkých synagógach som ich často trestami nútil rúhať sa a v nesmiernej zúrivosti proti nim som ich prenasledoval aj po cudzích mestách. 12 Keď som takto išiel do Damasku s mocou a dovolením veľkňazov, 13 cestou som na pravé poludnie videl, kráľ môj, svetlo z neba jasnejšie než žiara slnka, ktoré zalialo mňa aj tých, čo šli so mnou 14 Všetci sme padli na zem a ja som počul hlas, ktorý mi po hebrejsky hovoril: »Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ? Ťažko ti proti ostňu sa vzpierať.« 15 Ja som sa spýtal: »Kto si, Pane?« A Pán povedal: »Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. 16 Ale vstaň a stoj na nohách; lebo som sa ti na to zjavil, aby som ťa ustanovil za služobníka a svedka toho, čo si videl, i toho, čo ti ešte zjavím. 17 Budem ťa chrániť pred ľudom aj pred pohanmi, ku ktorým ťa posielam 18 otvoriť im oči, aby sa od tmy obrátili k svetlu a od satanovej moci k Bohu, a tak dosiahli odpustenie hriechov a podiel medzi posvätenými vierou vo mňa"

Poznámka : Správne riešenie je, že počas zjavenia muži najprv padli, a potom všetci okrem Pavla sa postavili. V oboch veršoch teda ide o doplňujúce informácie a nejde nevyhnutne o rozpor. Nevyhnutný rozpor by bol len vtedy ak by bolo napísané niečo typu : "Muži celý čas počas zjavenia stáli".

____________________


170 : Krátko po svojom obrátení sa Pavol vybral do Damasku, kde strávil nejaký čas s apoštolmi Sk 9:19. Pavol odišiel do Damasku o tri roky neskôr a videl len Petra a Jakuba. Gal.1:18,19.

Skutky apoštolov 9:19

"19 Potom prijal pokrm a zosilnel. Niekoľko dní zostal s učeníkmi v Damasku"

List Galatanom 1: 18-19

"18 Až po troch rokoch som šiel do Jeruzalema, aby som videl Kéfasa, a zostal som uňho pätnásť dní. 19 Iného z apoštolov som nevidel, iba Jakuba, Pánovho brata."

Poznámka : Neviem prečo skeptik spomína Damask s veršom Gal 1:18-19 keď sa v ňom spomína Jeruzalem, a nie Damask. v Sk 9:19 sa hovorí o "učeníkoch", čiže to nemuseli byť apoštoli, veď v tom čase okrem apoštolov verilo v Ježiša i stovka iných ľudí, ktorí sa stali Ježišovými učeníkmi. Určite to neboli apoštoli, pretože s apoštolmi sa prvý krát Pavol stretol o 3 roky v Jeruzaleme Gal 1: 18-19

_____________________


171 : Krátko po svojom obrátení odišiel Pavol do Damasku a potom do Jeruzalema Skutky 9:18-26. Krátko po svojom obrátení odišiel Pavol do Arábie, potom do Damasku a potom, o 3 roky neskôr, do Jeruzalema Gal.1:17,18.

Skutky apoštolov 9: 18-26

"18 Hneď mu spadli z očí akoby lupiny a vrátil sa mu zrak. Tu vstal a dal sa pokrstiť. 19 Potom prijal pokrm a zosilnel. Niekoľko dní zostal s učeníkmi v Damasku 20 a hneď v synagógach ohlasoval Ježiša, že je Božím Synom. 21 Všetci, čo počúvali, žasli a vraveli: "Nie je to ten, čo v Jeruzaleme prenasledoval tých, čo vzývali toto meno? A neprišiel sem na to, aby ich v putách odviedol k veľkňazom?" 22 Ale Šavol bol čoraz silnejší a miatol Židov, čo bývali v Damasku, lebo dokazoval, že toto je Mesiáš. 23 Keď uplynulo viac dní, Židia sa uzniesli, že ho zabijú. 24 Ale Šavol sa o ich úkladoch dozvedel. Vo dne i v noci strážili brány, aby ho mohli zabiť. 25 No jeho učeníci ho v noci vzali a v koši ho spustili cez hradby. 26 Keď prišiel do Jeruzalema, pokúšal sa spojiť s učeníkmi, ale všetci sa ho báli, lebo neverili, že je učeníkom."

List Galaťanom 1: 17-18

"17 ani som nešiel do Jeruzalema za tými, čo boli apoštolmi prv ako ja, ale odišiel som do Arábie a opäť som sa vrátil do Damasku. 18 Až po troch rokoch som šiel do Jeruzalema, aby som videl Kéfasa, a zostal som uňho pätnásť dní."

Poznámka : V Sk 9: 18-26 Pavol vypráva časovú postupnosť s ktorou sa stretával s Ježišovými učeníkmi, pozor, nejde o apoštolov, ale iba o učeníkoch, a teda veriacich v Krista mimo apoštolov. V Gal 1: 17-18 zas Pavol vypráva časovú postupnosť, kedy sa stretol s apoštolmi, bolo to o tri roky po jeho konvertovaní na kresťanstvo a po jeho pobytoch v Arábii a Damasku. Takže Pavlove cesty po konvertovaní boli v časovom poradí nasledovné : Arábia (zrejme sa tu stretol s nejakými učeníkmi), Damask (stretnutie s učeníkmi Sk 9:19), Jeruzalem (pokus o nadviazanie spojenie s učeníkmi ktorí žili v Jeruzaleme). Pavol potom z Jeruzalema odišiel, išiel do iných miest a znovu sa do Jeruzalema vrátil až po istom čase, kedy sa tam stretol s apoštolmi, ktorí sa momentálne nachádzali v Jeruzaleme.

________________


172 : V Damasku sa guvernér pokúša zmocniť Pavla. 2 Kor.11:32. v Damasku sa Židia pokúšajú zmocniť Pavla. Skutky 9:22,23.

Druhý list Korinťanom 11:32

"32 V Damasku miestodržiteľ kráľa Aretasa strážil mesto Damascénov, aby ma chytil, 33 ale v koši ma spustili oknom cez hradby; len tak som unikol jeho rukám."

Skutky apoštolov 9: 22-23

"22 Ale Šavol bol čoraz silnejší a miatol Židov, čo bývali v Damasku, lebo dokazoval, že toto je Mesiáš. 23 Keď uplynulo viac dní, Židia sa uzniesli, že ho zabijú."

Poznámka : Pavla sa pokúšali zmocniť aj Židia aj guvernér, ide teda o doplňovaciu info, žiaden rozpor. Druhé možné vysvetlenie je to, že guvernér bol tiež Židom, a preto výraz "Židia" v Sk 9: 22-23 zahŕňa aj guvernéra.

___________________


173 : Svätý duch zakazuje kázať v Ázii. Skutky 16:6. Pavol aj tak káže v Ázii. Skutky 19:8-10.

Skutky apoštolov 16:6

"1 Prišiel aj do Derbe a Lystry. Tam bol istý učeník menom Timotej, syn veriacej Židovky, ale otec bol Grék. 2 Bratia v Lystre a v Ikóniu mu vydali svedectvo. 3 Pavol chcel, aby šiel s ním, a kvôli Židom, čo tam bývali, ho vzal a obrezal, lebo všetci vedeli, že jeho otec bol Grék. 4 Ako chodili po mestách, odovzdávali im učenie, ktoré vyhlásili apoštoli a starší v Jeruzaleme, aby ho zachovávali. 5 Cirkvi sa upevňovali vo viere a deň čo deň sa zväčšovali počtom. 6 Prešli cez Frýgiu a galatský kraj, lebo Svätý Duch im bránil hlásať slovo v Ázii."

Skutky apoštolov 19: 8-10

"1 Kým bol Apollo v Korinte, Pavol pochodil po horných krajoch a prišiel do Efezu. Tam našiel akýchsi učeníkov 2 a povedal im: "Dostali ste aj Ducha Svätého, keď ste uverili?" Oni mu odvetili: "Ani sme nepočuli, že je Duch Svätý." 3 On sa opýtal: "Ako ste teda boli pokrstení?" Oni odpovedali: "Jánovým krstom." 4 Pavol povedal: "Ján krstil krstom pokánia a hovoril ľudu, aby uverili v toho, ktorý prichádzal po ňom, to jest v Ježiša." 5 Keď to počuli, dali sa pokrstiť v mene Pána Ježiša. 6 A keď na nich Pavol vložil ruky, zostúpil na nich Duch Svätý; i hovorili jazykmi a prorokovali. 7 Spolu ich bolo asi dvanásť mužov. 8 Potom vošiel do synagógy a smelo hovoril; tri mesiace rozprával a presviedčal o Božom kráľovstve. 9 Ale keď sa niektorí zatvrdili a neuverili, ba pred zástupom tupili Pánovu cestu, odišiel od nich, oddelil učeníkov a každý deň hovoril v Tyrannovej škole. 10 To trvalo dva roky, takže všetci, čo bývali v Ázii, Židia i Gréci, počuli Pánovo slovo."

Poznámka : Zákaz bol len dočasný, Boh mal pre evanjelium strategickejšiu cestu najprv cez Európu (Skutky 16:9). Po jej splnení Duch dovolil Pavlovi kázať evanjelium aj v Malej Ázii. Naozaj sa nejedná o neriešiteľný rozpor, to by bolo len v tom prípade ak by bolo napísané niečo typu "Duch Svätý natrvalo zabránil Pavlovi kázať v Ázii".

__________________


174 : Pavol povedal, že by nebol Kristovým služobníkom, keby sa snažil páčiť ľuďom. Gal.1:10. Pavol povedal, že sa snažil potešiť mužov. 1 Kor.10:33.

List Galaťanom 1:10

"9 Ako sme už povedali, aj teraz znova hovorím: Ak by vám niekto hlásal iné evanjelium ako to, ktoré ste prijali, nech je prekliaty! 10 Chcem si teraz nakloniť ľudí alebo Boha? Alebo sa usilujem páčiť sa ľuďom? Keby som sa ešte chcel páčiť ľuďom, nebol by som Kristovým služobníkom."

Prvý list Korinťanom 10:33

"31 Či teda jete, či pijete, či čokoľvek iné robíte, všetko robte na Božiu slávu. 1Kor 10, 31 32 Nebuďte na pohoršenie ani Židom, ani Grékom ani Božej cirkvi, 33 ako sa aj ja chcem páčiť všetkým vo všetkom a nehľadám, čo mne vyhovuje, ale čo osoží mnohým, aby boli spasení."

Poznámka : V 1 Kor 10:33 Pavol vysvetľuje ako sa chce páčiť ľudom "a nehľadám, čo mne vyhovuje, ale čo osoží mnohým, aby boli spasení." A teda Pavol sa chce páčiť ľudom v nábožných veciach a nie vo veciach svetských. V Gal 1:10 Pavol má na mysli to, že sa nechce páčiť ľuďom v svetských veciach, ktoré by si protirečili s Božím Zákonom.

__________________


175 : Pavol hovorí, že bol hlavným zo všetkých hriešnikov. 1 Tim.1:15. Kto pácha hriech, je z diabla. Božie deti nemôžu hrešiť. 1 Jn.3,8-10.

Prvý list Timotejovi 1:15

"15 Toto slovo je spoľahlivé a úplne vierohodné: Ježiš Kristus prišiel na svet zachrániť hriešnikov; a ja som prvý z nich."

Prvý Jánov list 3: 8-10

"8 Kto pácha hriech, je z diabla, pretože diabol hreší od počiatku. A Boží Syn sa zjavil preto, aby zmaril diablove skutky. 9 Kto sa narodil z Boha, nepácha hriech, lebo v ňom ostáva jeho semeno; a nemôže hrešiť, pretože sa narodil z Boha. 10 Podľa tohto sa dajú rozoznať Božie deti od diablových detí: kto nekoná spravodlivo, nie je z Boha; ani ten, kto nemiluje svojho brata."

Poznámka : Možno sa Pavol označil za prvého z hriešnikov jednak z pokory, a jednak preto, že pred svojim obrátením bol hlavným vodcom, ktorý prenasledoval a zabíjal Božiu cirkev. Každopádne to je už minulosť, po svojom obrátení, Pavol už nepatrí medzi tých hriešnikov, ktorí smerujú do pekla, a teda tých hriešnikov ktorí nerobia pokánie.

Čo sa týka 1 Jn 3: 8-10 z kontextu nevyplýva, že Božie deti nemôžu vôbec hrešiť, a teda že po svojom obrátení nevykonajú ani jeden hriech. Myslí sa tam taký typ hrešenia ak hriešnik hreší neustále a ešte k tomu aj s radosťou a dobrovoľne - pre bližšie vysvetlenie pozri príspevok číslo 142

_____________________


176 : Pavol povedal, že Ježiš je sudca. 2 Tim.4:1. Pavol povedal, že Boh je sudca. Hebr.12:23. Pavol povedal, že svätí budú súdiť. 1 Kor.6:2.

Druhý list Timotejovi 4:1

"1 Zaprisahávam ťa pred Bohom a Kristom Ježišom, ktorý bude súdiť živých i mŕtvych, pre jeho príchod a jeho kráľovstvo:"

List Hebrejom 12:23

"21 A také strašné bolo to, čo videli, že Mojžiš povedal: "Zľakol som sa a trasiem sa." 22 No vy ste sa priblížili k vrchu Sion a k mestu živého Boha, k nebeskému Jeruzalemu, k myriadám anjelov, k slávnostnému zhromaždeniu 23 a k spoločenstvu prvorodených, ktorí sú zapísaní v nebi, k Bohu, sudcovi všetkých, k duchom spravodlivých, ktorí už dosiahli dokonalosť, 24 k Ježišovi, prostredníkovi novej zmluvy, a k pokropeniu krvou, ktorá volá hlasnejšie ako Ábelova."

Prvý list Korinťanom 6:2

"1 Kto z vás sa odváži, keď má s iným spor, súdiť sa pred nespravodlivými, a nie pred svätými?! 2 Vari neviete, že svätí budú súdiť svet?! A ak vy máte súdiť svet, nie ste hodní rozsúdiť maličkosti?!"

Poznámka : Súdiť bude Ježiš 2 Tim 4:1, ale nejaké súdy vykonajú aj svätí, ide teda o doplňovaciu informáciu, žiaden rozpor. Z Heb 12:23 sa zdá, že súdiť bude aj Boh Otec, to by však bolo v rozpore s Jn 5:22, Jn.12:48,49 - pozri príspevok číslo 152. Ako teda chápať Heb 12:23 ? Rozoberme si tento verš bližšie : "k Bohu, sudcovi všetkých" Hovorí sa tu len o "Bohu", nepíše sa tu "Boh Otec", takže teoreticky, ten Boh mohol byť aj Ježiš, a teda Syn. Z biblie totiž vieme, že aj Ježiš je Boh, a teda časťou Boha.

"k Ježišovi, prostredníkovi novej zmluvy, a k pokropeniu krvou, ktorá volá hlasnejšie ako Ábelova." Ak sa v predchádzajúcom verši myslel Boh Ježiš, prečo sa Ježiš znovu spomína ako ďalšia osoba ? Sú dva typy Ježiša. Jeden typ Ježiša bol ten, ktorý si obliekol ľudské telo a bol človekom na Zemi, a druhý typ Ježiša je ten, ktorý si po zmŕtvychvstaní obliekol svoje predchádzajúce Božské telo a už nebol človekom, ale časťou Boha. V tomto verši ako "Ježiš prostredník novej zmluvy" sa myslí ten prvý typ Ježiša, a teda Ježiša ako človeka na Zemi.

Takže výklad Heb 12: 22-24 je nasledovný : "22 No vy ste sa priblížili k vrchu Sion a k mestu živého Boha, k nebeskému Jeruzalemu, k myriadám anjelov, k slávnostnému zhromaždeniu 23 a k spoločenstvu prvorodených, ktorí sú zapísaní v nebi, k Bohu (Ježišovi v oslávenom Božom tele), sudcovi všetkých, k duchom spravodlivých, ktorí už dosiahli dokonalosť, 24 k Ježišovi (v ľudskom tele v ktorom bol na Zemi), prostredníkovi novej zmluvy, a k pokropeniu krvou, ktorá volá hlasnejšie ako Ábelova.

Niekto by však ešte mohol namietnúť, ak súdiť majú Boh Ježiš, ale aj svätí, ako sa potom môže Ježiš nazývať "sudcom všetkých" ? Nuž, ono to bude vyzerať ako dnes na súde. Svätí budú niečo ako prokurátor, ktorý obžalováva vinníkov, a Ježiš bude sudca, ktorý sa bude pozerať na žaloby prokurátora, a sám uzná za vhodné, či sa bude riadiť žalobami prokurátora, alebo zamietne žalobu prokurátora.

__________________


177 : Pavol povedal, že Ježiš bol Boží Syn. Rim.1:3,4. Pavol povedal, že Ježiš bol len človek. Hebr.7:24.

List Rímanom 1: 3-4

"1 Pavol, služobník Krista Ježiša, povolaný za apoštola, vybraný hlásať Božie evanjelium, 2 ktoré Boh vopred prisľúbil vo Svätých písmach a skrze svojich prorokov 3 o svojom Synovi, ktorý podľa tela pochádza z Dávidovho rodu 4 a podľa Ducha svätosti od vzkriesenia z mŕtvych je ustanovený v moci ako Boží Syn, o Ježišovi Kristovi, našom Pánovi."

List Hebrejom 7:24

"22 Ježiš sa stal ručiteľom o toľko lepšej zmluvy. 23 A tamtí sa mnohí stali kňazmi, lebo im smrť bránila zostať, 24 no tento, pretože zostáva naveky, má kňazstvo, ktoré neprechádza na iného. 25 Preto môže naveky spasiť tých, ktorí skrze neho prichádzajú k Bohu, lebo žije stále, aby sa za nich prihováral"

Poznámka : "24 no tento, pretože zostáva naveky, má kňazstvo, ktoré neprechádza na iného" Z tohto veršu nijako nevyplýva, že Ježiš je len človek, ba naopak, hovorí sa tu, že jeho kňazstvo zostáva od tejto chvíle až naveky, a ktorý človek žije tu na Zemi naveky ? No žiaden, iba Boh.

_________________


178 : Nechváľte sa. Lk.18:14. Nebuď hrdý. Rim.11:20; 1 Pt 5:5. Pavol sa hrdo chváli. 2 Kor.11:16-18; Gal.2:9-11

Evanjelium podľa Lukáša 18:14

"14 Hovorím vám: Tento odišiel domov ospravedlnený, a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený."

List Rímanom 11:20

"20 Dobre; boli odlomené pre neveru, ale ty stojíš pre vieru. Nenamýšľaj si, radšej sa boj!"

Prvý Petrov list 5:5

" 5 Podobne vy, mladší, podriaďujte sa starším. Všetci sa navzájom zaodejte pokorou, lebo Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť."

Druhý list Korinťanom 11: 16-18

"16 Znova hovorím: Nech si nik nemyslí, že som nerozumný. A ak, prijmite ma ako nerozumného, aby som sa mohol aj ja trochu pochváliť. 17 Čo hovorím, nehovorím podľa Pánovej vôle, ale ako nerozumný, čo sa týka tejto chvály. 18 Keďže sa mnohí chvália podľa tela, pochválim sa aj ja. 19 Veď ochotne znášate nerozumných, lebo sami ste múdri. 20 Strpíte, keď vás niekto zotročuje, keď vás niekto vyjedá, keď vás niekto zdiera, keď sa niekto nad vami vyvyšuje, keď vás niekto bije po tvári."

List Galaťanom 2: 9-11

"9 a keď poznali milosť, ktorú som dostal, Jakub, Kéfas a Ján, ktorých pokladali za stĺpy, podali mne a Barnabášovi pravicu na znak spoločenstva, že my pôjdeme medzi pohanov a oni medzi obrezaných. 10 Len aby sme pamätali na chudobných, čo som sa aj usiloval robiť. 11 Ale keď prišiel Kéfas do Antiochie, zoči-voči som sa postavil proti nemu, lebo si zaslúžil pokarhanie."

Poznámka : To, že Pavol opísal aký príkaz dostal od apoštolov (pamätať na chudobných), a že spomenul, že sa usiloval starať o chudobných sotva možno nazvať chválením. Navyše Pavol toto napísal, aby dal za príklad seba iným, že aj ostatní majú konať podobne. To bola hlavná príčina, prečo napísal, že sa snažil pamätať na chudobných, a nie preto že by sa tým chcel pochváliť. Keby mu naozaj išlo o chválenie, určite by napísal aj sumy koľko dal chudobným, a spomenul by to v liste viacej krát za sebou.

V 2 Kor 11: 16-18 sa Pavol nechváli sám sebou, ale svojimi učeníkmi Korinťanmi, ktorí ako správni kresťania sa chovali pacifisticky.

____________________


179 : Ježiš chváli cirkev v Efeze za rozlišovanie lživých apoštolov. Zj. 2:1,2. Pavol bol apoštolom v Efeze. Ef.1:1.

Zjavenie Jána 2: 1-2

"1 Anjelovi efezskej cirkvi napíš: Toto hovorí ten, čo drží sedem hviezd vo svojej pravici, ktorý prechádza medzi siedmimi zlatými svietnikmi: 2 Poznám tvoje skutky aj tvoju námahu a vytrvalosť a viem, že nemôžeš zniesť zlých. Skúšal si tých, čo hovoria, že sú apoštolmi, a nie sú, a zistil si, že sú to luhári."

List Efezanom 1:1

"1 Pavol, z Božej vôle apoštol Krista Ježiša, svätým v Efeze a veriacim v Kristovi Ježišovi:"

Poznámka : Zjavenie Jána bolo napísané apoštolom Jánom okolo roku 90 na ostrove Patmos. Pavol zomrel v roku 67 v Ríme. A teda možno sa v Zjv 2: 1-2 myslia tí apoštoli, ktorí prichádzali do Efezu po roku 67, a teda po Pavlovej smrti. Tomuto napovedá aj Sk 17-29, kde Pavol hovorí Efezským starším, že po jeho smrti k nim prídu falošní pastieri - apoštoli :

Skutky apoštolov 20 : 17-29

"17 Z Milétu poslal do Efezu a zavolal si starších cirkvi. 18 Keď k nemu prišli, povedal im..................................28 Dávajte si pozor na seba a na celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli Božiu Cirkev, ktorú si získal vlastnou krvou. 29 Ja viem, že po mojom odchode vniknú medzi vás draví vlci a nebudú šetriť stádo."

____________________


180 : Bol Ježiš synom Dávidovým?

ÁNO / Kniha pokolenia Ježiša Krista, Ježiš Kristus, syn Dávidov. Matúš 1:1

NIE / Nebol synom Dávidovým on je syn Boží - "Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Syna Božieho". Marek 1:1

(Ako ho mohol Dávid nazývať "Pán", ak bol jeho synom?) Hovoriac: "Čo si myslíš o Kristovi? čí je to syn? Povedali mu: Syn Dávidov. Povedal im: Ako ho teda Dávid v duchu nazýva Pánom, keď hovorí: Pán povedal môjmu Pánovi: Sadni si po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojich nôh? Ak ho potom Dávid nazýva Pánom, ako je jeho synom?" Matúš 22:45

Poznámka : Z pohľadu otca, je Ježiš synom Boha a teda synom Božím pretože Jeho Otec bol Duch Svätý. Z pohľadu matky, je ale Ježiš synom Dávidovým, pretože Mária bola potomok Dávida.

__________________


181 : Koľko generácií bolo od Ježiša po Abraháma ?

42 / "Takže všetkých pokolení od Abraháma po Dávida je štrnásť pokolení; a od Dávida až po zavlečenie do Babylona je štrnásť pokolení; a od zavlečenia do Babylona ku Kristovi je štrnásť pokolení." Matúš 1:17 (14 x 3 = 42)

41 / Matúš 1:1-17

Poznámka : Správna odpoveď je 41. Skeptik však robí chybu, že si nevšíma, že Jechoniaš je v triáde 14 pokolení rátaný Matúšom nie raz, ale rovno dva razy, následkom toho potom treba rátať nasledovne 14 x 1 + 14x1 + 13x1 = 41 !

"11 Joziáš Jechoniáša a jeho bratov za babylonského zajatia. 12 Po babylonskom zajatí Jechoniáš mal syna Salatiela, Salatiel Zorobábela" Mt 1:14

"a od Dávida až po zavlečenie do Babylona je štrnásť pokolení" - Jechoniáš žil počas Babylonského zajatia - "11 Joziáš Jechoniáša a jeho bratov za babylonského zajatia."

"a od zavlečenia do Babylona ku Kristovi je štrnásť pokolení." - Jechoniáš žil tiež v čase kedy bol Izraelský ľud zavlečený do Babylona. Z týchto dôvodov Matúš Jechoniáša spočítal dva razy !

___________________


182 : Narodil sa Ježiš v dome alebo v jasliach?

V JASLIACH / "A porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jaslí. lebo v hostinci pre nich nebolo miesta." Lukáš 2:1-7

V DOME / "Keď sa Ježiš narodil v judejskom Betleheme za dní kráľa Herodesa, hľa, prišli mudrci od východu do Jeruzalema a hovorili: Kde je ten narodený kráľ židovský ? lebo sme videli jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť."......A keď vošli do domu , uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu." Matúš 2:1–2, 11

Poznámka : Riešenie je jednoduché, Ježiš sa narodil v jasliach, ktoré sa nachádzali vnútri domu. Každý z evanjelistov napísal len to čo si pamätal.

__________________


183 : Kde žili Jozef a Mária pred narodením Ježiša?

V Nazarete, a odtiaľ sa presunuli do Betlehema

"A stalo sa v tých dňoch, že vyšlo nariadenie od cisára Augusta, aby bol zdanený celý svet. A všetci išli byť zdanení, každý do svojho mesta. A Jozef išiel hore z Galiley, z mesta Nazaret , do Judska, do mesta Dávidovho, ktoré sa volá Betlehem. (pretože bol z Dávidovho rodu) Byť poplatný Márii, jeho zasnúbenej manželke, pretože je veľký s dieťaťom. A tak sa stalo, že kým tam boli, naplnili sa dni, keď mala byť vyslobodená. A porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jaslí. lebo v hostinci pre nich nebolo miesta." Lukáš 2:1-7

Bývali v dome v Betleheme a po návrate z Egypta sa presťahovali do Nazareta /

"Keď sa Ježiš narodil v judejskom Betleheme za dní kráľa Herodesa, hľa, prišli mudrci od východu do Jeruzalema a hovorili: Kde je ten narodený kráľ židovský? ... A povedali mu: V judejskom Betleheme ... A keď prišli do domu, uvideli dieťatko s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu." Matúš 2:1-11

Poznámka : Ježišovi rodičia žili v Nazarete a potom sa presunuli do Betlehemu. Matúš pobyt Ježišových rodičov v Nazarete síce nespomína, no podstatné je, že ani nevyvracia ! Jednoducho sa o tom nijako nezmieňuje, pravdepodobne preto, lebo si na túto udalosť už nepamätal, a preto sa o nej ani nezmienil.

____________________


184 : Boli farizeji pokrstení Jánom ?

ÁNO / "7 Keď videl, že aj mnohí farizeji a saduceji prichádzajú k nemu na krst, povedal im: "Hadie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť budúcemu hnevu!? 8 Prinášajte teda ovocie hodné pokánia! 9 Nenazdávajte sa, že si môžete povedať: »Naším otcom je Abrahám!« - lebo vravím vám: Boh môže Abrahámovi vzbudiť deti aj z týchto kameňov. 10 Sekera je už priložená na korene stromov. A každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. 11 Ja vás krstím vodou na pokánie, ale ten, čo príde po mne, je mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden nosiť mu obuv. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom." Mt 3:7-11

NIE / "A všetok ľud, ktorý ho počul, i mýtnici ospravedlňovali Boha tým, že boli pokrstení Jánovým krstom. Ale farizeji a zákonníci odmietli Božiu radu proti sebe, pretože neboli od neho pokrstení." Lukáš 7:29-30

Poznámka : Správne riešenie je to, že farizeji Jánom neboli pokrstení.

"7 Keď videl, že aj mnohí farizeji a saduceji prichádzajú k nemu na krst, povedal im" - Ján krstil v rieke. Farizeji k nemu síce prichádzali až na tesnú vzdialenosť, do rieky však nevstúpili. Keď totiž Ján videl, že k nemu prichádzajú farizeji, začal k nim svoju reč v Mt 3: 8-11, a zrejme táto reč sa farizejom nepáčila a spôsobila nakoniec, že farizeji do rieky nevstúpili a nedali sa Jánovi pokrstiť.

__________________


185 : Krstil Ježiš niekoho?

ÁNO / "Potom prišiel Ježiš a jeho učeníci do judejskej krajiny; a tam zostal s nimi a krstil." Ján 3:22

"Ja vás krstím vodou na pokánie, ale ten, ktorý prichádza po mne, je mocnejší ako ja, ktorého topánky nie som hodný obuť: on vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom." Matúš 3:11

NIE / "Keď sa Ježiš dozvedel, že farizeji počuli, ako získava a krstí viac učeníkov než Ján - hoci Ježiš sám nekrstil, ale jeho učeníci -, opustil Judeu a odišiel znova do Galiley. Jn 4:2

Poznámka : "že farizeji počuli"- Išlo o šírenie neoverenej a nepravdivej správy, dnes by sme to nazvali "novinárska kačica". V tej dobe sa totiž šírila medzi Izraelským ľudom nepravdivá informácia, o tom, že Ježiš krstil vodou a získaval skrze vodný krst viac učeníkov ako Ján. Ježiš však v Judei nekrstil vodou ale Duchom Svätým a ohňom Mt 3:11. Ján preto túto nepravdivú zvesť neguje a dodáva "hoci Ježiš sám (vodným krstom) nekrstil, ale jeho učeníci

_________________


186 : Je Ježiš Boh?

ÁNO / "Na počiatku bolo Slovo a to Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh....... A slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami". Ján 1: 1-14

NIE / Boh nemôže byť pokúšaný. Jakub 1:13, Ježiš bol však pokúšaný (takže on nie je Boh.) Mt 4:1. Ježiš (niekedy) poprel, že nie je Boh Mk 10:18. Ježiš tvrdil , že jeho otec bol väčší ako on Ján 14:28; Ján 20:17

"Potom bol Ježiš vedený duchom na púšť, aby bol pokúšaný od diabla." Matúš 4:1

"A on mu povedal: Prečo ma nazývaš dobrým? niet dobra okrem jedného, ​​teda Boha." Marek 10:18

"Môj Otec je väčší ako ja." Ján 14:28

"Vystupujem k svojmu Otcovi a vášmu Otcovi; a môjmu Bohu a vášmu Bohu." Ján 20:17

Poznámka : Skeptik nerozumie učeniu o Trojici. Ježiš bol Boh ktorý zostúpil do ľudského tela. V ľudskom tele mal Ježiš dve prirodzenosti, jednu Božiu a druhú ľudskú. Telo mal ľudské, zatiaľ čo dušu mal Božiu. Keď diabol na púšti pokúšal Ježiša, pokúšal jeho ľudskú prirodzenosť a nie Božiu. Keď Ježiš hovoril, že nie je dobrý, mal tým na mysli, že jeho ľudské prirodzenosť nebola dobrá, tú ktorú mládenec označil za dobrú, keď ho nazval "učiteľom dobrým". Ježiš v ľudskom tele nebol Boh v pravom slova zmysla, bol vtedy poloBoh, takže o ňom vtedy neplatilo, že bol Bohom. Bohom v pravom zmysla sa stal až po ukrižovaní, keď opustil ľudské telo a obliekol si Božie telo a zasadol po pravici Otca.

Predstavme si Božie telo rozdelené na 2 časti, Boh Otec tvorí hlavu, zatiaľ čo Ježiš tvorí ruky. Hlava je viac než ruky, avšak oboje hľava i ruky patria a vychádzajú z rovnakého tela, takže majú obe Božiu podstatu. Takto teda platí, že Ježiš mal Božiu podstatu a napriek tomu bol nižší od Otca Ján 20:17

__________________


187 : Mali by sme slúžiť IBA Bohu?

ÁNO / "Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť." Matúš 4:10

NIE / Otroci by mali slúžiť aj svojim pánom - "Sluhovia, podriaďte sa svojim pánom so všetkou bázňou; nielen k dobrým a jemným, ale aj k prešibaným." 1. Petra 2:18

Poznámka : Iba Bohu by sme mali slúžiť v duchovnom zmysle Mt 4:10, v telesnom zmysle však môžme slúžiť aj našim pánom.

_________________


188 : Ako sa Peter a Ondrej stali Ježišovými učeníkmi?

A / Ježiš ich zavolal priamo, keď lovili ryby na Galilejskom mori -

"Keď kráčal popri Galilejskom mori, videl Šimona a jeho brata Ondreja, ako hádžu sieť do mora, lebo boli rybármi. A Ježiš im povedal: Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí." Marek 1,16-17

B / Boli s Jánom Krstiteľom a pristúpili k Ježišovi sami.

"Na druhý deň stál Ján a dvaja jeho učeníci... Jeden z tých dvoch, ktorí počuli Jána hovoriť a išli za ním, bol Ondrej, brat Šimona Petra. Najprv našiel svojho brata Šimona a povedal mu: Našli sme Mesiáša, čo je v preklade Kristus. A priviedol ho k Ježišovi. A keď ho Ježiš uvidel, povedal: Ty si Šimon, syn Jonov; budeš sa volať Kéfas, čo je v preklade kameň." Ján 1:35-42

C / Ježiš zavolal Petra po tom, čo takmer potopil jeho loď tým, že pre neho ulovil toľko rýb.

"Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: Vyraz na hlbinu a spusti siete na prievan. A Šimon odpovedal a riekol mu: Majstre, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili, ale na tvoje slovo spustím sieť. A keď to urobili, zabavili veľké množstvo rýb a ich sieť sa pretrhla. A pokynuli svojim spoločníkom, ktorí boli na druhej lodi, aby prišli a pomohli im. A oni prišli a naplnili obe lode, takže sa začali potápať.....A keď priviedli svoje lode na pevninu, opustili všetko a išli za ním." Lukáš 5:4-11

Poznámka : Prvá udalosť pri ktorej sa Peter s Ondrejom zoznámili s Ježišom bola tá opísaná v Jn 1: 35-42. Druhá udalosť bola tá v Mk 1: 16-17 a tretia tá v Lk 5: 4-11. Nejde teda o jednu udalosť, ale o tri nezávisle navzájom nadväzujúce situácie. A teda dejová postupnosť je nasledovná : Ondrej išiel za Ježišom a priviedol Ježiša k svojmu bratovi Petrovi Jn 1: 35-42. O niekoľko dní po tejto udalosti bol Ježiš sám a prechádzal sa pri Galilejskom jazere, tam sa znovu stretol s Ondrejom a Petrom, tento krát im však už aj dal príkaz aby ho nasledovali Mk 1: 16-17. Ondrej s Petrom nasledovali Ježiša, ale všetko ešte neopustili, ešte stále boli rybármi. Niekoľko dní po tejto udalosti celú noc lovili ryby ale nič nechytili. Ježiš k nim prišiel po neúspešnom večernom love a prikázal im spustiť siete. A až po tejto udalosti Ondrej s Petrom opustili všetko čo mali a zanechali svoje lode, udice, domy a rodiny. Pred touto udalosťou síce Ondrej s Petrom Ježiša nasledovali, no ešte nezanechali všetko čo mali.

__________________


189 : Čo bolo prvé: povolanie Petra a Ondreja alebo uväznenie Jána Krstiteľa ?

A / Ján Krstiteľ bol uväznený skôr, ako zavolali Petra a Ondreja.

"A Ježiš kráčal pri Galilejskom mori a videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volal Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora, lebo boli rybári. A povedal im: Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí." Matúš 4:12, 18–19

B / Peter a Ondrej boli povolaní predtým, ako bol Ján Krstiteľ uväznený.

"Jeden z tých dvoch, ktorí počuli Jána hovoriť a išli za ním, bol Ondrej, brat Šimona Petra. Najprv našiel svojho brata Šimona a povedal mu: Našli sme Mesiáša, čo je v preklade Kristus. A priviedol ho k Ježišovi. A keď ho Ježiš uvidel, povedal: Ty si Šimon, syn Jonov; budeš sa volať Kéfas, čo je v preklade kameň............Potom prišiel Ježiš a jeho učeníci do judejskej krajiny; a tam zostal s nimi a krstil. A Ján krstil aj v Aenone blízko Salima, lebo tam bolo veľa vody, a prišli a dali sa pokrstiť. Lebo Ján ešte nebol uvrhnutý do väzenia." Ján 1:40-42; 3: 22-24

Poznámka : Mt 4:12 a Jn 1:40 predstavujú dve odlišné situácie, a nereprezentujú jednu a tú istú situáciu, preto nejde o žiaden rozpor, pozri vysvetlenie k príspevku číslo 9.

_________________


190 : Je niekto dobrý?

NIE, IBA BOH / "Prečo ma nazývaš dobrým? niet dobra okrem jedného, ​​teda Boha." Marek 10:18

ÁNO / Jozef z Arimatie bol dobrý človek :

"A hľa, bol tam muž menom Jozef, radca; a bol to dobrý človek a spravodlivý." Lukáš 23:50

Poznámka : O Ježišovi vieme, že konal veľa zázrakov. Vieme aj to, že Ježiš bol Boh v ľudskom tele. Mládenec, ktorý oslovil Ježiša dobrým, mal na mysli nie Ježišove morálne vlastnosti, ale jeho schopnosť konať zázraky, pričom jeho telesnú a teda ľudskú časť označoval ako dobrú v konaní zázrakov. Lenže všetky zázraky pochádzajú od Boha a žiadne od človeka, Boh je príčinou zázrakov a nie človek. Ježiš preto poznajúc zmýšľanie mladíka pokarhal mladíka ktorý si myslel, ako keby Ježiš bol človek a človek dokázal robiť zázraky sám od seba, preto mu povedal "žiaden človek (v konaní zázrakov) nie je dobrý, iba Boh".

V Lk 23:50 sa uvádza Jozef z Arimatey ako dobrý, no nie v praktizovaní zázrakov, ale ako jeho morálna vlastnosť.

________________


191 : Mali by sa kresťania modliť verejne?

NIE / Kresťania by sa nemali modliť na verejnosti.

"A keď sa budeš modliť, nebudeš ako pokrytci, lebo sa radi modlia stojaci v synagógach a na rohoch ulíc, aby ich ľudia videli. Veru, hovorím vám: Majú svoju odmenu. Ale ty, keď sa modlíš, vojdi do svojej komôrky, a keď zatvoríš dvere, modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti; a tvoj Otec v skrytosti ťa odmení otvorene." Matúš 6:5-6

ÁNO / Kresťania by sa mali modliť verejne.

"A Ježiš...povedal: Otče, ďakujem ti, že si ma počul... Vedel som, že ma vždy počuješ, ale povedal som to kvôli ľuďom, ktorí stoja pri tom, aby uverili, že si ma ty poslal." Ján 11:41-42

"Chcem tedy, aby sa mužovia modlili na každom mieste a pozdvihovali sväté ruky bez hnevu a bez pochybovania." 1. Timotejovi 2:8

Poznámka : "aby sa mužovia modlili na každom mieste" - Áno, môžme sa modliť na každom jednom mieste, ibaže musíme dávať pozor aby nás ostatní pritom nevideli. Mt 6: 5-6 nehovorí o tom že sa nemôžme modliť na každom mieste, varuje len predtým aby nás druhí ľudia nevideli pri našej modlitbe. A teda napríklad ak sa v synagóge nikto nenachádza iba my sami, móžme sa tam modliť. Žiadne miesto teda nie je zakázané pre modlitbu, a Pavol nás nabáda aby sme sa modlili všade, už len zostáva aby sme sa modlili na danom mieste vtedy keď na danom mieste nikto nebude a nikto nás pri modlitbe nevidel.

____________________


192 : Vedia kresťania, ako sa modliť?

ÁNO / Áno, Ježiš ich naučil, ako sa modliť.

"Modlite sa teda takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje. Príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak aj na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen." Matúš 6:9-13

NIE / Nie, nevedia ako sa modliť.

"Podobne aj Duch pomáha našim slabostiam, lebo nevieme, za čo sa máme modliť, ako treba, ale sám Duch sa za nás prihovára nevysloviteľnými vzdychmi." Rimanom 8:26

Poznámka : V Rim 8:26 sa nepíše o tom, že kresťania nevedia AKO sa modliť, ale píše sa tam, že kresťania ZA ČO sa modliť, a to je rozdiel !

____________________


193 : Koná sa v nebi Božia vôľa?

ÁNO / "Buď vôľa tvoja ako v nebi, tak aj na zemi." Matúš 6:10

NIE / V nebi nastala vojna

"7 Na nebi sa strhol boj: Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi. Bojoval drak i jeho anjeli," Zjv 12:7

Poznámka : Ak v nebi nastala vojna, tak len v tom prípade, že Boh túto vojnu dovolil aby sa stala a odohrala, a teda sa stalo podľa vôle Boha. Vôla Boha totiž bol tá, že aj drak a jeho anjeli majú slobodnú voľbu a môžu hocikedy v nebi vyvolať boj.

_____________________


194 : Je vyháňanie diablov znakom pravého kresťana ?

ÁNO / Je to znak pravého veriaceho.

"Tieto znamenia budú nasledovať tých, ktorí veria; V mojom mene budú vyháňať démonov." Marek 16:17

NIE / Nie, niektorí, ktorí nenasledujú Ježiša, môžu tiež vyháňať diablov.

"A Ján odpovedal a riekol: Majstre, videli sme jedného vyháňať démonov v tvojom mene; a my sme mu to zakázali, lebo nechodí s nami." Lukáš 9:49

"Mnohí mi v ten deň povedia: Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene? a v tvojom mene vyháňali démonov? a v tvojom mene vykonal mnoho divov? A vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal: odíďte odo mňa, vy, čo páchate neprávosť." Matúš 7:22-23

Poznámka : V Lk 9:49 síce dotyčný nechodil s apoštolmi, no napriek tomu ho Ježiš uznával ako za pravého kresťana kresťana hovoriac "50 Ježiš mu vravel: "Nebráňte mu, lebo kto nie je proti vám, je za vás!" Lk 9:50.

Niektorí nespasení vyháňajú v Ježišovom mene démonov, nie že by skrze Ježišovo meno úspešne démonov vyhnali, iba čo sa o to snažia avšak bez úspechu.

____________________


195 : Vedel Ježiš všetko?

ÁNO / "Teraz sme si istí, že ty vieš všetko. Jána 16:30

"Pane, ty vieš všetko." Ján 21:17

NIE / nevedel, kedy príde koniec sveta.

"O tom dni a tej hodine nevie nikto, ani anjeli, ktorí sú v nebi, ani Syn, iba Otec." Marek 13:32

Poznámka : Treba sa pozrieť na to kedy boli tieto výroky povedané. Bolo to v čase pred Skutkami apoštolov, a teda ešte v čase kedy apoštoli nedostali Ducha Svätého, ktorý ich mal uviesť do plnej pravdy Jn 16:13. Apoštoli dostali Ducha Svätého až v skutkoch apoštolských Sk 2: 1-5, dovtedy teda trpeli tým, že nepoznali celú pravdu, a preto si aj mylne mysleli, že Ježiš vie všetko, hoci úplne všetko Ježiš nevedel.

___________________


196 : Čo sa stane so Židmi, keď zomrú?

A / Pôjdu do pekla.

"Ale synovia kráľovstva [Židia] budú vyhodení von do tmy, tam bude plač a škrípanie zubami." Matúš 8:12

B / Budú zachránení

"On [Ježiš] zachráni svoj ľud od ich hriechov. Matúš 1:21

"Celý Izrael bude spasený." Rimanom 11:26

Poznámka : Niektorých Židov Ježiš zachráni Mt 8:12, a niektorí Židia zas budú zatratení Mt 8:12. Výraz "celý Izrael bude spasený" neznamená to, že všetci existujúci Židia budú spasení, znamená to len to, že tá časť Židov, ktorá bude spasená, všetci z nej budú spasení skrze Krista.

_____________________


197 : Koľko mužov bolo posadnutých diablom?

A / Iba jeden mufgfgž bol posadnutý diablom.

"A prešli na druhý breh mora, do krajiny Gadarénov. A keď vyšiel z lode, hneď sa s ním stretol z hrobov muž s nečistým duchom." Marek 5:1-2

B / Dvaja muži boli posadnutí diablami.

"A keď prišiel na druhú stranu do krajiny Gergesénov, stretli ho dvaja posadnutí diablami." Matúš 8:28

Poznámka : Správne riešenie je dvaja. Marek si však pamätal len jedného preto sa zmienil len o jednom. Podstatné je, že existenciu druhého muža Marek priamo nevyvrátil, to by muselo byť napísané "Ježiš sa stretol s IBA jedným mužom".

__________________


198 : Ako sa volal mýtnik, ktorého povolal Ježiš?

A / Matúš

"A keď Ježiš odtiaľ odchádzal, uvidel človeka, menom Matúš, sedieť na colnici a povedal mu: Nasleduj ma! A on vstal a nasledoval ho." Matúš 9:9

B / Lévi

"A keď išiel okolo, videl Léviho, syna Alfeovho, sedieť na colnici, a povedal mu: Poď za mnou! A on vstal a nasledoval ho." Marek 2:14

Poznámka : Obe sú správne, Matúš mal totiž dve krstné mená. Aj dnes niektorí ľudia majú dve krstné mená.

___________________


199 : Ako by sa malo zaobchádzať s pohanmi a mýtnikmi?

A / Malo by sa s nimi zaobchádzať ako s priateľmi.

"A keď ho zákonníci a farizeji videli jesť s mýtnikmi a hriešnikmi, povedali jeho učeníkom: Ako to, že je a pije s mýtnikmi a hriešnikmi?" Marek 2,15-16

B / Ako s nepriateľmi.

"Ak sa tvoj brat previní proti tebe, choď a povedz mu o jeho vine medzi tebou a ním samotným; ak ťa počuje, získal si svojho brata.Ale ak ťa nepočuje, vezmi so sebou ešte jedného alebo dvoch, aby sa v ústach dvoch alebo troch svedkov potvrdilo každé slovo. A ak ich zanedbá vypočuť, povedz to cirkvi, ale ak zanedbáva vypočutie cirkvi, nech je ti ako pohan a mýtnik." Matúš 18:15-17

Poznámka : V Mk 2: 15-16 sa myslia pohania ktorí konajú pokánie, zatiaľ čo v Mt 18: 15-17 sa majú na mysli takí pohania, ktorí nerobia pokánie zo svojich skutkov.

_____________________


200 : Bola Jairova dcéra nažive, keď Ježiša oslovili?

ÁNO / Bola ešte nažive.

"A hľa, prichádza jeden z predstavených synagógy, menom Jairus. a keď ho uvidel, padol mu k nohám a veľmi ho prosil: Moja malá dcérka leží na prahu smrti. a ona bude žiť. Marek 5,22-23"

NIE / Bola už mŕtva.

"Kým im to hovoril, hľa, prišiel akýsi knieža, poklonil sa mu a povedal: Moja dcéra už zomrela, ale poď a polož na ňu ruku a ožije." Matúš 9:18

Poznámka : Matúš 9:18 prekladá "Moja dcéra práve zomrela…" Toto je nesprávny preklad. Grécky originál totiž hovorí: " Pred chvíľou mi zomierala dcéra. Klasický chybný preklad kvôli katolíckej Vulgáte, že má: 'defuncta est' (zomrel).

____________________


201 : Kedy bola uzdravená žena, ktorá sa dotkla Ježišovho rúcha?

A / Bola uzdravená v okamihu, keď sa dotkla Ježišovho rúcha.

"Žena, ktorá dvanásť rokov tekla krv... sa dotkla okraja jeho rúcha... A prameň jej krvi hneď vyschol... A Ježiš, hneď v sebe vedel, že z neho vyšla čnosť, obrátil sa v tlači a povedal: Kto sa dotkol môjho rúcha?" Marek 5,25-29

B / Bola vyliečená do hodiny po tom, čo sa dotkla Ježišovho rúcha.

"Žena, dvanásť rokov chorá na krv, prišla za ním a dotkla sa lemu jeho rúcha... A žena bola od tej hodiny zdravá." Matúš 9:20-22

Poznámka : Marek členil ženine uzdravenie na sekundy preto napísal "žena bola hneď zdravá" (od tej sekundy), zatiaľ čo Matúš členil ženine uzdravenie na hodiny, preto napísal "v tú hodinu bola žena zdravá". Nejde o žiaden rozpor, iba čo každý z apoštolov používal na opis uzdravenia ženy iný časový rámec. Ak by som sa napríklad ja vyliečil o 12:06:15, pričom by som napísal "v 12 hodine som ozdravel" nijako tým nevylučujem to, že som mohol ozdravieť o 12:06:15.

___________________


202 : Kto je za alebo proti Ježišovi?

A / Tí, ktorí nie sú s Ježišom, sú proti nemu.

"Kto nie je so mnou, je proti mne." Matúš 12:30, Lukáš 11:23

B / Tí, ktorí nie sú proti Ježišovi, sú za neho.

"Lebo ten, kto nie je proti nám, je na našej strane." Marek 9:40

Poznámka : Nejde o rozpor, pretože tí ktorí nie sú proti Ježišovi tiež patria medzi tých ktorí sú s Ježišom.

__________________


203 : Mal Ježiš tajné učenie?

ÁNO / Ježiš povedal svojim učeníkom, že hovoril v podobenstvách, aby nikto iný nerozumel, čo hovorí.

"A učeníci prišiel a povedal mu: Prečo im hovoríš v podobenstvách? Odpovedal a povedal im, pretože vám je dané poznať tajomstvá kráľovstva z neba, ale im to nie je dané." Matúš 13:10-11

NIE / Ježiš povedal veľkňazovi, že s každým otvorene hovorí o všetkom.

"Veľkňaz sa potom pýtal Ježiša na jeho učeníkov a na jeho učenie. Ježiš mu odpovedal: Prehovoril som otvorene k svetu; Kedysi som učil v synagóge a v chrám, kam sa Židia vždy uchýlia; a v tajnosti som nič nepovedal." Ján 18:19-20

Poznámka : Výraz "a v tajnosti som nič nepovedal" sa vzťahuje len na Ježišovo učenie v chráme a synagógach. V nich Ježiš učil vždy otvorene bez podobenstiev a skrytého učenia. Mimo nich však niekedy učil skryto.

___________________


204 : Kedy Ježiša odmietli ľudia v jeho rodnom meste Nazaret?

A / Na začiatku svojej služby hneď po pokúšaní diablom.

"A keď diabol skončil so všetkým pokušením, na čas od neho odišiel....A Ježiš sa vrátil v moci Ducha do Galiley....A prišiel do Nazareta, kde bol vychovaný....A všetci v synagóge, keď to počuli, boli naplnení hnevom, A vstal, vyhnal ho von z mesta a viedol ho na úpätie vrchu, na ktorom bolo postavené ich mesto, aby ho zvrhli dolu. Ale on, ktorý prešiel cez nich, išiel svojou cestou. Lukáš 4:13-30

B / Oveľa neskôr - po kázni na vrchu, volaní učeníkov, rôznych uzdraveniach atď.

"A stalo sa, že keď Ježiš dokončil tieto podobenstvá, odišiel odtiaľ.......................A keď prišiel do svojej krajiny, urazili sa na ňom...........A neurobil tam veľa mocných skutkov pre ich neveru. Matúš 13:53-58

Poznámka : Nejde o rozpor, keďže žiaden z evanjelistov pri písaní svojich evanjelií nikdy priamo neuviedol, že napísal všetky udalosti a že všetky udalosti idú chronologicky. Niektoré udalosti síce idú chronologicky, no nie všetky.

 __________________


205 : Myslel si Herodes, že Ježiš bol Ján Krstiteľ?

ÁNO / Herodes si myslel, že Ježiš bol reinkarnovaný Ján Krstiteľ.

"V tom čase sa tetrarcha Herodes dopočul o Ježišovej sláve a povedal svojim služobníkom: Toto je Ján Krstiteľ. vstal z mŕtvych; a preto sa v ňom zjavujú mocné skutky." Matúš 14:1-2

NIE / Ľudia hovorili, že Ježiš bol Ján Krstiteľ, ktorý vstal z mŕtvych, alebo Eliáš (Eliáš), resp. jeden z ďalších prorokov. Ale Herodes neveril, že Ježiš bol Ján Krstiteľ a povedal: "Ja som Jána sťal: ale kto je tento ?"

"Teraz tetrarcha Herodes počul o všetkom, čo vykonal on [Ježiš], a bol zmätený, pretože o niektorých sa hovorilo, že Ján vstal z mŕtvych; A o niektorých, že sa zjavil Eliáš; a o iných, že jeden zo starých prorokov vstal z mŕtvych. A Herodes povedal: Jána som sťal, ale kto je to, o kom také veci počúvam? A on túžil vidieť ho." Lukáš 9:9

Poznámka : Riešenie je jednoduché. Keď Herodesovi oznámili správu o Ježišových skutkoch, Herodes zareagoval nasledovne : Najprv uznal, že Ježiš musí byť inkarnovaný Ján Krstiteľ slovami "Toto je Ján Krstiteľ. vstal z mŕtvych", no po určitej chvílke si uvedomil, že tá myšlienka je nezmyselná, a že inkarnácia neexistuje a preto sa opravil a povedal "Ja som Jána sťal: ale kto je tento ?". Samozrejme, z tejto situácie, ktorá sa stala u Herodesa si každý z evanjelistov pamätal len časť jeho zmýšľania, a každý z evanjelistov preto napísal len tú časť rozhovoru, ktorú si pamätal.

_____________________


206 : Ako Peter zistil, že Ježiš je Mesiáš?

A / mu to zjavil; nikto mu to nepovedal.

"A Šimon Peter odpovedal a riekol: Ty si Kristus, Syn Boha živého. A Ježiš odpovedal a riekol mu: Blažený si, Šimon Barjona, lebo telo a krv ti to nezjavilo, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach." Matúš 16:16-17

B / Povedal mu jeho brat Andrew.

Jeden z tých dvoch, ktorí počuli Jána hovoriť a išli za ním, bol Ondrej, brat Šimona Petra. Najprv našiel svojho brata Šimona a povedal mu: Našli sme Mesiáša, čo je v preklade Kristus. Ján 1:40-41

_____________________


207 : Varoval Ježiš apoštolov pred svojou smrťou a zmŕtvychvstaním?

A / Áno, on to urobil.

"Odvtedy začal Ježiš ukazovať svojim učeníkom, že musí ísť do Jeruzalema a veľa trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov, byť zabitý a na tretí deň vstať z mŕtvych." Matúš 16:21

B / Nie, neurobil.

"8 Vtedy vošiel aj druhý učeník, ten, čo prišiel k hrobu prvý, a videl i uveril. 9 Ešte totiž nechápali Písmo, že má vstať z mŕtvych." Ján 20:9

Poznámka : Ježiš učeníkov o tom varoval Mt 16:21, ibaže učeníci boli neobrezaní srdcom a tvrdohlaví, takže tomu neverili a nechápali Jn 20:9

__________________


208 : Kedy došlo k premene?

A / Šesť dní po tom, čo Ježiš predpovedal svoju smrť.

"Veru, hovorím vám: Niektorí tu stoja, ktorí neokúsia smrti, kým neuvidia Syna človeka prichádzať vo svojom kráľovstve. A po šiestich dňoch vzal Ježiš Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch oddelene a premenil sa pred nimi." Matúš 16:28 - 17:2

B / Osem dní po tom, čo Ježiš predpovedal svoju smrť.

"Ale hovorím vám pravdu, sú tu niektorí, ktorí tu stoja, ktorí neokúsia smrti, kým neuvidia kráľovstvo Božie. A stalo sa asi osem dní po týchto slovách, že vzal Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa. A keď sa modlil, zmenila sa podoba jeho tváre a jeho odev bol biely a trblietavý. A hľa, rozprávali sa s ním dvaja muži, ktorí boli Mojžiš a Eliáš." Lk 9,27-28

Poznámka : Správne riešenie je "o 6 dní". Nejde však o rozpor, pretože Lukáš ktorý povedal že sa to stalo o 8 dní, nepovedal tak s určitosťou, ale použil výraz "ASI o 8 dní", čím vyjadril to, že si nie je istý, či sa odohrala o 8 dní, iba to odhaduje, že sa to stalo niekedy vtedy. Tým pádom neurčil definitívny dátum, ale iba dotyčnú udalosť dal do nejakého časového rozmedzia, ktorý by pripúšťal aj možnosť "o 6 dní".

____________________


209 : Je dobré byť detinský ?

A / Áno, je dobré byť detinský.

"Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva." Matúš 18:3

B / Nie, nie je dobré byť detinský.

"Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, rozumel som ako dieťa, myslel som si ako dieťa: ale keď som sa stal mužom, detinské veci som odložil. 1. Korinťanom 13:11

"Bratia, nebuďte deťmi v rozumnosti, ale v zlom buďte deťmi, ale v rozumnosti buďte ľuďmi." 1. Korinťanom 14:20

Aby sme odteraz neboli viac deťmi, hádzanými sem a tam a unášanými každým vetrom doktríny. Efezanom 4:14

Poznámka : V 1 Kor 14:20 je vysvetlené v čom je dobre byť ako deti, a totiž v zlobe. Preto aj Mt 18:3 ktorý hovorí aby sme boli ako deti, má na mysli byť ako deťmi výlučne v tejto vlastnosti a nie v iných vlastnostiach.

____________________


210 : Aké bolo Ježišovo šieste prikázanie?

A / Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého.

"Ak chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania. Povedal mu: Ktorý? Ježiš povedal: Nezabiješ, nezcudzoložíš, nepokradneš, nepovieš krivé svedectvo, cti svojho otca a svoju matku a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého." Matúš 19:17-19

B / Cti svojho otca a matku.

"Poznáš prikázania: Nescudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nevydáš krivé svedectvo, nepodvádzaj, cti otca i matku." Marek 10:19

C / Žiadne šieste nebolo. Ježiš vymenoval iba päť prikázaní.

"Poznáš prikázania: Nescudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nevydáš krivé svedectvo, cti svojho otca a svoju matku." Lukáš 18:20

Poznámka : Existovalo 6 prikázaní, ibaže Lukáš ich zmienil len 5, pretože na 6 prikázanie si nepamätal, takže napísal len tie, ktoré si pamätal. Podstatné je, že existenciu 6 prikázania ani priamo nevyvrátil, pretože nenapísal že "prikázaní bolo IBA 5".

Poradie 6 prikázania v Matúšovi a Markovi sa síce líši, no nejde o rozpor - pozri "chronologické rozpory" bod číslo 7

____________________


211 : Bol Ježiš výkupným za mnohých alebo výkupným za všetkých?

A / Pre mnohých

"Tak ako Syn človeka neprišiel, aby si dal obsluhovať, ale aby slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých." Matúš 20:28

B / pre všetkých

"Ktorý dal seba samého ako výkupné za všetkých"... 1. Timoteovi 2:6

Poznámka : Myslia sa tu dve odlišné situácie. V 1 Tim 2:6 sa má na mysli ten typ vykúpenia, ktorý ponúkne možnosť spásy každému. V Mt 20:28 sa však myslí ten typ vykúpenia, ktorý dáva spásu. Sú teda dve vykúpenia, jedno vykúpenie ponúka možnosť spásy, ktorý je daný všetkým, zatiaľ čo druhý typ vykúpenia dáva spásu a ten sa týka "mnohých", pretože nie všetci budú spasení, ale iba "mnohí".

____________________


212 : Na čom išiel Ježiš do Jeruzalema?

A / Na oslici a osliatku

"Povedzte dcére Siona: Hľa, tvoj kráľ prichádza k tebe, tichý, sediaci na oslici a osliatku. Učeníci odišli a urobili, ako im Ježiš prikázal, priviedli osla a osliatko, obliekli si ich rúcho a posadili ho na ne." Matúš 21:5-7

B / Na osliatku

"A priviedli osliatko k Ježišovi a hodili naň svoje rúcha. a sadol si na neho." Marek 11:7

A priviedli ho k Ježišovi a hodili svoje rúcha na osliatko a posadili naň Ježiša. Lukáš 19:35

Poznámka : Správna odpoveď je, že Ježiš sedel na oslici aj na osliatku. Marek s Lukášom si však pamätali iba na osliatku, takže sa zmienili iba o osliatku. Podstatné je však že existenciu oslice nevylúčilo, pretože to by museli napísať niečo typu "Ježiš nesedel na oslici", alebo "Ježiš sedel iba na 1 zvierati / iba na osliatku".

__________________


213 : Máme robiť to, čo hovoria farizeji?

A / Áno

"1 Vtedy Ježiš povedal zástupom i svojim učeníkom: 2 "Zákonníci a farizeji zasadli na Mojžišovu stolicu. 3 Preto robte a zachovávajte všetko, čo vám povedia, ale podľa ich skutkov nerobte: lebo hovoria, a nekonajú. 4 Viažu ťažké až neúnosné bremená a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami ich nechcú ani prstom pohnúť. 5 Všetko, čo robia, konajú iba preto, aby ich ľudia videli: rozširujú si modlitebné remienky a zväčšujú strapce na šatách, 6 radi majú popredné miesta na hostinách, prvé stolice v synagógach, 7 pozdravy na uliciach a keď ich ľudia oslovujú Rabbi"

Matúš 23:1-3

B / Nie

"[Ježiš] im prikázal, aby sa nevystrájali kvasu chleba, ale učenia farizejov a saducejov." Matúš 16:12

Poznámka : Je to komplikované, skúsim to bližšie vysvetliť. Starý Zákon sa rozdeľuje na Mojžišov Zákon, a knihy prorokov. Farizeji sa vyznali v Mojžišovom zákone, vedeli aké zákony obsahuje, v čom sa už však nevyznali boli knihy prorokov, ktoré hovorili o príchode Mesiáša a ktoré učili o tom, že Mesiáš zmení Zákon. Izraelský ľud mal teda poslúchať Farizejov výlučne v ich výklade pravidiel Mojžišovského Zákona, čo sa však týkalo kníh prorokov tam mal poslúchať Ježiša a jeho apoštolov. Ak by sa takto Izraelský ľud riadil, potom by zachovával Mojžišove zákony a vedel, aké zákony patria medzi príkazy Mojžiša, no súčasne by vedel, že tieto zákony budú v určitom čase zrušené, a to Mesiášom, a súčasne by cez knihy prorokov dokázal identifikovať, že tým Mesiášom je Ježiš.

A teda v Mt 23: 1-3 hovorí Ježiš o učení farizejov vzťahujúcich sa výlučne na Mojžišov Zákon, zatiaľ čo v Mt 16:12 má na mysli, farizejské vlastnosti a výklad kníh prorokov, ktoré farizeji vykladali zcela omylne, narozdiel od Mojžišovského zákona.

_______________________


214 : Kedy príde koniec sveta?

A / Predtým, ako sa bude kázať evanjelium všetkým mestám Izraela.

"Nebudete hotoví s izraelskými mestami, kým nepríde Syn človeka." Matúš 10:23

B / Po zvestovaní evanjelia všetkým národom zeme.

"A toto evanjelium o kráľovstve sa bude kázať po celom svete na svedectvo všetkým národom; a potom príde koniec." Matúš 24:14

Poznámka : Treba si pozrieť celý kontext Matúša 10 : 16-23 :

"16 Hľa, posielam vás ako ovce medzi vlkov. Buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice. 17 Chráňte sa ľudí, lebo vás vydajú súdom, budú vás bičovať vo svojich synagógach 18 a pre mňa vás budú vláčiť pred vladárov a kráľov, aby ste vydali svedectvo im aj pohanom. 19 Ale keď vás vydajú, nestarajte sa, ako a čo budete hovoriť, lebo v tú hodinu vám bude dané, čo máte povedať. 20 Veď to už nie vy budete hovoriť, ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás. 21 Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Deti povstanú proti rodičom a pripravia ich o život. 22 Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený. 23 Keď vás budú prenasledovať v jednom meste, utečte do druhého. Veru, hovorím vám: Nebudete hotoví s izraelskými mestami, kým nepríde Syn človeka."

Poznámka : Výraz "nebudete hotoví s izraelskými mestami" sa nevzťahuje na to, že všetkým izraelským mestám by nebolo ohlásené evanjelium v čase príchodu Krista, tento výraz sa vzťahuje na to, že ani v čase príchodu Krista sa Ježišovým učeníkom nepodarí všetky izraelské mestá konvertovať na kresťanstvo. Vieme o tom, že Izrael sa pred príchodom Krista obráti, no to bude len určitá časť Izraela. Veľa Izraelských miest stále nebude obrátených, preto sa aj naplní Ježišovo "nebudete s Izraelskými mestami hotoví, kým nepríde Syn človeka". Až v čase druhého príchodu Krista, keď Izrael uvidí na nebi Ježišových učeníkov s Kristom, až vtedy CELY IZRAEL uverí a konvertuje na kresťanstvo, až vtedy sa naplní "budete hotoví s Izraelskými mestami", no to bude pre Izraelčanov už neskoro, to im už neprospeje.

____________________


215 : Bude Ježišov druhý príchod viditeľný pre všetkých?

ÁNO /

"A vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a veľkou slávou." Lukáš 21:27

"Hľa, prichádza s oblakmi; a uvidí ho každé oko." Zjavenie 1:7

NIE /

"19 Ešte chvíľku a svet ma už neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem a aj vy budete žiť. 20 V ten deň spoznáte, že ja som vo svojom Otcovi, vy vo mne a ja vo vás." Jn 14: 19-20

Poznámka : Existujú 2 Ježišove príchody. Prvý príchod Ježiša bol ten pred 2000 rokmi v Izraeli, druhý bude ten na konci sveta. Výraz "Ešte chvíľku a svet ma už neuvidí" teda znamenal to, že Izrael mal Ježiša vidieť ešte na malý okamih, počas jeho ukrižovania, no po jeho ukrižovaní ho Izrael už nemal uvidieť. A skutočne, potom čo bol Ježiš ukrižovaný, už sa viac neobjavoval Izraelskej populácii, ale už sa zjavoval výlučne svojim učeníkom. Výraz "svet ma už neuvidí" definitívne ukončuje Ježišove zjavovanie sa Izraelu počas jeho prvého príchodu, no nevzťahuje sa na jeho zjavovanie sa počas jeho druhého príchodu.

___________________


216 : Žiadal Ježiš Boha, aby ho zachránil pred ukrižovaním?

A / Áno

"A odišiel trochu ďalej, padol na tvár a modlil sa: Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich, no nie ako ja chcem, ale ako ty chceš. ..." Lk 22:44

B / Nie

"Teraz je moja duša znepokojená; a čo poviem? Otče, zachráň ma od tejto hodiny, ale preto som prišiel do tejto hodiny." Jn 12:27

Evanjelium podľa Lukáša 22:44

"40 Keď prišiel na miesto, povedal im: "Modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia!" 41 Sám sa od nich vzdialil asi toľko, čo by kameňom dohodil, kľakol si a modlil sa: 42 "Otče, ak chceš, vezmi odo mňa tento kalich! No nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane!" 43 Tu sa mu zjavil anjel z neba a posilňoval ho. A on sa v smrteľnej úzkosti ešte vrúcnejšie modlil, 44 pričom mu pot stekal na zem ako kvapky krvi."

Poznámka : Treba si pozrieť časovú postupnosť. Jn 12:27 sa odohrávalo niekoľko dní pred Ježišovým ukrižovaním, zatiaľ čo Lk 22:44 sa odohralo pár hodín pred ukrižovaním. Ježiš proste zmenil názor na svoje ukrižovanie, zrejme počas Jn 12:27 ešte netušil, že ten strach z ukrižovania bude až taký hrozný, to však zistil až hodinu pred ukrižovaním. V Lk 22:44 vidíme, že Ježišove ľudské telo bolo v smrteľnej úzkosti, tá úzkosť musela byť natoľko silná, že sa Ježiš opýtal svojho Otca či by neexistoval nejaký iný spôsob odpustenia hriechov než ukrižovanie, no neexistoval, preto Otec nechal Ježiša ukrižovať a Ježiš s tým súhlasil pretože povedal "No nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane".

_______________


217 : Stotožnil Judáš Ježiša s bozkom?

A / Áno.

"Prišiel Judáš, jeden z dvanástich, as ním veľký zástup s mečmi a kyjmi od veľkňazov a starších ľudu. A ten, ktorý ho zradil, im dal znamenie a povedal: Koho pobozkám, to je on. A hneď prišiel k Ježišovi a povedal: Buď pozdravený, majstre! a pobozkal ho." Matúš 26:47-49

B / Nie

"Judáš, keď prijal družinu mužov a služobníkov od veľkňazov a farizejov, prišiel ta s lampášmi, fakľami a zbraňami. A tak Ježiš, vediac všetko, čo malo prísť na neho, vyšiel a povedal im: Koho hľadáte? Odpovedali mu: Ježiš Nazaretský. Ježiš im povedal: Ja som." Ján 18:3-5

Poznámka : Správna odpoveď je "áno". Ján si však na Judášov bozk nepamätal, preto sa o ňom nezmienil, no podstatné je, že ho ani priamo nevyvrátil.

________________


218 : Bol Ježiš prvý vzatý ku Kaifášovi alebo Annášovi?

A / Kaifášovi

"A tí, čo chytili Ježiša, odviedli ho k veľkňazovi Kajfášovi, kde sa zhromaždili zákonníci a starší." Matúš 26:57

"A odviedli Ježiša k veľkňazovi as ním sa zhromaždili všetci veľkňazi, starší a zákonníci." Marek 14:53

"Potom ho vzali, viedli a priviedli do veľkňazovho domu." Lukáš 22:54

B / Annášovi

"12 Kohorta, veliteľ a židovskí sluhovia Ježiša chytili, zviazali ho 13 a priviedli najprv k Annášovi; bol totiž tesťom Kajfáša, ktorý bol veľkňazom toho roka..........24 A tak ho Annáš zviazaného poslal k veľkňazovi Kajfášovi." Ján 18: 12-24

Poznámka : Správne riešenie je, že Ježiš bol poslaný najprv k Annášovi a potom ku Kajfášovi. Matúš, Marek a Lukáš Annáša nespomínajú, lebo si na neho nepamätajú, ale podstatné je že jeho prítomnosť ako prvého ani priamo nevyvracajú, to by museli napísať niečo typu "Ježiš išiel najprv ku Kajfášovi", alebo "Ježiš nešiel ku Kajfášovu", alebo "Ježiš išiel IBA ku Kajfášovi".

________________


219 : Povedal Ježiš: "Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím"?

A / Áno, on to urobil.

"Ježiš odpovedal a riekol im: Zborte tento chrám a o tri dni ho postavím. Vtedy povedali Židia: Štyridsaťšesť rokov sa staval tento chrám, a ty ho postavíš za tri dni? Ale on hovoril o chráme svojho tela." Ján 2:19-21

B / Nie, neurobil.

"Veľkňazi a starší a celá veľrada hľadali falošné svedectvo proti Ježišovi, aby ho vydali na smrť. Ale nenašli žiadneho, aj keď prišlo mnoho falošných svedkov, ale nenašli. Nakoniec prišli dvaja falošní svedkovia a povedali: Tento povedal: Môžem zboriť Boží chrám a za tri dni ho postaviť." Matúš 26:59-61

"A povstali istí a krivo svedčili proti nemu a povedali: Počuli sme ho hovoriť: Zborím tento chrám, ktorý bol urobený rukami, a do troch dní postavím iný, urobený bez rúk." Marek 14:57-58

Poznámka : Správne riešenie je že Ježiš povedal ": Zborte tento chrám a o tri dni ho postavím". V Matúšovi sa píše "Môžem zboriť Boží chrám a za tri dni ho postaviť", kým v Markovi "Zborím tento chrám, ktorý bol urobený rukami". Obe tieto odpovede sa líšia od Ježišovej odpovede v Jánovi. Riešenie je také, že v Markovi a v Matúšovi túto odpoveď nepovedal Ježiš, ale povedali to o ňom falošne falošní svedkovia a teda ide o nesprávne odpovede. Tí mu totiž podsunuli do úst také výroky, ktoré nepovedal.

__________________


220 : Kto obliekol Ježišovi rúcho?

A / Herodesovi vojaci

"A Herodes so svojimi bojovníkmi ho zmaril a posmieval sa mu, obliekol ho do nádherného rúcha a poslal ho znova k Pilátovi." Lukáš 23:11

B / Pilátovi vojaci

"Potom vladárovi vojaci vzali Ježiša do spoločnej sály a zhromaždili k nemu celú tlupu vojakov. A vyzliekli ho a obliekli ho do šarlátového rúcha." Matúš 27:27-28

"A tak Pilát, ochotný uspokojiť ľud, prepustil im Barabáša a vydal Ježiša, keď ho zbičoval, aby bol ukrižovaný. A obliekli ho do purpuru." Marek 15,15-17

"Vtedy vzal Pilát Ježiša a zbičoval ho. A vojaci upleteli tŕňovú korunu, dali mu ju na hlavu a obliekli mu purpurové rúcho." Ján 19:1-2

Poznámka : Ježiš dostal najprv od Herodesových vojakov "nádherné rúcho" . Toto "nádherné rúcho" od Herodesa, následne Pilátovi vojaci Ježišovi vyzliekli - "A vyzliekli ho Mt 27,27" a následne mu dali šarlátové rúcho - "a obliekli ho do šarlátového rúcha" Mt 27:28:

____________________


221 : Kam povedal Ježiš svojim učeníkom, aby išli po jeho vzkriesení?

A / Povedal im, aby išli do Galiley.

"Vtedy im povedal Ježiš: Nebojte sa, choďte, povedzte mojim bratom, že idú do Galiley, a tam ma uvidia." Matúš 28:10

"Ale choďte, povedzte jeho učeníkom a Petrovi, že ide pred vami do Galiley; tam ho uvidíte, ako vám povedal." Marek 16:7

B / Povedal im, aby zostali v Jeruzaleme.

"A hľa, posielam na vás zasľúbenie svojho Otca, ale zostaňte v meste Jeruzaleme, kým sa vám nenaplní moc z výsosti." Lukáš 24:49

"A keď sa s nimi zhromaždil, prikázal im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale čakali na zasľúbenie Otcovo, o ktorom ste, ako hovorí, počuli odo mňa." Skutky 1:4

Poznámka : Ide o dve odlišné situácie. Do Galiley v Mt 28:10; Mk 16:7 mali ísť učeníci preto, aby sa stretli s Ježišom. Do Jeruzalema v Lk 24:49; Sk 1:4 mali ísť učeníci preto, aby obdržali Ducha Svätého, Sk 2:3.

____________________


222 : Kde žili Peter a Ondrej?

A / Kafarnaum

"A vošli do Kafarnauma. a hneď v sabatný deň vošiel do synagógy a učil. . . . A hneď, keď vyšli zo synagógy, vošli do domu Šimona a Ondreja s Jakubom a Jánom." Marek 1:21, 29

B / Betsaida

"Filip bol z Betsaidy, mesta Ondreja a Petra." Ján 1:44

Poznámka : Kafarnaum bolo mesto kde Ondrej s Petrom AKTUÁLNE žili, zatiaľ čo Betsaida bolo mesto kde sa narodili, teda ich rodné mesto, z ktorého sa však neskôr presťahovali do Kafarnauma.

__________________


223 : Kam žiadali čerti Ježiša, aby nechodili?

A / Preč z krajiny

A spýtal sa ho: Aké je tvoje meno? A on odpovedal a riekol: Moje meno je Légia, lebo je nás mnoho. A veľmi ho prosil, aby ich neposielal preč z krajiny . Marek 5,9-10

B / Do hĺbky

A Ježiš sa ho opýtal a povedal: Aké je tvoje meno? A on povedal: Légia, lebo do neho vošlo mnoho diablov. A prosili ho, aby im neprikázal ísť do hlbín . Lukáš 8:30-31

Poznámka : Oboje je správne. Čerti žiadali Ježiša aby ich neposielal preč z krajiny a do hlbín. Každý z evanjelistov ponúka 1 z 2 informácii, každý tú ktorú si pamätal. Ide teda o doplňovacie info.

____________________


224 : Kde Ježiš uzdravil slepca?

A / V Betsaide

A prišiel do Betsaidy; a priviedli k nemu slepého a prosili ho, aby sa ho dotkol. A chytil slepého za ruku a vyviedol ho von z mesta. a keď mu napľul na oči a položil naň ruky, spýtal sa ho, či niečo vidí. A on pozrel hore a povedal: Vidím ľudí ako stromy, kráčať. Potom si znova položil ruky na jeho oči a prinútil ho vzhliadnuť, a bol ozdravený a videl každého človeka jasne. Marek 8,22-25

B / Mimo chrámu

Potom vzali kamene, aby ho hádzali, ale Ježiš sa skryl a vyšiel z chrámu, prešiel ich stredom a tak prešiel. A keď Ježiš prechádzal okolo, uvidel človeka, ktorý bol od narodenia slepý. ... Keď to povedal, napľul na zem, urobil z pľuvancov hlinu, pomazal oči slepého hlinou a povedal mu: Choď, umyte sa v rybníku Siloe. čo je podľa výkladu Poslaný.) Odišiel teda, umyl sa a prišiel vidieť. Ján 8:59-9:6

Poznámka : Bolo to v Betsaide mimo chrámu. Každý z evanjelistov uvádza len to čo si pamätá a dáva doplňovacie informácie, kde je tu rozpor ???

__________________


225 : Kedy (v ktorý deň bol Ježiš ukrižovaný?

A / Po poludní v deň pred veľkonočným jedlom

Potom viedli Ježiša od Kaifáša do súdnej siene. a sami nevošli do súdnej siene, aby sa nepoškvrnili; ale aby jedli Veľkú noc. Ján 18:28

A bola príprava Veľkej noci, okolo šiestej hodiny, a povedal Židom: Hľa, váš kráľ! Ale oni kričali: Preč s ním, preč s ním, ukrižuj ho! Pilát im povedal: Mám ukrižovať vášho kráľa? Veľkňazi odpovedali: Nemáme kráľa okrem cisára. Potom im ho teda vydal, aby bol ukrižovaný. Ján 19:14-16

B / Dopoludnie v deň po veľkonočnom jedle

A v prvý deň nekvasených chlebov, keď zabíjali Veľkú noc, povedali mu jeho učeníci: Kam chceš, aby sme išli a pripravili, aby si jedol Veľkú noc? Marek 14:12

A bola tretia hodina, a ukrižovali ho. Marek 15:25

Poznámka :  Po poludní v deň pred veľkonočným jedlom (Ján 18:28, 19:14-16)

Nesprávne . O šiestej hodine Pilát sa rozhodol ukrižovať Ježiša (19:14), to bol formálny čas rátaný na 6:00. Po prípravách a prechádzke na Golgotu bolo ukrižovanie o 9:00 o 14. nisanu (deň) a okolo 15:00 Ježiš zomrel.

zle . Bolo to pred druhým sederovým večerom (Veľká noc podľa Jána 18:28) a nie pred prvým sederovým večerom. Tí, ktorí priviedli Ježiša pred Piláta, chceli jesť Veľkú noc, a tak nevstúpili do Pilátovho paláca, aby zostali čistí. Ján 19:14 uvádza "Teraz bol deň prípravy na Veľkú noc", tj druhá príprava (pred sviatočným sabatom, prvým dňom sviatku nekvasených chlebov).

Dopoludnie v deň po veľkonočnom jedle (Marek 14:12, 15:25)

Správne . Bol ukrižovaný o tretej hodine ráno (spoločné počítanie času). To je (počítané od 6:00) asi 9:00 ráno (formálne počítanie času). Bolo to o 14. nisanu po veľkonočnom jedle predchádzajúci večer (prvý sederový večer). Pre ešte detailnejšie vysvetlenie pozri : https://www.contradictingbiblecontradictions.com/?p=3124

______________________


226 : Kedy sa roztrhla chrámová opona?

A / Pred Ježišovou smrťou.

"A slnko sa zatmelo a chrámová opona sa roztrhla uprostred. A keď Ježiš zvolal veľkým hlasom, povedal: Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha." Lukáš 23:45-46

B / Po Ježišovej smrti.

"Ježiš, keď znova plakal mocným hlasom, vydal ducha. A hľa, chrámová opona sa roztrhla na dve časti od vrchu až po spodok; a zem sa zatriasla a skaly sa roztrhli." Matúš 27:50-51

"A Ježiš zvolal mocným hlasom a vydal ducha. A chrámová opona sa roztrhla na dve časti od vrchu až po spodok." Marek 15:37-38

Poznámka : Ide o zlý preklad, vo všetkých 3 veršoch sa nachádza rovnaká grécka forma "aorist", ktorá sa správne prekladá ako "bola roztrhnutá". A teda v Lk 23:45-46 čítame že chrámová opona bola roztrhnutá pred Ježišovou smrťou, kým v Mt 27:50-51; Mk 15:37-38 autori po Ježišovej smrti uviedli, že chrámova opona "bola roztrhnutá", a nie že "chrámová opona sa roztrhla". Ak teda po Ježišovej smrti chrámová opona "bola roztrhnutá", znamená to, že tá opona sa mohla rozthnúť už v minulosti, ešte pred Ježišovou smrťou. Aby sme dospeli k nevyhnutnému záveru, že opona bola roztrhnutá po Ježišovej smrti, muselo by tam byť napísané "chrámová opona sa roztrhla", to tam však napísané nie je, a hore uvedený preklad je nesprávny. Z troch najpresnejších prekladov, Roháček, Králicka biblia, KJV, iba KJV udáva správny preklad vo všetkých 3 veršoch "was rent" - bola roztrhnutá.

https://www.mojabiblia.sk/svatepismo/42/evanjelium-podla-lukasa-kapitola-23/anglicky-king-james/

https://www.contradictingbiblecontradictions.com/?p=491

______________________


227 : Verilo jedenásť učeníkov dvom mužom, ktorí tvrdili, že vidia Ježiša?

A / Áno, keďže sa už Simonovi zjavil.

"33 A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema. Tam našli zhromaždených Jedenástich a iných s nimi 34 a tí im povedali: "Pán naozaj vstal z mŕtvych a zjavil sa Šimonovi." 35 Aj oni porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba." Lukáš 24: 33-35

B / Nie

"Potom sa zjavil v inej podobe dvom z nich, keď kráčali a išli do krajiny. A oni išli a oznámili to ostatným, ani im neverili." Marek 16,12-13

Poznámka : Správna odpoveď je "neverili". Všimnime si, že dvaja muži v Lk 24:33-35 prišli do zhromaždenia, vyrozprávali svoj príbeh, no nečítame tam už komentár či apoštoli v ich príbeh uverili alebo nie. Vieme len to, že apoštoli uverili Simonovmu príbehu, ale či uverili príbehu dvoch mužov, to sa v Lk 24: 33-35 nepíše, nekomentuje, preto nejde o rozpor.

______________________


228 : Kde sa Ježiš prvýkrát zjavil jedenástim učeníkom po vzkriesení?

A / Na vrchole hory v Galilei.

"Potom jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kde ich určil Ježiš. A keď ho videli." Matúš 28:16

B / V izbe v Jeruzaleme.

"Potom sa ukázal jedenástim, keď sedeli pri stole, a vyčítal im ich neveru a tvrdosť srdca, pretože neverili tým, ktorí ho videli po jeho vzkriesení." Marek 16:14

"A v tú istú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema a našli zhromaždených jedenástich a tých, ktorí boli s nimi, ako hovoria: Pán skutočne vstal a ukázal sa Šimonovi. A rozprávali, čo sa stalo na ceste a ako sa o nich vedelo pri lámaní chleba. A keď takto hovorili, sám Ježiš zastal medzi nimi a povedal im: Pokoj vám." Lukáš 24:33-37

"Potom toho istého večera, prvého dňa týždňa, keď sa zo strachu pred Židmi zatvorili dvere, kde sa zhromaždili učeníci, prišiel Ježiš, postavil sa doprostred a povedal im: Pokoj vám." Ján 20:19

Poznámka : V žiadnom zo zjavení Ježiša 11 učeníkom sa nepíše že "toto bolo Ježišove prvé zjavenie učeníkom", alebo "prvý krát sa zjavil". Matúš, Marek, Lukáš a Ján tu opisujú všetky zjavenia Ježiša učeníkom o ktorých si pamätali, no nikde neuvádzajú že "išlo o prvé zjavenie", preto je bezpredmetné hľadať tu rozpor na otázku "Kde sa Ježiš prvýkrát zjavil jedenástim učeníkom po vzkriesení?".

____________________


229 : Pochádza spravodlivosť z nasledovania Zákona?

A / Áno

"Obaja [Zachariáš a Alžbeta] boli pred Bohom spravodliví a chodili bez úhony vo všetkých prikázaniach a nariadeniach Pána." Lukáš 1:6

"Pred Bohom nie sú spravodliví poslucháči zákona, ale ospravedlnení budú tí, ktorí zákon plnia." Rimanom 2:13

B / Nie

"Neprekážam Božej milosti, lebo ak spravodlivosť prichádza zo zákona, potom je Kristus nadarmo mŕtvy." Galaťanom 2:21

Poznámka : Správna odpoveď je "B" a teda nikto nie je spravodlivý na základe činenia skutkov Zákona, lebo to by musel celý život dodržiavať celý Zákon bez toho aby sa čo i len jeden raz prehrešil, a taký človek, ktorý by sa nikdy neprehrešil proti Zákonu neexistuje !

Prečo sa však píše, že Alžbeta bola spravodlivá vzhľadom na konanie skutkov Zákona ? Nuž, Alžbeta skutočne bola spravodlivá vzhľadom na skutky Zákona, ale to bolo len na krátky čas. Dajme tomu, že Alžbeta mala 80 rokov. 79 rokov žila takým životom že každý rok XYZ násobne zhrešila. Avšak 1 rok sa dokázala udržať zcela bez hriechu, počas tohto 1 roka ani raz nezhrešila. Preto ak Písmo hovorí o Alžbete že bola pred Bohom spravodlivá a žila bezúhonne, má sa mysli len určité krátke obdobie Alžbetinho života kedy sa jej to podarilo žiť bezúhonne, nemyslí sa tým však celý Alžbetin život.

Ano, ospravedlnení budú tí ktorí zákon plnia, ibaže ten kto plní zákon nie je ospravedlnený len na základe skutkov, ale aj na základe viery. Zákon totiž prikazuje nielen konať skutky nábožnosti, ale aj veriť v Boha a v Ježiša Krista. Ten kto plní Zákon teda koná skutky + verí.

_____________________


230 : Prijali Samaritáni Ježiša?

A / Nie, neprijali Ježiša.

"A poslal pred sebou poslov, ktorí odišli a vošli do dediny Samaritánov, aby mu pripravili. A neprijali ho." Lukáš 9:52-53

B / Áno, prijali Ježiša.

"A mnohí zo Samaritánov z toho mesta v neho uverili pre slovo ženy, ktorá svedčila: Povedal mi všetko, čo som robila. A keď prišli k nemu Samaritáni, prosili ho, aby zostal u nich, a zostal tam dva dni." Ján 4:39-40

Poznámka : Ide o dve časovo rozdielne situácie, preto nejde o žiaden rozpor. Ježiš sa blížil ku Samaritánskej dediny, a poslal dopredu svojich učeníkov aby poprosili Samaritánov či mu nevybavia nocľah. Samaritáni to odmietli Lk 9: 52-53. Ježiš teda nemal nocľah v Samaritánskej dedine, a preto keď vstúpil do Samaritánskej dediny, nešiel na miesto kde mal mať nocľah, ale išiel ku Samaritánskej studni, kde sa stretol so ženou a povedal jej veci, pre ktoré ona a ostatní Samaritáni v neho uverili Jn 4: 39-40

__________________


231 : Bola Mária (Ježišova matka) blahoslavená?

A / Áno

"Anjel Gabriel bol poslaný od Boha do galilejského mesta, menom Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi, ktorý sa volal Jozef, z domu Dávidovho. a meno panny bolo Mária. A anjel vošiel k nej a povedal: Buď pozdravená, milovaná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami...........lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno" Lk 1,26-48

B / Nie, podľa Ježiša.

"Istá žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu: Blahoslavené lono, ktoré ťa nosilo, i papuľky, ktoré si cucal. Ale on povedal: Skôr, blahoslavení sú tí, ktorí počúvajú slovo Božie a zachovávajú ho. Lk 11,27-28"

Poznámka : Mária bola blahoslavená, pretože sa skrze nu narodil Mesiáš Lk 1:26-48. Ježiš v Lk 11:27-28 nehovorí o tom, že by Mária nebola blahoslavená, používa výraz "skôr sú blahoslavení", a teda Mária bola z určitej časti blahoslavená, ale menej ako tí čo zachovávajú Božie prikázanie. Z toho teda vyplýva, že či už porodíš Mesiáša, alebo zachovávaš Božie prikázania, v oboch prípadoch si blahoslavený, ibaže v prípade zachovávania Božích prikázaní si viac blahoslavený ako keby len porodíš Mesiáš.

____________________


232 : Kto je múdrejší, deti tohto sveta alebo deti svetla?

A / Deti tohto sveta

A povedal aj svojim učeníkom: Bol istý bohatý človek, ktorý mal správcu; a ten ho obvinili, že premárnil svoj majetok. A zavolal ho a povedal mu: Ako to, že som to počul od teba? vydaj počet zo svojho správcovstva; lebo už nemusíš byť správcom. Vtedy si správca povedal v sebe: Čo mám robiť? lebo môj pán mi odoberá správcovstvo, nemôžem kopať; prosiť hanbím sa. Som rozhodnutý, čo mám robiť, aby ma prijali do svojich domov, keď ma vylúčia zo správcovstva. Zavolal si teda všetkých dlžníkov svojho pána a povedal prvému: Koľko si dlžný môjmu pánovi? A on povedal: Sto mier oleja. A on mu povedal: Vezmi svoj účet, rýchlo si sadni a napíš päťdesiat. Potom povedal druhému: A ty si koľko dlžný? A on povedal: Sto meríc pšenice. A on mu povedal: Vezmi svoj účet a napíš osemdesiat! A pán pochválil nespravodlivého správcu, pretože konal múdro, lebo synovia tohto sveta sú vo svojom pokolení múdrejší ako deti svetla . Lk 16,1-8

B / Deti svetla

"Ak máte v srdci horkú závisť a sváry, nechváľte sa a neklamte proti pravde. Táto múdrosť nezostupuje zhora, ale je pozemská, zmyselná, diabolská. Lebo kde je závisť a sváry, tam je zmätok a každé zlé dielo. Ale múdrosť, ktorá je zhora, je najprv čistá, potom pokojná, mierna a ľahko použiteľná, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, bez predpojatosti a bez pokrytectva." Jakub 3:15-17

Poznámka : Ide pravdepodobne o zlý preklad. KJV v Lk 16: 1-8 síce uvádza výraz "múdrejší", avšak ostatné preklady ako Roháčkov preklad a králicka biblia uvádzajú výraz "opatrnejší".

https://www.mojabiblia.sk/svatepismo/42/evanjelium-podla-lukasa-kapitola-16/rohackov-preklad/

https://www.mojabiblia.sk/svatepismo/42/evanjelium-podla-lukasa-kapitola-16/cesky-kralicky/

___________________


233 : Išiel Ježiš do neba v den svojej smrti, alebo 3 dni po svojej smrti ?

A / Áno, Ježiš odišiel do neba v deň svojej smrti.

"A povedal Ježišovi: Pane, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. A Ježiš mu povedal: Veru, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji." Lukáš 23:42-43

B / Nie, Ježiš zostal na zemi po svojej smrti až do svojho nanebovstúpenia.

"Ježiš jej povedal: Nedotýkaj sa ma! lebo som ešte nevystúpil k svojmu Otcovi, ale choďte k mojim bratom a povedzte im: Vystupujem k svojmu Otcovi a vášmu Otcovi; a môjmu Bohu a vášmu Bohu." Ján 20:17

Poznámka : Správna odpoveď je 3 dni po svojej smrti Jn 20:17. V Lk 23:42-43 Ježiš nešiel do neba, a teda nešiel hore k svojmu Otcovi. Išiel síce do raja, ibaže raj sa v tom čase nachádzal v podsvetí. Podsvetie sa delilo na 2 časti, jedna časť bola raj, a druhá peklo - pozri príbeh o Lazarovi a boháčovi.

_________________


234 : Kedy vstúpil Satan do Judáša?

A / Pred poslednou večerou.

"1 Blížili sa sviatky Nekvasených chlebov, ktoré sa nazývajú Veľká noc. 2 Veľkňazi a zákonníci hľadali spôsob, ako ho zabiť; báli sa však ľudu. 3 Tu vošiel satan do Judáša, ktorý sa volal Iškariotský a bol jedným z Dvanástich; 4 i šiel a dohovoril sa s veľkňazmi a veliteľmi stráže, ako im ho vydá. 5 Tí sa potešili a dohodli sa, že mu dajú peniaze. 6 On súhlasil a hľadal príležitosť vydať im ho, keď s ním nebude zástup." Lukáš 22:1-7

B / Po poslednej večeri.

"26 Ježiš odpovedal: "Ten, komu podám namočenú smidku." Namočil smidku chleba a dal ju Judášovi, synovi Šimona Iškariotského. A hneď po tejto smidke vošiel do neho satan. Ježiš mu povedal: "Čo chceš urobiť, urob čo najskôr.".....................3 Judáš vzal kohortu a sluhov od veľkňazov a farizejov a prišiel ta s lampášmi, fakľami a zbraňami." Ján 13:27-16:1

Poznámka : Pozor, evanjelisti neopisovali jeden a ten istý vstup satana do Judáša, ale dve od seba nezávisle vstupy. Prvý krát vstúpil satan do Judáša v Lk 22: 1-7, vtedy satanov duch nahovoril Judáša aby sa dohodol s veľknazmi na čas, miesto, spôsob, akým Ježiša im zradí. Zdá sa však, že tento satanov duch za krátko z Judáša odišiel. Čítame totiž že v čase veľkonočnej večere bol Judáš s apoštolmi, čo by celkom nedávalo zmysel, ak by v ňom bol satanov duch, prečo by s nimi slávil velkonočnú večeru. Okrem iného tiež čítame, že počas velkonočnej večere "po tejto smidke vošiel do neho satan", čiže z toho je zrejmé, že v čase velkonočnej večere satan nebol v Judášovi, ale vošiel do neho v určitom čase počas veľkonočnej večere. A teda druhý krát vošiel satan do Judáša počas veľkonočnej večere Jn 13:27, tento krát za tým účelom, aby svoj predchádzajúci sľub veľknazom o zrade Ježiša, aj splnil a reálne vykonal.

___________________


235 : Môžu ísť zlodeji do neba?

A / Áno.

"A boli tam aj ďalší dvaja, zločinci, ktorých viedli k smrti. A povedal Ježišovi: Pane, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. A Ježiš mu povedal: Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji." Lukáš 23:32-43

B / Nie

"Či neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi kráľovstva Božieho? Nemýľte sa: ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani zženštilí, ani zlodeji, ani lakomci , ani opilci, ani udavači, ani vydierači nebudú dedičmi kráľovstva Božieho." 1. Korinťanom 6:9-10

Poznámka : Znova ide o dve rozdielne situácie. V Lk 23: 32-43 sa opisuje ten typ zlodejov ktorý sa kajá, zatiaľ čo v 1 Kor 6: 9-10 sa myslia tí zlodeji, ktorí sa nekajajú zo svojich hriechov.

________________


236 : Kam šiel Ježiš, keď zomrel?

A / Nebo

Tesne pred svojou smrťou Ježiš povedal "dobrému zlodejovi", ktorý bol s ním ukrižovaný:Veru, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji." Lukáš 23:43

Takže on a jeho spoločník ukrižovania išli po smrti priamo do neba (alebo raja).

B / Peklo

"On [Dávid] to videl predtým, ako hovoril o vzkriesení Krista, že jeho duša nezostala v pekle, ani jeho telo nevidelo porušenie." Skutky 2:31

Kristus ... išiel a kázal duchom vo väzení. 1. Petra 3:19

Poznámka : Pred Ježišovým nanebovstúpením, nebo aj peklo oboje existovali dolu v podsvetí. Podsvetie bolo rozdelené na 2 časti nebo a peklo. Ježiš teda po smrti zostúpil dolu do podsvetia, kde navštívil aj nebo Lk 23:43 a aj peklo Sk 2:31; 1 Pt 3:19

__________________


237 : Kto robí ľudí hluchými a slepými?

A / Boh

"Kto robí nemých, hluchých, vidiacich alebo slepých? nie som ja Hospodin?" 2. Mojžišova 4:11

"A keď Ježiš prechádzal okolo, uvidel človeka, ktorý bol od narodenia slepý. A jeho učeníci sa ho opýtali: Majstre, kto zhrešil, tento alebo jeho rodičia, že sa narodil slepý? Ježiš odpovedal: Nezhrešil ani tento, ani jeho rodičia, ale aby sa na ňom zjavili skutky Božie." Ján 9:1-3

B / Zlí duchovia.

"A jeden zo zástupu odpovedal a riekol: Majstre, priviedol som k tebe svojho syna, ktorý má nemého ducha. Ježiš ... pokarhal nečistého ducha a povedal mu: Nemý a hluchý duch, prikazujem ti, vyjdi z neho a už do neho nevchádzaj." Marek 9:17, 25

Poznámka : Boh rozhoduje o tom, ktorí ľudia oslepnú, alebo ohluchnú 2 Moj 4:11; Jn 9: 1-3, a tento zámer vykonáva prostredníctvom toho, že na týchto ľudí dovolí od satana poslať zlých duchov Mk 9: 17-25. Ide o dopľňujúce informácie - žiaden rozpor.

__________________


238 : Ako Ježiš uzdravil slepého muža?

A / Pľuvaním do očí.

"A prišiel do Betsaidy; a priviedli k nemu slepého a prosili ho, aby sa ho dotkol. A chytil slepého za ruku a vyviedol ho von z mesta. a keď mu napľul na oči a položil naň ruky, spýtal sa ho, či niečo vidí. A on pozrel hore a povedal: Vidím ľudí ako stromy, kráčať. Potom si znova položil ruky na jeho oči a prinútil ho vzhliadnuť, a bol ozdravený a videl každého človeka jasne." Marek 8,22-25

B / Pľuvaním na zem, utieraním zablatených pľuvancov do očí a následným umývaním.

"A keď Ježiš prechádzal okolo, uvidel človeka, ktorý bol od narodenia slepý. ... Keď to povedal, napľul na zem, urobil z pľuvancov hlinu, pomazal oči slepého hlinou a povedal mu: Choď, umyte sa v rybníku Siloe. čo je podľa výkladu Poslaný.) Odišiel teda, umyl sa a prišiel vidieť." Ján 9:1-6

Poznámka : Marek si z tohto uzdravenia slepca pamätal len to, že mu Ježiš naplul do očí, zatiaľ čo Ján si toho pamätal oveľa viac, pamätal si navyše že Ježiš napluľ na Zem a zablatený pľuvanec mu dal do očí, a poslal ho umyť sa. Každý z evanjelistov napísal len to čo si z tohto uzdravenie pamätal, a Marek si pamätal z tohto uzdravenia len zopár vecí, takže spomenul len tie veci, na ktoré si pamätal. Žiaden rozpor, obe správy sú doplňujúce.

__________________


239 : Je možné vypadnúť z milosti?

A / Áno.

"Kristus sa vám stratil, ktokoľvek z vás je ospravedlnený zákonom; odpadli ste z milosti." Galaťanom 5:4

"Lebo je nemožné, aby tí, ktorí boli kedysi osvietení a okúsili nebeský dar a stali sa účastníkmi Ducha Svätého a okúsili dobré slovo Božie a mocnosti budúceho sveta, padnú preč, aby si ich znovu obnovil k pokániu; vidiac, že ​​si znovu ukrižujú Božieho Syna a verejne ho zahanbujú." Hebrejom 6:4-6

"Lebo ak po tom, čo unikli nečistotám sveta poznaním Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, opäť sa doň zamotajú a prekonajú, posledný koniec je s nimi horší ako začiatok. Lebo bolo pre nich lepšie nepoznať cestu spravodlivosti, ako sa odvrátiť od svätého prikázania, ktoré im bolo dané, keď ju poznali." 2. Petra 2:20-21

B / Nie

"A ja im dávam večný život; a nezahynú naveky, ani mi ich nikto nevytrhne z ruky." Ján 10:28

"Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani mocnosti, ani prítomné, ani budúce veci, ani výška, ani hĺbka, ani žiadne iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od lásky. Boha, ktorý je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi." Rimanom 8:38-39

Poznámka : Z milosti je možné odpadnúť. Niektorí kresťania z milosti odpadnú Gal 5:4; Heb 6:4-6; 2 Pt 2:20-21, iní kresťania však ktorí sú pod milosťou vytrvajú až do konca, a práve o tých a iba o tých ktorí vytrvajú vo viere až do konca platí Jan 10:28; Rim 8: 38-39.

___________________


240 : Kto poslal Ducha Svätého?

A / Ježiš

"Ale keď príde Tešiteľ, ktorého vám pošlem od Otca..." Ján 15:26

B / Otec

"Budem sa modliť Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky." Ján 14:16

Poznámka : Nejde o rozpor, kedže "posielači" sú dvaja, Otec aj Ježiš. Otec pošle Ducha na Zem, Ježiš ho spracuje a pošle veriacim. Obydvaja sú teda posielači, a preto sa na oboch vzťahuje, že sú posielačmi, preto ide o doplnovaciu informáciu.

___________________


241 : Povedal Ježiš svojim učeníkom všetko?

A / Ježiš povedal svojim učeníkom všetko.

"Lebo všetko, čo som počul od svojho Otca, som vám oznámil." Ján 15:15

B / Boli veci, ktoré im Ježiš nepovedal.

"Chcem vám ešte veľa povedať, ale teraz to nemôžete zniesť." Ján 16:12

Poznámka : Ježiš v tom čase nepovedal učeníkom všetko Jn 16:12. Ježiš síce povedal svojim učeníkom všetko čo mu zveril Otec, ibaže Otec mu zveril pred jeho ukrižovaním len určitú časť. Zvyšnú časť zveril Boh Otec Ježišovi až po jeho ukrižovaní, týmpádom učeníci vošli do plnej pravdy od Ježiša až po Ježišovom ukrižovaní v Skutkoch apoštolských.

___________________


242 : Bola Mária Magdaléna šťastná alebo smutná, keď sa dozvedela o vzkriesení Ježiša ?

A / Bola naplnená radosťou

"1 Keď sa pominula sobota, na úsvite prvého dňa v týždni prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť hrob. 2 Vtom nastalo veľké zemetrasenie, lebo z neba zostúpil Pánov anjel, pristúpil, odvalil kameň a sadol si naň. 3 Jeho zjav bol ako blesk a jeho odev biely ako sneh. 4 Strážnici strnuli od strachu z neho a ostali ako mŕtvi. 5 Anjel sa prihovoril ženám: "Vy sa nebojte! Viem, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. 6 Niet ho tu, lebo vstal, ako povedal. Poďte, pozrite si miesto, kde ležal. 7 A rýchlo choďte povedať jeho učeníkom: »Vstal z mŕtvych a ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte.« Hľa, povedal som vám to." 8 Rýchlo vyšli z hrobu a so strachom i s veľkou radosťou bežali to oznámiť jeho učeníkom. Matúš 28:1-8

Poznámka : Správne. Keď sa Mária dozvedela, že Ježiš bol vzkriesený bola naplnená radosťou.

B / Bola zdrvená.

"Mária [Magdaléna] stála vonku pri hrobe a plakala, a keď plakala, zohla sa a pozrela do hrobu a videla dvoch anjelov v bielom sediacich, jedného pri hlave a druhého pri nohách, kde je telo Ježiša ležal. A oni jej povedali: Žena, prečo plačeš? Povedala im: Pretože vzali môjho Pána, a neviem, kde ho položili. A keď to povedala, obrátila sa a videla Ježiša stáť, ale nevedela, že je to Ježiš. Ježiš jej povedal: Žena, prečo plačeš?" Ján 20:11-15

Poznámka : Nesprávne. Ako vidíme, Mária v tom čase vedela len to, že Ježišovo telo sa v hrobe nenachádzalo, neverila však vo vzkriesenie, ale myslela si že jeho telo niekto ukradol - "Pretože vzali môjho Pána, a neviem, kde ho položili". Ježiš sa jej zjavil, ale Mária ho v tom čase ešte nepoznala, čiže stále bola v stave smútku, a stále nebola presvedčená o Ježišovom zmŕtvychvstaní. Podčiarknuté, Mária bola v stave smútku, keď ešte nebola presvedčená o Ježišovom zmŕtvychvstaní, zatiaľ čo v stave radosti bola keď sa presvedčila o Ježišovom zmŕtvychvstaní.

______________________


243 : Máme veriť v neviditeľné veci?

A / Áno.To je definícia viery.

"Viera je podstatou vecí, v ktoré dúfame, dôkazom vecí, ktoré nevidíme" Hebrejom 11:1

Predmetom viery sú neviditeľné veci.

"Nepozeráme sa na veci, ktoré sa vidia, ale na veci, ktoré sa nevidia, lebo veci, ktoré sa vidia, sú dočasné; ale veci, ktoré sa nevidia, sú večné." 2. Korinťanom 4:18

Veriaci chodia vierou, nie videním.

"Lebo kráčame vierou, nie videním." 2. Korinťanom 5:7

Ježiš chválil ľudí, ktorí veria v neviditeľné veci, a nazval ich "blahoslavenými".

"Ježiš mu povedal: Tomáš, pretože si ma videl, uveril si. Blahoslavení, ktorí nevideli, a uverili." Ján 20:29

B / Nie

"18 Nech vás nikto nepripraví o víťazné chcúc to docieliť samozvolenou pokorou a náboženstvom anjelov dávajúc sa do toho, čoho nevidel, súc darmo nadúvaný mysľou svojho tela 19 a nedržiac sa hlavy, odkiaľ celé telo skrze poje a sväzky zaopatrované výživou a spolu viazané, rastie vzrastom Božím. 20 A tak jestli ste s Kristom odumreli živlom sveta, prečo si potom ešte, jako keby ste žili v svete, dáte predpisovať zákony 21 (Vraj nechyť sa ani neokús ani sa nedotkni! 22 Čo všetko je spotrebou na zkazu) podľa príkazov a učení ľudí. 23 Čo má smysel v múdrosti v samozvolenom náboženstve a v takej pokore jako aj v nešetrení tela, kým to nemá nijakej ceny a je iba na zasýtenie tela." Kol 2:8

Poznámka : V Kol 2:8 nie je problém to, že dotyčný hlása niečo čo nevidel, ale problém je to, že ide o učenie ktoré je v rozpore s Kristovým učením. Vyčíta sa tu učenie anjelov, tieto "živly sveta" pred ktorými varuje Pavol, ide o gnostické učenie.

_____________________


244 : Obsahuje Lukášovo evanjelium všetko, čo Ježiš urobil?

A / Áno.

"1 Milý Teofil, v prvej knihe som rozprával o všetkom, čo Ježiš robil a učil od začiatku 2 až do dňa, keď dal skrze Ducha Svätého príkazy apoštolom, ktorých si vyvolil, a vzatý bol do neba." Sk 1, 2

B / Nie

"Je aj mnoho iných vecí, ktoré urobil Ježiš, ktoré, ak by mali byť napísané všetky, predpokladám, že ani samotný svet by nemohol obsahovať knihy, ktoré by mali byť napísané." Ján 21:25

Poznámka : "rozprával o všetkom" treba to chápať v tom zmysle, že Lukáš rozprával všetko čo sa mu podarilo o Ježišovi zohnať. Lukášovi sa však zo skúmania Ježišovho života nepodarilo o ňom zistiť všetko, no z toho čo sa mu podarilo zistiť, z toho vo svojom evanjeliu napísal všetko. Žiaden rozpor.

____________________


245 : Kto vzkriesil Ježiša z mŕtvych?

A / Ježiš vzkriesil sám seba z mŕtvych.

"Ježiš odpovedal a riekol im: Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím. Vtedy povedali Židia: Štyridsaťšesť rokov sa staval tento chrám, a ty ho postavíš za tri dni? Ale on hovoril o chráme svojho tela." Ján 2:19-21

Poznámka : Správne

B / Boh ho vzkriesil z mŕtvych.

"ktorého Bôh vzkriesil, keď uvoľnil bolesti smrti, pretože nebolo možné, aby bol zadržaný." Skutky 2:24

Tohto Ježiša vzkriesil Boh. Skutky 2:32

"Ježiš Kristus... ktorého Boh vzkriesil z mŕtvych..." Skutky 4:10

"Ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych." Skutky 13:30

Poznámka : Správne, urobili to teda obaja spoločne. Ježišov duch po ukrižovaní svojho ľudského tela vystúpil hore k Otcovi, a spoločne s Otcom vzkriesili Ježišove ľudské telo.

C / Urobil to Duch Svätý.

"Ale ak vo vás prebýva Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, ten, ktorý vzkriesil Krista z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné telá svojím Duchom, ktorý prebýva vo vás." Rimanom 8:11

Poznámka : Nesprávne, "Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych" myslí sa tým Boh Otec, a nie Duch Svätý. Boh Otec je totiž Duch, duchovnej substancie Jn 4:24

Evanjelium podľa Jána 4:24

"Boh je duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa mu klaňať v Duchu a pravde."

____________________


246 : Je v poriadku jesť mäso obetované iným bohom?

A / Áno.

Trocha mäsa ešte nikomu neublížilo. Okrem toho ostatní bohovia neexistujú.

"Čo sa teda týka jedenia toho, čo sa obetuje modlám, vieme, že modla nie je ničím na svete a že niet iného Boha okrem jedného. ... Ale mäso nás neodporúča Bohu, lebo ani keď jeme, nie sme lepší; ani ak nejeme, sme horší." 1. Korinťanom 8:4-8

Jedzte čokoľvek, čo vám predložia alebo čo sa predáva v obchode, bez otázok pre svedomie.

"Čokoľvek sa predáva v troskách, jedia a nepýtajú sa pre svedomie." 1. Korinťanom 10:25

"Ak vás niekto z tých, ktorí veria, nepozve na hostinu a budete pripravení ísť; čokoľvek vám predložia, jedzte a nespytujte sa pre svedomie." 1. Korinťanom 10:27

B / Nie

Duchu Svätému a nám sa to jednoducho nezdá dobré.

"Lebo Duchu Svätému a nám sa zdalo dobré neklásť na vás väčšie bremeno ako tieto nevyhnutné veci; Aby ste sa zdržiavali mäsa obetovaného modlám..." Skutky 15:28-29

Nejedzte mäso obetované modlám pre svedomie.

"Ale ak vám niekto povie: Toto sa obetuje modlám, nejedzte pre neho, ktorý to ukázal, a pre svedomie, lebo Pánova je zem a jej plnosť." 1. Korinťanom 10:28

Poznámka : Môžme jesť akékoľvek mäso bez toho aby sme sa vypytovali či to mäso bolo alebo nebolo obetované modlám, avšak ak nás niekto upozorní, že to mäso bolo obetované modlám, v takom prípade by sme to mäso nemali jesť 1 Kor 10:28. V Sk 15:28-29 sa myslí také mäso, o ktorom nás druhí upozornia, že bolo obetované modlám.

__________________


247 : Ak manžel uverí, je spasená aj jeho žena?

A / Áno, celá jeho rodina je zachránená jeho vierou.

"Lebo neveriaci muž je posväcovaný ženou a neveriaca žena je posväcovaná manželom." 1. Korinťanom 7:14

"Ver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený ty i tvoj dom." Skutky 16:31

B / Nie

"Lebo čo vieš, manželka, či zachrániš svojho muža? alebo ako vieš, človeče, či zachrániš svoju ženu?" 1. Korinťanom 7:16

Poznámka : Správna odpoveď je "nie nevyhnutne". V 1 Kor 7:14 sa hovorí o posvätení, nie o spasení, byť posvätený ešte neznamená byť aj spasený, vieme totiž že aj o Božiu milosť môže kresťan časom stratiť. V Sk 16:31 Pavol prorocky vedel, že keď uverí stotník, ako hlava rodiny, následne prinúti veriť aj ostatných členov svojej rodiny, ktorí sú mu podriadení, a teda celá rodina uverí a bude spasená. Išlo o konkrétny prípad, nemožno to zovšeobecňovať, nemusí to takto fungovať aj v iných prípadoch.

____________________


248 : Môže žena učiť druhých ?

A / Áno môžu.

Priscilla bola služobníčkou cirkvi.

"24 Do Efezu prišiel istý Žid menom Apollo, rodom Alexandrijčan, muž výrečný a zbehlý v Písmach. 25 Bol poučený o Pánovej ceste a so zápalom ducha hovoril a správne učil o Ježišovi, hoci poznal iba Jánov krst. 26 Začal teda smelo vystupovať v synagóge. Keď ho počuli Priscilla a Akvila, vzali ho k sebe a dôkladnejšie mu vysvetlili Božiu cestu." Skutky 18:26

Phoebe bola diakonka.

"1 Odporúčam vám našu sestru Fébu, služobníčku Cirkvi v Kenchrách. 2 Prijmite ju v Pánovi, ako sa patrí na svätých, a pomáhajte jej vo všetkom, čo bude od vás potrebovať, veď aj ona pomáhala mnohým, aj mne samému." List Rímanom 16 : 1-2

A Junia bola apoštol.

"6 Pozdravte Máriu, ktorá veľa pracovala pre vás. 7 Pozdravte Andronika a Juniáša, mojich pokrvných a spoluväzňov, ktorí sú známi medzi apoštolmi a už predo mnou boli v Kristovi." Rimanom 16:7

B / Nie, nemôžu.

Nemôžu hovoriť, učiť ani mať autoritu nad ľuďmi.

"Vaše ženy nech mlčia v kostoloch, lebo im nie je dovolené hovoriť; ale je im prikázané, aby boli pod poslušnosťou, ako hovorí aj zákon. A ak sa niečomu naučia, nech sa opýtajú doma svojich manželov: lebo pre ženy je hanba hovoriť v kostole." 1. Korinťanom 14:34-35

"Nech sa žena učí v tichosti so všetkou podriadenosťou. Ale nedovoľujem, aby žena učila, ani aby si uzurpovala moc nad mužom, ale aby bola ticho." 1. Timotejovi 2:11-12

Poznámka : Správna odpoveď je "môže", ale má to niekoľko výnimiek :

A : Nemôžu učiť v kostole 1 Kor 14:34-35, ale na inom mieste mimo kostola učiť môžu Sk 18:26.

B : Pavol nedovoľuje žene učiť, to treba chápať tak, že žena síce môže učiť, ale nemôže robiť vlastný výklad podľa seba, a musí sa podriaďovať výkladu muža. A teda muži v cirkvi spravia výklad Písma, a tento výklad Písma dajú ženám aby ho učili. Ženy teda nemôžu učiť v zmysle, že budú podľa seba vykladať Písmo, ale môžu len šíriť učenie, ktoré im schválili muži v cirkvi.

__________________


249 : V koho mene sa má krst vykonať?

A / Otca i Syna i Ducha Svätého.

"Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého." Matúš 28:19

B / Syna - Ježiša

"Vtedy im Peter povedal: Čiňte pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť na meno Ježiša Krista." Skutky 2:38

Boli pokrstení v mene Pána Ježiša. Skutky 8:16

A prikázal im, aby boli pokrstení v mene Pánovom. Skutky 10:48

Keď to počuli, dali sa pokrstiť v mene Pána Ježiša. Skutky 19:5

Poznámka : Správna odpoveď je v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Apoštoli však v Sk 2:38;8:16;10:48;19:5 písali v skratke, nechcelo sa im zakaždým vypisovať "boli pokrstení v mene Otca, i Syna, Ducha Svätého" preto tento výraz skrátili na "boli pokrstení v mene Ježiša". Takýto výraz nielenže skracoval slovný výraz, ale aj odrážal realitu. Duch Svätý totiž vychádza z Ježiša Jn 20:22; a Ježiš a Otec sú jedno a to isté Jn 10:30, a teda ak niekto povie "krstil som v mene Ježiša" automaticky to v sebe zahŕňa aj krst v 2 zvyšných osôb - Otca i Ducha Svätého.

__________________


250 : Kto bol vinný za prvotný hriech?

A / Eva

"12 Učiť žene nedovoľujem, ani vládnuť nad mužom, ale nech je tichá. 13 Veď prvý bol stvorený Adam, až potom Eva. 14 A nie Adam bol zvedený, ale žena sa dala zviesť a padla do hriechu." 1. Timotejovi 2:14

B / Adam

"12 Preto jako skrze jedného človeka vošiel hriech do sveta a skrze hriech smrť, a tak prešla smrť na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili. Lebo aj do zákona bol hriech na svete, ale hriech sa nepripočíta, keď nieto zákona. 14 Ale smrť jednako kraľovala od Adama až po Mojžiša i nad tými, ktorí nehrešili podobným prestúpením ako Adam, ktorý je obrazom toho budúceho."

Za prvotný hriech boli vinní Adam aj Eva, ide o dopľňovacie verše. Z 1 Tim 2:14 nevyplýva, že Adam nezhrešil, Pavol v danom verši nerieši Adamov hriech, píše sa tam len "Adam nebol zvedený (hadom)". Adam síce nebol zvedený hadom, avšak Evou zvedený bol, lebo mu ponúkla ovocie a on ho zjedol a preto aj on bol vinným prvotným hriechom.

_________________

251 : Je v poriadku preklínať ľudí?

A / Nie

"14 Žehnajte tých, čo vás prenasledujú - žehnajte a nepreklínajte!" Rímanom 12:14

B / Áno

"21 Môj, Pavlov, vlastnoručný pozdrav. 22 Kto nemá rád Pána, nech je prekliaty! Marana tha" 1. Korinťanom 16:22

"Hoci by sme vám my alebo anjel z neba hlásali iné evanjelium ako to, ktoré sme vám zvestovali, nech je prekliaty. ... Ak vám niekto hlása iné evanjelium ako to, ktoré ste prijali, nech je prekliaty." Galaťanom 1:8-9

Poznámka : Pavol nám kresťanom káže aby sme nepreklínali Rim 12:14, my všetci kresťania okrem Pavla teda nemáme preklínať, už to ani nie je potrebné, keďže Pavol dal do kliatby každého kto nemá rád Pána a teda je nekresťan 1 Kor 16:22; alebo učí heretické učenie Gal 1:8-9

__________________

252 : Je Boh pôvodcom zmätku?

A / Áno, Boh si vyvolil nerozumné veci sveta, aby zahanbil múdrych. 1. Korinťanom 1:27

"27 ale čo je svetu bláznivé, to si vyvolil Boh, aby zahanbil múdrych, a čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby zahanbil silných"

B / Nie

"Boh nie je pôvodcom zmätku." 1. Korinťanom 14:33

Poznámka : Správna odpoveď je "B". V skutočnosti, to čo je u ľudí považované za bláznivé, nie je v skutočnosti nerozumné, iba u ľudí je to považované za nerozumné, ale u Boha je to považované za múdre : "25 Lebo čo je u Boha bláznivé, je múdrejšie ako ľudia, a čo je u Boha slabé, je silnejšie ako ľudia..... ale čo je svetu bláznivé, to si vyvolil Boh, aby zahanbil múdrych, a čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby zahanbil silných" 1 Kor 25-27

_________________

253 : Je celé Písmo inšpirované Bohom?

A / Áno.

Celé písmo je dané vnuknutím Boha... 2. Timoteovi 3:16

B / Nie

Niekedy biblickí autori vyjadrovali len svoje vlastné názory.

"Ale ostatným hovorím ja, nie Pán." 1. Korinťanom 7:12

"Čo sa týka panien, nemám žiadne prikázanie od Pána, ale ja vynášam svoj súd"... 1 Kor 7:25

Poznámka : Treba pochopiť učenie o Trojici. Boh sa skladá z 3 osôb, Boh Otec, Syn, Duch Svätý, všetky tieto tri osoby sú časťou Boha a teda Bohom. Pavol síce v 1 Kor 7:12; 1 Kor 7:25 hovorí, že nedostal ohľadom tohto učenia príkazy od Pána, a teda od Syna, avšak keďže v každom apoštolovi a teda aj v Pavlovi sa nachádzal Duch Svätý, ktorý je časťou Boha a Pavla duchovne inšpiroval pri vyučovaní, platí to, že aj Pavlove súkromné názory boli inšpirované Bohom.

_______________

254 : Je v poriadku sobášiť sa s neveriacimi?

A / Áno.

"Ak má niektorý brat neveriacu ženu a ona chce bývať s ním, nech ju neprepúšťa. A žena, ktorá má muža, ktorý neverí, a ak sa mu páči bývať s ňou, nech ho neopúšťa. Lebo neveriaci muž je posvätený ženou a neveriaca žena je posväcovaná mužom. Inak by boli vaše deti nečisté; ale teraz sú svätí." 1. Korinťanom 7:12-14

Poznámka : Nesprávne !!! V 1. Kor 7:12-14 sa hovorí o páre, ktorý už bol zosobášený predtým, ako počul evanjelium. Takže otázka "Je v poriadku vziať si neveriaceho? nie je absolútne k veci, keďže sú už manželia. Evanjelium nenabáda manželov, aby sa rozviedli, ale aby zostali spolu v povolaní, v ktorom boli pred príchodom evanjelia. Manželstvo pred príchodom evanjelia bolo vnímané ako Božie povolanie "Každý muž/žena musí zostať v stave, v akom bol povolaný". (1. Korinťanom 7:20) V dobrom vzťahu sa považovalo za prirodzené, že manželský partner, ktorý videl požehnanie viery, tiež prijal evanjelium a uveril. (1. Petra 3:1-20). V kresťanstve bolo/je pravidlom nebrať si neveriaceho. Za týchto okolností, keď jedna osoba nezdieľa vieru v evanjelium, neexistuje spoločný základ pre manželstvo. Oženiť sa s neveriacou ženou alebo mužom nedáva istotu, že v určitom bode uverí; naopak, ak niekto odmietne vieru partnera pred sobášom, je malá šanca, že sa to po svadbe zmení. V prvom prípade už manželstvo existuje, v druhom nie. To je rozdiel a nie je opodstatnené porovnávať tieto dve situácie a dospieť k záveru, že ide o rozpor.

B / Nie, sú nečistí.

"Nezdieľajte nerovnomerné jarmo s neveriacimi, veď čo je spoločné medzi spravodlivosťou a neprávosťou? a aké je spojenie svetla s tmou? A aký súlad má Kristus s Belialom? alebo aký podiel má ten, kto verí, s neveriacim? ... Preto vyjdite spomedzi nich a oddeľte sa, hovorí Pán, a nečistého sa nedotýkajte; a ja ťa prijmem." 2. Korinťanom 6:14-17

1. list Korinťanom 7:39

"Žena je viazaná, dokiaľ jej muž žije. Keď jej muž zomrie, je slobodná, môže sa vydať, za koho chce, ale iba v Pánovi."

Poznámka : Správne

________________

255 : Mali by ste hovoriť v jazykoch?

A / Áno.

Každý by mal hovoriť v jazykoch. (Vzdeláva vás to.)

"Kto hovorí neznámou rečou, nehovorí ľuďom, ale Bohu, lebo mu nikto nerozumie. ...Kto hovorí neznámym jazykom, vzdeláva sám seba. ... Bol by som rád, keby ste všetci hovorili jazykmi." 1. Korinťanom 14:2-5

Pavol bol hrdý na to, že hovoril v jazykoch a povedal: "Hovorím v jazykoch viac ako ktokoľvek iný".

"Ďakujem svojmu Bohu, hovorím jazykmi viac ako vy všetci." 1. Korinťanom 14:18

B / Nie

Hovorte tak, aby každý rozumel tomu, čo hovoríte. (Hovoriť v jazykoch je len hovoriť do vzduchu.)

Lebo ak trúba vydá neistý zvuk, kto sa pripraví do boja? ... Ak nevyslovíte jazykom ľahko zrozumiteľné slová, ako sa bude vedieť, čo sa hovorí? lebo budete hovoriť do vzduchu. 1. Korinťanom 14:8-9

Poznámka : Mali by sme hovoriť jazykmi 1 Kor 14:2-5; 1 Kor 14:18; avšak hovorenie jazykmi by malo byť v takej forme, aby sme pritom vyslovovali zrozumiteľne slová 1 Kor 14:8-9 lebo ak si bude len pre seba mrmlať, a ostatní nám nebudú rozumieť, nebude naše hovorenie jazykmi pre druhých mať zmysel.

________________

256 : Videl Pavol Ježiša na ceste do Damasku?

A / Áno.

"1 Nie som slobodný? Nie som apoštol? Vari som nevidel Ježiša, nášho Pána? A vy nie ste moje dielo v Pánovi?!" 1. Korinťanom 9:1

"7 Potom sa zjavil Jakubovi a potom všetkým apoštolom 8 a poslednému zo všetkých, ako nedochôdčaťu, zjavil sa aj mne." 1. Korinťanom 15:8

B / Nie, bol slepý a "nikoho nevidel".

"A Saul vstal zo zeme. A keď sa mu otvorili oči, nevidel nikoho, ale viedli ho za ruku a priviedli do Damasku." Skutky 9:8

Poznámka : Ak si pozrieme celý kontext Skutkov 9 kapitoly, zistíme, že Pavol Ježiša videl, avšak nie vo forme telesnej postavy, ale vo forme svetla. Pavol videl oslnujúce svetlo ktoré ho obkolesilo a tým svetlom bol Ježiš.

Skutky apoštolov 9 : 3-4

"3 Ako šiel a blížil sa k Damasku, zrazu ho zalialo svetlo z neba. 4 Padol na zem a počul hlas, ktorý mu hovoril: "Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ?" 5 On povedal: "Kto si, Pane?" A ten: "Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ."

_________________

257 : Schvaľuje Boh otroctvo?

A / Áno, Boh schvaľuje otroctvo.

"Sluhovia, buďte poslušní tým, ktorí sú vašimi pánmi podľa tela, s bázňou a chvením v jedinom srdci ako Kristovi." Kolosanom 3:22

"Sluhovia, so všetkou bázňou sa podriaďujte svojim pánom, nielen dobrým a miernym, ale aj prešibaným." 1. Petra 2:18

B / Nie

"Miluj blížneho svojho ako seba samého." Marek 12:31 , Matúš 22:39

Ježiš povedal, že jeho nasledovníci nemôžu jeden nad druhým "uplatňovať panstvo". (Ako to robí majiteľ otroka svojmu otrokovi.

"Ale Ježiš si ich zavolal a povedal im: Viete, že tí, ktorí sú považovaní za vládcu nad pohanmi, panujú nad nimi. a ich veľkí nad nimi vykonávajú autoritu. Ale tak to nebude medzi vami." Marek 10:42-43

Nenazývaj nikoho svojím pánom. (Okrem Ježiša.)

"Ani sa nenazývajte majstrami, lebo jeden je váš Majster, Kristus." Matúš 23:10

Neslúž iným mužom. Slúžte iba Bohu.

"Nebuďte služobníkmi ľudí." 1. Korinťanom 7:23

Poznámka : Správna odpoveď je že biblia otroctvo povoľuje, ibaže pán sa musí k otrokovi správať dobre. Milovanie blížneho svojho ako seba samého Mk 12:31; Mt 22:39 v sebe zahŕňa dobré správanie k otrokovi, a jeho evanjelizovanie k Bohu, neprikazuje však zrieknutie sa otroka. Pán ktorý vlastní otroka a bude sa k nemu správať dobre a konvertuje ho na kresťanstvo a bude dbať na to aby otrok neodpadol od viery, hoci telo otroka bude namáhané a bez slobody, jeho duša sa spasí, a tým otrok získa oveľa viac ako dočasnú pozemskú slobodu.

Panovanie nad ostatnými Mk 10:42-43; nazývanie sa pánmi Mt 23:10; je myslené nie v telesnom zmysle, ale v duchovnom zmysle. Tieto verše len o tom, aby sa nikto nenazýval a nerobil zo seba duchovného vodcu. 1 Kor 7:23 hovorí o služobníctve ľudí v hriechu, nie v otroctve.

_____________________

258 : Môže nás diabol chytiť podľa vôle?

A / Áno

"4 A Pánov služobník sa nemá vadiť, ale má byť ku každému prívetivý, schopný učiť a byť trpezlivý. 25 Tých, čo odporujú, má mierne karhať; možno im raz Boh dá kajúcnosť, aby poznali pravdu a vymanili sa z osídel diabla, ktorý ich drží v zajatí svojej vôle." 2. Timotejovi 2:26

B / Nie

"4 Cudzoložníci, neviete, že priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvo s Bohom?! Kto teda chce byť priateľom tohto sveta, stáva sa nepriateľom Boha. 5 Alebo si myslíte, že Písmo nadarmo hovorí: "Takmer žiarlivo túži po nás Duch, ktorý v nás prebýva"? 6 Dáva však väčšiu milosť; preto hovorí: "Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť." 7 Podriaďte sa teda Bohu; diablovi sa vzoprite a ujde od vás. 8 Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám. Obmyte si ruky, hriešnici, a očistite si srdcia, vy, čo máte rozpoltenú myseľ." Jakub 4:7

Poznámka : Kde je tu rozpor ? 2 Tim 2:26 hovorí o neveriacich, tí sú v zajatí satanovej vôle. Jak 4:7 zas hovorí o nábožných ľudoch o tých, ktorí sa podriadli Bohu, tých diabol nechytil ale utiekol od nich. Sú tu dva rozličné druhy ľudí, nejde preto o žiaden rozpor.

__________________

259 : Zomrel Enoch?

A / Áno

"Títo [Ábel, Enoch, Noe, Abrahám, Sára] všetci zomreli"... Hebrejom 11:13

B / Nie

"Enoch bol preložený, aby nevidel smrť; a nenašiel sa, lebo ho Boh preložil." Hebrejom 11:5

Poznámka :

"5 Vierou bol Henoch prenesený, aby neuzrel smrť; nenašli ho, lebo Boh ho preniesol. Ešte pred prenesením si získal svedectvo, že sa páči Bohu....... 7 S vierou prijal Noe pokyn o tom, čo ešte nebolo vidieť, a s bázňou postavil koráb na záchranu svojej rodiny; ňou odsúdil svet a stal sa dedičom spravodlivosti, ktorá je z viery. 8 S vierou poslúchol Abrahám,......... 11 Vierou aj neplodná Sára dostala napriek pokročilému veku silu počať potomka, lebo verila, že je verný ten, ktorý dal prisľúbenie. 12 Preto aj z jedného, a to odumretého, vzišlo ich také množstvo, ako je hviezd na nebi a piesku na brehu mora, a ten sa nedá spočítať. 13 Všetci títo umierali vo viere, aj keď nedosiahli to, čo bolo prisľúbené, ale z diaľky to videli a pozdravovali; a vyznávali, že sú na zemi iba cudzincami a pútnikmi"

"Všetci títo" znamená, všetci okrem Henocha, v 5 verši sa totiž Henoch uvádza ako výnimka. Bolo by zbytočné aby autor evanjelia napísal "všetci títo okrem Henocha", keď už v 5 verši jasne vysvetlil, že Henoch neumrel.

__________________

260 : Bola Rachab spasená vierou alebo skutkami?

A / Vierou.

Vierou nezahynula smilnica Rachab s neveriacimi, keď s pokojom prijala vyzvedačov. Hebrejom 11:31

B / Podľa skutkov.

Či nebola smilnica Rachab ospravedlnená zo skutkov, keď prijala poslov a poslala ich inou cestou? Jakub 2:25

Poznámka : Oboma ! Ide o dopľňovacie verše. Skutky ktoré vykonala Rachab boli totiž poháňané vierou, nešlo teda len o samotné skutky. Rachab najprv uverila Heb 11:31, a až potom skrze vieru spravila ospravedlnujúce skutky Jak 2:25.

_________________

261. Peter nešiel do hrobu, ale zohol sa a pozrel dovnútra. Lk.24:10-12. Peter vošiel do hrobu a iný učeník sa zohol a pozrel dovnútra. Jn 20,3-6.

Evanjelium podľa Lukáša 24:12

"10 Bola to Mária Magdaléna, Jana a Mária Jakubova. A s nimi aj iné to rozprávali apoštolom. 11 Ale im sa zdali tieto slová ako blúznenie a neverili im. 12 No Peter vstal a bežal k hrobu. Keď sa nahol dnu, videl tam len plachty. I vrátil sa domov a čudoval sa, čo sa stalo. 13 V ten deň išli dvaja z nich do dediny zvanej Emauzy, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená šesťdesiat stadií"

Evanjelium podľa Jána 20: 1-6

"1 Ráno prvého dňa v týždni, ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kameň je od hrobu odvalený. 2 Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád, a povedala im: "Odniesli Pána z hrobu a nevieme, kde ho položili." 3 Peter a ten druhý učeník sa zobrali a išli k hrobu. 4 Bežali obaja, ale ten druhý učeník bežal rýchlejšie, predbehol Petra a prišiel k hrobu prvý. 5 Nahol sa a videl tam položené plachty; dnu však nevkročil. 6 Potom prišiel aj Šimon Peter, ktorý ho nasledoval, a vošiel do hrobu. Videl tam položené plachty 7 aj šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. Lenže tá nebola pri plachtách, lež osobitne zvinutá na inom mieste. 8 Vtedy vošiel aj druhý učeník, ten, čo prišiel k hrobu prvý, a videl i uveril."

Poznámka : Správne riešenie je nasledovné : Peter sa najprv nahol dnu do hrobu, a potom vstúpil do hrobu. Ján do hrobu nevstúpil, ale iba sa nahol do hrobu. Z tejto udalosti, si každý z evanjelistov pamätal len určitú časť. Lukáš si pamätal len to, že sa Peter nahol k hrobu. Ján si toho pamätal viac, pamätal si, že Peter vstúpil do hrobu a Ján sa nahol. Podstatné je však, že Lukáš priamo nevyvrátil, že Peter nevstúpil do hrobu, to by muselo byť napísané "Peter do hrobu nevstúpil". Rovnako tak Lukáš priamo neneguje, že iba Peter bežal k hrobu to by muselo byť napísané "Sám Peter bežal k hrobu". Rovnako tak ani Ján priamo neneguje, že Peter sa najprv nezohýbal k hrobu, to by muselo byť napísané "Peter vstúpil do hrobu, bez toho aby sa predtým k hrobu zohol".

__________________

262 : Len "Otec" vie Mk.13:32. "Ježiš" a "Otec" sú jedno Ján 10:30; 17:11,21,22

Evanjelium podľa Marka 13:32

"32 Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani anjeli v nebi, ani Syn, iba Otec."

Evanjelium podľa Jána 10:30

"29 Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší od všetkých a nik ich nemôže Otcovi vytrhnúť z ruky. 30 Ja a Otec sme jedno."

Poznámka : Ježiš a Otec sú jedno nie ako jedna a tá istá osoba, ale v tom, že obaja majú tú istú Božiu podstatu. Boh Otec je hlava, a Ježiš je zvyšok tela. Žiaden rozpor.

________________

263 : Vedeli ženy po návšteve hrobu o tom že Ježiš vstal z mrtvych ?

A / Ano

"1 V prvý deň týždňa zavčas ráno prišli k hrobu a priniesli voňavé oleje, čo si pripravili. 2 Kameň našli od hrobu odvalený, 3 vošli dnu, ale telo Pána Ježiša nenašli. 4 Ako nad tým rozpačito uvažovali, zastali pri nich dvaja mužovia v žiarivom odeve. 5 Zmocnil sa ich strach i sklonili tvár k zemi. Ale oni sa im prihovorili: "Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? 6 Niet ho tu. Vstal z mŕtvych. Spomeňte si, ako vám povedal, keď bol ešte v Galilei: 7 »Syna človeka musia vydať do rúk hriešnych ľudí a ukrižovať, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.«" 8 Tu sa rozpamätali na jeho slová, 9 vrátili sa od hrobu a toto všetko zvestovali Jedenástim i všetkým ostatným." Lukáš 24: 1-8

"5 Anjel sa prihovoril ženám: "Vy sa nebojte! Viem, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. 6 Niet ho tu, lebo vstal, ako povedal. Poďte, pozrite si miesto, kde ležal. 7 A rýchlo choďte povedať jeho učeníkom: »Vstal z mŕtvych a ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte.« Hľa, povedal som vám to." 8 Rýchlo vyšli z hrobu a so strachom i s veľkou radosťou bežali to oznámiť jeho učeníkom. 9 A hľa, Ježiš im išiel v ústrety a oslovil ich: "Pozdravujem vás!" Ony pristúpili, objali mu nohy a klaňali sa mu. 10 Tu im Ježiš povedal: "Nebojte sa! Choďte, oznámte mojim bratom, aby šli do Galiley; tam ma uvidia." Matúš 28: 5-10

B / Nie, Mária Magdaléna nevedela o tom že Ježiš vstal z mrtvych preto hovorí "vzali Pána z hrobu a nevieme kde ho uložili"

"Prvý deň týždňa prichádza Mária Magdaléna skoro ráno, keď sa ešte zotmelo, k hrobu a vidí kameň odvalený od hrobu. Potom bežala a prišla k Šimonovi Petrovi a k ​​druhému učeníkovi, ktorého Ježiš miloval, a povedala im: Vzali Pána z hrobu, a nevieme, kde ho položili." Ján 20:1-2

Poznámka : Správne riešenie je to, že Mária Magdaléna vedela o tom, že Ježiš vstal z mŕtvych. Prečo však potom Ján nespomína, že Mária Magdaléna videla Ježiša, a prečo Mária povedala, že niekto vzal Kristovo telo a nevie kde je Kristove telo ? Nuž, Ján nespomína to, že Mária videla Ježiša preto, lebo si na túto udalosť nepamätá. Ján písal len o tých veciach, na ktoré si pamätal. Nepamätal si na udalosť Máriinho stretnutia s Ježišom preto sa o tom nezmienil, ale podstatné je, že takúto udalosť ani priamo nevyvrátil, to by musel napísať niečo typu "Mária sa vrátila od hrobu, bez toho aby niekoho stretla".

Čo sa týka Máriinej odpovede, Mária sa stretla s Ježišom, no ona si zrejme myslela, že vidí len jeho duchovné telo, očividne neverila tomu, že to Ježišove telo, s ktorým sa stretla bolo jeho telesné telo. Avšak Ježiš sa jej zjavil len na malý okamih, prehodil s ňou len pár slov, takže sa ho Mária nestihla spýtať na všetko. Mária teda odchádzala od hrobu, no verila tomu, že videla Ježišove duchovné telo - jeho ducha, pričom bola presvedčená, že jeho fyzické telo niekto ukradol. Mária zrejme povedala aj apoštolom, že stretla Ježiša, ale jeho duchovné telo, a nie jeho fyzické telo, preto aj apoštoli boli očividne v domnení, že vzkriesené bolo len Ježišove duchovné telo, a nie jeho telo fyzické. To by nasvedčovalo aj tomu, že keď apoštoli stretli Ježiša mysleli si že ide o "ducha" a nie o jeho fyzické hmotné telo Lk 24:37

_________________

264 : Kedy ženy zistili, že Ježišovo telo chýba?

A / Pred rozhovorom s anjelom (alebo anjelmi).

"A našli kameň odvalený od hrobu. A vošli dnu a nenašli telo Pána Ježiša. A keď boli z toho veľmi zmätení, hľa, stáli pri nich dvaja muži v lesklých odevoch": Lukáš 24:2-4

Poznámka : Správne

"Prvý deň týždňa prichádza Mária Magdaléna skoro ráno, keď sa ešte zotmelo, k hrobu a vidí kameň odvalený od hrobu. Potom bežala a prišla k Šimonovi Petrovi a k ​​druhému učeníkovi, ktorého Ježiš miloval, a povedala im: Vzali Pána z hrobu, a nevieme, kde ho položili." Ján 20:1-2

Poznámka : Správne

B / Po rozhovore s anjelom

"1 Keď sa pominula sobota, na úsvite prvého dňa v týždni prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť hrob. 2 Vtom nastalo veľké zemetrasenie, lebo z neba zostúpil Pánov anjel, pristúpil, odvalil kameň a sadol si naň. 3 Jeho zjav bol ako blesk a jeho odev biely ako sneh. 4 Strážnici strnuli od strachu z neho a ostali ako mŕtvi. 5 Anjel sa prihovoril ženám: "Vy sa nebojte! Viem, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. 6 Niet ho tu, lebo vstal, ako povedal. Poďte, pozrite si miesto, kde ležal. 7 A rýchlo choďte povedať jeho učeníkom: »Vstal z mŕtvych a ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte.« Hľa, povedal som vám to." Matúš 28:1-6

Poznámka : Nesprávne.

"Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť hrob," - v tomto výraze sa už odohralo to, že Mária s Magdalénou uť prišli k hrobu a videli prázdny hrob.

"2 Vtom nastalo veľké zemetrasenie, lebo z neba zostúpil Pánov anjel, pristúpil, odvalil kameň a sadol si naň" - v tom čase kedy to ženy zistili nastalo zemetrasenie, ženy teda odišli z jaskyne lebo sa báli aby ich nezasypalo, išli teda von, kde videli anjela, ktorý sa chytil už predtým odvaleného kamena ktorý stál teraz vedla vchodu jaskyne, anjel ho chytil a po druhý krát bol kamen odvalený. Možno ho odvalil preto, aby ukázal ženám že nemajú len nejakú vidinu, ale vidia reálneho hmotného anjela, ktorý hýbe vecami.

"Poďte, pozrite si miesto, kde ležal." aby sa ženy aj druhý krát išli pozrieť na to samé miesto, aby boli 100% bez akýchkoľvek pochybností presvedčené, že nemali len akúsi vidinu. Okrem toho, ženy prichádzali k hrobu tesne pred úsvitom, kedy aj v samotnej jaskyni bolo šero. Takto ked už prišiel k ženám anjel, zrejme anjel použil svetlo a osvetlil celú jaskynu, aby ženy detailne videli každý 1 cm2 jaskyne, a nemali absolútne žiadne pochybnosti o tom, že v tej jaskyni sa nenachýdza Ježišovo telo.

"1 Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna a Mária Jakubova i Salome nakúpili voňavé oleje a išli ho pomazať. 2 V prvý deň týždňa, skoro ráno, po východe slnka, prišli k hrobu 3 a hovorili si: "Kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobu?" 4 Ale keď sa pozreli, videli, že kameň je odvalený; bol totiž veľmi veľký. 5 Keď vošli do hrobu, na pravej strane videli sedieť mladíka oblečeného do bieleho rúcha a stŕpli. 6 On sa im prihovoril: "Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý bol ukrižovaný. Vstal z mŕtvych. Niet ho tu. Hľa, miesto, kde ho uložili." Marek 16,5-6

Poznámka : Nesprávne.

"5 Keď vošli do hrobu, na pravej strane videli sedieť mladíka oblečeného do bieleho rúcha a stŕpli."

Ako ženy vstúpili do hrobu uvideli prázdny hrob a čudovali sa. Marek si však na túto udalosť nepamätal a preto ju ani nespomenul. Udalosť bola totiž nasledovná : Ženy vstúpili do hrobu, našli prázdny hrob, čudovali sa, potom sa im zjavili anjeli. Z tejto udalosti si Marek pamätal len to, že ženy vstúpili do hrobu a stretli sa s anjelmi preto napísal "keď ženy vošli do hrobu, stretli sa s anjelmi", o udalostiach medzi týmito dvoma okamihmi nič nepísal, lebo si na tieto udalosti nepamätal. Podstatné je však, že ani priamo nevyvrátil potencionálne udalosti, ktoré sa stali medzi príchodom žien do hrobu a stretnutím s anjelmi, to by muselo byť napísané niečo typu "hneď ako ženy vstúpili do hrobu uvideli anjelov" alebo "v okamihu vstupu do hrobu, uvideli anjelov". Marek však používa výraz "keď" ! Je to dačo podobné ako kebyže ja teraz poviem "keď som vstúpil do Tesca, kúpil som si rožky". Táto veta nevylučuje že predtým ako som si kúpil rožky, kúpil som si i chleba. Ak by však bolo napísané "v okamihu/hneď, keď som vstúpil do Tesca, kúpil som si rožky", v takom prípade by to znamenalo že som si kúpil len rožky, lebo by už nebol čas na kúpu chleba.

__________________

265 : Boli muži alebo anjeli vnútri alebo mimo hrobky, keď ženy prišli?

A / Vonku

1. Teraz po sobote, keď začalo svitať na prvý deň týždňa, Mária Magdaléna a druhá Mária sa prišli pozrieť na hrob.2. A hľa, nastalo silné zemetrasenie, lebo anjel Pánov zostúpil z neba, prišiel, odvalil kameň a sadol si naň.3 A jeho výzor bol ako blesk a jeho odev biely ako sneh.4.Dozorcovia sa od strachu otriasli a stali sa ako mŕtvi 5 Anjel povedal ženám : "Nebojte sa; lebo viem, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný.6. Nie je tu, lebo vstal z mŕtvych, ako povedal. Poďte a pozrite sa na miesto, kde ležal ..."Matúš 28:1-6

B / Vnútri

1. [A] keď sa skončila sobota, Mária Magdaléna, Mária Jakubova a Salome nakúpili voňavky, aby Ho mohli prísť pomazať.2. [A] veľmi skoro v prvý deň týždňa prišli k hrobu, keď vyšlo slnko.3. Hovorili jeden druhému: Kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobu?4. Keď sa pozreli hore, videli, že kameň bol odvalený, hoci bol nesmierne veľký.5. Keď vošli do hrobu, videli napravo sedieť mladého muža v bielom rúchu; a čudovali sa.6. {A} Povedal im: "Nečudujte sa; hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý bol ukrižovaný. On vstal; On tu nie je; hľa, tu je miesto, kde Ho položili. Marek 16:1-5

1. Ale v prvý deň týždňa, na úsvite, prišli k hrobu a priniesli vonné látky, ktoré si pripravili.2. A našli kameň odvalený od hrobu,3. ale keď vošli , nenašli telo Pána Ježiša.4. [A] kým boli z toho zmätení, hľa, zrazu pri nich stáli dvaja muži v oslnivom odeve ;5. Keď sa ženy zľakli a sklonili tvár k zemi, muži im povedali: Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi?6. Nie je tu, ale vstal z mŕtvych. Spomeňte si, ako k vám hovoril, keď bol ešte v Galilei, 7. že Syn človeka musí byť vydaný do rúk hriešnych ľudí a ukrižovaný a tretieho dňa vstať z mŕtvych."8. A oni si spomenuli na jeho slová. Lukáš 24:1-6

Poznámka : Evanjelia neopisujú tých istých anjelov, ale rozdielných anjelov. Udalosť sa stala nasledovne : Ženy vošli do hrobky. Krátko na to sa spustilo zemetrasenie a ženy z hrobky vyšli a stretli vonku 1 anjela Mt 28: 1-6. Na príkaz anjela vošli znovu do jaskyne tento krát už za doprovodu svetla, kedy bola celá jaskyňa osvetlená 2 inými anjelmi s ktorými sa stretli ženy po opätovnom vstupe do jaskyne v Mk 16:1-5;Lk 24:1-6. Ženy sa teda vnútri jaskyne stretli s inými anjelmi, a nie s tým istým anjelom, s ktorým sa stretli vonku.

_____________________

266 : Poznala Mária Magdaléna Ježiša, keď sa jej prvýkrát zjavil?

A / Áno, spoznala ho.

"A keď to išli povedať jeho učeníkom, hľa, Ježiš im vyšiel v ústrety a povedal: Zdravím vás! A oni prišli, držali ho za nohy a klaňali sa mu." Matúš 28:9

B / Nie, nespoznala ho.

"A keď to povedala, obrátila sa a videla Ježiša stáť, ale nevedela, že je to Ježiš." Ján 20:14

Ježiš sa jej nezjavil; mala videnie anjelov, ktorí jej povedali, že žije.

"A keď nenašli jeho telo, prišli a povedali, že videli aj anjelov, ktorí hovorili, že žije." Lukáš 24:23

Poznámka : K pochopeniu si treba uviesť celú chronológiu. Mária Magdaléna prišla do jaskyne k hrobu, nastalo zemetrasenie a Mária Magdaléna vyšla z jaskyne von kde stretla anjela. Po stretnutí s anjelom Mária Magdalená znovu vošla do jaskyne, kde sa stretla s 2 inými anjelami. Po stretnutí s 2 anjelami sa Mária Magdaléna stretla v jaskyni s Ježišom. Po tomto stretnutí vybehla z jaskyne, kde ju vonku čakala "iná Mária". Spolu bežali k učeníkom, keď sa Márii Magdaléne Ježiš už druhýkrát v rade zjavil, tento krát sa však zjavil obom ženám naraz, takže ho videla aj "iná Mária". A teda Mt 28:9 a Jn 20:14 sú teda dve od seba odlišné udalosti zjavenia Ježiša Márii Magdaléne !

Čo sa týka Lk 24:23 Lukáš nespomína žiadne z Ježišových stretnutí s Máriou Magdalénou, ale nie preto že by sa nestali, ale preto, že si na ne nepamätal. Dôležité je, že Lukáš priamo nevyvracia potencionálne stretnutie Ježiša s Máriou Magdalénou tu by muselo byť napísané niečo typu "ženy prišli od hrobu k učeníkom, ale s Ježišom sa nestretli".

_____________________

267 : Na kameni pri dverách hrobu sedel anjel Mt.28:2. Vo vnútri hrobky sedel muž. Mk.16:5.

"1 Keď sa pominula sobota, na úsvite prvého dňa v týždni prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť hrob. Mt 28, 1 2 Vtom nastalo veľké zemetrasenie, lebo z neba zostúpil Pánov anjel, pristúpil, odvalil kameň a sadol si naň." Matúš 28: 1-2

"1 Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna a Mária Jakubova i Salome nakúpili voňavé oleje a išli ho pomazať. 2 V prvý deň týždňa, skoro ráno, po východe slnka, prišli k hrobu 3 a hovorili si: "Kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobu?" 4 Ale keď sa pozreli, videli, že kameň je odvalený; bol totiž veľmi veľký. 5 Keď vošli do hrobu, na pravej strane videli sedieť mladíka oblečeného do bieleho rúcha a stŕpli." Marek 16:1-5

Poznámka : Nešlo o jedného a toho istého anjela, ale išlo o dvoch rôznych anjelov - pozri vysvetlenie v 266. Mladík oblečený do bieleho rúcha v skutočnosti nebol muž, ale bol to anjel, ktorý mal zjav "mladého muža". Anjeli vedia zmeniť svoju podobu na človeka a v biblii viac krát vidíme ako anjeli menili svoju podobu na ľudí.

______________________

267. Vo vnútri hrobky stáli dvaja muži. Lk.24:1-4. V hrobe sedeli dvaja anjeli. Ján 20:12.

"1 V prvý deň týždňa zavčas ráno prišli k hrobu a priniesli voňavé oleje, čo si pripravili. 2 Kameň našli od hrobu odvalený, 3 vošli dnu, ale telo Pána Ježiša nenašli. 4 Ako nad tým rozpačito uvažovali, zastali pri nich dvaja mužovia v žiarivom odeve." 5 Zmocnil sa ich strach i sklonili tvár k zemi. Ale oni sa im prihovorili: "Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? 6 Niet ho tu. Vstal z mŕtvych. Spomeňte si, ako vám povedal, keď bol ešte v Galilei: 7 »Syna človeka musia vydať do rúk hriešnych ľudí a ukrižovať, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.«" 8 Tu sa rozpamätali na jeho slová, 9 vrátili sa od hrobu a toto všetko zvestovali Jedenástim i všetkým ostatným." Lukáš 24: 1-9

"10 Potom sa učeníci vrátili domov. 11 Ale Mária stála vonku pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahla sa do hrobu 12 a videla dvoch anjelov v bielom sedieť tam, kde bolo predtým uložené Ježišovo telo, jedného pri hlave, druhého pri nohách." 13 Oni sa jej opýtali: "Žena, prečo plačeš?" Vravela im: "Odniesli môjho Pána a neviem, kde ho položili." 14 Keď to povedala, obrátila sa a videla tam stáť Ježiša; no nevedela, že je to Ježiš. 15 Ježiš sa jej opýtal: "Žena, prečo plačeš? Koho hľadáš?" Ona mu v domnení, že je to záhradník, povedala: "Pane, ak si ho ty odniesol, povedz mi, kde si ho položil, a ja si ho vezmem. Ján 20: 10-15

Poznámka : Udalosť sa odohrala nasledovne : Mária uvidela 2 anjelov sedieť v hrobe Jn 20:12, tí sa jej spýtali "Žena, prečo plačeš?" Jn 20:13. Vzápätí na to anjeli vzlietli z hrobu a pristáli tesne vedľa žien Lk 24:4. Ženy sa zľakli, sklonili tvár k zemi Lk 24:5; a Mária povedala "Odniesli môjho Pána a neviem, kde ho položili" Ján 20:13. Anjeli jej na to odpovedali "Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? 6 Niet ho tu. Vstal z mŕtvych. Spomeňte si, ako vám povedal, keď bol ešte v Galilei: 7 »Syna človeka musia vydať do rúk hriešnych ľudí a ukrižovať, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych." Lk 24:5-8. Mária sa po týchto slovách obrátila a videla tam stať Ježiša, no nevedela, že je to Ježiš Jn 20:14. Z tejto celej udalosti, si každý z apoštolov pamätal len časť príbehu, a každý teda napísal len tú časť ktorú si pamätal.

Lk 24:4 hovorí o mužoch v žiarivom odeve, no v skutočnosti to boli anjeli, avšak títo anjeli zobrali na seba podobu mužov. Anjeli vedia zmeniť svoju podobu na človeka a v biblii viac krát vidíme ako anjeli menili svoju podobu na ľudí. Či teda ide o mužoch v žiarivom odeve, alebo anjelov, v oboch prípadoch sú to anjeli, takže nejde o žiaden rozpor.

______________________

268 : Návštevníci to bežali povedať učeníkom. Mt.28:8-16; Lk 24: 7-11; Ján 20: 1-3. Návštevníci nikomu nič nepovedali. Mk.16:8.

"8 Rýchlo vyšli z hrobu a so strachom i s veľkou radosťou bežali to oznámiť jeho učeníkom. 9 A hľa, Ježiš im išiel v ústrety a oslovil ich: "Pozdravujem vás!" Ony pristúpili, objali mu nohy a klaňali sa mu. 10 Tu im Ježiš povedal: "Nebojte sa! Choďte, oznámte mojim bratom, aby šli do Galiley; tam ma uvidia." 11 Keď odišli, prišli do mesta niektorí zo stráže a oznámili veľkňazom všetko, čo sa stalo. 12 Tí sa zišli so staršími, poradili sa a dali vojakom veľa peňazí 13 so slovami: "Tak vravte: »V noci prišli jeho učeníci, a kým sme my spali, oni ho ukradli.« 14 A keby sa to dopočul vladár, my ho uchlácholíme a postaráme sa, aby sa vám nič nestalo." 15 Oni vzali peniaze a urobili tak, ako ich poučili. A toto sa hovorí medzi Židmi až do dnešného dňa. 16 Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal." Matúš 28: 8-16

"7 »Syna človeka musia vydať do rúk hriešnych ľudí a ukrižovať, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.«" 8 Tu sa rozpamätali na jeho slová, Lk 24, 8 9 vrátili sa od hrobu a toto všetko zvestovali Jedenástim i všetkým ostatným. 10 Bola to Mária Magdaléna, Jana a Mária Jakubova. A s nimi aj iné to rozprávali apoštolom. 11 Ale im sa zdali tieto slová ako blúznenie a neverili im." Lukáš 24: 7-11

1 Ráno prvého dňa v týždni, ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kameň je od hrobu odvalený. 2 Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád, a povedala im: "Odniesli Pána z hrobu a nevieme, kde ho položili." Ján 20: 1-3

"1 Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna a Mária Jakubova i Salome nakúpili voňavé oleje a išli ho pomazať. 2 V prvý deň týždňa, skoro ráno, po východe slnka, prišli k hrobu 3 a hovorili si: "Kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobu?" 4 Ale keď sa pozreli, videli, že kameň je odvalený; bol totiž veľmi veľký. 5 Keď vošli do hrobu, na pravej strane videli sedieť mladíka oblečeného do bieleho rúcha a stŕpli. 6 On sa im prihovoril: "Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý bol ukrižovaný. Vstal z mŕtvych. Niet ho tu. Hľa, miesto, kde ho uložili. 7 Ale choďte a povedzte jeho učeníkom a Petrovi: »Ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte, ako vám povedal.«" 8 Vyšli a utekali od hrobu, lebo sa ich zmocnila hrôza a strach. A nepovedali nikomu nič, lebo sa báli. 9 Keď ráno v prvý deň týždňa vstal z mŕtvych, zjavil sa najprv Márii Magdaléne, z ktorej kedysi vyhnal sedem zlých duchov. 10 Ona išla a zvestovala to tým, čo s ním bývali a teraz boli smutní a plakali. 11 Ale oni, keď počuli, že žije a že ho videla, neverili. 12 Potom sa v inej podobe zjavil dvom z nich na ceste, keď išli na vidiek. 13 Aj oni to išli zvestovať ostatným, ale ani im neuverili.14" Marek 16: 1-14

Poznámka : Výraz "nikomu nič nepovedali" Mk 16:8 sa vzťahuje výlučne na "povedzte jeho učeníkom a Petrovi: »Ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte, ako vám povedal.". A teda ženy povedali učeníkom o tom, že Ježišovo telo nenašli ale to, "že Ježiš ide do Galiley kde majú za ním prísť učeníci", to ženy učeníkom nepovedali.

V Mt 28:16 však čítame, že "Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal". Keď teda ženy učeníkom nič o tomto nepovedali, ako vedeli učeníci, že majú ísť do Galiley stretnúť sa tam so zmŕtvychvstalým Ježišom ? Nuž, zrejme niektorí z Ježišových učeníkov, mimo apoštolov mal zjavenie Ježiša a ten mu to oznámil, keďže ženy tento oznam učeníkom neodovzdali, a tento učeník to narozdieľ od žien učeníkom aj oznámil.

_____________________________

269 : Muži s Pavlom hlas počuli Sk 9:7; Muži s Pavlom hlas nepočuli Sk 26:9

"3 Ako šiel a blížil sa k Damasku, zrazu ho zalialo svetlo z neba. 4 Padol na zem a počul hlas, ktorý mu hovoril: "Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ?" 5 On povedal: "Kto si, Pane?" A ten: "Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. 6 Ale vstaň, choď do mesta a povedia ti, čo máš robiť." 7 Muži, čo ho sprevádzali, stáli ako ohromení, lebo hlas počuli, ale nikoho nevideli." Skutky apoštolov 9: 3-7

"6 Ale ako som šiel a blížil sa k Damasku, zrazu ma okolo poludnia zalialo jasné svetlo z neba. 7 Padol som na zem a počul som hlas, ktorý mi hovoril: »Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ?« 8 Ja som odpovedal: »Kto si, Pane?« A on mi povedal: »Ja som Ježiš Nazaretský, ktorého ty prenasleduješ. 9 Tí, čo boli so mnou, svetlo videli, ale hlas toho, čo so mnou hovoril, nepočuli. 10 I povedal som: »Čo mám robiť, Pane?« A Pán mi povedal: »Vstaň a choď do Damasku; tam ti povedia všetko, čo ti je určené urobiť" Skutky apoštolov 22: 6-10

Poznámka : Riešenie môže byť v nesprávnom preklade. Grécky výraz pre "hlas" je "laleo", a tento výraz sa môže prekladať nielen ako "hlas" ale aj ako "zvuk". Niektoré správnejšie preklady preto vo svojich prekladoch uvádzajú "lebo hlas počuli, ale nikoho nevideli." Sk 9:7 / "svetlo videli, ale zvuk toho, čo so mnou hovoril, nepočuli Sk 22:9

V takomto prípade ak by bol takýto preklad, a teoreticky takýto preklad by nebol nesprávny, nebol by žiaden rozpor, pretože je rozdiel medzi "hlasom" a "zvukom". "Hlas" sú výlučne ľudské slová, zatiaľ čo "zvuk" môže predstavovať všetko okrem ľudského hlasu, teda napríklad aj "bzučanie" sa definuje ako "zvuk".

https://www.biblestudytools.com/lexicons/greek/kjv/laleo.html