EVOLÚCIA ALEBO STVORENIE ?

Kniha Genezis 1: 1-27

1 Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. 2 Zem však bola pustá a prázdna, tma bola nad priepasťou a Duch Boží sa vznášal nad vodami. 3 Tu povedal Boh: "Buď svetlo!" a bolo svetlo. 4 Boh videl, že svetlo je dobré; i oddelil svetlo od tmy. 5 A Boh nazval svetlo "dňom" a tmu nazval "nocou". A nastal večer, a nastalo ráno, deň prvý. 6 Potom Boh povedal: "Buď obloha uprostred vôd a staň sa delidlom medzi vodami a vodami!" 7 I urobil Boh oblohu a oddelil vody, ktoré boli pod oblohou, od vôd, ktoré boli nad oblohou. A stalo sa tak. 8 A Boh nazval oblohu "nebom". A nastal večer, a nastalo ráno, deň druhý. 9 Potom Boh povedal: "Vody, ktoré ste pod nebom, zhromaždite sa na jedno miesto a ukáž sa súš!" A stalo sa tak. 10 A Boh nazval súš "zemou" a zhromaždište vôd nazval "morom". A Boh videl, že je to dobré. 11 Tu Boh povedal: "Zem, vyžeň trávu, rastliny s plodom semena a ovocné stromy, prinášajúce plody, v ktorých je ich semeno podľa svojho druhu na zemi!" A stalo sa tak. 12 Zem vyhnala trávu a rastliny s plodom semena podľa svojho druhu i stromy, prinášajúce ovocie, v ktorom je ich semeno podľa svojho druhu.......... 14 Tu Boh povedal: "Buďte svetlá na nebeskej oblohe na oddeľovanie dňa od noci! A buďte na znamenie pre obdobia, dni a roky! 15 I buďte svetlami na nebeskej oblohe, aby ste osvetľovali zem!" A stalo sa tak. 16 A Boh urobil dvoje veľkých svetiel: väčšie, aby vládlo nad dňom, a menšie, aby vládlo nad nocou, a aj hviezdy. 17 Umiestnil ich na nebeskej oblohe, aby osvetľovali zem 18 a aby vládli nad dňom a nad nocou, a oddeľovali svetlo od tmy.......... 19 A nastal večer, a nastalo ráno, deň štvrtý. 20 Tu Boh povedal: "Vody, hemžite sa množstvom živých tvorov, a okrídlené tvory, lietajte ponad zem na nebeskej oblohe!" 21 A Boh stvoril veľké morské zvieratá a všetky živočíchy, ktoré sa hýbu a hemžia vo vode podľa svojho druhu, ako i všetky okrídlené lietajúce tvory podľa svojho druhu. A Boh videl, že je to dobré. 22 Boh ich požehnal a povedal: "Ploďte a množte sa a naplňte morské vody, aj vtáctvo nech sa rozmnožuje na zemi!" 23 A nastal večer, a nastalo ráno, deň piaty........."Zem, vydaj živé bytosti podľa svojho druhu: dobytok, plazy a divú zver podľa svojho druhu!" A stalo sa tak. 25 Boh urobil divú zver podľa svojho druhu, dobytok podľa svojho druhu i všetky plazy podľa svojho druhu. A Boh videl, že je to dobré........... "Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby! ............ 27 A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril........"

Poznámka : Poznám aj riešenie, že ako zladiť Genezis s vedou a evolúciou

A totiž Zem má 4,5 miliardy rokov, Boh pred 4,5 miliardami vytvoril Zem a o túto Zem sa "nestaral" ale dal jej voľný priebeh aby sa sama vyvíjala. On len vytvoril na začiatku vhodné podmienky a prvú bunku, ale následne už dal tomuto životu voľný priebeh, nezasahoval do stvorenia. Počas tohto obdobia vznikli dinosauri, trilobyty, padol tu na Zem meteorit, vyvinul sa homo erectus a neskôr neandrtálec. Tento neandrtálec však vymrel, a všetky zvieratá taktiež vymreli (vedci odhadujú, že 99% živočíchov čo žili na Zemi už vymreli). Keď Boh videl, že žIvot ktorý sa vyvinul na Zemi, a ktorý ponechal sám na seba, vymrel, rozhodol sa zakročiť, a spraviť CIELENÉ STVORENIE.

Vytvoril človeka v rajskej záhrade, a znovu oživil množstvo vyhynutých zvierat a to spravil pred cca 6000 rokmi. Kniha Genezis by teda neopisovala stvorenie života pred 4,5 miliardami rokmi, ale výlučne pred 6000 rokmi. Kniha Genezis teda opisuje výlučne druhé stvorenie do ktorého Boh zasahoval.

Tento predpoklad môže podporovať aj verš "Zem však bola pustá", to by znamenalo, že v istom okamihu pred 6000 rokmi, život na Zemi nebol, lebo vymrel, keďže nebol riadený, a preto sa Boh rozhodol pre cielené riadené stvorenie.

V Genezis vidíme že pred živočíchmi bolo vytvorené svetlo, slnko, mesiac, hviezdy, atmosféra, more, súš, ovocné stromy. Takže ja by som to videl nasledovne : Od 4,5 miliardy rokov až po 4000 rokov pred n.l platí evolucionistický model. Následne prišla akási veľká katastrofa a všetko v roku 4000 pred n.l vymrelo. 4,5 miliárd rokov staré Slnko sa vychýlilo z dráhy a odišlo od Zeme preč do vesmíru, 4,5 miliárd rokov starý mesiac takisto. Zem prišla takisto o oceány, tie sa vyparili do atmosféry, čiže atmosféra Zeme bola v tom čase samá vodná para, a cez tú paru nebolo ani vidno jas hviezd. Ovocné stromy vymreli, rovnako tak všetky živočíchy.

A teda v istom čase "t" pred 6000 rokmi, Zem vplyvom neznámej vesmírnej katastrofy prišla o slnko, mesiac, oceány, ovocné stromy, živočíchy, jej atmosféra bola silne narušená, a bránila osvetľovaniu zeme jasom hviezd. 1 Kapitola Genezis opisuje teda stav kedy Boh tento stav začal naprávať. Boh pritiahol odletené slnko a mesiac naspät k Zemi a pevne ich nastavil na svoje obežné dráhy. O deň na to, Boh napravil atmosféru Zeme, dal do nej všetky prvky, ktoré mala pred katastrofou, zbavil ju vodných par, a tým umožnil aby hviezdy osvetľovali Zem. Boh takisto obnovil oceány, dal pršať a oceány sa naplnili vodou. Vytvoril aj zaniknutý život v oceánoch a na súší, vytvoril tie živočíchy ktoré existovali krátko pred katastrofou, respektíve pred 8000 rokmi. On už nevytváral zaniknuté živočíchy, ktoré existovali pred 65 miliónmi rokov, on vytvoril len tú vegetáciu a živočíchy ktoré existovali tesne pred katastrofou a teda pred 8000 rokmi. Celá 1 kapitola Genezis teda opisuje toto tvorenie PO katastrofe, túto obnovu.

______________________


Výklad Genezis 1 kapitoly verš po verši :

verš 1 : 1 Na počiatku stvoril Boh nebo a zem."

Autor tu opisuje dejiny Zeme. Na počiatku, a teda pred 4,5 miliardami rokov Boh stvoril zemskú oblohu - "nebo" a zemské vrstvy (zemské jadro, zemský plášť, zemská kôra )"- zem".

________________

verš 2 : " 2 Zem však bola pustá a prázdna, tma bola nad priepasťou a Duch Boží sa vznášal nad vodami."

Hoci Boh vytvoril pred 4,5 miliardami rokov Zem a dal všetky podmienky pre život, a život nechal bez zásahu sám sa vyvíjať bez toho aby ho riadil, napriek tomu, hoci sa život vyvinul pred stámiliónmi rokov vyvinul, pred 6000 rokmi naraz zahynul, preto autor dodáva "Zem však bola pustá a prázdna", čo znamená, že ani napriek tomu, že život tu pred 6000 rokmi existoval, nedokázal sa udržať.

________________

verš 3-5 : "3 Tu povedal Boh: "Buď svetlo!" a bolo svetlo. 4 Boh videl, že svetlo je dobré; i oddelil svetlo od tmy. 5 A Boh nazval svetlo "dňom" a tmu nazval "nocou". A nastal večer, a nastalo ráno, deň prvý."

Vplyvom katastrofy ktorá sa stala pred 6000 rokmi a vychýlila slnko z obežnej dráhy Zeme Zem prišla o svoje slnko a bola bez svetla. Boh po katastrofe a vyhubení života sa ihneď rozhodol zasiahnúť, a vrátil odchýlené slnko naspäť na obežnú dráhu Zeme. Tým docielil to, že svetlo znova osvetlovalo Zem. Na Zemi toto svetlo ešte nebolo vidno, pretože atmosféra Zeme bola vtedy vplyvom vyparených vôd oceánov vplyvom katastrofy samá vodná para, a nebolo cez ňu vidieť ani svetlo slnka ani hviezd. Toto svetlo bolo teda zatiaľ vidno iba z vesmíru.

________________

verš 6-8 : "6 Potom Boh povedal: "Buď obloha uprostred vôd a staň sa delidlom medzi vodami a vodami!" 7 I urobil Boh oblohu a oddelil vody, ktoré boli pod oblohou, od vôd, ktoré boli nad oblohou. A stalo sa tak. 8 A Boh nazval oblohu "nebom". A nastal večer, a nastalo ráno, deň druhý."

Vplyvom katastrofy ako sme si už povedali sa voda z oceánov vyparila do atmosféry, a všetka voda sa teda nachádzala výlučne v atmosfére. Boh tento stav napravil a vodu ktorá bola v atmosfére v podobe vodnej pary vrátil naspäť do oceánov. Časť vody ponechal na oblohe v podobe mrakov.

"I urobil Boh oblohu" - to znamená, že ju zbavil vodných par a tým z atmosféry spravil oblohu v tom zmysle v akom oblohu dnes poznáme.

_________________

verš 9-10 : "9 Potom Boh povedal: "Vody, ktoré ste pod nebom, zhromaždite sa na jedno miesto a ukáž sa súš!" A stalo sa tak. 10 A Boh nazval súš "zemou" a zhromaždište vôd nazval "morom". A Boh videl, že je to dobré."

Ako sme už povedali, Boh vodnú paru vlial naspäť do oceánov, morí a riek.

"a ukáž sa súš!" - To neznamená, že by súš predtým neexistovala, znamená to len to, že Boh nechal kontinenty vyvýšené nad morom, on ich mohol aj znížiť a vyliať všetku vodu z oblohy naspäť do oceánov, čím by spôsobil že voda by zatopila celú Zem a teda aj kontinenty a nebolo by viac súše. On to však všetko nechal "po starom" a vďaka tomu, existujú moria aj súš. Preto keď autor píše "a ukáž sa súš" má tým autor na mysli to, že Boh vrátil vody na Zem v takom spôsobe, že bude na Zemi existovať súš, a súš bude tak neustále "ukázaná".

_________________

10-13 verš : "11 Tu Boh povedal: "Zem, vyžeň trávu, rastliny s plodom semena a ovocné stromy, prinášajúce plody, v ktorých je ich semeno podľa svojho druhu na zemi!" A stalo sa tak. 12 Zem vyhnala trávu a rastliny s plodom semena podľa svojho druhu i stromy, prinášajúce ovocie, v ktorom je ich semeno podľa svojho druhu. A Boh videl, že je to dobré. 13 A nastal večer, a nastalo ráno, deň tretí."

Po katastrofe tráva, rastliny, ovocné stromy odumreli, alebo sa minimálne významne zredukovali. Boh tento stav napráva, a znova zasieva vegetáciu.

___________________

14-15 verš : "14 Tu Boh povedal: "Buďte svetlá na nebeskej oblohe na oddeľovanie dňa od noci! A buďte na znamenie pre obdobia, dni a roky! 15 I buďte svetlami na nebeskej oblohe, aby ste osvetľovali zem! A stalo sa tak. "

Ako sme si v predchádzajúcich veršoch ukázali, Boh obnovil správne chemické zloženie atmosféry a zbavil ju vodných par, tým zriedil atmosféru a umožnil svetlu hviezd a slnka prenikať na zemský povrch. Hoci úprava atmosféry nastala v 1 a 2 deň, predsa až v 3 deň Boh povedal "buďte svetlá na nebeskej oblohe", pretože až na tretí deň bola úprava atmosféry kompletne hotová a zo zemského povrchu mohli vidieť svetlo slnka, hviezd a Mesiaca.

_________________

16-19 verš : "16 A Boh urobil dvoje veľkých svetiel: väčšie, aby vládlo nad dňom, a menšie, aby vládlo nad nocou, a aj hviezdy. 17 Umiestnil ich na nebeskej oblohe, aby osvetľovali zem 18 a aby vládli nad dňom a nad nocou, a oddeľovali svetlo od tmy. A Boh videl, že je to dobré. 19 A nastal večer, a nastalo ráno, deň štvrtý."

"A Boh urobil dvoje veľkých svetiel" - "Urobil", a teda vďaka úprave atmosféry docielil toho, že na oblohe bude vidno 2 veľké svetlá - slnko a Mesiac.

"Umiestnil ich na nebeskej oblohe" - to znamená, že vďake úprave atmosféry docielil toho, že ich svetlo bolo "umiestnené" na nebeskej oblohe.

________________

20-25 verš : "20 Tu Boh povedal: "Vody, hemžite sa množstvom živých tvorov, a okrídlené tvory, lietajte ponad zem na nebeskej oblohe!" 21 A Boh stvoril veľké morské zvieratá a všetky živočíchy, ktoré sa hýbu a hemžia vo vode podľa svojho druhu, ako i všetky okrídlené lietajúce tvory podľa svojho druhu. A Boh videl, že je to dobré. 22 Boh ich požehnal a povedal: "Ploďte a množte sa a naplňte morské vody, aj vtáctvo nech sa rozmnožuje na zemi!" 23 A nastal večer, a nastalo ráno, deň piaty. 24 Potom Boh povedal: "Zem, vydaj živé bytosti podľa svojho druhu: dobytok, plazy a divú zver podľa svojho druhu!" A stalo sa tak. 25 Boh urobil divú zver podľa svojho druhu, dobytok podľa svojho druhu i všetky plazy podľa svojho druhu. A Boh videl, že je to dobré."

Tvorba živočíchov na Zemi i v mori. Po katastrofe totiž tieto živočíchy vyhynuli.

________________

verš 26-31 : "26 Nato Boh povedal: "Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby! Nech vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba, i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi!" 27 A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. 28 Boh ich požehnal a povedal im: "Ploďte a množte sa a naplňte zem! Podmaňte si ju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi!" 29 Potom Boh povedal: "Hľa, dávam vám všetky rastliny s plodom semena na povrchu celej zeme a všetky stromy, majúce plody, v ktorých je ich semeno: nech sú vám za pokrm! 30 Všetkým zverom zeme a všetkému vtáctvu neba i všetkému, čo sa hýbe na zemi, v čom je dych života, (dávam) všetku zelenú trávu." A stalo sa tak. 31 A Boh videl všetko, čo urobil, a hľa, bolo to veľmi dobré. A nastal večer, a nastalo ráno, deň šiesty."

Stvorenie človeka, katasatrofa spôsobila jeho totálne vyhubenie, preto Boh zakročil a znovu vytvoril človeka, ktorý vyhynul pred 6000 rokmi.

________________


VEDECKÉ PROTIARGUMENTY :

1 : Čo spôsobilo celosvetovú katastrofu pred 6000 rokmi ?

Neviem čo to spôsobilo, je zrejmé len to, že to spôsobilo odklon slnka od svojej obežnej dráhy okolo Zeme, vyparenie oceánov do atmosféry Zeme, a zánik komplikovaného života na Zemi. Vyparenie vody do atmosféry spôsobilo, že na zemskom povrchu nebola voda a rastliny a živočíchy behom chvíľky vymreli. Príčinu tejto katastrofy však nepoznáme.

2 : Ak by došlo k celosvetovej katastrofe pred 6000 rokmi, veda by si to všimla, ale nič takého si nevšimla !

Nuž nevšimla by si pretože :

1 : Zem, ktorá bola odchýlená zo svojej obežnej dráhy okolo slnka Boh pritiahol na svoju pôvodnú dráhu.

2 : Oceány, a vody z riek ktoré boli vyparené v atmosfére, sa znovu vrátili do oceánov a riek.

3 : Všetky živočíchy a rastliny, ktoré po katastrofe vymreli boli obnovené.

4 : Aj človek ktorý po katastrofe vymrel, bol obnovený, avšak nie len 2 ľuďmi (Adamom a Evou) ako si dnes kresťania myslia, ale viacerými ľuďmi. V Genezis 1: 25-28 totiž vidíme, že ešte pred stvorením Adama v Gn 2:10; Boh vytvoril ľudí a prikázal im nech sa rozmnožujú po celej Zemi, z toho je zrejmé že Boh zasial nových ľudí po všetkých kontinentoch, lebo ako inak by ľudia mohli naplniť celú Zem, ak by boli len na jednom kontinente ? Vtedy neexistovali námorné plavby a lode, takže ľudia by sa nemali v tom čase ako rozšíriť po celej Zemi. V Gn 1:29 tiež čítame, že Boh dal týmto ľuďom, každú bylinu, každý strom a zvieratá na po celej Zemi na jedenie, čo by dávalo zmysel len vtedy ak by Boh zasial život na všetkých kontinentoch, lebo ak by Boh zasial život len na jednom kontinente, ľudia by sa v tom čase nemali ako dostať na iné kontinenty, a všetky zvieratá, byliny a ovocné stromy po celej Zemi by im tým pádom boli zbytočne Bohom určené.

Kniha Genezis 1: 25-29 Roháčkov preklad

25 A Bôh učinil zemskú zver podľa jej druhu i hovädá podľa ich druhu i všelijaký zemeplaz podľa jeho druhu. A Bôh videl, že je to dobré. 26 A Bôh riekol: Učiňme človeka na svoj obraz a podľa svojej podoby, a nech vládnu nad morskými rybami a nad nebeským vtáctvom a nad hovädami a nad celou zemou a nad každým plazom, ktorý sa plazí na zemi. 27 A Bôh stvoril človeka na svoj obraz, na obraz Boží ho stvoril, mužské a ženské pohlavie ich stvoril. 28 A Bôh ich požehnal a Bôh im riekol: Ploďte sa a množte sa a naplňte zem a podmaňte si ju a vládnite nad morskými rybami a nad nebeským vtáctvom i nad každým živým tvorom, ktorý sa plazí na zemi. 29 A Bôh riekol: Hľa, dal som vám každú bylinu, ktorá plodí semä a ktorá je na tvári celej zeme, i každý strom, na ktorom je ovocie stromu, ktorý plodí semä. To všetko vám bude za pokrm. 30 A všetkým zvieratám zemským a všetkému vtáctvu nebeskému a všetkému, čo sa plazí na zemi, v čom je živá duša, dal som za pokrm všetko zelené byliny. A bolo tak.

Takže Boh po katastrofe vytvoril ľudský život na všetkých kontinentoch a zrejme aj vo veľkom množstve, a obnovil tak predchádzajúcu celosvetovú populáciu 2 miliônov (vedecký odhad celosvetovej populácie pred 6000 rokmi) buď okamžite, alebo behom veľmi krátkej doby. Boh týmto vzniknutým ľuďom pred Adamom povedal "Ploďte a množte sa a naplňte zem!" čo znamená, že sa majú rozmnožovať a naplniť Zem. 2 miliónova populácia, ktorú Boh po katastrofe ihneď vytvoril a naplnil tak predchádzajúci stav populácie, síce nahradila predchádzajúci stav, no sami uznajte, že 2 miliónová populácia na Celej Zemeguli je málo, je to len 1 človek na 75 km2, preto Boh hovorí "naplňte celú Zem" čo znamená, že populácia sa má zvýšiť natoľko aby Zem bola naplnená na 100%, teda do takej miery, koľko Boh stvoril živočíchov a rastlín schopných nakŕmiť maximálny počet ľudí.

Z tohto ale následne vyplýva, že nie všetci ľudia pochádzajú od Adama. Osobne si myslím, že iba židovská rasa pochádza od Adama. Tak napríklad Ježiš, ktorý pochádzal zo židovskej rasy pochádzal od Adama Lk 3:38. Písmo zvykne Izraelitov označovať ako Adamových synov Kaz 3:10; avšak pohanov nikdy ako Adamových synov neoznačilo, pohanov, a teda tých ktorí nie sú Izraeliti vždy označuje len ako "pohania", a nikdy nie ako "Adamovi synovia". Iba kniha Tobiáš v Tob 8:6, tvrdí, že celé ľudské pokolenie pochádza z Adama, treba si však uvedomiť že kniha Tobiáš je apokryf, a nepatrí do inšpirovaných kníh protestantského Starého Zákona. Pavol síce v 1 Kor 15:45 píše že "Prvý človek, Adam, sa stal živou bytosťou;" posledný Adam oživujúcim Duchom", avšak Pavol bol Žid, keď teda Pavol hovorí o Adamovi ako prvom človeku, má tým na mysli, že Adam bol prvým človek z jeho rasy, z jeho židovskej rasy. Pavol teda píše o Adamovi ako o prvom človeku z pohľadu svojej židovskej rasy !

Takže, Adam zhrešil no dedičný hriech sa rozšíril na celé ľudstvo a nielen na jeho pokrvných potomkov. Adam bol totiž prvý človek židovskej rasy, a spása je zo židov Jn 4:22, a Boh chce spasiť všetkých ľudí 1 Tim 2:4. Preto musel Adamov hriech prejsť na všetkých ľudí aj mimo jeho potomstva, aby na všetkých ľuďoch bol Adamov hriech, a aby následne potom všetci ľudia mohli byť očistení Ježišovým ukrižovaným, ktorý je "oživujúcim Adamom" 1 Kor 15:22

1. list Korinťanom 15:22

"Veď ako všetci umierajú v Adamovi, tak zasa všetci ožijú v Kristovi."

5 : Treba si uvedomiť, že po katastrofe komplikovaný život (ľudia, dobytok, plazy, ryby...) vymrel behom pár týždňov, a hneď po jeho vymretí Boh zasiahol a behom pár dní tento stav obnovil na predchádzajúcu úroveň ! Tým pádom z archeologického a geologického hľadiska takýto stav nie je viditeľný, pretože sa to odohralo behom veľmi krátkej doby. Archeologickú a geologickú stopu môže zachovať len udalosť, ktorá trvá veľmi dlhý čas.


Článok sa bude postupne doplnať