ADVENTISTI, SJ, MORMONI

Mormoni, Svedkovia Jehovovi, Adventisti, títo majú spoločné to, že neveria v peklo, nepovažujú Ježiša za Boha, a v prípade adventistov slávia sobotu namiesto nedele. Ich počty sú nasledovné :

Adventisti : 20 miliónov / neveria v peklo a slávia sobotu

Mormoni : 15 miliónov / nepovažujú Ježiša za Boha

Svedkovia Jehovovi : 8 miliónov / neveria v peklo a nepovažujú Ježiša za Boha

Tieto cirkvi spolu navštevuje 43 miliónov ľudí, čo je zhruba 4% všetkých protestantov. Nie je to malé číslo.

Z biblického hľadiska som existenciu pekla, slávenie nedele, a Ježišovu Božskosť dokazoval v téme "kto je správny kresťan" : https://paranormalnejavy1.webnode.sk/kto-je-spravny-krestan/

V tejto téme by som však rád dokazoval existenciu pekla, slávenie nedele a Ježišovu Božskosť z mimobiblického historického hľadiska, pretože tieto Cirkvi neraz hovoria, že toto učenie sa v rannej kresťanskej histórii nevyskytovalo, čo však nie je pravda, ako si v tejto téme ešte ukážeme.

___________________


JEŽIŠ AKO BOH :

1 : Závet 12 patriarchov 70-200

"Potom tiež povstaneme, každý nad svojim kmeňom, budeme uctievať nebeského kráľa, ktorý sa ukázal na zemi v podobe muža pokory. A všetci, ktorí mu veria na zemi, budú sa s ním radovať; a vtedy povstanú všetci ľudia, niektorí na slávu a niektorí na hanbu. A Pán bude najskôr súdiť Izrael, aj za to, že mu urobili zle; lebo keď sa ukázal ako vysloboditeľ, Boh v tele, neverili mu. A potom bude súdiť všetkých pohanov, toľko, ktorí mu neverili, keď sa ukázal na zemi."

https://www.earlychristianwritings.com/text/patriarchs.html Str 10

_________________

2 : Ignác Antiochijský, Rímanom 105-115

"Náš Boh Ježiš Kristus sa skutočne zjavil jasnejšie tým, že sa vrátil k Otcovi"

https://www.orderofstignatius.org/files/Letters/Ignatius_to_Romans.pdf Str 1

_________________

3 : Sibyline proroctvá 80-240

"Ale v posledných časoch prešiel na Zem, a prišiel do lona panny Márie. Vyšlo nové svetlo a vyšlo z neba oblečené smrteľnou formou. Potom Gabriel ukázal svoju silnú čistú formu; a prinášajúc svoje vlastné správy, ďalej oslovil pannu svojim hlasom: "Ó, panna, vo svojom lone nepoškvrnená Prijmi, Boha. Takto hovoril, že na sladkú pannu vdýchol Božiu milosť; a hneď sa jej zmocnil alarm a úžas, keď počula, a triasla sa; a jej myseľ bola divoká S chvením vzrušenia, zatiaľ čo v srdci triasla sa nad tým, čo nepočula....... A Slovo letelo do lona a postupom času sa stalo telom a stalo sa životom, stalo sa ľudskou formou a stalo sa"

https://www.sacred-texts.com/cla/sib/sib10.htm  p183

"430 Sionská dcéra, svätá, raduj sa, ktorá si mnohé vytrpela; sám tvoj kráľ nasadnutý na žriebätko sa ponáhľa; Hľa, mierny príde, aby pozdvihol Naše otrocké jarmo, také ťažké niesť. Ležiace na našej šiji a môže zrušiť naše bezbožné zákony a väzby povinné. Poznaj samého svojho Boha, ktorý je Boží Syn; Oslavuj ho a drž v tvojom srdci."
https://sacred-texts.com/cla/sib/sib10.htm

"20 Keď dom Dávidov porodí dieťa; A v jeho rukách celý svet, zem, nebo, more. A on sa zablysne na zemi........Ale len pre teba, sodomská zem, sú zlé biedy uložené; lebo ty sám zle naladený si nezachytil svojho Boha, ktorý sa vysmieva smrteľným úkladom; ale z tŕňa ho korunoval korunou a strašná žravosť sa miešala do drzosti a ducha. To ti prinesie zlé trápenie. Ó, Drevo, ó tak požehnané, na ktorom Boh bol vystretý; zem ťa nebude mať,35 ale budeš hľadieť na nebeský dom, keď ty, Bože, zašľahneš svoje ohnivé oko."

https://sacred-texts.com/cla/sib/sib08.htm

"Tyre, ty, nešťastný, ostaneš sám;85 Pre slabosť sa stal vdovou. Zo zbožných ľudí budeš zničený. Ach, Cœle-Sýria, fénických mužov. Posledný záchyt, na ktorého sa vylieva slané more Berytov,90 Ó úbohý, nepoznal si svojho Boha, ktorý sa raz umyl v ústí Jordánu,-- Duch roztiahol svoje krídla v lete smerom k nemu –ktorý pred zemou aj hviezdnym nebom bol skutočným Slovom, splodeným svojím Otcom,95 a Duchom Svätým, ktorý si oblieka telo"

https://sacred-texts.com/cla/sib/sib09.htm

_________________

4 : Aristides 120 - 130

"Kresťania teda sledujú začiatok svojho náboženstva od Ježiša Mesiáša; a je menovaný Synom Najvyššieho Boha. A hovorí sa, že Boh zostúpil z neba a z hebrejskej panny vzal a obliekol sa do tela; a Syn Boží žil v dcére človeka. Toto sa učí v evanjeliu, ako sa to nazýva, ktoré sa medzi nimi krátko kázalo; a aj vy, ak tam budete čítať, môžete vnímať silu, ktorá tomu patrí."

https://www.earlychristianwritings.com/text/aristides-kay.html Kap 2

_________________

5 : Mathétov list Diognétovi 130 - 200

"Nie tak. Ale v miernosti [a] miernosti Ho poslal, ako by mohol kráľ poslať svojho syna, ktorý je kráľom. Poslal Ho ako posielajúceho Boha; Poslal Ho ako [človeka] k ľuďom; Poslal Ho ako Spasiteľa, aby používal presviedčanie, nie silu, pretože sila nie je Božou vlastnosťou."

https://www.earlychristianwritings.com/text/diognetus-lightfoot.html Kap 7

__________________

6 : Justín Martýr 150 - 160

"A ukázalo sa, že Kristus je Pán a Boh, Syn Boží, ktorý sa predtým zjavil v moci ako človek a anjel a v sláve ohňa ako ker, a tak sa prejavil aj pri súde vykonanom nad Sodome. plne podľa toho, čo bolo povedané."

https://www.earlychristianwritings.com/text/justinmartyr-dialoguetrypho.html Kap 128

"Ale ak náš lekár Kristus, Boh, ktorý nás vyslobodil z našich túžob, riadi naše telo svojím vlastným múdrym a umierneným pravidlom, je zrejmé, že ho chráni pred hriechmi, pretože má nádej na spasenie, keďže lekári netrpia ľudí, ktorí dúfajú, že ušetria, aby si mohli dopriať to, čo sa im páči."

https://www.earlychristianwritings.com/text/justinmartyr-resurrection.html Kap 10

__________________

7 : Melito zo Sardis 165 - 175

"Z týchto dôvodov k nám prišiel; na základe týchto dôvodov, hoci bol netelesný, vytvoril pre seba telo podľa nášho vzoru, ktorý sa javil ako ovca, no stále zostával pastierom; byť váženým služobníkom, no nezrieknuť sa Synovstva; nesúci sa v Máriinom lone , no oblečení v prirodzenosti Jeho otca; šliapať po zemi a predsa napĺňať nebo; zjavuje sa ako nemluvňa, no nezavrhuje večnosť svojej prirodzenosti; byť obdarený telom, no napriek tomu neohraničiť nezmiešanú jednoduchosť Jeho Božstva; byť považovaný za chudobného, ​​no nie zbavený svojho bohatstva; potrebuje obživu, nakoľko bol človekom, no neprestal živiť celý svet, nakoľko je Bohom; obliecť si podobu služobníka, no nezhoršovať podobu Jeho Otca. Podporoval každý Jemu patriaci charakter v nemennej prirodzenosti: stál pred Pilátom a zároveň sedel so svojím Otcom; Bol pribitý na strome, a predsa bol Pánom všetkých vecí."

https://www.earlychristianwritings.com/text/melito.html Kap 3

"Pretože nie je potrebné, aby sa ľudia s inteligenciou pokúšali dokazovať zo skutkov Kristových po Jeho krste, že Jeho duša a Jeho telo, Jeho ľudská prirodzenosť, ako je naša, boli skutočné a že to nebol žiadny prízrak fantázie. Lebo skutky, ktoré Kristus vykonal po svojom krste, a najmä jeho zázraky, dávali svetu božstvo skryté v jeho tele a ubezpečili ho. Pretože bol zároveň Bohom aj dokonalým človekom, dal nám isté dôkazy o svojich dvoch prirodzenostiach: o svojom Božstve, svojimi zázrakmi počas troch rokov, ktoré uplynuli po Jeho krste; Jeho ľudskosti počas tridsiatich podobných období, ktoré predchádzali Jeho krstu, v ktorých kvôli svojmu nízkemu postaveniu, pokiaľ ide o telo, skrýval znaky svojho Božstva, hoci bol pravým Bohom existujúcim pred všetkými vekmi."

https://www.earlychristianwritings.com/text/melito.html Kap 7

"A ďalej: -Zem sa triasla a jej základy sa chveli; slnko utieklo a živly sa obrátili a deň sa zmenil na noc, lebo nemohli zniesť pohľad na svojho Pána visiaceho na strome. Celé stvorenie bolo ohromené, žaslo a hovorilo: "Čo je to teda za nové tajomstvo? Sudca je súdený a mlčí, Neviditeľný je videný a nehanbí sa, Nepochopiteľné je uchopené a je nie je rozhorčený; Neobmedziteľné je ohraničené a nekladie odpor; Nemožné trpí a nepomstí sa; Nesmrteľný zomiera a neodpovedá ani slova; Nebeský je uložený v hrobe a pretrváva! Čo je toto za nové tajomstvo?..........

https://www.earlychristianwritings.com/text/melito.html Kap 2

____________________

8 : Athenagoras 175 - 185

"Otec a Syn sú jedno. A keď je Syn v Otcovi a Otec v Synovi, v jednote a sile ducha, rozumu a rozumu (nous kai logos ) Otca je Syn Boží. Ale ak ti pri tvojej prevyšujúcej inteligencii napadne pýtať sa, čo znamená Syn, stručne poviem, že je prvým produktom Otca, nie tak, že by vznikol, lebo od počiatku Boh, kto je večná myseľ [ nous ], mal Logos v Sebe, súc od večnosti inštinkt s Logosom [ logikos]; ale nakoľko sa objavil ako idea a energizujúca sila všetkých hmotných vecí, ktoré ležali ako príroda bez atribútov a neaktívna zem, pričom hrubšie častice sa miešali so ľahšími. S našimi výrokmi súhlasí aj prorocký Duch. "Pán," hovorí, "stvoril ma, počiatok svojich ciest k svojim dielam." Aj o samom Duchu Svätom, ktorý pôsobí v prorokoch, tvrdíme, že je Božím výronom, prúdi z Neho a vracia sa späť ako lúč slnka. Kto by teda nebol prekvapený, keby počul ľudí, ktorí hovoria o Bohu Otcovi, o Bohu Synovi a o Duchu Svätom a ktorí vyhlasujú svoju moc v jednote a svoje rozlíšenie v poriadku, nazývaných ateistami?

https://www.earlychristianwritings.com/text/athenagoras-plea.html Kap 10

Poznámka : Athenagoras hovorí o Ježišovi že bol nestvorený, ale existoval od večnosti v lone Otca. Večne existuje iba Boh, čo značí, že Ježiš musí byť Bohom. Súčasne o Ježišovi hovorí ako o Bohu a o tom s ktorým Boh Otec zdieľa svoju moc.

______________________

9 : Ireneus z Lyonu 185 - 195 

"Cirkev, hoci je rozptýlená po celom našom svete, až na koniec zeme, prijala od apoštolov a ich učeníkov túto vieru: [Verí] v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. a more a všetko, čo je v nich; a v jedného Krista Ježiša, Božieho Syna, ktorý sa vtelil pre našu spásu; a v Duchu Svätom, ktorý prostredníctvom prorokov zvestoval Božie oslobodenia a príchody, narodenie z panny, umučenie a vzkriesenie z mŕtvych a nanebovstúpenie v tele milovaného Krista Ježiš, náš Pán, a jeho [budúce] zjavenie z neba v sláve Otca "zhromaždiť všetko v jedno" a nanovo vzkriesiť všetko telo celého ľudského pokolenia, aby sa Kristovi Ježišovi, nášmu Pánovi a Bohu, a Spasiteľovi a Kráľovi podľa vôle neviditeľného Otca "by sa mu malo skloniť každé koleno vecí na nebi, na zemi a pod zemou a aby sa mu priznal každý jazyk"

https://www.earlychristianwritings.com/text/irenaeus-book1.html Kap 10

"On (Boh Otec) je Otcom nášho Pána Ježiša Krista: skrze Jeho Slovo, ktorý je Jeho Syn, skrze Neho sa zjavuje a prejavuje všetkým, ktorým sa zjavuje; lebo [iba] poznajú Toho, komu ho Syn zjavil. Ale Syn, večne spoluexistujúci s Otcom, od pradávna, áno, od počiatku, vždy zjavuje Otca anjelom, archanjelom, silám, cnostiam a všetkým, ktorým chce, aby sa zjavil Boh."

https://www.earlychristianwritings.com/text/irenaeus-book2.html Kap 30

"A opäť, keď hovoríme o zničení Sodomčanov, Písmo hovorí: " Potom Pán pršal na Sodomu a na Gomoru oheň a síru od Pána z neba." Tu sa totiž poukazuje na to, že Syn, ktorý sa tiež rozprával s Abrahámom, dostal moc súdiť Sodomčanov za ich zlobu. A toto vyhlasuje tú istú pravdu: "Tvoj trón, Bože; je na veky vekov; žezlo Tvojho kráľovstva je pravé žezlo. Miloval si spravodlivosť a nenávidel si neprávosť, preto ťa Boh, tvoj Boh, pomazal." Duch totiž oboch označuje menom Boha – aj Toho, ktorý je pomazaný za Syna, aj Toho, ktorý pomazáva, teda Otca."

https://www.earlychristianwritings.com/text/irenaeus-book3.html Kap 6

"Pretože Slovo Božie bolo človekom od koreňa Izaiho a syna Abrahámovho, v tomto ohľade na Ňom spočinul Duch Boží a pomazal Ho, aby kázal evanjelium poníženým. Ale keďže bol Bohom, nesúdil podľa slávy ani nekarhal podľa spôsobu reči. Lebo "nepotreboval, aby mu niekto svedčil o človeku, veď on sám vedel, čo je v človeku". Lebo povolal všetkých smútiacich; a odpustil tým, ktorých hriechy zviedli do zajatia, zbavil ich reťazí, o ktorých Šalamún hovorí: Každý bude poviazaný povrazmi svojich hriechov."

https://www.earlychristianwritings.com/text/irenaeus-book3.html Kap 4

"3. Preto odpustením hriechov skutočne uzdravil človeka, pričom sa aj prejavil, kým bol. Lebo ak nikto nemôže odpustiť hriechy, iba Boh sám, zatiaľ čo Pán ich odpúšťal a uzdravoval ľudí, je zrejmé, že On sám bol Slovom Božím, ktoré sa stalo Synom človeka, prijímajúc od Otca moc odpustenia hriechov; keďže bol človekom a Bohom, aby ako človek trpel za nás, aby sa ako Boh nad nami zľutoval a odpustil nám naše viny, v ktorých sme sa stali dlžníkmi Bohu, svojmu Stvoriteľovi."

https://www.earlychristianwritings.com/text/irenaeus-book5.html Kap 17

Poznámka : Ireneus označuje Ježiša za Boha. Ireneus tiež hovorí o tom, že Ježiš existuje od večnosti, čo by znamenalo, že musí byť Bohom, pretože iba Boh existuje od večnosti. Výrazom "Duch totiž oboch označuje menom Boha – aj Toho, ktorý je pomazaný za Syna, aj Toho, ktorý pomazáva, teda Otca" naznačuje, že Ježiš je takým istým Bohom ako Boh Otec.

_______________________

10 : Teofil z Antiochie 180 - 185

"Potom mi povieš: "Povedal si, že Boh by nemal byť obsiahnutý na mieste, a ako teraz hovoríš, že chodil v raji?" Počúvaj, čo hovorím. Boha a Otca zo všetkých skutočne nemožno obsiahnuť a nenachádza sa na mieste, pretože tam nie je miesto Jeho odpočinku; ale Jeho Slovo, skrze ktoré stvoril všetko, súc Jeho mocou a Jeho múdrosťou, prijalo osobu Otca a Pána všetkého, išlo do záhrady v osobe Boha a zhováralo sa s Adamom. Lebo samotné božské písmo nás učí, že Adam povedal, že počul hlas. Ale čo iné je tento hlas ako Slovo Božie, ktorý je tiež Jeho Syn? Nie ako básnici a pisatelia mýtov hovoria o synoch bohov splodených zo styku [so ženami], ale ako pravda vysvetľuje, Slovo, ktoré vždy existuje a sídli v srdci Boha. Lebo predtým, ako niečo vzniklo, mal Ho za radcu, ktorý bol Jeho vlastnou mysľou a myšlienkou. Ale keď si Boh želal urobiť všetko, pre čo sa rozhodol, splodil toto Slovo, vyslovené, prvorodený zo všetkého stvorenia, nie sám sa vyprázdnil od Slova [Rozumu], ale splodil Rozum a vždy hovoril s Jeho Rozumom. A preto nás učia sväté spisy a všetci duchovne nesúci [inšpirovaní] muži, z ktorých jeden, Ján, hovorí: "Na počiatku bolo Slovo a to Slovo bolo u Boha", čo ukazuje, že najprv bol Boh sám a Slovo v Ňom. Potom hovorí: "Slovo bolo Bohom; všetky veci povstali skrze Neho a okrem Neho nevznikla jediná vec." Slovo, ktoré je teda Bohom a prirodzene pochádza od Boha, kedykoľvek Otec vesmíru chce, pošle Ho na akékoľvek miesto"

https://www.earlychristianwritings.com/text/theophilus-book2.html Kap 22

Poznámka : Teofil učí, že "Slovo", ktoré je Božím Synom, a teda Ježiš, existovalo od večnosti, a to by teda znamenalo že musí byť Bohom, pretože iba Boh existuje od večnosti. A skutočne, Teofil ďalej označuje Slovo ako Boha - "Slovo, ktoré je teda Bohom a prirodzene pochádza od Boha".

_____________________

11 : Klement Alexandrijský 182 - 202

"No, vy, deti moje, náš učiteľ je ako Jeho Otec Boh, ktorého synom je, bez hriechu, bez úhony a s dušou bez vášne; Boh v podobe človeka, nerezový, služobník vôle svojho Otca, Slovo, ktoré je Boh, ktoré je v Otcovi, ktoré je po Otcovej pravici, a s podobou Boha je Boh"

https://www.earlychristianwritings.com/text/clement-instructor-book1.html Kap 2

"Ale neexistuje nič, čo by príčinu existencie nedodal Boh. Nič teda nie je nenávidené Bohom, ani Slovom. Lebo obaja sú jedno – to jest Boh. Lebo On povedal: "Na počiatku bolo Slovo v Bohu a to Slovo bolo Boh."

https://www.earlychristianwritings.com/text/clement-instructor-book1.html Kap 8

"Tak sa Pán, ktorý vystúpil na vrch, štvrtý, stáva šiestym a je osvietený dookola duchovným svetlom tým, že odhaľuje silu vychádzajúcu z Neho, pokiaľ ju tí vybraní, aby ju videli, mohli vidieť siedmym , Hlas, vyhlásený za Syna Božieho; aby, presvedčení, že Ho rešpektujú, si oddýchli; Zatiaľ čo On svojím narodením, ktoré bolo označené šiestym nápadne označeným, čím sa stal ôsmym, sa mohol javiť ako Boh v tele z mäsa tým, že prejavoval svoju moc, bol skutočne pripočítaný k človeku, ale bol skrytý, kým bol. Pre šesť sa počíta v poradí čísel, ale postupnosť písmen potvrdzuje znak, ktorý nie je napísaný. V tomto prípade je v samotných číslach každá jednotka zachovaná v poradí až po sedem a osem. Ale v počte postáv,"

https://www.earlychristianwritings.com/text/clement-stromata-book6.html  Kap 16

"III.--KOMENTÁRE K PRVEJ EPIŠTE JÁNOVEJ.kap. i. I. "To, čo bolo od počiatku, čo sme na vlastné oči videli, čo sme počuli."Nasledovanie Evanjelia podľa Jána a v súlade s ním aj tento list obsahuje duchovný princíp. Čo teda hovorí "od počiatku", presbyter v tomto zmysle vysvetlil, že počiatok pokolenia nie je oddelený od počiatku Stvoriteľa. Lebo keď hovorí: "To, čo bolo od počiatku," dotýka sa pokolenia bez počiatku Syna, ktorý je spoluexistujúci s Otcom. Tu bol; potom Slovo importujúce nezačnúc večnosť; ako aj samotné Slovo, to jest Boží Syn, ktorý je tým, že je v podstate zhodný s Otcom, večný a nestvorený. To, že On bol vždy Slovom, sa prejavuje tým, že hovorí: "Na počiatku bolo Slovo." Ale výrazom "na vlastné oči sme videli" znamená Pánovu prítomnosť v tele, "a naše ruky spravovali," hovorí, "Slovo života."

https://www.earlychristianwritings.com/text/clement-fragments.html Kap 3

_____________________

12 : Petrova apokalypsa 100 - 150

"A ja som mu povedal: Abrahám, Izák a Jakub a ostatní spravodliví otcovia? A ukázal nám veľkú záhradu, otvorenú, plnú krásnych stromov a požehnaného ovocia a vône voňaviek. Jeho vôňa bola príjemná a dostala sa aj k nám. A z toho (al. toho stromu) . . . videl som veľa ovocia. A môj Pán a Boh Ježiš Kristus mi povedal: Videl si zástupy otcov?Aký je ich odpočinok, taká je aj česť a sláva tých, ktorí sú prenasledovaní pre moju spravodlivosť. "

https://www.earlychristianwritings.com/text/apocalypsepeter-mrjames.html

__________________

13 : Marcion 130 - 140

"Kristus, ktorý bol za dní Tiberia predtým neznámym Bohom zjavený na spásu všetkých národov, je iná bytosť ako ten, ktorý bol Bohom Stvoriteľom určený na obnovenie židovského štátu a ktorý ešte len prísť."

https://www.earlychristianwritings.com/text/antithesis.html 

___________________

14 : Plínius mladší cisárovi Trajánovi 111 - 112

"Iní, ktorých informátor vymenoval, vyhlásili, že sú kresťanmi, ale potom to popreli a tvrdili, že nimi boli, ale prestali byť, niektorí pred tromi rokmi, iní pred mnohými rokmi, niektorí až pred dvadsiatimi piatimi rokmi. Tvrdili však, že súhrn a podstata ich viny alebo omylu spočívala v tom, že boli zvyknutí stretávať sa v stanovený deň pred úsvitom a odpovedajúcim spôsobom spievať chválospev na Krista ako na Boha a zaviazať sa prísahou, že nespravia nejaký trestný čin, ani nespáchať podvod, krádež alebo cudzoložstvo, nefalšovať svoju dôveru ani odmietnuť vrátiť dôveru, keď sú k tomu vyzvaní. Keď sa to skončilo, bolo ich zvykom odísť a znova sa zhromaždiť, aby sa najedli – ale obyčajného a nevinného jedla." 

https://www.earlychristianwritings.com/text/pliny.html

___________________

15 : Druhý Klementov list 130 - 160

"Bratia, tak máme zmýšľať o Ježišovi Kristovi ako o Bohu, ako o Sudcovi živých a mŕtvych."

https://www.earlychristianwritings.com/text/2clement-lightfoot.html

____________________

16 : Nanebovstúpenie Izaiáša 150 - 200

"A vzal ma do vzduchu siedmeho neba a navyše som počul hlas, ktorý hovoril: "Ako ďaleko vystúpi ten, kto prebýva v tele?" A ja som sa bála a triasla.2. A keď som sa triasol, hľa, počul som odtiaľ vyslaný iný hlas, ktorý hovoril: Svätému Izaiášovi je dovolené vystúpiť sem, lebo tu je jeho rúcho.3. A opýtal som sa anjela, ktorý bol so mnou, a povedal som: "Kto je ten, kto mi zakázal a kto mi dovolil vystúpiť?"4. A povedal mi: "Ten, ktorý ti to zakázal, je nad chválou šiesteho neba.5. A ten, ktorý ti to dovolil, to je tvoj Pán Boh, Pán Kristus, ktorý sa bude vo svete volať "Ježiš", ale Jeho meno nebudeš môcť počuť, kým nevystúpiš zo svojho tela."

https://www.earlychristianwritings.com/text/ascension.html

_____________________

17 : Skutky Petra 150 - 200

"Muži a bratia, ktorí ste teraz začali veriť v Krista, ak nebudete pokračovať vo svojich predchádzajúcich skutkoch tradície svojich otcov a budete sa chrániť pred každou lesťou a hnevom, zúrivosťou, cudzoložstvom a poškvrnou, a z pýchy a závisti, pohŕdania a nepriateľstva, Ježiš, živý Boh, ti odpustí, čo si urobil v nevedomosti."

https://www.earlychristianwritings.com/text/actspeter.html

"Ale keď prišli k lodi, Peter na nich pozrel a usmial sa, naplnený Duchom; tak, že Ariston padol na tvár k Petrovým nohám, povedal takto: Brat a Pane, ktorý máš účasť na svätých tajomstvách a ukazuješ správnu cestu, ktorá je v Pánovi Ježišovi Kristovi, našom Bohu, ktorý nám skrze teba ukázal svoj príchod."

https://www.earlychristianwritings.com/text/actspeter.html

"Ale Peter im povedal: Ak je vo vás viera v Krista, ak je vo vás pevná, vnímajte vo svojej mysli to, čo svojimi očami nevidíte, a hoci máte uši zatvorené, nechajte otvoriť vo svojej mysli vo vás. Tieto oči sa opäť zatvoria a nevidia nič okrem ľudí, volov a nemých zvierat, kameňov a palíc; ale nie každé oko vidí Ježiša Krista. Teraz však, Pane, nech tvoje sladké a sväté meno pomáha týmto osobám; dotkneš sa ich očí? lebo ty si schopný, aby títo videli svojimi očami. A keď sa všetci pomodlili, sála, v ktorej boli zažiarení, ako keď sa rozsvieti, dokonca takým svetlom, aké prichádza v oblakoch, ale nie takým svetlom, ako je to denné, ale nevýslovným, neviditeľným, aké nikto nedokáže opísať , dokonca takí, že sme boli bez seba od zmätku, vzývali Pána a hovorili: Zmiluj sa, Pane, nad nami svojimi služobníkmi, čo sme schopní zniesť, to nám, Pane, daj; za to nemôžeme ani vidieť, ani vydržať. A keď sme tam ležali, vstali len tie vdovy, ktoré boli slepé; a jasné svetlo, ktoré sa nám zjavilo, vstúpilo do ich očí a prinútilo ich vidieť.......... Povedz nám, čo si videl. A oni povedali: Videli sme starého muža takého pôvabného, ​​akého ti nemôžeme oznámiť; ale iní hovorili: Videli sme mladého muža; a iní: Videli sme chlapca, ktorý sa jemne dotýkal našich očí, a tak sa nám otvorili oči. Peter teda zveleboval Pána a povedal: Ty si jediný Pán Boh, a z akých pier ťa máme patrične chváliť? a ako ti môžeme ďakovať podľa tvojho milosrdenstva? Preto, bratia, ako som vám povedal, len krátko odvtedy, Boh, ktorý je stály, je väčší ako naše myšlienky, ako sme sa dozvedeli o týchto starých vdovách, ako videli Pána v rôznych podobách."

https://www.earlychristianwritings.com/text/actspeter.html

________________________

18 : Skutky Jánove 150 - 200

"teraz aj útekom zlého ducha tu v tvojom mene, toho, ktorý zvádza tento veľký zástup, preukáž svoje milosrdenstvo na tomto mieste, lebo sa mýlili. 42 A keď Ján hovoril tieto veci, Artemidin oltár sa hneď rozdelil na mnohé kusy a všetko, čo bolo zasvätené v chráme, spadlo a [MS. to, čo sa mu zdalo dobré], bolo roztrhané na kusy a podobne aj obrazov bohov viac ako sedem. A polovica chrámu spadla, takže kňaz bol jedným úderom zabitý pádom strechy trámu. Zástup Efezanov preto kričal: Jeden je Boh Jánov, jeden je Boh, ktorý sa nad nami zľutuje, lebo ty si jediný Boh. zmiluj sa nad nami, Bože, podľa svojej vôle a zachráň nás od našej veľkej chyby! A niektorí z nich, ležiac ​​na tvári, prosili, a niektorí kľačali a prosili, a niektorí si roztrhali šaty a plakali, a iní sa pokúšali ujsť.43 Ale Ján roztiahol ruky a pozdvihnutý v duši povedal Pánovi: Sláva tebe, môj Ježišu, jediný Boh pravdy, že si získavaš (prijímaš) svojich služobníkov rôznymi spôsobmi."

https://www.earlychristianwritings.com/text/actsjohn.html

______________________

19 : Skutky Pavla 150 - 200

"Toho, ktorého kážeš, sme ukrižovali, ktorých očakávaš vo veľkej sláve, ale vy hovoríte, že on je Boh a Sudca živých i mŕtvych, Kráľ vekov, v podobe človeka."

https://www.earlychristianwritings.com/text/actspaul.html

"Ale ona sama odišla do Ikónia. Vošla do Oneziforovho domu a padla na podlahu, kde sedel Pavol a učil Božie výroky, a plakala a hovorila: Bože môj a tohto domu, kde na mňa zažiarilo svetlo, Ježiš Kristus Syn Boží, môj pomocník vo väzení, môj pomocník pred vladármi, môj pomocník v ohni, môj pomocník medzi zvieratami, ty si Boh a tebe buď sláva na veky. Amen."

https://www.earlychristianwritings.com/text/actspaul.html

"...........a tiež verím, že, bratia moji, niet iného Boha, okrem Ježiša Krista, syna blahoslavených, ktorému je sláva na veky, Amen."

https://www.earlychristianwritings.com/text/actspaul.html

___________________

20 : Skutky Ondreja 150 - 200

"Na to prišiel prokonzul a postavil sa pred Ondreja, ale nevidel ho. "Ja som ten, koho hľadáš." Otvorili sa mu oči a v hneve povedal: "Čo je to za šialenstvo, že pohŕdaš nami a našimi dôstojníkmi? Ty si určite čarodejník. Teraz ťa hodím šelmám za pohŕdanie našimi bohmi a nami, a uvidíme, či ti ukrižovaný, ktorého kážeš, pomôže." Ondrej: Musíš veriť, prokonzul, v pravého Boha a jeho Syna, ktorého poslal, zvlášť teraz, keď je jeden z tvojich mužov mŕtvy. A po dlhej modlitbe sa dotkol vojaka: ,Vstaň, môj Boh, Ježiš Kristus ťa kriesi.' Vstal a zostal stáť celý. Ľudia kričali: Sláva nášmu Bohu."

https://www.earlychristianwritings.com/actsandrew.html

___________________

21 : 5 a 6 kniha Ezdrášova (Ezdrášova apokalypsa) 150 - 250

"Ó. Pane, čo dobré som urobil, keď som ťa prosil, a padnem do zeme ? Beda mi, beda mi, že ma zožerú červy ! Plačte nado mnou, všetci svätí a spravodliví, lebo som odišiel do jamy Hádes. A Boh mu povedal : Počuj, Edras, môj milovaný. Ja, ktorý som nesmrtelný, som niesol kríž; Ochutnal som ocot a žlč; Bol som uložený do hrobu a vzkriesil som svojich vyvolených............"

https://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/sine-data,_AA_VV,_Evangelia_Apocrypha_[Schaff],_EN.pdf Str 965 - 971

___________________

22 : Skutky Piláta 150 - 255

"2 Peklo odpovedalo a povedalo kniežaťu Satanovi: Kto je ten mocný, ak je to muž, ktorý sa bojí smrti? lebo všetci udatní zeme sú poddaní mojou mocou, aj tí, ktorých si mi priviedol, sú podmanení tvojou mocou. Ak si teda mocný, čo je to za človeka, ktorý je ten Ježiš, ktorý sa síce bojí smrti, ale vzdoruje tvojej moci? Ak je taký mocný vo svojej mužnosti, veru, hovorím ti, je všemohúci vo svojej božskej hlave a nikto nemôže odolať jeho moci. A keď povie, že sa bojí smrti, chytil by ťa do pasce a beda ti na veky vekov. Ale Satan, knieža Tartaru, povedal: Prečo pochybuješ a bojíš sa prijať tohto Ježiša, ktorý je tvoj a môj protivník? Lebo som ho pokúšal a svoj starý židovský ľud som pobúril závisťou a hnevom proti nemu.3 Peklo odpovedalo a rieklo: Povedal si mi, že je to on, kto odo mňa bral mŕtvych. Lebo mnohí, kým žili na zemi, vzali odo mňa mŕtvych, ale nie vlastnou mocou, ale modlitbou k Bohu, a ich všemohúci Boh mi ich vzal. Kto je ten Ježiš, ktorý svojím vlastným slovom bez modlitby odviedol odo mňa mŕtvych? Zrejme je to on, kto slovom svojho príkazu priviedol k životu Lazara, ktorý bol štyri dni mŕtvy a zapáchal a bol skazený, ktorého som tu podržal mŕtveho. Satan, knieža smrti, odpovedal a povedal: To je ten istý Ježiš. Keď peklo počulo, že mu povedal: Zaprisahávam ťa na tvoju a svoju silu, aby si mi ho nepriviedol. Lebo v tom čase, keď som počul príkaz jeho slova, som sa triasol a bol som premožený strachom a všetky moje služby so mnou boli znepokojené. Ani my sme si Lazara nemohli udržať, ale on ako orol, ktorý sa trasie, vyskočil so všetkou obratnosťou a rýchlosťou a odišiel od nás, a aj zem, ktorá držala mŕtve telo Lazara, ho hneď vydala živého. Preto teraz viem, že ten muž, ktorý dokázal tieto veci, je Boh silný v rozkazoch a mocný v mužstve a že je záchrancom ľudstva. A ak ho privedieš ku mne, vyslobodí všetkých, ktorí sú tu zavretí v tvrdom väzení a spútaní v reťaziach svojich hriechov, ktoré nemožno zlomiť, a privedie ich k životu svojej božskej hlavy navždy."

https://www.earlychristianwritings.com/text/gospelnicodemus.html

__________________

23 : Tatianov príhovor Grékom 160 - 170

"Nesprávame sa ako blázni, ó Gréci, ani nevykladáme plané rozprávky, keď oznamujeme, že Boh sa narodil v podobe človeka. Vyzývam vás, ktorí nám vyčítate, aby ste porovnali svoje mýtické účty s našimi rozprávaniami."

https://www.earlychristianwritings.com/text/tatian-address.html

_________________

24 : Celsus 177-178 :

"[Celsus židovský kritik]: Kresťanskí konvertiti obviňujú Židov, že neverili v Ježiša ako v Boha."

https://www.earlychristianwritings.com/text/celsus.html

__________________

25 : Hipolytus Rímsky 180 - 230

"stvoril ich rozumne a múdro ich usporiadal. Stvoril ich teda, ako sa mu páčilo, lebo bol Boh. A ako Autor a spoluradca a tvorca vecí, ktoré sú vo formácii, On splodil Slovo; a keď nesie toto Slovo v Sebe, a tiež to, ako (zatiaľ) neviditeľné pre svet, ktorý je stvorený, robí Ho viditeľným; (a) najprv vyslovil hlas a splodil Ho ako Svetlo Svetla, dal Ho svetu ako jeho Pána, (a) Svoju vlastnú myseľ; a hoci bol predtým viditeľný len pre seba samého a neviditeľný pre svet, ktorý sa stal, robí Ho viditeľným, aby Ho svet videl v Jeho prejave a mohol byť spasený. 11. A tak sa objavil ďalší vedľa Neho. Ale keď hovorím iný, nemyslím tým, že sú dvaja Bohovia, ale že je to len ako svetlo svetla, alebo ako voda z fontány, alebo ako lúč slnka. Lebo je len jedna sila, ktorá je zo Všetkého; a Otec je Všetko, z ktorého pochádza táto sila, Slovo. A toto je myseľ, ktorá vyšla na svet a prejavila sa ako Syn Boží. Všetky veci sú teda skrze Neho a On jediný je z Otca."

https://www.earlychristianwritings.com/text/hippolytus-dogmatical.html

""Ale ja som vo svojej modlitbe k Tebe, Pane, povedal: Otče, odpusť im," menovite pohanom, pretože je čas na priazeň u pohanov. "Nech ma teda nepohltí hurikán (pokušení), ani nech ma nepohltí hlbina (to jest Hádes), lebo nenecháš moju dušu v pekle (Hades), ani nech mi jama nezavrie ústa. " čiže hrob. "Pre mojich nepriateľov vysloboď ma," aby sa Židia nechválili a nepovedali: Zažeňme ho!4. Toto všetko sa Kristus modlil hospodárne ako človek; byť však pravým Bohom."

https://www.earlychristianwritings.com/text/hippolytus-dogmatical.html

A túto slepotu očí na teba nepoškvrnil neprávom. Ale pretože si zakryl Kristove oči (a tak si Ho bil, aj z tohto dôvodu ohýbaš chrbát do otroctva. A keďže si v rozhorčení vylial Jeho krv, počuj, aká bude tvoja odplata: "Vylej na nich svoje rozhorčenie a nech ich zmocní sa tvoj hnev; a "Nech je ich obydlie pusté," v podstate ich slávny chrám. 7. Ale prečo nám, ó, prorok, povedz a z akého dôvodu bol chrám spustošený? Bolo to kvôli tej starodávnej výrobe teľaťa? Bolo to kvôli modlárstvu ľudí? Bolo to pre krv prorokov? Bolo to pre cudzoložstvo a smilstvo Izraela? V žiadnom prípade, hovorí; lebo vo všetkých týchto prestúpeniach vždy našli odpustenie a dobrotu; ale bolo to preto, že zabili Syna svojho Dobrodinca, lebo On je večný s Otcom.

https://www.earlychristianwritings.com/text/hippolytus-dogmatical.html

___________________

26 : Skutky Tomášove 200-225

"25 A apoštol, naplnený radosťou, povedal: Chválim ťa, Pane Ježišu, že si zjavil svoju pravdu v týchto mužoch; lebo len ty si Boh pravdy a nikto iný, a ty poznáš všetko, čo je väčšine neznáme; ty, Pane, si ten, ktorý vo všetkom prejavuje súcit a šetríš ľudí. Lebo ľudia pre chybu, ktorá je v nich, ťa prehliadli, ale ty si ich neprehliadol. A teraz na svoju prosbu a žiadosť prijmi kráľa a jeho brata a pripoj ich k svojmu stádu, očisti ich svojim umývaním a pomaž ich svojim olejom od bludu, ktorý ich obklopuje, a chráň ich aj pred vlkmi, ktorí ich nosia. do tvojich lúk. A daj im piť z tvojho nesmrteľného prameňa, ktorý nie je znečistený, ani nevysychá; lebo ťa prosia a prosia a túžia stať sa tvojimi služobníkmi a služobníkmi, a preto sú spokojní aj s tým, že sú prenasledovaní tvojimi nepriateľmi a pre teba ich nenávidia, posmievajú sa im a zomierajú ako ty. Toto všetko sme pre nás vytrpeli, aby si nás zachoval, ty, ktorý si Pán a naozaj dobrý pastier. A daj im dôveru v teba samého a pomoc, ktorá prichádza od teba, a nádej na ich spásu, ktorú očakávajú len od teba; a aby boli zakorenení v tvojich tajomstvách a prijali dokonalé dobro tvojich milostí a darov a rozkvitali v tvojej službe a dosiahli dokonalosť v tvojom Otcovi.....Lebo toto je Pán a Boh všetkých, Ježiš Kristus, ktorého zvestujem, a on je otcom pravdy, v ktorého som vás naučil veriť"

https://www.earlychristianwritings.com/text/actsthomas.html

__________________

27 : Didaschalia 200-250

"Ale ak neprijmeš toho, ktorý robí pokánie, pretože si bez milosti, zhrešíš proti Pánu Bohu; (s. 31) lebo neposlúchaš nášho Spasiteľa a nášho Boha, aby si urobil to, čo On tiež urobil s tou, ktorá zhrešila, ktorú mu starší postavili a ponechajúc súd v Jeho rukách, odišiel. Ale On, Hľadač sŕdc, sa jej opýtal a povedal jej, odsúdili ťa starší, dcéra moja? Povedala mu: Nie, Pane. A on jej povedal choď svojou cestou, ani ja ťa neodsudzujem [porov. Jn 8,3-11] Buďte teda v Ňom, náš Spasiteľ, Kráľ a Boh, vaším vzorom, ó biskupi, a napodobňujte Ho, aby ste boli tichí a krotkí, milosrdní a súcitní, tvorcovia pokoja a bez hnevu, učitelia, napravovatelia a prijímatelia a nabádatelia; a aby ste neboli hnevliví ani tyranskí [Tt 1,7; porov. 1 Tim 3,3] ; a aby ste neboli drzý, ani povýšenecký, ani vychloubačný."

https://www.earlychristianwritings.com/text/didascalia.html#google_vignette

"Jeho večné kráľovstvo, ktorí prijali moc a spoločenstvo Jeho Svätého Ducha [porov. 2Kor 13,13] a Ním sú vyzbrojení a upevnení v bázni pred Neho, ktorí sa stali účastníkmi pokropenia [1Pt 1,2] čistej a vzácnej krvi Veľkého Boha, Ježiša Krista"

https://www.earlychristianwritings.com/text/didascalia.html#google_vignette
SLÁVENIE NEDELE

1 : Didaché 50-120

"1. V den Pána 1 sa shromažďujte, lámejte chlieb a dakujte. Napred sa však vyznajte zo svojich hriechov"

https://www.earlychristianwritings.com/text/didache-roberts.html Kap 14

___________________

2 : Barnabášov list 80-120

"Nakoniec im hovorí:" Vaše novmesiace a Sabbaty neznášam ". Pozrite sa, ako to hovorí: Nie sú mi milé tie terajšie Sabbaty, ale Sabbat, ktorý som ustanovil, v ktorom som odpočinul a ktorým urobím počiatok ôsmeho dňa, to jest, počiatok iného sveta. 9. Preto slávme radostne ten ôsmy den9, V ňom Ježiš vstal z mŕtvych, potom sa zjavil a vystúpil na nebesia."

https://www.jahni.cz/wp-content/uploads/2010/06/didache.pdf Str 7

___________________

3 : List Ignácia Antiochijského Magnézanom 105-115

"Ak tí čo kráčali v starovekých zvykoch dosiahli novú nádej, potom nemôžu viac zachovávať Sabbath, ale prispôsobia si ich život k Pánovmu dňu, skrze ktorého náš život povstal skrze Neho a skrze Jeho smrť...."

https://www.earlychristianwritings.com/text/ignatius-magnesians-lightfoot.html Kap 9

___________________

4 : Aristides 120 - 130

"Poďme teraz, ó, kráľ, k histórii Židov a pozrime sa, aký názor majú na Boha. Židia potom hovoria, že Boh je jeden, Stvoriteľ všetkého a všemohúci; a že nie je správne, aby bol uctievaný ktokoľvek iný okrem tohto jediného Boha. A tu sa zdá, že sa približujú pravde viac ako všetky národy, najmä v tom, že uctievajú Boha a nie Jeho skutky. A napodobňujú Boha ľudomilnosťou, ktorá medzi nimi prevláda; lebo majú súcit s chudobnými a prepúšťajú zajatých a pochovávajú mŕtvych a robia také veci, ktoré sú milé pred Bohom a milé aj ľuďom, ktoré (zvyky) prijali od svojich predkov. Aj oni sa však od pravého poznania odchýlili. A vo svojej predstavivosti pochopia, že je to Boh, ktorému slúžia; keďže ich spôsob zachovávania slúži anjelom a nie Bohu: ako keď slávia sabaty a začiatok mesiacov, sviatky nekvasených chlebov a veľký pôst; a pôst a obriezka a čistenie mäsa, ktoré veci však nedodržiavajú dokonale."

https://www.earlychristianwritings.com/text/aristides-kay.html Kap. 14

___________________

5 : List Diognetovi 130 - 200

"Ale opäť si nemyslím, že by ste sa mali odo mňa učiť, ich poverčivosť týkajúca sa sabatu a márnosť ich obriezky a pretvárky ich pôstu a nového mesiaca, sú smiešne. a nehodné akejkoľvek úvahy. Lebo nie je to bezbožné z vecí, ktoré Boh stvoril na potrebu človeka, aby jedny prijal ako dobre stvorené, ale iné odvrhol ako neužitočné a nadbytočné ? A opäť klamať proti Bohu, akoby nám zakazoval robiť čokoľvek dobré v sobotu, nie je to profánne?"

https://www.earlychristianwritings.com/text/diognetus-lightfoot.html Kap 4

___________________

6 : Justin Martyr (r. 150-160)

"A v deň zvaný nedeľa sa všetci, ktorí bývajú v mestách alebo na vidieku, schádzajú na jedno miesto a čítajú sa spomienky apoštolov alebo spisy prorokov, pokiaľ to čas dovolí; potom, keď čitateľ prestal, prezident ústne poučuje a nabáda k napodobňovaniu týchto dobrých vecí. Potom všetci spoločne vstaneme a pomodlíme sa, a ako sme už povedali, keď sa naša modlitba skončí, prinesieme chlieb, víno a vodu a prezident podobným spôsobom prednesie modlitby a vďakyvzdania podľa svojich schopností a súhlasu ľudí, hovoriac Amen; a každému sa rozdeľuje, a tým, za čo sa ďakovalo, sa podieľa a diakoni posielajú časť tým, ktorí sú neprítomní. A tí, ktorí sa majú dobre a sú ochotní, dávajú, čo každý uzná za vhodné; a to, čo sa zhromaždí, sa uloží u prezidenta, ktorý pomáha sirotám a vdovám a tým, ktorí sú pre chorobu alebo inú príčinu v núdzi, a tým, ktorí sú v putách, a cudzincom, ktorí sa zdržiavajú medzi nami, a jedným slovom sa stará všetkých, ktorí sú v núdzi. Ale nedeľa je deň, v ktorý všetci máme spoločné zhromaždenie, pretože je to prvý deň, v ktorý Boh, keď vykonal zmenu v temnote a hmote, stvoril svet; a Ježiš Kristus, náš Spasiteľ, v ten istý deň vstal z mŕtvych."

https://www.earlychristianwritings.com/text/justinmartyr-firstapology.html Kap 67

_____________________

7 : Skutky Petra 150 - 200

"Keď teda povedal bratom, čo Boh prikázal, o ničom nepochyboval, pripravil sa vyraziť z mesta. Ale keď sa Pavol chystal odísť, v celom bratstve nastal veľký plač, pretože si mysleli, že Pavla už viac neuvidia, takže si dokonca roztrhli šaty. Mali totiž na mysli aj to, ako sa Pavol často hádal so židovskými lekármi a spochybňoval ich slovami: Kristus, na ktorého položili ruky vaši otcovia, zrušil ich sabaty a pôsty, sviatky a obriezku a ľudské učenie a zvyšok tradícií zrušil. Ale bratia nariekali (a zaprisahali) Pavla nad príchodom nášho Pána Ježiša Krista, aby nebol neprítomný vyše roka, a hovorili: Poznáme tvoju lásku k tvojim bratom; nezabudni na nás, keď tam prídeš, ani nás nezačnú opúšťať, ako malé deti bez matky."

https://www.earlychristianwritings.com/text/actspeter.html

"VII. Teraz sa zvesť rozniesla po meste k bratom, ktorí boli rozptýlení, kvôli Šimonovi, aby ho ukázal ako podvodníka a prenasledovateľa dobrých ľudí. Celý zástup sa teda zbehol, aby videl, ako apoštol Pánov zostáva (sám alebo bratia) na Kristovi. A v prvý deň týždňa, keď sa zástup zhromaždil, aby videl Petra, začal Peter mocným hlasom hovoriť"

https://www.earlychristianwritings.com/text/actspeter.html

Poznámka : Autor skutkov učí, že Kristus zrušil sabaty. V prvý deň týždňa bola nedeľa, ktorá nahradila sobotu. Vtedy sa kresťania spolu stretávali.

________________

8 : Didaskalia 200-250

"Pre tie, ktoré sú gadaboutmi a bez hanby nemôžu byť pokojní ani vo svojich domoch [porov. 1 Tim 5,13; Prísl. 7,11]; lebo to nie sú vdovy, ale peňaženky a nestarajú sa o nič iné, len o to, aby sa pripravili na prijatie. A pretože sú klebetné, vyvolávajú hádky; a sú smelé a nehanebné. No tie, ktoré sú také, sú nehodné Toho, ktorý ich povolal; lebo ani na spoločnom zhromaždení zvyšok nedele, keď prišli, nie sú také ženy alebo muži bdelí, ale buď zaspia, alebo žartujú o inej veci, takže cez nich sú aj iní vzatí do zajatia nepriateľským satanom, ktorý nedovolí takýmto osobám bdieť pred Pánom."

https://www.earlychristianwritings.com/text/didascalia.html#goog

"Preto by sa mal kresťan zdržať márnych rečí a ľahkovážnych a vulgárnych slov. Lebo ani v nedeľu, v ktorej sa radujeme a veselíme, nie je dovolené nikomu povedať slovo ľahkomyseľnosti alebo cudziemu náboženstvu: ako nás to učí aj náš Pán v Dávidovom žalme, keď takto hovorí: A teraz, vy králi, rozumejte; a buďte [[ 179]] poučení, všetci sudcovia zeme, slúžte Pánovi s bázňou a radujte sa mu s chvením. Dávajte si pozor na kázeň, aby sa Pán nerozhneval a nezahynuli ste na ceste spravodlivosti, lebo jeho hnev sa čoskoro vznieti proti vám."

https://www.earlychristianwritings.com/text/didascalia.html#goog

____________________

9 : Apoštolský cirkevný poriadok 200-330

"V deň zmŕtvychvstania pána, to je deň pána, bezpodmienečne sa zhromaždite, vzdávajte vďaky Bohu a chváľte ho za milosrdenstvo, ktoré vám Boh udelil skrze Krista,,,,,,,aby vaša obeť bola nepoškvrnená a milý Bohu, ktorý povedal: Na každom mieste mi bude prinášať kadidlo a čistú obeť."

https://archive.org/details/oldestchurchma00scha/page/246/mode/2up?view=theater Str 284

Poznámka : V deň zmŕtvychvstania Pána to je nedeľa, lebo Ježiš bol vzkriesený v nedeľu. Vtedy sa kresťania zhromažďujú a slávia eucharistickú obetu.


EXISTENCIA PEKLA 

1 : Závet 12 patriarchov 70-200

"3. Počúvajte teda o siedmich nebesiach. Najnižšia je z tohto dôvodu pochmúrnejšia, pretože je blízko všetkých neprávostí ľudí. Druhá má oheň, sneh, ľad, pripravený na deň Pánovho obradu, na spravodlivý Boží súd: v ňom sú všetci duchovia trestaní pomstou bezbožných."

https://www.earlychristianwritings.com/text/patriarchs.html Kap 3

Poznámka : Závet patriarchov opisuje sedem nebies, z toho v jednej z nich sa nachádza oheň, sneh a ľad. Oblasť s ľadom a snehom neznie moc ako miesto kde by malo byť ľudské telo trvalo zničené, prechádzajúc do anihilácie. A skutočne, ide o miesto kde aktuálne prebiehajú tresty, pričom nezdá sa že by tieto tresty mali skončiť - "v ňom všetci duchovia trestaní pomstou bezbožných".

____________________

2 : Sibyline proroctvá 80-240

"Pretože mali v sebe nespavú myseľ A obrovské telo; statný s mohutnou formou boli; bez ohľadu na to išli do trestaneckej hroznej komory držaný v pevných reťazcoch, aby zaplatili plnú pokutu V Gehenne silným zúrivým a nehasiacim ohňom."

https://www.sacred-texts.com/cla/sib/sib03.htm p19

"A zem bude stonať Krvavými vojnami; a všetky duše ľudí 465 budú škrípať zubami [bezprávnych duší hlasným plačom aj strachom] rozpustené smädom, hladom, morom a vraždami a smrť budú nazývať krásnou a smrť utečie ďaleko od nich...470 Ani noc ich nenechá odpočinúť. A mnoho vecí sa budú márne pýtať Boha, ktorý vládne na výsostiach, a potom sa jeho tvár otvorene odvráti od nich."

https://www.sacred-texts.com/cla/sib/sib10.htm p178

"Potom zrazu bude znamenie pre smrteľníkov, keď, nadídený, vyjde z egyptskej krajiny pekný kameň;420 A na ňom sa potkýna hebrejský ľud; Ale jeho vodcovské národy budú zhromaždené; lebo Boha, ktorý panuje na výsostiach, poznajú aj skrze neho a cestu v spoločnom svetle. Pre vyvolených425 ukáže život večný, ale oheň bude na veky na bezbožných prinášať."

https://sacred-texts.com/cla/sib/sib03.htm

"Zapáli vrchy, spáli rieky a vyčerpá pramene.170 Svet bude neusporiadaný, kým ľudstvo bude hynúť. A potom tí úbohí, zle spálení, budú hľadieť do neba posiateho nie hviezdami, ale ohňom. Nie rýchlo zahynú, ale rozpustia 175 spod tela a horia v duchu. Na veky dlhé roky budú vedieť, že Boží zákon je vždy ťažké skúšať a nenechať sa oklamať"

https://sacred-texts.com/cla/sib/sib09.htm

__________________

3 : Petrova apokalypsa 100-150

"Okrem toho anjel Ezrael privedie deti a panny, aby im ukázal tie, ktoré sú mučené. Budú potrestaní bolesťami, obesením (?) a množstvom rán, ktoré im spôsobia mäsožravé vtáky. To sú tí, ktorí sa chvália (dôverujú) svojim hriechom a neposlúchajú svojich rodičov a neriadia sa pokynmi svojich otcov a nectia si tých, ktorí sú starší ako oni. Vedľa nich budú dievčatá odeté do tmy za odev a budú boľavo potrestané a ich mäso bude roztrhané na kusy. To sú tí, ktorí si nezachovali svoje panenstvo, kým sa nevydali, a týmito mukami budú potrestaní a budú ich cítiť. A opäť iní muži a ženy, ktorí si bez prestania hryzú jazyky a sú mučení večným ohňom. Toto sú služobníci (otroci), ktorí neboli poslušní svojim pánom; a toto je ich súd naveky."

https://www.earlychristianwritings.com/text/apocalypsepeter-mrjames.html

" A na iné miesto, plné špiny, vrhajú mužov a ženy po kolená. To sú tí, ktorí požičiavali peniaze a brali úžeru. A iní muži a ženy sa zhadzujú z vyvýšeného miesta, vracajú sa a bežia a diabli ich poháňajú. [Toto sú uctievači modiel] a posadili ich na koniec svojej múdrosti (vyhnali ich až na vrchol výšky) a vrhli sa dole. A tak to robia neustále a sú mučení naveky."

https://www.earlychristianwritings.com/text/apocalypsepeter-mrjames.html

"ženy držiace reťaze a bičujúce sa pred tými modlami klamu. A tieto muky budú mať neustále."

https://www.earlychristianwritings.com/text/apocalypsepeter-mrjames.html

"A keď to uvidia národy, budú plakať, každý národ oddelene. Potom im prikáže vstúpiť do ohnivej rieky, kým skutky každého z nich budú stáť pred nimi (niečo chýba) každému podľa jeho skutkov. Čo sa týka vyvolených, ktorí konali dobro, tí prídu ku mne a neuvidia smrť v žeravom ohni. Ale nespravodliví, hriešnici a pokrytci budú stáť v hlbinách temnoty, ktorá nepominie, a ich trestom je oheň a anjeli prinesú ich hriechy a pripravia im miesto, kde budú navždy potrestaní (každý jeden podľa svojho previnenia).Uriel (Urael), anjel Boží privedie na svet duše tých hriešnikov (každého podľa svojho previnenia: možno by táto veta mala ukončiť predchádzajúci odsek: tak to berie Grebaut), ktorí zahynuli pri potope a všetkých, ktorí bývali v všetky modly, v každom roztavenom obraze, v každom (predmete) lásky a v obrazoch a tých, ktorí bývali na všetkých kopcoch a v kameňoch a pri cestách, ktorých ľudia nazývali bohmi: spália ich spolu s nimi (predmety v ktorom bývali, alebo ich ctitelia?) vo večnom ohni; a keď budú všetci so svojimi príbytkami zničení, budú potrestaní naveky."

https://www.earlychristianwritings.com/text/apocalypsepeter-mrjames.html

__________________

4 : Justín Martýr 150 - 160

"A nielen Platón, ale aj Homér, ktorý dostal podobné osvietenie v Egypte, povedal, že Tityus bol potrestaný rovnakým spôsobom. Lebo Ulysses takto hovorí Alkinovi, keď rozpráva o svojom veštení podľa odtieňov mŕtvych: Tam Tityus, veľký a dlhý, v putách spútaný...........Dva pažravé supy, zúrivé pre svoju potravu, kričia nad diablom a búria sa v jeho krvi, Nepretržite mu predierajú pečeň v prsiach, Nesmrteľná pečeň rastie a dáva nesmrteľnú hostinu. Lebo je jasné, že nie duša, ale telo má pečeň. A rovnakým spôsobom opísal Sizyfa aj Tantala ako znášajúcich trest s telom."

https://www.earlychristianwritings.com/text/justinmartyr-hortatory.html Kap 28

"Lebo ani sa nedopustíte previnenia voči svojim otcom, ak teraz prejavíte túžbu vydať sa do toho, čo je celkom v rozpore s ich omylom, pretože je dosť pravdepodobné, že oni sami teraz nariekajú v háde a robia pokánie príliš neskoro. pokánie; a keby bolo možné, aby vám odtiaľto ukázali, čo ich postihlo po skončení tohto života, vedeli by ste, z akých hrozných neduhov vás chceli vyslobodiť."

https://www.earlychristianwritings.com/text/justinmartyr-hortatory.html Kap 35

"Ale neprijmeme to od celého vášho národa; keďže od Izaiáša vieme, že údy tých, ktorí sa previnili, budú pohltení červom a neuhasiteľným ohňom a zostanú nesmrteľní; takže sa stanú predstavením pre všetko telo."

https://www.earlychristianwritings.com/text/justinmartyr-dialoguetrypho.html Kap 130

Poznámka : Justin cituje videnie Homéra, dokazujúc tým existenciu pekla. Homér v ňom opisuje osobu Tityusa, ktorý je v Háde mučení dvoma supmi, ktorí mu jedia z pečene, ktorá mu neustále dorastá. Justin tiež veril tomu, že niektorí Gréci v súčastnosti nariekajú v Háde - podsvetí, pričom toto podsvetie opisuje ako "hrozné neduhy". V knihe "rozhovor s Tryfom" Justín tvrdí, že nespasení zostanú nesmrteľní v ohnivom plameni.

______________________

5 : Minucius Felix 160 - 250

"Prečo sa ponáhľate, aby sa oživil a vrátil, kým je zima ešte surová? Musíme počkať aj na jarné obdobie tela. A nie som nevedomý, že mnohí vo vedomí toho, čo si zaslúžia, radšej túžia, ako veria, že po smrti nebudú ničím; lebo by boli najradšej, keby boli úplne vyhasnutí, než aby boli obnovení za účelom trestu. A ich omyl je tiež umocnený, jednak slobodou, ktorá im bola poskytnutá v tomto živote, jednak veľmi veľkou trpezlivosťou Boha, ktorého súd, čím je oneskorenejší, je oveľa spravodlivejší."

https://www.earlychristianwritings.com/text/octavius.html Kap 34

"A predsa sú ľudia napomínaní v knihách a básňach najučenejších básnikov tej ohnivej rieky a tepla prúdiaceho v mnohých zákrutách zo Stygianskej močiare - veci, ktoré pripravili pre večné muky a poznajú ich z informácií démonov a z ich veštieb prorokov, vydali nám. A preto medzi nimi aj sám kráľ Jupiter nábožne prisahá na vyprahnuté brehy a čiernu priepasť; pretože s vedomím toho trest jemu určený, so svojimi ctiteľmi sa trasie. Nie je tam ani opatrenie resp ukončenie týchto múk. Tam inteligentný oheň páli končatiny a obnovuje ich, živí na ne a vyživuje ich. Ako ohne bleskov dopadajú na telá, a nie konzumovať ich; ako požiare hory Etna a sopky Vezuv a všade horiace krajiny, svietia, ale nie sú zbytočné; aby trestný oheň nebol živený odpadom tých, ktorí horia, ale je živený nevyčerpaným požieraním ich tiel. Ale že tí, ktorí nepoznajú Boha, sú zaslúžene mučení ako bezbožní, ako nespravodliví ľudia, nikto okrem svetského človeka neváha uveriť, pretože nie je o nič menej zlé byť nevedomý, ako urážať Rodiča všetkých a Pána všetkých."

https://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/0200-0300,_Minucius_Felix,_Octavius_[Schaff],_EN.pdf Str 362

_____________________

6 : Ireneus z Lyonu  185 - 195

"1. Pán s veľmi veľkou plnosťou učil, že duše nielenže pokračujú v existencii, nie prechodom z tela do tela, ale že si zachovávajú rovnakú formu [vo svojom oddelenom stave], akú malo telo, na ktoré boli prispôsobené, a že si pamätajú skutky, ktoré robili v tomto stave existencie a od ktorých teraz prestali – v príbehu, ktorý je zaznamenaný o boháčovi a o Lazarovi, ktorý našiel odpočinok v lone Abraháma. V tejto správe uvádza, že boháč poznal Lazara po smrti a Abraháma podobným spôsobom a že každá z týchto osôb pokračovala vo svojom správnom postavení a že boháč požiadal Lazara, aby bol poslaný, aby ho vyslobodil [Lazara], ktorého [predtým] neobdaroval ani omrvinkou z jeho stola. Hovorí nám aj o odpovedi, ktorú dal Abrahám..... ktorý prikázal tým, ktorí nechceli prísť na to miesto múk, aby uverili Mojžišovi a prorokom a prijali kázanie Toho, ktorý mal vstať z mŕtvych. Týmito vecami sa teda jasne vyhlasuje, že duše naďalej existujú, že neprechádzajú z tela do tela, že majú podobu človeka, aby mohli byť rozpoznané a uchovať si spomienku na veci v tomto svete; navyše, že dar proroctva mal Abrahám a že každá trieda duší dostáva príbytok, aký si zaslúžila, ešte pred súdom."

https://www.earlychristianwritings.com/text/irenaeus-book2.html Kap 34

Poznámka : Irenej považuje to čo sa udialo Lazarovi a Boháčovi nie za podobenstvo ale za príbeh, čím ukazuje, že chápe tejto udalosti doslovne. O tom, že Irenej túto udalosť považuje za reálnu, dokazuje aj tým, že na základe tejto udalosti následne dokazuje posmrtnú existenciu duše, uchovanie spomienok duše ako i to, že každá duša dostáva typ svojej odmeny/trestu aký si zaslúžila a to ešte pred súdom.

___________________

7 : Teofílius z Antiochie 180 - 185 

"Opúšťajúc Ho, vy všetci ste sa odvrátili a vo svojom šialenom bláznovstve ste vypili pohár spravodlivosti celkom nezmiešaný, čistý, majstrovský, silný; A už nebudete triezvi, neprídete k triezvej mysli a nepoznáte svojho Boha a Kráľa, ktorý hľadí na všetko. Preto na vás príde horiaci oheň a každý deň budete horieť v plameňoch, naveky sa hanbíte za svojich neužitočných bohov. Ale tí, čo uctievajú večného Boha, zdedia večný život, obývajúci kvitnúce ríše blaženosti a hodujúci sladký pokrm z hviezdneho neba. Je zrejmé, že tieto veci sú pravdivé, užitočné, spravodlivé a prospešné pre všetkých ľudí. Dokonca aj básnici hovorili o trestoch bezbožných."

https://www.earlychristianwritings.com/text/theophilus-book2.html Kap 36

____________________

8 : Klement Alexandrijský 182 - 202

"Všetky duše sú nesmrteľné, dokonca aj tie bezbožné, pre ktorých by bolo lepšie, keby neboli nesmrteľné. Pretože, potrestaní nekonečnou pomstou neuhasiteľného ohňa a neumierajúc, je pre nich nemožné, aby ich utrpenie utrpelo."

https://www.earlychristianwritings.com/text/clement-fragments.html Kap 6

_____________________

9 : Druhý Klementov list 130 - 160

"Lebo Pán povedal: Prichádzam zhromaždiť všetky národy, kmene a jazyky . Tu hovorí o dni svojho zjavenia, keď príde a vykúpi nás, každého podľa jeho skutkov. A neveriaci uvidia jeho slávu a jeho silu a budú žasnúť, keď uvidia kráľovstvo sveta dané Ježišovi a budú hovoriť: Beda nám, lebo si bol, a my sme to nepoznali a neuverili sme ; a neposlúchli sme presbyterov, keď nám hovorili o našej spáse. A ich červ nezomrie a ich oheň nezhasne a budú na predstavenie pre každé telo. Hovorí o tom dni súdu, keď ľudia medzi nami uvidia tých, ktorí žijú bezbožne a falošne sa správajú podľa prikázaní Ježiša Krista. Ale spravodliví ktorí konali dobro a znášali muky a nenávidené rozkoše duše, keď uvidia tých, ktorí sa previnili a zapreli Ježiša svojimi slovami alebo svojimi skutkami, ako sú potrestaní ťažkými mukami v neutíchajúcom ohni vzdajú Bohu slávu a povedia: Bude mať nádej ten, kto slúžil Bohu celým svojím srdcom."

https://www.earlychristianwritings.com/text/2clement-lightfoot.html

_____________________

10 : Skutky Jána 150 - 200

"Vtedy vstal Stakteus, klaňal sa apoštolovi a začal vyčítať jeho učeníkom: Videl som, ako tvoji anjeli žiaria, a anjeli Satana sa radujú z tvojho zvrhnutia. Teraz v krátkom čase ste stratili kráľovstvo, ktoré bolo pre vás pripravené, a príbytky postavené z žiariacich kameňov, plné radosti, hodovania a rozkoší, plní večného života a večného svetla a dostali ste sa na miesta temnoty, plné drakov, hučiacich plameňov, neprekonateľných múk a trestov, bolestí a úzkosti, strachu a strašného chvenia. Stratili ste miesta plné nevädnúcich kvetov, žiariacich, plné zvukov hudobných nástrojov (organov), a na druhej strane ste sa dostali na miesta, kde rev, kvílenie a smútok neprestáva dňom ani nocou. Nezostáva vám nič iné, len požiadať apoštola Pána, aby tak ako mňa vzkriesil k životu, vzkriesil aj vás zo smrti k spáse a priviedol späť vaše duše, ktoré sú teraz vymazané z knihy života."

https://www.earlychristianwritings.com/text/actsjohn.html

__________________

11 : 5 a 6 kniha Ezdrášova (Ezdrášova apokalypsa) 150 - 250

............"A povedal som im: Chcem sa pred Bohom prihovárať za rasu kresťanov. Pre človeka je dobré nenarodiť sa, ako prísť na svet.... Potom som začal hovoriť, Beda hriešnikom, keď uvidia niekoho, kto je spravodlivejší ako anjeli, a oni sami sú v ohnivej gehenne....Beda hriešnikom v budúcom svete ! Pretože ich súd je nekonečný a plameň neuhasiteľný....... A opäť ma zložili na tridsať schodov, a videl som tam vrieť ohňom a v nich bolo množstvo hriešnikov. A počul som ich hlas, ale nevidel som ich podoby. A dali ma dole o mnoho schodov, ktoré som nemohol zmerať. A videl som tam starých mužov a ohnivé čapíky otáčajúce sa v ušiach. A povedal som : Kto sú títo ? A aký je ich hriech ? A povedali mi : To sú tí, ktorí nechceli poslúchať. A opäť ma zložili na ďaľších pätsto schodov, a tam som videl červa, ktorý nespí a hriešnikov spaľuje oheň." A vzali ma do najnižšej časti zničenia a videl som tam dvanásť rán priepasti. A odviedli ma na juh a videl som tam muža visiaceho za viečka; a anjeli ho stále bičovali."

https://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/sine-data,_AA_VV,_Evangelia_Apocrypha_[Schaff],_EN.pdf Str 965 - 971

___________________

12 : Hipolytus Rímsky 180 - 230

"Ale nespravodliví dostanú svoje telá nezmenené a nevykúpené z utrpenia a chorôb, a neslávené, a stále so všetkými neduhmi, na ktoré zomreli. A akýmikoľvek ľuďmi (kedy boli) žili bez viery, ako takí budú verne súdení. 3. Lebo všetci, spravodliví aj nespravodliví, budú postavení pred Boha Slovo.......... lebo tým, čo dobre konali, bude spravodlivo prisúdená večná blaženosť a milovníci neprávosti večný trest. A na tých druhých čaká oheň, ktorý je neuhasiteľný a bez konca, a istý ohnivý červ, ktorý nezomiera a ktorý neplytvá telom, ale ďalej vytryskuje z tela s nekonečnou bolesťou. Žiadny spánok im nedá odpočinok; žiadna noc ich neupokojí; žiadna smrť ich neoslobodí od trestu; žiadny hlas prihovárajúcich sa priateľov im neprospeje. Lebo ani spravodlivých už nevidia, ani nie sú hodní spomienky."

https://www.earlychristianwritings.com/text/hippolytus-dogmatical.html

__________________

13 : Skutky Tomášove 200-225

"56 A vzal ma do inej jamy a ja som sa zohol a pozrel som a videl som bahno a červy vyvierať a duše sa tam váľať a bolo od nich počuť veľké škrípanie zubov. A ten muž mi povedal: Toto sú duše žien, ktoré opustili svojich manželov a scudzoložili s inými a sú privedené do tohto mučenia. Ďalšiu jamu, ku ktorej mi ukázal, ku ktorej som sa zohol a pozrel som a videl som duše visiace, niektoré za jazyk, iné za vlasy, iné za ruky a iné hlavu dole za nohy, a mučené (údené) dymom a sírou; o kom mi ten muž, ktorý bol so mnou, odpovedal: Duše, ktoré sú obesené za jazyk, sú ohovárači, ktorí hovorili lživé a hanebné slová a nehanbili sa, a tie, ktoré sú obesené za vlasy, sú nečervené, ktoré nemali skromnosť a chodil po svete s prostou hlavou; a tí, čo sú obesení za ruky, to sú tí, ktorí vzali a ukradli cudzí majetok a nikdy nič nedali núdznym, ani nepomohli postihnutým, ale urobili tak, chcúc vziať všetko, a vôbec nepomysleli na spravodlivosť. alebo zákona; a tí, čo visia dolu hlavou za nohy, to sú tí, ktorí ľahko a ochotne behali zlými cestami a neporiadnymi cestami, nenavštevovali chorých, ani ich nesprevádzali, ktorí odchádzajú z tohto života, a preto každá duša dostane to, čo urobila."

https://www.earlychristianwritings.com/text/actsthomas.html

_____________________

14 : Didascalia 200-250

"[i. 3] Znášajte sa navzájom [porov. Gal 6,2], služobníci a synovia Boží. Nech muž nepohŕda svojou ženou a nech sa nepovyšuje proti nej; ale nech je milosrdný a jeho ruka nech je otvorená, aby dával. (s. 3) A nech sa páči len svojej žene a nech si ju ctí; a nech študuje, aby ho milovala len ona a nikto iný. Nezdob sa, aby ťa mohla vidieť cudzia žena a túžiť po tebe. A ak si ňou spútaný a hrešíš s ňou, príde na teba smrť v ohni so zárukou od Boha, aj tá, ktorá trvá naveky, ktorá je v bolestivom a horkom ohni; a ty to spoznáš a pochopíš, keď budeš ťažko mučený."

https://www.earlychristianwritings.com/text/didascalia.html

"Ale ak zlyháme vo viere v Pána a zaprieme pre telesnú slabosť - ako povedal náš Pán:? Duch je ochotný a pripravený, ale telo je slabé [Mt 26,41] – nezničíme len seba, ale zabijeme s nami aj našich bratov. Lebo keď uvidia naše popieranie, budú si myslieť, že sa stali učeníkmi bludnej náuky; a keď sa potknú, budeme sa za nich, ako aj za seba, každého z nás, zodpovedať Pánovi v deň súdu. Ale ak ťa vezmú a privedú pred autoritu a zaprieš nádej, ktorú máš voči Pánovi svojou svätou vierou, a dnes ťa prepustia na slobodu, ale zajtra ochorieš na horúčku a vezmeš si ju do postele ; alebo ak ťa bolí žalúdok a nezadržiavaš jedlo, ale vyvracaj ho s veľkými bolesťami; alebo budeš postihnutý chorobou brucha alebo chorobou jedného zo svojich údov; alebo zo svojho vnútra vyženieš krv a žlč z dôvodu strašných porúch; alebo máš vred na niektorom zo svojich údov a budeš podrezaný rukami lekárov a [[166]] zomrieš v mnohých trápeniach a mukách? čo ti teda prospeje tvoje zapretie, čo si zaprel, človeče? Lebo hľa, tvoja duša zdedila bolesti a súženia a ty si navždy zničil svoj život pred Bohom; a budeš horieť a trýzniť ​​sa bez oddychu naveky? ako povedal Pán, každý, kto miluje svoj život, stratí ho ; a každý, kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho [Mt 10,39] "

https://www.earlychristianwritings.com/text/didascalia.html


PS : Stránka sa bude postupne rozširovať